Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter"

Transkript

1 Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Laboratoriet for Planteinnovation II Aktivitetsplan nr.: 4 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer, som forventes udviklet Visionen er at skabe mere viden, vækst og værdi for fremtidens biobaserede produkter, deres anvendelse og de tilhørende nye teknologier og i samarbejde med Københavns Universitet (KU) at udbygge Laboratoriet for Planteinnovations position som knudepunkt for forskning, innovation, kommercialisering og videnspredning inden for biobaserede planteprodukter. Visionen støtter op omkring FORSK2020s vision om et samfund med grøn økonomi med en konkurrencedygtig, miljøeffektiv og sundhedsfremmende produktion af fødevarer og andre biologiske produkter 1. Udfordringen er, at den danske biobaserede industri står over for øget international konkurrence. Markedet er meget konkurrencepræget (AdvanSeed, Bedreinnovation). Samtidigt er konkurrencen også benhård inden for udvikling af nye højværdiprodukter, da vore konkurrenter har rigelige forskningsmidler, kan de i dette kapløb nemt være først (AdvanSeed, Bedreinnovation). Formålet med Laboratoriet for Planteinnovation II er at give den danske biobaserede industri en nem adgang til avancerede analyser og metoder ved videreudvikling af et eksisterende succesfuldt samarbejde med KU. Dette ved at udvikle nye bio- og plantebioteknologiske serviceydelser baseret på nyeste forskning, som sikrer SMV erne mulighed for kvalitetsforbedring og produktudvikling (se figur 1). Figur 1. Ved at samle udviklingen for mange virksomheder i en strømlinet proces opnås en effektiv adgang til avancerede laboratorieanalyser, faciliteter og de nødvendige værktøjer til at omsætte data til brugbar viden. AgroTech vil opbygge en model, hvor prøver sendes til AgroTech, som sørger for laboratorie- og dataanalyser samt en databearbejdning og rapport tilpasset virksomhedens behov. I processen har virksomheden kun kontakt til AgroTech. Analyser vil primært blive foretaget med udstyr hos KU og AgroTech, men i enkelte tilfælde bruges eksterne laboratorier (DNA-sekventering). Dataanalyse og formidling af resultatet foretages efterfølgende af AgroTech (se figur 1). Laboratoriet for Planteinnovation II vil fokusere på at udvikle følgende teknologiske serviceydelser baseret på nyeste forskning: 1 FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012.

2 High throughput genotyping. Ydelsen bygger på DNA-sekventering, og teknologien har en lang række anvendelsesmuligheder, specielt til genetiske analyser. DNA-sekventering og databearbejdning. Ydelsens fokus er at omsætte de komplekse genetiske data til værdi og operationel viden for virksomhederne. Genomisk selektion. Ydelsen er baseret på high throughput genotyping og kan øge hastigheden og effektiviteten i planteforædlingsprogrammer. Kromosomfordobling. Ydelsen er metoder til effektiv kromosomfordobling i udvalgte afgrøder og prydplantekulturer for at øge udbytte, vækst og holdbarhed. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier. Ydelsen er fysiske test og demonstration af produkter og produktionsteknologier til fremtidens grønne livsmiljøer. Effekter af grønne livsrum. Ydelsen er at sikre dokumentation af grønne livsrums effekt til fremme af livskvalitet, social integration og sundhed. Mikroalge produktionsoptimering. Ydelsen er optimering af dyrkningsforhold og høstmetoder af mikroalger. Mikroalger kan bruges til produktion af højværdistoffer til fødevarer, helsekost og medicin under integrerede væksthusforhold. AgroTech har via den seneste resultatkontrakt oprettet Laboratoriet for Planteinnovation, som er placeret sammen med KU, Taastrup Campus. Laboratoriet for Planteinnovation II er en udbygning af dette samarbejde. Sideløbende er AnalysePlatformen opbygget under aktiviteten Grøn Test, hvorved der er skabt den basale infrastruktur til effektivt at kunne opsamle, analysere og præsentere data. På mikroalgeområdet har AgroTech gennem de seneste resultatkontrakter opbygget et mindre testcenter med en forsøgsreaktor i væksthus. I den seneste resultatkontraktsaktivitet Grønne livsmiljøer er der opbygget et viden- og testcenter med fokus på teknologiske, biologiske og klimamæssige aspekter af grønne (beplantede) tage og vægge. Begge testcentre er opbygget på KU s Taastrup Campus. Laboratoriet for Planteinnovation kan i dag tilbyde faciliteter til og ydelser inden for plantegenetisk transformation, vævskultur og regenerering. Disse ydelser og faciliteter er efterspurgt og bliver benyttet i en række FoU projekter med SMV ere. Der er et stort ønske om at udnytte laboratoriet til flere formål og omsætte flere forskningsresultater til værdi for virksomhederne (bedreinnovation.dk), således at der også kan tilbydes nye bio- og plantebioteknologiske serviceydelser såsom fænotyping, genomisk selektion og mikroalge produktionsoptimering. Fælles for disse ydelser er, at det kræver et tæt samarbejde med KU, således at SMV erne sikres adgang til de nyeste forskningsresultater og analyser og metoder baseret på dyrt og avanceret laboratorieudstyr. Ydelserne er formuleret på baggrund af business cases, som AgroTechs salgsog marketingteam har valideret bl.a. via en behovsafklaring hos målgruppen. Alle ydelserne forventes at blive tilbudt senest med udgangen af I Danmark kendes ikke til andre aktører med lignende ydelser inden for planteområdet. Markørselektion har tidligere været tilbudt på RISØ. 2

3 Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er centreret om videreudvikling af Laboratoriet for Planteinnovation i tæt samarbejde med KU, og aktivitetsplanen er en del af AgroTechs strategi inden for det planteteknologiske fokusområde. Væsentligste aktivitetsområder er: 1. High throughput genotyping. Målet med aktiviteten er at kunne udvikle high throughput genotyping baseret på DNA-sekventering som teknologisk serviceydelse. De biokemiske analyser (sekventering) foretages af udenlandske speciallaboratorier. DNA-sekventering er et globalt konkurrenceområde i rivende udvikling, hvor effektiviteten og teknikkerne bag de biokemiske analyser ændres hastigt. Ved at outsource de biokemiske analyser drager AgroTech nytte af denne konkurrence til gavn for SMV ere, som kan få de nyeste teknikker til en lav pris. AgroTech foretager den efterfølgende omfattende dataanalyse, så de biokemiske analyser omsættes til værdi for virksomhederne. Værdien for virksomheden er, at high throughput genotyping giver viden om gener og deres funktioner; viden, som kan anvendes til markørbaseret selektion, hvilket øger effektiviteten og hastigheden i planteforædlingsprogrammer betydeligt. Andre anvendelsesområder er dokumentation og kvalitetskontrol af biologiske produkter. 1. Udvikling af standardiserede metoder til prøveudtagning, så der sikres repræsentative prøver, en effektiv logistik og en høj kvalitet af prøverne. 2. Videreudvikling og tilpasning af de bioinformatiske forskningsmetoder til effektive procedurer til at kvalitetssikre biokemiske data og de biostatistiske modeller til praktisk dataanalyse. 3. Udvikling af systemer til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata. 4. Publicering af nyudviklede metoder på internationalt niveau. 2. Kromosomfordobling. Målet med aktiviteten er at udvikle kromosomfordobling, så det kan tilbydes til udvalgte danske afgrøder og prydplantekulturer. Kromosomfordobling kan give øget udbytte, vækst og holdbarhed. Protokoller fra KU til effektiv kromosomfordobling skal videreudvikles og tilbydes som teknologisk serviceydelse. 1. Udvikling af effektive protokoller til kromosomfordobling i udvalgte afgrøder. 2. Udvikling af effektive metoder til måling af kromosomantal, bl.a. ved flowcytometri. 3. Demonstrationsprojekt omkring kromosomfordobling og effekten på øget udbytte, vækst og holdbarhed. 3. High throughput fænotyping. Målet med aktiviteten er at etablere et fælles forskningssamarbejde med KU vedr. udvikling af high throughput fænotyping til praktisk forsøgs- og selektionsarbejde. KU har indkøbt udstyr til automatiske, non-destruktive målinger af vækst og plantereaktioner (fænotyping) i markforsøg vha. avanceret billedanalyse og sensormålinger. I samarbejde med KU skal der udvikles procedurer til håndtering af måleudstyr og behandling af data. Værdien for virksomheder er hurtigere, non-destruktive målinger af plantevækst og plantereaktioner (fænotype), der kan anvendes til hurtigere og mere effektiv produktudvikling og kvalitetsudvikling end traditionelle planteforsøgs- og selek- 3

4 tionsmetoder. 1. Etablering af fælles forskningssamarbejde med KU med det mål at skabe et samlet system til at omsætte fænotypiske data til praktisk anvendelig viden for planteforædlerne. 2. Demonstrationsprojekt om, hvorledes high throughput fænotyping kan anvendes i praksis til forsøg. 4. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier. Formålet med denne aktivitet er at udvide det eksisterende testcenter opbygget i den seneste resultatkontraktsaktivitet Grønne livsmiljøer, således at det er muligt at udvikle og afprøve ny teknologi til opbygning af fremtidens bæredygtige, grønne livsmiljøer. I dag måles på grønne tage og vægge med fokus på plantevækst, vækstmedie, vandtilbageholdelsesevne og isoleringsværdier. Dette søges udvidet med fokus på test af grønne livsrum med andre tekniske krav som f.eks. væksthuse på tagene, fremtidens aktivitetsparker samt by-gartnerier. Målet for denne aktivitet er desuden at dokumentere effekter af grønne livsrum på mennesker Denne aktivitet rummer følgende delaktiviteter: 1. Etablering af samarbejde med yderligere et institut på KU (f.eks. Skov og Landskab, som er en del af Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning) med henblik på udvikling af teknologiske serviceydelser. 2. Udbygning af testcenter med nye fysiske rammer til: a. Test af tekniske løsninger til opbygning af nye typer af grønne livsmiljøer. F.eks. væksthuse på tage og permeable belægninger til vandhåndtering. b. Afprøvning og praktisk erfaring med nye typer af grønne livsrum. 3. Udviklingsprojekter med relevante virksomheder. 4. Videnhjemtagning af state of the art-viden om brug af grønne livsrum til fremme af livskvalitet, social integration og sundhed. 5. Mikroalge produktionsoptimering. Målet med aktiviteten er at tilbyde viden og teknologiske serviceydelser, som omfatter undersøgelse af optimering af mikroalgernes vækst i dyrkningsreaktorer under kontrollerede forhold. Det nuværende Test Center for Mikroalger udvides i samarbejde med KU med flere reaktorer til undersøgelse af dyrkningsforhold for mikroalger, optimering af mikroalgers vækst og produktion af relevante højværdiprodukter samt metoder til høst af disse. Værdien for virksomheder er viden om dyrkningsforhold og metoder til dyrkning og høst af alger til produktion af højværdistoffer fx til fødevareingredienser, helsekost og biobrændstof. 1. Udvikling af procedurer for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer. 2. Udvikling og etablering af algereaktorer, hvor forsøgsrækker til optimering af algevækst og algers produktion af højværdiprodukter kan gennemføres. 3. Udvikling og etablering af kontinuerte høstsystemer for mikroalger. 4. Demonstrationsprojekt vedr. algebaseret produktion af højværdiprodukter, herunder demonstration af kontinuert høst. 4

5 6. AnalysePlatform til biologiske data (infrastrukturaktivitet, udgør maks. 10 % af den samlede aktivitetsplan). Målet med aktiviteten er at udvikle AgroTechs AnalysePlatform til at håndtere og analysere store mængder biologiske data, herunder specielt data fra genotyping og fænotyping. 1. Udvikling af et effektivt system til at overføre, kvalitetssikre og lagre data fra de biokemiske og biologiske målinger. 2. Udvikling af moduler til effektivt styring af logistikken omkring prøvehåndtering. 3. Udvikling af brugergrænseflader til virksomhederne, så de kan tilgå deres resultater, og selv kan lave en række dataanalyser, uden selv at skulle beherske de avancerede underliggende statistiske metoder. 4. Demoprojekter til at demonstrer systemets muligheder over for potentielle kunder. Forankring og organisering Den daglige ledelse vil blive varetaget af Signe Værbak. Signe er projektleder for nuværende resultatkontraktsaktivitet Laboratoriet for Planteinnovation og innovationskonsortiet Innovative Planter. Der nedsættes en programorganisation med en programleder, som i det daglige fungerer som styregruppe. Programejer er direktøren, mens centercheferne udgør programmets bestyrelse. Programleder skal sikre værdirealisering af projektleverancer, koordination på tværs af aktivitetsplanerne og kommunikation såvel internt som til RTI. Aktiviteten vil blive ledet efter en AgroTech tilpasset PRINCE II projektmodel. Koordineringsgruppe Laboratoriet for Planteinnovation II er et tæt samarbejde mellem Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) og AgroTech. Det er derfor vigtigt at sikre koordinationen og kommunikation mellem medarbejdere fra KU PLEN og AgroTech. Dette vil ske igennem den eksisterende fælles koordineringsgruppe på ledelsesniveau bestående af Svend Christensen (institutleder KU PLEN), Jesper M. Aaslyng (centerchef, AgroTech), René L. Damkjer (adm. direktør, AgroTech), Morten Andersen Linnet (afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer). Koordineringsgruppen er ansvarlig for koordineringen af aktiviteter mellem KU PLEN og AgroTech, herunder fastlæggelse af budgetter for indkøb af ydelser hos KU PLEN. Formål og målgruppe Erhvervsmæssig rationale Inden for den seneste årrække er der kommet en helt ny generation af bio- og planteteknologier, som har potentiale til at løfte den danske bioindustri op på et kvalitativt nyt plan. Det kræver dog avanceret udstyr, specielle faciliteter og et højt videnniveau at opbygge og drive disse faciliteter. På grund af høje etablerings- og driftsomkostninger er det ikke attraktivt at opbygge faciliteterne i den enkelte virksomhed. Laboratoriet for Planteinnovation II giver danske virksomheder adgang til at udnytte nye teknologier og forskningsresultater, som ellers ville være uden for rækkevidde. Laboratoriet for Planteinnovation II vil gøre det muligt at bringe SMVérne på niveau med udenlandske firmaer, idet det ligger langt uden for vore muligheder at iværksætte et sådant arbejde alene (Bio- Plant smba, BedreInnovation). I Laboratoriet for Planteinnovation II er de nyeste metoder inden for bioteknologi indenfor rækkevidde - også for mindre danske virksomheder (Knud Jepsen A/S, Bedreinnovation). Den samlede omsætning inden for den biobaserede industri, der bl.a. omfatter ingrediensindustri- 5

6 en, jordbrugssektoren, bioenergi, vegetabilske fødevareindustrien og naturmedicin og helsekost estimeres at være på mindst 49 mia. kr. 2,3. Potentialet er dog væsentligt større, og Laboratoriet for Planteinnovation II henvender sig til virksomheder, som udvikler og producerer en lang række højværdi-produkter. Den biobaserede industri omfatter mange forskellige brancher og en bred vifte af virksomheder, og et forsigtigt skøn er, at omkring 120 virksomheder potentielt vil have gavn af laboratoriet. Samfundsmæssig rationale Laboratoriet for Planteinnovation II bidrager til opfyldelse af FORSK2020s mål om at styrke samspil og videnoverførsel mellem universiteter og virksomheder yderligere med henblik på at udvikle en konkurrencedygtig og miljøeffektiv biologisk produktion, som har den innovative kant, der kan optimere Danmarks store vækstpotentiale dette område 1. Med Laboratoriet for Planteinnovation II får Danmark mulighed for at hjælpe virksomheder godt på vej i den internationale konkurrence om produktion af fremtidens biobaserede produkter, til gavn for både miljøet og økonomien. Herved understøttes en fortsat stærk dansk position i feltet. Målgruppe Den biobaserede industri er i dag domineret af store virksomheder, men laboratoriets ydelser henvender sig primært til SMV ere. De store virksomheder med egen forskningskapacitet forventes at samarbejde direkte med universiteterne eller at klare opgaverne selv. Dette er i overensstemmelse med KU s nye erhvervsstrategi, der anfører, at kontakten til SMV ere uden større forskningskapacitet netop skal udmøntes via GTS-institutterne. Målgruppen kan opdeles i følgende fem hovedsegmenter: Virksomheder med biologisk baseret produktion samt medicinalvirksomheder (970): Laboratoriet vil bidrage med at dække behovet for viden og metoder til optimering og opskalering af nye biologiske produktioner af mikroalger og andre typer af planter, der ikke i dag er i kommerciel produktion. Målgruppen i dette segment ca. 200 virksomheder indenfor ingrediensindustrien, producenter af kosttilskud, naturmedicin, foderindustrien, nutraceutisk industri (fx Bioforce Danmark A/S, Chr. Hansen A/S, Herrens Mark, Fermentationexperts A/S, European Protein A/S, Vådfodereksperten A/S). Leverandørvirksomheder til biologisk baseret produktion (1.550): Laboratoriet vil bidrage med at dække behovet for udvikling og afprøvning af nye teknologier til nye produktionsformer og biologiske systemer: Måleudstyrsproducenter, producenter af klimastyringssystemer, grønt tag producenter, væksthusbyggere, teknologivirksomheder. Målgruppen i dette segment er ca. 300 virksomheder (fx Croptimize ApS, ByggrosApS, Nykilde ApS, Senmatic A/S, Danfoss A/S, Saint Gobain Weber A/S, Fionia Ligthting A/S, Drivadan A/S). Virksomheder med optimeret planteproduktion (2.300): Laboratoriet vil bidrage til at dække behovet for viden om, hvordan planteproduktionen optimeres med størst muligt udbytte og kvalitet. Målgruppen i dette segment er 2 Fakta om Erhvervet, Landbrug og Fødevarer, Ingrediensforum, Dansk Industri,

7 industrielle væksthusgartnerier, der omfatter ca. 150 virksomheder. (fx Knud Jepsen A/S, PKM A/S, Graff Kristensen A/S, Yding Grønt A/S, Bladgrønt ApS, Alfred Pedersen & Søn ApS). Virksomheder, som har deres primære indtjening via salg af licenser eller forædling (40): Laboratoriet vil dække behovet for ny viden om anvendelse af nye bioteknologiske metoder i udviklingsarbejdet. Målgruppen er alle 40 virksomheder i segmentet, der omfatter planteforædlingsvirksomheder og frøfirmaer (fx Dow AgroSciences A/S, Graff Breeding A/S, Nordic Seed, Advan- Seed ApS, DLF-Trifolium,). Nationale og internationale samarbejdspartnere Offentlige institutioner og universiteter: Det offentlige fødevare-, husdyrog foderstofkontrolområde vil kunne benytte de nye værktøjer og forbedrede analysetilgange og -metoder. Målgruppen forventes at have behov for brugen af geno- og fænotyping udstyr. Målgruppen omfatter ca. 6 offentlige myndigheder og universiteter (fx AU, KU, SDU, AAU, Miljøministeriet, Fødevareministeriet). Universitetssamarbejde Laboratoriet for Planteinnovation er placeret sammen med Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) på KU, Taastrup Campus. Aktivitetsplanen gennemføres i samarbejde med KU PLEN, men efter behov og aftale kan andre institutter på KU blive inddraget i samarbejdet herunder Copenhagen Plant Science Center. AgroTech og KU ønsker at udbygge de fælles faciliteter og kompetencer, herunder at finansiere aktiviteter på KU til udviklingen af forskning til ydelser. Til gennemførelse af FoU aktiviteterne indkøbes forskning og lejes udstyr og faciliteter på KU PLEN for op til kr. (inkl. OH). Der forventes en fordeling med ca. 40 % til forskerassistance, 30 % til leje af udstyr og faciliteter samt 30 % til TAP hjælp. Der tilstræbes en jævn fordeling over aktivitetsplanens tre år. KU PLEN egenfinansierer yderligere 20 % af det beløb, der købes ydelser for, svarende til et samlet budget på kr. Andre danske universiteter ønskes inddraget i laboratoriets aktiviteter, herunder SDU, AU og DTU. International videnhjemtagning KU, DTU, AU og AAU har netop startet et samarbejde med BGI (Beijing Genomics Institute), som vil være en interessant part i forhold til DNA- sekventering, da det giver laboratorieadgang til de nyeste teknologier inden for området. Desuden vil det etablerede samarbejde med University of Washington inden for statistisk bioinformatik blive udnyttet og udbygget. På Testcenter for Mikroalger forventes etableret internationale virksomhedssamarbejder med bl.a. LGem i Holland og Simris Alg i Sverige. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Erhvervsskoler og erhvervsakademier AgroTech vil udvide det strategiske samarbejde med Kold College omkring seminarrækker og udvikling af undervisningsmateriale. Andre erhvervsakademier og tekniske skoler forventes inddraget i samarbejdet. Medfinansiering af andre FoU-projekter Resultatkontrakt midler forventes anvendt til medfinansiering af et Højteknologifondsprojekt vedr. genomisk selektion (3 mio.) og et EU projekt vedr. biobaseret produktion. Relaterede FoU-projekter 7

8 AgroTech har et igangværende innovationskonsortium Innovative Planter, her forventes synergi i forhold til Laboratoriet for Planteinnovation II. Der er bevilliget midler af Industriens Fond til indkøb af bioteknologisk laboratorieudstyr, herunder udstyr, som vil muliggøre udvikling og udbud af de nye ydelser i Laboratoriet for Planteinnovation II. GTS koordinering Der er ingen andre GTS-institutter der arbejder inden for de planteteknologiske og -bioteknologiske aktivitetsområder som foreslået i aktiviteten Laboratoriet for Planteinnovation II. Formidlings- og spredningseffekt: Målgruppen vil blive nået med bl.a. følgende virkemidler (kvantitative mål i parentes): Demoprojekter (4 stk., heraf mindst 1 større projekt pr. år) Deltagelse med faglige indlæg i internationale konferencer og symposier (mindst 2) Nyhedsbreve (4 stk.) og information på AgroTechs hjemmeside Publicering af populærvidenskabelige artikler (6 artikler) Deltagelse i udstillings- og messeaktiviteter (4 gange) Udarbejdelse af internationale videnskabelige artikler (2 stk.) Afholdelse af kurser og seminarer (4 gange) Innovationsworkshops i samarbejde med KU (2 stk.). Effektmål Resultaterne kommunikeret til mindst 150 danske og udenlandske aktører med tilknytning til den biobaserede industri. Mindst 50 kunder til de udviklede ydelser. Mindst 200 deltagere på kurser og seminarer. AgroTechs forventede omsætning på baggrund af de udviklede teknologiske services: Service År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 High throughput genotyping Markørbaseret selektion Kromosom-fordobling Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier Mikroalge produktionsoptimering Total Omsætningen forventes at fortsætte udviklingen og stige i de efterfølgende år. Innovationsnetværk Hvor det er relevant, vil der blive søgt samarbejde med innovationsnetværkene fx Biopeople, FoodNetwork og Inbiom. Uddannelsesinstitutioner Laboratoriet for Planteinnovation II er et tætsamarbejde mellem KU og Agro- Tech. Kurser og workshops vil blive udbud på baggrund af de udviklede ydelser, bl.a. i samarbejde med KU og Kold College. 8

9 Milepæle år 1 Milepælsnr. og beskrivelse Type Metode udviklet til kvalitetssikring af prøveudtagning til genotyping Forskningssamarbejde med KU om high Kompetenceopbygning throughput fænotyping etableret Samarbejde med yderligere et institut på KU med henblik på udvikling af fælles teknologiske serviceydelser etableret Procedurer udarbejdet for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer System udviklet til effektivt at overføre, kvalitetssikre og lagre data. Mindst 1 større demoprojekt iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret. Videnspredning Milepæle år 2 Milepæle år Bioinformatiske metoder tilpasset og videreudviklet i biostatistiske modeller Metode til måling af kromosomantal ved flowcytometri udviklet Metoder til effektivt at præsentere resultater udviklet og implementeret Testcenter udbygget med nye fysiske rammer. Dette med udgangspunkt i virksomhedernes behov En temadag afholdt med deltagelse af 50 danske virksomheder. Formidling af mulighederne med grønne livsrum Algeforsøgsreaktorer etableret og forsøg gennemført Moduler til effektivt styring af logistikken omkring prøvehåndtering udviklet og implementeret. Mindst 1 demoprojekt iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret, mindst 1 international videnskabelig publikation udarbejdet, mindst 1 innovationsworkshop i samarbejde med KU afholdt.. Mindst 2 kurser og seminarer afholdt med deltagelse af mindst 75 deltagere fra danske virksomheder. Videnspredning Kompetenceopbygning Videnspredning System til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata udviklet Protokol til kromosomfordobling udviklet Kravspecifikationer til et system for automatisering af fænotypisk monitorering i et online flow er ning Kompetenceopbyg- udarbejdet Min. 10 aktører har i aktivitetsplanens periode Kompetenceopbygning været involveret i udviklingsprojekter i testcenteret Høstsystemer til mikroalger udviklet Brugergrænseflader til virksomhederne er i AnalysePlatformen udviklet og implementeret. Nummereringen af milepælene relaterer sig til år, aktivitets- og delaktivitetsnummer kobler sig til beskrivelsen af aktivitetsplanens indhold. 9

10 For den samlede periode er udsendt 4 nyhedsbreve, som modtages af 150 danske virksomheder og der deltages i 4 messer og udstillinger. Deltagelse i mindst 2 internationale konferencer Ydelser solgt til mindst 50 danske kunder gennem hele projektperioden. Videnspredning Mindst 2 demoprojekter iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret, mindst 1 international videnskabelig publikation udarbejdet. Mindst 1 innovationsworkshop i samarbejde med KU afholdt. Mindst 2 kurser og seminarer afholdt med deltagelse af mindst 75 deltagere fra danske virksomheder. Kompetenceopbygning Udarbejdet samarbejdsaftaler med 2 danske universiteter/institutter Kompetenceopbygning Videnspredning Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Laboratoriet for Planteinnovation II Biomonitorering 10

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Teknologier til klima- og miljøoptimeret husdyrproduktion Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi. 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C

Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi. 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C Program 10.00 10:05 Velkomst v/jakob Neimann, inspirefood Præsenta=on

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere