Skolens kultur og organisationsudvikling. Pædagogisk it vejlederuddannelse. SOSU Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens kultur og organisationsudvikling. Pædagogisk it vejlederuddannelse. SOSU Nord"

Transkript

1 Skolens kultur og organisationsudvikling Pædagogisk it vejlederuddannelse SOSU Nord Dorthe Koch

2 Indhold Status beskrivelse... 3 Organisering af IT på SOSU Nord... 4 Ansvarsfordeling... 4 Skolens udstyrssituation... 5 Mål og indhold i undervisningen... 5 Kulturundersøgelsen... 5 Beskrivelse af spørgeskemaet... 5 Analyse af resultater... 6 IT - kvalifikationer... 6 Funktionalitet... 7 Status på skolens udstyrsniveau... 8 Kundskaber i Word, Outlook og PowerPoint... 8 IT handleplan... 8 Efteruddannelse... 8 Fortsat implementering af elevintra... 9 Funktionalitet Perspektivering Bilag Bilag 2 Resultater af undersøgelsen

3 Status beskrivelse Skolen har gennem en årrække haft en IT- koordinator ansat, samt en deltidsansat IT projektmedarbejder de har lavet et udkast til en pædagogisk IT strategi. Der er også udarbejdet målsætninger for IKT og fremtidig lærerkvalificering. Begge dele er meget gennemarbejdede og relevante for skolens pædagogiske personale, dog er materialet aldrig rigtig kommet frem i dagens lys, til trods for flere henvendelser til ledelsen. En stor del af medarbejdergruppen har taget et pædagogisk IT kørerkort, og alle lærer har en bærbar pc. Der er i hvert team en transportabel projektor, som kan opsættes i klasselokalerne. Skolen har fire afdelinger. I Svenstrup er der en pædagogisk IT vejleder, i Vodskov er der tre vejledere, og i Hjørring en. I Vodskov er der stor forskel på anvendelsen af IT, i de tre teams. Kursus- og udviklingsafdelingen ligger også i Vodskov, men da de primært har kurser af kortere varighed er det ikke relevant, at de beskæftiger sig med elevintra i særlig stort omfang. Ledelsen har lavet en oversigt over hvilke kvalifikationer, lærerne på skolen ønskes at have. Læregruppen er gennem en årrække, blevet tilbudt kurser i pædagogisk it - kørekort. For tre år siden startede implementeringen af skoleintra. I den forbindelse er der nu opstået et ønske, fra ledelsens side om, at få undersøgt, hvilke kvalifikationer personalet har, samt få belyst, hvad der skal til for at få personalet til at bruge skoleintra aktivt i undervisningen, og om der er andre programmer der er behov for, at lærerne bliver opkvalificeret i. Målet beskrives af ledelsen som minimum at sikre at skolens lærere skal kunne beherske almene IKT værktøjer og være i besiddelse af fagrelaterede IKT kompetencer. Tidsplanen er at der ud fra lærernes selvtest gives undervisning hen over 2008, som sikre at alle lærere er på sammen niveau. De almene IKT kompetencer er beskrevet i målsætningen for undervisernes IT kvalifikationer. Her er også beskrevet ganske lidt om de fagrelaterede kompetencer, der står Kendskab til fagligt relevante undervisningsprogrammer Kendskab til formelle krav i lære- og fagplaner Fagdidaktisk IKT kompetencer opnås f.eks. gennem deltagelse i pædagogiske IKT kursusforløb og udviklingsprojekter. 3

4 Organisering af IT på SOSU Nord Organiseringen af IT på skolen er delt i to lag. Det ene lag er organiseringen af de primære IT leverancer, som skolen får fra Aalborg tekniske skole (AATS). Det andet er koordinering af IT på tværs af skolens afdelinger. IT styregruppen (+ AATS - styregruppe) IT koordinator og projekt - medarbejder IT - supportere IT - vejledere Bruger grupper Ad hoc nedsatte arbejdsgrupp er Ansvarsfordeling IT koordinator Opgaverne for IT koordinatoren er at samle trådene omkring IKT på skolen, samt sikre udviklingen på området. IT support De skal servicere underviserne på hardware og installation af software. Pædagogiske IT vejleder Hjælpe underviserne til, at kunne bruge IT som redskab i det daglige arbejde. De skal have generel indsigt i og erfaring med skolen IT værktøj / programmer Fremme brugen af IT i kommunikations- og undervisningssammenhænge Skoleintra og implementeringen af dette 4

5 De skal have en særlig indsigt i den pædagogiske anvendelse af IKT og fremme brugen i undervisningen, samt medvirke til udviklingen af nye anvendelsesområder i deres respektive uddannelsesretning. Skolens udstyrssituation Skolens undervisere har alle en bærbar PC, og på hvert kontor er der opstillet en printer. Underviserne har adgang til en kopimaskine / printer i et aflåst lokale. Skolen har et trykkeri, som løser større kopiopgaver, her er ansat en medarbejder, som varer tager alle skolens trykkeriopgaver. I alle klasse lokaler er der to stationære PCere, som har adgang til netværket. Der er et EDB lokale med 20 PCere, printer, lærermaskine og projektor. Samt en skrivestue med 8 PCere og en kopimaskine / printer. På skolens bibliotek er der 8 PCere. Skolen har ikke købt licens til, anvender ikke særlige pædagogiske programmer Elverne har adgang til to kopimaskiner /printere. Eleverne logger sig på med cpr. nr. og studienummer, både på PC og kopi / printer. De betaler selv, for print og kopier. På skolen har alle PCere Windows XP, alle er på netværk og har dermed mulighed for at bruge internettet. Skolen bruger Skoleintra og elevintra. Der er købt licens til Skoda. Mål og indhold i undervisningen Der er i lærerplanerne på sosu - uddannelserne, kun i begrænset omfang beskrevet mål indenfor IT. Der står, at elverne skal kunne bruge IT til dokumentation og være kildekritiske. Skolen har selv udarbejdet en målsætning for eleverne, dette er et indsatspunkt i Ledelsen på SOSU Nord har dog, et ønske om, at eleverne skal anvende skoleintra så meget som muligt. Derfor har ledelsen besluttet, at de hver uge vil skrive nyheder på personaleintra og sikre, at det er den kanal der bruges til kommunikation. Målet er at få IKT kompetencer integreret i personalets efteruddannelsesplaner. De almene IKT kompetencer er ikke det store problem, men derimod er det svært at komme i gang med de fagrelaterede kompetencer, hvilket ikke er muligt lige nu, da vi ikke har disse fagrealterede programmer. Kulturundersøgelsen Beskrivelse af spørgeskemaet På skolen har vi en IT projektmedarbejder som har udarbejdet spørgeskemaet i Survey-Xcat. Vi har i fællesskab udarbejdet spørgsmålene. Spørgsmålene er udformet forskelligt, nogle spørgsmål er afklaringsspørgsmål, andre er videns spørgsmål. Alle medarbejdere har fået et spørgeskema på mail, som de skulle udfylde, inden en bestemt dato, fristen var en uge. 5

6 Der er i alt 110 spørgsmål, disse spørgsmål er delt i fem områder IT - kvalifikationer Anvendelse af it Funktionalitet Status på skolens udstyrsniveau Kundskaber i Word, Outlook og PowerPoint Vi valgte at spørge til alder, køn, grunduddannelse og ansættelsessted for, at have parametre, som det er muligt for at krydse svarende med. Besvarelserne skal gerne give inspiration til en brugbar IT handleplan, indenfor Efteruddannelse Fortsat implementering af elevintra Funktionalitet Analyse af resultater Jeg vil ikke analysere alle resultater, men holde mig til hovedtrækkene i de fem kategorier, som jeg har beskrevet ovenfor. Svarprocenten blev på 83,3 %. 68 % har svaret på undersøgelsen, de 61 har fuldført undersøgelsen. Jeg mener svarprocenten er høj nok til at kunne drage konklusioner om skolens IT situation og behovet for efteruddannelse. Der har været en del spørgsmål til undersøgelsen, som f.eks. om man skal kunne huske det hele udenad, hvilket ikke var en nødvendighed. Det var naturligvis en mulighed at åbne de forskellige billeder, som svarede til spørgsmålene, dette naturligvis kun for de som mestrede denne funktion. Aldersspredningen på skolen er ikke stor og størstedelen af personalet er over 41 år, dog er gruppen af ansatte fra 46 år og opefter den største gruppe. Der er en væsentlig overvægt af kvinder. Ser vi på hvilken grunduddannelse lærerne har, er det primært sygeplejersker og folkeskolelærer, som er ansat på skolen. IT - kvalifikationer Spørgsmål var hvordan vil du karakterisere dine IT færdigheder? Det er positivt at der er så mange, som mener de har gode IT færdigheder. Der er også en gruppe på cirka 1/3, som beskriver deres evner som dårlige eller mindre gode. Denne gruppe skal vi naturligvis have fat på i første omgang, jeg vender tilbage til dette i IT handleplanen. 6

7 Kendskabet til skolens målsætning for IT kvalifikationer er ringe, kun 33,8 % svarer, at de kender til målsætningen. Som følge heraf, er der kun ca. 1/3 af alle der svarer på, om de har behov for opkvalificering i forhold til målsætningen på området. De uddybende svar går på at der behov for yderligere kompetencer i Excel, Skoleintra, Ludus, PowerPoint og Publisher. Der er et ønske om opkvalificering blandt personalet, ønskerne til dette er ret sammenfaldende, nemlig at der er ønske om interne kurser og hjælp fra de pædagogiske it vejledere. Undervisningen skal helst foregå i den tætte kollegagruppe. Funktionalitet Når der opstår problemer med IT er det oftest problemer med at logge på computeren, hastigheden hvor med PCen arbejder og kopi / print der er årsagen til problemerne. Det er meget forskelligt, hvor man henter hjælp til at løse disse problemer, alt efter hvilken afdeling medarbejderen er ansat i. Det skyldes sandsynligvis, at der er stor forskel på, hvorledes der arbejdes med IT i afdelingerne, og hvorledes den pædagogiske IT vejleder har brugt sine ressourcer. I spørgsmålene om funktionalitet handlede de om både pc, print og kopi, derfor kommer der mange svar, hvor man angiver pedellen som den der løste problemet, da de har ansvaret for en del af kopimaskinerne. Skolens trykkeri er der stor tilfredshed med, denne funktion er fysisk placeret i Vodskov, derfor anvendes det også mest naturligt af personalet i denne afdeling. Fordi personalet i de andre afdelinger skal have deres bestillinger i trykkeriet koordineret, med pedellens transport én gang om ugen. Det kan være problematisk at få det til at passe ind, i planlægning af undervisning osv. 7

8 Anvendelse af IT i undervisningen Ledelsen har et klart ønske om, at der anvendes mere IT i undervisningen. Problemstillingen her er ikke direkte undersøgt i kulturundersøgelsen, da der er stor debat på skolen om, hvad vi kan nå når vi kun har eleverne på skolen i cirka 10 uger adgangen og på praktikstederne er det meget forskelligt om der anvendes IT og i hvilket omfang. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at se på muligheden for at inddrage PDA i undervisningen. De skal være færdige til juli. Vi har på skolen ingen pædagogiske programmer, som kan anvendes i undervisningssituationer. Jeg vil vende tilbage til denne problematik i mine næste opgaver. Status på skolens udstyrsniveau Der er efter jeg har lavet spørgeskemaundersøgelsen, fra ledelsens side kommet et ønske om at finde ud af hvad medarbejderne ønsker af materiel, til eleverne. Der er stor forskel på personalets ønsker, da der som tidligere beskrevet er stor forskel på hvordan og hvor meget PCerne anvendes på skolen. Dog er der enighed at de stationære PCere i klasselokalerne er alt for langsomme. Kundskaber i Word, Outlook og PowerPoint Resultatet af undersøgelsen viser, tydeligt at der en stor del af det pædagogiske personale som har de ITmæssige kvalifikationer, som ledelsen ønsker. Der er stadig enkelte, som har behov for et grundlæggende kursus i Outlook og Power Point. Dette giver to problemstillinger at arbejde videre med, nemlig hvordan får vi resten af personalet til at anvende deres kundskaber i forbindelse med deres arbejde på skolen, samt hvorledes får vi de sidste til at tilegne sig viden. IT handleplan Efteruddannelse Ledelsens ansvar Det er ledelsens ansvar, at behovet for efteruddannelse indarbejdes i medarbejdernes uddannelsesplaner, samt at give mulighed for at etableres kurser, som passer til medarbejdernes behov, samt sikre at der afsættes tid, hvor den enkelte får mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden. IT vejlederen og IT projektmedarbejderen De har tilsammen ansvaret for, at der oprettes interne kurser, som sikre at kollegerne har mulighed for at deltage på et kursus svarende til deres niveau. De skal også sørge for, at der sendes mail til hver enkelt medarbejder om hvilke kurser, de vil foreslå, at den enkelte tilmelder sig. Det er besluttet at der oprettes en kursus række, som medarbejderne tilmelder sig på personaleintra, dog med undtagelse af de få, der endnu ikke kan logge på personaleintra, de bliver kontaktet per brev af IT projektmedarbejderen. 8

9 Lærerne Lærerne har svaret på spørgeskemaet og skal derefter deltage i relevante kurser, når det passer ind i skemaerne, er dette ikke muligt, er det ledelsens ansvar at give medarbejderen mulighed for at deltage. Dog må lærerne afsætte et par timer efter normal undervisningstid, til dette. Tidsplan Kurserne oprettes i løbet af sommeren og efteråret Der oprettes kurser i Power Point Word Personaleintra Personaleintras samspil med elevintra Kurserne vil være opdelt, således at de der er på hold sammen også har cirka samme niveau. Målet for kurserne er at alle ved årets udgang har cirka samme niveau. Der er dog en opgave for ledelsen i, at få talt med de medarbejdere som har det fra skolens side forventede niveau, men ikke i arbejdsmæssig sammenhæng gør brug af denne viden. Fortsat implementering af elevintra Ledelsens ansvar er at anvende persoanleintra, såvel som elevintra til deling af informationer. IT vejlederen Fortsat at inspirerer til at anvende elevintra i undervisningen. De kan evt. deltage på teammøder for at give inspiration, og få en fornemmelse af, hvor langt de enkelte teams er i deres anvendelse af elevintra. De skal naturligvis også sørge for at alle har kendskab til hvorledes elevintra sættes op (se bilag 1) Lærerne Lærerne skal sætte elevintra op, som ledelsen har beskrevet (bilag 1) Det skal ikke være de pædagogiske IT vejledere, der skal introducerer eleverne til at anvende elevintra, men der imod de lærer der har holdene. Tidsplan Der skal arbejdes med fortsat implementering af personaleintra og elevintra i Ledelsen skal bede teamene afsætte et teammøde, hvor den Pædagogiske IT vejleder deltager og får en konstruktiv dialog med teamet om anvendelse af elevintra og de forskellige muligheder der er. Pædagogisk dag, hvor emnet er elevintra og anvendelses muligheder i undervisningen. 9

10 Funktionalitet Ledelsens ansvar Ledelsen skal afsætte økonomiske midler til drift og vedligeholdelse af materiellet. Samt styrke supportens ressourcer, både på software og hardware. IT vejlederen Vejlederne skal fortsat hjælpe eleverne med at logge egne pcere på skolens netværk Lærerne Lærernes ansvar er at oplyse IT afdelingen om, hvilke problemer der er, dette gælder også elevmaskinerne. Tidsplan Dette skal forsætte fremover og må naturligvis som alt andet evalueres årligt, af skolens IT - koordinator. Perspektivering Det vil være nemmere for IT afdelingen, at servicere skolens medarbejdere, hvis der er en mere ensartet anvendelse af IT på skolens tre afdelinger, derfor vil det være hensigtsmæssigt at få skolens pædagogiske it - vejledere til i fællesskab, at beskrive deres funktion. Dette skal naturligvis også drøftes med ledelsen. Det har taget lang tid at få alle til at svarer på spørgeskemaet, der blev fra ledelsens side ikke givet tid til arbejdet. Dette kan være årsagen til at nogle droppede at svare, fordi de skulle bruge egen tid. Andre har haft travlt med andre opgaver og nogle få fandt det helt uoverskueligt, fordi de ikke har særlig god IT kompetencer. Ledelsen sendte en mail til personalet om at undersøgelsen skulle finde sted og det forventedes at vi svarede indenfor en bestemt dato, denne mail kom desværre ikke sammen med spørgeskemaet, hvilket har gjort, at nogle har overset datoen for svarfristen. Funktionaliteten er et af de områder, som ledelsen burde se nærmere på, da det er alt for besværligt, at skulle afgøre hvilken karakter fejlen har. Derfor er der mange fejl henvendelser til de forskellige funktioner. Dette er tidskrævende og giver anledning til frustration, hos alle parter. For den pædagogiske anvendelse af IT på skolen, kunne det være spændende at undersøge muligheden for anvendelse af fag - programmer til de enkelte fag. Især naturfag og aktivitets- og praktiske fag er oplagte fag, hvor der vil være mulighed for at finde egnede programmer, dog skal ledelsen være indstillet på at afsætte midler til indkøb. For at øge interessen, for at anvende IT i undervisningen, kunne det være en mulighed at tage emnet op på en pædagogisk dag, hvor alle er samlet. Det skal blive en rutine, at IT området bliver evalueret årligt, samt forbliver et indsats område, ellers mener jeg ikke vi kommer videre i vores arbejde med at anvende IT på SOSU-Nord. En del af denne problematik, bliver løst når vi skal udarbejde ressourceregnskab til ministeriet fremover. 10

11 Bilag 1 KursistIntra hvordan sætter du det op? EMNE HVAD SKAL GØRES HVEM SKOLEN Hvem er kontaktlærer Kontaktlærer Aktiviteter Skolens aktiviteter Administrationen Nyheder Nyt fra kontoret Nyt fra studvej Nyt fra pk Adm Studievejl Pk 11

12 Nyt fra It-afd It-afd KLASSEN Billeder Samlemapper Billeder af elever skal tages Billeder uploades Oprette fællesmapper Oprette præsentationsmapper Portfolio til eleverne mulighed for dansklærere Lærer/pæd. It-vejl Lærer/adm Kontaktlærer Dansklærere Webavis og udstillinger Slås fra Kontaktlærer ELEVEN Login til SkoleKom Mine websider min blog tracking Slås fra Kontaktlærer 12

13 læsekontrakt faglig læsning UNDERVISNING Anmeldelse Avisværksted Slås fra Kontaktlærer Tips og tricks Alle relevante vejledninger placeres her Bibl, it-afd, mm UD PÅ NETTET Polfoto, skolebus, skoleporten, skoletasken Slås fra Kontaktlærer MØDESTEDET 13

14 Chat Slås til Kontaktlærer KLASSENS FORSIDE Billede Lægge klassebillede på Kontaktlærer Opslagstavlen Skrive velkomsthilsen til elever Kontaktlærer Nyt fra Kantine opslag fra kontoret Studvej PK It-afd Andre relevante Kantine/adm Adm Studvej PK It-afd Nyhedstjeneste Slå DR Nyheder Online til Kontaktlærer ANDRE TING Karakteroversigter Lægges i klassearkiv (?) Administrationen Praktiklister Administrationen SkoDa Adgang på KursistIntra Bibliotekarerne Udlån af bærbar Hvor kan det ligge i KursistIntra? It-vejlederne afklarer 14

15 Bilag 2 Resultater af undersøgelsen. Navn IT-tilfredshed - undervisere, december 2007 Dato :20:12 Hvilken grunduddannelse har du? Hvor længe har du været ansat? Hvad er din alder? 15

16 Køn Har du pædagogisk IT-kørekort? Hvilken afdeling er du ansat i? 16

17 Hvis du har adgang til internettet hjemme, hvor ofte anvender du det? Kender du skolens målsætning for undervisernes IT-kvalifikationer (fra 2006)? Synes du, at der er nogle områder du skal opkvalificeres i, i forhold til målsætningen? Synes du, at der er nogle områder du skal opkvalificeres i, i forhold til målsætningen? - Ja - hvilke? Fx. at bruge publicher, som bl.a.bruges spec. i valgfagsugerne samt evt. andre spec.progr.. Flytning af dok. fra Word til udbakke/mail. Oprettelse af mapper til eleverne i kursistintra og at kunne vise eleverne, hvordan de lagrer deres opgaver i mapperne.powerpoint.outlook exel, ludus 17

18 jornalisereing sikker post. personale intra/lægge indlæg ud it i undervisningen Ved ikke Skoleintra Flere Excel, publisher alle områder Egentlig ikke, men der er områder som bl.a. power point - jeg ikke bruger så tit, da der kun er en fremviser til 9 lærere, og man skal bruge en masse tid på at gøre tingene klar. Så kommer der en udvikling på IT-området, kan det da godt være, at der er noget man bør opdateres i, da man bruger der for sjældent. opfriskning af mine power point kvalifikationer, exl regneark regneark - scanner - overføre fra digitalkamera Hvordan vil du karakterisere dine egne IT-færdigheder? Hvordan oplever du funktionaliteten af skolens IT? - Print 18

19 Hvordan oplever du funktionaliteten af skolens IT? - Kopi Hvordan oplever du funktionaliteten af skolens IT? - Trykkeri/Remote-printer Hvordan oplever du funktionaliteten af skolens IT? - Stationære 19

20 Hvordan oplever du funktionaliteten af skolens IT? - Bærbare I hvilken grad har det betydning for udførelsen af dit arbejde at skolens IT fungerer? Har det betydning for dit arbejde, at det er de sidst nye programmer der er til rådighed? 20

21 Hvis du har oplevet problemer med skolens IT, hvilke drejer det sig om? (der må sættes flere krydser) Hvis du har oplevet problemer med skolens IT, hvilke drejer det sig om? (der må sættes flere krydser) - Andet langsom log in langsomhed langsomt system Computerne er meget langsomme computeren virker ikke, og er ekstrem langsom ikke logge på nettet meget langsomt netværk 21

22 skolekom + valg af brevpapir i printer elevmaskiner laaangsomme pc net problemer for langsomt Meget langsomme computere - gamle? powerpoint-kanonen virker som regel kun hver 2. gang/generelt er de stationære computere langsomme bærbar computer alt, alt, alt for langsom trådløst netværk OutLook, kalenderadgang og at min pc var en USANDSYNLIG LANGSOM starter kunne ikke overføre dokumenter til elevintra Hvem fik du hjælp af, da du havde problemer med skolens IT? Hvem fik du hjælp af, da du havde problemer med skolens IT? - Andre pedel obs nedenstående spg : jeg anvender slet ikke elevintra pedel 22

23 adm. Anette Per Ingen kollegaer, sekretærer, Jens pedel oftest mig selv Hvilke funktioner i ElevIntra bruger du? (der må sættes flere krydser) Hvor ofte inddrager du ElevIntra i undervisningen? Kan du se det som en mulighed at holde en IT-pædagogisk dag? 23

24 Hvordan vil du helst lære mere? (der må sættes flere krydser) Anvender du IT i din undervisning? Hvilke programmer anvender du i undervisningen? (der må sættes flere krydser) 24

25 Kunne du bruge andre programmer i din undervisning? Kunne du bruge andre programmer i din undervisning? - Ja - hvilke? måske Fx. publisher er åben for ideer +læselærerprogrammer sikkert magler at se mulighederne power point hvis vi havde flere projektorer Word 2007 Fotoredigering ved ikke??? power point Måske pædagogiske programmer publusher ved ikke måske 25

26 fag relaterede Filmredigeringsprogrammer som Pinnacle åben for muligeheder der findes power point det kunne jeg sikkert godt, men skal nok bruge lidt introduktion. Der findes sikkert noget jeg kunne bruge, jeg er bare ikke sikker på hvad det er. abonnement til dk statistik Hvor skal du klikke for at foretage en reservation af lokaler eller AV-udstyr i PersonaleIntra? - Hvad skal du huske, når du skal book'e et lokale via PersonaleIntra? - Hvor kan du finde referatet fra det seneste SU-møde? 26

27 Hvor skal du klikke, når du vil søge efter et bestemt dokument? - På PersonaleIntra findes der samlemapper (hvor man kan gemme sine dokumenter) Hvilke af flg. udsagn er rigtige? Hvis man gemmer et dokument i "Private mapper" kan: 27

28 Gruppemapper er et område på PersonaleIntra, hvor du kan gemme dokumenter til f.eks. dig og dit team. Hvor på billedet skal du klikke for at oprette en ny gruppemappe? - Hvad skal du huske, når du opretter en gruppemappe? Hvilke af flg. udsagn er sande omkring Private mapper i PersonaleIntra? 28

29 Hvor skal du klikke for at finde adresseoplysninger på personale? - Hvor skal du klikke for at finde adresseoplysninger på elever? - Hvor kan du finde en oversigt over alle SOSU-skoler i DK? - 29

30 Under hvilket punkt ligger funktionen "Beskeder" og som du kan bruge for at sende en besked? - Kan du sende en besked til en klasse, når du er logget på PersonaleIntra? Hvad sker der, hvis du sletter en besked i din "Sendte beskeder"? Kan du selv ændre din adgangskode? 30

31 Er der en søgefunktion til "Hjælp"? Hvor finder du "Tips om SkoleIntra"? - Hvordan laver du et opslag på elevernes opslagstavle?(der er flere svarmuligheder) 31

32 Kender du "Arbejsrum-funktionen" i "Administration af ElevIntra"? Anvender du "Samlemapper" i din undervisning? Hvor kan du vælge om den oprindelige skal medtages, når du besvarer s? - Hvor kan du vælge at sortere s efter emne? - 32

33 Klik på en , der er blevet videresendt - Klik på en -mappe hvor du kan se at der er undermapper - Hvor skal du klikke for at åbne adressekartoteket? - Hvor kan du søge efter s? - 33

34 Hvad bruges feltet "Bcc" til? - Hvad bruges knappen "Send/modtag" til? - Hvor kan du oprette en ny distributionsliste? - Hvor kan du vælge, at tilføje en person fra "Kontaktpersoner" til denne distributionsliste? - 34

35 Hvilket menupunkt i menuen "Hjælp" skal du vælge for at få en indholdsfortegnelse til Hjælp? - Hvor kan du starte stavekontrollen? - Hvad bruges feltet "Cc..." til? - 35

36 Hvor kan du vælge, at denne skal sendes med høj prioritet? - Hvor skal du klikke, når du vil oprette en aftale i den kalender? - Hvad skal du vælge, når du skal lave en mødeindkaldelse? - Hvordan gør du din kalender tilgængelig for dine kolleger? - 36

37 Hvad skal du klikke på, hvis du gerne vil se en af dine kollegers kalender? - Hvis du er med i et udvalg og I skal finde møde-datoer, kan det være en god idé at oprette en gruppetidsplan. Hvor skal du klikke for at lave sådan en? - Som standard udgiver din kalender dine aftaler på serveren for 2 mdr. ad gangen. (betyder at dine kolleger kun kan se dine kalenderemner 2 mdr. frem) Hvor kan du selv ændre på det? - 37

38 Hvor kan du klikke for at indsætte en tegning, som du har gemt på en USB-pen? - Hvor kan du gemme dokumentet på en diskette/usb-pen, hvis du har åbnet det fra harddisken/netværksdrev? - Hvilket udsagn om sidetal er korrekt? Hvor kan du tilføje skygge til de markerede celler? - 38

39 I hvilken menu kan du ændre dokumentets sideretning? - Hvorfor er menupunktet "Sæt ind" ikke aktivt? - Hvilket menupunkt i menuen "Funktioner" skal du vælge, for at slå funktionen "Automatisk orddeling" til? - 39

40 Hvor kan du skifte skygge på teksten i sidehovedet? - Hvor kan du udskrive kun den side markøren står på, hvis der er flere sider i dokumentet? - Hvad sker der, hvis du zoomer et dokument til 500%? Hvor kan du skifte fyldfarve på den markerede autofigur? - 40

41 Hvor kan du ændre typografien for den markerede tekst? - Hvad betyder bølgestregen under ordet "Sortebær"? - Hvor kan du skifte til sidefoden? - 41

42 Hvad skal du taste, for at indsætte et sideskift i dokument (tvunget sideskift)? Hvad betyder det, at et dokument har filtypen.dot? Hvor kan ændre filtype, så dokumentet bliver gemt i Rich Text Format (.rtf)? - Hvordan vælger du selv printeren du vil printe ud til? - 42

43 Kan man vælge at skrive flere enkelte sider ud fra et dokument? Hvad vil det sige, at eleverne har en "Print-sky"? Når eleverne printer ud, hvad skal de så huske på? 43

44 Hvis eleverne ikke har flere penge på deres print/kopikonto, hvad skal de så gøre? Hvis eleverne ikke kan printe, skyldes det ofte at deres print/kopikonto er brugt op. Hvordan undersøger eleverne om deres print/kopikonto er tom? Hvis du skal have noget trykt i Trykkeriet, hvad skal du så gøre? 44

45 Vælg hvilke mulige fejl, der kan være årsag til eleverne ikke kan printe (der kan være flere årsager) Hvor i "Internetindstillinger" skal du klikke, for at ændre startsiden til den hjemmeside, som du har åbent for nu? - Hvordan opretter man en genvej på skrivebordet til en hjemmeside? 45

46 Hvordan kan du hente billeder fra en hjemmeside? Hvordan tager du et stykke tekst fra en hjemmeside og sætter ind i et worddokument? Når man søger i Google kan man vælge at klikke på "Cached". Hvad gør denne funktion? - 46

47 Hvordan søger man på en frase? (ord i rækkefølge) I hvilken menu kan du vælge hvilke værktøjslinier, der skal vises? - Hvor kan du gå tilbage til den forrige side? - 47

48 Hvor skal du skrive adressen for at gå direkte til denne side? - Hvor skal du klikke for at indsætte en tekstboks? - Klik på et dias, der er skjult i diasshowet? - 48

49 Hvor kan du lukke præsentationen "Informationssøgning og.." uden at afslutte PowerPoint 2003? - Hvor kan du indsætte et billede fra en fil? - Hvilket menupunkt i menuen "Rediger" skal du vælge for at slette billedet? - Hvor skifter du stregtype på den markerede tekstboks? - 49

50 Hvor kan du trække med musen for at ændre størrelsen på tekstboksen? - Hvor kan du oprette en ny præsentation? - Hvor kan du ændre skriftfarve på den markerede tekst? - 50

51 Hvor kan du starte visning af dette diasshow? - Hvor kan du vælge at udskrive uddelingskopier? - 51

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Afsluttende opgave Pit - vejlederuddannelsen. Integration af IT i SOSU - Uddannelserne. Dorthe Koch

Afsluttende opgave Pit - vejlederuddannelsen. Integration af IT i SOSU - Uddannelserne. Dorthe Koch Afsluttende opgave Pit - vejlederuddannelsen Integration af IT i SOSU - Uddannelserne Dorthe Koch 040608 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Skolens udstyrssituation... 4 Ledelsens holdning...

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012 ElevIntras værktøjer En gennemgang af udvalgte værktøjer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Værktøjer i ElevIntra...4 Læsekontrakt...4 Motionskontrakt...7 Faglig læsning...10 Tip en tekst...12 Gæt

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Ipad. Sådan fotograferer du.

Ipad. Sådan fotograferer du. Ipad. Sådan fotograferer du. Se på nissens arbejde, giv dig god tid og få fine billeder. Tag et billede: Check Foto/Video knappen lyser gult på Foto, Zoom frem og tilbage, klik evt. en enkelt gang, på

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 3: Lydfiler (basis) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Download Audacity og hjælpeprogrammet Lame (punkt 1-10) 3 Installér Audacity og Lame (punkt 11-14)..

Læs mere

Outlook opsætning Mail Kalender...30

Outlook opsætning Mail Kalender...30 OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere