Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Ove Engstrøm, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Jesper Kiel, Per Ulrik Jørgensen, Torben Frost, Erik Risager, Niels Høite Hansen Afbud: Christian Kaastrup, Tina Petersen, Lise-Lotte Tilsted Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Hegnsynsmænd samt vurderingsmænd vedr. hegnslov og mark- og vejfredsloven Bevillingssag vedr. økonomirapport for januar kvartal Fornyelse af boligerne på Trappebæksvej Ansøgning om låneoptagelse Boligselskabet BSB Svendborg afd Ansøgning om låneoptagelse i boligselskabet BSB Svendborg afd Årsberetning for Børn og unge-udvalget CO2 Handleplan Navngivning af nye folkeskoler pr. 1. august Skolebiblioteksordning pr behandling efter endt høring Vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser og gæstekort i Svendborg bymidte Godkendelse af initiativaftale mellem Socialministeriet og Svendborg Kommune Ansøgning om anlægsbevilling til anlægsprojekter affødt af skolestrukturen Det specialiserede område Lukket - Orientering...19

2 1. Godkendelse af dagsorden Der var spørgsmål fra Steffen Hansen. Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Hegnsynsmænd samt vurderingsmænd vedr. hegnslov og mark- og vejfredsloven 09/40257 Udpegning af ny hegnsynsmand samt vurderingsmand vedr. hegnslov og mark- og vejfredsloven samt beskikke ét medlem som formand. Jørgen P. Nielsen søger om fritagelse for hvervet som hegnsynsmand og vurderingsmand vedr. hegnslov og mark- og vejfredsloven grundet sygdom. Byrådet vælger 3 medlemmer, hvoraf 1 skal være plantningskyndigt og 1 medlem bygningskyndigt. Det ene medlem beskikkes som formand. Der udpeges tillige 3 suppleanter. Det forudsættes, at hegnsynsmændene ligeledes varetager opgaver som vurderingsmænd jf. Mark- og vejfredslovens 21 stk. 4. Byrådet skal blandt de 3 udpegede medlemmer beskikke det éne medlem for formand. Byrådet har på det konstituerende møde den 8. december 2009 udpeget følgende: Medlem Jørgen P. Nielsen (A). Suppleant Peder Bang (A). Medlem Bjarne Elnegaard (A). Suppleant Erling Johansen (T). Medlem Arne Møller Larsen (V). Suppleant Jens Himmelstrup (V). Endvidere blev Jørgen P. Nielsen (A) udpeget som formand. Såfremt Byrådet godkender Jørgen P. Nielsens ansøgning, skal der udpeges et nyt medlem samt formand. 1

3 Peter Bang udpeget som hegnsyns- og vurderingsmand og som formand. Leif Jørgensen blev udpeget som suppleant. 3. Bevillingssag vedr. økonomirapport for januar kvartal /10007 Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 31. marts 2011, samt tilpasning af serviceudgifter i resultatoversigten til Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition. På baggrund af fagudvalgenes behandling af deres budgetkontrol pr. 31. marts 2011 søges om en samlet tillægsbevilling på brutto 10,5 mio. kr. Heraf tilføres råderumspuljen under Økonomiudvalget 4,8 mio. kr., og de resterende midler på 5,7 mio. kr. tilføres kassen. Tillægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag. og er yderligere beskrevet i økonomirapporten for januar kvartal Tilpasning af resultatoversigt Som følge af de strammere sanktioner har Økonomiudvalget besluttet, at Svendborg Kommunes serviceudgifter i resultatoversigten tilpasses Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition. Det medfører, at der i resultatoversigten politisk er flyttet områder fra drift til finansiering og finansforskydninger, samt at der politisk er flyttet områder mellem indkomstoverførsler og serviceudgifter. Ændringerne har virkning fra og med regnskabsår Budgetopfølgningen pr. 31. marts er således foretaget på baggrund af de foretagne ændringer. Økonomisk indebærer det, at servicerammen i vedtaget budget 2011 er reduceret med knap 80 mio. kr. Heraf er flyttet knap 70 mio. kr. til finansiering og finansforskydninger vedr. medfinansiering af regionale sundhedsudgifter, mens der netto er flyttet 10 mio. kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter. De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser: Samlet mindreudgift på 5,7 mio. kr., der tilføres kassen. Der henvises til vedlagte bilag. Direktionen indstiller, at: råderumspuljen tilføres 4,8 mio. kr. kassen tilføres 5,7 mio. kr. serviceudgifterne i kommunens resultatoversigt tilpasses Indenrigs- og Sundhedsministeriet definition. 2

4 Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Åben - Serviceudg. i res.oversigt til IM s definition Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Godkendt. 4. Fornyelse af boligerne på Trappebæksvej 11/1728 Godkendelse af skema A og projektøkonomi for erstatningsboliger på Trappebæksvej finansieret af udvalgets mindreforbrug i regnskab Nogle af kommunens boliger til socialt udsatte borgere trænger til en gennemgribende renovering eller fornyelse. Ændringerne for boligmassen til socialt udsatte borgere blev sat i gang med fornyelse af boligerne på Hellegårdsvej i Boligerne på Trappebæksvej hører til blandt de boliger, der ligger under niveau. Tag, ydervægge, døre og vinduer skal udskiftes, hertil kommer at vægge, træværk og gulve indvendig også er forvitrede og skal have en gennemgribende renovering. Helt overvejende er bygningernes stand så dårlig, at de inden for en kort tidshorisont ikke længere vil kunne anvendes til beboelse. Administrationen foreslår forbedring af disse boliger. Administrationen anbefaler at der i stedet for en gennemgribende renovering af de 8 eksisterende boliger opføres otte erstatningsboliger på 55 kvadratmeter på matriklen på Trappebæksvej i regi af kommunale almene handicapboliger. Udvalg for Miljø og Teknik varetager opgaven med valg af entrepriseform, rådgivere samt projektering og godkendelse af udbud. Ved godkendelse af Skema A igangsættes processen på det tekniske område. Økonomiske konsekvenser: 3

5 En renovering vil andrage ca. 3 mio. kr. mens etablering af nye almene boliger medfører en kommunal udgift på 1,500 mio. kr. Boligerne forventes at kunne opføres for en samlet anskaffelsessum på kr. mio. 8,580 incl. moms. Den kommunale grundkapital udgør 14 % - i alt en kommunal udgift på 1,201 mio. kr. Dertil kommer at grunden skal ryddes, hvilket antages at kunne gennemføres for ca kr. Den kommunale udgift til almene boliger foreslås finansieret af Socialvalgets overskud for regnskabsåret Huslejen for boligerne vil andrage ca kr. pr. måned før forbrug, og inden boligstøtte. Lejere, der modtager kontanthjælp vil få en månedlig nettostigning på 11 kr. til kr. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets endelige godkendelse, at skema A godkendes den samlede anskaffelsessum på 8,580 mio. kr. for boligerne godkendes huslejen på ca kr. pr måned godkendes der meddeles en anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. den kommunale udgift finansieres af en del af Socialudvalgets overskud for regnskabsåret Bilag: Åben Trappebæksvej. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles, idet udvalget ønsker det prøvet evt. ved en omvendt licitation om huslejen kan reduceres til kr ,-/mdr. Tina Petersen (O) og Bjarne Hansen (A) var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Godkendt. 4

6 5. Ansøgning om låneoptagelse Boligselskabet BSB Svendborg afd /13229 Byrådet skal godkende optagelse af lån i almene boligorganisationer. Boligselskabet BSB Svendborg har ansøgt om kommunens godkendelse af låneoptagelse til finansiering af 67 nye køkkener, der af de respektive lejere betales via en gennemsnitlig lejestigning på 1,93 pct., i afdeling 7508 Hjerteparken. Sagen er behandlet og vedtaget på et afdelingsmøde. Arbejdet oplyses at koste kr , som finansieres ved optagelse af et 20-årigt fast forrentet kontantlån med annuitet i realkreditinstitut. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. Boligorganisationen oplyser, at opgaven udbydes i licitation efter kommunens godkendelse af låneoptagelsen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles: at Byrådet godkender optagelse af realkreditlån pålydende kr som 20-årig kontant annuitet med fast rente i afdeling 7508 Hjerteparken. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Godkendt. 6. Ansøgning om låneoptagelse i boligselskabet BSB Svendborg afd

7 11/13623 Byrådet skal godkende optagelse af lån i almene boligorganisationer. Boligselskabet BSB Svendborg har ansøgt om kommunens godkendelse af låneoptagelse til finansiering af projekt vedrørende nye bede, opretning og lægning af nye fliser, flytning af lysmaster og renovering af indgangspartier med nye klinker og skrabelister, der betales af lejerne via en gennemsnitlig lejestigning på 1,29 pct., i afdeling 7502 beliggende Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej. Sagen er behandlet og vedtaget på et afdelingsmøde. Arbejdet oplyses at koste kr , som finansieres ved anvendelse af trækningsret på kr i Landsbyggefonden, tilskud på kr fra boligorganisationens dispositionsfond og optagelse af et 30-årigt fast forrentet kontantlån med annuitet i realkreditinstitut på kr Der foreligger ikke oplysning om, at kreditforening stiller krav om kommunegaranti for lånet. Boligorganisationen oplyser, at opgaven udbydes i licitation efter kommunens godkendelse af låneoptagelsen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles: at Byrådet godkender optagelse af realkreditlån pålydende kr som 30-årig kontant annuitet med fast rente i afdeling Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Godkendt. 6

8 7. Årsberetning for Børn og unge-udvalget 11/18835 Årsberetning for Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) Børn og unge-udvalget træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge jf. Lov om Social Service. Udvalget behandler således Familieafdelingens indstillinger vedrørende børn og unge om: gennemførsel af undersøgelse lægelig undersøgelse og behandling foreløbige beslutninger anbringelse uden for hjemmet opretholdelse af anbringelse ændring af opholdsted overvåget samvær brev- og telefonkontrol flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje Udvalget har i 2010 behandlet 8 sager omhandlende 6 børn. Bilag vedrørende udvalgets virksomhed i 2010 er vedlagt. Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) 58. Til orientering. Bilag: Åben - Årsberetning Børn og unge-udvalget ( 18) 2010 Til efterretning. 8. CO2 Handleplan /7951 7

9 Der fremlægges en CO2 handleplan som opfølgning på den i 2009 vedtagne klimapolitik. Der fremlægges i alt 10 delhandleplaner til reduktion af CO2 udledningen fra forskellige kilder i kommunen. Som en konsekvens af klimapolitikken, der blev vedtaget af byrådet den 26. maj 2009, skal der hvert år udarbejdes et CO2 regnskab og en handleplan for opnåelse af de i klimapolitikken stillede mål for begrænsningen af CO2 udledningen. CO2 regnskabet for 2009 blev godkendt af Udvalget for Miljø og Teknik den 10. januar Med nærværende redegørelse fremlægges i alt 10 delhandleplaner for begrænsning af CO2 udledningen til atmosfæren inden for Svendborg Kommunes grænser. Økonomiske konsekvenser: Enkelte handleplaner kræver særlig bevilling, som beskrevet i de enkelte planer (handleplan 2 til energisparekampagne, plan 8 i f.m. ny bybuskontrakt og plan 10 redegørelse i perioden ) Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Direktionen anbefaler sagen til udvalgets afgørelse. For at opnå målsætningen om mere end 20% CO2 reduktion i 2020 anbefales det, at søge alle handleplanerne realiseret under forudsætning af, at de skærpede regler gøres gældende. Herved lægges særlig vægt på, at følgende aktiviteter igangsættes snarest som angivet i de enkelte handleplaner: at kommunen gør en fortsat målrettet indsats for energibesparelse i egne bygninger, at kommunen som forudsætning for opnåelse af de forudsatte energibesparelser, iværksætter de holdningsrettede energisparekampagner, som angivet i handleplan 1 og 2, at kommunens fremtidige byggeri så vidt muligt udføres som nulenergibyggeri (handleplan 1), at kommunen gennem KL lægger pres på lovgiverne om at stramme op om kravene til CO2 begrænsningen, at kommunen pålægger fjernvarmeselskaberne at undersøge mulighederne for at anvende CO2 fri brændsler, at kommunen begynder omlægning til elbiler, forsøgsvis allerede i år (handleplan 8), at godkende planen til fremlæggelse sammen med højvandsstatistikken og oversvømmelseskortet ved et offentlig møde, hvortil interesseorganisationerne indbydes, idet det forudsættes, at udvalget umiddelbart herefter får planen til endelig godkendelse under hensyntagen til de bemærkninger og forslag, der måtte være kommet frem på det offentlige møde, at klimapolitikken på grundlag heraf snarest revideres og forelægges til udvalgets behandling og godkendelse. 8

