BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN Caprelsa 100 mg, filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg vandetanib. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukket (tablet) Runde, bikonvekse, hvide filmovertrukne tabletter mærket med "Z100" på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Caprelsa er indiceret til behandling af aggressiv og symptomatisk medullær thyreoideacancer (MTC) hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserendesygdom. Hos patienter, hvis status for RET-mutationer (RET = rearranged during transfection, omlejret under transfektion) ikke er kendt eller er negativ, bør der tages højde for en mulig mindre fordel før individuel behandlingsbeslutning (se vigtig information i pkt. 4.4 og 5.1). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Behandlingen skal iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af TMC og anvendelse af cancermedicin og erfaring med vurdering af elektrokardiogram (EKG). Lægemidlet må kun udleveres én gang efter samme recept. For yderligere udlevering kræves en ny recept. Dosering Den anbefalede dosis er 300 mg én gang dagligt, taget med eller uden føde på nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Hvis en dosis glemmes, skal den tages, så snart patienten kommer i tanker om det. Hvis der er mindre end 12 timer til den næste dosis, skal patienten ikke tage den glemte dosis. Patienterne skal ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) for at gøre det ud for den glemte dosis. Patienter, som får behandling med Caprelsa skal have udleveret et patientinformationskort og oplyses om risiciene ved Caprelsa (se også indlægssedlen). Varighed Vandetanib kan gives, indtil patienter med MTC ikke længere har gavn af behandlingen. Dosisjusteringer QTc-intervallet bør vurderes nøje før indledning af behandlingen. I tilfælde af grad 3 bivirkning, vurderet ud fra den fælles bivirknings terminologi (CTCAE) eller højere toksicitet eller forlængelse af EKG ets QTc-interval skal indgift af vandetanib som minimum afbrydes midlertidigt og genoptages med en reduceret dosis, når toksiciteten er forsvundet eller forbedret til CTCAE-grad 1 (se pkt. 4.4). 2

3 Den daglige dosis på 300 mg kan reduceres til 200 mg (to 100 mg tabletter), og derefter til 100 mg, hvis det er nødvendigt. Patienten skal overvåges på passende vis. Som følge af den 19 dages halveringstid vil bivirkninger, herunder et forlænget QTc-interval, muligvis ikke forsvinde hurtigt (se pkt. 4.4). Særlige patientpopulationer Pædiatrisk population Sikkerheden og effekten hos børn er ikke klarlagt. Derfor er vandetanib ikke indiceret til brug hos pædiatriske patienter. Ældre Der kræves ingen justering i startdosis til ældre patienter. Der er begrænsede kliniske data for vandetanib fra patienter med MTC over 75 år. Nedsat nyrefunktion Et farmakokinetisk studie med frivillige forsøgspersoner med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion viser, at eksponering for en enkelt dosis vandetanib øges med op til faktor 1,5, 1,6 og 2 af niveauet hos patienter med let, moderat (creatinine clearance 30 til < 50 ml/min) eller svært (clearance < 30 ml/min) nedsat nyrefunktion ved baseline (se pkt. 5.2). Kliniske data tyder på, at en ændring af startdosis til patienter med let nedsat nyrefunktion ikke er nødvendig. Der foreligger begrænsede data med 300 mg til patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Dosis skulle reduceres til 200 mg hos 5 ud af 6 patienter. Startdosis kan reduceres til 200 mg hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Sikkerhed og virkning er dog ikke klarlagt for styrken på 200 mg (se pkt. 4.4). Vandetanib anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion, da der er begrænsede data fra patienter med svært nedsat nyrefunktion, og sikkerhed og effekt er ikke blevet klarlagt. Nedsat leverfunktion Vandetanib anbefales ikke til patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mere end 1,5 gange den øverste grænse for normalområdet), eftersom der foreligger begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion, og sikkerhed og effekt ikke er blevet klarlagt (se pkt. 4.4). Farmakokinetiske data fra frivillige personer tyder på, at der ikke kræves nogen ændring i startdosis til patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2). Indgivelsesmåde For patienter med synkebesvær kan vandetanib-tabletterne opløses i et halvt glas ikke-kulsyreholdigt drikkevand. Der må ikke anvendes andre væsker. Tabletten skal lægges i vandet uden at knuse den, omrøres indtil den er opløst (ca. 10 minutter), hvorefter opløsningen indtages straks. Eventuelle rester i glasset skal blandes med et halvt glas vand og indtages. Væsken kan også indgives gennem en nasogastrisk sonde eller et gastrostomi sonde. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Medfødt langt QTc-syndrom. Patienter med QTc-interval over 480 ms. Samtidig brug af vandetanib og følgende lægemidler, der ligeledes er kendt for at forlænge QTc-intervallet og/eller inducere torsades de pointes: arsenik, cisaprid, erythromycin intravenøst (i.v.), toremifen, mizolastin, moxifloxacin, klasse IA- og III-antiarytmika (se pkt. 4.5). Amning (se pkt. 4.6). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen På grund af de associerede risici er det vigtigt at begrænse behandling med vandetanib til de patienter, som har et reelt behov for behandlingen, dvs. som har et symptomatisk og aggressivt sygdomsforløb. Symptomatisk sygdom eller progredierende sygdom alene er ikke nok til at foranledige behandling 3

4 med vandetanib. Hastigheden for ændringer i niveauet af biomarkører såsom calcitonin (CTN) og/eller carcinoembryonalt antigen (CEA) samt hastigheden for forandringer i tumorvolumen under observation (watchful waiting)kan hjælpe med til at identificere ikke blot patienter med behov for behandlingen, men også det optimale tidspunkt for indledning af behandling med vandetanib. QTc-forlængelse og torsades de pointes Vandetanib i en dosis på 300 mg associeres med en væsentlig og koncentrationsafhængig forlængelse af QTc-intervallet (middelværdi 28 ms, median 35 ms). Den første QTc-forlængelse indtraf sædvanligvis i løbet af de første 3 måneder af behandlingen, men forekom også første gang efter dette tidspunkt. Halveringstiden for vandetanib (19 dage) gør forlængelsen af QTc-intervallet særligt problematisk (se pkt. 4.8). Ved en dosis på 300 mg pr. dag ved MTC blev der observeret bekræftet EKG QTc-forlængelse til over 500 ms. hos 11% af patienterne i en fase III-undersøgelse. EKG QTcforlængelse synes at være dosisafhængig. Torsades de pointes og ventrikulær takykardi er indberettet som ikke almindelige bivirkninger hos patienter, der fik indgivet vandetanib 300 mg dagligt. Risikoen for torsades kan være øget hos patienter med elektrolyt ubalance (se pkt. 4.8). Behandling med vandetanib må ikke startes hos patienter, hvis EKG QTc-interval er større end 480 ms. Vandetanib bør ikke gives til patienter, som har en anamnese med torsades de pointes, medmindre alle de risikofaktorer, som bidrog til torsades, er blevet korrigeret. Vandetanib er ikke blevet undersøgt hos patienter med ventrikulær arytmi eller nyligt myokardieinfarkt. Der bør indhentes et EKG, samt værdier for serumkalium, calcium, magnesium og thyreoideastimulerende hormon (TSH) ved baseline og 1, 3, 6 og 12 uger efter behandlingsstart samt hver 3. måned i mindst et år derefter. Denne plan bør følges i perioden efter dosisreduktion pga. QTcforlængelse og efter afbrydelse af behandlingen i mere end to uger. EKG'er og blodprøver bør også indhentes som klinisk indiceret i løbet af denne periode og efterfølgende. Hyppig EKG-monitorering af QTc-intervallet bør fortsættes. Serum-kalium, serum-magnesium og serum-kalcium bør holdes inden for normalområdet for at reducere risikoen for EKG QTc-forlængelse. Der vil være behov for yderligere monitorering af QTc, elektrolytter og nyrefunktion især i tilfælde af diarré, tiltagende diarré/dehydrering, i elektrolytubalanceog/eller nedsat nyrefunktion. En kardiolog bør konsulteres, hvis QTc stiger markant, men holder sig under 500 ms. Administration af vandetanib sammen med stoffer, der vides at forlænge QTc-interval på EKG et, er kontraindiceret eller frarådes (se pkt. 4.3 og 4.5). Vandetanib bør ikke anvendes samtidig med ondansetron (se pkt. 4.5). Patienter, som udvikler en enkelt værdi for QTc-interval på 500 ms, bør holde op med at tage vandetanib. Behandlingen kan genoptages med reduceret dosis, når tilbagevenden af QTcintervallet til status som før behandlingen, er blevet bekræftet og en eventuel elektrolytubalance er blevet korrigeret. Posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom, PRES (= reversibelt posteriort leukoencefalopatisk syndrom, RPLS) PRES er et syndrom med subkortikalt vasogent ødem, der diagnosticeres ved MR-skanning af hjernen, og som er blevet observeret sjældent i forbindelse med vandetanibbehandling i kombination med kemoterapi. PRES er også blevet observeret hos patienter, der fik vandetanib som monoterapi. Dette syndrom bør tages i betragtning hos enhver patient, der indfinder sig med krampeanfald, hovedpine, synsforstyrrelser, konfusion eller ændret mental status. Der bør udføres en MR-skanning af hjernen hos enhver patient, med krampeanfald, konfusion eller ændret mental status. RET-status (status for omlejret under transfektion) Patienter uden RET-mutation kan have begrænsede fordele af behandling med vandetanib, og der kan gælde et andet benefit/risk-forhold for denne patientpopulation end for gruppen med RET-mutationer. Hos patienter, der muligvis har negativ status for RET-mutation, bør der 4

5 tages højde for, at der kan være færre fordele ved behandlingen, før der træffes afgørelser om behandling af den enkelte patient. Ligeledes bør anvendelse af vandetanib overvejes nøje på grund af de risici, der er forbundet med behandlingen. Det anbefales derfor at teste for RETmutation. Til bestemmelse af status for RET-mutation vil det være at foretrække, at vævsprøver udtages på tidspunktet for indledning af behandlingen snarere end på diagnosetidspunktet (se pkt. 4.1 og 5.1). Hudreaktioner Udslæt og andre hudreaktioner (inklusive lysfølsomhedsreaktioner og palmar-plantar erytrodysæstesisyndrom) er blevet observeret hos patienter, som havde fået vandetanib. Lette til moderate hudreaktioner kan behandles symptomatisk, eller ved dosisreduktion eller -afbrydelse. Alvorligere hudreaktioner (som f.eks. Stevens-Johnsons syndrom) kan kræve systemiske glukokortikosteroider og permanent seponering af vandetanib. Der bør udvises forsigtighed ved eksponering for sollys ved at bære beskyttende beklædning og/eller solcreme på grund af den potentielle risiko for fototoksiske reaktioner forbundet med behandling med vandetanib. Diarré Diarré er både et sygdomsrelateret symptom og en kendt bivirkning ved vandetanib. Standardmidler mod diarré anbefales til behandling af diarré. QTc og serumelektrolytter skal overvåges hyppigere. Hvis der udvikles svær diarré (CTCAE-grad 3-4), bør indtagelse af vandetanib ophøre, indtil diarréen forbedres. Når der er opnået bedring, kan behandlingen genoptages ved en reduceret dosis (se pkt. 4.2 og 4.8). Hæmoragi Forsigtighed tilrådes ved administration af vandetanib til patienter med hjernemetastaser, da der er indberettet intrakranielle blødninger. Hjerteinsufficiens Der er blevet observeret hjerteinsufficiens hos patienter, der fik vandetanib. Midlertidig eller permanent seponering af behandlingen kan være nødvendig hos patienter med hjerteinsufficiens. Dette er muligvis ikke reversibelt ved ophør med vandetanib. Visse tilfælde har været dødelige. Hypertension Hypertension, herunder hypertensiv krise, er blevet observeret hos patienter behandlet med vandetanib. Patienter skal monitoreres for hypertension og kontrolleres efter behov. Hvis højt blodtryk ikke kan kontrolleres med medicinsk behandling, bør brugen af vandetanib ikke genoptages, før blodtrykket er kontrolleret medicinsk. Det kan være nødvendigt at reducere dosis (se pkt. 4.8). Patienter med nedsat nyrefunktion Vandetanib anbefales ikke til patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion, da der er begrænsede data, og sikkerhed og effekt er ikke klarlagt (se pkt. 4.2, 5.1 og 5.2). Patienter med nedsat leverfunktion Vandetanib anbefales ikke til patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mere end 1,5 gange den øverste grænse for normalområdet), eftersom der foreligger begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion, og sikkerhed og effekt ikke er klarlagt. Farmakokinetiske data fra frivillige tyder på, at der ikke kræves nogen ændring i startdosis til patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2). Forhøjelser af alaninaminotransferase Forhøjelser af alaninaminotransferase er almindeligt forekommende hos patienter behandlet med vandetanib. Størstedelen af forhøjelserne forsvinder under den fortsatte behandling, og andre forsvinder sædvanligvis efter en afbrydelse af behandlingen på 1-2 uger. Periodisk monitorering af alaninaminotransferase anbefales. 5

6 Interstitiel lungesygdom Interstitiel lungesygdom (ILD) er blevet observeret hos patienter, der fik vandetanib, og visse tilfælde var dødelige. Hvis en patient udviser symptomer fra luftvejene som f.eks. dyspnø, hoste og feber, skal behandlingen med vandetanib afbrydes, og en øjeblikkelig undersøgelse initieres. Hvis ILD bekræftes, bør behandlingen med vandetanib seponeres permanent, og patienten behandles på passende vis. CYP3A4-induktorer Samtidig anvendelse af vandetanib med stærke CYP3A4-inducere (såsom rifampicin, perikum, carbamazepin, phenobarbital) bør undgås (se pkt. 4.5). CTN mindre end 500 pg/ml Fordelen ved vandetanib til patienter med CTN mindre end 500 pg/ml er ikke blevet klarlagt, derfor bør brug til patienter med CTN <500 pg/ml omhyggeligt overvejes på grund af de behandlingsrelaterede risici ved vandetanib. Patientinformationskort Alle læger, der ordinerer Caprelsa, skal være bekendt med informationen til lægen og retningslinjerne for anvendelse. Sundhedspersonale skal drøfte risici ved behandling med Caprelsa med patienten. Patienten vil få udleveret et patientinformationskort ved hver medicinudlevering. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Farmakokinetiske interaktioner Virkning af vandetanib på andre lægemidler In vitro-data tyder på, at vandetanib er en moderat CYP3A4-induktor. Da der ikke er blevet udført undersøgelser af klinisk interaktion, bør forsigtighed udvises, når vandetanib kombineres med CYP3A4-substrater, især østroprogestativer, immunosuppressive midler som f.eks. cyclosporin eller tacrolimus, eller antineoplastiske midler som f.eks. docetaxel og bortezomib. Vandetanib er en svag hæmmer af efflukspumpen P-glykoprotein (P-gp). Samtidig indgift af vandetanib og lægemidler, der udskilles af P-gp, som f.eks. dabigatran eller digoxin, kan medføre forøgede plasmakoncentrationer af disse lægemidler. Patienter, der er i behandling med dabigatran eller digoxin og vandetanib, kan kræve øget klinisk og biologisk overvågning samt relevante justeringer af dosis efter behov. Vandetanib er en hæmmer af den organiske kationtransporter 2 (OCT2). Derfor kan vandetanib potentielt reducere elimineringen af lægemidler, der vides at udskilles af OCT2 og øge en patients eksponering for disse lægemidler. Metformin er et substrat af OCT2, og patienter der får vandetanib og metformin (eller et andet substrat af OCT2), kan have behov for mere omhyggelig overvågning og eventuel dosisjustering af metformin. Virkningen af protonpumpehæmmere på den gastrointestinale absorption af vandetanib er ikke blevet fastlagt. Vandetanib viser ph-afhængig opløselighed, og derfor kan samtidig indgift af vandetanib og protonpumpehæmmere reducere patientens eksponering for vandetanib. Samtidig anvendelse med disse lægemiddelklasser, anbefales derfor ikke. Virkningen af andre lægemidler på vandetanib I en klinisk undersøgelse udført med raske frivillige med samtidig indgift af vandetanib (en enkelt dosis på 300 mg) og itraconazol (gentagne doser på 200 mg, én gang dagligt), en potent CYP3A4- hæmmer, øgedes vandetanib-plasmaeksponeringen med ca. 9%. Eftersom dosen af itraconazol var under den mindste anbefalede dosis til at hæmme CYP3A4, (dvs. 400 mg én gang dagligt), bør der udvises forsigtighed, når itraconazol og andre potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketocoanzol, ritonavir og clarithromycin) kombineres med vandetanib. 6

7 I en klinisk undersøgelse udført med raske mandlige forsøgspersoner blev eksponeringen for vandetanib reduceret med 40%, når det blev indgivet sammen med den potente CYP3A4-induktor rifampicin. Derfor bør indgivelse af vandetanib med rifampicin og andre potente CYP3A4-induktorer (f.eks. carbamazepin, phenobarbital og perikum) undgås (se pkt. 4.4). Farmakodynamiske interaktioner Galdeudskillelse af ikke-omdannet vandetanib er en af udskillelsesvejene for vandetanib. Vandetanib er ikke et substrat af multidrug-resistensprotein 2 (MRP2), p-glykoprotein (Pgp) eller brystcancerresistensprotein (BCRP). Lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet Det er påvist, at vandetanib kan forlænge EKG ets QTc-interval. Der foreligger rapporter om torsades de pointer som ikke almindelig bivirkning. Samtidig anvendelse af vandetanib og lægemidler, der vides også at forlænge QTc-intervallet og/eller inducere torsades de pointes er derfor enten kontraindiceret eller anbefales ikke, afhængigt af eksisterende behandlingsalternativer. Kombinationer, som er kontraindiceret (se pkt. 4.3): Cisaprid, erythromycin intravenøst (i.v.), toremifen, mizolastin, moxifloxacin, arsenik, klasse IA- og III-antiarytmika Ikke anbefalede kombinationer: Methadon, haloperidol, amisulprid, chlorpromazin, sulpirid, zuclopenthixol, halofantrin, pentamidin og lumefantrin. Hvis der ikke findes anden passende behandling, kan de ikke anbefalede kombinationer med vandetanib foretages med yderligere EKG-overvågning af QTc-intervallet, evaluering af elektrolytter og yderligere kontrol ved debut/forværring af diarré. Resultaterne af en farmakodynamisk og farmakokinetisk interaktionsundersøgelse indikerede, at samtidig indgift af ondansetron til raske patienter viste sig at have ringe virkning på farmakokinetikken af vandetanib, men havde en lille additiv effekt på forlængelsen af QTc-intervallet på ca. 10 ms. Samtidig brug af ondansetron og vandetanib anbefales derfor ikke. Hvis ondansetron administreres sammen med vandetanib, skal serumelektrolytter og EKG nøje overvåges, og vedholdende behandling af eventuelle anormaliteter er påkrævet K-vitamin-antagonister På grund af den øgede thromboserisiko hos patienter med cancer er anvendelsen af antikoagulerende midler hyppig. I betragtning af den høje intraindividuelle variabilitet af responsen på antikoagulation, og muligheden for interaktion mellem K-vitamin, K vitamin -antagonister og kemoterapi, anbefales en øget frekvens af monitoreringen af INR (International Normalised Ratio), hvis det besluttes at behandle patienten med K-vitamin-antagonister. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Fertile kvinder Fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst fire måneder efter den sidste dosis. Graviditet Der foreligger begrænsede data vedrørende anvendelsen af vandetanib under graviditet. Som forventet ud fra dets farmakologiske virkninger har vandetanib udvist markante virkninger på alle stadier af reproduktionsevnen hos hunrotter (se pkt. 5.3). Hvis vandetanib anvendes under graviditeten, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun får vandetanib, skal hun underrettes om den potentielle risiko for misdannelser af fosteret eller den potentielle risiko for abort. Behandling af gravide kvinder bør kun fortsættes, hvis den potentielle gavnlige effekt for moderen opvejer risikoen for fosteret. Amning 7

8 Der foreligger ingen data vedrørende anvendelsen af vandetanib hos ammende kvinder. Vandetanib og/eller dets metabolitter udskilles i mælken hos rotter og findes i plasma hos ungerne efter indgift til ammende rotter (se pkt. 5.3). Amning er kontraindiceret under behandling med vandetanib. Fertilitet Hos rotter havde vandetanib ingen virkning på fertiliteten hos hanner, men den nedsatte fertiliteten hos hunner (se pkt. 5.3). 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke udført nogen undersøgelser for at fastslå virkningerne af vandetanib på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der er dog rapporteret træthed og sløret syn, og patienter, som oplever sådanne symptomer, bør udvise forsigtighed, når de kører bil eller betjener maskiner. 4.8 Bivirkninger Samlet resumé af lægemiddelbivirkninger De mest hyppigt indberettede lægemiddelbivirkninger er diarré, udslæt, kvalme, hypertension og hovedpine. Lægemiddelbivirkninger under kliniske undersøgelser De følgende bivirkninger er blevet identificeret under kliniske undersøgelser med patienter,der fik vandetanib som behandling mod MTC. Deres hyppighed angives i Tabel 1, Lægemiddelbivirkninger, vha. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III) opført efter MedDRAsystemorganklassen (SOC) og ved det foretrukne terminologiske niveau og derefter efter hyppighedsklassificeringen. Hyppighed for forekomsten af bivirkninger er defineret som: meget almindelige ( 1/10); almindelige ( 1/100 til < 1/10); ikke almindelige ( 1/1.000 til < 1/100); sjældne ( 1/ til < 1/1.000); meget sjældne (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Dette punkt omfatter kun data fra afsluttede undersøgelser, hvor patienteksponeringen er kendt. Tabel 1 Lægemiddelbivirkninger og systemorganklasse Systemorganklasse Meget almindelig Almindelig Ikke almindelig Infektioner og parasitære sygdomme Det endokrine system Metabolisme og ernæring Psykiske forstyrrelser Nervesystemet Øjne Hjerte Nasopharyngitis, bronkitis, øvre luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner Nedsat appetit, hypokalcæmi Søvnløshed, depression Hovedpine, paræstesi, dysæstesi, svimmelhed Sløret syn i cornea (inklusive aflejringer i cornea og pletter i cornea) Forlængelse af EKG QTc-interval (*) (**) Pneumoni, sepsis, influenza, cystitis, sinuitis, laryngitis, folliculitis, furunculus, svampeinfektion, pyelonephritis Hypotyroidisme Hypokalæmi, hypercalcæmi, hyperglykæmi, dehydrering, hyponatriæmi Angst Tremor, apati, tab af bevidsthed, balanceproblemer, dysgeusi Nedsat syn, aura, fotopsi, glaukom, conjunctivitis, tørre øjne, keratopati 8 Appendicitis, stafylokokinfektion, diverticulitis, cellulitis, absces i abdominalvæggen Fejlernæring Kramper, klonus, hjerneødem Katarakt, akkomodationsforstyrrelser Hjerteinsufficiens, akut hjerteinsufficiens, frekvensog rytmeforstyrrelser, ledningsforstyrrelser i hjertet,

9 Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarmkanalen Lever og galdeveje Hud og subkutane væv Hypertension Abdominalsmerter, diarré, kvalme, opkastning, dyspepsi Lysfølsomhedsreaktion, udslæt og andre hudreaktioner (inklusive acne, tør hud, dermatitis, pruritis), neglelidelser Hypertensiv krise, iskæmiske cerebrovaskulære tilstande Epistaxis, haemoptysis, pneumoni Colitis, tør mund, stomatitis, synkebesvær, obstipation, gastrit, gastrointestinal blødning Cholelithiasis Palmar-plantar erytrodysæstesisyndrom, alopeci Nyrer og urinveje Proteinuri, nyresten Vandladningsbesvær, hæmaturi, nyresvigt, pollakisuri, imperiøs vandladningstrang Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Undersøgelser Asteni, træthed, smerter, ødem Forlænget EKG QTcinterval Pyreksi Forhøjet serum-alat og - ASAT, vægttab, forhøjet kreatinin i blodet 9 ventrikulær arytmi og hjertestop Respirationssvigt, bronchopneumoni Pankreatitis, peritonitis, ileus, intestinal perforation, fækal inkontinens Bullous dermatitis Kromaturi, anuri Nedsat heling Øget hæmoglobin, forhøjet serumamylase * 13,4% patienter på vandetanib havde QTc (Bazetts formel) 500 ms sammenlignet med 1,0% patienter på placebo. QTcF-forlængelsen var >20 ms hos over 91% af patienterne, >60 ms hos 35%, >100 ms hos 1,7%. 8% af patienterne fik reduceret dosis pga. QTc-forlængelse. ** inklusive to dødsfald hos patienter med QTc >550 ms (det ene pga. sepsis og det andet pga. hjertesvigt). Bivirkninger såsom torsades de pointes, Stevens-Johnson syndrom, erythema multiforme, interstitiel lungesygdom og PRES (RPLS) er forekommet hos patienter, som blev behandlet med vandetanib som monoterapi. Disse forventes at være ikke-almindelige bivirkninger hos patienter, der får vandetanib for MTC. Okulære bivirkninger såsom sløret syn er almindelige hos patienter, som får vandetanib for MTC. Planlagte undersøgelser med spaltelampe har afsløret macula corneae (vortex-keratopatier) hos behandlede patienter; rutinemæssige undersøgelser med spaltelampe er dog ikke påkrævet for patienter, der får vandetanib. Ved forskellige eksponeringsvarigheder blev medianhæmoglobinniveauerne hos patienter i behandling med vandetanib forhøjet med 0,5-1,5 g/dl i forhold til baseline. 4.9 Overdosering Der findes ikke nogen specifik behandling i tilfælde af overdosering med vandetanib, og mulige symptomer på overdosering er ikke blevet fastlagt. En forøgelse af frekvensen og sværhedsgraden af visse bivirkninger som f.eks. udslæt, diarré og hypertension blev observeret ved gentagne doser på 300 mg og derover, ved undersøgelser med raske frivillige og hos patienter. Desuden bør muligheden for QTc-forlængelse og torsades de pointes tages i betragtning. Bivirkninger i forbindelse med overdosering skal behandles symptomatisk; specielt svær diarré skal behandles på behørig vis. I tilfælde af overdosering skal yderligere doser afbrydes, og der træffes de nødvendige forholdsregler til at sikre, at der ikke er opstået en uønsket hændelse, dvs. EKG inden for

10 24 timer, for at fastslå QTc-forlængelse. Bivirkninger, der forbindes med overdosering, kan forekomme over længere tid på grund af vandetanibs lange halveringstid (se pkt. 5.2). 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk gruppe: proteinkinasehæmmere, antineoplastiske stoffer, ATC-kode: L01XE12 Virkningsmekanisme Vandetanib er en potent hæmmer af vaskulær endotelvækstfaktor-receptor 2 (VEGFR-2 også kaldet tyrosinkinaser af typen kinase insert domain receptor [KDR]), epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) og RET tyrosinkinaser. Vandetanib er også en sub-mikromolær hæmmer af vaskulær endotel-receptor- 3 tyrosinkinase. Vandetanib hæmmer VEGF-stimuleret endotelcellemigration, -vækst, -overlevelse og dannelse af nye blodkar dannes i in vitro-modeller for angiogenese. Derudover hæmmer vandetanib epidermal vækstfaktor (EGF)-stimuleret EGF-receptor-tyrosinkinase i tumorceller og endotelceller. Vandetanib hæmmer EGFR-afhængig celledeling og celleoverlevelse in vitro. Vandetanib hæmmer også både vildtype og størstedelen af muterede, aktiverede former af RET, og hæmmer markant væksten af MTC-cellelinjer in vitro. In vivo-indgivelse af vandetanib reducerede tumorcelle-induceret angiogenese, permeabiliteten af tumorkar, og densiteten af tumormikrokar, samt hæmmede tumorvækst i en række humane xenografttumormodeller i athymiske mus. Vandetanib hæmmede også væksten af MTC-xenograft-tumorer in vivo. Vandetanibs nøjagtige virkningsmekanisme ved lokalt fremskreden eller metastaserende MTC kendes ikke. Kliniske data fra MTC Der blev udført en randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret undersøgelse (undersøgelse 58) for at påvise sikkerhed og effektivitet af vandetanib 300 mg versus placebo. Denne undersøgelse omfattede 331 patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserende MTC. Kun patienter med CTN 500 pg/ml (konventionelle enheder) eller 146,3 pmol/l (internationale standardenheder) blev inkluderet. Af patienterne inkluderet i undersøgelsen havde 10 patienter på vandetanib og 4 på placebo (4% af alle patienter) en world health organization performance status (WHO PS) score på 2, og 28 (12,1%) patienter på vandetanib og 10 (10,1%) på placebo havde påvirkning af hjertet. Påvirkning af hjertet blev defineret som patienter med tidligere kardiovaskulær abnormalitet. Det primære formål med denne undersøgelse var at påvise en forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS) med vandetanib sammenlignet med placebo. De sekundære effektmål var at evaluere den samlede objektive responsrate (ORR), sygdomskontrol(raten) (DCR) defineret som partielt respons (PR) eller komplet respons (CR) eller stabil sygdom (SD), der varede mindst 24 uger), varighed af respons (DOR), tid til smerteforværring baseret på Brief Pain Inventory (BPI) højeste smerteskala, og samlet overlevelse (OS). Det primære PFS-effektmål, ORR og DCR var baseret på en centraliseret, uafhængig blindet gennemgang af billeddata. Biokemisk respons med vandetanib i sammenligning med placebo målt ud fra CTN og CEA blev ligeledes vurderet som sekundære effektmål. Patienterne blev behandlet med vandetanib eller placebo, indtil de nåede objektiv sygdomsprogression. Ved objektiv sygdomsprogression baseret på investigatorens vurdering blev patienterne seponeret fra blindet undersøgelsesbehandling og fik mulighed for at modtage åben behandling med vandetanib. 28 ud af de 231 patienter (12,1%) på vandetanib og 3 ud af de 99 (3,0%) på placebo seponerede behandlingen på grund af en bivirkning. 14 ud af de 28 patienter (50%), som stoppede med vandetanib på grund af en bivirkning, blev seponeret uden en dosisreduktion. Hos 5 ud 10

11 af 6 patienter (83%) med moderat nyresvigt, som blev behandlet med vandetanib, blev dosis reduceret til 200 mg pga. bivirkning; hos 1 patient var der behov for yderligere dosisreduktion til 100 mg. Resultatet af den primære analyse af PFS viste en statistisk signifikant forbedring i PFS for patienter randomiseret til vandetanib sammenlignet med placebo (Hazard Ratio (HR) = 0,46; 95% Konfidensinterval (CI) = 0,31-0,69; p=0,0001). Den mediane PFS for patienter randomiseret til vandetanib er ikke blevet nået; den mediane PFS prædikteres på basis af statistisk modellering af data observeret op til den 43 percentil at være 30,5 måneder med et 95% konfidens-interval på 25,5 til 36,5 måneder. Den mediane PFS for patienter randomiseret til placebo var 19,3 måneder. Ved 12 måneder var andelen af patienter, der var i live og progressionsfri 192 (83%) for patienter randomiseret til vandetanib, og 63 (63%) for patienter randomiseret til placebo. I vandetanib gruppen havde i alt 73 patienter (32%) progredieret sygdom; 64 (28%) ved progression efter respons evaluerings kriterier i faste tumorer (RECIST) og 9 (4%) ved dødsfald uden progression. De resterende 158 patienter (68%) blev censureret i analysen af PFS. I placebogruppen havde i alt 51 patienter (51%) progredieret sygdom; 46 (46%) ved RECIST progression, og 5 (5%) ved dødsfald uden progression. De resterende 49 patienter (49%) blev censureret i analysen af PFS. Fig 1. Kaplan Meier plot over PFS måneder n-vandetanib n-placebo vandetanib 300 mg, placebo, y-akse=pfs, x-akses=tid i måneder, n-vandetanib=antal patienter med risiko i vandetanibgruppen, n-placebo=antal patienter med risiko i placebogruppen HR = 0,46, 95% CI (0,36-0,69), p = 0,0001 PFS N Median PFS HR 95% CI p-værdi Vandetanib 300 mg 73/231 (32%) Ikke nået (prædikteret30,5 Placebo 51/100 (51%) måneder) 0,46 0,31, 0,69 0, ,3 måneder På tidspunktet for den primære analyse af PFS var 48 (15%) af patienterne døde, og der var ingen signifikant forskel i den samlede overlevelse mellem behandlingsgrupperne (HR = 0,89; 99,98 % 11

12 CI = 0,28 2,85; p=0,712). På tidspunktet for denne analyse var 32 patienter (14%) i vandetanibgruppen og 16 patienter (16%) i placebo-gruppen døde. De fleste (95% af patienterne) havde metastaserende sygdom. 14 patienter, der blev behandlet med vandetanib, og 3 med placebo havde kun inoperabel lokalt fremskreden sygdom. Der er begrænset klinisk erfaring med vandetanib hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden sygdom og uden metastaser. Der sås statistisk signifikante fordele ved vandetanib, hvad angår de sekundære effektmål responsrate, sygdomskontrol og biokemisk respons. Tabel 2 Oversigt over centrale effektfund i studie 58 ORR a N Responsrate OR b 95% CI p-værdi Vandetanib 300 mg 104/231 45% 5,48 2,99, 10,79 <0,0001 Placebo 13/100 13% DCR a N Responsrate OR b 95% CI p-værdi Vandetanib 300 mg 200/ % 2,64 1,48, 4,69 0,001 Placebo 71/ % CTN-RESPONS N Responsrate OR b 95% CI p-værdi Vandetanib 300 mg 160/ % Placebo 3/100 3 % 72,9 26,2, 303,2 <0,0001 CEA-RESPONS N Responsrate OR b 95% CI p-værdi Vandetanib 300 mg 119/ % Placebo 2/100 2 % 52,0 16,0, 320,3 <0,0001 a Samlet responsrate = komplette + partielle respons. Sygdomskontrol(rate)= responsrate + stabil sygdom ved 24 uger. Intent-to-treatanalyse (ITT) inkluderer patienter, som fik åben labelvandetanib før progression i henhold til den centrale aflæsning. b OR=Odds-ratio. En værdi > 1 begunstiger vandetanib. Analysen blev udført vha. en logistisk regressionsmodel med behandling som den eneste faktor. N=Antal bivirkninger/antal randomiserede patienter; Der sås en statistisk signifikant fordel med vandetanib for det sekundære endepunkt tid til forværring af smerter (der fremkommer som et kombineret effektmål ved hjælp af scoren for værste smerte fra BPI og patientrapporteret brug af opioidanalgetika) (vandetanib 49%, placebo 57% HR 0,61, 97,5 % CI 0,43-0,87, p<0,006: 8 versus 3 måneder). Der blev ikke observeret nogen statistisk signifikante forskelle for de eksplorative effektmål for diarré (rapporteret som afføringshyppighed). RET-mutationsstatus i studie 58 I studie 58 blev tests for RET-mutation udført ved hjælp af ARMS-teknologien (Amplification Refractory Mutation System) baseret på polymerasekædereaktion (PCR) for M918T-mutationen, og direkte DNA-sekventering for mutationer i exon 10, 11, 13, 14, 15 og 16 (stedet for M918T-mutation) hos alle enkeltpatienter med tilgængeligt DNA (297/298). Det var dog ikke muligt at bestemme RET-status hos en større andel af patienterne (hovedsageligt fordi der ikke forelå resultater af direkte DNA-sekventering), og responsraten var noget lavere hos patienter med ukendt RET-status sammenlignet med patienter, som var positive for RET-mutation: henholdsvis 51,8 % og 35,9 %. Ved den blindede sammenligning af vandetanib versus placebo var der kun 2 patienter med kendt negativ RET-status for alle 6 exoner, som fik vandetanib, og ingen af disse viste respons på behandlingen. Der blev gennemført en post-hoc analyse af en subgruppe med negativ RET-status baseret på fravær af M918T-mutation i det pivotale studie 58. Patienten ansås for at have en RET-mutation, hvis der i tumoren forekom enten en M918T-mutation ifølge ARMS-metoden eller en RET-mutation i et af de sekventerede exoner. Aktuelt blev 79 patienter identificeret i kraft af fravær af en M918T-mutation, og ingen identificeret RET-mutation ved nogen af de øvrige 6 testede exoner, men hos 71 af disse patienter var sekventeringen af de 6 exoner ufuldstændig. M918T-mutation er den hyppigst observerede mutation hos patienter med sporadisk MTC; dog kan det ikke udelukkes, at nogle af de 12

13 patienter, der var testet RET-negative for M918T-mutation, kunne have positiv status for mutation på andre exoner Resultaterne opstillet efter RET-status (defineret som positiv, ukendt og negativ RET-M918Tmutation) fremgår af tabel 3. Tabel 3: Oversigt over effektfund hos et segment af patienterne opstillet efter status for RETmutation Objektiv responsrate (vandetanib-grenen) Effektmål PFS HR (95 %) konfidensinterval Patienter med dokumenteret RETmutation (n=187). 52% 35% Patienter uden M918T-mutation - andre mutationer blev ikke undersøgt eller var negative (n=79)* 0,45 (0,26, 0,78) 0,57 (0,29, 1,13) *RET-mutationsstatus stammer fra diagnosetidspunktet hos de fleste patienter og kan have ændret sig siden. Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med vandetanib i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med hereditær medullær thyreoideacancer (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse). Dette lægemiddel er godkendt under såkaldt betingede omstændigheder. Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA vil vurdere nye oplysninger om lægemidlet hvert år, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Efter oral indgift af vandetanib er absorptionen langsom, og maksimale plasmakoncentrationer opnås typisk mediant 6 timer efter indgift (i området mellem 4-10 timer efter indgift ). Vandetanib akkumuleres ca. ottefoldigt ved mulitiple doser med, steady-state opnået fra ca. 2 måneder. Distribution Vandetanib binder sig til humant serumalbumin og alfa-1-syre-glykoprotein med in vitroproteinbinding på ca. 90%. I ex vivo-plasmaprøver fra patienter med kolorektalcancer ved steady-stateeksponering efter 300 mg én gang dagligt var den gennemsnitlige procentvise proteinbinding 93,7% (i området 92,2 til 95,7%). Farmakokinetikken af vandetanib ved en dosis på 300 mg hos MTC-patienter er karakteriseret af et fordelingsvolumen på ca l. Biotransformation Efter oral indgift af 14 C-vandetanib blev der påvist ikke-omdannet vandetanib, samt metabolitterne vandetanib N-oxid og N-desmetyl vandetanib i plasma, urin og afføring. Et glucuronidkonjugat blev udelukkende observeret som en mindre metabolit i ekskret. N-desmetyl-vandetanib produceres primært via CYP3A4, og vandetanib-n-oxid af de flavinholdige monooxygenase-enzymer FM01 og FMO3. N-desmetyl-vandetanib og vandetanib-n-oxid cirkulerer med koncentrationer på ca. 11% og 1,4% af koncentrationen af vandetanib. 13

14 Elimination Farmakokinetikken af vandetanib ved en dosis på 300 mg hos MTC-patienter er karakteriseret ved en clearance påca. 13,2 l/t og en plasmahalveringstid på ca.19 dage. Inden for en 21-dages indsamlingsperiode efter en enkelt dosis af 14 C-vandetanib var ca. 69% genfundet med 44% i afføringen og 25 % i urinen. Udskillelse af dosis var langsom, og yderligere udskillelse efter 21 dage må forventes baseret på plasmahalveringstiden. Specielle populationer Nedsat nyrefunktion En enkeltdosis farmakokinetisk undersøgelse blandt frivillige forsøgspersoner indikerede, at eksponering for vandetanib forøges (op til 1,5, 1,6 og 2 gange) hos forsøgspersoner med hhv. mild, moderat og svær nyreinsufficiens i forhold til forsøgspersoner med normal nyrefunktion (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.5). Nedsat leverfunktion En enkeltdosis farmakokinetisk undersøgelse blandt frivillige indikerede, at nedsat leverfunktion ikke påvirkede eksponering for vandetanib. Der foreligger begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin større end 1,5 gange den øvre grænse for normalområdet (se pkt. 4.2 og 4.4). Virkning af fødeindtag Eksponering for vandetanib påvirkes ikke af føde. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Vandetanib har ikke vist noget mutagent eller klastogent potentiale. I toksicitetsundersøgelse på op til 9 måneders varighed med gentagne doser, omfattede virkningerne opkastning, vægttab og diarré hos hunde, og epifysedysplasi hos unge hunde og rotter med åbne epifyseskiver. Hos rotter blev der bemærket påvirkning af tænder, nyrer og hud. Disse resultater viste sig ved klinisk relevante plasmakoncentrationer, var overvejende reversible inden for 4 ugers ophør med dosering og kunne henføres til hæmning af vaskulær endotelvækstfaktor-receptor (VEGFR) eller EGFR. Påvirkninger bemærket i andre undersøgelser omfattede hæmning af human ether-a-go-go related gene (herg)- strømmen og forlængelse af QTc-interval hos hunde. Der blev observeret forhøjede systoliske og diastoliske blodtryk hos rotter og hunde. Hos mus har vandetanib påvist at forsinke, men ikke forhindre sårheling. Vandetanib viste også tegn på fototoksisk potentiale i en cytotoksisk in vitroanalyse. I en dyremodel for sårheling havde mus, som blev behandlet med doser af vandetanib, nedsat styrke i huden over for brud sammenlignet med kontrolmus. Dette tyder på, at vandetanib forsinker sårheling, men ikke forhindrer den. Det passende nødvendige interval mellem seponering af vandetanib og efterfølgende elektiv kirurgi for at undgå risikoen for nedsat sårheling er ikke blevet fastlagt. I kliniske undersøgelser blev et lille antal patienter opereret, mens de fik vandetanib, og der blev ikke rapporteret om sårhelingskomplikationer. Reproduktionstoksikologi Vandetanib havde ingen virkning på fertiliteten hos hanrotter. I en undersøgelse af fertiliteten hos hunrotter var der en tendens til øget uregelmæssighed af østrogencyklus, en let reduktion i incidensen af drægtighedssincidensen, og forøgelse af implantationstab. I en toksicitetsundersøgelse med gentagne doser i rotter var der et fald i antallet af corpora lutea i æggestokkene på rotter, som fik vandetanib i 1 måned. Hos rotter blev embryoføtal toksicitet påvist som fostertab, forsinket fosterudvikling, uregelmæssigheder i hjertekarrene, og for tidlig ossifikation af visse kranieknogler. I en præ-/postnatal udviklingsundersøgelse hos rotter med doser, der forårsagede maternel toksicitet under drægtighed og/eller amning, øgede vandetanib tab før fødsel, og reducerede postnatal vækst hos ungerne. 14

15 Vandetanib blev udskilt i mælken hos rotter og fundet i plasma hos unger efter indgift til ammende rotter. Carcinogenicitet Der er ikke blevet udført carcinogenicitetsundersøgelser med vandetanib. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Tabletkerne Calciumhydrogenphosphatdihydrat Mikrokrystallinsk cellulose Crospovidon (type A) Povidon (K 29-32) Magnesiumstearat Filmovertræk Hypromellose Macrogol (300) Titandioxid (E171) 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 4 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares over 30 C. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser PVC/ PVDC/aluminiumblisterkort, forseglet med aluminiumsfolie, hver indeholdende 30 filmovertrukne tabletter. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN AstraZeneca AB S Södertälje Sverige. 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 15

16 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 16

17 1. LÆGEMIDLETS NAVN Caprelsa 300 mg, filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg vandetanib. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukket (tablet) Ovale, bikonvekse, hvide filmovertrukne tabletter mærket med "Z300" på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Caprelsa er indiceret til behandling af aggressiv og symptomatisk medullær thyreoideacancer (MTC) hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserende sygdom. Hos patienter, hvis status for RET-mutationer (RET = rearranged during transfection, omlejret under transfektion) ikke er kendt eller er negativ, bør der tages højde for en mulig mindre fordel før individuel behandlingsbeslutning (se vigtig information i pkt. 4.4 og 5.1). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Behandlingen skal iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af TMC og anvendelse af cancermedicin og erfaring med vurdering af elektrokardiogram (EKG). Lægemidlet må kun udleveres én gang efter samme recept. For yderligere udlevering kræves en ny recept. Dosering Den anbefalede dosis er én 300 mg tablet én gang dagligt, taget med eller uden føde på nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Hvis en dosis glemmes, skal den tages, så snart patienten kommer i tanker om det. Hvis der er mindre end 12 timer til den næste dosis, skal patienten ikke tage den glemte dosis. Patienter skal ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) for at gøre det ud for den glemte dosis. Patienter, som får behandling med Caprelsa skal have udleveret et patientinformationskort og oplyses om risiciene ved Caprelsa (se også indlægssedlen). Varighed Vandetanib kan gives, indtil patienter med MTC ikke længere har gavn af behandlingen. Dosisjusteringer QTc-intervallet bør vurderes nøje før indledning af behandlingen. I tilfælde af common terminology criteria for adverse events (CTCAE) grad 3 eller højere toksicitet eller forlængelse af EKG ets QTcinterval skal indgift af vandetanib som minimum afbrydes midlertidigt og genoptages med en reduceret dosis, når toksiciteten er forsvundet eller forbedret til CTCAE-grad 1 (se pkt. 4.4). Den 17

18 daglige dosis på 300 mg kan reduceres til 200 mg (to 100 mg tabletter), og derefter til 100 mg, hvis det er nødvendigt. Patienten skal overvåges på passende vis. Som følge af den 19 dages halveringstid vil bivirkninger, herunder et forlænget QTc-interval, muligvis ikke være forbigående (se pkt. 4.4). Særlige patientpopulationer Pædiatrisk population Sikkerhed og effekt hos børn er ikke klarlagt. Derfor er vandetanib ikke indiceret til pædiatriske patienter. Ældre Der kræves ingen justering i startdosis til ældre patienter. Der er begrænsede kliniske data for vandetanib fra patienter med MTC over 75 år. Nedsat nyrefunktion Et farmakokinetisk studie med frivillige forsøgspersoner med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion viser, at eksponering for en enkelt dosis vandetanib øges med op til faktor 1,5, 1,6 og 2 af niveauet hos patienter med let, moderat (creatinine clearance 30 til < 50 ml/min) eller svært (clearance < 30 ml/min) nedsat nyrefunktion ved baseline (se pkt. 5.2). Kliniske data tyder på, at en ændring af startdosis til patienter med let nedsat nyrefunktion ikke er nødvendig. Der foreligger begrænsede data med 300 mg til patienter med moderat nedsat nyrefunktion.dosis skulle reduceres til 200 mg hos 5 ud af 6 patienter. Startdosis kan reduceres til 200 mg hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Sikkerhed og virkning er dog ikke klarlagt for styrken på 200 mg (se pkt. 4.4). Vandetanib anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion, da der er begrænsede data fra patienter med svært nedsat nyrefunktion, og sikkerhed og effekt ikke er blevet klarlagt. Nedsat leverfunktion Vandetanib anbefales ikke til patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mere end 1,5 gange den øverste grænse for normalområdet), eftersom der foreligger begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion, og sikkerhed og effekt ikke er blevetklarlagt (se pkt. 4.4). Farmakokinetiske data fra frivillige forsøgspersoner tyder på, at der ikke kræves nogen ændring i startdosis til patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2). Indgivelsesmåde For patienter med synkebesvær kan vandetanib-tabletterne opløses i et halvt glas ikke-kulsyreholdigt drikkevand. Der må ikke anvendes andre væsker. Tabletten skal lægges i vandet uden at knuse den, omrøres indtil den er opløst (ca. 10 minutter), hvorefter den resulterende opløsning indtages straks. Eventuelle rester i glasset skal blandes med et halvt glas vand og indtages. Væsken kan også indgives gennem en nasogastrisk sonde eller et gastrostomi-rør. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Medfødt langt QTc-syndrom. Patienter med QTc-interval > 480 ms. Samtidig brug af vandetanib og følgende lægemidler, der ligeledes er kendt for at forlænge QTc-intervallet og/eller inducere torsades de pointes: arsenik, cisaprid, erythromycin intravenøst (i.v.), toremifen, mizolastin, moxifloxacin, klasse IA- og III-antiarytmika (se pkt. 4.5). Amning (se pkt. 4.6). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen På grund af de associerede risici er det vigtigt at begrænse behandling med vandetanib til de patienter, som har et reelt behov for behandlingen, dvs. som har et symptomatisk og aggressivt sygdomsforløb. Symptomatisk sygdom eller progredierende sygdom alene er ikke nok til at foranledige behandling med vandetanib. Hastigheden for ændringer i niveauet af biomarkører såsom calcitonin (CTN) og/eller 18

19 carcinoembryonalt antigen (CEA) samt hastigheden for forandringer i tumorvolumen under observation (watchful waiting) kan hjælpe med til at identificere ikke blot patienter med behov for behandlingen, men også det optimale tidspunkt for indledning af behandling med vandetanib. QTc-forlængelse og torsades de pointes Vandetanib i en dosis på 300 mg er forbundet med en væsentlig og koncentrationsafhængig forlængelse af QTc-intervallet (middelværdi 28 ms, median 35 ms). Den første QTc-forlængelse indtraf sædvanligvis i løbet af de første 3 måneder af behandlingen, men forekom også første gang efter dette tidspunkt. Halveringstiden for vandetanib (19 dage) gør forlængelsen af QTc-intervallet særligt problematisk (se pkt. 4.8). Ved en dosis på 300 mg pr. dag ved MTC blev der observeret EKG QTc-forlængelse til over 500 ms. hos 11% af patienterne i en fase III-undersøgelse. EKG QTcforlængelse synes at være dosisafhængig. Der er indberettet torsades de pointes og ventrikulær takykardi som ikke almindelige bivirkninger hos patienter, der fik indgivet vandetanib 300 mg dagligt. Risikoen for torsades de pointes kan være øget hos patienter med elektrolytubalance (se pkt. 4.8). Behandling med vandetanib må ikke startes hos patienter, hvis EKG QTc-interval er større end 480 ms. Vandetanib bør ikke gives til patienter, som har en anamnese med torsades de pointes, medmindre alle de risikofaktorer, som bidrog til torsades, er blevet korrigeret. Vandetanib er ikke blevet undersøgt hos patienter med ventrikulær arytmi eller nyligt myokardieinfarkt. Der bør indhentes et EKG, samt værdier for serumkalium, calcium, magnesium og thyreoideastimulerende hormon (TSH) ved baseline og, 1, 3, 6 og 12 uger efter behandlingsstart samt hver 3. måned i mindst et år derefter. Denne plan bør følges i perioden efter dosisreduktion pga. QTcforlængelse og efter afbrydelse af behandlingen i mere end to uger. EKG'er og blodprøver bør også indhentes som klinisk indiceret i løbet af denne periode og senere. Hyppig EKG-monitorering af QTcintervallet bør fortsættes. Serum-kalium, serum-magnesium og serum-kalcium bør holdes inden for normalområdet for at reducere risikoen for EKG QTc-forlængelse. Der vil være behov for yderligere monitorering af QTc, elektrolytter og nyrefunktion i tilfælde af diarré, tiltagende diarré/dehydrering, i elektrolytubalance og/eller nedsat nyrefunktion. En kardiolog bør konsulteres, hvis QTc stiger markant, men holder sig under 500 ms. Administration af vandetanib sammen med stoffer, der vides at forlænge QTc-interval på EKG, er kontraindiceret eller frarådes (se pkt. 4.3 og 4.5). Vandetanib bør ikke anvendes samtidig med ondansetron (se pkt. 4.5). Patienter, som udvikler en enkelt værdi for QTc-interval på 500 ms, bør holde op med at tage vandetanib. Behandlingen kan genoptages med reduceret dosis, når tilbagevenden af QTcintervallet til status som før behandlingen er blevet bekræftet, og en eventuel elektrolytubalance er blevet korrigeret. Posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom, PRES (= reversibelt posteriort leukoencefalopatisk syndrom, RPLS) PRES er et syndrom med subkortikalt vasogent ødem, der diagnosticeres ved MR-skanning af hjernen, og som er blevetobserveret sjældent i forbindelse med vandetanibbehandling kombination med kemoterapi. PRES er også blevetobserveret hos patienter, der fik vandetanib som monoterapi. Dette syndromet bør tages i betragtning hos enhver patient, der indfinder sig med krampeanfald, hovedpine, synsforstyrrelser, konfusion eller ændret mental status. Der bør udføres en MR-skanning af hjernen enhver patiente, med krampeanfald, konfusion eller ændret mental status. RET-status (status for omlejret under transfektion) Patienter uden RET-mutation kan have begrænsede fordele af behandling med vandetanib, og der kan gælde et andet benefit/risk-forhold for denne patientpopulation end for gruppen med RET-mutationer. Hos patienter, der muligvis har negativ status for RET-mutation, bør der tages højde for, at der kan være færre fordele ved behandlingen, før der træffes afgørelser om behandling af den enkelte patient. 19

20 Ligeledes bør anvendelse af vandetanib overvejes nøje på grund af de risici, der er forbundet med behandlingen. Det anbefales derfor at teste for RET-mutation. Til bestemmelse af status for RETmutation vil det være at foretrække, at vævsprøver udtages på tidspunktet for indledning af behandlingen snarere end på diagnosetidspunktet (se pkt. 4.1 og 5.1). Hudreaktioner Udslæt og andre hudreaktioner (inklusive lysfølsomhedsreaktioner og palmar-plantar erytrodysæstesisyndrom) er blevet observeret hos patienter, som havde fået vandetanib. Lette til moderate hudreaktioner kan behandles symptomatisk, eller ved dosisreduktion eller -afbrydelse. Alvorligere hudreaktioner (som f.eks. Stevens-Johnsons syndrom) kan kræve systemiske glukokortikosteroider og permanent seponering af vandetanib. Der bør udvises forsigtighed ved eksponering for sollys ved at bære beskyttende beklædning og/eller solcreme på grund af den potentielle risiko for fototoksiske reaktioner forbundet med behandling med vandetanib. Diarré Diarré er både et sygdomsrelateret symptom og en kendt bivirkning ved vandetanib. Standardmidler mod diarré anbefales til behandling af diarré. QTc og serumelektrolytter skal overvåges hyppigere. Hvis der udvikles svær diarré (CTCAE-grad 3-4), bør indtagelse af vandetanib ophøre, indtil diarréen forbedres. Når der er opnået bedring, kan behandlingen genoptages ved reduceret dosis (se pkt. 4.2 og 4.8). Hæmoragi Forsigtighed tilrådes ved administration af vandetanib til patienter med hjernemetastaser, da der er indberettet intrakranielle blødninger. Hjerteinsufficiens Der er blevet observeret hjerteinsufficiens hos patienter, der fik vandetanib. Midlertidig eller permanent seponering af behandlingen kan være nødvendig hos patienter med hjerteinsufficiens. Dette er muligvis ikke reversibelt ved ophør med vandetanib. Visse tilfælde har været dødelige. Hypertension Hypertension, herunder hypertensiv krise, er blevet observeret hos patienter behandlet med vandetanib. Patienter skal monitoreres for hypertension og kontrolleres efter behov. Hvis højt blodtryk ikke kan kontrolleres med medicinsk behandling, bør brugen af vandetanib ikke genoptages, før blodtrykket er kontrolleret medicinsk. Det kan være nødvendigt at reducere dosis (se pkt. 4.8). Patienter med nedsat nyrefunktion Vandetanib anbefales ikke til patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion, da der er begrænsede data, og sikkerhed og effekt er ikke klarlagt (se pkt. 4.2, 5.1 og 5.2). Patienter med nedsat leverfunktion Vandetanib anbefales ikke til patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mere end 1,5 gange den øverste grænse for normalområdet), eftersom der foreligger begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion, og sikkerhed og effekt ikke er klarlagt. Farmakokinetiske data fra frivillige tyder på, at der ikke kræves nogen ændring i startdosis til patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2). Forhøjelser af alaninaminotransferase Forhøjelser af alaninaminotransferase er almindeligt forekommende hos patienter behandlet med vandetanib. Størstedelen af forhøjelserne forsvinder under den fortsatte behandling, og andre forsvinder sædvanligvis efter en afbrydelse af behandlingen på 1-2 uger. Periodisk monitorering af alaninaminotransferase anbefales. Interstitiel lungesygdom 20

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere