To gamle Ribe-Historikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To gamle Ribe-Historikere"

Transkript

1 To gamle Ribe-Historikere Af August F. Schmidt. I Tidens Løb har ikke få Historikere behandlet Emner fra Ribe Købstads minderige Fortid. De be tydeligste Bidrag til Byens Historie er skrevet af: Peder Terpager ( )x), David Grønlund ( )2), Matthias Galthen ( )3), Peter Nicolai Frost ( )4), Peter Adler ( )"'), J. F. Kinch ( )6), Jacob Helms ( )7), H. C. Amberg ( ) og Oluf Nielsen ( )8). Fra en senere Tid kan nævnes Viggo Bloch ( ), Helga Stemann ( ), Chr. Axel Jensen ( ), Hugo Matthiessen (f. 1881), Otto Andrup (f. 1883), Otto Smith ( ), Victor Hermansen (f. 1894), Bjørn Kornerup (f. 1896), Jørgen Bukdahl (f. 1896), Sten Bøcher (f. 1906) m. fl. Til denne anselige Række kan føjes et Par Mænd fra første Halvdel af forrige Århundrede: P. T. Hanssen og P. Thorup, hvorom der på de følgende Sider skal meddeles nogle Oplysninger. Peder Tetens Hanssen, født 19. Februar 1780 i Ribe, var Søn af Rektor i Ribe Lorens Hanssen (27. Febr Septbr. 1818) og Hustru Anna Jacobine Tetens (27. Jan Febr. 1849), æld- 13

2 194 AUGUST F. SCHMIDT ste Datter af Biskop i Viborg Peder Jacobsen Tetens og Hustru Anania Wederkinch. Lorens Hanssen, der har efterladt sig et lille Forfatterskab (om Na turens Skueplads, Husholdnings-Håndbog, Hushold nings-dagbog, Grønlandsfarerne i Året 1777, Tale om Otto Friderik Muller), var Rektor i Ribe og var Søn af Magister Jens Hanssen ( ), der var Rektor i Ribe ). Peder Tetens Hanssen blev i 9. År sat i Ribe Kathedralskole, hvorfra han i Foråret 1798 dimitte redes til Universitetet med 1. Karakter til Studenter eksamen. Her underkastede han sig i Efteråret 1798 og næstfølgende Forår den filosofiske Eksamens tvende Afdelinger og bestod med Laud. Derefter op holdt han sig en kort Tid i sit Fædrehjem og drog så atter til København for at forberede sig til det theologiske Studium. I Efteråret 1805 indstillede han sig til Embedseksamen, som han bestod nævnte Års 14. Oktober med 2. Karakter. I dette Tidsrum havde han anvendt en Del af Tiden til at give privat Un dervisning, og Sommeren 1802 tilbragte han på Brede Kobberværk (Nordsjælland) som Lecteur (Huslærer) hos dets daværende Ejer, Etatsråd v. Hemert. I Tiden fra 1805 til 1807 var han Lærer ved Basedows Institut og i to københavnske Pige institutter. I December 1807 blev han konstitueret Lærer ved Ribe Kathedralskole og aflagde 26. Sep tember og 16. Oktober 1808 den kateketiske og homiletiske Prøve, den første med Karakteren»Laud, optimo jure«(»1. Karakter med bedst mulig Ret«), den anden med Laud (1. Karakter). Den 14. April 1810 blev P. Tetens Hanssen Ad junkt ved Ribe Kathedralskole, en Stilling, han be holdt til 16. Juli 1841, da han efter Ansøgning fik sin Afsked i Nåde og med Pension.

3 RIBE-HISTORIKERE 195 En meget morsom Skildring af P. T. Hansscn som Laerer blev i Ribe Stifts-Tidende 21/9 5/10 185)8 givet af en af hans Disciple, Stiftsfysikus J. J. Kiær ( ), der gik på Ribe Latinskole i Tiden En Del af Kiærs lærerige Skoleerindrin ger, nedskrevet i Efteråret 1898, er optrykt i Viggo Blochs Rog:»Af Ribe Katedralskoles Historie gen nem 700 Aar«(1910), hvor man Side kan læse, hvad den aldrende Stiftsfysikus har meddelt om P. T. Hanssen som Pædagog. Det er ikke uden Ynde at læse herom! Peder Tetens Hanssen blev 25. Oktober 1810 gift med Johanna Diechmann Loft (døbt i Kolding 29. Maj 1783, død i København 2. Marts 1848), yngste Datter af Rektor i Helsingør Peder Jacobsen Loft ( ) og Hustru Sophie Charlotte Diechmann ( )io). Peder Tetens Hanssen var en dygtig Dilettant skuespiller og var sangbegavet. Han kom derfor og så udenfor Skolen til at deltage i sin Samtids kul turelle Liv i Ribe. Som Skuespiller havde han et Par dygtige Medspillere i sine Kolleger: Rektor P. N. Thorup og Adjunkt Peter Adler. Stiftamtmand W. J. A. Moltke, der var Stiftamtmand i Ribe 179(5 1811, var en stor Ven af dramatiske Øvelser og fik ved Hjælp af P. T. Hanssen og Thorup blandt Med lemmerne af»ribe Klub og Koncert Selskab«opret tet et dramatisk Selskab 1808, der skulde give sin første Forestilling netop da Kong Christian den Syvende døde (13. Marts 1808). Den udsattes nu til 1809 og bestod af»linnedvæveren» og»de fire Tem peramenter«, begge Stykker af den tyske Digter Kotzebue11). I Julen 1819 skulde Ribe forenede Klubselskab opføre Kotzebues»Galningen«. P. T. Hanssen var ivrig optaget af dette Arbejde, og Ril- 13*

4 196 AUGUST F. SCHMIDT letterne til Forestillingen kunde afhentes hos ham på Forestillingsdagen om Eftermiddagen Kl. 2. Fore stillingen gik med Liv og Lyst, og Tetens Hanssen var i sin Rolle en snurrig, tør Malkus12). Ved en Kirkekoncert i Marts 1812 i Ribe Domkirke blev Duetterne sungne af Tetens Hanssen og Biskop Hiorts Amanuensis Th. Ussing13). Og ved Biskop J. M. Hertz' Begravelse i Juni 1825 blev der i Dom kirken, før Ligtalen, fra Orglet ved Adjunkt Tetens Hanssen og et Kor (bl. a. nogle af Kathedralskolens Disciple) afsunget Salmen Nr. 422:»Saa samles vi til vore Fædre«14). P. T. Hanssen ejede en lille lyrisk Åre. Et Vidnes byrd herom har man i de to Sange, han skrev til den Skolehøj tidelighed i Ribe, der den 29. September 1810 endte dette Års offentlige Eksamen. Sangene er uden særlig digterisk Værdi, de er holdt i Tidens traditionelle Stil, og der er i «iem Op fordringer til den visdomssøgende Ungdom om at vandre på Dydens Vej og lade sig lede af Lands faderen,»daniens Frederik«. Der tales også alvor ligt til de unge om det Arbejde, det er, at tilegne sig en videnskabelig Dannelse:»Muntre Ungdom! dig at gavne Viisdoms Forgaard aabnes her. Vil du glad dens Alter favne, Da hav Dyd og Arbeid kier. Lærdom er en Vext, som skyder Fra en stram og bitter Rod; Men dens Blomst dig Vellugt yder, Og dens Frugt er sød og god.«15) Det er dog for sine Bidrag til Ribes Historie, Peder Tetens Hanssen fortjener at mindes. Antagelig un-

5 RIBE-HISTORIKERE 197 der Påvirkning af sin Rektor, P. N. Thorup, udar bejdede han sine få Afhandlinger, der navnlig be skæftiger sig med Ribe Katliedralskoles Historie. 1 Årsskriftet:»Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole, udgivne som et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1823«, findes Side 5 28 P. T. Hanssens Redegørelse for de Forandringer, som Skolens Bygninger har været un derkastede i tidligere Tid. Arbejdet har sin Værdi ved at yde bygningshistoriske Oplysninger om den gamle Skole, hvis Ve og Vel naturligvis lå den tid ligere Rektors Søn varmt på Sinde. Fortsættelsen af Hanssens Studier i den lærde Skoles Historie findes i»indbydelsesskrift«for Her giver han på 50 Sider detaillerede Oplysninger om Skolens Indtægter, dens Jorder og Legater. Rede gørelsen er fortsat i»indbydelsesskrift«1826, Der ydes i dette Arbejde Oplysninger om adskillige Lokaliteter i Ribe og Ringkøbing Amter, hvor Kathedralskolen havde Ejendom eller hvorfra den fik udbetalt Tiende m. v. Således fra Ribe, Darum, Kjelst, Nørholm, Drostrup, Gerndrup, Føvling, Øse, Farup, Øster- og Vester-Vedsted, Hvidding, Hygum, Ringkøbing, Holstebro, Holmsland, Nørre-Omme, Ådum m. fl. St. Stedshistorikere fra de nævnte Byer og Sogne kan derfor med Udbytte søge i Hanssens gamle Arbejde. I»Indbydelsesskrift«1831, 3 40 har P. T. Hans sen i»efterretninger angaaende Byen Ribe«meddelt en Række nyttige Detailler om de Forandringer, Domkirkens Bygninger havde været underkastede i del foregående Århundrede. Hanssens Oplysninger i nævnte Afhandling (S. 26) om et stort Lindetræ nær Kirken har Stiftamtmand Gustav Stemann givet kommenterende Bemærkninger til i Fra Ribe 1907,

6 198 AUGUST F. SCHMIDT 188 (i Afhandlingen om Ribe i Stiftamtmand W. J. A. Moltkes Tid ). P. T. Hanssens i 1831 offentliggjorte Arbejde er ligesom hans tidligere udkomne historiske Bidrag skrevet på Grundlag af Arkivundersøgelser. En Grundtegning af Ribe Domkirke ledsager Redegø relsen fra Det ser ud til, at P. T. Hanssen fortrinsvis har in teresseret sig for Bygningshistorie og for den Del af Kathedralskolens Historie, der har Forbindelse med dens Økonomi. Senere Forskere i disse Emner har uden Tvivl haft god Brug for den Ribe-Adjunkts tre Arbejder, der er på 130 Sider ialt. Det bør ikke glemmes, at en af P. T. Hanssens Ele ver, Sofus Høgsbro (f. 1822) i Brevform (19/2 1839), men i et Stilehefte, skrev en detailleret Redegørelse for Vandfloden i Ribe den 7. og 8. Januar Bre vet med de nyttige lokalhistoriske Oplysninger er skrevet til og stilet til P. T. Hanssen, der gennem den stillede Opgave har villet øve sin Discipel i at skildre Oplevelser fra Dagliglivet. Herved blev han Foran ledningen til, at den senere kendte Politiker kom til at give et værdifuldt Bidrag til Kundskab om en Be givenhed, der havde gjort et stærkt Indtryk på alle Borgere i den vandhærgede By. Sofus Høgsbros Brev er udgivet af S. A. Høgsbro Østergaard i Fra Ribe Amt 1939, Peder Tetens Hanssen døde 25. Juli I denne Anledning skrev hans Rektor, P. N. Thorup, et smukt Mindedigt. Peter Nicolai Thorup, født 3. April 1780 i Guldager ved Varde, var Søn af Sognepræst Niels Holmboe Thorup ( ) og Hustru Vibeke Margrethe

7 RIBE-HISTORIKERE 199 Thun ( ). Han blev undervist privat af Huslærere og blev derefter (19/ ) Student fra Ribe Kathedralskole. 31/ fik han theologisk Attestats, hvorefter han i to År var Huslærer i Ribe. 28/ blev han optaget i det i København nyop rettede pædagogiske Seminarium til Uddannelse af Lærere ved de lærde Skoler blev Thorup Alumnus på Rorchs Kollegium, og i Sommeren 1804 tog han Afgangseksamen. I denne Studietid erhvervede han 5/ Universitetets Guldmedaille for en hi storisk Afhandling:»Hvorledes er de høje Rigsem beder: Drost, Marsk og Cantsler, Hofmester, Admi ral og Skatmester opkomne i Danmark og Norge«, altså et Arbejde om de høje Rigsembeder i Middel alderens Danmark. I den Tid Thorup fik sin pædagogiske Uddannelse og arbejdede med Guldmedailleopgaven, fik han Stunder til at forlove sig, den 8. August 1803, med Frederikke Dorothea Abramowitz (18/ /6 1844). Den 10. August 1804 blev P. N. Thorup knyttet til Ribe Kathedralskole som Vicekonrektor og 1. Maj 1805 blev han i Malt Kirke gift med sin Fæstemø. Brylluppet stod på Estrup, idet Thorup ved sit Gif termål blev Svoger til Laurids Frederik Lautrup10). 9. April 1814 blev P. N. Thorup Rektor for Ribe Kathedralskole, en Stilling han besad til 31. Decem ber Efter Tidens Skik var Thorup en dygtig Latiner. Han har oversat Digte af Horats og skrevet flere Ar bejder på Romersproget. Efter Universitetets Indby delse disputerede han 31/ for den filosofiske Doktorgrad på en tekstkritisk Afhandling over Ciceros»De finibus bonorum et malorum«(om det højeste Gode og Onde).

8 200 AUGUST F. SCHMIDT Thorup var stille og indesluttet, en streng og dyg tig Skolemand, som Disciplene var bange for. Han fordrede meget af dem, og i øverste Klasse forlangte han, at Disciplene skulde være belevne og dannede, et Krav, som de senere hen i Livet mindedes med venlige Tanker. Ved Siden af sin Skolegerning dyrkede den ar bejdsomme og samvittighedsfulde Rektor sin Inter esse for Skuespil (han var Fætter til Skuespilleren Peter Thun Foersom), og i (den i 1808 oprettede Forening:)»Ribe Klub og Koncert Selskab«optrådte han lige til sin høje Alderdom. lait spillede han i Tidens Løb ikke færre end 60 Roller. 12/ spil lede han sin sidste Rolle. Han havde meget drama tisk Talent, var ivrig og begavet som Skuespiller, og da han havde et smukt og intelligent Ydre, og tilmed forstod at vælge sin Dragt, når han skulde agere på Scenen, vil man forstå, at det blev betragtet som en årlig Regivenhed, når i Vintertiden Thorup, f. Eks. sammen med de to skuespilbegavede Adjunkter P. T. Hanssen og Peter Adler, skulde spille en Rolle i det Stykke, der blev opført for den stærkt interesse rede, store Tilskuerskare. Mange Årtier efterthorups Død kunde en af hans unge samtidige berette til Helga Stemann om den gamle Rektors fortræffelige Udførelse af Hans Sachs i Deinhardsteins Stykke»Hans Sachs«. Thorups Hustru var særlig glad, når hendes Ægtefælle fik tildelt muntre Roller, de opli vede ham, hvorimod de tragiske virkede nedstem mende på Humøret. Dilettantkomedier hørte i Tho rups Tid i afsides Småkøbstæder til de mest yndede Fornøjelser, og man kan jo forstå, at Ribe især i erne på dette Område havde Mulighed for at indtage en fortrinlig Plads blandt Samtidens Køb stæder. Alle de Borgere og Bønder i Ribe og Omegn,

9 RIBE-HISTORIKERE 201 der-havde Råd til det, skulde da nok indfinde sig til Vinterens Dilettantforestilling. Det oplyses i Erindringer og Breve fra P. N. Tho rups Tid, at han var forarmet, forgældet og melan kolsk17). Sine beskedne Indtægter søgte han at for bedre ved Privatundervisning og anden Virksom hed redigerede han»ribe Avis«. Betalingen for alt sligt var elendig. Efter at han var blevet Rektor, var hans økonomiske Stilling naturligvis blevet for bedret, men endnu længe havde han i så Henseende Vanskeligheder at kæmpe med. Han fik efterhån den en talrig Børneflok (10) at forsørge. Da flere af Børnene døde, knugedes han af store Sorger. Mange af sine Venner så han gå bort (jfr. hans Digtsamling»Gravblomster«), men i sit Arbejde for Hjemmet og Skolen fandt han sin store Glæde, og det holdt ham oppe, støttet som han blev af sin Hustru, der i næ sten 40 År trofast delte hans Sorger og Glæder. Pen gevanskelighederne har naturligvis været med til at fremelske Thorups melankolske Anlæg. Han havde også Evner som Taler og Digter. Sine pædagogiske og religiøse (rationalistiske) Idealer har han udtalt sig om i sine»skoletaler«(1,1831)18) udgav han en Samling Fortællinger:»Skole ferien«, men det er dog mest Digte, der fylder op I hans æstetiske Forfatterskab, der virker ret blegt og ikke nu kan gøre Indtryk. Det er gået under i Tidens Malstrøm. Det har dog en vis tidshistorisk Interesse og er i flere Tilfælde af lokal- og personalhistorisk Værdi. Her tænkes fortrinsvis på hans Digte bygget over Folkesagn, f. Eks. Sagn om Hartvig Limbeks Begravelse (Gårslev Kirke), om Bruderovet ved Borbjerg Kirke, de Billers Våben, samt Sagnet om Kathoveddøren på Ribe Domkirke. I Samlingen»Gravblomster«, udkommet sa>rskilt 1846 og trykt

10 202 AUGUST F. SCHMIDT som Manuskript for de afdødes Venner og Pårøren de 19), findes Mindedigte om Skuespilleren Peter Thun Foersom (død 1817), Biskop Victor Christian Hjort (død 1818), Præsten Peder Sidelmann, Guld ager (død 1821), Biskop Jens Michael Hertz (død 1825), Enkebispinde Georgine Middelboe (død 1835), Grev W. J. A. Moltke (død 1835), Kordegn og Klok ker Peter Thun Nissen, Ribe Domkirke (død 1835), Laurids Frederik Lautrup, Estrup (død 1838), Ju stitsråd og Amtsforvalter Rasmus Nielsen, Ribe (død 1839), Byskriver Poul Resen Steenstrup, Ribe (død 1840), Sliftsfysikus Hans Michael Randrup, Ribe (død 1844), P. N. Thorups Hustru (død 1844), Lau rids Eiler, Præst i Lejrskov (død 1845), Hospitalsforstander Theodosius Ussing, Ribe (død 1845) og endnu flere. Den Del af P. N. Thorups Forfatterskab, som sta dig er af Interesse og derfor er med til at bevare hans Minde, er hans Afhandlinger om Ribe Bys Hi storie. Han omfattede den gamle Domkirkebys For tid med levende Interesse, og for at kunne bidrage med Arbejder af historisk oplysende Art gik han i Gang med at ordne Byens righoldige Rådstuearkiv. Da dette Arbejde var udført, påbegyndte han i 1823 i Forening med P. T. Hanssen (efter 1827 kom Peter Adler til) at offentliggøre i Kathedralskolens Pro grammer (det årlige Indbydelsesskrift) Udgivelsen af en Række historiske Efterretninger angående Ribe. P. T. Hanssen åbnede Rækken med sin Af handling fra Året efter fortsatte Thorup med en værdifuld personalhistorisk Afhandling (i Leksi konform) om de Mænd, der var udgået fra Ribe Kathedralskole (Indbydelsesskrift 1824, 1 88), fortsat 55 77, 1830, 1 19, 1837, 1 80 plus Bilag, Nævnes bør også her den i Indbydelsesskrift

11 RIBE-HISTORIKERE af Thorup udarbejdede Fortegnelse over Stu denter fra Ribe i Tiden I Indbydelsesskrift 1826, 1 54 og Årgang 1830, har Thorup en Redegørelse for Kathedralskolens ældste Legater til Disciples Understøttelse. Om Skolens Rektorer (og Konrektorer) fra Middel alderen og til 1723 har han skrevet Afhandlinger i Indbydelsesskrift 1827, 1 73, 1828 (76 Sider), 1830, 20 50, og i Indbydelsesskrift 1832, 1 48 har han et Ridrag til Skolens Historie efter Reformationen. Den Mindetale, Thorup holdt over sin gamle Forgænger, Digteren, Rektor Chr. Falster ( ), har også nøje Forbindelse med Kathedralskolens Historie. Talen er trykt i Indbydelsesskrift 1841, 19 37, hvor der Side 3 15 findes udgivet (ved P. N. Th.) et af Chr. Falsters latinske Digte. Glemmes må det ikke, at Thorup udarbejdede et Katalog over Ribe Skole-Bibliotek. Det blev offent liggjort Det havde været hans Plan at skrive en større, samlet Fremstilling af Ribe Katedralskoles Historie, men han nåede desværre ikke at få Opgaven gen nemført. Kort efter hans Død 26/ kunde Søn nen, Adjunkt C. E. Thorup, udsende P. N. Thorups»Historiske Efterretninger om Ribe Cathedralskole«, I. Dels 1. Hefte (142 S.). Denne Bog er kun et Frag ment, men værdifuldt og det mest afrundede af Tho rups Arbejder.20) Et personalhistorisk Arbejde, der bedst kan nævnes her, er P. N. Thorups Riografi af den gamle Ribe-Præst og Historiker David Grønlund, frem kommet i de af C. Molbech udgivne»historisk-biographiske Samlinger«(1851), ) Personalhistoriske Oplysninger findes også i de Skolemeddelelser, Thorup fremkom med i de årligt

12 204 AUGUST F. SCHMIDT udgivne Indbydelsesskrifter. Værdi har her navnlig Fortegnelserne over de Disciple, der opnåede Stu dentereksamen (124 i Thorups Rektortid ). Af det ovenstående vil man forstå, at det er mange og højst nyttige Oplysninger, Thorup har tilveje bragt af personalhistorisk og skolehistorisk Art i de 15 Afhandlinger og 1 Bog, som han fik udarbejdet om Ribe lærde Skole og om de Mænd, der var udgået fra den. Foruden til Kathedralskolens har Thorup også le veret værdifulde Bidrag til Ribe Bys Historie. Det drejer sig om følgende Afhandlinger: Antiqvariske Bidrag til Ribe-Byes Beskrivelse (Indbydelsesskrift 1833, 3 88 plus Bilag, 3 34). Fortsat i Årgang 1839,1 72, plus Bilag, Historiske Efterretninger om Riberhus. Årgang 1835,1 57 plus Bilag, I de»antiqvariske Bidrag«gives Oplysninger i stort Tal om Ribe Bys Topografi, om Bydelenes og Gadernes Historie, om offentlige Bygninger, Ejen dommes Historie, Ej eroplysninger m. v. lait fylder Thorups Bog og hans 18 Afhandlinger ca. 860 Sider, ganske vist ikke særlig store Sider, men de viser dog, at det var ikke noget ubetydeligt Arbejde, den flittige Mand nåede at få udrettet ved rørende den gamle Domkirkebys Historie. Alle se nere Ribeforskere har haft og har stor Nytte af Thorups forskellige lokalhistoriske Undersøgelser, der naturligvis senere er blevet stillet i Skygge af J. F. Kinchs»Ribe Bys Historie«I II (1869, 1884), ligesom Thorups Arbejder om Kathedralskolen selv sagt nu er blevet overflødiggjorte af Bjørn Korne rups Værk om Ribe Kathedralskoles Historie. Dette forklejner selvfølgelig ikke Værdien af Thorups Pionerarbejde. For sin Tid var det et stort

13 RIBE-HISTORIKERE 205 Fremskridt, og de lokalhistoriske Bidrag, der af Thorup, P. Tetens Hanssen og Peter Adler blev of fentliggjorte i»blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole«i Tiden , modtoges da også med megen Anerkendelse af de københavnske Lærde22). Thorup blev påskønnet for sin historiske Virksomhed ved i September 1839 at blive optaget som Medlem af Genealogisk-biografisk Selskab i Kø benhavn og (i November 1839) af Det kongelige Sel skab for Fædrelandets Historie og Sprog; 10/ blev han Medlem af Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem. I sin Hjemby kom Thorup efterhånden til at stå som et smukt Udtryk for ripensisk Tradition. Ved flere Lejligheder viste hans Disciple ham deres På skønnelse, ligesom han også modtog Beviser på sine Medborgeres Agtelse og Tillid23). For Udforskningen af Ribes Historie var Thorups Rektortid grødefulde År. Han var rig på Initiativ, fik sat P. T. Hanssen og Peter Adler i Gang med hi storisk Arbejde, og selv fik han meget bestilt ved Siden af sin Skolegerning. Han var i sine Rektorår uden Tvivl Ribes betydeligste Kulturpersonlighed, og det vakte derfor almindelig Sorg i Byen, da han gik bort den 26. Oktober NOTER: x) H. Gruner-Nielsen i Sprog og Kultur X (1941), ') Fra Ribe Amt 1939, ) Fra Ribe Amt 1944, *) Fra Ribe Amt 1942, s) August F. Schmidt: Peter Adlers Breve til P. V. Jacobsen (1937). Syd østjyllands Historikere (1950), Jul i Vestjylland 1951, 4 7. S. 7. venstre Spalte rettes P. N. Thorup til C. H. A. Bendtsen. 8) Fra Ribe Amt 1934, ) Fra Ribe Amt 1936, «) Fra Ribe Amt 1931, , ») Fra Ribe Amt 1928, V. Bloch: Af Ribe Kathedralskoles Historie (1910), ) Th. H. Erslew:

14 206 AUGUST F. SCHMIDT Almindeligt Forfatter-Lexicon I (1843), Smsts. Supplement I (1858), Med mange Henvisninger. W) Fra Ribe Amt 1908, ) Fra Ribe Amt 1907, 22, ) Fra Ribe Amt 1919, 41. «) Fra Ribe Amt 1913, E) L. Engelstoft: Universitetets og Skole-Annaler (Sange ved Skolehøjtideligheden i Ribe 1810), Årgang 1810, II, «) Fra Ribe Amt 1950, ") Fra Ribe Amt 1907, , , 145. Det er så heldigt, at der fore findes offentliggjort Oplysninger om Forholdene i Ribe o , og navnlig fra de Kredse, hvor P. N. Thorup og P. T. Hanssen færdedes, i de fortræffelige Minder fra Stift amtmand W. J. A. Moltkes, Biskop V. K. Hjorts og Biskop J. M. Hertz's Tid, som G. Stemann og Helga Stemann har ud givet (eller bearbejdet) i Fra Ribe Amt og Adskillige Oplysninger heri er hentet fra P. N. Thorups Selvbiografi, der findes som Anhang til Peter Nicolai Tho rups Efterladte Digte, udgivet af Carl Edvard Thorup og Andreas Leth (1848).18) Thorups øvrige trykte Taler er der Oplysninger om i Th. H. Erslews Forfatter-Lexicon III (1853), Supplement III (1868), «) Om hans Digte se nærmere hos Erslew og i Selvbiografien (1848), hvor der S findes en ret udførlig Bibliografi. 20) Dette fremhæves med Rette af Bjørn Kornerup i hans Biografi af P. N. Thorup i Dansk biografisk Leksikon XXIV (1943), 4 5 og i Kornerups imponerende Værk: Ribe Ka tedralskoles Historie I (1947), ) Jfr. Fra Ribe Amt 1939, ) Se f. Eks. Anmeldelser i Maanedskrift for Litteratur IV (1830), (af C. E. Werlauff) og smsts. XX (1838), (af C. Molbech). Flere Henvis ninger til Anmeldelser forefindes i Erslews Forfatter-Lexi con III. Til C. Molbechs Dialect-Lexicon (1841) leverede Thorup en Del Bidrag fra sin Hjemstavns (sydvestjydske) Dialekt. 23) V. Bloch: Af Ribe Kathedralskoles Historie (1910), 81 86, Endvidere C. E. Thorup og Andreas Leth:»Peter Nicolai Thorups Levnet«(1848). Ripenser- Bladet , 163: Thorups Grav. Korrekturnote: Rektor Lorens Hanssens Selvbiografi er blevet udgivet af Bjørn Kornerup i Personalhistorisk Tidsskrift 1952,

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger Legater historisk Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Glimt af en landsbypræsts dagbog

Glimt af en landsbypræsts dagbog Glimt af en landsbypræsts dagbog TORBEN RECHENDORFF 1. september 2011 01:01 Præstehistorie Min farfar var en ganske almindelig præst i dette begrebs allerbedste forstand. Han blev hverken provst eller

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Lidt om de ældste aner i Friismose slægten

Lidt om de ældste aner i Friismose slægten Lidt om de ældste aner i Friismose slægten Slægtsnavnet Friismose stammer fra 1905 hvor min oldefar Jens Peter Jensen og han søn Jens Jakob fik tilladelse til at udskifte Jensen med Friismose. De ældste

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Af rektor Jens Otto Madsen Kære hf-studenter, kære kursister I dag er en rigtig festdag! I har nået det mål, I satte jer den sommer for to eller

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

FRA RIBE AMT BIND 18 HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT UDGIVET AF

FRA RIBE AMT BIND 18 HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT UDGIVET AF FRA RIBE AMT BIND 18 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 19721974 Bestyrelse: Mag. art. Kirsten Agerbæk, Ribe. Pens. overlærer Vald. Andersen, Vejen. Antikvar Mogens Bencard, Ribe. Stiftamtmand M.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Kære Henrik Lund. Jeg tror også, at Sct. Sørens kirkes status som

Kære Henrik Lund. Jeg tror også, at Sct. Sørens kirkes status som Kære Henrik Lund Da du blev ansat her i 2006 stak du faktisk hånden direkte ind i en hvepserede. Der var to konkurrerende menigheder i sognet og lige inden din tiltræden var formanden for menighedsrådet

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5914/5915

Generation XII Ane nr. 5914/5915 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter Borre Ane

Læs mere