10 Bilag: Åben - CO2regnskabRev11JAN2011PDF.pdf Åben - CO2 Handlingsplan for Svendborg Kommune6APR 2011.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jesper Kiel (EL) ønsker målsætningen for CO2-udslippet skærpet og ønsker derfor sagen standset og forelagt byrådet. Liste Ø fremsatte følgende ændringsforslag: Ændringsforslag 1 Vedr. 1. Indledning side 2 Efter: Svendborg Kommunes mål for CO2 udledningen: 1. Ifølge den vedtagne Klimapolitik for Svendborg Kommune1 ønsker kommunen snarest muligt at blive CO2 neutral, startende med den kommende byudvikling i Tankefuld. Der redegøres nærmere i det følgende om mulighederne for CO2 neutrale forhold i 2020 og Tilføjes Svendborg Kommune sætter sig som mål at CO2-slippet skal reduceres med 6 % pr år, således at der sigtes på en 50% reduktion af den samlede udledning af drivhusgasser frem til Begrundelse Det er nødvendigt at reducere CO2-udslippet med 6-7% årligt for at holde verdens temperaturstigning under 2 grader og dermed undgå yderligere ukontrollable klimaforandringer. Ændringsforslag 2 I afsnit 2. Sådan når vi målet om mere end 20% CO2 reduktion i 2020 vedr. Handleplan Følgende ændres - 3% årlig reduktion ændres til 6 % - Sætningen Med en CO2 reduktion på 3 % /år frem til 2020 vil de kommunale bygninger.. ændres til: Med en CO2 reduktion på 6 % /år frem til 2020 vil de kommunale bygninger komme til at bidrage med en samlet besparelse på omkring 50 % i forhold til 2009 niveauet. Der tilføjes desuden: Som et af midlerne til at opnå de 6 % pr år placeres der solceller på kommunale tage, og på bygninger som ikke er omfattet af fjernvarme etableres solvarmeanlæg til at dække ejendommens eget forbrug. Økonomi her ændres til: Rammerne for det nuværende energispareprojekt flerdobles gennem optagelse af lån. Begrundelse: Det er nødvendigt med større reduktion årlig end 3 %. Der er ingen grund til at vente, investeringen kan finansieres af lån udover lånerammen. Energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år vil give overskud fra år 1. Solceller er kommet så langt ned i pris at det nu også kan betale sig: Ændringsforslag 3 Der tilføjes ny handleplan 9

11 Kommunal produktion af vedvarende energi Svendborg Kommune går aktivt ind i, gennem kommunalt selskab, at sikre opstilling af nye vindmøller op til 80 meter inden for kommuneplanens rammer samt evt. køb af andele i havvindmøller. Desuden afdækkes mulighederne for at et kommunalt selskab kan opsætte solceller på andre bygninger fx i industrikvarterer. Begrundelse: Flere kommuner sikrer gennem låntagning at der opsættes vindmøller og iværksættes yderligere produktion af vedvarende energi, fx på Samsø gennem optagelse af 25-årigt lån. Ved at kommunen går aktivt ind omkring vindmøller, kan vi sikre at kommuneplanens mål om opsætning af 80-meter møller rent faktisk bliver ført ud i livet. Se: htm Ændringsforslag I handleplan 5 Ændres: Det foreslås derfor, at Svendborg Byråd, med hjemmel i varmeforsyningsloven, snarest pålægger Svendborg Fjernvarmeselskab i samarbejde med Svendborg Kraftvarmeværk og Skårup Fjernvarmeselskab, at undersøge mulighederne for at omlægge til CO2 neutralt brændsel som biogas, træflis eller andet. til Kommunen pålægger fjernvarmeselskaberne at undersøge mulighederne for at omlægge til vedvarende energi, som fx solvarme evt. suppleret med lokalt producerede biobrændsler, som fx halm eller træflis. Der bør ikke anvendes fx rapsolie, da det samlet set vil belaste CO2- regnskabet. Begrundelse Biobrændslernes påvirkning af klimaet kan være problematiske. Landbrugsområder der tages ud af fødevareproduktion, kan føre til at fx regnskov bliver inddraget i fødevareproduktion andre steder i verden. Derfor skal fjernvarmeselskaberne i videst muligt omfang producere varmen ved vedvarende energi fx som solvarmeanlægget ved Marstal. Ændringsforslag Ingen CO2 Handleplaner for landbruget Ændres til 2.9 Handleplan for landbruget Tilføjes nyt afsnit efter indledningen: Svendborg Kommune vil arbejde for at landbrugets andel af kommunens samlede klimabelastning nedbringes ved: Færre antal dyreenheder, undervisning i skolerne i at spise mere klimarigtigt med mindre kød. Samtidigt bakkes der på om omlægning til økologi af hensyn til miljøet, men det giver også færre dyreenheder pr. hektar, mindre import af foder med lang transport. Denne omlægning af landbruget til fordel for miljø vil nedbringe mængderne af gylle. På den baggrund satses der kun i begrænset omfang at etablere biogasanlæg og kun hvor der samtidigt kan forgasses restprodukter, organisk affald eller lignende. Følgende afsnit slettes: En forventet øget anvendelse af gylle til biogasproduktion vil i sig selv medføre et vist fald i udledningen af drivhusgasser. Det forventes, at den anvendte officielle beregningsmodel (CO2- beregneren udarbejdet af KL og Energistyrelsen) løbende bliver justeret med relevante emissionsfaktorer og beregningsmetoder i takt med udviklingen i landbruget, så kommende CO2 beregninger indregner denne udvikling. Begrundelse Af hensyn til miljø og dyrevelfærd ønsker kommunen omlægning til økologi. Af hensyn til klimaet skal antallet af dyr nedbringes. Derfor vil det være modstridende at satse på store biogasanlæg med lang forrentning. Dansk landbrug er samtidigt i krise, den store produktion af svin kan meget vel i fremtiden forsvinde ud af landet af rent økonomisk årsager og dermed kan store biogasanlæg ende som fejlinvesteringer. Ændringsforslag Efter 1. afsnit tilføjes: 10

12 En vigtig forudsætning for at transportsektoren kan nedbringe sit udslip af CO2 er dels mindre transport og dels større andel til den kollektive trafik. Der skal arbejdes målrettet med at flere bruger den kollektive trafik. Der skal arbejdes med bedre ruteplan, bedre forbindelser mellem busserne og skift til tog. Der gennemføres forsøg med at gøre de lokale busser gratis, for at afprøve om det kan få flere til at bruge lokalbusserne. Svendborg Kommune vil også arbejde for at færre borgere har brug for privatbil. Der søges etableret delebilsordning med el-biler i samarbejde med andre aktører. Det skal gøre det muligt at flere bruger cykel, bus og tog i det daglige og så supplerer med en delebilsordning til øvrige transportbehov. Ændringsforslag 7 Ny handleplan: Begrænsning af CO2-udslip fra affaldsforbrænding En del af det affald der afbrændes i dag stammer fra bl.a. olie i form af plastik. Denne del af affaldet skal nedbringes gennem større grad af genbrug. Det faktiske CO2-udslip beregnes, og større grad af genbrug sikrer mindre CO2-udslip. Begrundelse Undersøgelser fra DTU viser at affaldsforbrænding ikke er CO2 neutralt. Den del af affaldet som stammer fra olie, fx plastik, udleder ved forbrænding CO2. Dette lægges ind i CO2- regnskabet. Liste F fremsatte følgende beslutningsforslag vedr. CO2 handlingsplan: "CO2 handlingsplan realiseres som beskrevet, med målsætning om at efterleve de beskrevne skærpede regler.". Man stemte først om ændringsforslagene fra liste Ø. For ændringsforslag 1 stemte: 2 (Ø og Masoum Moradi) Imod stemte: 27 (A, F, T, V, C, og O). For ændringsforslag 2 stemte: 4 (Ø, O og Masoum Moradi) Imod stemte: 25 (A, F, T, V, og C). For ændringsforslag 3 stemte: 2 (Ø og Masoum Moradi) Imod stemte: 27 (A, F, T, V, C, og O). For ændringsforslag 4 stemte: 1 (Ø) Imod stemte: 28 (A, F, T, V, C, O og Masoum Moradi). For ændringsforslag 5 stemte: 2 (Ø og Masoum Moradi) Imod stemte: 27 (A, F, T, V, C, og O). For ændringsforslag 6 stemte: 2 (Ø og Masoum Moradi) Imod stemte: 27 (A, F, T, V, C, og O). For ændringsforslag 7 stemte: 1 (Ø) Imod stemte: 28 (A, F, T, V, C, O og Masoum Moradi). Liste F trak herefter deres vedtagelsesforslag. Man godkendte herefter CO2 handlingsplanen. Jesper Kiel kunne ikke tiltræde handlingsplanen, idet målsætningerne ikke var tilstrækkelig ambitiøse. fraværende. Som suppleanter var indkaldt Torben Frost (A), Erik 9. Navngivning af nye folkeskoler pr. 1. august /2156 Drøftelse af navne på nye folkeskoler i Svendborg Kommune pr. 1. august 2011 med henblik på anbefaling over for Byrådet. 11

13 I forbindelse med ny skolestruktur i Svendborg Kommune gældende pr. 1. august 2011, har der i foråret 2011 været igangsat en navngivningsproces for de skoler, der skal have nyt navn. Det drejer sig om skolerne: Ny Østre Skole/Byskolen Ny Vester Skerninge Skole/Bymarkskolen Ny Stenstrup Skole/Kirkeby Skole Ny Gudbjerg, Gudme/Hesselager Skole Ny Skårup Skole Ny Sundhøjskolen/Lundby Skole Udskolingsskolen De eksisterende skolebestyrelser har spillet en central rolle i navngivningen af de nye skoler, og for alle skolers vedkommende har processen været præget at en bred bruger- og borgerinddragelse, blandt andet via navngivningskonkurrencer. Skolebestyrelserne og kommende skoleledere indstiller på baggrund af denne proces følgende navne: Ørkildskolen (dækkende nuværende Østre Skole og Byskolen) Vestermarkskolen (dækkende nuværende Vester Skerninge Skole og Bymarkskolen) Issø-skolen (dækkende nuværende Stenstrup Skole og Kirkeby Skole) Stokkebækskolen (dækkende nuværende Gudbjerg, Gudme og Hesselager Skole) Skårup Skole (dækkende nuværende Skårup Skole og Skt. Michaels Skole) Tåsingeskolen (dækkende nuværende Sundhøjskolen og Lundby Skole) Nymarkskolen (dækkende kommende udskolingsskole) Processen bag og begrundelsen for de enkelte navneforslag kan læses i vedlagte bilag. Det indstilles, at: Udvalget for Børn og Unge over for Byrådet anbefaler følgende navne til godkendelse: Ørkildskolen (dækkende nuværende Østre Skole og Byskolen) Vestermarkskolen (dækkende nuværende Vester Skerninge Skole og Bymarkskolen) Issø-skolen (dækkende nuværende Stenstrup Skole og Kirkeby Skole) Stokkebækskolen (dækkende nuværende Gudbjerg, Gudme og Hesselager Skole) Skårup Skole (dækkende nuværende Skårup Skole og Skt. Michaels Skole) Tåsingeskolen (dækkende nuværende Sundhøjskolen og Lundby Skole) Nymarkskolen (dækkende kommende udskolingsskole) Bilag: 12

14 Åben - Oversigt over indstillinger til navne på nye folkeskoler i Svendborg Kommune pr Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Arne Ebsen (T) og Jesper Kiel (Ø) var fraværende. Jesper Kiel (Ø) fremsatte forslag om, at navnene blev sendt i høring hos de nye skolebestyrelser. Byrådet tiltrådte ikke dette. Arne Ebsen (T) fremsatte forslag om, at Hømarksskolen blev døbt Nielsine Nielsens Skole, samt at Bymarkskolen/Vester Skerninge Skole blev døbt Mads Hansens Skole. Byrådet godkendte herefter indstillingen. Arne Ebsen fastholdt sine forslag f.s.v.a. Hømarkskolen og Bymarkskolen/Vester Skerninge Skole. Ove Engstrrøm tilsluttede sig Arne Ebsens forslag f.s.v.a. Bymarkskolen/Vester Skerninge Skole. Jesper Kiel var imod, idet han ønskede forslagene sendt i høring hos de nyvalgte skolebestyrelser. 10. Skolebiblioteksordning pr behandling efter endt høring 10/39992 På møde i Udvalget for Børn og Unge den besluttedes det at sende forslag til beskrivelse af skolebiblioteksordning samt forslag til udlægning af budget på kr. i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden er nu afsluttet og høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrationens forslag til beskrivelse af skolebiblioteksordningen gældende pr med henblik på optagelse som bilag til "Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler". Samtidig foreslås budgettet til indkøb af undervisningsmaterialer lagt ud på skolerne pr og frem. Skolebiblioteksordningen har været administreret i Pædagogisk Central frem til , hvor Pædagogisk Central blev nedlagt og opgaven overgik til Skole og Dagtilbud. Det foreslås at opgaven i Skole og Dagtilbud i hovedtræk skal bestå i at kvalificere og understøtte skolebibliotekerne på skolerne. Skole og Dagtilbud skal endvidere have det overordnede ansvar for driften af de nødvendige it-systemer. Skolerne skal fremover selv forestå indkøb af undervisningsmaterialer for eget budget. Der henvises til mere deltaljeret beskrivelse i bilag. Der er i budget 2011 afsat i alt kr. til området. Heraf forventes ca kr. anvendt i Skole og Dagtilbud til central drift 13

15 af skolebiblioteksordningen, herunder til løn til administrativt personale, hvoraf en del i 2011 indgår i en administrativ besparelse i Børn og Unge. Ca kr. forventes anvendt til indkøb af undervisningsmaterialer. Hele budgettet er i dag placeret under Skole og Dagtilbud. Administrationen foreslår at budgettet til indkøb af undervisningsmaterialer tildeles sammen med den øvrige ressourcetildeling til skolerne fra og med med kr. pr. år. Økonomiske konsekvenser: Tildelingen af ressourcer til indkøb af undervisningsmaterialer på skolerne vil ske som en del af den samlede tildeling pr. elev, jf. de vedtagne principper for skolernes ressourcetildeling på mødet i Udvalget for Børn og Unge d. 15. marts Budgettet til undervisningsmaterialer på kr. årligt vil ca. svare til ca. 275 kr./elev, som lægges oveni den elev-tildeling, der i øvrigt beregnes ifm. ressourcetildelingen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 174 af om skolebiblioteker i folkeskolen Folkeskolelovens 41. Det indstilles, at forslaget til beskrivelse af skolebiblioteksordningen pr godkendes forslaget om udlægning af budget på kr. til skolerne godkendes Bilag: Åben - Skolebiblioteksordning Åben - Indkomne høringssvar Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Arne Ebsen (T) og Jesper Kiel (Ø) var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt. 14

16 11. Vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser og gæstekort i Svendborg bymidte. 11/10178 Godkendelse af "Vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser og gæstekort i Svendborg bymidte". Udvalget for Miljø og Teknik har tidligere givet administrationen bemyndiget til at fastsætte et regelsæt for erhvervelse af parkeringskort til brug for beboere, ansatte i erhvervsvirksomheder, håndværkere og gæstekort i parkeringszonerne A og B. I bilag 1 findes administrationens udkast til regelsættet. Regelsættes tager udgangspunkt i en mere ensartet behandling af beboere, ansatte i erhvervsvirksomheder og håndværkere, med de fordele de enkelte grupper kan opnå i forhold til parkeringssituationen på de offentlige parkeringspladser i Svendborg bymidte. Økonomiske konsekvenser: Takstomlægningen sker inden for det eksisterende indtægtsbudget. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje: 107. For benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer kan vejbestyrelsen lade opkræve en afgift til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelsen af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: at udkastet til regelsættes vedtages, at prisniveauet godkendes. Bilag: Åben - Notat vedrørende noter for udkastet til parkeringstilladelser Åben - Parkeringskort1.docx Åben - Oplæg til prissætning på parkeringstilladelser2.docx Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Godkendt, idet beboerparkeringstilladelser i zone A og B uden benyttelse af betalingsanlæg fastsættes til 250 kr. pr. kvartal og 400 kr. pr. halvår. 15

17 12. Godkendelse af initiativaftale mellem Socialministeriet og Svendborg Kommune 11/5679 Der er lavet udkast til initiativaftale som led i det strategiske samarbejde mellem Socialministeriet og Svendborg Kommune om boligområdet Byparken/Skovparken. Kommunen har haft søgt om Aftalen skal underskrives den 9. juni af Socialministeren og Borgmesteren. Aftalen er et strategisk samarbejde afledt af regeringens strategi "Ghettoen tilbage til samfundet - et opgør med parallelsamfund i Danmark" Aftalen beskriver eksisterende indsatser i Boligområdet Hømarken, samt indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi. Økonomiske konsekvenser: Der er søgt om flg. tilskud kr. til udvidelse af et eksisterende værested for 9-18 årige kr. til etablering af fremskud jobindsats i Hømarken. Der søges os om kr. fra kommunens forhåndsreserverede ramme til flyttehjælp for perioden Administrationen indstiller: at initiativaftalen godkendes. Bilag: Åben - Initiativaftale_Svendborg.doc.pdf Åben - Bilag 1 Skabelon initiativaftaler.doc Åben - Bilag 2 INITIATIVKATALOG - strategisk samarbejde om ghettoområder.pdf Åben - Bilag 3 Fordeling af tilskud til strategisk samarbejde med kommunerne.pdf Åben - Bilag 4 Proces.pdf Åben - Puljeansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet Økonomiudvalget understreger, at det ved evt. anvendelse af fleksibel udlejning skal sikres, at ressourcesvage borgere får deres boligbehov dækket. Godkendt. 16

18 13. Ansøgning om anlægsbevilling til anlægsprojekter affødt af skolestrukturen 11/13800 Ansøgning om anlægsbevilling på 40 mio. kr. til anlægsprojekter affødt af skolestrukturen. Den 30. november 2010 besluttede Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Børn og Unge at godkende en ny skolestruktur. Til de afledte anlægsinvesteringer i den nye skolestruktur blev der i budgetforliget 2011 godkendt afsat 40 mio. kr. Beløbet skal dække projekter på følgende skoler: Ungeskolen (Hømarkskolen) Rantzausminde Skole Ny Gudbjerg/Gudme/Hesselager Skole Ny Skårup Skole Tved Skole Østre Skole/Byskolen Østre Skole/Byskolen Den præciserede Udvalget for Børn og Unge, at Ungeskolen skal prioriteres først (kantine og sciencelokaler), og at øvrige skolers behov ligestilles. Der er nedsat en projektgruppe til at varetage koordineringen af anlægsprojekterne såvel tidsmæssigt som økonomisk. Alle byggeopgaver skal i flg. projektgruppens kommissorium være gennemført inden for tidsrummet marts 2011 juni De afsatte 40 mio. kr. udgør den absolutte ramme for til- og ombygninger affødt af den ændrede skolestruktur. I den afsatte ramme på 40 mio. kr. indgår ikke ombygninger/forbedringer i relation til eventuel konstateret PCB i bygningerne. Direktionen anbefaler, at det skal afdækkes, om der er muligheder for i en pulje at reservere 4 mio. kr. af de 40 mio.kr., der er afsat til anlægsprojekter, til at afhjælpe de anlægsopgaver, der omhandler trafiksikkerhed. Der er iværksat forundersøgelser med henblik på udarbejdelse af bæredygtighedsvurdering og risikoanalyse forud for udarbejdelsen af et endeligt økonomisk overblik samt endelig prioritering og tidsplan til politisk fremlæggelse og godkendelse af anlægsbevilling i Byrådet den 28. juni De igangværende forundersøgelser giver anledning til revidering af tidsplanen, idet der som følge af de fysiske forhold foreligger en del presserende mindre opgaver, som det er nødvendigt at løse inden skolestart den 15. august For at fremme mulighederne for gennemførelse af disse opgaver kræves igangsættelse straks og bevillingen rejses på foreliggende grundlag. 17

19 For at fastholde prioriteringen inddeles forløbet i tre faser, hvoraf Ungeskolens kantine og sciencelokaler udgør fase 1, ovennævnte mindre opgaver fase 2 og de øvrige opgaver fase 3. Fase 1 og fase 2 forløber parallelt. Til ovennævnte anlægsprojekter ansøges om en anlægsbevilling på 40 mio. kr., samt frigivelse af samme beløb til Udvalget for Børn og Unge. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten 2011 er afsat en samlet ramme på 40 mio. kr. i forbindelse med skolestrukturen. Anlægsbevillingen skal indeholde samtlige udgifter forbundet med de anlægsprojekter der er affødt af skolestrukturen incl. internt og eksternt honorar. I anlægsbevillingen indgår desuden kr. til restbetaling af leasingkontrakt af skolemøbler til Nordre skole. Herudover tilstræbes en pulje til forebyggende trafikforbedringer på 4 mio. kr. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Det indstilles at: der bevilges og frigives 40 mio. kr. til anlægsprojekter affødt af skolestrukturen til udmøntning i Børn og Unge-udvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Lise-Lotte Tilsted (V) og Jesper Kiel (Ø) var fraværende. Godkendt. 14. Det specialiserede område 11/10007 Orientering om det specialiserede område. 18

20 De kvartalsvise oversigter indberettes til Indenrigs- og Socialministeriet (IMS) og skal indgå i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på området med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Oplysninger er indberettet til IMS inden for den fastsatte frist, men det har ikke været praktisk muligt at få sagen på Byrådets møde den 26. april Økonomiske konsekvenser: Fremgår af bilag på sagen. Bilagene er tidligere (5. maj 2011) udsendt til Byrådets medlemmer. Direktionen indstiller, at: orientering om status på det specialiserede område tages til efterretning. Bilag: Åben - Det specialiserede socialområde - sammenhæng KL skema til økonomirapport Åben - Specialiserede socialområde 1. kvt pdf Til efterretning. 15. Lukket - Orientering 19

21 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:30 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Ove Engstrøm Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Tina Petersen Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Jesper Kiel Per Ulrik Jørgensen 20

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 09-10-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den 16-06-2016 Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jens Munk, Bo Hansen, Bruno Hansen Afbud:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 02-11-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2 Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Notat Kommunaldirektørens område Økonomiafdelingen Ramsherred 5 5700 Svendborg Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Baggrund: Med baggrund i en væsentlig

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 26-01-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 26-01-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 26-01-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Jørgen Lundsgaard,

Læs mere