Frederikssund Kommune Veje, trafik og affald /hlaur. Notat om trafiksikring af skoleveje til Ådalens Skole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Kommune Veje, trafik og affald /hlaur. Notat om trafiksikring af skoleveje til Ådalens Skole."

Transkript

1 Frederikssund Kommune Veje, trafik og affald /hlaur Notat om trafiksikring af skoleveje til Ådalens Skole. Den 1. august 2011 blev Oppe Sundby Skole (Ådalens Skole afd. Syd) og Åbjergskolen (Ådalens Skole afd. Nord) fusioneret under det nye navn Ådalens skole, dog fortsat placeret fysisk på 2 lokaliteter. Fra skoleåret 2015/2016 forventes alle aktiviteter samlet på Kornvænget. Forinden da skal der ske omfattende ombygninger og nybygninger på Kornvænget. I den forbindelse er lokalplan nr. 059 for Udbygning af Ådalens Skole udarbejdet. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 059 er der udarbejdet et notat om trafikafvikling ved Ådalens Skole efter sammenlægning. I notatet bliver de trafikale forhold umiddelbart syd for Ådalens Skole analyseret. Det vurderes at der vil være behov for etablering af en dobbeltrettet sti samt to krydsningspunkter plus en gennembrydning af den eksisterende midterhelle for at sikre de lette trafikanter. Overslagsprisen er vurderet til kr Hertil kommer udgifter på ca. 15 % yderligere til projektering, fagtilsyn, landinspektør, evt. arealerhvervelse mv. Den samlede overslagspris bliver på i alt. kr Anlægsprojektet kan først udføres i 2015 når byggearbejdet er udført og den nye parkeringsplads ved Ådalens skole er anlagt. Notatet er udarbejdet af Moe & Brødsgaard og dateret den 20. marts Selve skolesammenlægningen medfører at der er mange skoleelever der får en ny skolevej. I samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelsen er der udarbejdet en analyse af skolevejene til Ådalens Skole. Analysen er udarbejdet af Moe & Brødsgaard og dateret den 20. marts I analysen er der 6 løsningsforslag der anbefales gennemført. Der foreslås følgende: 1. Etablering af krydsningspunkt på Marbækvej 2. Anlæg af hævet flade på Roskildevej. 3. Opsætning af variable hastighedstavler på Roskildevej. 4. Anlæg af fodgængerfelt på Roskildevej ved Snerlevej. 5. Anlæg af cykelsti i eget tracé på Stagetornsvej. 6. Etablering af blåt cykelfelt ved Kornvænget på Roskildevej. Endvidere skal der ske en gennemgang af de trafikfarlige skoleveje uden for det bymæssige område i skoledistriktet i samarbejde med Politiet, hvilket kan medføre at der skal ske yderligere tiltag. Omvendt betyder det jo sikrere skoleveje, og måske mulighed for at flere skolebørn selv kan gå/cykle i skole, hvorved skolebuskørslen kan begrænses. Udover alle ovennævnte tiltag, bliver der, som tidligere besluttet af Byrådet, etableret en rundkørsel i krydset Marbækvej/Strandvangen i løbet af På nuværende tidspunkt er der allerede elever som er flyttet fra Oppe Sundby Skole, Ådalens Skole afd. Syd, til Åbjergskolen, Ådalens Skole afd. Nord.

2 Ovennævnte 6 forslag er kalkuleret til følgende anlægsbeløb incl. udgifter på ca. 15 % yderligere til projektering, fagtilsyn, landinspektør, evt. arealerhvervelse mv.: 1. Anlæg af hævet flade på Roskildevej. Kr Opsætning af variable hastighedstavler på Roskildevej. Kr Anlæg af fodgængerfelt på Roskildevej ved Snerlevej. Kr Etablering af krydsningspunkt på Marbækvej kr Anlæg af cykelsti i eget tracé på Stagetornsvej. Kr Etablering af blåt cykelfelt ved Kornvænget på Roskildevej. Kr Projekterne foreslås udført i løbet af 2014 og 2015 således at de er klar til at det nye skoleår 2015/2016 der starter i august På kommunens investeringsoversigt foreslås afsat følgende beløb, der alle er excl. moms: År. Projekt. Udgifter i kr Etablering af krydsningspunkt på Marbækvej Anlæg af fodgængerfelt på Roskildevej ved Snerlevej Anlæg af hævet flade på Roskildevej Anlæg af cykelsti i eget tracé på Stagetornsvej Etablering af blåt cykelfelt ved Kornvænget på Roskildevej Opsætning af variable hastighedstavler på Roskildevej Forbedring af de trafikale forhold umiddelbart syd for Ådalens skole I alt i I alt i I alt i 2014 og Hans Riis Laursen ingeniør

3 NOTAT Projekt: Skoleveje i Frederikssund Kommune København, den Emne: Notat nr.: 1 Analyse af skoleveje til Ådalens Skole Projekt nr.: Dir. tlf.: Reference: Rev.: 2 Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune 1 SKOLEVEJS ANALYSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE Dette notat indeholder en analyse af skolevejene til Ådalens Skole Nord i forbindelse med sammenlægningen af Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Baggrunden for analysen er dels en besigtigelse af forholdene på specifikke steder udpeget af Frederiksund Kommune, og dels et notat udarbejdet af Frederikssund Kommune med beskrivelse af særlige forhold omkring de udvalgte steder. Besigtigelserne blev foretaget d.19. februar 2013 i morgenmyldretiden og om formiddagen. Selve notatet indeholder en overordnet beskrivelse af hvert af de udpegede steder, hvor der anbefales ændringer af forholdene samt løsningsforslag disse steder. Notatet afsluttes med en overordnet betragtning omkring anvendelse af krydsninger og ruteplanlægning. I bilag foreligger vurderinger af samtlige forhold fremsat i notatet fra Frederikssund Kommune. MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: KØBENHAVN Tørringvej 7 DK-2610 Rødovre Telefon ANDRE ADRESSER Århus Roskilde Fredericia Oslo Aalborg Vordingborg

4 2 PLACERING AF LØSNINGSFORSLAG De anbefalede løsningsforslag og deres placering er som følger: 1. krydsningspunkt på Marbækvej 2. hævet flade på Roskildevej 3. variable hastighedstavler på Roskildevej 4. fodgængerfelt ved Snerlevej 5. cykelsti i eget tracé på Stagetornsvej 6. blåt cykelfelt ved Kornvænget på Roskildevej Figur 1 - Placering af løsningsforslag Side 2 af 12

5 3 MARBÆKVEJ Marbækvej er en to-sporet 6 m bred vej med cykelstier og fortov i begge vejsider på størstedelen af strækningen. Marbækvej har ikke en meget høj trafikintensitet, og i myldretiderne er der huller i trafikken, så børnene har mulighed for at passere vejen. Marbækvej vurderes derfor ikke til at have en stor reel barrieeffekt. Marbækvej skal iflg. kommunens trafikpolitik være en vej med god fremkommenlighed. Marbækvej kan dog forventes at få en stigende trafikmængde i forbindelse med etablering af en fast forbindelse over Roskilde Fjord. Børnene forventes at krydse Marbækvej flere steder på strækningen. Oversigtsforholdene er gode, og vejen har syd for Englodden udtryk som en byvej, hvor bilister må forvente krydsende fodgængere. Det er vurderet, at der ved jernbanebroen (se Figur 2) bør etableres et støttepunkt til krydsning, da der må forventes en koncentration af krydsende børn her, og da vejen ændres til i mindre grad at signalere bymæssig bebyggelse pga. banen mod øst og beplantningsbæltet mod rensningsanlægget mod vest. Hvis den fremtidige trafik på Marbækvej stiger, så det bliver svært at krydse vejen, bør det overvejes at etablere et fodgængerfelt med torontoanlæg på stedet. På nuværende tidspunkt er der dog så lidt trafik på Marbækvej, at der er stor risiko for, at en del fodgængere krydser på strækningen væk fra støttepunktet, hvilket giver en øget sikkerhedsrisiko, fordi bilisterne har fokus rettet mod fodgængerfeltet og tror, at de lette trafikanter krydser der. Der ud over foreslås, at der foretages en fodgængertælling, når skolerne er sammenlagt, og elevernes ruter er faldet til ro, der kan skabes et overblik over antallet af lette trafikanter og de steder, de krydser! Figur 2 - Marbækvej ved Englodden Side 3 af 12

6 3.1 Krydsningspunkt på Marbækvej (1) Krydsningen af Jernbanebroen er koblet op på Marbækvej med både en rampe og en trappe med slidske. Der er set på to løsninger for placeringen af et støttepunkt i forbindelse med krydsningen af jernbanen. Dels umiddelbart nord for rampen og dels ud for trappenedgangen fra jernbanebroen. For begge alternativer gælder, at der vil være behov for en udvidelse af vejprofilet. Ved placering nord for cykelrampen er der plads til at udvide vejen ved at trække vejprofilet mod vest, hvor der i dag er beplantning, jf. skitsen på Figur 3. Ulempen ved at placere krydsningen her vil være, at fodgængere fra Marbækvej fra syd ikke ledes direkte hen til trappen, og der foreligger derfor en risiko for, at den ikke anvendes. Dette kan undgås ved at placere krydsningen ved trappenedgangen. Da det ikke er muligt at udvide mod øst grundet adgangen til broen, vil udvidelsen for at gøre plads til en krydsning ved trappenedgangen betyde ekspropriation og omfattende anlægsarbejde, da der er stor niveauforskel mod vest ind til en lavtliggende privat have. En placering af krydsningen ved trappen vil desuden betyde, at krydsende cyklister sandsynligvis ikke vil benytte krydsningen. Figur 3 - Skitseforslag til krydsning nord for cykelrampen Af denne grund og af økonomiske årsager anbefales det derfor at etablere krydsningen nord for cykelrampen. 4 ROSKILDEVEJ Roskildevej er en ca. 7 meter bred to-sporet indfaldsvej, med fortov og cykelsti i begge sider i form af en asfaltbelagt delt sti. Roskildevej krydses dagligt flere steder af skolebørn, der kommer fra stisystemer på begge sider af vejen. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere krydsningspunkter samtlige steder hvor børnene krydser vejen. Der bør i stedet ses på ruteplanlægning jf. pkt. 6. Figur 4 - Roskildevej Side 4 af 12

7 4.1 Hævet flade (2) Det anbefales at der anlægges en hævet flade identisk med de, der allerede er etableret længere nord på ad Roskildevej. Den hævede flade bør placeres udfor stiudmundingen, som vist på principskitsen på Figur 5. Det betyder, at den placeres ved en udkørsel, men da der blot er tale om en større uudnyttet grund, vurderes dette ikke til at være et problem. Ønskes grunden efterfølgende udnyttet mere intensivt, skal der tages stilling til, om der evt. skal etableres andre foranstaltninger som svingbaner og i den forbindelse fodgængerstøtteheller. Det anbefales desuden, at stierne befæstes, belyses og sneryddes. Det er overvejet, om der bør opsættes forskudte bomme ved stiudmundingen, men dette vurderes ikke hensigtsmæssigt da omgivelserne alene er græsbeklædte, og cyklister derfor vil køre uden om bommene. Figur 5 - Skitseforslag til hævet flade på Roskildevej 4.2 Variable hastighedstavler (3) Det anbefales at anvende variable hastighedstavler som løsning, da der er mange krydsninger på Roskildevej, og det ikke er realistisk at samle alle skolebørn i få udvalgte krydsninger og ej heller hensigtsmæssigt at etablere krydsningspunkter alle steder. To variable hastighedstavler bør etableres hhv. syd for Stagetornsvej og nord for krydsningen ved Snerlevej (jf. punkt 4.3). Det bør tilstræbes at der ikke er længere end 500 m mellem tavlerne for at fremme respekten for hastighedsnedsættelsen. Tavlerne bør vise 40 km/t i skolens mødetider og angive udstrækningen af hastighedsnedsættelsen på undertavle. Undertavlen kan evt. suppleres med forklaringen Børn, hvis politiet kan tillade dette. Der kan ikke anføres Skole, da krydsningen ligger for langt væk fra skolen dertil. Ved placering af tavlerne bør der tages hensyn til sidevejene. Eksempel på hastighedstavle Side 5 af 12

8 Tavlerne kan, ved nedlægning af spoler, desuden anvendes som Din fart -visere uden for skolens mødetid og i weekender. Et projekt, hvor den variable hastighedsbegrænsning også omfattede den sydlige nye hævede flade, er blevet forkastet, idet denne krydsning primært forventes anvendt om eftermiddagen, hvor de variable tavler ikke er aktive. Derudover er det som tidligere nævnt hensigtsmæssigt at lade strækningen, hvor hastigheden er nedsat, være så kort som muligt for at øge trafikanternes respekt for hastighedsnedsættelsen. 4.3 Fodgængerfelt ved Snerlevej (4) Krydsning af Roskildevej ved Snerlevej forventes særligt intensivt benyttet, da det er et knudepunkt for stisystemet. Stiudmundingerne ved Snerlevej er ikke markerede og derfor svære at se, og det forventes at en del af børnene vil anvende stisystemet og krydse Roskildevej ved Snerlevej som følge heraf. Det anbefales derfor, at der etableres et fodgængerfelt med tilhørende torontoblik med fodgængerstøttepunkt ved denne krydsning. Krydsningen ligger på en bakketop, hvorfor vigtigheden af torontoblinket skal understreges. Det anbefales, at fodgængerfeltet etableres med et støttepunkt, så børnene kan krydse vejen i to tempi, men det kan dog udelades, hvis det ikke er muligt at udvide Roskildevej. Det anbefales desuden, at stierne befæstes, belyses og sneryddes. Da Ådalens Skole ikke ligger umiddelbart ud til Roskildevej, kan der ifølge politiet ikke etableres skolepatrulje. Figur 6 - Skitseforslag til fodgængerfelt og torontoanlæg 4.4 Krydsning ved Stagetornsvej (5) Torontoanlæg med fodgængerstøttehelle, eksempel Krydsningen vurderes til at være problematisk, da Stagetornsvej skråner væsentligt op til Roskildevej, og krydsningen af Roskildevej derfor foretages op ad bakke, hvor cyklister og bilister de- Side 6 af 12

9 les om vejarealet. Det anbefales, at der ses på en sikring af denne krydsning, eller at børnene guides uden om denne krydsning. Krydsningen kan forbedres ved, at der etableres en cykelsti i eget tracé på det sidste stykke op mod Roskildevej, hvorved cyklister og bilister adskilles. Cyklister føres uden stop frem til den hævede flade ved stikrydsningen, så de ikke skal sætte i gang op ad bakken. Derved vil den største konflikt mellem bilister og cyklister fjernes. Figur 7 - Stagetornsvej 4.5 Blåt cykelfelt ved Kornvænget (6) Det anbefales at der etableres et blåt cykelfelt ved Kornvænget, idet Kornvænget er adgangsvej for forældre, der kører børn til skole. Der anbefales ikke blåt cykelfelt ved Korshøj, da Korshøj er en af to adgangsveje til et industri område, og trafikmængden dertil er væsentlig mindre end ved Kornvænget, når børnene cykler til skole. 5 KRYDSET MARBÆKVEJ/ STRANDVANGEN Figur 8 - Skitseforslag til blåt cykelfelt Der etableres her en rundkørsel, som et særskilt projekt. Da rundkørslen skal anvendes af en del skolebørn, anbefales det, at rundkørslen etableres med separate cykelstier, således at cyklister ikke cirkulerer i rundkørslen sammen med bilerne, men har vigepligt for disse. Dette anbefales af sikkerhedsmæssige og tryghedsmæssige årsager samt for at være konsekvent omkring den måde, hvorpå børnene skal forholde sig til biltrafikken på hele skolevejen. Dvs. at børnene har vigepligt for biltrafikken alle steder bortset fra i fodgængerfelter. Figur 9 Krydset Marbækvej/Strandvangen Side 7 af 12

10 6 KAMPAGNER OG RUTER Børnene kan følge et eksisterende stisystem på vej til skole, men der kan anvendes en del krydsninger af veje og mange kombinationer af ruter. Det anbefales derfor, at Frederikssund Kommune i samarbejde med politiet, gennemgår vej- og stinettet og evt. laver en vejledning til, hvilke veje, der anbefales at børnene benytter. Her bør der lægges vægt på tryghed og overskuelighed. For at sikre, at børnene bruger de anbefalede ruter, kan vejledningen udarbejdes, så de anbefalede ruter tilpasses de enkelte klassetrin. Eksempelvis kan de mindre elever ledes over vejene med markerede krydsninger, mens ældre elever kan krydse veje andre hensigtsmæssige steder uden markering, for at undgå omveje. Det anbefales desuden at stierne befæstes, belyses og sneryddes. Det kan overvejes at gennemføre rutetræning med eleverne, hvor eleverne går de markerede ruter sammen med en lærer, politi eller en anden voksen person, eller evt. som cykelture i forbindelse med idræt eller orienteringsløb, hvor trafiksikkerhed evt. kan diskuteres. Når eleverne er flyttet, og deres konkrete skoleveje ligger fast, bør det vurderes, om der evt. skal ske flere ændringer af vejnettet. Side 8 af 12

11 BILAG - KOMMENTARER TIL NOTAT FRA FREDERIKSSUND KOMMUNE Sted Problem Kommentar/Anbefaling Strækning Marbækvej Der er klaget over høje hastigheder og hasarderede overhalinger. En trafiktælling fra 2010 viser, at den gennemsnitlige hastighed er 51 km/t på en hverdag. Det vurderes derfor, at der ikke er belæg for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Marbækvej Krydsningspunkter Ved Strandgårds Allé Ved Dyrlægegårds Allé Ved Plantagevej Ved stien syd for Plantagevej Ved stien syd for Dyrlægegårds Allé Ved Englodden (til jernbanebroen) Det er fremsat, at cyklisterne kører i den forkerte side af vejen, og at der mangler tryghed på Marbækvej. Krydsning af Marbækvej for fodgængere og cyklister ønskes forbedret. Det skal vurderes, hvilke krydsninger der skal sikres. Marbækvej vurderes ikke til at have en stor barriereeffekt, og kørsel i den forkerte side af vejen vurderes derfor til at være af en adfærdsmæssig karakter, der bør ændres ved kampager og lign. (se evt. pkt. 0) Der er fortov og cykelsti i begge vejsider (dog på en kortere strækning kun fortov i den ene side), og det vurderes derfor, at utrygheden enten er relateret til krydsning af vejen, eller at den ikke er af trafiksikkerhedsmæssig karakter. Oversigtsforholdene er gode, sidevejene er synlige og barriereeffekten vurderes ikke til at være stor. Denne strækning af Marbækvej, har udtryk som en byvej, hvorfor bilister må forvente krydsende fodgængere. Desuden skal Marbækvej iflg. kommunens trafikpolitik være en vej med god fremkommenlighed. Det anbefales derfor ikke at anlægge krydsningspunkter. Ved en forøget trafikmængde som konsekvens af en fremtidig fast forbindelse over Roskilde Fjord, bør dette evt. tages op til revurdering. Krydsningen ved Englodden kan være svær at erkende for en bilist kommende fra nord, da Marbæksvejs udtryk nord for Englodden er af mindre bymæssig karakter end syd for. Det vurderes, at der vil være den største koncentration af krydsende skoleelever ved Englodden, grundet forbindelsen til stisystemet, og det anbefales, at der etableres et krydsningspunkt ved denne krydsning. Se pkt. 0 Side 9 af 12

12 Sted Problem Kommentar/Anbefaling Strækning Strandvangen Der klages over manglende tryghed på Strandvangen. Der er delt sti og midterhelle på Strandvangen, og det vurderes derfor at den manglede tryghed enten er relateret til krydsning af vejen, eller at den ikke er af trafiksikkerhedsmæssig karakter. Krydsningspunkter Signalanlæg Strandvangen Krydset med Vangedevej ved Der klages over, at kørebaneafmærkningen på Strandvangen er nedslidt. Trafiksikring af Strandvangen skal vurderes ud fra, at Oppe Sundby Skole (Ådalen Skole Syd) nedlægges fra Det bør overvejes hvad der skal ske med signalanlægget ved Oppe Sundby Skole på Strandvangen når skolen lukkes. Skal det fjernes, eller skal det bibeholdes? Der er et borgerønske om sikring af krydset Strandvangen/ Vangedevej. Det bemærkes, at gadebelysningen i den ene side er placeret lavt og derfor muligvis ikke oplyser begge sider af vejen, hvilket kan føles utrygt. Håndteres af driftsafdelingen i kommunen. Det anbefales ikke at nedlægge dette signalanlæg, da det må forventes, at skolebørn stadig vil anvende dette, og da der er en institution i umiddelbar nærhed af overgangen. Der er en midterhelle på Strandvangen ved Vangedevej, der kan benyttes som støttepunkt. Af tilgængelighedsmæssige hensyn (fx for gangbesværede og barnevogne) kan midterhellen eventuelt gennembrydes. Det vurderes dog ikke umiddelbart nødvendigt i forhold til denne analyse, da de krydsende skolebørn ikke har problemer med at krydse en kantsten. Side 10 af 12

13 Sted Problem Kommentar/Anbefaling Strækning Roskildevej Cykelstien på Roskildevej mellem Strandvangen og Kornvænget Krydsningspunkter: Ved stier til Kornvænget Mellem Møllevej og Stagetornsvej Ved Stagetornsvej. Der klages over manglende tryghed. Stien skal kontrolleres. Er afmærkningen i orden - skiltning og kørebaneafmærkning? Krydsning af Roskildevej for fodgængere og cyklister skal forbedres. Det skal vurderes, om der skal etableres skolepatrulje på Roskildevej, og i den forbindelse nødvendige foranstaltninger i form af skolepatruljelys mv. Det skal vurderes, hvilke krydsninger, der skal sikres. Det anbefales at opstille variable hastighedstavler på Roskildevej jf. nedenstående. Cykelarealet er anlagt som en delt sti og er korrekt afmærket herefter. Det anbefales at der etableres et blåt cykelfelt ved Kornvænget men ikke ved Korshøj, hvor trafikmængden er væsentlig mindre, når børnene cykler til skole. Se pkt. 4.5 Det anbefales at anlægge en hævet flade, der markerer krydsningsarealet og nedsætter hastigheden. Se pkt Det anbefales, at der opstilles variable hastighedstavler, der i skolens mødetider nedsætter hastigheden til 40 km/t. Det anbefales, at der etableres et fodgængerstøttepunkt med torontoblink, hvor stisystemet har udmunding ved Snerlevej. Se pkt. 4.2 og 4.3 Krydsningen vurderes til at være problematisk, da Stagetornsvej skråner væsentligt op mod Roskildevej, og krydsningen derfor foretages op ad bakke, hvor cyklister og bilister deles om vejarealet. Det anbefales, at der ses på en sikring af denne krydsning, eller at børnene guides uden om denne krydsning. Se pkt Side 11 af 12

14 Sted Problem Kommentar/Anbefaling Roskildevej/ Strandvangen Kan signalanlægget bygges om, således at det kan aktiveres efter behov? Krydset er i dag tidsstyret og det er muligt at etablere fodgængeraktivering. Der er set på muligheden for at tilpasse/forlænge grøntiderne for fodgængerne fast, men dette giver dog ikke en fordel for fodgængere, der skal krydse mere end et ben, da forlænget grøntid i en retning blot vil forlænge ventetiden for den anden retning. Da det må forventes, at børnene hovedsagligt bevæger sig fra Strandvangen (nordøstlig retning) til Roskildevej (nordvestlig retning), vurderes dette ikke som en hensigtsmæssig løsning. Det anbefales, at der ses på krydset som en helhed i forbindelse med skolesammenlægningen, og at der gennemføres en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision under hensyntagen til, at der forventes flere børn, cyklende som gående i krydset. Sted Problem Kommentar/Anbefaling Gl. Marbækvej/ Vestervej Skal dette kryds sikres? Der vurderes ikke at være et behov for sikring af denne krydsning, da der ikke forventes høj fart på Vestervej grundet forsætningerne og indkørselsforbud. Der forventes ej heller høj fart fra Bakkevej ved krydsningen grundet svinget. Sted Problem Kommentar/Anbefaling Kornvænget v. Skal dette kryds sikres? Kornvænget direkte ud for skolen sikres jf. skolen projekt fra Moe & Brødsgaard A/S. Side 12 af 12

15 NOTAT Projekt: Emne: Notat nr.: 1 Trafikafvikling ved Ådalens Skole i Frederikssund efter sammenlægning Analyse af de trafikale forhold umiddelbart syd for Ådalens Skole København, den Projekt nr.: Dir. tlf.: Reference: Rev.: 2 Fordeling: Hans Riis Laursen Hlaur Frederikssund Kommune 1 NOTATETS FORMÅL Frederikssund Kommune har besluttet at ændre skoledistrikterne, således at Oppe Sundby Skole sammenlægges med Åbjergskolen til Ådalens Skole. Det ændrede skoledistrikt betyder, at der kommer væsentligt flere elever og lærere til Ådalens Skole, hvorfor det er nødvendigt at udvide denne. Trafikalt betyder det, at der vil komme mere trafik til skolen. Vigtigst er dog, at eleverne i dag primært kommer fra området nord for skolen, men efter sammenlægningen vil de også komme fra et stort område syd for skolen. Frederikssund Kommune har som konsekvens af dette bedt Moe & Brødsgaard A/S om at belyse de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af sammenlægningen. 2 EKSISTERENDE FORHOLD Ådalens Skole vedbetjenes via kommunevejen Kornvænget. MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: KØBENHAVN Tørringvej 7 DK-2610 Rødovre Telefon ANDRE ADRESSER Århus Roskilde Fredericia Oslo Aalborg Vordingborg

16 På strækningen mellem Bonderupvej og rundkørslen er Kornvænget to-sporet med en bred midterrabat, hvori der er placeret belysningsmaster. Der er ikke etableret fortov og cykelsti. Der er indkørsel til skolens parkeringsplads fra Kornvænget. Foran skolen er der etableret en afsætningsplads til de elever, der kommer med bus og taxa. Afsætningspladsen er delvist afskærmet mod parkeringspladsen, således at eleverne naturligt ledes til den sti, der går langs den vestlige side af parkeringspladsen. Dermed adskilles de gående fra biltrafikken på parkeringspladsen. Der er etableret fodgængerfelt med støttehelle i forbindelse med stien. Selve parkeringspladsen er indrettet med parkeringsbåse samt en afsætningsbane i pladsens vestlige side, så eleverne bliver sat af umiddelbart ud til stien. Ved pladsens sydøstlige hjørne er der etableret overdækket cykelparkering. Ved besigtigelse af stedet kunne det konstateres, at de nuværende forhold fungerer godt. Side 2 af 6

17 3 FREMTIDIGE FORHOLD Den foreløbige situationsplan for den udbyggede Ådalens Skole er vist nedenfor. Frederikssund Kommune har oplyst, at skolen i fremtiden indrettes således, at de ældste klassetrin skal flytte til de nye bygninger beliggende længst mod nordøst. Der etableres cykelfaciliteter i forbindelse med disse bygninger, og der etableres en brandvej fra Kornvænget øst om hallen til de nye bygninger. Det forudsættes, at de af de yngre elever, der kommer på cykel sydfra, skal benytte de eksisterende cykelparkeringspladser mellem de to parkeringspladser. Der etableres en ny parkeringsplads øst for den eksisterende parkeringsplads. Det skal bemærkes, at der er ved den nye parkeringsplads er en væsentlig niveauforskel mellem terræn og Kornvænget. Denne niveauforskel skal udlignes vha. en rampe til parkeringspladsen, hvorfor den foreslåede indretning af parkeringspladsen muligvis ikke er hensigtsmæssig. Dette bør undersøges ved hjælp af en opmåling. Der skal ligeledes etableres en rampe fra Kornvænget til brandvejen, hvor niveauforskellen også har betydning. Mellem de to parkeringspladser vil der også være en væsentlig niveauforskel, der tænkes udlignet ved en støttemur mod den eksisterende parkeringsplads. Niveauforskellen betyder, at stien mellem den nye parkeringsplads og brandvejen langs den nye hal vil få et kraftigt fald i retning mod boldbanerne. Afhængigt af niveauforskellen bør stien muligvis indrettes med trin dette afhænger af en opmåling. Det er skolens mål, at så mange elever som muligt skal gå eller cykle til skole, hvorfor de fremtidige forhold for de lette trafikanter skal sikres. Side 3 af 6

18 4 FORSLAG TIL UDFORMNING Det foreslås, at strækningen udformes som vist på nedenstående plan. Der etableres en dobbeltrettet sti i sydsiden af Kornvænget. Den eksisterende gennemgående midterhelle ombygges til at fungere som støttepunkt ved enten at opbygge den i fliser eller asfalt. De cyklister, der skal parkere i cykelskuret i skolens sydøstlige hjørne, skal benytte den dobbeltrettede sti og derefter trække cyklen over vejen og hen til cykelskuret. For at forbedre sikkerheden og trygheden for fodgængere og trækkende cyklister etableres der et fodgængerfelt umiddelbart øst for indkørslen til den eksisterende parkeringsplads. Politiet har i den forbindelse stillet krav om, at det eksisterende fodgængerfelt ved rundkørslen nedlægges, da det kommer til at ligge meget tæt på det nye fodgængerfelt. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det som udgangspunkt kun er busser og taxaer og meget få forældre, det afsætter elever på afsætningsarealet, der benytter rundkørslen. Det vurderes derfor ikke, at det vil give sikkerhedsmæssige problemer at fjerne fodgængerfeltet, da de meget få motorkøretøjer, der passerer fodgængerfeltet lige har foretaget et stop ved afsætningsarealet og derfor ikke har høj hastighed. For at servicere fodgængere etableres fortov langs stien frem til fodgængerfeltet. Fortovet kan evt. lidt utraditionelt placeres mellem stien og Kornvænget. Det forudsættes, at alle fodgængere uanset klassetrin krydser Kornvænget ved fodgængerfeltet. Det skal overvejes, om det er nødvendigt at indsætte skolepatrulje om morgenen, hvor der foruden mange lette trafikanter også kommer en del biler enten med personale eller forældre, der kører deres børn i skole. På begge sider af fodgængerfeltet etableres et flise- eller asfaltbelagt venteareal, der er stort nok til, at eleverne kan vente på at passere vejen uden at genere de cyklister, der skal videre mod øst. Side 4 af 6

19 Den nye parkeringsplads indrettes, så der bliver både ind- og udkørsel så langt væk fra indkørslen til den eksisterende parkeringsplads som muligt. I forbindelse med overkørslen til parkeringspladsen gennembrydes den gennemgående midterhelle, så biler kan svinge til venstre til og fra parkeringspladsen. Dette blandt andet for at undgå u-vendinger ved den eksisterende parkeringsplads og for at afvikle en del af trafikken udenom fodgængerfeltet. Som tidligere nævnt skal parkeringspladsen indrettes under hensyntagen til niveauforskellen mellem pladsen og Kornvænget. Her er det vigtigt, at rampen op til Kornvænget ikke er for stejl, da det kan medføre, at udkørende biler ikke kommer hurtigt nok ud og op i fart på Kornvænget med risiko for trafikuheld til følge. Det kan betyde, at selve indretningen af pladsen skal genovervejes, og det foreslås i den forbindelse foreslås, at der etableres en afsætningsbane som på den eksisterende plads. For at få afviklet cyklister på tværs af Kornvænget gennembrydes midterhellen og bygges op i asfalt, så cyklisterne kan benytte denne som støttepunkt. Det betyder, at det er muligt at krydse vejen i to tempi, så cyklisterne kun skal holde øje med en færdselsretning ad gangen. Da der er tale om de større elever, vurderes det ikke at være nødvendigt at etablere et fodgængerfelt. Det skal som tidligere nævnt være muligt at cykle på tværs af vejen, men stedet må ikke udformes så dynamisk, så cyklisterne kan køre hurtigt og måske derfor ikke når at orientere sig tilstrækkeligt mod den øvrige trafik. Rampen fra Kornvænget til brandvejen skal som for parkeringspladsens vedkommende udformes under hensyntagen til niveauforskellen. Idet krydsningen ved den nye parkeringsplads ligger i indersiden af en kurve, kan det blive nødvendigt at fælde beplantning og flytte eksisterende trådhegn langs Kornvænget for at sikre tilstrækkelig oversigt i begge retninger. 5 UNDERSØGTE ALTERNATIVER Overkørslen fra den eksisterende parkeringsplads til Kornvænget udgør sammen med sidevejen Kornvænget et skævt kryds. Ved besigtigelsen konstateredes det, at der ikke er problemer med trafikafviklingen til og fra parkeringspladsen på trods af dette. Der foreslås derfor ikke ændringer af disse forhold. En opretning af krydset kan foruden at være omkostningstung have den konsekvens, at cyklisterne til cykelskuret ikke står af og trækker, men i stedet cykler på tværs af Kornvænget. Af hensyn til strækningens overskuelighed er det overvejet, om alle elever skal krydse Kornvænget ved det nye fodgængerfelt. Det ville også spare udgifterne til den østlige strækning med dobbeltrettet sti mellem de to krydsningsmuligheder. Det kan ikke anbefales. På baggrund af den foreløbige situationsplan er det vurderet, at det vil være problematisk at afvikle cykeltrafik til de større klasser internt på skolens grund, da stien mellem hallen og den nye parkeringsplads er smal og stejl og ikke er egnet som dobbeltrettet fællessti. Det er ikke sandsynligt, at de ældre elever vil trække cykel eller knallert fra fodgængerfeltet på tværs af skolens område til de nye bygninger. Cyklisterne vil derfor sandsynligvis køre på Kornvænget og benytte gennembrydningen ved den nye parkeringsplads for at komme til brandvejen. Alternativt kunne der etableres dobbeltrettet sti i Kornvængets nordside. Det vil dog betyde, at biler til og fra den nye parkeringsplads skal krydse på tværs af en dobbeltrettet sti, hvilket ikke kan anbefales rent trafiksikkerhedsmæssigt. Side 5 af 6

20 Et tredje alternativ kunne være at etablere en dobbeltrettet sti ind på den nye parkeringsplads. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt af flere årsager. Dels vil terrænforskellen betyde, at der skal etableres en lang rampe, og dels vil der opstå konflikt mellem de personer, der skal fra parkeringspladsen til skolen/hallen og cyklisterne på den dobbeltrettede sti. Derudover vil det betyde, at antallet af parkeringspladser vil blive reduceret. Af hensyn til elevernes tryghed kunne der være ønske om, at krydsningen i forbindelse med brandvejen udformes med fodgængerfelt. Det vurderes dog ikke at være en trafiksikkerhedsmæssig forbedring. For det første vil de to fodgængerfelter komme til at ligge meget tæt, hvilket ikke kan anbefales af trafiksikkerhedsmæssige årsager, og for det andet er det sandsynligt, at mange af eleverne alligevel vil cykle på tværs af vejen, da de jo skal fortsætte ad brandvejen på cykel. Det vurderes desuden, at elever i de større klassetrin uden problemer kan færdes i en krydsning, hvor der er støttehelle. En ind- og udkørsel til den nye parkeringsplads som skitseret i den foreløbige situationsplan, vil være problematisk på grund af udkørslens nærhed til det nye fodgængerfelt og adgangen til den eksisterende parkeringsplads. Derudover vil den foreslåede udformning generere u-vendinger i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads. Med den skitserede placering af støttehellen vil det ikke være muligt at svinge til venstre til og fra brandvejen. Det muliggøres, hvis støttehellen for cyklister flyttes mod øst. Det vil dog betyde, at venstresvinget til og fra parkeringspladsen bliver meget dynamisk, samt at støttehellen ikke er placeret direkte overfor brandvejen. På baggrund af de planmæssige forhold vurderes det, at de få udrykningskøretøjer eller andre køretøjer, der skal benytte brandvejen, vil ankomme fra øst og dermed skal dreje til højre ad brandvejen. Ved udkørsel haster kørslen for udrykningskøretøjer knap så meget, så det er tilstrækkeligt, at der alene er højresving ud fra brandvejen. Det kan i øvrigt anbefales, at store køretøjer vender i rundkørslen i stedet for gennembrydningen ved den eksisterende parkeringsplads. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at der i dag eller i fremtiden vil være behov for faciliteter for lette trafikanter langs Kornvænget mellem brandvejen og Bonderupvej, da der heller ikke er dette på Kornvænget mellem Bonderupvej og Roskildevej, og da krydset mellem Kornvænget og Bonderupvej ikke umiddelbart anses for egnet for lette trafikanter. 6 KONKLUSION Det vurderes i henhold til ovenstående, at der vil være behov for etablering af dobbeltrettet sti samt to krydsningspunkter plus en gennembrydning af den eksisterende midterhelle for at sikre de lette trafikanter, når skoledistriktet for Ådalens Skole udvides mod syd. Et overslag over udgifterne hertil vil afhænge af fordelingen mellem de forskellige forvaltninger. Udgiften til fjernelse af eksisterende fodgængerfelt, etablering af dobbeltrettet sti, fortov, fodgængerfelt inkl. opbygning af helle, ventearealer til fodgængere, østligt krydsningspunkt til cyklister, gennembrydning af midterhelle inkl. flytning af belysningsmaster samt nødvendig skiltning og afmærkning vurderes som en meget grov overlagspris til ca. 0,5 mio. kr. Et mere præcist overslag kan først gives efter udarbejdelse af et detaljeret skitseprojekt. Overslaget omfatter ikke landinspektør, projektering, sikkerhedskoordinering, vinterforanstaltninger, ekspropriation og fagtilsyn. Arbejdsplads samt 10 % til diverse er medtaget. Side 6 af 6

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune NOTAT Projekt: Skoleveje i Frederikssund Kommune København, den 20.3.2013 Emne: Notat nr.: 1 Analyse af skoleveje til Ådalens Skole Projekt nr.: 6711-001 Dir. tlf.: +45 2540 0108 Reference: ivi@moe.dk

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Projektforslag for 9 lokaliteter... 3 1.1 Rampe i stedet

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej.

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg BILAG 6 Beskrivelse af projektforslag og ændringer I alt beskrev det oprindelig forslag i rapporten Sikker Skolevej til Teglholmen

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere