Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter"

Transkript

1 Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Laboratoriet for Planteinnovation II Aktivitetsplan nr.: 4 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer, som forventes udviklet Visionen er at skabe mere viden, vækst og værdi for fremtidens biobaserede produkter, deres anvendelse og de tilhørende nye teknologier og i samarbejde med Københavns Universitet (KU) at udbygge Laboratoriet for Planteinnovations position som knudepunkt for forskning, innovation, kommercialisering og videnspredning inden for biobaserede planteprodukter. Visionen støtter op omkring FORSK2020s vision om et samfund med grøn økonomi med en konkurrencedygtig, miljøeffektiv og sundhedsfremmende produktion af fødevarer og andre biologiske produkter 1. Udfordringen er, at den danske biobaserede industri står over for øget international konkurrence. Markedet er meget konkurrencepræget (AdvanSeed, Bedreinnovation). Samtidigt er konkurrencen også benhård inden for udvikling af nye højværdiprodukter, da vore konkurrenter har rigelige forskningsmidler, kan de i dette kapløb nemt være først (AdvanSeed, Bedreinnovation). Formålet med Laboratoriet for Planteinnovation II er at give den danske biobaserede industri en nem adgang til avancerede analyser og metoder ved videreudvikling af et eksisterende succesfuldt samarbejde med KU. Dette ved at udvikle nye bio- og plantebioteknologiske serviceydelser baseret på nyeste forskning, som sikrer SMV erne mulighed for kvalitetsforbedring og produktudvikling (se figur 1). Figur 1. Ved at samle udviklingen for mange virksomheder i en strømlinet proces opnås en effektiv adgang til avancerede laboratorieanalyser, faciliteter og de nødvendige værktøjer til at omsætte data til brugbar viden. AgroTech vil opbygge en model, hvor prøver sendes til AgroTech, som sørger for laboratorie- og dataanalyser samt en databearbejdning og rapport tilpasset virksomhedens behov. I processen har virksomheden kun kontakt til AgroTech. Analyser vil primært blive foretaget med udstyr hos KU og AgroTech, men i enkelte tilfælde bruges eksterne laboratorier (DNA-sekventering). Dataanalyse og formidling af resultatet foretages efterfølgende af AgroTech (se figur 1). Laboratoriet for Planteinnovation II vil fokusere på at udvikle følgende teknologiske serviceydelser baseret på nyeste forskning: 1 FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012.

2 High throughput genotyping. Ydelsen bygger på DNA-sekventering, og teknologien har en lang række anvendelsesmuligheder, specielt til genetiske analyser. DNA-sekventering og databearbejdning. Ydelsens fokus er at omsætte de komplekse genetiske data til værdi og operationel viden for virksomhederne. Genomisk selektion. Ydelsen er baseret på high throughput genotyping og kan øge hastigheden og effektiviteten i planteforædlingsprogrammer. Kromosomfordobling. Ydelsen er metoder til effektiv kromosomfordobling i udvalgte afgrøder og prydplantekulturer for at øge udbytte, vækst og holdbarhed. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier. Ydelsen er fysiske test og demonstration af produkter og produktionsteknologier til fremtidens grønne livsmiljøer. Effekter af grønne livsrum. Ydelsen er at sikre dokumentation af grønne livsrums effekt til fremme af livskvalitet, social integration og sundhed. Mikroalge produktionsoptimering. Ydelsen er optimering af dyrkningsforhold og høstmetoder af mikroalger. Mikroalger kan bruges til produktion af højværdistoffer til fødevarer, helsekost og medicin under integrerede væksthusforhold. AgroTech har via den seneste resultatkontrakt oprettet Laboratoriet for Planteinnovation, som er placeret sammen med KU, Taastrup Campus. Laboratoriet for Planteinnovation II er en udbygning af dette samarbejde. Sideløbende er AnalysePlatformen opbygget under aktiviteten Grøn Test, hvorved der er skabt den basale infrastruktur til effektivt at kunne opsamle, analysere og præsentere data. På mikroalgeområdet har AgroTech gennem de seneste resultatkontrakter opbygget et mindre testcenter med en forsøgsreaktor i væksthus. I den seneste resultatkontraktsaktivitet Grønne livsmiljøer er der opbygget et viden- og testcenter med fokus på teknologiske, biologiske og klimamæssige aspekter af grønne (beplantede) tage og vægge. Begge testcentre er opbygget på KU s Taastrup Campus. Laboratoriet for Planteinnovation kan i dag tilbyde faciliteter til og ydelser inden for plantegenetisk transformation, vævskultur og regenerering. Disse ydelser og faciliteter er efterspurgt og bliver benyttet i en række FoU projekter med SMV ere. Der er et stort ønske om at udnytte laboratoriet til flere formål og omsætte flere forskningsresultater til værdi for virksomhederne (bedreinnovation.dk), således at der også kan tilbydes nye bio- og plantebioteknologiske serviceydelser såsom fænotyping, genomisk selektion og mikroalge produktionsoptimering. Fælles for disse ydelser er, at det kræver et tæt samarbejde med KU, således at SMV erne sikres adgang til de nyeste forskningsresultater og analyser og metoder baseret på dyrt og avanceret laboratorieudstyr. Ydelserne er formuleret på baggrund af business cases, som AgroTechs salgsog marketingteam har valideret bl.a. via en behovsafklaring hos målgruppen. Alle ydelserne forventes at blive tilbudt senest med udgangen af I Danmark kendes ikke til andre aktører med lignende ydelser inden for planteområdet. Markørselektion har tidligere været tilbudt på RISØ. 2

3 Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er centreret om videreudvikling af Laboratoriet for Planteinnovation i tæt samarbejde med KU, og aktivitetsplanen er en del af AgroTechs strategi inden for det planteteknologiske fokusområde. Væsentligste aktivitetsområder er: 1. High throughput genotyping. Målet med aktiviteten er at kunne udvikle high throughput genotyping baseret på DNA-sekventering som teknologisk serviceydelse. De biokemiske analyser (sekventering) foretages af udenlandske speciallaboratorier. DNA-sekventering er et globalt konkurrenceområde i rivende udvikling, hvor effektiviteten og teknikkerne bag de biokemiske analyser ændres hastigt. Ved at outsource de biokemiske analyser drager AgroTech nytte af denne konkurrence til gavn for SMV ere, som kan få de nyeste teknikker til en lav pris. AgroTech foretager den efterfølgende omfattende dataanalyse, så de biokemiske analyser omsættes til værdi for virksomhederne. Værdien for virksomheden er, at high throughput genotyping giver viden om gener og deres funktioner; viden, som kan anvendes til markørbaseret selektion, hvilket øger effektiviteten og hastigheden i planteforædlingsprogrammer betydeligt. Andre anvendelsesområder er dokumentation og kvalitetskontrol af biologiske produkter. 1. Udvikling af standardiserede metoder til prøveudtagning, så der sikres repræsentative prøver, en effektiv logistik og en høj kvalitet af prøverne. 2. Videreudvikling og tilpasning af de bioinformatiske forskningsmetoder til effektive procedurer til at kvalitetssikre biokemiske data og de biostatistiske modeller til praktisk dataanalyse. 3. Udvikling af systemer til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata. 4. Publicering af nyudviklede metoder på internationalt niveau. 2. Kromosomfordobling. Målet med aktiviteten er at udvikle kromosomfordobling, så det kan tilbydes til udvalgte danske afgrøder og prydplantekulturer. Kromosomfordobling kan give øget udbytte, vækst og holdbarhed. Protokoller fra KU til effektiv kromosomfordobling skal videreudvikles og tilbydes som teknologisk serviceydelse. 1. Udvikling af effektive protokoller til kromosomfordobling i udvalgte afgrøder. 2. Udvikling af effektive metoder til måling af kromosomantal, bl.a. ved flowcytometri. 3. Demonstrationsprojekt omkring kromosomfordobling og effekten på øget udbytte, vækst og holdbarhed. 3. High throughput fænotyping. Målet med aktiviteten er at etablere et fælles forskningssamarbejde med KU vedr. udvikling af high throughput fænotyping til praktisk forsøgs- og selektionsarbejde. KU har indkøbt udstyr til automatiske, non-destruktive målinger af vækst og plantereaktioner (fænotyping) i markforsøg vha. avanceret billedanalyse og sensormålinger. I samarbejde med KU skal der udvikles procedurer til håndtering af måleudstyr og behandling af data. Værdien for virksomheder er hurtigere, non-destruktive målinger af plantevækst og plantereaktioner (fænotype), der kan anvendes til hurtigere og mere effektiv produktudvikling og kvalitetsudvikling end traditionelle planteforsøgs- og selek- 3

4 tionsmetoder. 1. Etablering af fælles forskningssamarbejde med KU med det mål at skabe et samlet system til at omsætte fænotypiske data til praktisk anvendelig viden for planteforædlerne. 2. Demonstrationsprojekt om, hvorledes high throughput fænotyping kan anvendes i praksis til forsøg. 4. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier. Formålet med denne aktivitet er at udvide det eksisterende testcenter opbygget i den seneste resultatkontraktsaktivitet Grønne livsmiljøer, således at det er muligt at udvikle og afprøve ny teknologi til opbygning af fremtidens bæredygtige, grønne livsmiljøer. I dag måles på grønne tage og vægge med fokus på plantevækst, vækstmedie, vandtilbageholdelsesevne og isoleringsværdier. Dette søges udvidet med fokus på test af grønne livsrum med andre tekniske krav som f.eks. væksthuse på tagene, fremtidens aktivitetsparker samt by-gartnerier. Målet for denne aktivitet er desuden at dokumentere effekter af grønne livsrum på mennesker Denne aktivitet rummer følgende delaktiviteter: 1. Etablering af samarbejde med yderligere et institut på KU (f.eks. Skov og Landskab, som er en del af Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning) med henblik på udvikling af teknologiske serviceydelser. 2. Udbygning af testcenter med nye fysiske rammer til: a. Test af tekniske løsninger til opbygning af nye typer af grønne livsmiljøer. F.eks. væksthuse på tage og permeable belægninger til vandhåndtering. b. Afprøvning og praktisk erfaring med nye typer af grønne livsrum. 3. Udviklingsprojekter med relevante virksomheder. 4. Videnhjemtagning af state of the art-viden om brug af grønne livsrum til fremme af livskvalitet, social integration og sundhed. 5. Mikroalge produktionsoptimering. Målet med aktiviteten er at tilbyde viden og teknologiske serviceydelser, som omfatter undersøgelse af optimering af mikroalgernes vækst i dyrkningsreaktorer under kontrollerede forhold. Det nuværende Test Center for Mikroalger udvides i samarbejde med KU med flere reaktorer til undersøgelse af dyrkningsforhold for mikroalger, optimering af mikroalgers vækst og produktion af relevante højværdiprodukter samt metoder til høst af disse. Værdien for virksomheder er viden om dyrkningsforhold og metoder til dyrkning og høst af alger til produktion af højværdistoffer fx til fødevareingredienser, helsekost og biobrændstof. 1. Udvikling af procedurer for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer. 2. Udvikling og etablering af algereaktorer, hvor forsøgsrækker til optimering af algevækst og algers produktion af højværdiprodukter kan gennemføres. 3. Udvikling og etablering af kontinuerte høstsystemer for mikroalger. 4. Demonstrationsprojekt vedr. algebaseret produktion af højværdiprodukter, herunder demonstration af kontinuert høst. 4

5 6. AnalysePlatform til biologiske data (infrastrukturaktivitet, udgør maks. 10 % af den samlede aktivitetsplan). Målet med aktiviteten er at udvikle AgroTechs AnalysePlatform til at håndtere og analysere store mængder biologiske data, herunder specielt data fra genotyping og fænotyping. 1. Udvikling af et effektivt system til at overføre, kvalitetssikre og lagre data fra de biokemiske og biologiske målinger. 2. Udvikling af moduler til effektivt styring af logistikken omkring prøvehåndtering. 3. Udvikling af brugergrænseflader til virksomhederne, så de kan tilgå deres resultater, og selv kan lave en række dataanalyser, uden selv at skulle beherske de avancerede underliggende statistiske metoder. 4. Demoprojekter til at demonstrer systemets muligheder over for potentielle kunder. Forankring og organisering Den daglige ledelse vil blive varetaget af Signe Værbak. Signe er projektleder for nuværende resultatkontraktsaktivitet Laboratoriet for Planteinnovation og innovationskonsortiet Innovative Planter. Der nedsættes en programorganisation med en programleder, som i det daglige fungerer som styregruppe. Programejer er direktøren, mens centercheferne udgør programmets bestyrelse. Programleder skal sikre værdirealisering af projektleverancer, koordination på tværs af aktivitetsplanerne og kommunikation såvel internt som til RTI. Aktiviteten vil blive ledet efter en AgroTech tilpasset PRINCE II projektmodel. Koordineringsgruppe Laboratoriet for Planteinnovation II er et tæt samarbejde mellem Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) og AgroTech. Det er derfor vigtigt at sikre koordinationen og kommunikation mellem medarbejdere fra KU PLEN og AgroTech. Dette vil ske igennem den eksisterende fælles koordineringsgruppe på ledelsesniveau bestående af Svend Christensen (institutleder KU PLEN), Jesper M. Aaslyng (centerchef, AgroTech), René L. Damkjer (adm. direktør, AgroTech), Morten Andersen Linnet (afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer). Koordineringsgruppen er ansvarlig for koordineringen af aktiviteter mellem KU PLEN og AgroTech, herunder fastlæggelse af budgetter for indkøb af ydelser hos KU PLEN. Formål og målgruppe Erhvervsmæssig rationale Inden for den seneste årrække er der kommet en helt ny generation af bio- og planteteknologier, som har potentiale til at løfte den danske bioindustri op på et kvalitativt nyt plan. Det kræver dog avanceret udstyr, specielle faciliteter og et højt videnniveau at opbygge og drive disse faciliteter. På grund af høje etablerings- og driftsomkostninger er det ikke attraktivt at opbygge faciliteterne i den enkelte virksomhed. Laboratoriet for Planteinnovation II giver danske virksomheder adgang til at udnytte nye teknologier og forskningsresultater, som ellers ville være uden for rækkevidde. Laboratoriet for Planteinnovation II vil gøre det muligt at bringe SMVérne på niveau med udenlandske firmaer, idet det ligger langt uden for vore muligheder at iværksætte et sådant arbejde alene (Bio- Plant smba, BedreInnovation). I Laboratoriet for Planteinnovation II er de nyeste metoder inden for bioteknologi indenfor rækkevidde - også for mindre danske virksomheder (Knud Jepsen A/S, Bedreinnovation). Den samlede omsætning inden for den biobaserede industri, der bl.a. omfatter ingrediensindustri- 5

6 en, jordbrugssektoren, bioenergi, vegetabilske fødevareindustrien og naturmedicin og helsekost estimeres at være på mindst 49 mia. kr. 2,3. Potentialet er dog væsentligt større, og Laboratoriet for Planteinnovation II henvender sig til virksomheder, som udvikler og producerer en lang række højværdi-produkter. Den biobaserede industri omfatter mange forskellige brancher og en bred vifte af virksomheder, og et forsigtigt skøn er, at omkring 120 virksomheder potentielt vil have gavn af laboratoriet. Samfundsmæssig rationale Laboratoriet for Planteinnovation II bidrager til opfyldelse af FORSK2020s mål om at styrke samspil og videnoverførsel mellem universiteter og virksomheder yderligere med henblik på at udvikle en konkurrencedygtig og miljøeffektiv biologisk produktion, som har den innovative kant, der kan optimere Danmarks store vækstpotentiale dette område 1. Med Laboratoriet for Planteinnovation II får Danmark mulighed for at hjælpe virksomheder godt på vej i den internationale konkurrence om produktion af fremtidens biobaserede produkter, til gavn for både miljøet og økonomien. Herved understøttes en fortsat stærk dansk position i feltet. Målgruppe Den biobaserede industri er i dag domineret af store virksomheder, men laboratoriets ydelser henvender sig primært til SMV ere. De store virksomheder med egen forskningskapacitet forventes at samarbejde direkte med universiteterne eller at klare opgaverne selv. Dette er i overensstemmelse med KU s nye erhvervsstrategi, der anfører, at kontakten til SMV ere uden større forskningskapacitet netop skal udmøntes via GTS-institutterne. Målgruppen kan opdeles i følgende fem hovedsegmenter: Virksomheder med biologisk baseret produktion samt medicinalvirksomheder (970): Laboratoriet vil bidrage med at dække behovet for viden og metoder til optimering og opskalering af nye biologiske produktioner af mikroalger og andre typer af planter, der ikke i dag er i kommerciel produktion. Målgruppen i dette segment ca. 200 virksomheder indenfor ingrediensindustrien, producenter af kosttilskud, naturmedicin, foderindustrien, nutraceutisk industri (fx Bioforce Danmark A/S, Chr. Hansen A/S, Herrens Mark, Fermentationexperts A/S, European Protein A/S, Vådfodereksperten A/S). Leverandørvirksomheder til biologisk baseret produktion (1.550): Laboratoriet vil bidrage med at dække behovet for udvikling og afprøvning af nye teknologier til nye produktionsformer og biologiske systemer: Måleudstyrsproducenter, producenter af klimastyringssystemer, grønt tag producenter, væksthusbyggere, teknologivirksomheder. Målgruppen i dette segment er ca. 300 virksomheder (fx Croptimize ApS, ByggrosApS, Nykilde ApS, Senmatic A/S, Danfoss A/S, Saint Gobain Weber A/S, Fionia Ligthting A/S, Drivadan A/S). Virksomheder med optimeret planteproduktion (2.300): Laboratoriet vil bidrage til at dække behovet for viden om, hvordan planteproduktionen optimeres med størst muligt udbytte og kvalitet. Målgruppen i dette segment er 2 Fakta om Erhvervet, Landbrug og Fødevarer, Ingrediensforum, Dansk Industri,

7 industrielle væksthusgartnerier, der omfatter ca. 150 virksomheder. (fx Knud Jepsen A/S, PKM A/S, Graff Kristensen A/S, Yding Grønt A/S, Bladgrønt ApS, Alfred Pedersen & Søn ApS). Virksomheder, som har deres primære indtjening via salg af licenser eller forædling (40): Laboratoriet vil dække behovet for ny viden om anvendelse af nye bioteknologiske metoder i udviklingsarbejdet. Målgruppen er alle 40 virksomheder i segmentet, der omfatter planteforædlingsvirksomheder og frøfirmaer (fx Dow AgroSciences A/S, Graff Breeding A/S, Nordic Seed, Advan- Seed ApS, DLF-Trifolium,). Nationale og internationale samarbejdspartnere Offentlige institutioner og universiteter: Det offentlige fødevare-, husdyrog foderstofkontrolområde vil kunne benytte de nye værktøjer og forbedrede analysetilgange og -metoder. Målgruppen forventes at have behov for brugen af geno- og fænotyping udstyr. Målgruppen omfatter ca. 6 offentlige myndigheder og universiteter (fx AU, KU, SDU, AAU, Miljøministeriet, Fødevareministeriet). Universitetssamarbejde Laboratoriet for Planteinnovation er placeret sammen med Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) på KU, Taastrup Campus. Aktivitetsplanen gennemføres i samarbejde med KU PLEN, men efter behov og aftale kan andre institutter på KU blive inddraget i samarbejdet herunder Copenhagen Plant Science Center. AgroTech og KU ønsker at udbygge de fælles faciliteter og kompetencer, herunder at finansiere aktiviteter på KU til udviklingen af forskning til ydelser. Til gennemførelse af FoU aktiviteterne indkøbes forskning og lejes udstyr og faciliteter på KU PLEN for op til kr. (inkl. OH). Der forventes en fordeling med ca. 40 % til forskerassistance, 30 % til leje af udstyr og faciliteter samt 30 % til TAP hjælp. Der tilstræbes en jævn fordeling over aktivitetsplanens tre år. KU PLEN egenfinansierer yderligere 20 % af det beløb, der købes ydelser for, svarende til et samlet budget på kr. Andre danske universiteter ønskes inddraget i laboratoriets aktiviteter, herunder SDU, AU og DTU. International videnhjemtagning KU, DTU, AU og AAU har netop startet et samarbejde med BGI (Beijing Genomics Institute), som vil være en interessant part i forhold til DNA- sekventering, da det giver laboratorieadgang til de nyeste teknologier inden for området. Desuden vil det etablerede samarbejde med University of Washington inden for statistisk bioinformatik blive udnyttet og udbygget. På Testcenter for Mikroalger forventes etableret internationale virksomhedssamarbejder med bl.a. LGem i Holland og Simris Alg i Sverige. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Erhvervsskoler og erhvervsakademier AgroTech vil udvide det strategiske samarbejde med Kold College omkring seminarrækker og udvikling af undervisningsmateriale. Andre erhvervsakademier og tekniske skoler forventes inddraget i samarbejdet. Medfinansiering af andre FoU-projekter Resultatkontrakt midler forventes anvendt til medfinansiering af et Højteknologifondsprojekt vedr. genomisk selektion (3 mio.) og et EU projekt vedr. biobaseret produktion. Relaterede FoU-projekter 7

8 AgroTech har et igangværende innovationskonsortium Innovative Planter, her forventes synergi i forhold til Laboratoriet for Planteinnovation II. Der er bevilliget midler af Industriens Fond til indkøb af bioteknologisk laboratorieudstyr, herunder udstyr, som vil muliggøre udvikling og udbud af de nye ydelser i Laboratoriet for Planteinnovation II. GTS koordinering Der er ingen andre GTS-institutter der arbejder inden for de planteteknologiske og -bioteknologiske aktivitetsområder som foreslået i aktiviteten Laboratoriet for Planteinnovation II. Formidlings- og spredningseffekt: Målgruppen vil blive nået med bl.a. følgende virkemidler (kvantitative mål i parentes): Demoprojekter (4 stk., heraf mindst 1 større projekt pr. år) Deltagelse med faglige indlæg i internationale konferencer og symposier (mindst 2) Nyhedsbreve (4 stk.) og information på AgroTechs hjemmeside Publicering af populærvidenskabelige artikler (6 artikler) Deltagelse i udstillings- og messeaktiviteter (4 gange) Udarbejdelse af internationale videnskabelige artikler (2 stk.) Afholdelse af kurser og seminarer (4 gange) Innovationsworkshops i samarbejde med KU (2 stk.). Effektmål Resultaterne kommunikeret til mindst 150 danske og udenlandske aktører med tilknytning til den biobaserede industri. Mindst 50 kunder til de udviklede ydelser. Mindst 200 deltagere på kurser og seminarer. AgroTechs forventede omsætning på baggrund af de udviklede teknologiske services: Service År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 High throughput genotyping Markørbaseret selektion Kromosom-fordobling Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier Mikroalge produktionsoptimering Total Omsætningen forventes at fortsætte udviklingen og stige i de efterfølgende år. Innovationsnetværk Hvor det er relevant, vil der blive søgt samarbejde med innovationsnetværkene fx Biopeople, FoodNetwork og Inbiom. Uddannelsesinstitutioner Laboratoriet for Planteinnovation II er et tætsamarbejde mellem KU og Agro- Tech. Kurser og workshops vil blive udbud på baggrund af de udviklede ydelser, bl.a. i samarbejde med KU og Kold College. 8

9 Milepæle år 1 Milepælsnr. og beskrivelse Type Metode udviklet til kvalitetssikring af prøveudtagning til genotyping Forskningssamarbejde med KU om high Kompetenceopbygning throughput fænotyping etableret Samarbejde med yderligere et institut på KU med henblik på udvikling af fælles teknologiske serviceydelser etableret Procedurer udarbejdet for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer System udviklet til effektivt at overføre, kvalitetssikre og lagre data. Mindst 1 større demoprojekt iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret. Videnspredning Milepæle år 2 Milepæle år Bioinformatiske metoder tilpasset og videreudviklet i biostatistiske modeller Metode til måling af kromosomantal ved flowcytometri udviklet Metoder til effektivt at præsentere resultater udviklet og implementeret Testcenter udbygget med nye fysiske rammer. Dette med udgangspunkt i virksomhedernes behov En temadag afholdt med deltagelse af 50 danske virksomheder. Formidling af mulighederne med grønne livsrum Algeforsøgsreaktorer etableret og forsøg gennemført Moduler til effektivt styring af logistikken omkring prøvehåndtering udviklet og implementeret. Mindst 1 demoprojekt iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret, mindst 1 international videnskabelig publikation udarbejdet, mindst 1 innovationsworkshop i samarbejde med KU afholdt.. Mindst 2 kurser og seminarer afholdt med deltagelse af mindst 75 deltagere fra danske virksomheder. Videnspredning Kompetenceopbygning Videnspredning System til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata udviklet Protokol til kromosomfordobling udviklet Kravspecifikationer til et system for automatisering af fænotypisk monitorering i et online flow er ning Kompetenceopbyg- udarbejdet Min. 10 aktører har i aktivitetsplanens periode Kompetenceopbygning været involveret i udviklingsprojekter i testcenteret Høstsystemer til mikroalger udviklet Brugergrænseflader til virksomhederne er i AnalysePlatformen udviklet og implementeret. Nummereringen af milepælene relaterer sig til år, aktivitets- og delaktivitetsnummer kobler sig til beskrivelsen af aktivitetsplanens indhold. 9

10 For den samlede periode er udsendt 4 nyhedsbreve, som modtages af 150 danske virksomheder og der deltages i 4 messer og udstillinger. Deltagelse i mindst 2 internationale konferencer Ydelser solgt til mindst 50 danske kunder gennem hele projektperioden. Videnspredning Mindst 2 demoprojekter iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret, mindst 1 international videnskabelig publikation udarbejdet. Mindst 1 innovationsworkshop i samarbejde med KU afholdt. Mindst 2 kurser og seminarer afholdt med deltagelse af mindst 75 deltagere fra danske virksomheder. Kompetenceopbygning Udarbejdet samarbejdsaftaler med 2 danske universiteter/institutter Kompetenceopbygning Videnspredning Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Laboratoriet for Planteinnovation II Biomonitorering 10

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Performanceregnskab for GTS-net

Performanceregnskab for GTS-net Performanceregnskab for GTS-net 212 Innovation: Analyse og evaluering 6/12 Performanceregnskab for GTS-net 212 33 Indhold 1 Årets hovedtal s. 4 211 var overordnet set et godt år for GTS-nettet. Omsætningen

Læs mere

Aktivitetsplan nr. 7. levende kyster. Forsk 2020 referencer

Aktivitetsplan nr. 7. levende kyster. Forsk 2020 referencer Aktivitetsplan (navn): Forsk 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Working with nature planlægning af levende kyster Aktivitetsplan nr. 7

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger.

Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger. Aktivitetsplan (navn): Forum for sikre og bæredygtige produkter Aktivitetsplan nr. Forsk 2020 referencer Aktivitetsplanen retter sig særligt imod Et samfund med grøn økonomi med hovedvægt på 1.2 Fra viden

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 2

Aktivitetsplan nr.: 2 Aktivitetsplan (navn): Agilt produktudviklings-center for sundheds- og velfærdsteknologi Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 2 Med

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Vækst gennem videndeling

Vækst gennem videndeling Vækst gennem videndeling Udgivet: Oktober 2009 ISBN: 9788790772215 TÆNKETANK OG SEKRETARIAT MEDLEMMER AF DEAs TÆNKETANK FOR VIDENDELING Partner Henrik Morgen, Morgen Consult (formand) Direktør Helle Bechgaard,

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Masterplan for Maritime Potentialer

Masterplan for Maritime Potentialer Masterplan for Maritime Potentialer - et maritimt innovations- og videnscenter med lokal forankring og globalt sigte. Sydfyn og Øerne Dette udkast til Masterplan for Maritime Potentialer er udarbejdet

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. 2.1.

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3

Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Den danske transportsektor står midt i en radikal

Læs mere