Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget"

Transkript

1 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU : Sagen udsat til Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) SSU : Ø kan ikke anbefale. SSU ønsker ordningen evalueret Dagcenter - reduktion af serviceniveau SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Administrativt iværksat i Træningstilbud til Artrosepatienter SSU : Anbefales til prioritering. forebygge indlæggelser Robotstøvsuger SSU : Anbefales med kr a Tilpasning ved revurdering august idet SSU skal godkende plan for udmøntning Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem SSU : Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven SSU : Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering SSU :Kan ikke anbefales Sygepleje - tilpasning af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering: sygepleje - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte SSU : Anbefales til prioritering. Evalueres efter 1. år. Ø kan ikke anbefale.

2 Reduktion af tildeling af 79-midler SSU : Anbefales med kr. Stop af tildeling af 79-midler - yderligere Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen. Nye forslag august 2016: Ændring af plejecenterstruktur SSU : Anbefales. A+Ø tager forbehold indtil budgetforhand Indkøbsordning - reduceret serviceniveau SSU : Anbefales til prioritering Træning - LEAN SSU : Anbefales til prioritering Tandplejen - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering Madservice - ændring af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales Hjælpemidler - ændring af bevillingspraksis SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale. I alt anbefalet af SSU ved Version I alt anbefalet af SSU ved Version Balancekatalog max. forslag

3 Rengøring på plejecentre Det foreslås, at rengøring på plejecentrene - både administrative arealer og beboer arealer - reduceres med 10%. I dag er rengøringsnormeringen 1 time hver 14. dag pr. plejebolig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio % besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350

4 Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Reduktion af serviceniveau i dagcentret Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Målgruppe Reduktion af serviceniveau er iværksat som handlemulighed fra medio Normeringen er reduceret med 1 fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350

5 Aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat akvitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre, svarende til 15 timer pr. uge pr. center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dacentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen, f.eks. At synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge: - 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven Årlig lønbesparelse: -761

6 Skærm-baseret hjemmehjælp Det foreslås, at opstarte et pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelses- og borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg. (internet skærm løsning). Det er anslået, at der skal investeres kr. til gennemførelse af pilotprojektet i Herefter vil besparelsen være kr. årligt, hvis forudsætningerne bekræftes. Investeringen finansieres af Værdighedsmidlerne i 2016 som besluttet i KB. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes, vil besparelsespotentialet være højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.

7 Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter og plejeboliger nedlægges Forslaget erstattes af nyt forslag nr April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag

8 plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Forslaget erstattes af nyt forslag nr April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag

9 Administrativt besluttet: Organisatorisk strukturtilpasning af ledelsesniveau Forslaget er administrativt iværksat som handlemulighed fra medio 2016.

10 inden for / uden for servicerammen Træningstilbud til Artrose patienter Det foreslås, at borgere med smerter / artrose i hofter og/eller knæ tilbydes GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12 x træning på hold og 2 x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemsskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere fra Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled, eller artrose (slidgigt) i ét af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgeren selv kan henvende sig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er kr. og hvis 5 borgere, svarende til 12% undgår eller udskyder operation, vil det reducere den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Investering inden for servicerammen Besparelse uden for servicerammen

11 Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Forslaget blev forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at hjælpen til 350 borgere kan reduceres med 3,5 minutter pr. uge. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbeparelse: -363

12 / 17. august a 5.32 Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Revurdering august 2016: En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt SSU inden igangsætning. Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om at robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor det er forudat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig robotstøvsuger (100% egenbetaling). Forslaget blev i sin oprindelige form ( nr ) forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at 250 borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, kan implementere robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 4,5 minutter. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbesparelse: 300

13 Rengøring hver 4. uge for borger i eget hjem Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvoraf de 350 har let til moderat hjælp, modtager hjælp til rengøring. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau, hvorved der opnås en gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. kvartal pr. borger, svarende til 1 time årligt. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio borgere x 1 time -161 Hvis forslag om robotstøvsuger vedtages, reduceres årlig besparelse til: -141

14 Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Nedlæggelse af dagcentret på Hotherhaven Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Denne reduktion af serviceniveauet er allerede iværksat som handlemulighed fra medio 2016 (se evt. forslag ) Der er derudover mulighed for helt at nedlægge resten af Dagcentret, hvilket vil give en yderligere årlig besparelse på kr. Nedlæggelse af hele Dagcenter Hotherhaven blev forkastet af SSU som handlemulighed i Årlig lønbesparelse: -363

15 Skærpede visitationskrav til personlig pleje Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Anslået reduktion på 7 borgere fra Årlig besparelse: -252

16 / 17. august a 5.32 Skærpede visitationskrav til personlig pleje Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Revurdering august 2016: Alder og pensionsstatus er ikke længere et kriterium for at modtage hjemmepleje. Træning sættes før passiv modtagelse af pleje. Netværk i form af pårørende, naboer og frivillige skal afdækkes. Borgerne skal tilbydes aktiviteter, træning og netværk før 83-hjemmepleje. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Anslået reduktion på 7 borgere fra Anslået reduktion på 4 borgere: Årlig besparelse: -200

17 Sygeplejen reduktion af serviceniveau Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en fuldtidsstilling. Årlig besparelse: -500

18 / 17. august a 5.32 Sygeplejen reduktion af serviceniveau Effektivisering Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Revurdering august 2016: Allerede i 2016 har der været taget flere initiativer til at skabe større effektivitet inden for hjemmesygeplejen. Der er arbejdet med, at flere borgere anvender sygeplejeklinikkerne, der er udarbejdet nyt ydelseskatalog, ligesom der arbejdes med at lave en samlet centraliseret visitation i sygeplejen. Effekten af indsatsen i 2016 forventes at blive opnået fuldt ud i Overfor dette står en massiv tilgang af borgere og efterspørgsel på komplicerede sygeplejeopgaver, hvilket nødvendiggør en skarp prioritering og organisering af sygeplejen. Forslaget blev i sin oprindelige form (nr ) forkastet af SSU som handlemulighed medio Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en halv stilling. Årlig besparelse: -250

19 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Under revidering Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra Forslaget blev forkastet i sin oprindelige form af SSU som handlemulighed medio Oprindeligt spareforslag 2016: -400

20 / 17. august a 5.33 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra Revurdering august 2016: Værestedet er et tilbud til borgere med psykiske lidelser. Der er åbent 10 timer om ugen, hvor 2 medarbejdere varetager støttefunktionen til en gruppe borgere. Efter tilbuddet flyttede fra Nørregade i Store Heddinge til Sundhedscentret i Hårlev i sommeren 2015 har der været stort frafald, således at tilbuddet i dag kun benyttes af ca. 8 borgere. Det foreslås, at tilbuddet til denne gruppe af borgere retænkes, således at borgerne i højere grad tilbydes træning og støtte på gruppetilbud. Desuden at borgere, hvor dette tilbud er relevant, tilbydes udslusning ved støttekontaktpersonen til værestedstilbuddet i Café Stevnen. Virtuel bostøtte er et tilbud om støtte via en skypeforbindelse til en gruppe af borgere med psykiske lidelser, der har udbytte af denne form for kontakt. Det er i efteråret 2016 et projekt under Velfærdsinnovation Sjælland, der er en sammenslutning i Regionen, der understøtter velfærdsteknologiprojekter i kommunerne. Fra lignende projekter i andre kommuner er borgerne meget positive overfor denne nye kontaktform. Desuden er der påvist en positiv business case, idet tilbuddet erstatter fysiske besøg hos ca. 1/3 af borgerne, hvor hver 3. besøg tilbydes som skypekontakt. Samlet årlig lønbesparelse: -400

21 Ophør af uddeling af 79-midler Reduktion i tildeling Ved totalt ophør - yderligere Uddeling af tilskudsmidler efter servicelovens 79 er ikke lovpligtigt. Det foreslås, at uddelingen ophører. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Årlig besparelse inkl. Administration: -277

22 17. august 2016 Ændring og anvendelse af plejecenter- og rehabiliteringskapacitet Besparelse løn Tomgangshusleje mm Baseret på analyserapport udarbejdet maj/juni 2016 af forvaltningen foreslås følgende tiltag: 1. Stevnshøj omdannes til Rehabiliteringscenter - KAS flyttes til Stevnshøj. 2. Hotherhaven omdannes til demensplejecenter. 3. Brohøj nedlægges som plejecenter - og enten nedlægges eller anden anvendelse. 4. Plushøj omdannes til ældreboliger / "Oldekolle". 5. Egehaven udbygges med op til 10 pladser. 6. Hotherhaven udbygges med op til 20 pladser. 7. Etablering af egne tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Se analyserapport for beskrivelse af og baggrund for de enkelte tiltag. I dag er der borgere i plejebolig, som er uden for målgruppen til plejebolig (sindslidende m.fl.) Den samlede plejeboligkapacitet reduceres med 17% over den 3-årige periode, mens boliger til borgere uden for målgruppen øges med 3-5% (5-9 pladser) afhængigt af behov. Borgere hverken kan eller skal tvinges til flytning. Processen gennemføres roligt over en 3-årig periode. Reduktion i antal plejeboliger skal tilsvarende kunne reducere vagtbemanding i løbet af perioden. Der vil omvendt opstå ekstraordinært tomgang, særligt på Brohøj og Stevnshøj og senest på Plushøj, ligesom der vil være omkostninger til godtgørelse for flytteomkostninger og anvendelse af indskud ved fraflytning. Der er tale om en markant opgave med ændring af vagtplaner samt medarbejder- og bruger/pårørende koordinering og indragelse. Der er derfor behov for projektressourcer anslået til 3/4 stilling årligt. Det er forudsat at udvidelse af Egehaven og Hotherhaven samt ombygning af Plushøj til ældrebolig fællesskab er omkostningsneutral på driften. Til brug for byggesager og indretning af rehabiliteringscenter og andre tilpasninger af lokaleforhold ansøges separat om anlægsbevilling I alt - antal plejepladser I alt - sparede pladser I alt - tomgangspladser I alt - frivillige flyt Løn besparelse i alt Tomgangsomkostninger i alt Flytteomkostninger Netto effekt

23 17. august Indkøbsordning Reduktion i serviceniveau Ankestyrelsen har truffet principafgørelse om, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke kan modtage indkøbsordning. Der er i dag ca. 115 borgere som får vareudbringning, som Stevns Kommune betaler for. Forventet årlig besparelse til ekstern omkostning -100 Forventet årlig lønbesparelse -50

24 17. august 2016 Sundhed Træning - LEAN Effektivisering Det forventes, at lean-projekt på træningsområdet kan effektivisere arbejdsgange, således at serviceniveauet opretholdes og at der fortsat ikke er ventetid på genoptræning. Genoptræning af borgere, der er opereret for brystkræft, hjemtages. Denne gruppe af borgere er tidligere tilbudt træning i Køge Kommune. Det drejer sig om ca. 20 borgere pr. år. Årlig lønbesparelse -250

25 17. august 2016 Sundhed Tandplejen Effektivisering Tandplejens egen klinik kan gennem fortsat effektivisering ved indførelse af nyt it-system og andre tiltag opnå en besparelse uden at forringe serviceniveauet. Årlig lønbesparelse -200 (It investering foretaget via driftsrammen)

26 17. august 2016 Ældre og handicappede Madservice Brugerbetaling på alkohol Stevns Kommune har en sundhedsprofil og -politik, samt en indsats mod alkoholmisbrug. Samtidig serveres der på plejecentrene, finansieret af kommunen, vin, øl og snaps i weekender og på helligdage. Det foreslås, at der indføres betaling for de drikkevarer, som i dag serveres gratis for borgerne i plejecentrene og i mindre omfang i hjemmeplejen. Det drejer sig om vin, øl og snaps, som serveres søndage og på særlige dage. Borgerne vil fortsat kunne købe drikkevarerne, i lighed med at de betaler for mad og drikkevarer, såsom kaffe, saft, mælk m.v. som indgår i nuværende egenbetaling i øvrigt. Årlig besparelse, plejecentre -55 Årlig besparelse, hjemmeboende -30

27 17. august 2016 Ældre og handicappede Hjælpemidler Ændret visitationspraksis Der er mulighed for at ændre visitationspraksis på enkelte hjælpemidler, således at disse ikke bevilges. Det drejer sig om badebænke og væggreb, som vurderes at være forbrugsgoder. Årlig besparelse -75

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 8.9.2016 forslag til Fremtidens Rehabiliterings- og plejecentre, som skal gennemføres

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2015. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente Click here to en ter text. Opgangsfællesskab for yngre deme nte - Caroline Schmi dts Mind e «edocad dresscivilcode» Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente 2014-27445/ 2014-267035

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere