Gentest som fremtidens fosterdiagnostik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentest som fremtidens fosterdiagnostik"

Transkript

1 Gentest som fremtidens fosterdiagnostik 2. Semester projekt Bong Kyun Cho, Sarah Enoch, Søren Fjelstrup, Nina Brink Katz og Cæcilie Sloth Laursen 2013

2 Semester: 2 Projekt titel: Gentest som fremtidens fosterdiagnostik Projekt Periode: P2 Aalborg Universitet København A.C. Meyers Vænge København SV Sekretær: Marianne Kiær Schwaner Tlf.: Semestertema: Teknologi, innovation og etik Vejleder(e): Mette Lübeck Klavs Birkholm Gruppenr.: 4 Gruppemedlemmer: Bong Kyun Cho Sarah Enoch Søren Fjelstrup Nina Brink Katz Cæcilie Laursen Resume: Denne rapport omhandler gentest i forbindelse med fosterdiagnostik. Ud fra den markante udvikling af teknologien er der en stor sandsynlighed for, at gravide kvinder i fremtiden vil få tilbudt viden omkring fosteret på baggrund af en sådan test. Denne teknologi vil medføre flere etiske problemstillinger. Derfor vil denne rapport undersøge de muligheder og risici der kan opstå ved gentests, set ud fra teknologiske, sociale og etiske aspekter. Problemformuleringen besvares ud fra en historisk redegørelse, samt en sammenligning af modstridende holdninger til human enhancement, hvilket fremtidens fosterdiagnostik kan kategoriseres under. Derudover vil etiske problemstillinger, såsom moderne eugenik, grænser for teknologien og det perfekte menneske, blive diskuteret. Ud fra et etisk skøn, konkluderes det i rapporten, at denne teknologi på mange måder vil løse flere af problematikkerne ved nutidens fosterdiagnostik. En implementering af denne teknolgi vil dog ikke være uden bivirkninger. Det er derfor nødvendigt at opstille retningslinjer for brugen af denne. Antal kopier: 4 Antal sider: 55 Upload kode:

3 Abstract Given that technology in the area of prenatal diagnosis is rapidly progressing, questions whether it s ethically correct or not occurs. This study wants to describe the technology of the future and explore the moral dilemmas. The technology combines prenatal diagnosis with modern knowledge about the human genome and genetic tests, which is able to give a personal risk assessment for genetic diseases. This new method utilizes a non-invasive procedure with the purpose of extracting cell-free foetal DNA, mrna and full foetal DNA cells, in a blood sample collected from the mother. Hereafter the extracted material gets genetically tested. All this will most likely be possible to accomplish within the 12th week of the pregnancy, which is the limit for free abortion in Denmark. This technology can create major moral issues because the parents potentially have the possibility to deselect the foetus based on unbidden genes. In this study we will discus the risk and possibilities attached to the technology, focusing on the ethical, social and technological aspects. The study compares the different opinions of Michael Sandel and Julian Savulescu. This will be supported by the recommendations by the ethical council of Denmark. Based on the analysis and discussion the study concludes that the risk and possibilities are many. Therefore it will be discussed whether the implementation of the technology should be followed by restrictions that regulate the use of the technology or not. 2

4 Indholdsfortegnelse ABSTRACT...2 INDLEDNING...5 INTRODUKTION...5 PROBLEMFORMULERING...6 AFGRÆNSNING OG METODE...6 Afgrænsning...6 Analyseredskab...7 Det etiske skøn...7 Empiri...8 Innovationsteorier...9 NØGLEBEGREBER...11 Human enhancement...11 Moderne eugenik...11 REDEGØRELSE HISTORISK REDEGØRELSE...12 PCR...14 DNA-sekventering...15 BRUGERDREVEN INNOVATION...16 HYPOTETISK FREMTIDSPERSPEKTIV FOR GENTEST I FORBINDELSE MED FOSTERDIAGNOSTIK...18 TEKNOLOGIENS SIKKERHED...20 ETISKE PROBLEMSTILLINGER VED ANVENDELSEN AF GENTESTS SOM FOSTERDIAGNOSTIK...22 SYNSPUNKTER TIL FOSTERDIAGNOSTIK OG HUMAN ENHANCEMENT JULIAN SAVULESCU...24 MICHAEL J. SANDEL...26 DET ETISKE RÅD...28 Risikovurdering...29 Kvindens selvbestemmelse, samt kvindens oplevelser ved abort...31 Folketingets rolle...32 SAMMENLIGNING OG ANALYSE AF MODSTRIDENDE HOLDNINGER DISKUSSION AF ETISKE DILEMMAER MODERNE EUGENIK...39 SKAL DER VÆRE EN GRÆNSE?...41 DET PERFEKTE MENNESKE...44 VURDERING OPSAMLING OG VORES ETISKE SKØN...46 Risici...46 Misbrug...47 Bivirkninger...47 Positive aspekter...48 Vores vurdering...49 KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATUR BØGER

5 ARTIKLER...53 INTERNET...54 UNDERVISNINGSSLIDES...55 BILLEDER

6 Indledning Introduktion "I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother wants us to." (Willard Gaylin) Citatet illustrer en udbredt holdning til nutidens teknologier. En holdning der begrunder menneskets manipulation af naturen ved hjælp af teknologien som en naturlig udvikling. En af de teknologier, der har gennemgået en enorm udvikling, er fosterdiagnostikken. Fosterdiagnostik er en teknologi, som stort set alle forældrepar i Danmark kommer til at stifte bekendtskab med i løbet af graviditeten. Der er sket store fremskridt, siden de første teknologiske metoder blev udviklet med henblik på fosterdiagnostik. I dag kan man med høj præcision forudsige, om et foster vil have en specifik medfødt kromosomfejl. Det er dog ikke altid uden komplikationer, når der bliver foretaget en invasiv undersøgelse såsom en fostervandsprøve eller moderkagebiopsi. Det estimeres, at ca. 1 ud af 100 invasive undersøgelser medfører spontan abort efter undersøgelsen. I dag forskes der derfor stadig i nye teknologiske metoder til fosterdiagnostik, så man kan undgå denne risiko for spontan abort. Samtidig er det en mulighed for forældrene til at få mere information angående fosteret, samt hvilke genetiske sygdomme fosteret vil være disponeret for. I denne opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i en bestemt teknologisk metode, som vi forudser bliver til fremtidens fosterdiagnostik. Kort fortalt går metoden ud på at kombinere fosterdiagnostik med den viden, der er tilgængelig om det menneskelige genom i dag, og de gentests, som kan sige noget om, hvor stor en risici den undersøgte person har for at udvikle genetisk medfødte sygdomme. Når man bliver i stand til effektivt at oprense fosterets DNA fra moderens blod, vil man derefter kunne foretage en gentest af fosteret, og dermed blive i stand til at identificere mere eller mindre betydelige misdannelser og træk hos fosteret. Alt dette vil højst sandsynligt være muligt at bestemme før den 12 uge af graviditeten, hvori den frie abortgrænse ligger. Denne mulighed kan skabe nogle store etiske dilemmaer, i og med forældreparret hypotetisk set kan vælge at få foretaget en abort, fordi de er utilfredse med barnets genetiske sammensætning, vel at mærke hvis denne information bliver stillet dem til rådighed. Vi forudser, at der vil være både fordele og ulemper ved teknologien, og forskellige holdninger til disse. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 5

7 Problemformulering - Hvilke muligheder og risici er der forbundet med gentest i forbindelse med fremtidens fosterdiagnostik i Danmark set ud fra etiske, sociale og teknologiske aspekter? Afgrænsning og metode I dette afsnit vil vi først, under afgrænsning, gennemgå, hvilke rammer vi har sat for rapporten, hvordan vi forstår centrale begreber i problemformuleringen, samt hvordan vi vil besvare vores problemformulering. Dernæst vil vi præsentere vores analyseredskab, samt det etiske skøn, som dog ikke er en direkte metode, men et værktøj inden for etikken til at vurdere en teknologi. Afgrænsning Fokus i denne rapport er hovedsageligt på gentests som fosterdiagnostik og de etiske problemstillinger den fordrer. Vi ser desuden teknologien som innovativ, derfor vil vi kort komme ind på forskellige innovationsteorier. Vores teknologi er gentest i forbindelse med fosterdiagnostik, men vi vil også komme ind på muligheden for en fuld genomanalyse af et foster. Vi ser gentests som en teknologi, der kan kategoriseres indenfor human enhancement. Dette begreb vil vi forklare i afsnittet nøglebegreber. Rapporten vil omhandle fosterdiagnostik i Danmark, da reglerne er forskellige sig fra land til land. For at belyse de teknologiske aspekter vil vi kort redegøre for den teknologiske udvikling inden for fosterdiagnostikken. Herefter vil vi se på de teknologiske metoder ved gentest, og hvordan fremtiden ser ud for teknologien. Udover mulighederne ved teknologien vil vi se på risikoen for fejldiagnosticering. Med sociale aspekter mener vi et menneskeligt perspektiv. Vi afgrænser os fra at inddrage et mere samfundsøkonomisk perspektiv. For svare på hvilke risici og muligheder, der er ved gentests, vil vi inddrage to filosoffer, med vidt forskellige holdninger til emnet: Julian Savulescu og Michael Sandel. Samtidig vil vi inddrage Det Etiske Råds anbefalinger om fremtidens fosterdiagnostik, og dermed opnå et dansk perspektiv. 6

8 Vi vil undervejs i rapporten opstille etiske problemstillinger og til sidst udfolde de vigtigste i en diskussion. På baggrund af vores analyse og diskussion vil vi foretage et etisk skøn af teknologien. Dette vil munde ud i vores egen vurdering. Analyseredskab I denne rapport anvender vi Erik Parens teori om frameworks, fra hans artikel Authenticity and ambivalence, til at analysere de modstridende holdninger om human enhancement repræsenteret af Julian Savulescu og Michael Sandel. Det etiske skøn Vi vil i forlængelse af vores analyse foretage en vurdering i form af et etisk skøn. Dette er en fremgangsmåde vi har fået introduceret i faget Teknologi og Etik på kursusgang 1 ved Klavs Birkholm. Det centrale ved det etiske skøn er, at man ikke blot ser på formålet ved en ny teknologi, men i stedet spørger ind til risici, muligt misbrug og følgevirkninger/ de længerevarende konsekvenser ved teknologien. Dette kan begrundes med to citater: Helvede er brolagt med ædle hensigter - (Samuel Johnson, kursusgang 1, teknologi og etik 2013) samt: Bivirkningerne er de vigtige, langt vigtigere end målet. Ikke målet, sådan som det undfanges i laboratorierne, ændrer verden, det gør de bivirkninger som forfølgelsen af målet har. For målet sigter mod en kun partiel udvikling, medens bivirkningerne forvandler totaliteten. (Løgstrup, 1983: u.s. 1 ) Forskere og producenter af ny teknologi kan have nok så ædle hensigter med deres produkt, men dets bivirkninger kan have uoverskuelige konsekvenser for verdenen, og det skal man være opmærksom på og tage sig i agt for. Det kan være sværere at overskue konsekvenserne ved en ny teknologi, end det var i det førindustrielle samfund. Dette skyldes at konsekvenserne var mere gennemskuelige før 1 Med dette menes uden sidetal 7

9 industrialiseringen. Dengang drejede det sig om hvordan handlingerne influerede på naboen. I dag skal man tænke over konsekvenserne ikke bare på lokalt, men også globalt plan. Derudover skal der ikke blot tages højde for konsekvenserne nu og her, men også ude i fremtiden, i form af følgevirkninger for de fremtidige generationer. Man skal dermed undersøge bivirkningerne både gennem tid og rum. Før i tiden var det i højere grad i orden at arbejde ud fra den optik at målet helliger midlet. Dette er dog ikke gyldigt i dag, hvor bivirkningerne er uoverskuelige. Midlerne bliver uforsvarlige og dermed også målet, hvilket betyder at målet ikke kan forsvares indtil bivirkningerne er elimineret. Når vi foretager et etisk skøn, vil vi, som nævnt ovenfor, spørge ind til risici, misbrug og følgevirkninger ved teknologien. Ved risici forstår vi de uventede implikationer, der kan opstå, når teknologien implementeres. Når misbrug ved teknologien undersøges, fokuseres der på om teknologien benyttes til andre formål end dem, som forskerne oprindeligt havde tiltænkt. Med følgevirkninger forstår vi de kulturelle bivirkninger, som påvirker samfundet på længere sigt. Det skal pointeres, som begrebet etisk skøn antyder, at det netop er et skøn, vi foretager os. Det er derfor en subjektiv vurdering, da et skøn aldrig kan være objektivt og sjældent er fuldt oplyst. Et etisk skøn tager udgangspunkt i en gældende, partikulær situation, og afgørelsen er derfor aldrig endegyldig og universel, men oftest blot midlertidig. Dette kan være svært at acceptere, når man lever i en kultur, der søger objektive sandheder. Dette skyldes, at samfundet i en lang årrække har været præget af de naturvidenskabelige normer, men disse gør sig ikke gældende i etikken. Etikken søger ikke at frembringe universelle love, men at komme med relevante etiske skøn. (Birkholm, Slides kursusgang 1, 2013) Empiri Som nævnt tidligere anvender vi i rapporten, som vores primære empirivalg, filosofferne Julian Savulescu og Michael Sandel. Vi benytter os af Savulescus artikel Procreative beneficience og Sandels artikel The case against perfection. Vi har valgt at inddrage disse, fordi de begge beskæftiger sig med bioetik, og teknologier inden for human enhancement, og gør sig væsentlige refleksioner herom. De er relevante for vores opgave, da de er repræsentanter for holdninger henholdsvis for og imod human enhancement, og dermed kan belyse både risici og muligheder ved teknologien. Sandel og Savulescu forholder sig altså modsætningsvis til hinanden, hvorfor vi laver en sammenligningsanalyse. Denne brug af empiri supplerer vi, gennem opgaven, med det 8

10 Etiske råds anbefalinger, da de belyser relevante aspekter og overvejelser af emnet. Disse filosoffer, suppleret af Det Etiske råd, giver os et essentielt grundlag at diskutere og vurdere ud fra. Innovationsteorier I dette afsnit vil vi kort redegøre for innovation og forskellige kilder hertil. Dette er med henblik på at synliggøre en mulig baggrund for gentest i forbindelse med fosterdiagnostik. Grundlæggende kan det siges, at ny teknologi anses for at spille en afgørende rolle, når det kommer til innovation. Der findes mange eksempler på ny teknologi, som har dannet grundlag for nye produkter eller nyskabelser, der kan påvirke hele erhvervslivet, og opbygge helt nye forretningsmodeller. Vores viden om bioteknologi og IT-teknologi er eksempler på sådan nye teknologier, der har påvirket hele samfundet. Dog er det ikke alle virksomheder, der benytter sig af ny teknologi, som den hovedsagelige kilde til innovation. (Rosted, 2003) For at analysere hvilken type innovation, der er tale om i forbindelse med gentest i fosterdiagnostik, vil vi først på makroplan redegøre for, hvilke typer af innovationsteorier, der allerede nu er defineret, for senere at få et bedre grundlag at argumentere ud fra. I den forbindelse vil vi benytte os af FORA s benchmark-studie af innovationssystemer, der sondrer kilderne til innovation i tre overordnede grupper: den forskningsdrevne innovation, den prisdrevene innovation og den brugerdrevene innovation. Alle disse er kilder til innovation, men de adskiller sig fra hinanden, ved de parametre virksomheden konkurrerer på. Dette er henholdsvis på områderne forskning og teknologi, priskonkurrence og udækkede brugerbehov. Det kræver derfor forskellige kompetencer og stiller forskellige krav til virksomheden. (Rosted, 2005). Det er vigtigt at holde for øje, at disse tre former for innovation alle har det til fælles, at de er drevet af konkurrence, men baserer sig på forskellige kilder. Det betyder dog ikke, at virksomheder kun skal benytte sig af en kilde til innovation. Virksomheder kan få brug for at konkurrere på alle tre innovationsformer og trække inspiration fra forskellige kilder. (Rosted, 2003) Innovation, hvis hovedsagelige kilde er ny forsknings, kaldes forskningsdreven innovation. Virksomheder, der benytter sig af forskning som deres primær kilde til innovation, må være nødt 9

11 til enten selv at råde over forskningskompetencer, eller have et samarbejde med forskellige forskningsmiljøer for at overleve. Men der vil ofte være mulighed for, at nye teknologier kan erstatte den eksisterende, hvorfor mange virksomheder er afhængig af hele tiden at være på forkant med de nyeste forskningsresultater indenfor flere felter. (Rosted, 2003: 5) Det drejer sig om for virksomheder, hele tiden at få et forspring teknologisk i forhold til konkurrenter. Som nævnt tidligere, er kilden til forskningsdreven innovation forskning, men også det at kunne omsætte forskning til teknologier for at videreføre et kommercielt produkt til lavere omkostninger end konkurrenters. Hvis virksomheder konkurrerer på pris, vil deres kilde til innovation være prisdreven. Der er i denne konkurrence faktorer som patentering og spørgsmål om hvorvidt teknologien er fuldt kodificeret, der kan have indflydelse på indtjeningen. Forskning i nye teknologier er dog ikke den primære kilde, som i den forskningsdrevne innovation. Kilden til prisdreven innovation er derfor en stadig søgen efter lavere omkostninger, så det produkt der leveres, er billigere end et tilsvarende produkt fra konkurrenterne. (Rosted, 2005: 31) I den prisdrevne innovation konkurreres der på viden om logistiske løsninger, markedsføring og optimering af produktionsprocesser, og det er dette der er kilden til innovation. Den sidste, og i dette tilfælde, den mest relevante, type af innovation, er den slags innovation, hvis primære kilde er viden om kundernes behov og evt. virksomheders evne til at imødekomme disse. Denne innovation kaldes brugerdreven innovation, og konkurrerer på udækkede brugerbehov. Hvis en teknologi er involveret i en virksomhed, der ønsker at konkurrere på brugerbehov, gælder det om at identificere nye anvendelsesmuligheder i måske allerede kodificeret teknologi og dermed udvikle produkter, der dækker nye ukendte behov. (Rosted, 2003) 10

12 I mange tilfælde består innovationen i at kombinere kendte teknologier på nye måder for at dække nye behov. (Rosted, 2003: 7) Den primære kilde til innovation er viden om brugerne, og kendskab til deres ønsker og behov, for at kunne imødekomme dem med en teknologi, et produkt, der dækker disse. Virksomheder må favne over kompetencer, der kan udvikle produkter, der giver kunderne en særlig værdi, viden eller oplevelse. Som skrevet ovenfor, ser vi den brugerdrevne innovation som den mest relevante i forhold til vores teknologi, og derfor vil vi udfolde denne innovation senere i rapporten. Nøglebegreber Her følger en kort beskrivelse af to af de mest centrale begreber i opgaven. Human enhancement Nogle medlemmer fra Det Etiske Råd udtrykker følgende en stigende del af ansvaret for menneskehedens forplantning lidt efter lidt overdrages til forskningen med det formål at forædle arvematerialet (Det Etiske Råd, 2003:57). Med human enhancement forstås en forbedring af mennesket. Dette er ikke nødvendigvis blot en forbedring på individplan, men kan også være en forbedring af mennesket som race. Dette kan ske ved at forbedre menneskets genpulje gennem fravalg af fostre med uønskede egenskaber, som eksempelvis Downs Syndrom. Gentests i forbindelse med fosterdiagnostik kan derfor ses som et udtryk for human enhancement. Moderne eugenik I den store danske encyklopædi står der følgende om eugenik: arvehygiejne, racehygiejne, enhver bestræbelse på hos mennesket at ændre eller forbedre arvemassens sammensætning i fremtidige generationer ved at øge børnetallet hos dem, som menes at bære favorable gener, positiv eugenik, og/eller hindre børnefødsler hos dem, som hævdes at bære skadelige gener, negativ eugenik. (den store danske, eugenik) Som beskrevet ovenfor er eugenik et udtryk for, hvordan mennesket gennem historien har forsøgt, at påvirke menneskeligheden til det bedre. Ofte sættes eugenik i sammenhæng med anden verdenskrig. Her blev eugenik udøvet ved at personer af ikke arisk herkomst blev slået 11

13 ihjel. Altså racehygiejne. Når der i dag tales om moderne eugenik, er det i stedet med henblik på arvehygiejne. I forhold til teknologien i nutidig og fremtidig fosterdiagnostik viser de eugenik lignende tendenser sig, når et foster bliver fravalgt på baggrund dets genetiske arvemateriale. Dette kan ske, når en familie ikke ønsker et sygdomsramt barn og eksempelvis ikke føler, at de har de nødvendige ressourcer, eller overskuddet til at tage sig af det. Redegørelse Historisk redegørelse Der er sket utroligt meget i udviklingen af den anvendte teknologi, som bliver brugt i sammenhæng med fosterdiagnostik. I 1930 erne trådte den første abortlov i kraft, der var dog ikke tale om fri abort, den var kun tilgængelig for kvinder hvis børn var i: nærliggende Fare for, at Barnet paa Grund af arvelige Anlæg vil blive lidende af Sindssygdom, Aandsvaghed, andre svære mentale Forstyrrelser, Epilepsi eller alvorlig og uhelbredelig legemlig Sygdom (Justitsministeriet, 1954). Dengang havde man dog ikke nogen teknologiske hjælpemidler til at diagnosticere et foster, for en specifik lidelse. Derfor blev beslutningen taget ud fra den nyeste arvebiologiske viden, som for eksempel at se på nedarvingsforholdene af en specifik sygdom hos en udsat familie. Det er vigtigt at pointere, at der ikke var tale om fri abort, men nærmere om at holde samfundet frit for syge mennesker, som ville være en last for socialstatens samfundsmæssige interesser. Målsætningen for den første abortlov, var altså at sikre det gode liv for de sunde og normale, samt at undgå de abnorme og degenererede. (Det Etiske Råd, 2009) I 1958 blev anvendelsen af ultralydsscanning for første gang brugt i USA, i sammenhæng med fosterdiagnostik. Der var dog tale om primitive maskiner, som havde begrænsede undersøgelsesmuligheder. Det var først omkring 1980, at de primitive scannere blev afløst af gråtoneskala scannere, og senere blev real time scannere, der kunne, som navnet antyder, give et levende billede af fosteret. Teknologien kunne med høj sikkerhed bruges til at opdage flere større anatomiske misdannelser, samt udviklingsdefekter hos fosteret. (Sundhedsstyrelsen, 2003) 12

14 Sidst i 1960 erne, blev det muligt i USA at udtage fostervandsprøver og dyrke de celler, som havde forbindelse til fosteret. Dette var starten til at foretage kromosomanalyser. Denne metode har vist sig at være yderst effektiv til at afklare, om fosteret vil blive født med en kromosomfejl, som for eksempel Downs Syndrom. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at gentage undersøgelsen, på grund af et uklart analyseresultat. I 1977 offentliggjorde det danske Indenrigsministerium deres overvejelser angående fosterdiagnostik. Heri anbefalede de, at inden for få år skulle der kunne udføres ca kromosomundersøgelser pr. år. Til sammenligning blev der i 1975 udført 602 kromosomundersøgelser. Derudover blev det også anbefalet, at udvide antallet af undersøgelser for genetiske betingede stofskiftesygdomme til ca undersøgelser pr. år. Med henblik på postnatal screening 2, som skulle undersøge spædbørns risiko for udvikling af genetiske sygdomme, og derved kunne man fastslå om moderen skulle tilbydes en fostervandsundersøgelse ved næste graviditet, i tilfælde af der blev fundet en forhøjet risiko for udvikling af en genetisk sygdom. (Det Etiske Råd, 2009) Fostervandsundersøgelserne blev efter de udgivne overvejelser senere tilbudt til alle kvinder over 35 år, eller kvinder som havde familierelaterede forbindelser til kromosomdefekter, samt alle kvinder der havde været udsat for mindst 3 spontane aborter. Dette blev senere ændret til at alle kvinder som efterspørger en fostervandsundersøgelse kan få det udført. Årsagen til dette var at give alle kvinder, uanset alder, en mulighed for at tage en kvalificeret beslutning om en eventuel abort, samt at undgå unødvendige aborter. (Sørensen, 2005) Proceduren for undersøgelsen starter med en ultralydsscanning for at bestemme fosterets placering, størrelse, moderkagens beliggenhed, samt mængden af fostervand. Dertil bruger lægen ultralydsscanningen under hele indgrebet for orientering. Selve prøven bliver udtaget med en tynd kanyle som stikkes igennem maveskinnet og ind i livmoderen. I og med at undersøgelsen er invasiv foreligger der en risiko for abort efter indgrebet. Statens Serum Institut vurderer, at 1 ud af 100 undersøgelser resulterer i dette. (Statens Serum Institut, 2012) Fremtidens metode for fosterdiagnostik kommer højst sandsynligt til at gøre brug af PCR (Polymorase Chain Reaction) teknologien, den blev opfundet af Kary Mullis i Nu til dags bliver PCR brugt af stort set alle molekylærbiologer, og mange vil mene, at det er en fuldstændig uundværlig teknologi. Kort fortalt, så bruger PCR DNA-polymerase, som er et af naturens egne 2 Screening foretaget af spædbarnet efter fødslen 13

15 enzymer, til at masse kopiere en bestemt DNA-sekvens i en gentagne række cyklusser. Det gør det muligt at skabe millioner af kopier, ud fra bare én enkelt DNA-streng. Yderligere er det en hurtig og rentabel proces. PCR I dag er PCR (Polymerase Chain Reaction) en af de mest udbredte molekylærbiologiske teknikker, der findes. Kort sagt, er det en metode, der er i stand til at kopiere DNA. Metoden kan eksempelvis benyttes indenfor retsmedicinske undersøgelser, men er også en brugbar metode indenfor fosterdiagnostik. I disse tilfælde bruges PCR til at kopiere en lille mængde DNA, indtil der er nok materiale til at foretage undersøgelser og analyser af dette. En fuld PCR reaktion kan også kaldes en PCRcyklus. PCR-cyklussen har tre faser: Figur 1 (Blicq, 2011) 1. Opvarmning: Det er nødvendigt at opvarme den dobbeltstrengede DNA. Dette gøres i nogle sekunder ved cirka 95 grader celsius. Herefter vil DNAstrengen dele sig til enkeltstrenge, og det vil være muligt at indsætte primere 3 til kopiering af DNA et Nedkøling: Her nedkøles DNA et til omkring 60 grader celsius, således at primerne kan binde sig til DNA ets startsekvenser Elongering: Dette er den sidste fase, hvor de nye komplementære DNA-strenge dannes. Dette sker ved at DNA-Polymerase 4 binder til primerne og 3 En primer er et kort stykke matchende DNA eller RNA der sættes på det oprindelige DNA. Primeren fungerer som en startsekvens til dannelsen af det nye DNA. (Madsen, 2009) 4 Polymeraser er grupper af enzymer der fremskynder kopieringsprocessen af DNA et og syntesere DNA et. 14

16 derved bygger videre på den oprindelige DNA sekvens. Dette sker ved ca. 72 grader celsius. (Rugbjerg, 2011) Processen demonstreres på billedet ovenfor. Øverst ses den oprindelige DNA-streng med den ønskede DNA-sekvens. Efter opvarmningen tilsættes de to primere P1 og P2. Ved opvarmning til 72 graders celsius, forlænges primerne og DNA-sekvensen kopieres. Videre ses så de færdig kopierede DNA-stykker. Alt dette foregår i en PCR maskine. DNA-sekventering Efter DNA et er blevet repliceret i PCR-processen, skal generne lokaliseres. Med andre ord, der skal laves en DNA-sekventering. Med en DNA-sekventering kan de forskellige basepar på DNA-strengen aflæses. Det skal siges, at en DNA-streng indeholder fire forskellige nukleotider, altså fire forskellige baser. Disse baser kaldes T, A, C og G og formålet er nu at finde ud af, hvilken rækkefølge disse sidder på den pågældende DNA-sekvens, samt hvilket gen de koder for. I DNA ets oprindelige dobbelthelix-struktur sidder baserne overfor hinanden i såkaldte basepar. Disse baser vil altid være bundet således, at A-T sidder sammen og C-G sidder sammen. DNA et kortes først ned til mindre stykker. Derefter minder processen om PCR reaktionen, hvor DNA et repliceres. Forskellen fra PCR-processens replikation og sekventieringens replikation er, at de nukleotider, der nu bruges til at bygge DNA et op, er tilsat både blokerende og fluorescerende grupper. C har eksempelvis fået farven gul, T rød, A blå og G grøn. Når en rød nukleotid (T) så fasthæfter sig den pågældende DNA-sekvens, må det så nødvendigvis være nukleotidet A, der sidder på DNA et. Den blokerende gruppe gør nu, at nye nukleotider ikke kan fasthæfte sig DNA et. Først når en laser har aflæst baseparret, og både den fluorescerende og den blokerende gruppe er fjernet fra nukleotidet, kan der bygges videre på DNA-strengen. Således kan DNA-sekvensen aflæses. (Rugbjerg, 2012). Da DNA et blev klippet i korte stykker, blev det gjort således, at enderne lapper ind over hinanden. En DNA-strengs slut sekvens er altså en ny DNA-strengs startsekvens. På denne måde er det muligt for forskeren eller lægen at sætte den fulde DNA-streng sammen igen. På en DNA-streng findes der meget såkaldt Junk-DNA eller Intron sekvenser. Det er altså Exon sekvenserne på en DNA-streng, der indeholder gener. Disser gener kan blandt andet lokaliseres ved forekomster af start og stop codons. Et start codon er bygget op af nukleotiderne ATG der 15

17 danner aminosyren Methionine, og de såkaldte stop codons kan enten være bygget op af TAA, TAG eller TGA. Der er altså imellem disse start og stop codons, at et gen skal findes. Når genet er lokaliseret køres sekvensen gennem en database. Her bliver den matchet med samtlige af de DNA-sekvenser, som det menneskelige genom indeholder. Databasen sammenligner allerede kortlagte DNA-sekvenser med kendte gener til den nye sekvens. Således findes et bestemt gen i et individs DNA. Brugerdreven innovation I dette afsnit vil vi redegøre for den brugerdrevne innovation hvilket vi mener er den mest relevante teori i forhold til teknologien og dens problemstillinger, ud fra tidligere teoriafsnit. Som nævnt, er en grundlæggende forudsætning for brugerdreven innovation, at der er fokus på kundernes behov. Viden om erkendte og ikke-erkendte brugerbehov kan i innovationsprocessen opdages tilfældigt, eller ved videnskabeligt og systematisk at undersøge brugerbehov. Dette systematiske fokus på brugere og kunder er et forholdsvis nyt fænomen, og kan have rødder den stigende velstand. (Rosted, 2005) At mennesker generelt har bedre velstand, mener vi, kan have bidraget til det voksende behov for at kontrollere menneskets biologi, herunder gensammensætningen. Dette brugerønske, som er synliggjort ud fra det videnskabelige og systematiske fokus, der er på samfundets behov og ønsker, kan have skabt virksomhedernes øgede fokus på human enhancement teknologierne. I FORA s benchmark-studie af innovationssystemer har man haft fokus på tre forskellige virksomhedsbrancher: beklædning, elektronik og medico. Figur 2 Rosted, 2005: 58 Figuren viser hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder i Danmark, indenfor hver branche, der har beskæftiget sig med kundebehov. Hele 90 % af de adspurgte virksomheder i 16

18 medicobranchen svaret ja. Dette viser at fokus på brugerønsker er en udbredt tendens, selv indenfor medicobranchen, hvilket fosterdiagnostik hører ind under. I forhold til gentest i forbindelse med fosterdiagnostik, tager vi udgangspunkt i hypotesen om, at der er opstået en efterspørgsel efter at forbedre eller kende menneskets biologi samt at kontrollere forplantningen. Dermed må man erkende et brugermæssigt behov som følge af den teknologiske udvikling og det øgede fokus på at kortlægge vores genom. Vi mener derfor, at gentest i forbindelse med fosterdiagnostik kan ses som et led i et teknologisk brugerbehov. Sandel tilkender sig umiddelbart også denne holdning om, at det er et brugerbehov, som er opstået i kølvandet på menneskers trang til at styre og kontrollere alt omkring dem. In each case (muschle-, memory enhancement, growth- reproduktion technologies) what began as an attempt to treat a disease or prevent a genetic disorder now beckons as an instrument of improvement and consumer choice. (Sandel, 2004: u.s.) Sandel ser det altså som at human enhancement teknologier, herunder gentest, udspringer fra teknologier der skulle forebygge og behandle sygdomme, drevet af ønsker fra forbrugere. Spørgsmålet er om udviklingen udelukkende er brugerdreven. Nye teknologier kan også udvikles af forskere, fordi de har muligheden, og fordi de har den nødvendige viden og ressourcer. Innovationen foregår dermed inden for en forskningsdreven sfære, der er præget af konkurrence. Det kan yderligere diskuteres, om det offentlige har haft en indflydelse på udviklingen af teknologien, i og med at offentlige udgifter kan reduceres, hvis der bliver født færre børn med et handicap. En ultralydsscanning bliver i dag tilbudt alle gravide kvinder, men det lader til, at de færreste er klar over, at det er en undersøgelse, som tjekker om, der er anomalier ved fosteret, såsom en tykkere nakkefold. Det økonomiske aspekt er en spændende diskussion af tage, men dog ikke noget vi vil gøre i denne rapport. Der kan argumenteres for, at nye teknologier kræver offentlig regulering og ikke blot skal være frit tilgængeligt for forbrugerne, da det kan have uoverskuelige bivirkninger. Det Etiske Råd har udarbejdet nogle retningslinjer vedrørende gentest som fremtidens fosterdiagnostik. Disse vil rapporten belyse i afsnittet om Det Etiske Råd. 17

19 Hypotetisk fremtidsperspektiv for gentest i forbindelse med fosterdiagnostik Der er sket omfattende teknologisk udvikling indenfor fosterdiagnostik, siden ultralydsscanning første gang blev taget i brug i forbindelse med fosterdiagnostik i 1958, i USA. De nyeste teknologier, der er taget i brug, som for eksempel fostervandsprøver, kan give et meget detaljeret indblik i om det ufødte barn har kromosomfejl, såsom cystisk fibrose og Downs Syndrom (Pinborg, 2010). I takt med at den teknologiske verden udvikler sig, vil fosterdiagnostik ligeledes videreudvikles. Der vil altid være en drivkraft til at gøre mængden af information større og gøre selve undersøgelsen mere sikker, end den er i forvejen. Denne higen, efter forøget viden, har fået en blandet modtagelse. På den ene side er der dem, som ser dette som en mulighed for at udrydde sygdomme, og sørge for at man får et sundt og raskt barn. Ikke bare fra fødslen af, men også senere i barnets liv, så man evt. ville kunne forhindre at få et barn med forhøjet risici for udvikling af for eksempel kræft. På den anden side er der dem, der anser denne mulighed for en forøget viden om barnet fremtidige sygdomsforløb, som noget negativt. Dette skyldes, at det kan skabe grundlag for en abort af et foster, med den årsag at barnet vil have en forhøjet risici for udvikling af en sygdom, på trods af det kun er en vurdering af fosterets genetiske risici for udvikling af bestemte sygdomme. Vurderingen medregner ikke de miljømæssige faktorer, som også spiller en rolle for udviklingen af mange sygdomme. Dog kan begge parter se det positive i de nye tiltags forbedrede sikkerhed. Nu til dags er fostervandsundersøgelsen en af de mest præcise undersøgelsesmetoder, der gøres brug af. Ulempen ved denne type undersøgelse er, at det er en invasiv undersøgelse. Som tidligere nævnt er der en risiko for spontan abort. Heldigvis kan disse invasive metoder snart blive fortid, og dermed fjerne risikoen for dette. Som det ser ud nu, er der flere forskellige teknologier, som er under udvikling, og som højst sandsynligt kommer til at erstatte de nuværende metoder. Man kan groft dele dem op i to kategorier; dem som er en videreudvikling af en eksisterende metode, og dem som er helt nye inden for dette område. Det er netop disse helt nye innovative teknologier som vi vil beskæftige os med i dette fremtidsperspektiv. To af de mere håbefulde teknologier er henholdsvis undersøgelser af mrna og cellefrit DNA fra fosteret i moderens blod, samt undersøgelser af hele celler fra fosteret i moderens blod. De to undersøgelser minder om hinanden i og med, at man i alle tilfælde leder efter enten cellefrit DNA, mrna eller hele celler fra fosteret i moderens blod. Formålet er at man ud fra en blodprøve fra moderen vil kunne opfange disse, og derefter undersøge for evt. forhøjet risiko for en genetisk disponeret sygdom. Det anslås af Det Etiske Råd, at man allerede 18

20 fra uge 7 i graviditeten, kan få fortaget en sådan undersøgelse og dermed vil det være muligt at få foretaget en provokeret abort inden den frie abortgrænse i uge 12 udløber. (Det Etiske Råd, 2009) I øjeblikket får de fleste ikke mulighed for at få barnets køn at vide, før ved en ultralydsscanning omkring den 18. graviditetsuge, altså efter den frie abortgrænse er udløbet. Dermed er det muligt for forældrepar, med de nye teknologier, at fravælge barnet blot på baggrund af dets køn. Udover barnets køn har det også været muligt at fastslå defekter i specifikke gener, som for eksempel achondroplasia, som har tilknytning til dværgvækst. En metode til dette kunne være at foretage en PCR proces for at opkopiere det undersøgte materiale og derefter lave en DNAsekventering og lede efter en bestemt DNA-sekvens, der koder for en specifik sygdom. mrna har også vist sig at være effektiv til at undersøge for specifikke sygdomme, ligesom cellefrit DNA. Det er dog begrænset, hvor meget forskning der er blevet foretaget på dette område. Det sidste og måske også det mest interessante, som man kan undersøge i sammenhæng med fremtidens fosterdiagnostik, er hele celler fra fosteret i moderens blod. Disse hele celler vil kunne bringe en betydelig større mængde information angående fosterets disponering for genetiske sygdomme. Hypotetisk set kan der udføres en fuld genomanalyse af fosteret, og derefter findes information om hvilke genetiske sygdomme, der vil være øget risici for at udvikle senere hen i barnets liv. Metoden til at finde risici for udvikling af specifikke sygdomme, foregår ved, at man kender til specielle gener som har en sammenhæng med en sygdom som for eksempel kræft. Hvis et gen som dette er repræsenteret i genomanalysen, vil der være forhøjet risici for at udvikle lige netop denne sygdom. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke altid kendes til, hvorfor lige præcis et bestemt gen har sammenhæng med en specifik sygdom. Derfor kan det konkluderes at resultatet ikke kan være 100 % sikkert. (Hansen, 2012) Det vil højst sandsynligt også være muligt at bestemme fosterets fænotype, altså hvorledes dets genotype kommer til udtryk i udseendet. Det kan for eksempel være hvilken hårfarve eller øjenfarve, barnet vil få. Den helt store udfordring ved disse DNA-sekventeringer og genomanalyser er, at få en tilstrækkelig mængde af enten cellefrit DNA, mrna eller hele celler fra fosteret, uden at skulle fortage en invasiv undersøgelse, som for eksempel moderkagebiopsi. Det anslås at kun 3-6 % af alt det cellefrie DNA fra moderens blod stammer fra fosteret. For at uddybe, hvor få af fosterets hele celler der findes i moderens kredsløb, kan man tale om størrelsesforholdet mellem moderens 19

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Undskyld vi er her. Fosterdiagnostik som nutidens eugenik. 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3

Undskyld vi er her. Fosterdiagnostik som nutidens eugenik. 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3 Undskyld vi er her Fosterdiagnostik som nutidens eugenik 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3 Af gruppe 7: Sara Nathalie Evaristi Sarovic, Tanja Siemen Christiansen, Ingrid Elisabeth Them Kjær,

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Titelblad. Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre

Titelblad. Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre Titelblad Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre Gruppe nr. 19 Roskilde Universitet Den Humanistisk Teknologiske Bacheloruddannelse

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN

FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN IDENTIFICERING AF GRAVIDE I RISIKOGRUPPEN ANN-KATRINE HYTTEL ROM PEDERSEN, JULIE KROGH JENSEN, KATHRINE HØJBJERG, NINA RAJARATNAM, SIV SOFIE CHRISTENSEN & SUSANNA

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Den Inkorporerede Mikrochip

Den Inkorporerede Mikrochip Den Inkorporerede Mikrochip Semester projekt 2. Semester Hum-Tek RUC forår 2011 Anslag 88.399 Gruppe 3 Emilie Rud Petersen Eva Maria B. Jørgensen Hanne Riber Nørding Laura Madsen Titelblad Titel Den inkorporerede

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere