Miljøforhold ved vedligehold renovering og nybyggeri i hotel- restaurant- og turistvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøforhold ved vedligehold renovering og nybyggeri i hotel- restaurant- og turistvirksomheder"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Miljøforhold ved vedligehold renovering og nybyggeri i hotel- restaurant- og turistvirksomheder Ole Vissing og Jørn Tredal Rambøll Torben Kaas Horesta

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold 1 FORORD 5 2 SAMMENFATNING METODE SÆRLIGE KENDETEGN VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER MILJØINDIKATORER VEDLIGEHOLDS- OG UDSKIFTNINGSFREKVENS FOR UDVALGTE BYGNINGSDELE OG INVENTAR RESULTATER FRA TESTVIRKSOMHEDERNE KONKLUSION 10 3 SUMMARY METHODOLOGY SPECIFIC CHARACTERISTICS SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL ASPECTS ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS FREQUENCY FOR MAINTENANCE AND REPLACEMENT OF SELECTED BUILDING MATERIALS AND FIXTURES RESULTS FROM THE COMPANIES IN THE CASE STUDIES CONCLUSION 14 4 BAGGRUND BRANCHEN HOTEL PRINDSEN ISHØJ HOTEL OG KURSUSCENTER 16 5 FORMÅL 19 6 SÆRLIGE KENDETEGN FOR BRANCHEN LEVETID STORT SLID/TILSMUDSNING SPIDSBELASTNINGER KRAV TIL UDSEENDE/IMAGE STOR UDSKIFTNING AF MEDARBEJDERE/GÆSTER/KUNDER REGISTRERING AF FORBRUG 23 7 VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER 25 8 MILJØINDIKATORER 27 9 VEDLIGEHOLDS- OG UDSKIFTNINGSFREKVENS FOR UDVALGTE BYGNINGSDELE OG INVENTAR LØBENDE VEDLIGEHOLD, SERVICE OG EFTERSYN RESULTATER FRA TESTVIRKSOMHEDER PROCESSEN OM INDDRAGELSE AF MILJØFORHOLD I PROJEKTERNE MILJØMÅLSÆTNINGER PRINDSEN RESULTATSKEMAER/MILJØHANDLINGSPLAN FOR HOTEL PRINDSEN MILJØUNDERSØGELSER CTS Minibarer Ventilation Gulvvarme Gulve i hotelværelser 38 3

4 4 Bilag A 39 Bilag B 101 Bilag C 109 Bilag D 123 Bilag E 125

5 1 Forord Nærværende rapport beskriver miljøforhold ved vedligehold, renovering og nybyggeri i hotel-, restaurant- og turisterhvervets virksomheder. Det er gennem arbejdet med Miljøstyringsprojektet for HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets arbejdsgiverforening) blevet konstateret, at der i branchen var et ønske om også at inddrage miljøforhold i forbindelse med vedligehold, renovering og nybyggeri som supplement til det eksisterende miljøstyringsprojekt. Miljøstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har derfor under tilskudsordning til fremme af miljøstyring i små og mellemstore virksomheder bevilget midler til nærværende projekt om Miljøforhold ved vedligehold, renovering og nybyggeri i hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Det har derfor været dette projekts opgave at supplere HORESTA s værktøjskasse, Miljø 2100, ved udvikling af miljømæssige virkemidler, løsninger og værktøjer, der kunne inddrages i denne. Projektet er gennemført i perioden marts 1998 til april 2000, og resultaterne af projektet skal derfor ses i sammenhæng med HORESTA s værktøjskasse Miljø Mange af de elementer, der er gengivet i dette miljøprojekt, fremgår også af de emnehæfter, der er udarbejdet til værktøjskassen. Projektet er gennemført i samarbejde med to casevirksomheder: Hotel Prindsen i Roskilde og Ishøj Hotel og Kursuscenter. 5

6 6

7 2 Sammenfatning Projektet er gennemført i perioden marts 1998 til april Formålet med projektet har været at indarbejde og inddrage miljøforhold ved vedligehold, renovering og nybyggeri i Miljøstyringsprojektets værktøjskasse Miljø 2100 for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet ved: at opstille branchespecifikke miljørigtige løsninger for vedligehold, renovering og nybyggeri at formidle disse løsninger sammen med HORESTA s værktøjskasse om miljø og informationsmaterialer mv., der udarbejdes i forbindelse med miljøstyringsprojektet for branchen Elementer der er gengivet i dette miljøprojekt fremgår af de emnehæfter, der indgår i værktøjskassen Miljø Projektet er gennemført i samarbejde med to casevirksomheder: Hotel Prindsen i Roskilde og Ishøj Hotel og Kursuscenter. Projektet på Hotel Prindsen var en større tilbygning til de eksisterende bygninger. Nybyggeriet bestod i opbygning af en ny fløj med ca. 26 værelser med, hvad der hertil hører af badeværelser, gange, lagerrum, ventilations-, belysnings- og varmeanlæg mv. Projektet på Ishøj Hotel og Kursuscenter var et led i en række vedligeholdsopgaver med udskiftning af diverse inventar og vedligehold af overflader. 2.1 Metode Som grundlag for inddragelse af miljøforhold i dette projekt, er der taget udgangspunkt i den metode, som er udarbejdet og beskrevet i Håndbog i miljørigtig projektering, BPS publikation 121. Projektet startede med en indledende miljøkortlægning, hvor de væsentlige miljøpåvirkninger ved projekterne i henholdsvis Hotel Prindsen og Ishøj Hotel og Kursuscenter blev kortlagt (jf. kapitel 7). Herefter blev der opstillet miljømålsætninger for projektet i Hotel Prindsen (jf. afsnit 10.2), og der blev udarbejdet en miljøhandlingsplan med angivelse af hvilke virkemidler/løsninger, der skulle iværksættes for at opfylde miljømålsætningerne (afsnit 10.3). For Ishøj Hotel og Kursuscenter blev der ikke opstillet egentlige miljømålsætninger eller en miljøhandlingsplan. Årsagen til dette var, at ledelsen ikke fandt det relevant, da opgaverne på Ishøj Hotel og Kursuscenter ikke var én sammenhængende opgave men flere små opgaver. Der blev derfor iværksat isolerede miljøundersøgelser i forhold til den konkrete opgave. Forudsætningerne for inddragelse af miljøforhold i projekterne på såvel Hotel Prindsen som på Ishøj Hotel og Kursuscenter er blevet kortlagt og er opstillet i kapitel 6 Særlige kendetegn for branchen. Således opdeles den indledende miljøkortlægning og forudsætningerne for inddragelse af miljøforhold i projekterne i: Særlige kendetegn for branchen (2.2) Væsentlige miljøpåvirkninger (2.3) 7

8 Miljøindikatorer (2.4) Vedligeholds- og udskiftningsfrekvens for udvalgte bygningsdele og inventar (2.5) 2.2 Særlige kendetegn Kortlægningen viste følgende særlige kendetegn for branchen, som vil have indflydelse på miljøforholdene: Levetid Stort slid og tilsmudsning Spidsbelastninger Krav til udseende/image Stor udskiftning af medarbejdere/gæster/kunder Registrering af forbrug Kendetegnene er gennemgået i kapitel Væsentlige miljøpåvirkninger De væsentlige miljøpåvirkninger ved vedligehold, renovering og nybyggeri fordelt på de enkelte livscyklusfaser jf. Håndbog i miljørigtig projektering, BPS publikation nr. 121 blev kortlagt og opstillet i skemaer. Der er udarbejdet et skema for vedligeholdsopgaver og et skema for renovering og nybyggeri jf. kapitel Miljøindikatorer For de enkelte miljøpåvirkninger er det blevet kortlagt hvilke miljøindikatorer, som det vil være relevant at måle på for at få registreret forbrug mv. i de forskellige områder i et hotel. Indikatorer bruges også i forbindelse med dokumentation af forbrug og lign. samt i forbindelse med registrering af, hvorvidt miljøtiltag, der iværksættes, også resulterer i de forventede resultater. Som supplement til det der står i denne rapport om miljøindikatorer, indeholder HORESTA s værktøjskasse, Miljø 2100, et emnehæfte, der alene omhandler miljøindikatorer. Kapitel 8 beskæftiger sig med miljøindikatorer. 2.5 Vedligeholds- og udskiftningsfrekvens for udvalgte bygningsdele og inventar Med baggrund i kortlægningen af de to casevirksomheder samt i erfaringsopsamling fra andre virksomheder er der blevet udarbejdet en liste over vedligeholds- og udskiftningsfrekvens af udvalgte bygningsdele og inventar i hoteller. Både vedligeholds- og udskiftningsopgaver giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger foruden forstyrrelser i driften af hoteller og restauranter. Det er derfor vigtigt at reducere disse miljøpåvirkninger ved at undgå unødige vedligeholdsopgaver og udskiftninger; f.eks. ved at vælge korrekt overfladebehandling, inventar der i slidstyrke og robusthed passer til den pågældende anvendelse osv. Listen fremgår af kapitel 9. 8

9 2.6 Resultater fra testvirksomhederne Resultaterne af de undersøgelser der er foretaget i projektforløbet, både på Hotel Prindsen og på Ishøj Hotel og Kursuscenter, er alle samlet og beskrevet i emnehæfterne i HORESTA s værktøjskasse Miljø De virkemidler og løsninger der er gengivet i emnehæfterne er alle samlet og gengivet i bilag A til denne rapport. Ledelsen på Hotel Prindsen ved hotelejer Martin Bank samt ledelsen på Ishøj Hotel og Kursuscenter ved Direktør Birgit Rasmussen har besvaret de test- og evalueringsskemaer, der er blevet udarbejdet i forbindelse med test af emnehæfter om inventar samt renovering og nybyggeri i HORESTA s miljøstyringsprojekt. På Hotel Prindsen blev testskemaerne gennemgået af både ledelsen, ingeniøren Per Willaume Andersen, Tegnestuen Bondetinget, og arkitekten Mette Skovbjerg, Varmings Tegnestue. Alle rettelser til emnehæfterne er efterfølgende blevet indarbejdet i de endelige udgaver. Begge steder fandtes emnehæfterne særdeles brugbare, særligt til brug som checkliste ved opgaver med både vedligehold, renovering og nybyggeri inden for branchen. Ishøj Hotel og Kursuscenter På Ishøj Hotel og Kursuscenter er der jævnligt i projektforløbet afholdt møder, hvor de vedligeholdelsesopgaver, der har været aktuelle, er blevet gennemgået. Der er med baggrund i møderne blevet udarbejdet en liste over hvilke mulige virkemidler og løsninger, der kan tages i anvendelse for at opnå størst reduktion i miljøpåvirkninger. Disse lister indgår i emnehæfterne i HORESTA s værktøjskasse Miljø 2100 og fremgår af bilag A til denne rapport. Herudover er der i afsnit kort beskrevet de konkrete undersøgelser, der er foretaget på Ishøj Hotel og Kursuscenter. Ledelsen på Ishøj Hotel og Kursuscenter har efter møderne gennemgået disse og taget stilling til hvilke løsninger, der skulle tages i anvendelse. Hotel Prindsen På Hotel Prindsen er projektet i løbet af projekteringen blevet forsinket mange gange og har i perioder været sat i stå på grund af uoverensstemmelser om økonomien i projektet. Dette har betydet, at det ikke har været muligt at se det endelige resultat af projekteringen, da byggeriet ikke var fuldført, da denne rapport blev udarbejdet. Det har dog været muligt at gennemføre hele projekteringen og implementere miljøløsninger og virkemidler hele vejen igennem denne. Der er særligt to elementer, der gennem hele projekteringen har sat en klar begrænsning i forhold til muligheder for implementering af miljøtiltag i projektet: 1. Tid 2. Økonomi Metode Projektet på Hotel Prindsen startede med en interessetilkendegivelse fra ledelsens side i at deltage i dette projekt. Herefter er der ved projektets start holdt møder med ledelsen, og virksomheden er blevet gennemgået i forbindelse med kortlægningen. Efterfølgende har RAMBØLL og ledelsen holdt møder, hvor mulige miljømålsætninger for projektet blev drøftet. I afsnit 7.2 er overvejelserne omkring valg af miljømålsætninger på Hotel Prindsen gennemgået. Efterfølgende er der udarbejdet et skema (se bilag B), hvor miljømålsætningerne for projektet er opstillet sammen med de mulige virkemidler/løsninger. Hvert virkemiddel/løsning er i projektforløbet gennemgået og undersøgt med henblik på muligheden for iværksættelse og relevans for projektet. Resultatet af alle skemaer der er gennemgået i projektet fremgår af bilag C. 9

10 2.7 Konklusion Det kan samlet konkluderes, at dette projekt har bidraget væsentligt til HORESTA s miljøstyringsprojekt, hvor der i værktøjskassen Miljø 2100 i følgende emnehæfter er indsat afsnit om renovering og nybyggeri: Varme El Vand Affald Transport Miljø- og sundhedsbelastende stoffer Støj og lugt Arbejdsmiljø og hvor der er blevet udarbejdet to selvstændige emnehæfter på baggrund af input fra dette projekt: Inventar Renovering og nybyggeri I forbindelse med test af emnehæfterne har branchen med stor interesse modtaget de udarbejdede lister over mulige virkemidler og løsninger, der kan tages i anvendelse for at reducere miljøpåvirkningerne fra vedligeholds- renoverings- og nybyggeriopgaver. Særligt har bygherrer, arkitekter og ingeniører oplyst, at emnehæfterne kan anvendes som miljøchecklister ved større eller mindre projekteringsopgaver. Det kan samlet konkluderes, at det har været muligt at inddrage og implementere miljøtiltag i de to projekter i casevirksomhederne, således at disse på mange punkter er blevet mere miljørigtige. Det kan samtidigt konkluderes, at de tiltag og løsninger, der ud over at reducere miljøpåvirkningerne også giver besparelser på driftsøkonomien og bedre komfort for medarbejderne og gæsterne, er nemme at inddrage i projekterne. Herimod er inddragelse af miljøforhold i opgaver, der ikke direkte giver besparelser på driftsøkonomien og bedre komfort for medarbejderne og gæsterne, kan være særdeles vanskelige at inddrage i projekterne. Dette skyldes, at tid og økonomi stadig er de altafgørende faktorer, når ledelsen i virksomhederne skal træffe beslutninger om løsninger og tiltag. 10

11 3 Summary The project took place in the period between March 1998 and April The project focussed on the environmental considerations that occur during the construction, maintenance, and renovation of hotel buildings. The purpose of the project was to integrate these into HORESTA s (National Employers' Association and Trade Association of the Hotel, Restaurant and Tourism Industry in Denmark) environmental management tool-box Environment 2100 for the hotel, restaurant and tourism industry by: presenting branch-specific environmentally correct solutions for during the construction, maintenance, and renovation disseminating these solutions via the HORESTA Environment 2100 toolbox, and other information material developed in conjunction with the branch-specific environmental management project The results of the project are also presented in the relevant brochures in the HORESTA Environment 2100 toolbox. The project was implemented in co-operation with 2 companies, which acted as the case studies Hotel Prindsen in Roskilde and Ishøj Hotel. The part of the project implemented at Hotel Prindsen covers a large extension to the existing buildings. The new construction consisted of new wing with 26 rooms, including the usual features such as bathrooms, corridors, and storerooms, as well as ventilation, lighting and heating facilities. The part of the project implemented at Ishøj Hotel covers a maintenance task, consisting of the replacement of a variety of fixtures and the maintenance of surfaces. 3.1 Methodology The methodology developed and described in the publication Handbook of Environmental Management in Project Design (BPS Publication 121) has been used as the basis methodology for the integration of environmental aspects in this project. The project started with the initial environmental review of Hotel Prindsen and Ishøj Hotel, where the most significant environmental aspects were identified (see chapter 7). On the basis of the environmental review at Hotel Prindsen, environmental targets and an environmental management programme were developed for the Hotel Prindsen project (see section 10.2). The environmental management programme addresses the technical actions that need to be implemented to fulfil the environmental targets (see section 10.3). In the case of Ishøj Hotel, the maintenance tasks were not part of a large overall project but rather constituted a series of smaller, separate projects. The management therefore decided that it was not relevant to develop environmental targets and an environmental management programme. Instead, environmental studies were conducted of the individual maintenance tasks. The state of the art for integrating environmental considerations into the projects at Hotel Prindsen and Ishøj Hotel has been reviewed, and is presented in chapter 6. The initial environmental review and the state of the art for integrating environmental considerations into the projects are described below. They have been divided into the following areas: 11

12 specific characteristics of the branch (3.2) significant environmental aspects (3.3) environmental performance indicators (3.4) frequency for maintenance and replacement of selected building materials and equipment (3.5) 3.2 Specific Characteristics The review of the hotel, restaurant and tourism branch revealed the following specific characteristics for the branch: lifetime great wear and tear as well as dirt exposure strain at peak times appearance and image important frequent changes in staff/guests/customers registration of consumption The above characteristics are described in more detail in chapter Significant Environmental Aspects The significant environmental aspects from construction, maintenance and renovation, presented and categorised into individual life cycle phases in the Handbook of Environmental Management in Project Design (BPS Publication 121), are reviewed and presented in the form of procedures. These procedures have been developed for maintenance tasks as well as for renovation and construction work (see chapter 7). 3.4 Environmental Performance Indicators Environmental Performance Indicators (EPIs) are suggested for each individual environmental aspect. The EPIs can be used to register resource consumption in different parts of a hotel. The EPIs can also be used to document resource consumption over a period of time, and thereby monitor that environmental management activities are having the expected results. The separate brochure on EPIs in the HORESTA Environment 2001 toolbox can supplement the information on EPIs presented in chapter 8 of this report. 3.5 Frequency for maintenance and replacement of selected building materials and fixtures A list of maintenance and replacement frequencies has been developed for selected building materials and equipment in hotels on the basis of the review of the two companies in the case studies and the experiences of other relevant companies. Both maintenance and replacement activities are the source of significant environmental aspects besides disturbing the day-to-day operations of hotels and restaurants. It is important to reduce the significance of these environmental aspects by avoiding unessential maintenance and replacement, by for example selecting the correct surface treatment materials and fixtures whose robustness and durability match the use to which they will be applied. The list of maintenance and replacement frequencies is presented in chapter 9. 12

13 3.6 Results from the Companies in the Case Studies The results of the studies undertaken in the course of the project, both at Hotel Prindsen and at Ishøj Hotel, are collected and reported in the HORESTA Environment 2100 toolbox. The approaches and solutions are presented in the Environment 2100 brochures and in Appendix A to this report. The management at Hotel Prindsen, represented by hotel owner Martin Bank, and the management at Ishøj Hotel, represented by Director Birgit Rasmussen, have answered the test and evaluation forms, developed to test the fixtures, renovation and construction brochures in the HORESTA Environment 2100 toolbox. At Hotel Prindsen, the test and evaluation forms were examined by the management; Per Willaume Andersen (Engineer), Tegnestuen Bondetinget; and Mette Skovbjerg (Architect), Varmings Tegnestue. Corrections to the brochures have subsequently been included in the final versions of the brochures. Both case study companies found the brochures very useful, especially when used as an environmental checklist for construction, maintenance and renewal tasks. Ishøj Hotel Meetings were regularly held at Ishøj Hotel during the project s progress to discuss the maintenance tasks that were being carried out. A list has been developed, based on the results of those meetings, describing the approaches and solutions that can be used to achieve the best possible reduction of environmental aspects. The list is included in the brochure in the HORESTA Environment 2100 toolbox, and is also included in Appendix A to this report. In addition, section 10.4 contains a short description of the environmental studies that have been undertaken at Ishøj Hotel. After the meetings, Ishøj Hotel s management examined these and decided which approaches and solutions should be taken into effect. Hotel Prindsen The planning phase of the construction project at Hotel Prindsen was delayed on numerous occasions, and even stopped at certain points in time, due to financial disagreements. The delays mean that it has not been possible to include the final results of the planning into this project, as construction was not complete at the time this report has been made. It has though been possible to implement the whole planning phase of the project, and implement environmental approaches and solutions throughout the planning process. Throughout the whole planning phase, two specific factors have limited the opportunities for implementing environmental activities in the project, these were: 1. time 2. economy Method The project at Hotel Prindsen started with an expression of interest from the management, stating their interest in participating in the project. Meetings were then held with the management at the hotel, and a walk through of the company conducted in connection with the environmental review. RAMBØLL and the management at the hotel then held a series of meetings where the environmental goals and targets for the project were discussed. Section 7.2 describes the considerations that were made in the development of environmental goals and targets for Hotel Prindsen. Subsequently a procedure was developed (see Appendix B), where the environmental goals and targets are presented together with possible solutions and approaches. Every approach and solution has been examined during the course of the project and assessed in terms of its applicability and relevance to the project. The results of all procedures that have been examined in this project are presented in Appendix C. 13

14 3.7 Conclusion It can be concluded that this project has made a significant contribution to the HORESTA Environment 2100 toolbox. The following sections in Environment 2100 contain sections on renovation and construction: Heating Electricity Water Waste Transport Substances which damage health and the environment Noise and smell Occupational health and safety Two separate brochures have been developed on the basis of input from this project: Fixtures Renovation and construction In connection with the test of the brochures, the branch has in general received the lists of approaches and solutions to reducing the environmental aspects from maintenance, renovation and construction work with great interest. Building owners, architects and engineers especially, have stated that the brochures can be used as environmental checklists in connection with both large and small planning tasks. It can be concluded that it has been possible to integrate environmental actions into the maintenance and construction projects at the two companies used as case studies. In this way, both companies have become more environmentally friendly. It can also be concluded that those actions and solutions, which, in addition to reducing the significance of environmental aspects, also provide financial savings and better comfort levels for guests and employees, are easier to integrate into projects. On the other hand, integrating those actions and solutions, which do not provide financial savings and better comfort levels for guests and employees, can be especially difficult. This is because time and economy are still the all-decisive factors when the management in a company has to make a decision on the approach and solution to be used. 14

15 4 Baggrund Arbejdet med miljøforhold ved vedligehold, renovering og nybyggeri i hotel-, restaurantog turistvirksomheder har taget udgangspunkt i to konkrete virksomheder: Hotel Prindsen i Roskilde og Ishøj Hotel og Kursuscenter. Som grundlag for inddragelse af miljøforhold i dette projekt er der taget udgangspunkt i den metode, der er udarbejdet og beskrevet i Håndbog i miljørigtig projektering, BPS publikation Branchen Hotel- og restauranterhvervet udgjorde i virksomheder fordelt på værtshuse, fast food, hoteller, restauranter og andre lignende virksomheder. Erhvervets samlede omsætning udgjorde samme år 25,2 mia. kr. Erhvervet beskæftigede personer i 1995, mens den samlede danske turismes beskæftigelsesmæssige effekt opgjordes til ca personer samme år. Branchen er karakteriseret ved, at der ofte sker vedligehold, renovering og nybyggeri. Dette kan medføre mange og store miljøpåvirkninger, hvis der ikke tages hensyn til miljøforholdene ved gennemførelse af aktiviteter indenfor disse områder. Det er derfor vigtigt, at branchen sætter særlig fokus på miljøpåvirkningerne ved vedligehold, renovering og nybyggeri. I kapitel 6 Særlige kendetegn for branchen er de forhold i branchen, der kan give anledning til miljøpåvirkninger gennemgået. 4.2 Hotel Prindsen Hotel Prindsen blev valgt, da det er et gammelt hotel med restaurant, som netop skulle i gang med en større renovering og nybyggeri af 26 værelser. Beliggenhed Hotel Prindsen er beliggende i Roskilde centrum. Bygningen er opført i Størrelse Hotellet har 46 værelser med i alt 85 senge. Det samlede bruttoetageareal er m 2. Udover overnatningsfaciliteterne råder Hotel Prindsen over en restaurant, en bar og konferencefaciliteter i form af et egentligt kursuslokale med tilhørende grupperum. Desuden hører til hotellet en festsal. 15

16 Arealet fordeler sig på følgende måde: Område Areal, m 2 Restaurant 200 Bar 50 Værelser Køkken 285 Opvask 15 Lagerrum 250 Kursuslokaler 126 Selskabslokale 125 Teknikrum 45 I alt Virksomhedens ansatte kan omregnes til 38,3 fuldtidsstillinger. Øvrige bemærkninger Best Western-kæden kører i samarbejde med Verdensnaturfonden et treårigt miljøprogram. Det er målet med dette program, at de deltagende virksomheder inden 2002 skal: reducere deres vandforbrug med 15% i forhold til 1998-niveau anvende vaske- og rengøringsmidler, der er miljømærkede anvende vaske- og rengøringsfirmaer, der er miljøcertificerede Det er et krav i miljøprogrammet, at de enkelte virksomheder udpeger en miljømedarbejder, som skal varetage de daglige miljøopgaver på virksomhederne. Miljømedarbejderen på Hotel Prindsen deltager hver måned på afdelingsmøder, hvor miljøet er et fast punkt på dagsorden. Renovering og nybyggeri Hotel Prindsen s projekt omfatter et større renoveringsarbejde og nybyggeri. Nybyggeriet består i opbygning af en ny fløj med ca. 26 værelser med hvad der dertil hører af badeværelser, gange, lagerrum, ventilation-, belysnings- og varmeanlæg mv. Renoveringen består i en renovering af de eksisterende ventilationsanlæg, vandforsyningsanlæg, herunder kedler, mv. Renoveringen vil endvidere betyde, at eksisterende bygninger på grund af nybyggeriet skal rives ned, og at andre dele af bygningen skal renoveres. 4.3 Ishøj Hotel og Kursuscenter Ishøj Hotel og Kursuscenter blev valgt, da dette er et nyt hotel placeret i nye bygninger opført i firserne. Hotellet står over for at skulle gennemgå en kraftig vedligeholdelse af inventar og overflader mv. Beliggenhed Ishøj Hotel er beliggende i Ishøj Centret på 6, 8 og 9 etage. Centret er opført i Størrelse Ishøj Hotel har 41 dobbeltværelser med i alt 82 senge. Udover overnatningsfaciliteterne råder Ishøj Hotel over morgenmadsrestaurant og konferencefaciliteter, der består af kursuslokaler med tilhørende grupperum. Nuværende inventar stammer fra

17 Virksomheden har omregnet til fuldtidsstillinger ca. 8 ansatte. Vedligeholdsarbejder Ishøj Hotel stod over for at skulle vedligeholde og udskifte inventar, der har været i brug på hotellet siden Her er bl.a. tale om udskiftning af toiletter, blandingsbatterier på toiletter, minibarer, renovering af ventilationsanlæg samt overflader på vægge og gulve (gulvtæpper). Valget af disse to ens typer virksomheder placeret i to meget forskellige bygningstyper sikrer, at projektet så bredt som muligt dækker branchens forskellige vedligeholds-, renoverings- og nybyggeri opgaver og deres miljøpåvirkninger. 17

18 18

19 5 Formål Formålet med projektet er: at indarbejde og inddrage miljøforhold ved vedligehold, renovering og nybyggeri i Miljøstyringsprojektet for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet. at opstille branchespecifikke miljørigtige løsninger for vedligehold, renovering og nybyggeri. at formidle disse løsninger sammen med HORESTA s værktøjskasse Miljø 2100 og informationsmaterialer mv., der udarbejdes i forbindelse med miljøstyringsprojektet for branchen. 19

20 20

21 6 Særlige kendetegn for branchen Branchen er karakteriseret ved, at der ofte sker vedligehold, renovering og nybyggeri. Årsagen til den store aktivitet i branchen indenfor vedligehold, renovering og nybyggeri er kortlagt og gennemgået i det følgende. På mange punkter er der ikke nogen forskel mellem bygninger til hoteller og restauranter og lign. og andre former for bygninger, som f.eks. boliger og kontorbyggeri. Bygningsdele som tag og facader er i vidt omfang uafhængige af hvilken type bygning, der er tale om. Således skal bygherren og de projekterende langt hen af vejen gøre sig de samme miljømæssige overvejelser for de nævnte bygningstyper som for andre bygningstyper. En miljømæssig optimering af vedligeholds-, renoverings-, og nybyggeriet i Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet må tage udgangspunkt i de særlige kendetegn, som følger med anvendelse af bygninger indenfor dette erhverv. I det nedenstående er der derfor listet forskellige miljøforhold, der er vigtige at tage hensyn til i forhold til vedligeholds-, renoverings-, og nybyggeriopgaver i hotel-, restaurant- og turisterhvervet. 6.1 Levetid Kravet til levetid af de forskellige bygningsdele (og af bygningen som helhed) er en meget central miljømæssig parameter. Udformningen af hoteller, restauranter, barer, cafeer og lign. ændrer sig hele tiden derfor må levetiden af de enkelte bygningsdele nøje overvejes, således at der eksempelvis ikke introduceres miljøpåvirkninger eller anlægsudgifter som øger levetiden udover det nødvendige. Eksempelvis vil valg af miljøbelastende overfladebehandling for at øge levetiden eller valg af aluminium i forhold til ubehandlet træ give unødvendige miljøpåvirkninger, hvis bygningsdelen alligevel udskiftes af andre årsager, før levetiden er forløbet. Levetiden for byggematerialer/produkter, bygningsdele og inventar i hotel- og restaurationsbranchen er generelt kortere end for eksempel ved bolig- og kontorbyggeri. Årsagen til dette er bl.a: nødvendig udskiftning/reparation pga. hårdt slid udskiftning pga. ny mode/nye krav til æstetik udskiftning pga. nyindretning som følge af ny leder/ejer nye myndighedskrav I kapitel 9 findes et skema for Vedligeholds- og udskiftningsfrekvens for udvalgte bygningsdele og inventar i hoteller og restauranter; herunder en liste over inventar og bygningsdele, hvor der løbende en gang om året normalt sker eftersyn, service og vedligehold. 6.2 Stort slid/tilsmudsning Et karakteristika for især restauranter, cafeer, barer, cafeterier og lign. er det meget store slid, som bygninger og inventar udsættes for. Uanset hvilke mål, der sættes for levetid, skal kompletteringen vælges så robust, at levetiden på trods af det store slid bliver som projekteret. Af bygningsdele og inventar hvor der er særligt stort slid og tilsmudsning kan følgende nævnes: 21

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Energieffektive minibarer til hotelværelser

Energieffektive minibarer til hotelværelser Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer 337-049 December 2005 HORESTA Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Totaløkonomi principper og perspektiver

Totaløkonomi principper og perspektiver Totaløkonomi principper og perspektiver Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet Byggeøkonomisk Netværk Arkitekternes Hus, 13. december 2011 khh@sbi.dk Disposition

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere