Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing"

Transkript

1 Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing

2 Titel: Forfatter: Anden bidragyder URL: Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Linda Bagge, By- og Landskabsstyrelsen Trine-Maria Damgaard, Aaron Marc Saunders, Ketil Sørensen og Jan Lorenzen, Center for Kemi- og Vandteknik, Teknologisk Institut ISBE: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009 Sprog: Copyright Forbehold: Dansk Må citeres med kildeangivelse. By- og landskabstyrelsen, Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af By- og Landskabsstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for By- og Landskabsstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at By- og Landskabsstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER DNA-IDENTIFIKATION ER ET BRUGBART VÆRKTØJ VED COLIFORME FORURENINGER Baggrund og formål Undersøgelsen Hovedkonklusioner Projektresultater 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 2 INTRODUKTION PROJEKTBESKRIVELSE OG FORMÅL SÅDAN DEFINERES COLIFORME BAKTERIER SÅDAN KLASSIFICERES BAKTERIER PÅ BAGGRUND AF DNA-ANALYSER Et stamtræ viser, hvordan bakterierne er beslægtede med hinanden 11 3 BESKRIVELSE AF VANDPRØVERNE BESKRIVELSE AF DE FIRE HOVEDKATEGORIER 13 4 METODER INDSAMLING AF PRØVER ISOLERING AF COLIFORME BAKTERIER DNA-SEKVENTERING IDENTIFIKATION OG NAVNGIVNING AF BAKTERIERNE 15 5 RESULTATER RESULTATERNE PRÆSENTERES I TRE AFSNIT Overordnede resultater Mønstre mellem bakteriefylotyper og forureningsgrad Sammenhæng mellem specifikke forureningskilder og fylogrupper 21 6 DISKUSSION DRIKKEVANDSPRØVERNE AFDÆKKER FOREKOMST OG DIVERSITET AF COLIFORME BAKTERIER I DANSK DRIKKEVAND COLIFORME BAKTERIER KAN BRUGES TIL AT INDKREDSE FORURENINGSKILDEN OG INDGÅ I EN SUNDHEDSRISIKOVURDERING DEN SPECIFIKKE FORURENINGSKILDE KAN IKKE UDPEGES ENTYDIGT 23 7 KONKLUSION 24 8 PERSPEKTIVERING DNA-IDENTIFIKATION AF COLIFORME BAKTERIER ER ET BRUGBART VÆRKTØJ I FORURENINGSSITUATIONER VÆRKTØJET KAN GØRES HURTIGERE OG ENDNU BEDRE 25 3

4 Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Liste over samtlige prøver (inkl. dubletter) DNA-identifikation og navngivning Oversigt over slægter i Enterobacteriaceae og coliforme afhængig af definition og detektionsmetode Detaljer om vandprøver Liste over deltagende vandforsyninger 4

5 Forord Projektet er udført af Teknologisk Institut, Center for Kemi- og Vandteknik for By- og Landskabsstyrelsen. Til projektet har der været knyttet en række danske vandforsyninger, uden hvilke det ikke ville have været muligt at indsamle så stort et datasæt. Tak til de mange vandforsyninger, der har deltaget i projektet, og til de laboratorier, der har bidraget ved at videresende de udtagne prøver. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner 1.1 DNA-identifikation er et brugbart værktøj ved coliforme forureninger Projektet beskriver coliforme bakterier i dansk drikkevand samt hyppigt forekommende coliforme bakterier tilknyttet forskellige forureningsgrader. Samtidig giver resultaterne en forståelse af fordelingen og variationen af coliforme bakterier i miljøet såvel som i forureningskilder, vandværk og ledningsnet. Projektets resultater og metoder kan bruges i forbindelse med coliforme forureninger af drikkevand: som hjælp i afgrænsning og opklaring af en coliform forurening til at indgå i en sundhedsrisikovurdering af en coliform forurening Baggrund og formål I projektet er fordelingen af coliforme organismer i miljøet relateret til kildesporing i drikkevand blevet undersøgt. Vandprøver fra potentielle forureningskilder, specifikke forureningssager samt positive fund af coliforme bakterier fra deltagende vandforsyningers almindelige drikkevandsovervågning har indgået i undersøgelsen. Formålet med projektet er: At undersøge forekomst af coliforme bakterier i drikkevand og miljøet, hvilke forskellige coliforme bakterier der optræder samtidig (samforekomst) og forskelligheden (diversitet) af de coliforme bakterier i dansk drikkevand. At undersøge værdien af identifikation af coliforme bakterier i forbindelse med kildesporing ved drikkevandsforureninger. Igennem projektet ønskedes frembragt viden, der kan indgå i sundhedsrisikovurderingen ved konstatering af forekomst af coliforme bakterier i dansk drikkevand; en problemstilling, der er blevet mere aktuel siden overgangen til en ny metode til detektion af coliforme bakterier i drikkevandsovervågningen i Undersøgelsen Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med en række danske vandforsyninger. Der er foretaget identifikation af coliforme bakterier fra forskellige typer af prøver, primært prøver fra den almindelige drikkevandsovervågning, men også fra det omgivende miljø og fra potentielle forureningskilder. Prøverne er i høj grad tilvejebragt gennem de deltagende vandforsyninger og afspejler tilfælde af coliforme fund i årets løb samt de formodninger forsyningerne har om potentielle forureningskilder Hovedkonklusioner Forekomst, samforekomst og diversitet af coliforme bakterier forekommende i det danske drikkevand er blevet afdækket. Der er opbygget et betydeligt viden, der i fremtiden vil 7

8 Coliforme bakterier kan bruges til at indkredse forureningskilden og indgå i en vurdering af hvilke afhjælpende foranstaltninger der bør foretages i det givne tilfælde både til gavn for vandforsyninger og myndigheder.. Ud fra det begrænsede datamateriale og det begrænsede kendskab til årsagen af forureningerne er der ikke grundlag for at konkludere, at en given bakterie stammer fra en specifik forureningskilde, som fx snegle, orm, jord eller overfladevand Projektresultater Forurening med coliforme bakterier i drikkevandet er et velkendt problem, som mange vandforsyninger, myndigheder og Sundhedsstyrelsen jævnligt skal forholde sig til. Nærværende projekt har resulteret i et mere solidt datagrundlag end det, der hidtil har været tilgængeligt, hvad angår forurening af drikkevand med coliforme bakterier. Projektet beskriver således, hvilke coliforme bakterier der forefindes i dansk drikkevand, og udpeger tilknytningen af hyppigt forekommende coliforme bakterier til forskellige forureningsgrader. Samtidig giver resultaterne en forståelse af fordelingen og variationen af coliforme bakterier såvel i miljøet som i forureningskilder, vandværk og ledningsnet. Projektets metoder og resultater kan bidrage til: En hurtig og effektiv sporing af kildestedet ved fremtidige fund af coliforme organismer i drikkevand. At opnå en forbedret forståelse af de sundhedsmæssige implikationer af forhøjede coliformtal i drikkevandsprøver. 8

9 Summary and conclusions 1.2 DNA-identification of bacteria is a useful tool in investigating coliform contaminations This project describes the presence of coliform bacteria in Danish drinking water as well as comparing contamination events of differing degrees. The results provide an understanding of the variety of colifoms and their distribution in the environment as well as in water distribution systems and different potential sources of contaminations. Results and methods obtained in the project are useful in the case of coliform contamination of drinking water: As a tool to contain and rectify a contamination As supplementary information in evaluating the health risk of a coliform contamination Background and Aim This project investigated the distribution of coliform bacteria in the environment related to source tracking in drinking water. Water samples from potential sources of contamination, specific contamination cases in addition to coliforms detected in the water distributions systems of the project partners, as a part of routine monitoring. The project aimed to: To investigate the diversity of the coliform organisms in Danish drinking water and the cooccurences of coliform bacteria in drinking water and the surrounding environment To evaluate the value of identification of coliforms as a tool in tracking the source of drinking water contaminations. The project was suggested to generate knowledge that is useful in the evaluation of health risk in cases of coliform contamination in Danish drinking water; a subject that has become even more Topical, following the adoption in 2005 of a new standard test method for monitoring the quality of drinking water The Investigation The project was conducted by the Danish Technological Institute in cooperation with several Danish water supply utilities. Coliform bacteria isolated from different types of samples have been identified, primarily from the regulatory monitoring programs, but also from the environment and other potential sources of contamination. The samples have primarily been supplied by the project partners and therefore represent the cases of coliform contamination during the project period as well as contamination sources suspected by the partners Main conclusions The diversity of coliform bacteria, their frequency of occurrence and co-occurrence has been investigated in Danish drinking water. Knowledge has been obtained, that will make 9

10 Coliform bacteria can be useful in narrowing in on the source of contamination. The information can be used by water supply utilities and regulators as supplementary data for evaluating which remediative actions should be taken. Due to the limited data and the limited knowledge of the causes of the studied coliform contaminations, it is not possible to conclude if particular coliform bacteria originate from specific sources of contamination e.g. snails, worms, soil or surface water Results Contamination of drinking water with coliform bacteria is a known issue that both water supply utilities and environmental and public-health regulators must deal with on a regular basis. This project constitutes the most comprehensive study of the occurrences of coliform bacteria in Danish drinking water to date. The project describes which coliform bacteria are present in the Danish drinking water and that some bacteria are associated with different degrees of contamination. Furthermore, the results describe the distribution and variation of coliform bacteria in the water distribution system, the environment and in other potential sources of contaminations. The methods and results can contribute to: A rapid and effective identification of the location of the contamination source in future cases of coliform contamination. An improved understanding of the health risk associated with coliform contaminations in drinking water. 10

11 2 Introduktion 2.1 Projektbeskrivelse og formål I projektet er fordelingen af coliforme organismer i miljøet relateret til kildesporing i drikkevand undersøgt. Vandprøver fra potentielle forureningskilder, specifikke forureningssager samt positive fund af coliforme bakterier fra deltagende vandforsyningers almindelige drikkevandsovervågning er indgået i undersøgelsen. Formålet med projektet er: At undersøge forekomst, samforekomst og diversitet af coliforme bakterier i dansk drikkevand. At undersøge værdien af identifikation af coliforme bakterier i forbindelse med kildesporing ved drikkevandsforureninger. 2.2 Sådan defineres coliforme bakterier Coliforme bakterier er en undergruppe af enterobakterierne. Coliforme bakterier bliver traditionelt bestemt ud fra forskellige vækstfysiologiske parametre, som afhænger af, hvilken metode de detekteres med. Den tidligere anvendte metode DS 2255 detekterer bakterier, som producerer syre og gas under fermentering af laktose - den tidligere definition af coliforme bakterier. Den nyere metode (colilert-metoden) detekterer direkte på det aktive enzym, β-galaktosidase, som coliforme bakterier skal have for at kunne fermentere laktose. Bilag C opsummerer, hvilke bakterieslægter der detekteres med de forskellige metoder, samt hvilke enterobakterier der ikke hører til de coliforme bakterier. I nærværende undersøgelse er anvendt definitionen efter den nye metode med den ene undtagelse, at de i undersøgelsen identificerede Raoultella-grupper medregnes i de coliforme bakterier, idet de er testet positive for β-galaktosidase. 2.3 Sådan klassificeres bakterier på baggrund af DNA-analyser Moderne teknikker til identifikation af bakterier baseres i stigende grad på sammenligning af DNA, hvilket giver en meget præcis karakterisering. Der er anvendt DNA-metoder i denne undersøgelse. Når en bakteries DNA-analyseres, er resultatet en række bogstaver - en såkaldt DNA-sekvens - som er karakteristisk for netop denne bakterieart. Ved at sammenligne flere bakteriers DNAsekvenser kan det fastslås, om bakterierne er af samme slags, om de er beslægtet med nogle kendte bakterier, og hvor beslægtede de er med hinanden og andre bakterier. Forskellige bakteriers indbyrdes slægtskab kan analyseres og fremstilles grafisk i et stamtræ Et stamtræ viser, hvordan bakterierne er beslægtede med hinanden Baseret på ensartetheden af DNA-sekvenserne kan man konstruere et stamtræ (fylogenetisk træ), der illustrerer slægtskabet imellem forskellige organismer jo tættere beslægtede to bakteriestammer er, des tættere er de på hinanden i stamtræet. Resultaterne af DNAidentifikationen i denne undersøgelse præsenteres på fylogruppeniveau (se metodeafsnittet). I Figur 2.1er vist et sådant stamtræ, der illustrerer slægtskabet mellem de væsentligste af de forskellige fylogrupper af coliforme bakterier og ikke-coliforme bakterier, som er blevet isoleret og identificeret fra colilert-medie. 11

12 12 Figur 2.1 Et fylogenetisk træ, der illustrerer slægtskabet mellem forskellige fylogrupper af coliforme og ikkecoliforme bakterier. Træet er konstrueret således, at længden af stregerne, der adskiller de enkelte arter, svarer til den genetiske forskel. Genetisk afstand mellem grupperne kan sammenlignes ved at måle længden af linjerne mellem grupperne. Målestokken viser 0,1 % variation i 16S rrna gensekvensen. Forklaringer på forkortelser, E. kobei: Enterobacter kobei; P. aggl.: Pantoea agglomerans; K. oxy.: Klebsiella oxytoca; R. terrig. Raoultella terrigena; R. planti: Raoultella plantiocola; fg: fylogruppe.

13 3 Beskrivelse af vandprøverne I denne undersøgelse indgår vandprøver af forskellig slags. De er i høj grad tilvejebragt gennem de deltagende vandforsyninger og afspejler de tilfælde, der har været af coliforme fund i drikkevand i årets løb, samt de formodninger forsyningerne har om potentielle forureningskilder. Det er valgt at inddele prøverne i fire hovedkategorier. Dette overskueliggør datasættet og besvarer projektets formål bedst muligt inden for de givne rammer. De 4 kategorier beskrives nedenfor. 3.1 Beskrivelse af de fire hovedkategorier Drikkevandsprøverne er inddelt i tre kategorier, der afspejler forureningsgraden af prøven. De øvrige prøver er blevet poolet i én kategori for sig. De fire kategorier er nærmere defineret som følger: < 20 Vandprøver fra det almindelige drikkevandssystem med færre end 20 coliforme bakterier MPN pr. 100 ml. > 20 Vandprøver fra det almindelige drikkevandssystem med flere end 20 coliforme bakterier MPN pr. 100 ml. E. coli Vandprøver fra det almindelige drikkevandssystem, hvor der ud over coliforme bakterier er E. coli, uanset det målte antal af colifome bakterier. I disse prøver er der en begrundet mistanke om forurening med spildevand og tilsvarende sundhedsrisiko. Miljøprøve Prøver som ikke stammer fra det almindelige drikkevandssystem, men fra det omgivende miljø. Denne kategori rummer mange forskellige slags prøver for eksempel jord, spildevand og udskylninger fra nye vandledninger. Ud over de fire hovedkategorier er hver prøve fra drikkevandssystemet mærket med en underkategori, som beskriver det sted i vandforsyningen, hvor prøven er udtaget. Denne kategori er medtaget i databasen og fremgår af Bilag A, men behandles ikke yderligere i denne rapport. 13

14 4 Metoder I dette afsnit beskrives de anvendte metoder kort. I bilag B kan man læse mere om metoderne. 4.1 Indsamling af prøver 37 danske vandforsyninger har indsendt positive colilert-quantitrayplader fra den almindelige drikkevandsovervågning. Disse prøver blev sendt fra forsyningernes normale analyselaboratorier til Teknologisk Institut 1-7 dage efter endt colilert-analyse. Miljøprøverne blev modtaget direkte fra vandforsyningerne eller udtaget af Teknologisk Institut, hvorefter colilert-analysen blev foretaget kvalitativt. Alle prøverne blev fortløbende nummereret (CID1-CID454) og taget i arbejde til yderligere analyser. Desuden indgår prøver fra tidligere projekter om samme emne 1. I alt indgår der prøver fra 53 vandforsyninger. En liste over samtlige prøver fremgår af Bilag A. En liste over de deltagende vandforsyninger fremgår af Bilag E. 4.2 Isolering af coliforme bakterier De bakterier, der er blevet isoleret og identificeret fra vand- og miljøprøverne, blev først beriget i et selektivt vækstmedium ved colilert-analysen. Derefter er berigelseskulturen (den gule væske) strøget ud og inkuberet på agarplader ved 35 C. Fra agarpladerne er velafgrænsede kolonier (isolater) blevet videreanalyseret. De enkelte isolater er nummereret med prøvenummer efterfulgt af a, b, c osv. Isolaterne blev derefter identificeret ud fra deres DNA-sekvenser. Ikke alle de identificerede bakterier viste sig at være coliforme bakterier, men alle er vokset op i colilert-mediet. For detaljer om metoden, se Bilag B. 4.3 DNA-sekventering DNA er bakteriernes arvemateriale. Det er et meget stort molekyle, som består af en lang række små enheder, såkaldte nukleotider. Der findes fire forskellige nukleotider, og disse kan kombineres på et uendeligt antal måder i et DNA-molekyle, meget lig med forskelligt farvede perler på en snor. Rækkefølgen af de forskellige nukleotider er unik for hver enkelt bakterieart, og den kan analyseres ved såkaldt DNA-sekventering. For hvert isolat blev DNA-sekvensen af genet for 16S ribosomalt RNA (16S rrna) fastlagt, hvilket er den moderne standard for klassifikation af bakterier, da dette gen findes i alle bakterier og er relativt konserveret (genet er kun lidt ændret på trods af evolution). DNA-sekvensen af 16S rrna-genet varierer typisk med et par procent inden for en slægt og betydeligt mindre inden for enkelte arter. 1 DNA-identifikation af colilert-positive bakterier i det danske drikkevand En undersøgelse udført af Teknologisk Institut, Kemiog Vandteknik i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen og en række danske vandforsyninger af Trine-Maria Damgaard, Ketil Sørensen, Aaron M. Saunders og Jan Lorenzen. 14

15 4.4 Identifikation og navngivning af bakterierne Fylogrupper er det begreb, der anvendes til navngivning og klassifikation af bakterier i denne undersøgelse i andre sammenhænge og i daglig tale bruges begrebet art. Det er dog værd at bemærke, at det klassiske artsbegreb, som vi bruger om for eksempel pattedyr og fugle, strengt taget ikke giver mening inden for bakteriologien, hvorfor vi anvender begrebet fylotype i denne rapport. For yderligere information om DNA-identifikation og navngivning, se Bilag B. En fylogruppe er en gruppe af meget tæt beslægtede bakterier. Navnet på fylogruppen er det samme som navnet på en af de velbeskrevne bakterier, der tilhører gruppen. Sådan et navn består af et slægtsnavn efterfulgt af et arts -navn for eksempel Escherichia coli eller Citrobacter freundii. Inden for en fylogruppe kan det uden problemer lade sig gøre at skelne yderligere mellem bakterierne, så de også får tildelt en typebetegnelse eller et nummer, som for eksempel Escherichia coli 157, Salmonella dt 104, men når det drejer sig om at klarlægge hyppighedsmønstre, som det er tilfældet i denne undersøgelse, giver det ikke mening at underinddele yderligere, da det vil udviske de mere overordnede mønstre, som netop ønskes belyst. Dog kan der med den anvendte metode godt skelnes yderligere imellem bakterierne, og dette kan vise sig relevant i konkrete tilfælde af drikkevandsforureninger eller ved sygdomstilfælde, hvor man vil fastslå, om sygdommen har en forbindelse med bakterier i drikkevandet. 15

16 5 Resultater 5.1 Resultaterne præsenteres i tre afsnit Resultaterne af undersøgelsen er inddelt i tre afsnit. Et afsnit, der overordnet beskriver, hvilke bakterier der er blevet fundet i hvilke prøver, hyppighederne af de identificerede bakteriefylogrupper og samforekomst imellem dem. Dernæst følger et afsnit, der fokuserer på at beskrive forskelle relateret til forureningsgraden. Slutteligt følger et kort afsnit, der beskriver de resultater, der er forbundet med specifikke forureningskilder som jord, spildevand og dyr Overordnede resultater Sådan er fordelingen af prøver og isolater på de fire prøvekategorier Det samlede prøvemateriale, som indgår i undersøgelsen, består af i alt 438 vandprøver. Herfra blev der identificeret 965 bakterieisolater (Tabel 5.1). I nogle tilfælde blev der identificeret flere isolater fra den samme prøve (2,1 per prøve i gennemsnit). Nogle af disse isolater fra den samme prøve viste sig efter endt analyse at være identiske. Sådanne dubletter indgår ikke i den videre analyse af data. Samtlige isolater inklusive dubletterne fremgår dog af Bilag A. En oversigt over de fundne prøver og isolater ses i Tabel 5.2. Tabel 5.1 Antallet af prøver og identificerede isolater for hver prøvekategori, før og efter at datasættet er renset for dubletter. Prøvekategori < 20 > 20 E. coli Miljøprøve I alt Antal prøver Antal isolater Antal isolater u. dubletter coliforme isolater ikke-coliforme isolater Langt størsteparten (ca. 70 %) af prøverne indeholdt færre end 20 coliforme bakterier per 100 ml. Den gennemsnitlige koncentration af coliforme bakterier i disse prøver var ca. 2 MPN/ 100 ml, og mange havde kun en enkelt coliform pr. 100 ml. Prøver af kategorierne > 20 og E. coli udgjorde hver ca. 7 % af det samlede antal prøver. Det gennemsnitlige coliformniveau var ens for begge disse to prøvekategorier, omkring 60 coliforme pr. 100 ml. I de ca. 18 % af prøverne, som var miljøprøver, er der oftest kun foretaget en kvalitativ colilertanalyse, og derfor kendes koncentrationen af coliforme bakterier ikke. Miljøprøverne er taget fra vidt forskellige miljøer, fx jord, spildevand og udskyl fra vandledninger. Detaljerne om, hvor disse prøver stammer fra, er vedhæftet (Bilag D) forskellige bakteriefylogrupper Samlet set blev der i undersøgelsen identificeret bakterier fra 34 forskellige fylogrupper, heraf 25 fylogrupper af coliforme og 9 fylogrupper af ikke-coliforme grupper. Hyppigheden af fund af hver fylogruppe var meget forskellig (Tabel 5.2). For eksempel var Buttiauxella agrestis den mest hyppige fylogruppe fundet i 168 af prøverne (37 %), mens andre fylogrupper kun blev fundet en enkelt gang. I den senere databearbejdning har vi valgt ikke at medtage de fylogrupper, som blev fundet i færre end 5 prøver (< 1 % af prøverne). Derved reduceres listen til 17 coliforme fylogrupper og 6 ikke-coliforme fylogrupper. 16

17 Tabel 5.2 Antallet af prøver, hvori hver af fylogrupperne blev fundet; totalt set og fordelt på hver prøvekategori. De ikke-coliforme grupper er markeret med gult. Prøvekategori Fylogruppe <20 >20 E. coli Miljøprøve I alt* Buttiauxella agrestis** Serratia fonticola Citrobacter freundii Enterobacter amnigenus Serratia proteoamaculans E. Coli Klebsiella oxytoca Cedecea phylotype nn** Kluyvera cochleae** Enterobacter kobei Raoultella plantiocola** Raoultella terrigena** Yersinia phylotype nn Pantoea agglomerans** 9 9 Yersinia frederiksenii Enterobacter hormaechei Rahnella aquatilis** 6 6 Serratia marcescens 4 4 Erwinia amylovora** Yersinia intermedia Klebsiella pneumoniae Hafnia alvei 1 1 Moellerella wisconsensis** 1 1 Yersinia mollaratii 1 1 Yokenella regensburgei** 1 1 Pseudomonas sp Aeromonas hydrophila Providencia stuartii Acinetobacter sp Shewanella putrefaciens Acidovorax Morganella morganii Stenotrophomonas sp Brevundimonas diminuta Total * Der blev identificeret i gennemsnit 2,1 isolater per prøve, og kolonnen summerer dermed ikke til det totale antal prøver, men det totale antal isolater. ** Angiver, hvilke fylogrupper der ikke kan detekteres med den gamle metode DS2266. Det kan konstateres, at ca. halvdelen (51 %) af de identificerede coliforme bakterier ikke ville være blevet detekteret med den tidligere anvendte metode, jf. bilag C Hyppigheden af bakterierne hænger sammen med prøvekategorien Nedenfor ses et billede af, hvor hyppigt de identificerede coliforme bakterier er fundet i prøver fra hver af de fire prøvekategorier. 17

18 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% <20 >20 E. coli miljøprøve Buttiauxella agrestis Serratia fonticola Citrobacter freundii Enterobacter amnigenus Serratia proteoamaculans Klebsiella oxytoca Cedecea phylotype nn Enterobacter kobei Kluyvera cochleae Raoultella plantiocola Raoultella terrigena Pantoea agglomerans Yersinia phylotype nn Enterobacter hormaechei Rahnella aquatilis Yersinia frederiksenii E. Coli Tabel 5.3 Forekomst af de coliforme fylogrupper i hver af de fire prøvekategorier, angivet som procent af prøver, som indeholdte denne gruppe. Figuren er fremstillet således, at hver af fylogrupperne præsenteres med hver sin farve. Højden på søjlen svarer til den %-vise del af prøverne, hvori bakterien er fundet. Da der er forskel på højden af søjlerne for de enkelte fylogrupper afhængig af prøvekategori, kan der derfor konstateres en vis sammenhæng mellem hyppigheden af forekomsten og prøvekategorien. For eksempel er Buttiauxella agrestis fundet i ca. 40 % af prøverne fra kategorien < 20, og E. coli er selvsagt fundet i 100 % af prøverne i kategorien E. coli. Antallet af observationer for hver bakteriefylotype samt prøvekategori fremgår af Tabel 5.1 og Tabel Nogle bakteriefylogrupper forekommer hyppigere sammen end andre Projektet vil identificere mønstre i samforekomst af bakterier, altså om nogle bakterier optræder samtidig i prøverne (Tabel 5.4). Buttiauxella agrestis, Pseudomonas sp., Citrobacter freundii, E. coli og Enterobacter amnigenus er de 5 fylogrupper, der oftest er fundet sammen men andre fylogrupper. For eksempel er Buttiauxella agrestis fundet sammen med 11 andre i 75 prøver, Citrobacter freundii er fundet sammen med 10 andre grupper i i alt 63 prøver, og E. coli er fundet sammen med 10 andre i 66 prøver. De hyppigst optrædende par er Buttiauxella agrestis+ Pseudomonas sp. (17 prøver), Buttiauxella agrestis + Enterobacter amnigenus (14 prøver), Pseudomonas sp + E. coli (14 prøver), Buttiauxella agrestis + Citrobacter freundii (12 prøver), Citrobacter freundii + E. coli (12 prøver). 18

19 Tabel 5.4 Samforekomst af bakteriefylogrupper, der optræder sammen i mindst tre prøver. Samforekomst Buttiauxella agrestis Raoultella plantiocola Raoultella terrigena Serratia fonticola Enterobacter kobei Buttiauxella agrestis Raoultella plantiocola Raoultella terrigena Serratia fonticola Enterobacter kobei Klebsiella oxytoca Serratia proteoamaculans Pantoea agglomerans E. Coli Enterobacter amnigenus Enterobacter hormaechei Citrobacter freundii Pseudomonas sp Cedecea phylotype nn Shewanella putrefaciens Providencia stuartii Klebsiella oxytoca Serratia proteoamaculans Pantoea agglomerans E. Coli Enterobacter amnigenus Enterobacter hormaechei Citrobacter freundii Pseudomonas sp. Cedecea phylotype nn Shewanella putrefaciens Providencia stuartii Mønstre mellem bakteriefylotyper og forureningsgrad Tilstedeværelsen af nogle coliforme bakterier hænger sammen med forureningsgraden af prøven, hvilket illustreres i det følgende. De fire kategorier afspejler forureningsgraden af prøven, som omtalt i afsnit 2.1. Der er 7 af de coliforme fylogrupper, som i nogen grad synes at hænge sammen med prøvekategorien. Data for disse 7 fylogrupper er fremstillet i Figur 5.1, hvor hver søjle angiver, hvor stor en del af prøverne i den pågældende kategori bakterien er fundet i. For eksempel er Serratia fonticola hyppigere identificeret fra prøver i kategorien < 20 end i de tre øvrige kategorier. Modsvarende er for eksempel Citrobacter freundii mindre hyppig i kategorien < 20 end i de tre øvrige kategorier. 19

20 50% 40% 30% <20 >20 E. coli miljøprøve 20% 10% 0% Serratia fonticola Serratia proteoamaculans Buttiauxella agrestis Citrobacter freundii Enterobacter amnigenus Klebsiella oxytoca Raoultella plantiocola Overrepræsenteret i mindst forurenede prøver Overrepræsenteret i alvorligt forurenede prøver Figur 5.2 De coliforme fylogrupper, som viste tydeligst mønster af hyppighed i de 4 prøvekategorier. < 20 er de mindst forurenede prøver, dernæst kommer > 20 og prøver med E. coli. Miljøprøverne kan ikke direkte indsættes på denne forureningsgradsskala. Tilsvarende ses der også en sammenhæng mellem ikke-coliforme fylogrupper og forureningsgraden. Sammenhængen for de to tydeligste fylogrupper er vist i Figur % 20% <20 >20 E. coli miljøprøve 15% 10% 5% 0% Pseudomonas sp. Providencia stuartii Figur fylogrupper af ikke-coliforme bakterier, der er overrepræsenteret i de mest forurenede prøver. Her ses en endnu tydeligere sammenhæng mellem forureningsgraden og tilstedeværelsen af visse fylogrupper, hvor de ikke-coliforme bakterier er hyppigst i de mest forurenede prøver. Generelt kan det siges, at des mere forurenet en prøve er, jo hyppigere kan der isoleres ikke-coliforme bakterier fra prøven. Hvis man sammenholder data præsenteret i Tabel 5.4 og data i Figur 5.2 og Figur 5.3, ses det, at de grupper, der hyppigt optræder i de mest forurenede prøver, i nogen grad er de samme som dem, der er samforekommende med andre grupper. Dette kan hænge sammen med, at diversiteten af bakterier i en prøve forventeligt hænger sammen med antallet af bakterier i prøven, som igen hænger sammen med forureningsgraden. 20

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Titel: Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Det grønne pesticidregnskab

Det grønne pesticidregnskab Det grønne pesticidregnskab Udvikling og analyse af et enkelt værktøj til vurdering af individuelle bedrifters pesticidforbrug i forhold til det gennemsnitlige forbrug på landsplan og måltallene for behandlingsindeks

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Opdatering af JAGG projektkatalog Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Miljøprojekt Nr. 1210 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1589, 2014 Titel: Sporing

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Miljøprojekt nr. 1436, 2012 Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening Titel: Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Afløbssystemets levetid og renovering

Afløbssystemets levetid og renovering Afløbssystemets levetid og renovering - en teknisk, økonomisk og servicerelateret analyse Jes Vollertsen og Thorkild Hvitved-Jacobsen Aalborg Universitet Niels Aagaard Jensen, Christian Seidelin Sørensen

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Christian Riber og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Miljøprojekt Nr. 1085 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. udvalgt empiri, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller,

Læs mere

Online Coli Detection

Online Coli Detection Online Coli Detection Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført

Læs mere

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning 15. februar 2013 Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning Front page picture is a word-cloud representation of the keywords used in the bibliometric

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År

Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

AQUA fingeraftryk. On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer

AQUA fingeraftryk. On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer Kolofon Titel: AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske

Læs mere

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Forside Aalborg Universitet 8. semester 2014 Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i - Belyst ved posterne mælke-, kraftfoder- og korn- samt grovfoderpris

Læs mere