Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser"

Transkript

1 !"!##$

2 % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige specialer til stede for en optimal udredning og behandling, herunder specialet i klinisk immunologi. Specialet i klinisk immunologi er et tværgående speciale, der omfatter transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi, og immunologisk diagnostik. Specialet varetager produktion af blodkomponenter, herunder udvælgelse og tapning af bloddonorer og produktion af stamcellekoncentrater samt ydelse af lægefaglig rådgivning ved transfusionsbehandling. Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser i forbindelse med transplantationer, ligesom udredning af immundefekter og autoimmune sygdomme varetages af specialet. Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning samt transfusionsbehandling. På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelser vil der være følgende specialer: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkymkirurgi) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi! %( &) ') Placeringen af de lægefaglige specialer i Region Midtjylland tager udgangspunkt i regionens hospitalsplan. Hospitalsplanen udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. I henhold til den vedtagne hospitalsplan vil der fortsat være klinisk immunologiske afdelinger på Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) samt på Århus Universitetshospital, Skejby. Blodbanksfunktionen er organiseret i en regional enhedsorganisation, Blod-center Midt med 2 hovedblodbanker i Viborg og Skejby, Blodbank Vest og Blodbank Øst. Der er tappevirksomhed på de fleste somatiske hospitaler samt tappevirksomhed i den mobile blodbank.!

3 Blodbanksfunktionerne er af forskellig karakter afhængig af de lokale forhold. Transplantationsimmunologi varetages alene af vævstypelaboratoriet på Århus Universitetshospital, Skejby. Region Midtjylland arbejder på en samordning, harmonisering og standardisering af de eksisterende produktionsmetoder og analyseprincipper i henholdsvis Blodbank Vest og Blodbank Øst. * %( &) Klinisk immunologi indgår i et tæt samarbejde med kirurgi, hæmatologi, kardiologi og nefrologi vedr. transplantationsmedicin. + De regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på de angivne hospitaler og matrikler., - Det er i forbindelse med hospitalsplanen for Region Midtjylland besluttet, at der skal ske en udredning af laboratorieområdet med henblik på samordning af laboratoriespecialerne. Klinisk immunologi vil indgå som en del af denne udredning. I samme forbindelse vil der indgå overvejelser om yderligere mobil tappeenhed. *

4 ! &! %( & Der er i Region Midtjylland klinisk immunologiske afdelinger på Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) samt på Århus Universitetshospital, Skejby. Blodbanksfunktionen er organiseret i en regional enhedsorganisation, Blod-center Midt med 2 hovedblodbanker i Viborg og Skejby, Blodbank Vest og Blodbank Øst. Der er tappevirksomhed på de fleste somatiske hospitaler samt tappevirksomhed i den mobile blodbank. Blodbanksfunktionerne er af forskellig karakter afhængig af de lokale forhold. Transplantationsimmunologi varetages alene af vævstypelaboratoriet på Århus Universitetshospital, Skejby.!! %(. ( & Hospitalerne med hovedfunktion inden for klinisk immunologi lever op til anbefalingerne med følgende bemærkninger: Klinisk immunologiske hovedfunktioner omfatter transfusionsmedicinske funktioner som blodtypebestemmelse af patienter, BAC-test (Blodtypekon-trol, Antistofscreen, Computerkontrol), forligelighedsundersøgelser, udlevering af blod/bloddepot samt tapning af bloddonorer. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få umiddelbar telefonisk assistance fra en speciallæge i klinisk immunologi. Hertil skal det bemærkes, at der ikke aktuelt er etableret speciallægevagtordning i klinisk immunologi i Region Midtjylland; hverken på hovedfunktionsniveau, regionsfunktions-niveau eller højt specialiseret niveau. Der arbejdes på at finde en løsning i samarbejde med Region Nordjylland og hæmofolivagten på Århus Sygehus. På sygehuse med fælles akutmodtagelse bør der inden for kort tid være adgang til akutte transfusionsmedicinske hovedfunktioner, herunder behandling med fuldblodækvivalenter samt de relevante akutte analyser (f.eks. antistof-identifikation og trombelastografi). Alle fælles akutmodtagelser bør ligeledes have adgang til telefonisk assistance fra specialiseret transfusionsmedicinsk rådgivning (se regionsfunktionsniveau). Det forudsættes, at der etableres et forpligtende samarbejde mellem de klinisk immunologiske funktioner såvel internt i regionerne som mellem regionerne.!* /& Opgaver på hovedfunktionsniveau løses specielt i den østlige del af regionen i samarbejde med klinisk biokemiske afdelinger. Samarbejdet er beskrevet i samarbejdsaftale og er virksomhedsgodkendt af Lægemiddelstyrelsen. +

5 * * 0. Region Midtjylland ansøger om regionsfunktioner på følgende hospitaler: Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) Vedr. funktionen HIV og hepatitisdiagnostik af patienter er der for Regionshospitalet Viborg alene tale om hepatitisdiagnostik. Regionfunktionen analyse og tolkning af hæmostase (f.eks. tromelastografi) varetages i Region Midtjylland som en del af det klinisk biokemiske speciale under funktionen trombofili og blødningsdiagnostik. Se specialeansøgning for klinisk biokemi. Reginsfunktionen Allergologisk diagnostik (i form af analyser på blod) varetages på regionens klinisk biokemiske afdelinger. Al blodbanksaktivitet i Region Midtjylland er samlet i Blodcenter Midt, som er virksomhedsgodkendt efter Blodforsyningslovens 6 af Lægemiddelstyrelsen. Blodcenteret ledes af en faglig ledelse bestående af ledelsesrepræsentanter fra regionens Klinisk Immunologiske Afdelinger (KIA). Virksomhedsansvaret for Blodcenteret bæres af den ledende overlæge på KIA, Århus Universitetshospital, Skejby. *! 1 Befolkningsunderlaget varierer på tværs af funktioner. Det konkrete befolkningsunderlag for hver funktion fremgår af bilag 2b for hvert hospital. ** 0. Århus Universitetshospital, Skejby opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktionerne med følgende supplerende bemærkninger: 6 ansvar i henhold til Blodforsyningsloven af 2005: Blodcenter Midt er godkendt af Lægemiddelstyrelsen den 10. oktober ansvaret i Blodcenter Midt er placeret hos én ansvarlig person (p.t. den ledende overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Århus Universitetshospital, Skejby) jf. Blodforsyningsloven. Det overordnede kvalitetsansvar er ligeledes placeret i KIA, Skejby. Det overordnede produktionsansvar er fordelt på to speciallæger, som varetager produktionen i henholdsvis Blodbank Vest og Blodbank Øst. Blodcenter Midt tapper årligt ca portioner fuldblod på 8 adresser samt en mobil tappeenhed. Det lokale driftsansvar er uddelegeret til læger på de enkelte adresser. På 4 af de 8 tappesteder foregår tapningerne i klinisk biokemisk regi. Ansvarsfordelingen er beskrevet i en formaliseret samarbejdsaftale.,

6 Fremstilling af blodkomponenter, blodtypebestemmelse og smitteundersøgelse af donorblod: Blodkomponentproduktion foregår aktuelt 3 steder i Blodcenter Midt: Holstebro, Viborg og Skejby. Blodtypebestemmelse af donorer foregår også 3 steder, mens smitteundersøgelserne i forbindelse med implementering af NAT-screening af donorblod er samlet på Skejby. Transfusionsmedicinsk rådgivning: Der er etableret lægevagthold med døgndækning alle ugens 7 dage, og vagtholdet svarer på henvendelser fra kliniske afdelinger i Region Midtjylland. De vagtgående læger er oftest under uddannelse til speciallæger i Klinisk Immunologi. Der rådes ikke over speciallægevagt i Region Midtjylland. Opfyldelse af Sundhedsstyrelsens specialerapports krav om speciallægevagt på regionsfunktionsniveau kunne eventuelt dækkes ved interregionalt samarbejde i de tre vestdanske regioner. Celle- og vævsbankvirksomhed: Bankvirksomhed vedr. knogle og blodstamceller. Afdelingen er godkendt som vævscenter med hensyn til testning af smittemarkører på knogler og blodstamceller samt udtagningssted for blodstamceller. I forhold til blodstamceller er der et formaliseret samarbejde med Hæmatologisk afdeling og Immunhæmatologisk laboratorium, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen har avanceret udstyr til opsamling af blodstamceller og testning for smittemarkører. Nedfryser og opbevarer ikke knogler eller blodstamceller. Afdelingen tester virusmarkører for knoglebanker i det område, der dækker det tidligere Århus Amt (befolkningsgrundlag ) og udtagningssted for blodstamceller for Region Midtjylland samt det område, der dækker det tidligere Vejle Amt, ca. 70 pt/årligt og 100 forløb/årligt (befolkningsgrundlag ca ). Testningen kan varetages døgnet rundt året rundt. Udtagning af stamceller kan varetages alle hverdage i dagtid. Afdelingen har lang erfaring med kvalitetssikring i forbindelse med blodbanksfunktionen samt gennemgående kendskab til lovgivningen (vævsloven med dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger). Afdelingen er godkendt som vævscenter med 14 ansvar og har Lægemiddelinspektion hvert 2. år i forbindelse hermed. Kvalitetshåndbog er implementeret. Ekstern kvalitetssikring vedr. analyser foretages. Alvorlige bivirkninger i forbindelse med udtagning af blodstamceller indberettes til Sundhedsstyrelsen. Utilsigtede hændelser indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Terapeutisk aferese: KIA, Skejby har mange års erfaring i terapeutisk plasmaferese og photoferese i behandling af patienterne med autoimmune sygdomme eller hyperviskositetssyndrom. Der modtages patienter fra hele regionen til plasmaferese. Afdelingen tilbyder som den eneste i landet photoferese. Terapeutisk aferese kan udføres på alle hverdage i dagtid. Vævstypeundersøgelser, herunder knoglemarvsdonorer,transfusionspatienter, familieundersøgelser og HLA-antistoffer: KIA, Skejby var blandt pionérerne i opdagelsen af HLA-typerne, og interessen på feltet har medført, at afdelingen er akkrediteret efter europæiske retningslinjer (EFI). Analyserne er bl.a. i den forbindelse underlagt ekstern kvalitetsprøvning. 2

7 Der er løbende og hastig udvikling på feltet, og også her satser afdelingen på en solid phase -teknik til specificitetsbestemmelse af antistofferne. Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktioner i specialet med følgende bemærkninger: Der er ingen speciallægevagt på Regionshospitalet Viborg. Der arbejdes på et regionalt/interregionalt samarbejde vedrørende speciallægevagt Tromboelastgrafi planlægges implementeret som en akut analyse i Klinisk Immunologisk Afdeling i et samarbejde med andre specialer på Regionshospitalet Viborg. De søgte regionsfunktioner kan varetages med eksisterende udstyr og personale. Apparatur til tromboelastografi er en ny funktion til monitorering og behandling af akutte blødningstilstande. Der planlægges i samarbejde med KIA, Herning indkøb af samme apparatur, så forskrifter og uddannelse af personale kan ensrettes.derudover er et formaliseret samarbejde med KBA, anæstesiologi, karkirurgi, organkirurgi og gynækologi/obstetrik nødvendig. Apparaturet er søgt på den centrale pulje og forventes indkøbt i løbet af Når det er anskaffet vil det nærmere samarbejde blive udmøntet i en samarbejdsaftale med de involverede afdelinger. Befolkningsunderlag og volumen, herunder redegørelse for, hvordan kvalitet og erfaring sikres ved det planlagte volumen: Inden for specialet klinisk immunologi har Region Midtjylland foretaget en vurdering af, hvordan ressourcer udnyttes mest optimalt under hensyn til kvalitet og sikkerhed. De foretagne ansøgninger til regionsfunktioner er aftalt i Specialerådet med fokus på et tilstrækkeligt befolkningsunderlag og sikring af kvalitet og sikkerhed. Samarbejde med andre sygehuse, som varetager samme funktioner i specialet på samme funktionsniveau: Hospitalsenheden Vest påtænker implementering af tromoboelastografi og et formelt samarbejde planlægges. Virustestning af donorer og patienter i Region Midt foregår i et tæt samarbejde med KIA, Skejby og KIA, Hospitalsenheden Vest. Vedrørende HIV- og hepatitisdiagnostik: HIV og hepatitisdiagnostik varetages på KIA på Regionshospitalet Viborg og på Århus Universitetshospital, Skejby. Ved reaktive analysesvar på Regionshospitalet Viborg sendes prøven til Skejby. Svaret registreres derefter i Regionshospitalet Viborgs EDB-system. "

8 Blodtypebestemmelse og smitteundersøgelser af donorblod. Blodtypebestemmelse foregår lokalt, smittescreening centraliseres i KIA, Skejby Sygehus. Tallet i skema 2 refererer til blodtypebestemmelse. Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) Primær udredning og valg af blod til transfusion foregår lokalt. Blodtypebestemmelse af gravide (inkl. HBsAg-screening) Blodtypebestemmelse foregår lokalt, hep. B screening i Viborg for Vestjylland. Tallet i skema 2 refererer til blodtypebestemmelse. Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktion i specialet med følgende bemærkninger: Der er én Klinisk Immunologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, som varetager regionsfunktioner på 2 matrikler, Holstebro og Herning. Der er tale om én afdeling med én afdelingsledelse. Således vil redegørelsen vil ske for afdelingen som én samlet enhed: Der er på nuværende tidspunkt ikke et vagthold af speciallæger i klinisk immunologi i Blodcenter Midt, men der arbejdes på at skabe et regionalt eller interregionalt samarbejde vedrørende speciallægevagt. I Klinisk Immunologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest er der dog næsten altid mulighed for telefonisk assistance fra speciallæge ansat i afdelingen. Klinisk Immunologisk afdeling har mange samarbejdsrelationer med Klinisk Biokemisk afdeling. Der planlægges implementering af trombelastografi i samarbejde med speciallægerne på Anæstesiologisk afdeling. Terapeutisk aferese udføres i Nefrologisk afdeling i samarbejde med Klinisk Immunologisk afdeling. Krav til udstyr/apparatur er opfyldt for de fleste ønskede regionsfunktioner, idet de allerede varetages af afdelingen. Der søges om apparatur til trombelastografi. Apparatur til PCR er bevilget og forventes implementeret i Med et befolkningsunderlag på eller derover samt et relativt stort volumen på de fleste af de ønskede regionsfunktioner opretholdes erfaringen med funktionerne. Afdelingen tilstræber altid at opnå den bedste kvalitet, bl.a. ved deltagelse i kvalitetskontrolprogrammer. Klinisk Immunologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest er ofte blandt de første til at indføre nye teknikker og kvalitetsforbedringer til fordel for patienterne afdelingen er således ved at indføre 100% leukocytdepletering af erytrocytkomponenter samt har siden 2005 fremstillet 100% leukocyt-depleterede trombocytkomponenter og siden 2006 udelukkende anvendt plasma fra mænd til patientbehandling (dette er forbundet med mindre risiko for transfusionskomplikationer). Der samarbejdes omkring flere af de søgte funktioner i Blodcenter Midt, især inden for Blodbank Vest (Viborg og Hospitalsenheden Vest). 3

9 Autoimmunanalyser ønskes varetaget af Klinisk Immunologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest (i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg) for hele optageområdet for Blodbank Vest, for derved at samle analyserne for den vestlige del af regionen. Autoimmunanalyser hører naturligt under den immunologiske diagnostik i klinisk immunologi af sygdomme i immunsystemet. *+ 4 ( Blodcenter Midt varetager al blodbanksaktivitet i Region Midtjylland og er virksomhedsgodkendt efter Blodlovens 6 af Lægemiddelstyrelsen. Der foreligger en godkendt samarbejdsaftale mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Holstebro/Herning, Viborg og Skejby samt de klinisk biokemiske afdelinger i Silkeborg, Randers og Århus Sygehus, hvor de sidste varetager blodbanksopgaver under Blodcenterets faglige ledelse og instruktioner. Der foreligger et formaliseret samarbejde mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Region Midtjylland, idet afdelingerne organisatorisk er samlede i Blodcenter Midt med en fælles godkendelse i Lægemiddelstyrelsen. Funktionen Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) søges varetaget på Regionshospitalet Holstebro i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Der samarbejdes genrelt mellem Holstebro, Viborg og Skejby. *, / I forhold til klinisk immunologi er Regionshospitalet Horsens er organisatorisk tilknyttet Vejle Sygehus. Der udestår afklaring omkring regionsfunktioner, som i øjeblikket er placeret på Regionshospitalet Horsens. $

10 + & + 0 &. Region Midtjylland søger om, at de højt specialiserede funktioner skal varetages på Århus Universitetshospital, Skejby. Enkelte funktioner varetages på Hæmatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: Diagnostik af børneleukæmier MRD-analyser (Minimal Residual Disease) En enkelt funktion søges ikke varetaget i regionen: Produktion af blodkomponenter til intrauterin transfusion: Varetages på Rigshospitalet. Se skema 2a for fordeling af funktioner. +! 1 Århus Universitetshospital, Skejby dækker de højt specialiserede funktioner i Region Midtjylland med et befolkningsunderlag på 1,2 mio. indbyggere. Enkelte funktioner på vævstypeområdet dækkes for Fyn og Jylland med 3,0 mio. indbyggere. Endelig varetager hospitalets Klinisk Immunologiske Afdeling den faglige understøttelse af Scandia Transplant for hele landet og resten af Norden (5 lande). +* 0 & Århus Universitetshospital, Skejby opfylder kravene til varetagelse af de højt specialiserede funktioner indenfor specialet med følgende bemærkninger: Der er endnu ikke etableret døgn-dækket speciallægevagtordning. Opfyldelse af specialevejledningens krav om speciallægevagt på højt specialiseret funktionsniveau foreslås dækket ved interregionalt samarbejde i de tre vest-danske regioner. Immundefektudredning: Funktionen dækkes af to speciallæger i klinisk immunologi. Århus Universitetshospital, Skejby samarbejder med klinikere fra specialafdelinger i hele regionen om udredning af patienter mistænkt for immundefekt. Desuden foretages prætransplantationsundersøgelser af lungetransplantationskandidater. Volumen udgør aktuelt udredninger pr. år, men forventes at stige. Funktionen består i rationel prioritering af tilbudte analyser afpasset den enkelte patients klinik, udførsel og fortolkning af disse. Endvidere foretages lægefaglig rådgivning om behandling og profylakse. Der er dog initieret et større udviklingsarbejde af funktionen på Århus Universitetshospital, Skejby. Fokusområder er at øge tilbuddet af relevant udredning for #

11 patienterne, øge antallet af udbudte relevante analyser, opstart af ambulant undersøgelsesvirksomhed, etablering og validering af journal- og monitoreringsdatabase. Udredningerne drejer sig for nuværende oftest om det hyporeaktive immunsvar. Udredningsbehovet og mulighederne forventes at blive udvidet hastigt i takt med den øgede indsigt i immunsystemet også når det drejer sig om et hyperreaktivt immunsvar. Vævs- og celledonorsøgninger (knoglemarvstransplantation): Processen er kompleks og kræver kendskab til HLA-systemet med loci á op til 900 alleler samt gennemgående kendskab til lovgivning (vævsloven med dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger). Søgeprocesen kræver søgning i eget og internationale registre. Aktiviteten varetages aktuelt på alle hverdage i dagtid, og der skønnes ikke at være behov for døgnfunktion. Søgefaciliteten har eksisteret siden 1990, og erfaringen bibeholdes i og med, at der er et højt aktivitetsniveau samt efteruddannelse/undervisning af personale. Der håndteres søgninger for ca. 300 patienter/årligt og foretages omkring 1300 søgninger/årligt. Registeret modtager ca. 300 årlige forespørgsler vedr supplerende vævstypebestemmelse eller konfirmatoriske HLA-typebestemmelser. Søgning foretages nationalt og internationalt til danske patienter i Jylland og på Fyn, og der foretages søgning i eget register til udenlandske patienter. Klinisk Immunologisk Afdelings register har eksisteret siden Registeret dækker alle frivillige stamcelledonorer i Jylland og på Fyn i et samarbejde med vævstypelaboratorierne i Odense og Aalborg og i januar 2008 var ca donorer registreret. Der registreres 100 nye donorer om måneden. Aktiviteten efterlever eget krav om højt serviceniveau. Svartid på præliminær søgning: samme dag - 1 dag. Svartid på supplerende vævstypebestemmelser ca. 15 dage. 94 pct. af donorer, som indkaldes til blodprøvetagning med henblik på konfirmatorisk vævstypebestemmelse møder frem. For danske patienter går der gennemsnitligt omkring 4 måneder fra primær henvisning til. donorsøgning og til knoglemarvstransplantation, hvis donor tilhører knoglemarvsregisteret i Skejby. Der blev i 2008 transplanteret 14 patienter med stamceller fra Skejby-registerets donorer. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby har affilieringsaftale med National Marrow Donor Program (USA), tilladelse til at søge i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) og er medlem af World Marrow Donor Association (WMDA). Registeret råder over avanceret EDB-søgefacilitet samt registerfunktion for frivillige donorer. Der er indgået samarbejdsaftale med Klinisk Immunologiske Afdelinger henholdsvis Odense og Aalborg vedr. donorer herfra. Der er årlig indrapportering af aktivitet til WMDA. Transplantationsforligelighedsundersøgelse: Århus Universitetshospital, Skejby udfører de transplantationsimmunologiske undersøgelser for Fyn og Jylland i forbindelse med organtransplantation fra både levende og afdøde donorer. Afdelingen har som eneste laboratorium i Vestdanmark mulighed for HLA-typebestemelser og vævstypeserologisk udredning hele døgnet alle 7 dage, og CDC forligelighedsundersøgelsen besvares akut i vagttiden. Den flowcytometriske forligelighedsundersøgelse tilbydes dog kun i dagtiden. CDC teknikken er akkrediteret under European Federation of Immunogenetics (EFI) siden 1996 og opfylder EFI standarderne. Afdelingen arbejder på, at den flowcytometrisk forligelighedsundersøgelse også kan EFI akkrediteres. Desuden

12 søger man samarbejdslaboratorier med henblik på ekstern kvalitetssikring af analysen. Konfirmatorisk vævstypebestemmelse ( high resolution HLA-typebestemmelse, referencelaboratorium): Stamcelletransplantation kræver vævstype-overensstemmelse mellem donor og recipient på aminosyre-niveau, hvilket betyder, at vævstypebestemmelsen skal udføres med højeste opløsning. Århus Universitetshospital, Skejby råder over teknikker hertil, har over 10 års erfaring heri og samarbejder endvidere med eksternt laboratorium, når DNA-sekventering er nødvendig. Teknikkerne er akkrediteret efter EFI-standarder. Der udføres omkring højopløste HLA-typer årligt for hele Vestdanmark. Kimærismeundersøgelser: I specialerapporten hentydes til kimærismeundersøgelser med molekylærbiologiske teknikker efter non-myeloablativ stamcelletransplantation. Dette planlægges tilbudt for mini-kmt-programmet i Århus fra Immunhæmatologisk Laboratorium, ÅS- THG. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby har udviklet en analyse til relativ kvantificering af donor-deriverede erytrocytter i patientprøver (flowcytometrisk fænotypebestemmelse). Aktuelt bruges analysen i udredningen af hæmolytisk transfusionskomplikation. Analysevolumet er ca. 20 pr. år. Analysen er planlagt taget i brug i mini-kmt programmet på Hæmatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Aktiviteten forventes derefter øget til ca. 120 pr. år. Apparatur og nødvendigt personale samt ekspertise haves i afdelingen. Én speciallæge i klinisk immunologi er fagligt ansvarlig. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby planlægger endvidere etablering af supplerende Real-Time qpcr-baseret kimærismeanalyse. Analysen påtænkes også brugt ved udredning for fx maternel engraftment hos patienter med immundefekt. Hensigten er øget fleksibilitet og følsomhed af metoden. Donorhelbredsundersøgelse, forbehandling til cytaferese af raske allogene stamcelledonorer samt klinisk immunologiske undersøgelser og procedurer i forbindelse med allogen stamcelletransplantation: Området varetages af 2 speciallæger i klinisk immunologi i et formaliseret samarbejde med speciallæger på Hæmatologisk Afdeling samt Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Måling af antallet af stamceller kræver flowcytometer. Måling af virusmarkører på automatiseret udstyr (i forbindelse med måling af CMV og EBV er der formaliseret samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby). Opsamling af stamceller sker på avanceret udstyr med specielt oplært personale med faciliteter godkendt af Lægemiddelstyrelsen, der overordnet har godkendt afdelingen som vævscenter til produktion af allogene stamcelle-produkter (udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distrubution og eksport). Aktiviteten foretages på alle hverdage i dagtid. Afdelingen har erfaring med aktiviteten i forhold til ubeslægtede registerdonorer siden 1993, og aktiviteten er i stigning. Erfaringen bibeholdes gennem deltagelse i kongresser og kurser. Indtil februar 2009 i alt 78 ubeslægtede registerdonorer (96 forløb), heraf 26 til udenlandske transplantationscentre. Ca. 15/årligt. Fra marts!

13 2009 samarbejde med Transplantationsenheden på Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus vedr. cytaferese af beslægtede allogene stamcelledonorer. Aktiviteten inspiceres af lægemiddelstyrelsen hver 2. år. Ekstern kvalitetssikring i forhold til analyser foretages. Kvalitetshåndbog er implementeret. Affilieringsaftale med NMDP. Alvorlige bivirkninger hos donorer indberettes til Sundhedsstyrelsen og alvorlige utilsigtede hændelser indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Komplikationer indberettes frivilligt til WMDA. Produktion af stamcellekoncentrater med henblik på autolog stamcelletransplantation: Området dækkes fagligt af 2 speciallæger i klinisk immunologi i et formaliseret samarbejde med Immunhæmatologisk Laboratorium (IHL), Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Testning for virusmarkører og udtagning af stamceller fra perifert blod kræver avanceret udstyr og foretages på KIA, Århus Universitetshospital, Skejby. Nedfrysningen og opbevaringen foretages på IHL, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Aktiviteten indebærer, at afdelingen er godkendt som udtagningssted og vævscenter af Lægemiddelstyrelsen. Aktiviteten varetages på hverdage i dagtid og udføres årligt for ca 60 pt/årligt og ca 100 patientforløb/årligt. KIA har over 15 års erfaring og specialuddannet personale. Afdelingen er underlagt inspektion fra Lægemiddelstyrelsen hvert 2. år og er godkendt som vævscenter. Kvalitetshåndbog er implementeret. Alvorlige bivirkninger i forbindelse med udtagning af blodstamceller indberettes til Sundhedsstyrelsen og alvorlige utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Forbehandling af patienter inden nyretransplantation ved ABO-uforligelighed og ved forekomst af HLA-antistoffer: Området dækkes fagligt af 2 speciallæger i klinisk immunologi. Som forbehandling forud for disse højt specialiserede behandlinger er KIA ansvarlig for følgende udredninger/undersøgelser: Isohæmagglutinin titerbestemmelse: Hos recipienten fortages titrering af det relevante anti-a og /eller anti-b, af både IgM og IgG type. Disse titerbestemmelser foretages under udredningsforløbet, dag -5,-4,-2,-1 før og efter immunabsorptionsbehandling, samt dagligt de første 10 dage efter transplanta-tionsforløbet. Endelig foretages titerbestemmelse ved mistanke om afstødning af den transplanterede nyre. Flowcytometrisk CD19 bestemmelse efter biologisk immunsuppresion. Forligelighedsundersøgelse: CDC- samt flowcytometrisk forligelighedsundersøgelse (se detaljeret beskrivelse andet sted). HLA-antistoffer: Bestemmes med afdelingens konventionelle leukocytantistofundersøgelse. Desuden arbejdes der i afdelingen på at opsætte en mere sensitiv metode til bestemmelse og specificitetsundersøgelse af HLAantistoffer. Afdelingen deltager i ekstern kvalitetskontrol via EFI (European Federation of Immunogentics) 4 gange om året for de vævstype-relaterede analyser. *

14 ABO uforligelige nyretransplantationer og transplantationer ved tilstedeværelse af donorspecifikke HLA-antistoffer er en opgave, der kræver tæt samarbejde mellem klinisk immunologisk afdeling og den nefrologiske afdeling. Aktuelt foretages disse transplantationer på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, mens nefrologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby planlægger at tilbyde behandlingen. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby varetager den immunologiske udredning og rådgivning for de to sidstnævnte. Der planlægges ca. 16 af disse transplantationer på Odense Universitetshospital og 5 transplantationer på Århus Universitetshospital, Skejby pr. år. Da der er tale om et relativt lille antal patienter, er den immunologiske udredning og rådgivning samlet på de to største transplantationsimmunologiske afdelinger (Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, Skejby). Det er desuden af stor betydning og et krav fra de to kliniske afdelinger, at der er et godt, tæt og kontinuerligt samarbejde med KIA. Laboratoriet har 24 timers vagtdækning i forbindelse med akut transplantationsarbejde, og personalet er i løbende kompetenceudvikling ved blandt andet deltagelse i nationale og internationale kurser og konferencer. I blodtypelaboratoriet er der ligeledes 24 timers vagtdækning til udførelse og besvarelse af isohæmagglutinintitre. Udveksling af prøver med Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet sikrer sammenlignelige resultater. Scandiatransplant Det skandinaviske organudvekslingsprogram huses i KIA, Århus Universitetshospital, Skejby og en af afdelingens speciallæger i klinisk immunologi er medicinsk direktør. Al organ-udveksling fra afdøde donorer i Norden (5 lande) koordineres via dette program, som har brugere på alle nordiske transplantationscentre. Ventelister for recipienter til organtransplantation i Norden vedligeholdes også her. Der er oprettet special-registre for nyretransplantationer fra levende donorer samt for levertransplantation og transplantation af hjerte eller lunger med henblik på followup studier et cetera ( Der ansøges ikke om funktioner varetaget i et formaliseret samarbejde. +, /& Der er indgået aftale om samarbejde med Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, om fremstilling af stamcellekoncentrater. Samarbejdet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. +

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning Side 1 af 10 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark Aktiviteter Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Immunologisk Afdeling, Region Hovedstaden

Immunologisk Afdeling, Region Hovedstaden Helsingør Hospital Frederikssund Hospital Hillerød Hospital Hørsholm Hospital Gentofte Hospital Intro Klinisk Herlev Hospital Bispebjerg Hospital Immunologisk Afdeling, Region Hovedstaden Glostrup Hospital

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION SYD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OG SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION SYD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OG SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION SYD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OG SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.4 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere