Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Ulrik Sand Larsen, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Jørgen Lundsgaard, Finn Olsen, Jens Munk, Dorthe Ullemose, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Curt Sørensen, Bo Hansen, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Pia Dam, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Susanne Gustenhoff, Jens Erik Laulund Skotte, Jesper Kiel, Knud Clemmensen, Steen Tinning Afbud: Hanne Ringgaard Møller Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i behandling af Budget 2017 og overslagsårene Valg af balanceordning ved betalingsparkering for Låneoptagelse Affaldsregulativ Beslutning om rammer og principper for reviderede vandløbsregulativer Svendborg Kommunes Idrætspolitik Lukket - Orientering...13

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Der er afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant er indkaldt Steen Tinning (B). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i /31395 Beslutningstema: Byrådet skal ved 2. behandling af budgettet for 2017 vælge mellem to budgetmetoder for finansieringen: Statsgaranti eller selvbudgettering. Indstilling: Direktionen vurderer, at valg af de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2017 samlet set vil være mest fordelagtig for kommunen. Det indstilles derfor, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger for Sagsfremstilling: Byrådet skal for budgetåret 2017 vælge mellem de statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for følgende kriterier som indgår i beregningen af hhv. skatteindtægter og indtægter fra udligning og tilskud: Udskrivningsgrundlaget for indkomstskat Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten Skattepligtige grundværdier Betalingskommunefolketallet Vedr. udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten gælder det princip, at kirkeskatten følger de samme forudsætninger som for indkomstskatten d.v.s. at hvis kommunen f.eks. vælger de statsgaranterede forudsætninger gælder dette valg også for kirkeskatten. Såfremt der vælges selvbudgettering vil der blive afregnet indkomstskatter og udligning/tilskud på et foreløbigt grundlag. Det endelige grundlag (efterregulerings-grundlaget) opgøres tre år efter budgetåret og forskellen mellem det foreløbige grundlag og det endelige grundlag skal så enten betales til staten (hvis tab for kommunen) eller efterbetales fra staten (hvis gevinst for kommunen). 1

3 Byrådet s møde den Vurderingen af hvad der vil være det mest fordelagtige valg for kommunen afhænger af forventningerne til hhv. den lokale udvikling og udviklingen på landsplan. Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse fra august 2016 indgår også i vurderingen. KL har med udgangspunkt i redegørelsen vurderet, at vækstskønnet for udskrivnings-grundlaget for skal opjusteres i forhold til tidligere. Dette skyldes primært en forventet bedring i beskæftigelsen og en forøgelse af privatforbruget. Det kommunale skattegrundlag på landsplan for 2017 er derfor opjusteret med 1,8 mia. kr. i forhold til forventningen i juli, hvor det statsgaranterede grundlag blev meddelt fra Social- og Indenrigsministeriet. Det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for Svendborg Kommune peger på at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune i perioden forventes at vokse langsommere end væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Dette taler isoleret set for valg af statsgarantien. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2017 i Svendborg Kommune, som indgår i beregningen af tilskud og udligning, forventes at omfatte 181 flere personer end det folketal, som indgår i forudsætningerne for statsgarantien. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Direktionen vurderer samlet set, at det beregnede merprovenu på 4-10 mio. kr. er i underkanten i forhold til den iboende risiko ved at vælge selvbudgettering. På den baggrund indstiller direktionen, at Byrådet vælger statsgaranti ved budgettering af indtægter fra skatter, udligning og tilskud i Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der henvises til vedlagte notat for belysning af de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering eller statsgaranti. Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat (Lovbek. nr. 725 af 26/ med senere ændringer) Lov om kommunal udligning og generelle tilskud (Lovbek. nr. 798 af 24/ med senere ændringer). Bilag: Åben - Selvbudgettering eller statsgaranti 2017.docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 2

4 Byrådet s møde den behandling af Budget 2017 og overslagsårene /31395 Beslutningstema: Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2017 og overslagsårene , herunder takstoversigt for Indstilling: Det indstilles, at: ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2017 og overslagsårene fremsendes til Byrådets 2. behandling at forslag til takstoversigt 2017 oversendes til Byrådets 2. behandling kirkeskatprocenten nedsættes fra 1,04 pct. til 1,03 pct. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsendte den 13. september 2016 forslag til Svendborg Kommunes budget 2017 til Byrådets 1. behandling. Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 26. september 2016 kl Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet: Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Svendborg Lokalliste, Tværsocialistisk Liste, og Liberal Alliance har den 24. september 2016 indgået forlig. Der foreligger endvidere budgetforslag fra Enhedslisten. Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter. Provstiet har fremsendt budgetforslag, som bygger på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt at den kirkelige udskrivningsprocent nedsættes fra 1,04 procent til 1,03 procent. I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 2 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører opdateret tilskudsmodel fra KL, revideret skøn for tjenestemandspensioner, kirkeskat samt tilpasning af budget vedr. lån, renter og afdrag. 3

5 Byrådet s møde den Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. I forbindelse med udmøntning af udvalgenes besparelsesrammer kan der være afledte konsekvenser for taksterne, som vil blive forelagt til politisk godkendelse. Det skal bemærkes, at taksterne på grund af den pressede tidsplan først forelægges fagudvalgene på deres møder i oktober. Som følge af at forliget ikke indeholder konkrete udvidelses- og besparelsesforslag er der i forhold til takstoversigten til 1. behandling kun tale om mindre justeringer. Der henvises til vedlagte takstoversigt. Direktionen anbefaler, at der frem til byrådets 2. behandling er mulighed for at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at bidrage til indfrielse af kommunernes økonomiaftale med regeringen. Hanne Ringgaard Møller, Dorthe Ullemose, Bruno Hansen og Henning Duvier Stærmose inviteres til at deltage i dette punkt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af de fremsendte budgetforslag samt oversigt over tekniske ændringer, som ligger på sagen. Bilag: Åben - Afstemningsliste B beh. i ØK Åben - Samlet takstoversigt til ØKByrådets 2. behandling Åben - Budgetforlig inkl. endelige tekniske ændringer Åben - Enhedslisten forslag til budget Beslutning i Økonomiudvalget den : Hanne Ringgaard Møller (B), Bruno Hansen (F), Dorthe Ullemose (O) og Henning Duvier Stærmose var inviteret til at deltage i dagsordenpunkt 3. Bruno Hansen (F) overværede behandlingen af punktet. Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Man godkendte de tekniske ændringsforslag uden afstemning. Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø) Imod stemte: 25 (V, C, B, I, L, O, A, F, T og Henning Stærmose) Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste V, A, C, B, O, F, T, I og L. For stemte 24: (V, A, C, B, O, F, T, I og L). Imod stemte: 5 (Ø og Henning Stærmose) Indstillingen blev i øvrigt godkendt. Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 4. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for

6 Byrådet s møde den /27550 Beslutningstema: En kommune kan hvert år, som led i budgetvedtagelserne, vælge om kommunens betalingsparkering skal drives i en balanceordning det efterfølgende regnskabsår. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Svendborg Kommune vælger balanceordningen i Sagsfremstilling: Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning. Det skal hvert år besluttes, om man vil anvende balanceordningen det efterfølgende år. Fordelen ved at vælge balanceordningen er, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter opvejer hinanden. For alle betalingsparkeringspladser kan driftsudgifter og udgifter til istandsættelse medtages. Indtægterne for 2016 bliver benyttet til at medfinansiere istandsættelsen af p-søgesystemet der henviser til betalingspladserne, udskiftning af hegnet omkring P-pladsen Store Voldgade, samt istandsættelse af 8 parkeringsautomater. Derudover dækkes de faste driftsudgifter, samt leje af parkeringsarealet i Frederiksgade, bag Fremtidsfabrikken/Jessens Mole samt p-huset i Hulgade. I 2017 foreslås det at istandsætte p-pladsen bag ved Fremtidsfabrikken/Jessens Mole, samt renovere de resterende parkeringsautomater. Derudover kan belægningen i Rådhusgården trænge til at blive lagt om, da brosten og chaussesten flere steder ligger løst. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Såfremt balanceordningen ikke vælges i 2017, er der et sanktionsloft på indtægtssiden på ca. 2,6 mio. kr. Alt over det, vil kommunen tilsvarende blive skåret i bloktilskud i det efterfølgende år. Med de nuværende takster for betalingsparkering, vil det være et nedslag på ca. 2 mio. kr. i bloktilskud. Ved budgetforliget for indgår, at budgettet til drift og vedligeholdelse at p-pladserne bliver forhøjet med 1,05 mio. kr. for årene , således at forudsætningerne for balance mellem p-indtægter samt udgifter opretholdes. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. 5

7 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 5. Låneoptagelse /22774 Beslutningstema: Godkendelse af a conto låneoptagelse vedr. lånerammen for 2016 på 18,2 mio. kr. Indstilling: Direktionen anbefaler at: Der optages lån på 18,2 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit vedr. lånerammen for Sagsfremstilling: På baggrund af de bogførte anlægsudgifter pr. 21. september 2016 på områder med automatisk låneadgang (innovativt energispareprojekt og havneområdet) og udgifter vedr. lånedispensation (Humlebien og Nyt Børnehus) er der mulighed for at låne 18,2 mio. kr. Låneoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik. Den aktuelle restgæld på kommunens overvågningslån er fordelt med 64,2% med fast rente og 35,8% med variabel rente. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der optages et lån på 18,2 mio. kr. til a conto låneoptagelse vedr. lånerammen Låneydelsen på ca. 0,9 mio. kr. er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 6

8 Byrådet s møde den Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 6. Affaldsregulativ /23291 Beslutningstema: Forslag til affaldsregulativer for Svendborg Kommune ønskes godkendt med henblik på udsendelse til offentlig høring i 4 uger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Byrådet, at Godkende vedlagte forslag til affaldsregulativer med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger Sagsfremstilling: Affaldsregulativerne er opbygget ved brug af den nationale skabelon for kommunale affaldsregulativer - N-Star. Regulativet er delt i en husholdningsdel og en erhvervsdel (se bilag 1 og bilag 2). I ordning for dagrenovation i begge regulativer er skelordningen skrevet ind. Det følger af møde i Miljø-, Klima- og Trafik-udvalget 4. april 2016 og efterfølgende møde for Byrådet 26. april 2016, hvor det blev besluttet at borgerne fremover skal stille affaldet frem til skel i forbindelse med afhentning. Herudover er der alene sket rettelser i ordlyd, præciseringer og uddybninger af allerede gældende lovgivning. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Vedtagelse af regulativerne medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Udgifter forbundet med kommunens affaldsopgaver dækkes via brugerbetaling. Vand og Affald har d. 21. september 2016 meddelt administrationen, at det nye udbud vedrørende afhentning af dagrenovation er afsluttet. Det vindende tilbud muliggør, at gebyret for afhentning inde på matriklen kan holdes på de 100 kr., som Byrådet besluttede d. 26. april Gebyret vil fremgå af takstbladet for 2017, som vil blive fremlagt til politisk behandling inden årsskiftet. 7

9 Byrådet s møde den Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Bilag: Åben - Bilag 1 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald.pdf Åben - Bilag 2 - Udkast til regulativ for er hvervssaffald.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 7. Beslutning om rammer og principper for reviderede vandløbsregulativer 12/39603 Beslutningstema: I forbindelse med udarbejdelse af nye vandløbsregulativer for de offentlige vandløb i Svendborg Kommune besluttede Byrådet på møde den 31. maj 2016, at der skulle gennemføres en workshop med deltagelse af Vandrådet, Det Grønne Råd og de klageberettigede organisationer og myndigheder. Workshoppen mundede ud i en række anbefalinger til formuleringer af konkrete bestemmelser i regulativerne. Administrationen har efterfølgende forsøgt at indarbejde disse i nogle generelle principper, i overensstemmelse med den procesplan for regulativrevisionsarbejdet, som Byrådet sidst behandlede på mødet den 31. maj Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets beslutning, at: nedenstående forslag til ændringer vedrørende regulativtype, grødeskæring, brinkskæring, kontrol af vandløbene skikkelse og vandføringsevne, samt oprensning af sedimenteret materiale indarbejdes i de kommende vandløbsregulativer. Sagsfremstilling: 0. Workshoppen 8

10 Byrådet s møde den Der blev afholdt workshop om vandløbsregulativer den 22. august Der deltog 9 repræsentanter fordelt på 8 organisationer. Referat af workshoppen er vedlagt som bilag 3. Administrationen har forsøgt at indarbejde de sammenfattende konklusioner fra workshoppen i nogle generelle rammer og principper, og foreslår på den baggrund følgende: 1. Regulativtype Det foreslås, at der i de kommende regulativer arbejdes med differentierede regulativtyper, bl.a. på baggrund af en samlet vurdering af vandløbsstrækningens størrelse, beskyttelse i forhold til naturbeskyttelsesloven, målsætning i vandområdeplanerne, fald, afvandingsmæssige forhold og erfaring omkring vedligeholdelsen. Med denne tilgang vil en række vandløb/vandløbsstrækninger blive tildelt regulativtypen fast geometrisk skikkelse. Administrationen har opstillet en række kriterier til støtte for udvælgelsen af de vandløb/strækninger, der kunne ændres til fast geometrisk skikkelse. Den nedenstående liste er foreløbig, idet regulativtypen vil blive vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af det endelige regulativ. Hundstrup Å, topende st meter Rødmerenden Løgeskovrenden Dyndrenden Gammellungrenden Mellembyrenden, hovedløbet Mellembyrenden, sidegrenen Lærredsåen, topende st meter Stokkebækken, topende st meter Skallerenden Elsehoved Landkanal Fladmoseafløbet Margrethelundsbækken Hovedrenden på Tåsinge Vandløbet gennem Vejlen og Noret Ovenstående udgør ca. 15 % af de åbne vandløbsstrækninger. Resten af vandløbene/vandløbsstrækningerne får som udgangspunkt teoretisk geometrisk skikkelse. 2. Grødeskæring Der foretages grødeskæring i perioden 1. maj til 31. oktober. Omfanget af grødeskæringen bliver stort set som i de nuværende regulativer dog med mindre justeringer. 3. Brinkskæring Der indføres brinkskæring i udvalgte små, dybtskårne vandløb. Samtidig indføres der alle steder mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan bekæmpe uønskede arter på brinkerne, som f.eks. bjørneklo og rød hestehov på udvalgte strækninger. 4. Kontrol af vandløbenes skikkelse og vandføringsevne 9

11 Byrådet s møde den Kontrollen af vandløbenes skikkelse og vandføringsevne kan vandløbsmyndigheden selv udføre som en screening med eget GPS-udstyr. Hvis screeningen viser begrundet tvivl hos vandløbsmyndigheden om manglende overholdelse af regulativet, kan der iværksættes en egentlig kontrolopmåling. Disse screeninger/kontroller udføres i dag kun ved henvendelse fra lodsejere. Direktionen foreslår derudover en proaktiv og behovsstyret kontrolopmåling af de åbne vandløbsstrækninger (ca. 145 km). Det foreslås at denne er mere intensiv på strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er de største afvandingsmæssige problemer, således at et evt. oprensningsbehov konstateres tidligt, og ikke kun på lodsejers foranledning. Der kan opstilles 3 scenarier: a) Nuværende praksis: Der foretages en opmåling hvert 10. år af alle åbne vandløbsstrækninger. Anslået pris: 1,0 mio. kr. b) Ny praksis, lille model: Der foretages en opmåling i 1/3 af vandløbene hvert 3. år og 2/3 hvert 10. år. Anslået pris over en 10-årig periode: 1,8 mio. kr. c) Ny praksis, stor model: Der foretages en opmåling i 1/3 af vandløbene hvert år og 2/3 hvert 5. år. Anslået pris over en 10-årig periode: 4,8 mio. kr. I de gældende regulativer fra Egebjerg Kommune skal vandløbets skikkelse kontrolleres hvert år. I praksis er dette stort se aldrig sket. For Gudme og gl. Svendborg kommuner er der i regulativerne ingen krav til, hvornår der skal foretages kontrol og det er i praksis stort set heller ikke sket. I Fyns Amt var der krav til at de enkelte strækninger enten skulle kontrolleres med vandføringsmålinger hvert eller hvert 5. år. Dette er stort set blevet overholdt. 5. Oprensning sedimenteret materiale Ved regulativtypen: fast geometrisk skikkelse iværksættes der en oprensning, hvis vandløbsbunden ligger mere end 10 cm over den regulativmæssige bund. Ved regulativtypen: teoretisk geometrisk skikkelse iværksættes ligeledes en oprensning ved en bundhævning på 10 cm over den regulativmæssige bund. En bundhævning konstateret ved en kontrolopmåling kan dog suppleres med en vandspejlsberegning, hvor man ser på om der er en vandspejlsstigning på over 10 cm i forhold til den regulativmæssige skikkelse. Denne metode tager højde for at vandløbene ikke er lige kanaler, men altid har en vis variation. Ved oprensningen kan der oprenses op til 10 cm under den regulativmæssige bund. Oprensningen må kun omfatte aflejret sand og mudder. Sten, grus, tørv og ler m.m. må ikke fjernes fra vandløbet, og overhængende brinker må ikke beskadiges. Oprensningen foreslås foretaget i perioden 1/8 15/10, så vidt det er muligt. For en uddybning af indstillingspunkter henvises til redegørelsen i bilag 1. 10

12 Byrådet s møde den Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Punkterne 1, 2 og 5 er vurderet at være udgiftsneutrale i forhold til det nuværende budget. Indstillingspunkt 3 om brinkskæring vurderes også at være udgiftsneutralt idet vandløbsvedligeholdelsen skal i nyt udbud i forbindelse med vedtagelsen af de nye vandløbsregulativer og det derfor kan indeholdes i det nuværende budget. Punkt 4 om kontrol indebærer en merudgift i forhold til de nuværende budgetrammer. Økonomien afhænger af om der vælges scenarie a, b eller c. a) Anslået pris over 10 år: 1,0 mio. kr. b) Anslået pris over 10 år: 1,8 mio. kr. c) Anslået pris over 10 år: 4,8 mio. kr. Det bemærkes, at administrationen ikke på nuværende tidspunkt kan anvise finansiering indenfor det nuværende driftsbudget. Finansiering kan tages op ved forhandlingerne om budget for Det nuværende kontrolniveau - både i forhold til opmålinger foretaget som proaktiv kontrol og i forbindelse med henvendelser fra lodsejere anslås at beløbe sig til ca kr./år i gennemsnit. Udgiften er løbende blevet øget siden kommunesammenlægningen. Dette beløb er finansieret af den almindelige driftskonto. Derudover er der brugt ca. 1,2 mio. kr. over de sidste par år til særskilt opmåling i medfør af regulativrevisionen, jf. særlig bevilling hertil. Ved at lave en løbende kontrol vurderes det, at der ikke vil være behov for at udføre særskilt opmåling ved næste revision af regulativerne. Lovgrundlag: Vandløbsloven Bilag: Åben - Bilag 1 - redegørelse for beslutningpunkter til vandløbsregulativer.docx Åben - Bilag 2 - Oplæg til regulativtype Åben - Bilag 3 - Referat fra vandløbsregulativ workshop.docx Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Jesper Kiel (Ø) foreslog, at de foreslåede ændringer sendes til høring i det Grønne Råd, inden der træffes beslutning. Et flertal i udvalget (V, C og O) kunne ikke støtte dette. Et flertal (V, C og O) godkendte herefter indstillingen. Et mindretal (A og Ø) kunne ikke støtte indstillingen og begærede sagen standset og forelagt Byrådet. Beslutning i Byrådet den : Man stemte om flertalsindstillingen fra MKT For stemte: 17 (V, C, O, L, I og Henning Stærmose) Imod stemte: 12 (A, T, F og Ø) Man stemte herefter om, hvorvidt ovenstående beslutning skulle sendes i høring. For stemte: 14 (A, T, F, B, Ø og L) 11

13 Byrådet s møde den Imod stemte: 15 (V, C, O, I og Henning Stærmose) Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 8. Svendborg Kommunes Idrætspolitik /4205 Beslutningstema: Svendborg Kommunes Idrætspolitik med indarbejdede høringssvar til godkendelse. Indstilling: Direktionen indstiller: at de af arbejdsgruppens indarbejdede indstillinger i Idrætspolitikken indstilles godkendt. Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes Idrætspolitik har efter indstilling fra Svendborg Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget været sendt i høring, til en bred interessentgruppe, i perioden 17. maj til 13. juni Der er modtaget høringssvar fra: Rådet for sociale udsatte borgere Handicaprådet Svendborg Kommune Børn og Unge Skoleafdelingen Børn og Unge Sport og Uddannelse De modtagne høringssvar er vedlagt sagen. Høringssvarene er blevet behandlet i arbejdsgruppen den 9. august Arbejdsgruppens indstillinger til de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag. Indstillingerne er indarbejdet i vedlagte forslag til Svendborg Kommunes Idrætspolitik Svendborg Idræts Samvirke har på bestyrelsesmøde den 22. august 2016 besluttet at støtte arbejdsgruppens indstilling og videresender Idrætspolitikken med anbefaling om godkendelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Svendborg Kommunes idrætspolitik udmøntes indenfor den eksisterende budgetramme. Bilag: 12

14 Byrådet s møde den Åben - Høringssvar til Idrætspolitik PDF Åben - Arbejdsgruppens indstilling på høringssvar. Åben - Svedborg Kommunes Idrætspolitik Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Folkeoplysningsudvalget anbefaler arbejdsgruppens indstilling og indstiller Idrætspolitikken til godkendelse. Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Godkendt. Afbud fra Bruno Hansen (F). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende. Som suppleant deltog Steen Tinning (B). 9. Lukket - Orientering 13

15 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 20:10 Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Ulrik Sand Larsen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Pia Dam Bruno Hansen Arne Ebsen Susanne Gustenhoff Jens Erik Laulund Skotte Jesper Kiel Knud Clemmensen 14

16 Bilag: 2.1. Selvbudgettering eller statsgaranti 2017.docx Udvalg: Byrådet Mødedato: 11. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

17 Notat Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag indstillingen til Byrådet om valget mellem de statsgaranterede forudsætninger for udskrivningsgrundlag for indkomstskat, udskrivningsgrundlag for kirkeskat, skattepligtige grundværdier og betalingskommune-folketal 28. september 2016 Sagsid. 15/31395 Ref. Mikael Nielsen eller de selvbudgetterede forudsætninger for samme i budgetåret Vurderingen af det mest fordelagtige valg for kommunen tager udgangspunkt i både den lokale udvikling og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn fra august 2016 over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag indgår i vurderingen, idet KL har lagt dette til grund for den seneste udgave af KL s skatte- og tilskudsmodel. Resultat af tidligere valg Resultatet af Svendborg Kommunes valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i de sidste 10 år fremgår af nedenstående oversigt: Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetforudsætning Budget ,2 Selvbudgettering Budget ,2 Selvbudgettering Budget ,3 Statsgaranti Budget ,8 Statsgaranti Budget ,1 Statsgaranti Budget ,8 Statsgaranti Budget ,9 Statsgaranti Budget ,4 Statsgaranti Budget 2015 (skøn) 28,6 Statsgaranti Budget 2016 (skøn) -6,7 Statsgaranti Total 360,2-30,4 Note: Minus angiver indtægt for kommunen Det ses, at kommunen i 2007 og 2008 har valgt selvbudgettering med en merindtægt på i alt 30,4 mio. kr. sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. I 2009 og efterfølgende år har kommunen i alle 8 tilfælde valgt Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

18 statsgaranti. Der er herved undgået et tab på i alt 367 mio. kr. for årene Det skal hertil bemærkes, at resultaterne for budgetår 2014 og tidligere år er endeligt opgjort, hvorimod der er tale om foreløbige tal for 2015 og 2016 baseret på den aktuelle prognose for det endelige udskrivningsgrundlag for indkomstskatter. For 2016 viser den foreløbige opgørelse, at valg af selvbudgettering ville have givet et samlet ekstra provenu på 6,7 mio. kr. i forhold til valg af statsgaranti. Det konkrete ekstra provenu gøres dog først endeligt op i Det mulige ekstra provenu ved valg af selvbudgettering skyldes dels at forskellen mellem det faktiske indbyggertal i Svendborg Kommune og det forudsatte indbyggertal i statsgarantien pr blev større end skønnet forud for valget for budgetår 2016, og dels at væksten på landsplan nu vurderes højere end på tilsvarende tidspunkt i Forventningen til 2017 KL s skatte- og tilskudsmodel viser følgende forventede nettoprovenu ved hhv. statsgaranterede grundlag og selvbudgetteringsgrundlag i 2017: (Mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Indkomstskatteprovenu ved 26,8 pct , ,0 51,2 Tilskud og udligning , ,1-61,7 Nettoprovenu , ,1-10,5 Minus angiver indtægt Med de givne forudsætninger bag prognosen bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering forventes at medføre en samlet gevinst på 10,5 mio. kr. for kommunen i forhold til valg af statsgaranti. Heraf vil de 7,7 mio. kr. dog først blive udbetalt i 2020 (endelig efterregulering af tilskud og udligning for 2017). Udskrivningsgrundlaget Oversigten i det foregående afsnit over de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. statsgaranteret grundlag og selvbudgettering bygger på en vurdering af væksten i skatteudskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget for 2017 er vurderet ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014 og derefter fremskrevet med vækstskønnet for perioden : Vækst i pct. Skøn for Svendborg (august) Skøn for hele landet (august) Skøn for hele landet (juli) ,0 10,9 10,0 Skønnet over udviklingen i skattegrundlaget på landsplan fra juli er identisk med kommuneaftalens ukorrigerede forudsætninger. Tallet er ikke identisk med kommuneaftalens forudsatte vækst på 10,3 pct. (fra det korrigerede skattegrundlag for 2014), der bygger på sammenlignelig skattelovgivning i hele perioden. Side 2 af 5

19 Skønnet over udviklingen i skattegrundlaget på landsplan fra august svarer til regeringens skøn i Økonomisk Redegørelse fra august I forhold til skønnet fra juli 2016 er der foretaget en opjustering af skønnet for væksten i det kommunale skattegrundlag primært p.g.a. en forventet bedring i beskæftigelsen og en forøgelse af privatforbruget. Det forventede skattegrundlag i 2017 på landsplan er derfor opjusteret med 1,8 mia. kr. i forhold til prognosen i juli. Dette skyldes, at der nu forventes en større vækst i skattegrundlaget fra 2014 til 2015 og fra 2015 til Da KL anvender de samme forudsætninger som regeringen i den opdaterede skatte- og tilskudsmodel får dette også betydning for skønnet over udviklingen i det lokale skattegrundlag. Udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune fra 2014 til 2017 forventes nu at være på 8,0 pct. jf. skatteprognosen i skatte- og tilskudsmodellen fra ultimo august. Det kan konstateres, at væksten i Svendborg Kommunes skattegrundlag fortsat forventes at udvikle sig langsommere end væksten på landsplan. Dette forhold peger i retning af, at der skal vælges statsgaranti selvom skattegrundlaget på landsplan nu forventes at blive større end på tidspunktet for udmeldingen af det statsgaranterede grundlag i juli. Den nye forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget på landsplan siden udmelding af det statsgaranterede grundlag taler isoleret set for valg af selvbudgettering, men udviklingen i det lokale skattegrundlag forventes at ske langsommere end på landsplan, hvilket taler for valg af statsgaranti. Antal indbyggere i kommunen Indbyggertallet pr. 1. januar 2017, som har betydning for udligningen (betalingskommune-folketallet), skønnes at lande noget over det forventede indbyggertal, som ligger til grund for det statsgaranterede grundlag. Kommunens folketal opgjort efter "betalingskommuneprincippet" er i statsgarantigrundlaget fastsat til personer pr. 1. januar Det aktuelle lokale skøn for betalingskommune-folketallet pr. 1. januar 2017 er på personer. Der skønnes således at være en forskel på 181 personer i forhold til forudsætningerne for statsgarantien. Forudsætningerne bag skønnet kan opstilles således: Fremskrivning Folketal CPR den 1. september Skøn for resterende periode Betalingskommunekorrektion -34 Betalingskommunefolketal pr. 1. januar Oversigten tager udgangspunkt i cpr-folketallet, som senest er opgjort pr. 1. september Hertil er lagt udviklingstendensen baseret på udviklingen i de første otte måneder af CPR-folketallet ligger erfaringsmæssigt over betalingskommunefolketallet. Det betyder, at der er flere personer i kommunen, som andre kommuner skal betale for, end kommunen har betalingsforpligtigelse for andre steder. Side 3 af 5

20 Et eksempel herpå er beboerne på diverse institutioner. I udligningsmæssig sammenhæng er det betalingskommunefolketallet, som gælder. I prognosen er der derfor indregnet den konstaterede forskel pr. 1. januar 2016 mellem CPR-folketallet og betalingskommunefolketallet på 34 personer. Det forventede betalingskommunefolketal pr taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Kirkeskat Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for kommunal indkomstskat påvirker kirkeskatten på den måde, at kommunens valg automatisk gælder for kirken. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udregnes på samme måde som udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med den undtagelse, at kun medlemmerne af folkekirken (ca. 81 pct. af skatteyderne i kommunen) medregnes. Selvbudgetteringsalternativet vurderes ud fra samme vækstrater, som der skønnes for udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten, med den supplerende forudsætning, at medlemstallet i folkekirken har en svagt faldende tendens. Med de givne forudsætninger bag prognosen for udskrivningsgrundlaget bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering for 2017 vil medføre et tab på 1,57 mio. kr. for kirken i forhold til statsgarantigrundlaget. Risikoen ved selvbudgettering Hvis forudsætningerne i prognoserne for hhv. skattegrundlag og betalingskommune-folketal ikke viser sig at holde stik, kan der ved valg af selvbudgettering blive tale om en merindtægt eller en mindre indtægt afhængig af til hvilken side tallene afviger. Den endelige efterregulering sker i år 3 efter det aktuelle budgetår dvs. efterreguleringen for 2017 afregnes endeligt i budgetår Hvad forskellige afvigelser i forudsætningerne kan betyde, fremgår af nedenstående "følsomhedsoversigt", som beskriver forskellige udsving: Afvigelse i forudsætningerne Efterregulering +/-50 på folketallet i kommunen +/- 1,7 mio. kr. +/- 0,5 pct. på lokalt udskrivningsgrundlag +/- 1,6 mio. kr. +/- 0,5 pct. på vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan +/- 10,5 mio. kr. Det ses således, at den største risiko ved at vælge selvbudgettering knytter sig til forventningerne til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorfor denne faktor tillægges størst betydning og opmærksomhed i analysefasen. Hvis forventningerne til væksten i skattegrundlaget i ikke udvikler sig som de nuværende prognoser tilsiger, kan gevinsten ved at Side 4 af 5

21 vælge selvbudgettering hurtigt forsvinde. En lavere vækst på blot 0,5 procentpoint i forhold til skønnet fra august 2016 vil således betyde, at gevinsten ved at vælge selvbudgettering for 2017 vil forsvinde. KL har primo september 2016 meddelt, at den samlede fremskrivning for af skattegrundlaget på landsplan kan være skønnet for positivt, idet skattegrundlaget for 2015 indeholder nogle engangsindtægter, som ikke kan forventes videreført i 2016 og Disse engangsindtægter er dog ikke fordelt ligeligt mellem kommunerne. På den baggrund har KL udsendt en revideret model, som indeholder en lavere forventet vækst for Hvis de samme forudsætninger om særlige engangsindtægter i 2015 også gælder for Svendborg, vil det samlede forventede merprovenu ved valg af selvbudgettering for 2017 blive reduceret fra 10,5 mio. kr. til 4,6 mio. kr. En sammenligning af historiske data for det faktiske skattegrundlag viser, at væksten i det faktiske skattegrundlag i Svendborg Kommune i de 3 seneste opgjorte indkomstår har været større end væksten på landsplan. Dette gør sig dog ikke gældende for 2015, hvor den forventede vækst i det lokale skattegrundlag skønnes at blive noget lavere end på landsplan. Prognosen for viser, at den samlede vækst i Svendborg Kommunes skattegrundlag vil være 2,9 procentpoint lavere end på landsplan. For kirken er risikoen alene knyttet til udviklingen i kommunens eget udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken. Sammenfatning De nye vækstskøn i regeringens Økonomiske Redegørelse fra ultimo august 2016 og forventningerne til betalingskommunefolketallet pr i Svendborg Kommune peger isoleret set i retning af at der skal vælges selvbudgettering for Der er ved denne vurdering lagt vægt på at statsgarantigrundlaget for 2017 er uændret og at væksten i skattegrundlaget på landsplan efter den seneste prognose forventes at blive større end skønnet på tidspunktet for udmeldingen af forudsætningerne for det statsgaranterede grundlag. Skattegrundlaget i Svendborg Kommune i perioden forventes dog at udvikle sig i en lavere takt end udviklingen på landsplan, hvilket peger i retning af at der skal vælges statsgaranterer grundlag. Endelig er der en risiko for at skattegrundlaget på landsplan ikke vokser så meget som forventet. Hvis væksten bliver 0,5 procentpoint mindre end forudsat i KL s skatte- og tilskudsmodel, vil fordelen ved at vælge selvbudgettering i forhold til statsgaranti forsvinde. Af de nævnte usikkerhedsfaktorer vejer usikkerheden om den forventede vækst i skattegrundlaget på landsplan forholdsvist mest. Det beregnede merprovenu udgør i størrelsesordenen 4-10 mio. kr., hvilket vurderes at være i underkanten i.f.t. den iboende risiko ved valg af ved selvbudgettering. Indstilling Det indstilles på baggrund af ovenstående, at Byrådet vælger det statsgaranterede grundlag for Side 5 af 5

22 Bilag: 3.1. Afstemningsliste B beh. i ØK Udvalg: Byrådet Mødedato: 11. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

23 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2017 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo _v1_Afstemningsliste B beh. i ØK.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. d. 4. oktober 2016 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 11 oktober 2016 (i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod 1 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Drift - Serviceudgifter Drift - Overførselsudgifter Konto 7 og TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Anlæg Side 1

24 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG 3 Ø DRIFT Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført MKT andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - MKT (ALLE PARTIER) Arealeffektivisering yderligere tilbagerul sparekrav mkt Yderligere arealoptimering (drift) Reduktion på kørsel og drift af biler Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført EBK andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - EBK yderligere tilbagerul sparekrav ebk Side 2

25 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Udvalget for Børn og Unge (ALLE PARTIER) Tilbageført BU andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - UBU (ALLE PARTIER) Tilført udvalget til prioritering Yderligere tilbagerul sparekrav ubu Social- og Sundhedsudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført SSU andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - SSU (ALLE PARTIER) Tilført udvalget til prioritering Yderligere tilbagerul sparekrav ssu Side 3

26 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført ØKU andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - ØK Tilbagerul besparelser 19 og Reduktion markedsføringspulje Ansættelse af 2 arbejdsmiljømedarbejdere Reduceret sygefravær Afskaffelse af grønthøster Forøgelse effektiviseringspulje (ALLE PARTIER) Overførsler til efterfølgende år øges med 8 mio. kr Overførselsudgifter (ALLE PARTIER) Ny prognose beskæftigelsesområdet Side 4

27 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Ø ANLÆG Køb og Salg (ALLE PARTIER) Tankefuld etape 2 rykkes 1 år Kultur, Fritid og Idræt Midler afsat til Landsstævne fra driftsoverskud 15 tilføres driften Midler afsat til Landsstævne fra markedsføringspulje tilføres drift Midler afsat til Landsstævne fra pulje til lokale initiativer tilføres drift Midler afsat til Landsstævne anlægsområdet tilføres drift Stop udvidelse af Scala og renovering svømmehal Borgernære Serviceområder (ALLE PARTIER) Balanceordning - parkering (ALLE PARTIER) Balanceordning - parkering - modpost (ALLE PARTIER) Badefaciliteter Midtbyhallen (ALLE PARTIER) Badefaciliteter Midtbyhallen - modpost Reduceret renoveringspulje ejendomme Ekstra anlægsramme til skolernes fysiskerammer Side 5

28 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Ø KONTO Genindførsel af dækningsafgift fra Rentepulje/ reduceres med 50% i (ALLE PARTIER) Rentepuljen reduceres med 7,3 mio. kr KONTO Låneoptagning (søges fra pulje i kommende økonomiaftaler) Reduceret låneoptag pga. reduceret anlæg Side 6

29 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod 4 V + A + C + B + O + DRIFT F + T + I + L Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført MKT andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - MKT (ALLE PARTIER) Arealeffektivisering Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført EBK andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - EBK Side 7

30 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Udvalget for Børn og Unge (ALLE PARTIER) Tilbageført BU andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - UBU (ALLE PARTIER) Tilført udvalget til prioritering Social- og Sundhedsudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført SSU andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - SSU (ALLE PARTIER) Tilført udvalget til prioritering Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Tilbageført ØKU andel af 31,7 mio. kr (ALLE PARTIER) Reduceret rammebesparelse - ØK (ALLE PARTIER) Overførsler til efterfølgende år øges med 8 mio. kr Overførselsudgifter (ALLE PARTIER) Ny prognose beskæftigelsesområdet Side 8

31 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod V + A + C + B + O + ANLÆG F + T + I + L Køb og Salg (ALLE PARTIER) Tankefuld etape 2 rykkes 1 år Borgernære serviceområder (ALLE PARTIER) Balanceordning - parkering (ALLE PARTIER) Balanceordning - parkering - modpost (ALLE PARTIER) Badefaciliteter Midtbyhallen (ALLE PARTIER) Badefaciliteter Midtbyhallen - modpost KONTO (ALLE PARTIER) Rentepuljen reduceres med 7,3 mio. kr Side 9

32 Bilag: 3.2. Samlet takstoversigt til ØKByrådets 2. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 11. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m Leje pr. gang kr./gang 160,00 163,00 1,88% Leje for 3. mdr kr./kvartal 436,00 443,00 1,61% Leje for 6 mdr kr./halvår 872,00 886,00 1,61% Leje for 12 mdr. kr./år 1.744, ,00 1,61% Parkeringspladser: Taksterne er ikke momsbelagte. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for anlæg (K2) Parkeringsplads etableret på terræn: Anlægspris kr , ,00 1,61% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% under 110) kr , ,00 1,61% I alt: kr , ,00 1,61% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: kr , ,50 1,61% Anlægspris kr , ,00 1,61% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% over 110) kr , ,00 1,61% I alt: kr , ,00 1,61% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: kr , ,50 1,61% Betalt parkering For ca. 175 pladser i zone A Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, Fruestræde, Ramsherred og Torvet. For ca. 400 pladser i Zone B Voldgade, Frederikdgade og Jessens Mole Parkeringstakst pr. time Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 8,00 8,00 0,00% Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00% Månedskort kr./måned 400,00 400,00 0,00% Parkeringskort til håndværkere *) kr./måned 100,00 100,00 0,00% kr./år 1.200, ,00 0,00% Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **) 1.020, ,00 0,00% X *) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015 **) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt MKT vedtog den 6. juni 2016 parkeringsstrategiplanen, så vejmyndigheden kan udstede parkeringsdispensationer for tidsbegrænset arbejde i gågaden gældende fra sommeren 2016.

34 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Flyveplads: (Inkl. moms) Startafgift: Luftfartøjer til og med kg. 90,00 90,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00% Luftfartøjer over kg. 150,00 150,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% + for hver påbegyndt kg. over kg. 450,00 450,00 0,00% Svævefly og ultralette fly 90,00 90,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00% Erhvervsmæssige luftfartøjer op til kg. 90,00 90,00 0,00% Erhvervsmæssige luftfartøjer over kg. 150,00 150,00 0,00% Årskort 2975, ,00 0,00% Over kg. 2975, ,00 0,00% Åbningsafgift pr. påbegyndt time 300,00 300,00 0,00% Opholdsafgift pr. døgn 45,00 45,00 0,00% Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms) Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 17,00 17,00 0,00% Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00% Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 19,00 19,00 0,00% Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 23,00 23,00 0,00% *Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar. Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00% Taxitilladelse: Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 Behandling af ansøgning 464,00 465,00 0,22% x Tilladelse 1.528, ,00 0,33% x Førerkort 113,00 113,00 0,00% x Påtegning på toldattest 160,00 160,00 0,00% x Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 27,00 27,00 0,00% x Tilladelsesnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition 40,00 40,00 0,00% x

35 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø: Ordinære takster De ordinære takster benyttes i perioden (hvor der ikke ydes tilskud i henhold til bekendtøgelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) : - 1. januar marts juni august - 1. december december Fastboende mod dokumentation: Voksen 0,00 0,00 0,00% Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00% Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 85,00 85,00 0,00% Op til 2,5 m længde 85,00 85,00 0,00% Op til 5,0 m længde 170,00 170,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 85,00 85,00 0,00% Pendlerkort bil pr. mdr , ,00 0,00% Ikke fastboende: Voksen 100,00 100,00 0,00% Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00% Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 430,00 430,00 0,00% Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00% Cykler/knallerter 20,00 20,00 0,00% Cykelanhænger 20,00 20,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 100,00 100,00 0,00% Op til 2,5 m længde 100,00 100,00 0,00% Op til 5,0 m længde 200,00 200,00 0,00% Op til 7,5 m længde 300,00 300,00 0,00% Op til 10 m længde 400,00 400,00 0,00% Op til 12,5 m længde 500,00 500,00 0,00% Op til 15 m længde 600,00 600,00 0,00% Op til 17,5 m længde 700,00 700,00 0,00% Op til 20 m længde 800,00 800,00 0,00% Op til 10 m. lang, højde > 2,10 400,00 400,00 0,00% Op til 15 m. lang, højde > 2,10 600,00 600,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 760,00 760,00 0,00% Køretøjer - over 2,15 m bred Op til 2,5 m længde 200,00 200,00 0,00% Op til 5,0 m længde 400,00 400,00 0,00% Op til 7,5 m længde 600,00 600,00 0,00% Op til 10 m længde 800,00 800,00 0,00% Op til 12,5 m længde 1.000, ,00 0,00% Op til 15 m længde 1.200, ,00 0,00% Op til 17,5 m længde 1.400, ,00 0,00% Op til 20 m længde 1.600, ,00 0,00% Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer: I perioden 1/10-31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m* Udgår I perioden 1/12-15/3 kan grupper over 10 personer rejse på børnebillet** 60,00 60,00 0,00% Ekstrature med Højestene 6.100, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen før kl : alm. Billettakst + tillæg 1.850, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen efter kl : alm. Billettakst + tillæg 2.600, ,00 0,00% Med henvisning til bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, nedsættes taksterne med 60 % af ordinær takst, i perioden: marts juni - 1. september november Fastboende mod dokumentation: Voksen 0,00 0,00 0,00% Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00% Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00%

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 09-10-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Parkeringstakst pr. time Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 8,00 8,00 0,00% Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00%

Parkeringstakst pr. time Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 8,00 8,00 0,00% Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00% MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING 2016 2017 2016-2017 Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m Leje pr. gang kr./gang 160,00 163,00 1,88% Leje for 3. mdr kr./kvartal 436,00 443,00

Læs mere

Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima

Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima Nej til flere nedskæringer Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig, fordi vi mener, at det er uansvarligt og unødvendigt at spare mere

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere