Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Administration Økonomi Revision Offentlig Administration Lægesekretær Praksisnær faglighed og innovation! Oktober

2 Introduktion til de merkantile hovedforløbsuddannelser på Aalborg Handelsskole Velkommen på Aalborg handelsskoles afdeling for hovedforløbet. Som elev og virksomhed kan du i denne Lokale Uddannelsesplan orientere dig om kontoruddannelserne på Aalborg Handelsskole. Du kan bl.a. læse om uddannelsens opbygning, undervisningsform og muligheder, f.eks. hvilke valg vi tilbyder. På hovedforløbet er det vores vigtigste opgave, at tilbyde kvalificeret uddannelse til hovedforløbseleverne med henblik på, at de skal blive klar til en spændende erhvervskarriere. Dette opnår vi bl.a. ved at have et skarpt fokus på faglig dygtiggørelse og personlig udvikling. Dygtiggørelse og udvikling når vi sammen med eleverne på hovedforløbet, ved at sikre: Fagligt meget kompetente undervisere med fingeren på pulsen Dygtige eksterne undervisere fra erhvervslivet omkring os Tæt samarbejde med de virksomheder eleverne kommer fra God sparring med kolleger fra andre Handelsskoler i professionelle netværk Denne uddannelses plan er skrevet med udgangspunkt i skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb dateres fra UVM og i henhold til: 1. LBK 789 Bekendtgørelse af lov og erhvervsuddannelser 2. BEK 1010 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 3. BEK 1290 Bekendtgørelse om ændringer i bekendtgørelser om erhvervsuddannelser 4. BEK 602 Bekendtgørelse om kontoruddanneler med specialer 5. Samt dertil hørende uddannelsesordning God fornøjelse med gennemlæsning af den lokale undervisningsplan! Venlig hilsen Nicolai Bo Pedersen Uddannelseschef på hovedforløbet 2

3 Indhold Vejen til hovedforløbet på Aalborg Handelsskole... 5 Uddannelsesretningen... 5 Formål... 6 Praktiske oplysninger... 9 Kontaktdata... 9 Uddannelseschef:... 9 Administration:... 9 Administrationsuddannelsen... 9 Offentlig administration, lægesekretær, økonomi, revisions uddannelserne... 9 Organisation Optagelse og varighed Adgangskrav ved overgangen til hovedforløbet Særligt for studenter Vekselvirknings uddannelse Uddannelsernes struktur Uddannelsesplan Uddannelsesbog Skoleophold Mål og rammer Undervisningens tilrettelæggelse Mål med undervisnings pædagogiske tilrettelæggelse Differentiering Visitation Arbejdsmetoder Skolepraktik i PraktikCentret Internationalisering Studierettet Påbygning Erhvervsrettet Påbygning Bedømmelsesplan trins-skalaen

4 Løbende bedømmelse Evaluering og kvalitetssikring Elevplan Samtaler Fagprøven Klageprocedurer, klagefrister og fraværsregler Ordensregler Praktiske forhold Uddannelses- og Erhvervsvejledning Niveauer i specialefagbeskrivelserne: Kompetencemål for hovedforløbsspecialerne under administration Specialefag inden for Administration Bundne specialefag Valgfrie specialefag Valgfagsbeskrivelser Specialefag inden for Økonomi Bundne specialefag Valgfri specialefag Specialefag inden for lægesekretær Bundne specialefag Valgfri specialefag Specialefag inden for Offentlig Administration Bundne specialefag Specialefag inden for Revision Bundne specialefag Valgfri specialefag under udvikling!

5 Vejen til hovedforløbet på Aalborg Handelsskole I nedenstående illustration kan du orientere dig om vejen til hovedforløbet og en fagprøve på en hovedforløbs uddannelse. Kilde: UVM.dk Uddannelsesretningen Aalborg handelsskole udbyder pr. 1. august 2015 følgende hovedforløbsuddannelser: Kontor Administration Offentlig administration Lægesekretær Revision Økonomi 5

6 Handel Handelsassistent salg Handelsassistent salg - brancheretning Auto Logistikassistent Detail Kolonial Tekstil Stormagasin Kapitalkædedrift Salgsassistent ww.elevplan.dk Formål En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelsen skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. 6

7 Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. Uddannelsesbekendtgørelsen suppleres med en uddannelsesordning, der fastsættes af det faglige udvalg. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningen skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for områdefag og specialefag og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning samt praktikuddannelse og bedømmelse af eleverne. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes kompetencemål, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. En uddannelsesordning skal endelig indeholde hvilke fag herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kan vælges som valgfri specialefag af eleven og virksomheden med angivelse af mål og rammer for faget. Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med: Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. 7

8 Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret og Ekspert. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. 8

9 Praktiske oplysninger Kontaktdata Uddannelseschef: Nicolai Bo Pedersen Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst Administration: Administrationsuddannelsen Rikke Bekker Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst Offentlig administration, lægesekretær, økonomi, revisions uddannelserne Lotte Lund Hansen Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst

10 Organisation Fastansatte medarbejdere på hovedforløbet Optagelse og varighed Uddannelsen varer 4 år. 1 Adgangskrav ved overgangen til hovedforløbet 2 Kontoruddannelse skal gennemføres med eux eller tilsvarende 3, er der adgangskrav ved overgangen til den studiekompetencegivende del af eux. For at kunne gå i gang med forløbet, skal du have gennemført fagene: Matematik på C-niveau Dansk C-niveau Engelsk C-niveau Samfundsfag C-niveau Erhvervsøkonomi på C-niveau Afsætning på C-niveau Informationsteknologi på C-niveau Organisation på C-niveau For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale. 1 Med en EUX er, kan uddannelsen afsluttes efter 2 år 2 BEK nr 602 af 04/ stk 1 3 F.eks. Hhx med supplerende 5 ugers branchekursus. 10

11 Særligt for studenter Er du student, tager du et afkortet grundforløb. Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet: Med en afsluttet hhx skal du på grundforløbet udelukkende have gennemført det uddannelsesspecifikke fag. Med en afsluttet stx, htx eller hf skal du på grundforløbet have gennemført fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C, informationsteknologi C samt det uddannelsesspecifikke fag. For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale Vekselvirknings uddannelse Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse således: efter virksomhedens behov, veksler med praktikuddannelse. Valgfrie specialefag afvikles for størstedelens vedkommende i 5. skoleophold i moduler under hele praktikuddannelsen så vidt muligt under hensyntagen til virksomhedens og elevens behov. Skoleopholdene er tilrettelagt således at man som udgangspunkt ikke starter med valgfrie specialefag inden første skoleophold. Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse således 4 : Praktikuddannelse 1. skoleophold (bundne og valgfrie specialefag) Praktikuddannelse 2. skoleophold (bundne og valgfrie specialefag) Praktikuddannelse 3. skoleophold (bundne og valgfrie specialefag) Praktikuddannelse 4. skoleophold (valgfrie specialefag) Praktikuddannelse 5. skoleophold 1 uge (fagprøven) Praktikuddannelse 4 Dette varierer en smule fra speciale til speciale 11

12 Uddannelsernes struktur Uddannelsesplan Skolen udarbejder sammen med elev og en eventuel praktikvirksomhed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan for eleven, hvis ikke eleven allerede har en fra grundforløbet. Skole og virksomhed er ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder en evt. revision. Uddannelsesplan skal indeholde oplysninger om: 1) den undervisning eleven skal gennemføre 2) den praktikuddannelse eleven skal gennemføre 3) valg af specialefag 4) oplysning om elevens valg af supplerende undervisning (påbygning) Uddannelsesbog Skolen har valgt at lade Elevplan 5 udfylde rollen som Uddannelsesbog, således at eleven i Elevplan finder: Skolevejledninger Praktikerklæringer Karakterer Uddannelsesplan Mv

13 Skoleophold På kontoruddannelserne vælger eleven i samarbejde med virksomheden inden for en frist, som skolen fastsætter, hvilke valgfrie specialefag, der skal indgå i uddannelsen. De 7-15 (afhængig af speciale og antal valgfag) ugers skoleophold udgøres af ophold på skolen, hvor eleven på en helhedsorienteret måde dels arbejder i praksisnære situationer både individuelt og i grupper og dels får teoretisk undervisning. Sidste skoleperiode er afsat til fagprøven. Brugen af IT er en integreret del af undervisningen. Se specialefagenes formål, mål og indhold længere fremme i denne Lokale Uddannelsesplan. Sidste skoleperiode er et fagprøveprojekt, som eleven færdiggør inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Fagprøvens mål og rammer er beskrevet på side 25. Skolen informerer om fagprøven undervejs på skoleperioderne. Fagprøven indgår i den samlede vurdering af, om erhvervsuddannelsens mål er nået, og dermed om eleven er faglært inden for specialet kontor. Mål og rammer Aalborg Handelsskole har følgende overordnede mål og rammer for tilrettelæggelsen af uddannelse på hovedforløbet, som er lokalt tilpasset i samarbejde med det Lokale Uddannelses Udvalg: Elevens faglighed skal være høj. Eleven skal kunne tænke kreativt og selv kunne tilegne sig ny viden og udvikle nye handlemønstre. Elevens samarbejdsevner skal udvikles. Elevens ansvarlighed skal udvikles, så den bærer udvikling og læring. Elevens selvværd skal udvikles. Disse mål udmønter skolen i planlægningen og gennemførelsen af skoleopholdene med følgende sigte: 13

14 Helhedsorienteret, differentieret og tværfaglig undervisning, hvor eleven selv er en meget aktiv deltager. En faglig og personlig vejledning i hele forløbet. En faglig og praksisnær undervisning, hvor eleven i forbindelse med alle skoleperioder arbejder med opgaver, som helt eller delvis baserer sig på elevens erfaringer fra praktikvirksomheden. Undervisningen på skoleopholdene sker med udstrakt brug af informationsteknologi. Fuld adgang til informationsteknologiske hjælpemidler, skolen tilstræber, at der minimum er 1 pc pr elev. Fast lærerteam med erhvervsrettet baggrund i det private erhvervsliv og med mindst 5 års erhvervserfaring. 31 lektioner pr uge, svarende til 23,25 timer. Hertil skal lægges 13,75 timer til selvstudie i form af lektier og andet selvstændigt arbejde. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med den private sektor, så målene med specialefagene indarbejdes i forhold til det private arbejdsmarkeds krav og udvikling. Det sikres bl.a. gennem virksomhedspraktikker, fokusgrupper og samarbejde omkring cases. Det er et principielt udgangspunkt, at vekseluddannelsesprincippet udnyttes optimalt dvs.: Eleven bruger sin praktiske arbejdserfaring i undervisningen og arbejdet på skolen, hvilket er skolens forpligtelse. Eleven benytter sine teoretiske færdigheder og sin viden i forhold til det daglige arbejde, hvilket er arbejdsgiverens forpligtelse. Eleven oplever, at der foregår en faglig progression gennem hele uddannelsesforløbet, hvilket er skolens- og virksomhedens forpligtelse. Mål med undervisnings pædagogiske tilrettelæggelse At eleven via pædagogikken opnår forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis og bliver i stand til at anvende teorierne på praktikstedet. At eleven lærer med udgangspunkt i sit faglige og sociale niveau. 14

15 At eleven bliver i stand til at reflektere og vurdere konsekvenserne af sine handlinger. At eleven får mulighed for at fordybe og specialisere sig. At eleven undervejs i uddannelsen kan evaluere sin egen indsats i forhold til uddannelsens slutmål. At eleven i samspil med sin vejleder er i stand til at formulere sine personlige undervisningsbehov og mål. At opgaver og problemløsninger er lavet med udgangspunkt i butikken. Ved at anvende ressourcerne på en anderledes måde vil underviserne kunne tilgodese den enkelte elevs uddannelse bedre. Dette kan gøres ved: At undervise på store hold på tværs af profil og speciale. At reducere antallet af lektioner med traditionel klasseundervisning. At forøge tiden til konkrete opgaver og problemløsninger. At sætte større fokus på personlig coaching. At give eleven mulighed for fordybelse, specialisering og refleksion. At tilrettelægge elevuddannelsen med udgangspunkt i den enkelte elevs konkrete behov og udviklingsmuligheder. At anvende IT til visitation, evaluering, kommunikationsmiddel og undervisningsmedium. At inddrage specialister fra erhvervslivet til specifikke fagområder. At sikre en tidssvarende erhvervsuddannelse, tilfreds arbejdsgivere, motiverede elever, et dynamisk læringsmiljø og udviklingsmuligheder for lærergruppen. Differentiering Differentiering i undervisningen er vigtig idet eleverne kommer med meget forskellige faglige niveauer og de har ligeledes meget forskellige opgaver og varieret oplæringstilrettelæggelse i virksomhederne de kommer fra. Differentieret undervisning tilrettelægges bl.a. gennem graduerede opgaver. Underviserne er ligeledes i deres undervisning meget opmærksomme på eleveres faglige og personlige forskellighed i deres undervisning. Succesen af differentiering måles på niveauet af anbefalingsværdighed i evalueringerne. 15

16 Visitation Når eleven bliver indkaldt til 1. skoleperiode, modtager vedkommende en beskrivelse af, hvorledes man logger sig på og bruger elevplan. På et senere tidspunkt bliver eleven indkaldt til en personlig vejledningssamtale af ca. 30 minutter, med vejlederen, som er elevens vejleder frem til fagprøven. Gennem samtalen får elev og vejleder uddybet, hvilke faglige og personlige svage og stærke sider eleven har set i relation til valg af emner indenfor de valgfrie arbejdsområder og de valgfrie specialefag. I tilfælde af at eleven har opnået merit for fag gennem tidligere undervisningsforløb overgår eleven automatisk til uddannelses- og erhvervsvejlederen, som derefter klarlægger elevens meritforhold, og hvilken betydning dette har for elevens uddannelsesforløb. Skulle eleven have behov for Special Pædagogiske hjælpemidler overgår eleven til uddannelses- og erhvervsvejlederen, hvorefter elev og vejleder afdækker elevens specifikke behov. Derudover udfylder elev og vejleder elevens uddannelsesplan i Elevplan samt at eleven får valgt valgfrie specialefag. Arbejdsmetoder Undervisnings- og arbejdsmetoderne afspejler de arbejdsmetoder, som kendetegner elevens branche. Disse metoder omfatter bl.a.: Klasserumsundervisning Undervisning i praksisnære omgivelser (virksomhedsbesøg o.l.) Individuelt arbejde Gruppe- og projektarbejde E-learning via Moodle Informationssøgning og bearbejdning af relevante data Undervisningen er tilrettelagt således, at skolen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og at undervisning og indhold er så fleksibelt opbygget som muligt. Derudover er det integreret i undervisningen og i de nedenfor nævnte fag, at der er indbygget en faglig og personlig progression for den enkelte elev. 16

17 Skolepraktik i PraktikCentret Elever med bevis for gennemført adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages til praktikuddannelse i PraktikCentret umiddelbart efter at grundforløbet er gennemført. Aalborg Handelsskole tilbyder skopraktik inden for specialerne Administration og Økonomi. Ved optagelse til skolepraktik skal skolen foretage en vurdering af, om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om eleven efter gennemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet. Elever, der ønsker optagelse til skolepraktik og ikke har haft en uddannelsesaftale, skal i forbindelse med grundforløbets påbegyndelse have angivet mindst tre uddannelsesønsker i den personlige uddannelsesplan. Skolen skal påse dette i forbindelse med vurderingen af elevens egnethed. For at kunne optages til skolepraktik, skal eleven fra grundforløbets afslutning i den personlige uddannelsesplan dokumentere, at eleven: Har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til, Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk Har søgt ansættelse som elev i andre relevante uddannelser, hvor der er plads En elev, der ikke opfylder kravene, kan ikke optages til skolepraktik. Der skal ydermere foretages en løbende vurdering af eleven, mens eleven går på uddannelsen i skolepraktik. I den løbende egnethedsvurdering skal der tillige lægges vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til f. eks. at overholde mødetider og aftaler. Eleven skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet. Skolen vejleder om muligheden for at opnå mobilitetsfremmende ydelser i henhold til lov om Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB). 17

18 Skolen kan dog undtagelsesvis optage en elev til skolepraktik i den primært ønskede uddannelse, hvis eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i uddannelsen i løbet af kort tid. Eleven skal for at være aktivt søgende som minimum: 1) Selv tage passende initiativer for at opnå praktikplads og 2) Være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil senest fra afslutningen af grundforløbet. Registreringen skal ske på praktikpladsen.dk. Registreringen skal omfatte oplysning om, hvilke uddannelser eleven ønsker og har angivet i den personlige uddannelsesplan samt elevprofil. Når eleven er tilmeldt som praktikpladssøgende, overføres oplysninger herom fra skolens elevsystem til praktikpladsen.dk. Hvis eleven ikke inden 14 dage efter mødet eller 14 dage efter ansøgningen om optagelse i henhold til 66e, stk. 2 i Lov om erhvervsuddannelser, indlægger sin elevprofil, slettes eleven som praktikpladssøgende. Eleven orienteres om sletningen. En elev der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, kan efter en konkret afgørelse optages til skolepraktik. Elever kan dog ikke optages til skolepraktik, hvis spørgsmålet om, hvorvidt ophævelsen skyldes misligholdelse fra elevens side, er indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet. PraktikCentret indkalder eleverne til et informationsmøde om skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet kan afholdes indtil 2 uger før, og skal være afholdt senest en uge efter afslutningen af grundforløbet. Eleverne har mødepligt. Elever, der ikke overholder mødepligten, kan ikke optages til skolepraktik. Elever, der opfylder betingelserne for at kunne optages til skolepraktik, optages af skolen til påbegyndelse af undervisning i skolepraktik en måned efter grundforløbets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale. Ved optagelse indgår PraktikCentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder bestemmelser om hvordan optagelsesbetingelserne skal opfyldes, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen. 18

19 Skoleaftalen skal endvidere indeholde en beskrivelse af elevens praktikpladssøgning fra grundforløbets afslutning samt PraktikCentrets vejledning og bistand til elever heri. Ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af PraktikCentret på baggrund af en aftale herom med den skole, hvor eleven har afsluttet det adgangsgivende grundforløb henholdsvis er registreret som praktikpladssøgende. For elever, der kan optages til skolepraktik efter uforskyldt at have mistet sin praktikplads, forestås ansøgnings- og optagelsesproceduren af det PraktikCenter, som skolen, som registrerede uddannelsesaftalen, har indgået aftale med. Har et PraktikCenter indgået aftale med en skole om udførelse af skolepraktik på skolens vegne, skal de berørte elever snarest muligt og senest ved optagelsen gøres bekendt med samarbejdsaftalens betydning for eleverne med hensyn til, om det er PraktikCentret eller skolen der: 1) efter optagelsen har eleven registreret som praktikpladssøgende i henhold til reglerne herom 2) indkalder eleven til skolepraktik 3) meddeler eleven den skoleundervisning, der veksler med skolepraktik 4) træffer afgørelse om elevens fortsatte opfyldelse af egnethedskravene og kravene i lovens 66, stk. 2 og 5) i øvrigt er ansvarlig for elevens uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser Skolens mål er at få eleven i praktik i en virksomhed. Praktikken kan være i form af: Virksomhedsforlagt undervisning i op til 3 måneder. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem virksomhed (som skal være godkendt til at uddanne elever) og PraktikCenter Aalborg Handelsskole. En kort aftale eller en delaftale, hvor virksomheden overtager eleven for en kortere eller længere periode af uddannelsen. Virksomheden betaler eleven elevløn, og der skal indgås en uddannelsesaftale. Når perioden for delaftalen er slut, vender eleven tilbage til PraktikCentret. Restlære, hvor virksomheden overtager eleven, efter en periode med virksomhedsforlagt undervisning i resten af praktiktiden. Virksomheden betaler eleven elevløn, og der indgås en uddannelsesaftale. Eleven opsiger sin skoleaftale med PraktikCentret. 19

20 For at en elev er berettiget til optagelse i skolepraktik i PraktikCentret, skal eleven leve op til EMMA-kriterierne, hvilket vil sige, at eleven skal være: Egnet Mobil fagligt Mobil geografisk Aktiv søgende Eleven bliver bedømt efter gældende kompetencemål i den udarbejdede uddannelsesplan, mens pågældende er elev i PraktikCentret. Internationalisering På Aalborg Handelsskole ønsker vi at styrke og øge de internationale tilbud, således at skolens elever får mulighed for at få international erfaring. Som en international skole, skal eleverne have de kompetencer, der skal bruges i en globaliseret verden. Alt afhængig af elevernes forudsætninger og praktikpladsforhold er der tilbud til alle hovedforløbselever fra 1 dag til 4 uger. På kontorspecialerne er der mulighed for interesserede elever i, at komme i 3 ugers praktik i udlandet under Leonardo Da Vinci programmet. Studierettet Påbygning Aalborg Handelsskole tilbyder alle hovedforløbselever, at de kan supplere deres erhvervskompetence med hel eller delvis studiekompetence. Hovedforløbseleverne kan vælge studierettede enkeltfag udbudt om aftenen. Disse studierettede enkeltfag giver adgang til de erhvervsakademiuddannelser og andre videregående uddannelser, som ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. De studierettede påbygningsfag som Aalborg Handelsskole udbyder, er bl.a. Engelsk niveau C og Erhvervsøkonomi niveau B. Vi udbyder ovennævnte studierettede påbygningsfag i samarbejde med de nordjyske handelsskoler samt. Undervisningen foregår på Aalborg Handelsskole. 20

21 Erhvervsrettet Påbygning Elev og virksomhed kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af op til 4 uger. Elever på hovedforløbet afholder 3 samtaler med deres underviser/vejleder i løbet af skoleopholdene. På disse samtaler bliver elevens læringsaktiviteter drøftet og evt. justeret med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Bedømmelsesplan Bedømmelsen finder sted efter 7-skalaen iflg. Bekendtgørelsen om karakterskala. Bedømmelsen består af en løbende og en afsluttende bedømmelse. 7 trins-skalaen Den nye karakterskala hedder 7-trinsskalaen, fordi den består af 7 karakterer. Hvis der er et bestå krav, er eleven bestået, når vedkommende får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven er ikke bestået, når vedkommende får karakteren 00 eller -3. Karakteren 02 vil derfor være den laveste bestå karakter. Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 for den fremragende præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med ingen eller uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre A B 21

22 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabelt grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation C D E Fx F Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og praktikvirksomheden samt at evaluere undervisningens indhold og metoder. Eleven evalueres og bedømmes løbende på hver skoleperiode efter følgende mål og rammer: Skolen bedømmer eleven i samtlige emner. Evalueringen omfatter både de faglige mål og elevens engagement i forløbet og ved opgaveudarbejdelse. Karaktererne er skolens bedømmelse af elevens standpunkt i forhold til målene for undervisningen i den pågældende periode. Eleven bliver bedømt efter 7-skalaen. Vurderingen af udviklingen af de personlige kvalifikationer er indeholdt i karaktererne. Før igangsætning af cases, opgaver, projekter mm får eleven instrukser om: 22

23 krav til afrapporterings omfang krav til afrapporterings form krav til afleveringsfrist vilkår for bedømmelsen Evaluering og kvalitetssikring Efter hvert skoleophold evaluerer eleven elektronisk følgende elementer: Uddannelses anbefalingsværdighed Undervisningsmaterialer Pædagogik Det faglige niveau Underviserens engagement Det fysiske miljø Administrationen Evalueringerne, som er anonyme, bliver den efterfølgende uge lagt ud på skolens hjemmeside under uddannelsen. Derudover bliver det muligt for den oplæringsansvarlige under forudsætning af elevens accept, at få tilsendt den enkelte elevs evaluering pr. . Aalborg Handelsskole indgår sammen med en række hovedforløbsskoler i Benchmark DK, hvor skolernes evalueringer på hovedforløbet bliver sammenlignet. Disse evalueringer kan læses på skolernes hjemmesider. Der arbejdes løbende med udvikling af f.eks. undervisningstilrettelæggelse og kvalitet med udgangspunkt i evalueringer. Elevplan Elevplan er et elektronisk styringsværktøj som undervisere og elever arbejder med under hele uddannelsesforløbet. Elevplan kan bl.a. vise hvordan elevens uddannelse forløber hvad den indeholder hvad den skal føre frem til en tidsplan for elevens forløb (skoleperioder og praktikperioder) med beskrivelse af indhold og mål, som arbejdsgiver også kan læse. 23

24 Uddannelsesplanen i Elevplan skal hjælpe eleven til at gennemføre sin egen individuelt tilrettelagte uddannelse og til at tage et ansvar for det, vedkommende vil lære. Elevplan indeholder desuden en uddannelsesbog, som ligger elektronisk i Elevplan. Uddannelsesbogen er elevens egen, og eleven har pligt til at vedligeholde uddannelsesbogen med udstedte beviser og eventuelle revisioner af uddannelsesplanen. Skolen har pligt til at følge op herpå og at bistå eleven. Eleven skal orientere praktikvirksomheden om uddannelsesbogens indhold. Når eleven skal på første skoleophold, bliver vedkommende indkaldt via brev. Arbejdsgiver bliver endvidere orienteret i et særskilt brev. Der er i brevene login og password til eleven, således at de kan komme på Elevplan. Skoleperioder Karakterer Fravær Elektroniske materialer Brevene fortæller også at al kommunikation mellem elev og skole fremover vil foregå via Elevplan. Når der er nyheder til eleven i Elevplan af forskellig art, det kunne fx være en karaktermeddelelse, så vil eleven modtage en om dette. Når elev og arbejdsgiver indgår en uddannelsesaftale, så lægges den ind i Elevplan så den er tilgængelig for arbejdsgiver og elev. Samtaler Elever på hovedforløbet afholder 3 samtaler med deres underviser/vejleder i løbet af skoleopholdene. På disse samtaler bliver elevens læringsaktiviteter drøftet og evt. justeret med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. 24

25 Fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for handelsuddannelsen og at vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne formulere en ide, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet samt kunne evaluerer denne aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. Til bedømmelse af om fagprøven afspejler slutmålene for uddannelsen inden for den pågældende speciale/profil anbefaler udvalget følgende bedømmelseskriterier: 1. Elevens evne til at fremstille og systematisere sin opgave. 2. Elevens evne til mundtligt at underbygge og perspektivere sin opgave. 3. Elevens evne til gennem projektet at demonstrere faglig viden om arbejdsopgaver og indhold inden for kontorområdet. 4. Elevens evne til at tænke kreativt i forbindelse med emnevalg. 5. Sammenhængen mellem elevens problemformulering og det udarbejdede projekt 6. Er der draget de konklusioner, som de gennemførte undersøgelser og aktiviteter giver belæg for? 7. Helhedsindtrykket af de udarbejdede skriftlige eller mediebaserede dokumentationsmaterialer. 8. Elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de af eleven fastsatte mål. Ved ideudvikling, målsætning, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold for hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven udarbejder sin problemformulering i samarbejde med en lærer. Elevens praktikvirksomhed eller hvis projektet gennemføres 25

26 som et gruppearbejde, elevernes praktikvirksomheder, inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. I den sidste skoleperiode i elevens uddannelse færdiggøres projektet omhandlende både praksisrelaterede og teoretiske overvejelser og resultater. I den sidste skoleperiode skal skolens lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid så vidt muligt være til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på vejledning som følge af de normale regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. Opgaven afleveres på den måde, som det er forudsat i problemformuleringen. Skolen fastsætter tidspunktet for afleveringen af opgaven således, at eksaminator og censor har mulighed for at sætte sig ind i opgavens problemstilling, inden den mundtlige eksamination finder sted. Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af elevens generelle og faglige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede opgave og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Bedømmelsen er altså en helhedsbedømmelse, hvori såvel generelle som de faglige kvalifikationer indgår. Inden for det sidste halve år af uddannelsen udarbejder hver elev en praktisk/skriftlig projektopgave. Problemformuleringen fastlægges i tæt samarbejde mellem Elev Arbejdsgiver Lærer Under projektarbejdet vil læreren efter aftale være til rådighed som vejleder/ sparringspartner. Det er vigtigt at projektarbejdet afspejler en sammenhæng mellem teori og praksis. Eleven kan vælge et individuelt eller et gruppeprojekt, men går individuelt til eksamen. 26

27 Den enkelte elev eksamineres i projektet (gruppeprojektet) mundtligt, og den opnåede karakter skal være minimum 02 for at bestå projektet. Såfremt karakteren er lavere, skal der udarbejdes et nyt projekt eller foretages en supplering til det tidligere projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. Der medvirker en ekstern censor ved bedømmelsen, som udpeges af skolen. Der lægges stor vægt på, at censor har erhvervserfaring. Skolen orienterer Det Lokale Uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte fagprøver. Klageprocedurer, klagefrister og fraværsregler Eleven kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Begrundelsen kan vedrøre: 1. Eksamensforløbet. 2. Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål. 3. Bedømmelsen. Skolen forelægger i øvrigt straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen forelægger udtalelserne for klageren, som inden for en uges frist har lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer. Skolen træffer herefter en afgørelse, som straks skriftligt meddeles klageren om: 1. Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse). 2. Der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve). 3. Klagen afvises. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klager over skolens afgørelse der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan indbringes for Undervisningsministeriet. 27

28 Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende og skolen har givet klagevejledning. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens begrundede udtalelse. Samtidig skal skolen give eleven lejlighed til inden for en frist af en uge at kommentere skolens udtalelse over for ministeriet. Eventuelle kommentarer indsendes til ministeriet. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse. Ved udelukkelse af fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser der er truffet samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning af en elev, skal skolen hurtigst muligt give virksomheden besked herom. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed og inddrage denne i sine overvejelser. Skolen skal give praktikvirksomheden meddelelse og søge at give eleven meddelelse om udmeldelsen ved almindeligt og rekommanderet brev. 28

29 Ordensregler Ordensreglerne på Aalborg Handelsskole udspringer af skolens værdier nemlig Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement = SHARE. Som elever såvel som medarbejdere skal overholde. Dansk lovgivning gælder på Aalborg Handelsskole, hvilket indbefatter al indtagelse eller handel med enhver form for narkotika. Trusler om vold og mobning er heller ikke tilladt og kan medføre advarsler, bortvisning og i særligt grove tilfælde udmeldelse. Bortvisning registreres som fravær. Praktiske forhold Mødepligt: Sygdom: Fravær: Ringetider: Rygning: Kantine: Praktikservice: Trådløst net: Der er mødepligt under skoleopholdene Såfremt du bliver syg eller har andet forfald, skal du ringe til skolen inden kl Skolen har telefon: Fravær bliver desuden registreret i en klasseprotokol. Du skal også ringe til din praktikplads, hvis du er i praktikperioden. Det er derfor vigtigt, at du giver besked. Når du møder igen, skal du udfylde en fraværsmeddelelse, som du får af din underviser. Det er kun tilladt af have 1 fraværdsdag pr. uge. Ved flere dages fravær kan modulet ikke bestås og må tages om Bliver tilsendt med indkaldelsesbrev Skolen er røgfri Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af kolde og lune retter m.m. åbningstider fremgår af opslag i kantinen. Kantinen er i øvrigt en selvejende institution. Vores Study Support Center kan hjælpe dig med at finde en praktikplads. Du kan få yderligere information og hjælp på telefonnr og eller ved direkte henvendelse på kontoret. Skolen er udstyret med trådløst net, som de elever der selv medbringer deres egne IT materiel kan koble sig på. 29

30 Parkering: Tyveri: Skolens parkeringsplads er at betragte som en offentlig parkeringsplads. Det vil sige, at hvis man ikke holder parkeret efter de gældende parkeringsregler, så kan man risikere en parkeringsbøde. Skolen henstiller derfor til alle, at de parkerer efter forskrifterne, da skolen ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle parkeringsbøder. Skolen er desværre en gang imellem plaget af tyverier. Vi henstiller derfor til eleverne om at de ikke efterlade værdigenstande i bilen eller i klasseværelset, da skolen ikke kan gøres erstatningspligtig for eventuelle tyverier. Uddannelses- og Erhvervsvejledning Hver klasse bliver tilknyttet en uddannelses- og erhvervsvejleder, som eleven kan benytte under skoleopholdene. Uddannelses- og erhvervsvejlederen har bl.a. følgende opgaver: At bistå eleven med kvalificerede valg vedrørende uddannelsesforløb samt senere erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder. At bistå eleven i løsningen af uddannelsesmæssige og personlige problemer i forhold til skolen. At bistå eleven, der afbryder uddannelsen med vejledning om alternative muligheder. Niveauer i specialefagbeskrivelserne: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau Avanceret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på 30

31 den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Ekspert niveau Specialefag, der er beskrevet på avanceret niveau, kan beskrives med følgende yderligere præstationsstandard, som er valgfri for eleverne: Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. Kompetencemål for hovedforløbsspecialerne under kontoruddannelserne 6 Efter endt uddannelse skal eleven kunne: Alle specialer 1) Eleven kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. 2) Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt. 3) Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. 4) Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver. 5) Eleven kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser. 6) Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. 7) Eleven kan udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Administration 8) Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder fx service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik. 9) Eleven kan udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion. Advokatsekretær 10) Eleven kan udføre administrativ sagsbehandling i forbindelse med mindst ét af advokatkontorets arbejdsområder. 11) Eleven kan udfærdige skriftvekslinger og dokumenter forbundet med et advokatkontors arbejdsområder. 12) Eleven kan udføre opgaver under anvendelse af regler og kendskab til det offentlige retssystem. Lægesekretær 6 BEK nr 602 af 04/05/ Gælder for alle speciale under Kontor. 31

32 13) Eleven behersker metoder og det tilknyttede fagsprog inden for de administrative hovedområder på et sygehus eller i en almen lægepraksis, herunder journalbearbejdning, kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling, laboratorie- og hjælpefunktioner. 14) Eleven kan udvise initiativ, koordineringsevne, samarbejdsevne, ansvar, selvstændighed og kreativitet i opgaveløsningen. 15) Eleven kan rådgive, vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere. 16) Eleven kan vurdere og anvende digitale løsninger i relevante arbejdsopgaver. 17) Eleven kan anvende konkret kendskab til, hvordan en politisk styret offentlig eller en privat virksomhed såsom et sygehus henholdsvis en almen lægepraksis søger at omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven. Offentlig administration 18) Eleven behersker metoder inden for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed, herunder kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling samt evt. økonomifunktioner og personale- og lønadministration. 19) Eleven kan udvise initiativ, koordineringsevne, selvstændighed, samarbejdsevne og kreativitet i opgaveløsningen. 20) Eleven kan rådgive, vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere. 21) Eleven kan vurdere og anvende digitale løsninger i relevante arbejdsopgaver. 22) Eleven kan anvende konkret kendskab til, hvordan man i en politisk styret offentlig virksomhed søger at omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven. 23) Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service, salg, kalkulation og ordrebehandling og sagsbehandling i forbindelse med virksomhed som rejseudbyder. 24) Eleven kan vurdere og vejlede ud fra kunders rejsemotiver under hensyntagen til blandt andet geografiske og kulturelle forhold. 25) Eleven kan varetage opgaver under anvendelse af gældende regler, aftaler, forsikringsmæssige forhold m.v. Økonomi 34) Eleven kan udføre opgaver i forbindelse med virksomhedens regnskabs- og økonomifunktion. 35) Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling og service såvel internt som over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og revisor. 36) Eleven kan varetage opgaver ud fra en forståelse af økonomifunktionen som et serviceorgan såvel internt som eksternt. Specialefag inden for Administration Obligatoriske fag Valgfrie specialefag 7 Bogføring i praksis (3 dage) Budgettering (1 uge) Debitor, kreditor og lagerstyring (1 uge) International handel (1 uge) Den administrative medarbejder 3 uger Kvalitet og service (1 uge) Lean-kortlægning af værdistrøm i administration (2 dage) Logistik (1 uge) Løn og lovgivning (1 uge) Moms og afgifter (1 uge) Præsentationsteknik og personlig fremtræden (1 uge) Referat og notatteknik (2 dage) Årsregnskab for selskaber (1 uge) Udvidet skriftlig kommunikation ekspert (1 uge) Erhvervsrettet påbygning Hvis virksomheden og eleven ønsker det,kan der til vælges yderligere 4 ugers valgfagsundervisning under ordningen erhvervsrettet 7 Der kan frit vælges 3 7 ugers (hhv. 2 6 ugers) valgfri specialefag dog ikke så det bundne specialefag gentages 32

33 påbygning. Vilkårene er det samme som resten af uddannelsen ift. Lønrefusion mm. Fagene kan vælges inden for det samlede udbud af valgfag på Administration og Økonomi Til specialet Administration er knyttet 1 bundet specialefag af en samlet varighed på 3 uger. Formålet med de bundne specialefag er, at eleven opnår såvel en bred faglig kompetence som dybde/specialisering inden for specialet. Målbeskrivelsen for disse specialefag er sammen med praktikuddannelsen udtryk for de mål, som enhver elev inden for det pågældende speciale skal nå for at kunne varetage et faglært job inden for det pågældende område. Bundne specialefag Kompetencemål 8 for det obligatoriske fag den administrative medarbejder, 3 uger Niveau Avanceret Eleven tager ansvar for egen rolle i virksomheden og udfører sine arbejdsopgaver under forståelse af kvalitet, professionel kommunikation og kritisk informationsbehandling. Eleven forholder sig samtidigt til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR, mv. Virksomhedsforståelse og økonomi: Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen af administrative arbejdsopgave på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige vilkår mv. Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan optimere virksomheders forretningsgange, herunder f.eks. ved kendskab til værdikæder og anvendelse af lean, og eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere egne arbejdsopgaver inden for administrative funktioner. Eleven har kendskab til væsentlige økonomiske begreber i forhold til administrative funktioner, - og eleven kan medvirke ved beregningen af, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en administrativ arbejdsopgave, herunder ved anvendelse af f.eks. cost benefit og balanced scorekort. Virksomhedskultur og kommunikation: Elevens har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion, og eleven kan tilpasse adfærd og løsning af arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens kultur og lederstil, menneskesyn, medarbejdermatch, netværksdannelse mv. Eleven har kendskab til medarbejdermotivation, herunder f.eks. medarbejderudvikling og medarbejder trivsel. Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik, og eleven behersker et sprog, der er nuanceret i forhold til modtager og situation. Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både intern og ekstern, og eleven kan anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder f.eks. assertion, i forhold til kunder og kolleger. Kvalitet i virksomheden: Eleven har med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver forståelse af kvalitet i virksomheden, og eleven behersker metoder og værktøjer til kvalitetssikring og kvalitetsstyring af administrative arbejdsopgaver. Eleven kan prioritere egne arbejdsopgaver og koordinere arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens øvrige funktioner, herunder f.eks. i forbindelse med projektarbejde og mødeplanlægning. 8 Uddannelsesordning for 1912 Kontoruddannelse med specialer (version 7) 33

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Tilbydes i skolepraktik: Handelsassistent, salg Tilbydes ikke i skolepraktik: Handelsassistent, salg brancheretning auto Handelsassistent, logistik

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Specialet Generel Kontor

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Specialet Generel Kontor Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Specialet Generel Kontor I henhold til Bekendtgørelse nr. 22 af 12/01/2010 (gældende) og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 901 af 09/07/2010 samt Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Salgsassistent, uden profil Salgsassistent, med profil tekstil Salgsassistent, med profil kolonial Salgsassistent, med profil stormagasin Salgsassistent,

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere