Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristian Hartlev) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S af 14. august 2008 udbød Økonomistyrelsen som begrænset udbud rammeaftaler om hotelophold i Danmark. Efter udbudsbekendtgørelsen var der tale om et parallelt udbud af 34 rammeaftaler. Rammeaftalerne var opdelt i byer eller geografiske områder i Danmark, og der skulle indgås delaftale for hver by eller geografiske område. Delaftalerne skulle gælde for perioden 1. januar december Tjenesteydelsen»hotelophold«er omfattet af kategori 17 i bilag II B til direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet), og efter direktivets artikel 21 skal Økonomistyrelsens aftale om denne tjenesteydelse således indgås i overensstemmelse med artikel 23 og 35, stk. 4. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at udbudsproceduren endvidere vil følge de EUretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, ligesom Tilbudslovens 15 c og 15 d vil blive overholdt. Ved udbudsbekendtgørelse med supplerende oplysninger (nr. 2008/S ) af 26. september 2008 til udbudsbekendtgørelsen af 14. august 2008 bortfaldt 9 af de oprindelige 34 delaftaler.

2 Virksomhederne indsendte anmodningerne om prækvalifikation elektronisk via en hjemmeside, som Økonomistyrelsen havde oprettet i forbindelse med udbuddet. Fristen for at indsende anmodningerne var den 12. september Danske Kroer & Hoteller, som er en forening, anmodede om prækvalifikation for 21 kroer og hoteller vedrørende i alt 19 delaftaler. Ved brev af 19. september 2008 til Danske Kroer & Hoteller meddelte Økonomistyrelsen følgende:» Vi må samtidig beklage at meddele, at Deres virksomhed ikke er blevet udvalgt til at deltage. Afslaget gælder alle 21 hoteller. Afslaget er begrundet i, at Deres virksomhed ikke har indsendt en udfyldt tro- og loveerklæring som krævet, jf. udbudsbekendtgørelsen. En virksomhed skulle i tro og love-erklæringen bl.a. anføre, om den havde ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Den 12. november 2008 indgav klageren, Danske Kroer & Hoteller, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Økonomistyrelsen. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 12. december 2008 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet skriftligt. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med det EUretlige princip om ligebehandling ved ikke at prækvalificere klageren som følge af, at tro og love-erklæring om, at klageren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, ikke var udfyldt ved indsendelsen af den elektroniske anmodning om prækvalifikation, uanset at det var en åbenbar fejl, at tro og love-erklæringen ikke var udfyldt.

3 3. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at afvise klagerens anmodning om prækvalifikation. Påstand 3 Klagenævnet skal påbyde indklagede at gennemføre et nyt udbud af rammeaftaler om hotelophold i Danmark. Klagerne har taget forbehold om senere at nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Udbudsbekendtgørelsen indeholder under pkt. III.2.1)»De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister«bl.a. følgende:»oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - En tro og love-erklæring på, hvorvidt tjenesteyder har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder aflevere en tro og love-erklæring ved ansøgningen om prækvalifikation «Af vejledningen»prækvalifikation til statens udbud af hotelophold i Danmark«på hjemmesiden fremgår følgende:» Adgang til udbudshjemmesiden ETHICS sker via Indkøbssekretariatets hjemmeside: For at anmode om prækvalifikation skal du gøre følgende: På skal du klikke på linket»anmod om prækvalifikation«under»udbud af hotelophold«. Herfra kommer du ind på udbudshjemmesiden ETHICS. Under punktet»prækvalifikation: Rammeaftale om hotelophold i Danmark«skal du starte med at vælge menupunktet»tilmel-

4 ding«. Her opretter du dig som bruger i det elektroniske udbudssystem, og du vil inden for få timer få tilsendt en mail med login og link til ETHICS. Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at angive korrekt adresse mv., når du opretter dig som bruger. Når du er oprettet som bruger og har modtaget login, kan du begynde selve anmodningen om prækvalifikation. Selve prækvalifikationsanmodningen: Du skal udfylde en prækvalifikationsanmodning samt en tro- og loveerklæring. Det er meget vigtigt, at begge dele udfyldes korrekt. Bemærk, at prækvalifikationsmaterialet er opdelt i to grupper: 1. Enkeltstående virksomhed og 2. Konsortium. Hvis du søger om prækvalifikation for egen virksomhed - herunder også en hotelkæde der ansøger på vegne af flere hoteller udfyldes: a. Tro- og loveerklæring og b. Anmodning om prækvalifikation for enkeltstående virksomhed under pkt. 1. Enkeltstående virksomhed. Hvis hotellet/hotelkæden er befuldmægtiget/deltager i et konsortium (en gruppe af selvstændige virksomheder, der afgiver et fælles tilbud), skal alle virksomheder i konsortiet udfylde a. Tro- og loveerklæring under pkt. 2. Konsortium. Herudover skal den befuldmægtigede virksomhed udfylde b. Anmodning om prækvalifikation for den befuldmægtigede i et konsortium under pkt. 2. Den/de deltagende virksomhed(er) skal udfylde c. Anmodning om prækvalifikation for deltagende virksomhed i et konsortium under pkt. 2. Klageren indleverede den 8. september 2008 via hjemmesiden en anmodning om prækvalifikation for 21 kroer og hoteller vedrørende 19 delaftaler. Der blev endvidere indleveret et følgebrev og en tro og love-erklæring. Den indleverede tro og love-erklæring var ikke udfyldt, hverken ved at anføre virksomhedens navn og cvr-nr. (afsnit A.»Generelt«) eller ved i afsnit B.»Oplysning om eventuel ubetalt, forfalden gæld til det offentlige«at markere ved en af følgende muligheder: 4.» 1) Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2) Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 3) Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta).

5 5. Det er i selve anmodningen om prækvalifikation pkt. A1.»Virksomhedsoplysninger«anført, at virksomhedens navn er»danske Kroer & Hoteller«. Under pkt. A4.»Selskabsform«er der en markering i»anden selskabsform«, og i pkt. A5 er det oplyst, at navnet på konsortiet er»danske Kroer & Hoteller«. Klageren har under pkt. C1.»Oplysninger om ansøgers erfaringer med hoteldrift de seneste tre år«oplyst følgende:»danske Kroer & Hoteller er en frivillig kæde (forening) af 91 hoteller og kroer fordelt over hele landet. Foreningen har eksisteret i mere end 25 år og består af Dansk Kroferie, City Hotels og Classic Hotels. Parternes anbringender Ad påstand 1-3 Klageren har gjort gældende, at klageren ved et uheld fik vedhæftet en ikke udfyldt tro og love-erklæring, da anmodningen om prækvalifikation blev indleveret til indklagede. Først da klageren ikke blev prækvalificeret, blev klageren bekendt med, at der var mangler ved den indleverede erklæring. Begrundelsen for afvisningen er ikke tilstrækkelig tungtvejende. Klageren har ikke haft til hensigt at undgå at oplyse, om klageren havde ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, hvilket indleveringen af den uudfyldte erklæring dokumenterer. Der er tale om en så åbenbar indholdsmæssig fejl, at indklagede enten burde have gjort klageren opmærksom på den eller have accepteret en berigtigelse af fejlen. Indklagede har gjort gældende, at klagerens anmodning om prækvalifikation med rette er afvist. Klageren havde ikke udfyldt tro og love-erklæring, og anmodningen om prækvalifikation opfyldte derfor ikke udbudsbekendtgørelsens formkrav. Det er en ansøgers eget ansvar at undersøge, hvordan der søges om prækvalifikation, herunder udfylde eventuelle formularer korrekt. Anmodningen om prækvalifikation angiver endvidere at vedrøre et konsortium. Det er derfor uvist for indklagede, om den indleverede uudfyldte tro og love-erklæring vedrører klageren eller den/de deltagende virksomheder i et eventuelt konsortium, f.eks. alle de kroer og hoteller, som klageren har nævnt i anmodningen. Det er også uvist, om den manglende

6 markering i erklæringen betyder, at klageren eller den/de deltagende virksomheder i et eventuelt konsortium har eller ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 6. Indklagede har over for påstand 2 gjort gældende, at klageren ikke har godtgjort, at indklagede ville have besluttet at indgå kontrakt med klageren om en rammeaftale, hvis indklagede ikke havde afvist klagerens anmodning om prækvalifikation. Indklagede har over for påstand 3 gjort gældende, at Klagenævnet ikke har hjemmel til at pålægge indklagede at gennemføre et nyt udbud, jf. lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 1. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Virksomhederne skulle sammen med anmodningen om prækvalifikation indlevere en tro og love-erklæring med oplysning om virksomhedens navn og cvr-nr. Erklæringens afsnit B.»Oplysning om eventuel ubetalt, forfalden gæld til det offentlige«skulle endvidere udfyldes med en markering ved enten 1) virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 2) virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) eller 3) virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). Klageren indleverede en tro og love-erklæring sammen med anmodningen om prækvalifikation, men uden at udfylde den med navn, cvr-nr. eller en markering ved 1), 2) eller 3) i erklæringens afsnit B. Da klageren således ikke som krævet oplyste, om klageren eller de virksomheder, som klageren indleverede anmodning om prækvalifikation for, havde ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, var indklagede berettiget og forpligtet - til at afvise klagerens anmodning om prækvalifikation. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge.

7 7. Ad påstand 2 og 3 Allerede fordi Klagenævnet ikke har taget påstand 1 til følge, tager Klagenævnet ikke påstand 2 og 3 til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkosninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere