Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser"

Transkript

1 !"!##$

2 % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige specialer til stede for en optimal udredning og behandling, herunder specialet i klinisk immunologi. Specialet i klinisk immunologi er et tværgående speciale, der omfatter transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi, og immunologisk diagnostik. Specialet varetager produktion af blodkomponenter, herunder udvælgelse og tapning af bloddonorer og produktion af stamcellekoncentrater samt ydelse af lægefaglig rådgivning ved transfusionsbehandling. Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser i forbindelse med transplantationer, ligesom udredning af immundefekter og autoimmune sygdomme varetages af specialet. Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning samt transfusionsbehandling. På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelser vil der være følgende specialer: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkymkirurgi) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi! %( &) ') Placeringen af de lægefaglige specialer i Region Midtjylland tager udgangspunkt i regionens hospitalsplan. Hospitalsplanen udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. I henhold til den vedtagne hospitalsplan vil der fortsat være klinisk immunologiske afdelinger på Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) samt på Århus Universitetshospital, Skejby. Blodbanksfunktionen er organiseret i en regional enhedsorganisation, Blod-center Midt med 2 hovedblodbanker i Viborg og Skejby, Blodbank Vest og Blodbank Øst. Der er tappevirksomhed på de fleste somatiske hospitaler samt tappevirksomhed i den mobile blodbank.!

3 Blodbanksfunktionerne er af forskellig karakter afhængig af de lokale forhold. Transplantationsimmunologi varetages alene af vævstypelaboratoriet på Århus Universitetshospital, Skejby. Region Midtjylland arbejder på en samordning, harmonisering og standardisering af de eksisterende produktionsmetoder og analyseprincipper i henholdsvis Blodbank Vest og Blodbank Øst. * %( &) Klinisk immunologi indgår i et tæt samarbejde med kirurgi, hæmatologi, kardiologi og nefrologi vedr. transplantationsmedicin. + De regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på de angivne hospitaler og matrikler., - Det er i forbindelse med hospitalsplanen for Region Midtjylland besluttet, at der skal ske en udredning af laboratorieområdet med henblik på samordning af laboratoriespecialerne. Klinisk immunologi vil indgå som en del af denne udredning. I samme forbindelse vil der indgå overvejelser om yderligere mobil tappeenhed. *

4 ! &! %( & Der er i Region Midtjylland klinisk immunologiske afdelinger på Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) samt på Århus Universitetshospital, Skejby. Blodbanksfunktionen er organiseret i en regional enhedsorganisation, Blod-center Midt med 2 hovedblodbanker i Viborg og Skejby, Blodbank Vest og Blodbank Øst. Der er tappevirksomhed på de fleste somatiske hospitaler samt tappevirksomhed i den mobile blodbank. Blodbanksfunktionerne er af forskellig karakter afhængig af de lokale forhold. Transplantationsimmunologi varetages alene af vævstypelaboratoriet på Århus Universitetshospital, Skejby.!! %(. ( & Hospitalerne med hovedfunktion inden for klinisk immunologi lever op til anbefalingerne med følgende bemærkninger: Klinisk immunologiske hovedfunktioner omfatter transfusionsmedicinske funktioner som blodtypebestemmelse af patienter, BAC-test (Blodtypekon-trol, Antistofscreen, Computerkontrol), forligelighedsundersøgelser, udlevering af blod/bloddepot samt tapning af bloddonorer. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få umiddelbar telefonisk assistance fra en speciallæge i klinisk immunologi. Hertil skal det bemærkes, at der ikke aktuelt er etableret speciallægevagtordning i klinisk immunologi i Region Midtjylland; hverken på hovedfunktionsniveau, regionsfunktions-niveau eller højt specialiseret niveau. Der arbejdes på at finde en løsning i samarbejde med Region Nordjylland og hæmofolivagten på Århus Sygehus. På sygehuse med fælles akutmodtagelse bør der inden for kort tid være adgang til akutte transfusionsmedicinske hovedfunktioner, herunder behandling med fuldblodækvivalenter samt de relevante akutte analyser (f.eks. antistof-identifikation og trombelastografi). Alle fælles akutmodtagelser bør ligeledes have adgang til telefonisk assistance fra specialiseret transfusionsmedicinsk rådgivning (se regionsfunktionsniveau). Det forudsættes, at der etableres et forpligtende samarbejde mellem de klinisk immunologiske funktioner såvel internt i regionerne som mellem regionerne.!* /& Opgaver på hovedfunktionsniveau løses specielt i den østlige del af regionen i samarbejde med klinisk biokemiske afdelinger. Samarbejdet er beskrevet i samarbejdsaftale og er virksomhedsgodkendt af Lægemiddelstyrelsen. +

5 * * 0. Region Midtjylland ansøger om regionsfunktioner på følgende hospitaler: Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) Vedr. funktionen HIV og hepatitisdiagnostik af patienter er der for Regionshospitalet Viborg alene tale om hepatitisdiagnostik. Regionfunktionen analyse og tolkning af hæmostase (f.eks. tromelastografi) varetages i Region Midtjylland som en del af det klinisk biokemiske speciale under funktionen trombofili og blødningsdiagnostik. Se specialeansøgning for klinisk biokemi. Reginsfunktionen Allergologisk diagnostik (i form af analyser på blod) varetages på regionens klinisk biokemiske afdelinger. Al blodbanksaktivitet i Region Midtjylland er samlet i Blodcenter Midt, som er virksomhedsgodkendt efter Blodforsyningslovens 6 af Lægemiddelstyrelsen. Blodcenteret ledes af en faglig ledelse bestående af ledelsesrepræsentanter fra regionens Klinisk Immunologiske Afdelinger (KIA). Virksomhedsansvaret for Blodcenteret bæres af den ledende overlæge på KIA, Århus Universitetshospital, Skejby. *! 1 Befolkningsunderlaget varierer på tværs af funktioner. Det konkrete befolkningsunderlag for hver funktion fremgår af bilag 2b for hvert hospital. ** 0. Århus Universitetshospital, Skejby opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktionerne med følgende supplerende bemærkninger: 6 ansvar i henhold til Blodforsyningsloven af 2005: Blodcenter Midt er godkendt af Lægemiddelstyrelsen den 10. oktober ansvaret i Blodcenter Midt er placeret hos én ansvarlig person (p.t. den ledende overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Århus Universitetshospital, Skejby) jf. Blodforsyningsloven. Det overordnede kvalitetsansvar er ligeledes placeret i KIA, Skejby. Det overordnede produktionsansvar er fordelt på to speciallæger, som varetager produktionen i henholdsvis Blodbank Vest og Blodbank Øst. Blodcenter Midt tapper årligt ca portioner fuldblod på 8 adresser samt en mobil tappeenhed. Det lokale driftsansvar er uddelegeret til læger på de enkelte adresser. På 4 af de 8 tappesteder foregår tapningerne i klinisk biokemisk regi. Ansvarsfordelingen er beskrevet i en formaliseret samarbejdsaftale.,

6 Fremstilling af blodkomponenter, blodtypebestemmelse og smitteundersøgelse af donorblod: Blodkomponentproduktion foregår aktuelt 3 steder i Blodcenter Midt: Holstebro, Viborg og Skejby. Blodtypebestemmelse af donorer foregår også 3 steder, mens smitteundersøgelserne i forbindelse med implementering af NAT-screening af donorblod er samlet på Skejby. Transfusionsmedicinsk rådgivning: Der er etableret lægevagthold med døgndækning alle ugens 7 dage, og vagtholdet svarer på henvendelser fra kliniske afdelinger i Region Midtjylland. De vagtgående læger er oftest under uddannelse til speciallæger i Klinisk Immunologi. Der rådes ikke over speciallægevagt i Region Midtjylland. Opfyldelse af Sundhedsstyrelsens specialerapports krav om speciallægevagt på regionsfunktionsniveau kunne eventuelt dækkes ved interregionalt samarbejde i de tre vestdanske regioner. Celle- og vævsbankvirksomhed: Bankvirksomhed vedr. knogle og blodstamceller. Afdelingen er godkendt som vævscenter med hensyn til testning af smittemarkører på knogler og blodstamceller samt udtagningssted for blodstamceller. I forhold til blodstamceller er der et formaliseret samarbejde med Hæmatologisk afdeling og Immunhæmatologisk laboratorium, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen har avanceret udstyr til opsamling af blodstamceller og testning for smittemarkører. Nedfryser og opbevarer ikke knogler eller blodstamceller. Afdelingen tester virusmarkører for knoglebanker i det område, der dækker det tidligere Århus Amt (befolkningsgrundlag ) og udtagningssted for blodstamceller for Region Midtjylland samt det område, der dækker det tidligere Vejle Amt, ca. 70 pt/årligt og 100 forløb/årligt (befolkningsgrundlag ca ). Testningen kan varetages døgnet rundt året rundt. Udtagning af stamceller kan varetages alle hverdage i dagtid. Afdelingen har lang erfaring med kvalitetssikring i forbindelse med blodbanksfunktionen samt gennemgående kendskab til lovgivningen (vævsloven med dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger). Afdelingen er godkendt som vævscenter med 14 ansvar og har Lægemiddelinspektion hvert 2. år i forbindelse hermed. Kvalitetshåndbog er implementeret. Ekstern kvalitetssikring vedr. analyser foretages. Alvorlige bivirkninger i forbindelse med udtagning af blodstamceller indberettes til Sundhedsstyrelsen. Utilsigtede hændelser indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Terapeutisk aferese: KIA, Skejby har mange års erfaring i terapeutisk plasmaferese og photoferese i behandling af patienterne med autoimmune sygdomme eller hyperviskositetssyndrom. Der modtages patienter fra hele regionen til plasmaferese. Afdelingen tilbyder som den eneste i landet photoferese. Terapeutisk aferese kan udføres på alle hverdage i dagtid. Vævstypeundersøgelser, herunder knoglemarvsdonorer,transfusionspatienter, familieundersøgelser og HLA-antistoffer: KIA, Skejby var blandt pionérerne i opdagelsen af HLA-typerne, og interessen på feltet har medført, at afdelingen er akkrediteret efter europæiske retningslinjer (EFI). Analyserne er bl.a. i den forbindelse underlagt ekstern kvalitetsprøvning. 2

7 Der er løbende og hastig udvikling på feltet, og også her satser afdelingen på en solid phase -teknik til specificitetsbestemmelse af antistofferne. Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktioner i specialet med følgende bemærkninger: Der er ingen speciallægevagt på Regionshospitalet Viborg. Der arbejdes på et regionalt/interregionalt samarbejde vedrørende speciallægevagt Tromboelastgrafi planlægges implementeret som en akut analyse i Klinisk Immunologisk Afdeling i et samarbejde med andre specialer på Regionshospitalet Viborg. De søgte regionsfunktioner kan varetages med eksisterende udstyr og personale. Apparatur til tromboelastografi er en ny funktion til monitorering og behandling af akutte blødningstilstande. Der planlægges i samarbejde med KIA, Herning indkøb af samme apparatur, så forskrifter og uddannelse af personale kan ensrettes.derudover er et formaliseret samarbejde med KBA, anæstesiologi, karkirurgi, organkirurgi og gynækologi/obstetrik nødvendig. Apparaturet er søgt på den centrale pulje og forventes indkøbt i løbet af Når det er anskaffet vil det nærmere samarbejde blive udmøntet i en samarbejdsaftale med de involverede afdelinger. Befolkningsunderlag og volumen, herunder redegørelse for, hvordan kvalitet og erfaring sikres ved det planlagte volumen: Inden for specialet klinisk immunologi har Region Midtjylland foretaget en vurdering af, hvordan ressourcer udnyttes mest optimalt under hensyn til kvalitet og sikkerhed. De foretagne ansøgninger til regionsfunktioner er aftalt i Specialerådet med fokus på et tilstrækkeligt befolkningsunderlag og sikring af kvalitet og sikkerhed. Samarbejde med andre sygehuse, som varetager samme funktioner i specialet på samme funktionsniveau: Hospitalsenheden Vest påtænker implementering af tromoboelastografi og et formelt samarbejde planlægges. Virustestning af donorer og patienter i Region Midt foregår i et tæt samarbejde med KIA, Skejby og KIA, Hospitalsenheden Vest. Vedrørende HIV- og hepatitisdiagnostik: HIV og hepatitisdiagnostik varetages på KIA på Regionshospitalet Viborg og på Århus Universitetshospital, Skejby. Ved reaktive analysesvar på Regionshospitalet Viborg sendes prøven til Skejby. Svaret registreres derefter i Regionshospitalet Viborgs EDB-system. "

8 Blodtypebestemmelse og smitteundersøgelser af donorblod. Blodtypebestemmelse foregår lokalt, smittescreening centraliseres i KIA, Skejby Sygehus. Tallet i skema 2 refererer til blodtypebestemmelse. Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) Primær udredning og valg af blod til transfusion foregår lokalt. Blodtypebestemmelse af gravide (inkl. HBsAg-screening) Blodtypebestemmelse foregår lokalt, hep. B screening i Viborg for Vestjylland. Tallet i skema 2 refererer til blodtypebestemmelse. Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Holstebro) opfylder kravene til varetagelse af regionsfunktion i specialet med følgende bemærkninger: Der er én Klinisk Immunologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, som varetager regionsfunktioner på 2 matrikler, Holstebro og Herning. Der er tale om én afdeling med én afdelingsledelse. Således vil redegørelsen vil ske for afdelingen som én samlet enhed: Der er på nuværende tidspunkt ikke et vagthold af speciallæger i klinisk immunologi i Blodcenter Midt, men der arbejdes på at skabe et regionalt eller interregionalt samarbejde vedrørende speciallægevagt. I Klinisk Immunologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest er der dog næsten altid mulighed for telefonisk assistance fra speciallæge ansat i afdelingen. Klinisk Immunologisk afdeling har mange samarbejdsrelationer med Klinisk Biokemisk afdeling. Der planlægges implementering af trombelastografi i samarbejde med speciallægerne på Anæstesiologisk afdeling. Terapeutisk aferese udføres i Nefrologisk afdeling i samarbejde med Klinisk Immunologisk afdeling. Krav til udstyr/apparatur er opfyldt for de fleste ønskede regionsfunktioner, idet de allerede varetages af afdelingen. Der søges om apparatur til trombelastografi. Apparatur til PCR er bevilget og forventes implementeret i Med et befolkningsunderlag på eller derover samt et relativt stort volumen på de fleste af de ønskede regionsfunktioner opretholdes erfaringen med funktionerne. Afdelingen tilstræber altid at opnå den bedste kvalitet, bl.a. ved deltagelse i kvalitetskontrolprogrammer. Klinisk Immunologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest er ofte blandt de første til at indføre nye teknikker og kvalitetsforbedringer til fordel for patienterne afdelingen er således ved at indføre 100% leukocytdepletering af erytrocytkomponenter samt har siden 2005 fremstillet 100% leukocyt-depleterede trombocytkomponenter og siden 2006 udelukkende anvendt plasma fra mænd til patientbehandling (dette er forbundet med mindre risiko for transfusionskomplikationer). Der samarbejdes omkring flere af de søgte funktioner i Blodcenter Midt, især inden for Blodbank Vest (Viborg og Hospitalsenheden Vest). 3

9 Autoimmunanalyser ønskes varetaget af Klinisk Immunologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest (i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg) for hele optageområdet for Blodbank Vest, for derved at samle analyserne for den vestlige del af regionen. Autoimmunanalyser hører naturligt under den immunologiske diagnostik i klinisk immunologi af sygdomme i immunsystemet. *+ 4 ( Blodcenter Midt varetager al blodbanksaktivitet i Region Midtjylland og er virksomhedsgodkendt efter Blodlovens 6 af Lægemiddelstyrelsen. Der foreligger en godkendt samarbejdsaftale mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Holstebro/Herning, Viborg og Skejby samt de klinisk biokemiske afdelinger i Silkeborg, Randers og Århus Sygehus, hvor de sidste varetager blodbanksopgaver under Blodcenterets faglige ledelse og instruktioner. Der foreligger et formaliseret samarbejde mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Region Midtjylland, idet afdelingerne organisatorisk er samlede i Blodcenter Midt med en fælles godkendelse i Lægemiddelstyrelsen. Funktionen Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) søges varetaget på Regionshospitalet Holstebro i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Der samarbejdes genrelt mellem Holstebro, Viborg og Skejby. *, / I forhold til klinisk immunologi er Regionshospitalet Horsens er organisatorisk tilknyttet Vejle Sygehus. Der udestår afklaring omkring regionsfunktioner, som i øjeblikket er placeret på Regionshospitalet Horsens. $

10 + & + 0 &. Region Midtjylland søger om, at de højt specialiserede funktioner skal varetages på Århus Universitetshospital, Skejby. Enkelte funktioner varetages på Hæmatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: Diagnostik af børneleukæmier MRD-analyser (Minimal Residual Disease) En enkelt funktion søges ikke varetaget i regionen: Produktion af blodkomponenter til intrauterin transfusion: Varetages på Rigshospitalet. Se skema 2a for fordeling af funktioner. +! 1 Århus Universitetshospital, Skejby dækker de højt specialiserede funktioner i Region Midtjylland med et befolkningsunderlag på 1,2 mio. indbyggere. Enkelte funktioner på vævstypeområdet dækkes for Fyn og Jylland med 3,0 mio. indbyggere. Endelig varetager hospitalets Klinisk Immunologiske Afdeling den faglige understøttelse af Scandia Transplant for hele landet og resten af Norden (5 lande). +* 0 & Århus Universitetshospital, Skejby opfylder kravene til varetagelse af de højt specialiserede funktioner indenfor specialet med følgende bemærkninger: Der er endnu ikke etableret døgn-dækket speciallægevagtordning. Opfyldelse af specialevejledningens krav om speciallægevagt på højt specialiseret funktionsniveau foreslås dækket ved interregionalt samarbejde i de tre vest-danske regioner. Immundefektudredning: Funktionen dækkes af to speciallæger i klinisk immunologi. Århus Universitetshospital, Skejby samarbejder med klinikere fra specialafdelinger i hele regionen om udredning af patienter mistænkt for immundefekt. Desuden foretages prætransplantationsundersøgelser af lungetransplantationskandidater. Volumen udgør aktuelt udredninger pr. år, men forventes at stige. Funktionen består i rationel prioritering af tilbudte analyser afpasset den enkelte patients klinik, udførsel og fortolkning af disse. Endvidere foretages lægefaglig rådgivning om behandling og profylakse. Der er dog initieret et større udviklingsarbejde af funktionen på Århus Universitetshospital, Skejby. Fokusområder er at øge tilbuddet af relevant udredning for #

11 patienterne, øge antallet af udbudte relevante analyser, opstart af ambulant undersøgelsesvirksomhed, etablering og validering af journal- og monitoreringsdatabase. Udredningerne drejer sig for nuværende oftest om det hyporeaktive immunsvar. Udredningsbehovet og mulighederne forventes at blive udvidet hastigt i takt med den øgede indsigt i immunsystemet også når det drejer sig om et hyperreaktivt immunsvar. Vævs- og celledonorsøgninger (knoglemarvstransplantation): Processen er kompleks og kræver kendskab til HLA-systemet med loci á op til 900 alleler samt gennemgående kendskab til lovgivning (vævsloven med dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger). Søgeprocesen kræver søgning i eget og internationale registre. Aktiviteten varetages aktuelt på alle hverdage i dagtid, og der skønnes ikke at være behov for døgnfunktion. Søgefaciliteten har eksisteret siden 1990, og erfaringen bibeholdes i og med, at der er et højt aktivitetsniveau samt efteruddannelse/undervisning af personale. Der håndteres søgninger for ca. 300 patienter/årligt og foretages omkring 1300 søgninger/årligt. Registeret modtager ca. 300 årlige forespørgsler vedr supplerende vævstypebestemmelse eller konfirmatoriske HLA-typebestemmelser. Søgning foretages nationalt og internationalt til danske patienter i Jylland og på Fyn, og der foretages søgning i eget register til udenlandske patienter. Klinisk Immunologisk Afdelings register har eksisteret siden Registeret dækker alle frivillige stamcelledonorer i Jylland og på Fyn i et samarbejde med vævstypelaboratorierne i Odense og Aalborg og i januar 2008 var ca donorer registreret. Der registreres 100 nye donorer om måneden. Aktiviteten efterlever eget krav om højt serviceniveau. Svartid på præliminær søgning: samme dag - 1 dag. Svartid på supplerende vævstypebestemmelser ca. 15 dage. 94 pct. af donorer, som indkaldes til blodprøvetagning med henblik på konfirmatorisk vævstypebestemmelse møder frem. For danske patienter går der gennemsnitligt omkring 4 måneder fra primær henvisning til. donorsøgning og til knoglemarvstransplantation, hvis donor tilhører knoglemarvsregisteret i Skejby. Der blev i 2008 transplanteret 14 patienter med stamceller fra Skejby-registerets donorer. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby har affilieringsaftale med National Marrow Donor Program (USA), tilladelse til at søge i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) og er medlem af World Marrow Donor Association (WMDA). Registeret råder over avanceret EDB-søgefacilitet samt registerfunktion for frivillige donorer. Der er indgået samarbejdsaftale med Klinisk Immunologiske Afdelinger henholdsvis Odense og Aalborg vedr. donorer herfra. Der er årlig indrapportering af aktivitet til WMDA. Transplantationsforligelighedsundersøgelse: Århus Universitetshospital, Skejby udfører de transplantationsimmunologiske undersøgelser for Fyn og Jylland i forbindelse med organtransplantation fra både levende og afdøde donorer. Afdelingen har som eneste laboratorium i Vestdanmark mulighed for HLA-typebestemelser og vævstypeserologisk udredning hele døgnet alle 7 dage, og CDC forligelighedsundersøgelsen besvares akut i vagttiden. Den flowcytometriske forligelighedsundersøgelse tilbydes dog kun i dagtiden. CDC teknikken er akkrediteret under European Federation of Immunogenetics (EFI) siden 1996 og opfylder EFI standarderne. Afdelingen arbejder på, at den flowcytometrisk forligelighedsundersøgelse også kan EFI akkrediteres. Desuden

12 søger man samarbejdslaboratorier med henblik på ekstern kvalitetssikring af analysen. Konfirmatorisk vævstypebestemmelse ( high resolution HLA-typebestemmelse, referencelaboratorium): Stamcelletransplantation kræver vævstype-overensstemmelse mellem donor og recipient på aminosyre-niveau, hvilket betyder, at vævstypebestemmelsen skal udføres med højeste opløsning. Århus Universitetshospital, Skejby råder over teknikker hertil, har over 10 års erfaring heri og samarbejder endvidere med eksternt laboratorium, når DNA-sekventering er nødvendig. Teknikkerne er akkrediteret efter EFI-standarder. Der udføres omkring højopløste HLA-typer årligt for hele Vestdanmark. Kimærismeundersøgelser: I specialerapporten hentydes til kimærismeundersøgelser med molekylærbiologiske teknikker efter non-myeloablativ stamcelletransplantation. Dette planlægges tilbudt for mini-kmt-programmet i Århus fra Immunhæmatologisk Laboratorium, ÅS- THG. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby har udviklet en analyse til relativ kvantificering af donor-deriverede erytrocytter i patientprøver (flowcytometrisk fænotypebestemmelse). Aktuelt bruges analysen i udredningen af hæmolytisk transfusionskomplikation. Analysevolumet er ca. 20 pr. år. Analysen er planlagt taget i brug i mini-kmt programmet på Hæmatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Aktiviteten forventes derefter øget til ca. 120 pr. år. Apparatur og nødvendigt personale samt ekspertise haves i afdelingen. Én speciallæge i klinisk immunologi er fagligt ansvarlig. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby planlægger endvidere etablering af supplerende Real-Time qpcr-baseret kimærismeanalyse. Analysen påtænkes også brugt ved udredning for fx maternel engraftment hos patienter med immundefekt. Hensigten er øget fleksibilitet og følsomhed af metoden. Donorhelbredsundersøgelse, forbehandling til cytaferese af raske allogene stamcelledonorer samt klinisk immunologiske undersøgelser og procedurer i forbindelse med allogen stamcelletransplantation: Området varetages af 2 speciallæger i klinisk immunologi i et formaliseret samarbejde med speciallæger på Hæmatologisk Afdeling samt Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Måling af antallet af stamceller kræver flowcytometer. Måling af virusmarkører på automatiseret udstyr (i forbindelse med måling af CMV og EBV er der formaliseret samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby). Opsamling af stamceller sker på avanceret udstyr med specielt oplært personale med faciliteter godkendt af Lægemiddelstyrelsen, der overordnet har godkendt afdelingen som vævscenter til produktion af allogene stamcelle-produkter (udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distrubution og eksport). Aktiviteten foretages på alle hverdage i dagtid. Afdelingen har erfaring med aktiviteten i forhold til ubeslægtede registerdonorer siden 1993, og aktiviteten er i stigning. Erfaringen bibeholdes gennem deltagelse i kongresser og kurser. Indtil februar 2009 i alt 78 ubeslægtede registerdonorer (96 forløb), heraf 26 til udenlandske transplantationscentre. Ca. 15/årligt. Fra marts!

13 2009 samarbejde med Transplantationsenheden på Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus vedr. cytaferese af beslægtede allogene stamcelledonorer. Aktiviteten inspiceres af lægemiddelstyrelsen hver 2. år. Ekstern kvalitetssikring i forhold til analyser foretages. Kvalitetshåndbog er implementeret. Affilieringsaftale med NMDP. Alvorlige bivirkninger hos donorer indberettes til Sundhedsstyrelsen og alvorlige utilsigtede hændelser indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Komplikationer indberettes frivilligt til WMDA. Produktion af stamcellekoncentrater med henblik på autolog stamcelletransplantation: Området dækkes fagligt af 2 speciallæger i klinisk immunologi i et formaliseret samarbejde med Immunhæmatologisk Laboratorium (IHL), Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Testning for virusmarkører og udtagning af stamceller fra perifert blod kræver avanceret udstyr og foretages på KIA, Århus Universitetshospital, Skejby. Nedfrysningen og opbevaringen foretages på IHL, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Aktiviteten indebærer, at afdelingen er godkendt som udtagningssted og vævscenter af Lægemiddelstyrelsen. Aktiviteten varetages på hverdage i dagtid og udføres årligt for ca 60 pt/årligt og ca 100 patientforløb/årligt. KIA har over 15 års erfaring og specialuddannet personale. Afdelingen er underlagt inspektion fra Lægemiddelstyrelsen hvert 2. år og er godkendt som vævscenter. Kvalitetshåndbog er implementeret. Alvorlige bivirkninger i forbindelse med udtagning af blodstamceller indberettes til Sundhedsstyrelsen og alvorlige utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Forbehandling af patienter inden nyretransplantation ved ABO-uforligelighed og ved forekomst af HLA-antistoffer: Området dækkes fagligt af 2 speciallæger i klinisk immunologi. Som forbehandling forud for disse højt specialiserede behandlinger er KIA ansvarlig for følgende udredninger/undersøgelser: Isohæmagglutinin titerbestemmelse: Hos recipienten fortages titrering af det relevante anti-a og /eller anti-b, af både IgM og IgG type. Disse titerbestemmelser foretages under udredningsforløbet, dag -5,-4,-2,-1 før og efter immunabsorptionsbehandling, samt dagligt de første 10 dage efter transplanta-tionsforløbet. Endelig foretages titerbestemmelse ved mistanke om afstødning af den transplanterede nyre. Flowcytometrisk CD19 bestemmelse efter biologisk immunsuppresion. Forligelighedsundersøgelse: CDC- samt flowcytometrisk forligelighedsundersøgelse (se detaljeret beskrivelse andet sted). HLA-antistoffer: Bestemmes med afdelingens konventionelle leukocytantistofundersøgelse. Desuden arbejdes der i afdelingen på at opsætte en mere sensitiv metode til bestemmelse og specificitetsundersøgelse af HLAantistoffer. Afdelingen deltager i ekstern kvalitetskontrol via EFI (European Federation of Immunogentics) 4 gange om året for de vævstype-relaterede analyser. *

14 ABO uforligelige nyretransplantationer og transplantationer ved tilstedeværelse af donorspecifikke HLA-antistoffer er en opgave, der kræver tæt samarbejde mellem klinisk immunologisk afdeling og den nefrologiske afdeling. Aktuelt foretages disse transplantationer på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, mens nefrologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby planlægger at tilbyde behandlingen. KIA, Århus Universitetshospital, Skejby varetager den immunologiske udredning og rådgivning for de to sidstnævnte. Der planlægges ca. 16 af disse transplantationer på Odense Universitetshospital og 5 transplantationer på Århus Universitetshospital, Skejby pr. år. Da der er tale om et relativt lille antal patienter, er den immunologiske udredning og rådgivning samlet på de to største transplantationsimmunologiske afdelinger (Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, Skejby). Det er desuden af stor betydning og et krav fra de to kliniske afdelinger, at der er et godt, tæt og kontinuerligt samarbejde med KIA. Laboratoriet har 24 timers vagtdækning i forbindelse med akut transplantationsarbejde, og personalet er i løbende kompetenceudvikling ved blandt andet deltagelse i nationale og internationale kurser og konferencer. I blodtypelaboratoriet er der ligeledes 24 timers vagtdækning til udførelse og besvarelse af isohæmagglutinintitre. Udveksling af prøver med Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet sikrer sammenlignelige resultater. Scandiatransplant Det skandinaviske organudvekslingsprogram huses i KIA, Århus Universitetshospital, Skejby og en af afdelingens speciallæger i klinisk immunologi er medicinsk direktør. Al organ-udveksling fra afdøde donorer i Norden (5 lande) koordineres via dette program, som har brugere på alle nordiske transplantationscentre. Ventelister for recipienter til organtransplantation i Norden vedligeholdes også her. Der er oprettet special-registre for nyretransplantationer fra levende donorer samt for levertransplantation og transplantation af hjerte eller lunger med henblik på followup studier et cetera ( Der ansøges ikke om funktioner varetaget i et formaliseret samarbejde. +, /& Der er indgået aftale om samarbejde med Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, om fremstilling af stamcellekoncentrater. Samarbejdet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. +

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk immunologi

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Specialebeskrivelse Klinisk immunologi er et tværgående speciale, der dækker blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, vævsbankvirksomhed,

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk immunologi

Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 26. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 26. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale klinisk immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Rapport for specialet: Klinisk Immunologi

Rapport for specialet: Klinisk Immunologi Rapport for specialet: Klinisk Immunologi Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Høringssvar fra Specialerådet for Klinisk Immunologi vedrørende fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Høringssvar fra Specialerådet for Klinisk Immunologi vedrørende fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Region Syddanmark Planlægning og Udvikling Att. Specialkonsulent Ulla Hansen Damhaven 12 7100 Vejle Klinisk Immunologisk Afdeling georgsen@dadlnet.dk Direkte nr. 6541 3580 JG/tn 1. august 2007 KIA j.nr.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

" # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på:

 # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: ! " # " $%# Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Fremtidig organisering af specialet Klinisk Immunologi i Region Syddanmark

Fremtidig organisering af specialet Klinisk Immunologi i Region Syddanmark Fremtidig organisering af specialet Klinisk Immunologi i Region Syddanmark December 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund, kommissorium, tidsplan... 4 2.0 Resume af hovedkonklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Møde for praktiserende læger d. 24. nov, 2015 Ulrik Sprogøe analyseansvarlig overlæge Emner KIAs funktioner Informationer om analysr Informationer om

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter.

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter. !!" # $ # %& '$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet at der vil være anæstesiologiske afdelinger på følgende hospitaler: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. infektionsmedicin 1 1. Generelle overvejelser

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. karkirurgi 1 1 Generelle overvejelser 1.1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1) LBK nr 955 af 21/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404589 Senere ændringer til

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere