D O M. Afsagt den 1. juni 2015 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, M. Stassen og Heidi Bøgelund Hansen (kst.)).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 1. juni 2015 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, M. Stassen og Heidi Bøgelund Hansen (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 1. juni 2015 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, M. Stassen og Heidi Bøgelund Hansen (kst.)). 10. afd. nr. B : A Invest ApS (advokat Simon Bernard Clark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Helsingør den 5. december 2013, er ved kendelse af 19. marts 2014 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. A Invest ApS har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at A Invest ApS skatteansættelse for indkomståret 2009 genoptages, alternativt at A Invest ApS kan foretage omvalg af selvangivelse for indkomståret Skatteministeriet har påstået frifindelse. Sagsfremstilling I slutningen af 2008 drøftede A med sin rådgiver SkatteInform ved statsautoriseret revisor Inge Nilsson i forbindelse med omlægning af hans investeringer at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse.

2 - 2 - Med virkning fra 1. januar 2009 stiftede A den 26. maj 2009 A Invest ApS, der fik til formål at eje kapitalandele i andre selskaber. Stiftelsen skete ved, at A indskød aktiver i form af skibsanparter og dertil knyttet likviditet til en værdi af godt 12 mio. kr. A Invest ApS stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning m.m. blev den 17. juni 2009 sendt til SKAT af SkatteInform v/statsautoriseret revisor B med oplysning om, at A havde omdannet sine skibsandele i henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Samme dag sendte SkatteInform v/statsautoriseret revisor B ligeledes personlig selvangivelse for 2008 for A. Af et bilag til denne selvangivelse fremgår, at for meget afskrevet på skibsandele i forhold til reglerne om tonnageafskrivninger blev indtægtsført i 2008 med i alt kr. Den 24. juni 2010 fremsendte SkatteInform v/statsautoriseret revisor B selvangivelse for 2009 for A Invest ApS. Den skattepligtige indkomst var opgjort efter selskabsskattelovens bestemmelser. Den 20. juli 2011 fremsendte SkatteInform v/statsautoriseret revisor Inge Nilsson ny selvangivelse for A Invest ApS med anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009 under henvisning til, at A Invest ApS ved selskabsomdannelsen besluttede, at selskabet skulle beskattes efter tonnageskatteloven. Den 26. oktober 2011 nægtede SKAT at genoptage skatteansættelsen, hvilken afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten. I marts 2012 anmodede A Invest ApS om omvalg af selskabets selvangivelse for 2009, hvilket SKAT afslog den 27. juni Denne afgørelse blev også indbragt for Landsskatteretten. Den 20. september 2013 afsagde Landsskatteretten kendelse (jr. nr ) vedrørende A Invest ApS anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret Af kendelse fremgår bl.a.:

3 - 3 - Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009 med henblik på beskatning efter tonnageskattelovens regler. Landsskatterettens afgørelse Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse. Sagens oplysninger Selskabets revisor anmodede i brev af 20. juli 2011, modtaget i SKAT den 21. juli 2011, Skattecenter Fredensborg om at genoptage selskabets skatteansættelse for indkomståret Anmodningen var begrundet med, at den i 2010 indsendte selvangivelse for indkomståret 2009 var forkert, idet selskabets anpartshaver i forbindelse med beslutningen om skattefri virksomhedsomdannelse i 2009 valgte, at selskabet skulle beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven. Genoptagelsesanmodningen var vedlagt en ny selvangivelse for indkomståret 2009, hvor den skattepligtige indkomst er opgjort efter reglerne i tonnageskatteloven. SKATs afgørelse I henhold til tonnageskattelovens 2, stk. 1, skal valg om tonnageskat træffes senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang vil kunne vælges. Det fremgår videre af tonnageskattelovens 2, stk. 2, at valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges. Selskabet kunne vælge tonnagebeskatning første gang fra og med indkomståret Selvangivelsen for indkomståret 2009 er rettidigt modtaget af SKAT den 28. juni 2010, og der er ikke valgt tonnagebeskatning ved indkomstopgørelsen for Selskabet har således fravalgt tonnagebeskatning, og dette fravalg er bindende i 10 år. Der er i øvrigt ikke taget stilling til selskabets indkomstansættelse for indkomståret Klagerens påstand og argumenter... Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Selskabet indgav ved brev af 24. juni 2010, modtaget i SKAT den 28. juni 2010, selvangivelse for indkomståret 2009 uden anvendelse af tonnageskattelovens regler. Selskabets skattepligtige indkomst er i selvangivelsen opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler.

4 - 4 - Ved brev af 20. juli 2011, modtaget i SKAT den 21. juli 2011, anmodede selskabet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009 med henblik på anvendelse af tonnageskattelovens regler. Adgangen til at få genoptaget en skatteansættelse er reguleret af skatteforvaltningslovens 26 (ordinær ansættelse) og 27 (ekstraordinær ansættelse), men tonnageskattelovens 2 indeholder en særregel for så vidt angår valg af tonnagebeskatning. Af tonnageskattelovens 2 fremgår: Rederier, som opfylder betingelserne i 1, og som anvender skibe, som efter 6-8 kan omfattes af loven, kan vælge tonnagebeskatning fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne er opfyldt. Valget skal træffes senest ved indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang vil kunne vælges. Stk. 2. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning efter stk. 1 er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges. Ved udløbet af denne periode kan tonnagebeskatning tilsvarende vælges for en ny 10-års-periode. Efter udtræden af tonnagebeskatteordningen kan ordningen tidligst igen vælges efter 10 år med beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler. Henset til, at tonnageskattelovens 2, stk. 1, er en specialregel, er det Landsskatterettens opfattelse, at skatteforvaltningslovens 26 og 27 ikke finder anvendelse i forbindelse med omvalg af beskatningsmetode. Selskabets frist for at vælge tonnagebeskatning var herefter senest ved rettidig indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2009, eller den 30. juni 2010, jf. skattekontrollovens 4, stk. 2. Denne frist er overskredet, hvorfor det er med rette, at selskabet er nægtet genoptagelse med henblik på tonnagebeskatning for indkomståret Det bemærkes herved, at selskabets skrivelse af 17. juni 2009 er indsendt til SKAT i henhold til den dagældende bestemmelse i 2, stk. 1, nr. 6 (nu nr. 7), i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, og at skrivelsen ikke er en meddelelse til SKAT om valg af tonnagebeskatning efter tonnageskattelovens 2. Bestemmelsen i tonnageskattelovens 2 er ufravigelig, og der findes in[g]en dispensationsmuligheder i loven. Der kan derfor ikke dispenseres fra de krav og betingelser, der stilles i lovbestemmelsen. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse. Samme dag afsagde Landsskatteretten kendelse (jr. nr ) vedrørende sagsøgers anmodning om selvangivelsesomvalg. Af kendelsen fremgår bl.a.:

5 - 5 - Klagen skyldes, at SKAT ikke har givet selskabet tilladelse til selvangivelsesomvalg. Landsskatterettens afgørelse Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse. Sagens oplysninger Ved afgørelse af 26. oktober 2011 nægtede SKAT at genoptage selskabets skatteansættelse for indkomståret Denne afgørelse er påklaget til Landsskatteretten. Selskabets revisor anmodede i s af 21. marts 2012 og 28. marts 2012 SKAT om omvalg af selskabets selvangivelse for indkomståret SKATs afgørelse Selskabet har ikke fået tilladelse til selvangivelsesomvalg for indkomståret 2009, fordi betingelserne herfor ikke er opfyldt. Skatteforvaltningslovens 30 har følgende ordlyd: Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at en skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Stk. 2. Anmodning om tilladelse efter stk. 1 skal fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor. SKAT kan alene imødekomme en anmodning om omvalg, hvis der er foretaget en indkomstansættelse, som har betydning for det trufne valg. Selskabet har fravalgt tonnagebeskatning. SKAT har ikke ændret selskabets indkomst. Der er derfor ikke tale om, at en indkomstansættelse har betydning for det trufne valg. Valget har som følge heraf ikke fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. SKM DEP refereres således: Skatteministeriet har kommenteret et forlig i en sag (TfS 2006, 985), der verserede for Retten i Lyngby. Ved forliget anerkendte ministeriet, at brancheforeningen havde ret til omvalg, jf. dagældende skattestyrelseslovs 37 D, med den virkning, at det i stedet for den indgivne selvangivelse blev tilladt at indgive erklæring i medfør af fondsbeskatningslovens 15, stk. 2. SKAT har ikke tillagt dette forlig vægt, idet Den juridiske vejledning anfører følgende:

6 - 6 - Skatteministeriet har indgået forlig i en sag ved Byretten. Skatteministeriet tillod omvalg vedrørende indgivelse af selvangivelse for en brancheforening, uanset at SKAT ikke havde ændret ansættelsen i forhold til det selvangivne, og uanset at valget dermed ikke havde fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser på grund af en ændring lavet af SKAT. Skatteministeriet indgik forliget, da SSL 37 D (nu SFL 30) må antages at omfatte situationer, hvor der er tale om uhensigtsmæssige virkninger beroende på egentlige fejltagelser. Det er SKATs opfattelse, at der er tale om en konkret afgørelse, som udelukkende kan anvendes i helt identiske tilfælde, da brancheforeningen i forliget fik lov til omvalg på trods af, at betingelserne ikke var opfyldt. Se SKM LSR. Forliget er kommenteret af Departementet i SKM DEP. SKATs opfattelse er tiltrådt af Landsskatteretten i SKM LSR, hvor Landsskatteretten udtalte, at det måtte lægges til grund, at skattemyndighederne ikke har foretaget en korrektion eller ændring af skatteansættelsen af betydning for valget, således at betingelserne for tilladelse til omvalg allerede af denne grund ikke er opfyldt. Landskatteretten udtalte endvidere, at synspunktet om, at uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger beroende på egentlige fejltagelser i sig selv kan begrunde omvalg efter skatteforvaltningslovens 30, ikke kan tiltrædes. Der er herved lagt vægt på, at en sådan fortolkning ikke ses at kunne støttes på ordlyden af bestemmelsen med tilhørende forarbejder, og at Skatteministeriets kommentar til indgået forlig i SKM DEP vedrørende en brancheforening angår en ikke sammenlignelig sag, hvor det også fremgår direkte af kommentaren, at afgørelsen vil kunne påberåbes af andre fonde eller foreninger. Det fremgår således klart, at der er tale om en helt specifik sag, hvor afgørelsen alene vil kunne påberåbes af andre fonde og foreninger i samme situation. Det er SKATs opfattelse, at selskabet ikke kan anvende afgørelsen, og SKAT har lagt vægt på Landsskatterettens udtalelser i SKM LSR. SKM LR vedrører en tilladelse til omgørelse af en manglende overdragelse af en blandet benyttet bil, et billån samt nogle malerier i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Der er således ikke tale om omvalg. SKM LSR refereres således: Klager havde indskudt en udlejningsejendom i virksomhedsordningen som et nettoindskud. Dette blev af myndighederne ændret til et indskud af ejendommens bruttoværdi, samtidig med at gælden i ejendommen blev behandlet som en hævning. Klager var berettiget til at foretage omvalg således, at gælden i ejendommen blev holdt uden for virksomhedsskatteordningen. SKAT har ikke tillagt denne afgørelse vægt i relation til selskabets anmodning om omvalg, idet det klart fremgår, at der i afgørelsen er tale om, at SKAT har foretaget en ændring af indkomstansættelsen. Det forhold, at selskabets manglende valg af tonnagebeskatning har betydning for en anden part, og dermed ikke for selskabet selv, anses ikke at være omfattet af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 30 om omvalg. SKAT kan således ikke tillade omvalg. SKAT har ud fra anmodningens klare ordlyd anset anmodningen om omvalg for alene at være en anmodning om omvalg for selskabet. Selskabets hovedan-

7 - 7 - partshaver har ikke foretaget et valg, uagtet at der er foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse. SKAT har ikke taget stilling til anmodningen om omgørelse af privatretlige dispositioner i henhold til skatteforvaltningslovens 29, idet der skal betales et gebyr for en anmodning om omgørelse, ligesom en anmodning skal indeholde oplysning om, hvorfor betingelserne i skatteforvaltningslovens 29 er opfyldt. SKAT har derfor betragtet anmodningen som en bemærkning om, at repræsentanten efterfølgende vil indsende en omgørelsesanmodning. Klagerens påstand og argumenter Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Selskabet indgav ved brev af 24. juni 2010, modtaget i SKAT den 28. juni 2010, selvangivelse for indkomståret 2009 uden anvendelse af tonnageskattelovens regler. Selskabets skattepligtige indkomst er i selvangivelsen opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved s af 21. marts 2012 og 28. marts 2012 anmodede selskabet SKAT om tilladelse til omvalg af selskabets selvangivelse for indkomståret Af skatteforvaltningslovens 30, som er en videreførelse af den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens 37 D, fremgår følgende: Af forarbejderne til den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens 37 D (L 175/fremsat senere lov nr. 410 af ) fremgår det bl.a.: Til 1, nr. 4 Det er en betingelse for tilladelse til ændring efter bestemmelsen, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes. Det lægges til grund, at selskabets årsopgørelse for indkomståret 2009 er udskrevet på grundlag af den selvangivelse for indkomståret 2009, som selskabet indsendte til SKAT i juni 2010, og at SKAT derfor ikke har foretaget en korrektion eller en ændring af skatteansættelsen af betydning for selvangivelsesvalget, således at betingelserne for tilladelse til omvalg allerede af denne grund ikke er opfyldt. Synspunktet om, at uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger beroende på egentlige fejltagelser i sig selv under henvisning til SKM DEP kan begrunde omvalg efter skatteforvaltningslovens 30, kan ikke tiltrædes.

8 - 8 - Der er herved lagt vægt på, at en sådan fortolkning ikke ses at kunne støttes på ordlyden af bestemmelsen med tilhørende forarbejder, og at Skatteministeriets kommentar til indgået forlig i SKM DEP vedrørende en brancheforening angår en ikke sammenlignelig sag, hvor det også fremgår direkte af kommentaren, at afgørelsen vil kunne påberåbes af andre fonde eller foreninger. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse. Af årsopgørelse nr. 1, dateret 8. juli 2010, for indkomståret 2009 for A fremgår blandt andet, at der var overskydende skat på kr., og at resultat af virksomhed udgjorde 0 kr. Af årsopgørelse nr. 2, dateret 20. marts 2013, for indkomståret 2009 for A fremgår, at der var restskat på kr. og rest AM-bidrag på kr., og at resultat af virksomhed nu udgjorde kr. Dette skyldtes en af SKAT truffet afgørelse om, at virksomhedsomdannelsen blev anset for skattepligtig, da betingelserne i virksomhedsomdannelsesloven ikke var opfyldt. Det er oplyst, at Skatteankenævnet har modtaget en klage over skatteansættelsen for 2009, men at klagen er sat i bero, indtil dom foreligger. Ved brev af 5. juli 2013 til SKAT har A varslet en anmodning om omgørelse. A Invest ApS har til brug for sagen udarbejdet oversigter over selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2009 og 2010 beregnet efter henholdsvis selskabsskattelovens regler og tonnageskattelovens regler. Det fremgår heraf, at selskabet ved anvendelse af selskabsskattelovens regler har skattemæssige underskudsaldi på kr. i 2009 og kr. i Ved anvendelse af tonnageskattelovens regler ville selskabet have haft en skattepligtig positiv indkomst på kr. i 2009 og 0 kr. i Forklaringer Der er afgivet forklaring af A, Inge Nilsson og B. A har forklaret, at han er eneanpartshaver i selskabet, A Invest ApS. Han er beskæftiget i ITbranchen, primært med salg af software. Han kom i starten af 2002 eller 2003 efter at have investeret i ejendomme via kommanditselskaber i kontakt med SkatteInform og Inge Nilsson, som han havde fået anbefalet af venner og bekendte. Inge Nilsson bistod ham med selvangivelser m.v. I 2007 og 2008 besluttede et flertal i kommanditselskaberne sig for at sælge ejendommene, hvilket gav ham et provenu på mio. kr. før skat. Herefter

9 - 9 - investerede han sit overskud efter betaling af skat af genvundne afskrivninger og avance med ca. en tredjedel i en software-virksomhed, ca. en tredjedel i skibsanparter og den sidste tredjedel i to nye ejendomskommanditselskaber. Opdelingen af investeringen skete for at sprede risikoen med henblik på at sikre hans opsparing. Med Inge Nilsson drøftede han bl.a., at skibsanparterne kunne beskattes efter tonnageskatteordningen. I den forbindelse gennemgik Inge Nilsson konsekvenserne for ham og det anpartsselskab, som skulle stiftes i forbindelse hermed. Herunder drøftede de, at han ville blive nødt til at lade sig beskatte af genvundne afskrivninger for Dette betragtede han som en slags omkostning ved at vælge tonnageskatteordningen. Endvidere drøftede de, at der under tonnageskatteordningen ville være tale om en fast skat, og at der var tale om et varigt valg, det vil sige gældende for 10 år. Inge Nilsson rådede ham til at lade investeringen i skibsanparterne ske i et selskab og adskilt fra ham personligt, dels for at indkapsle risikoen ved investeringen, dels for at opnå en forventet skattemæssig fordel af at lade sig beskatte under tonnageskatteordningen. B, der havde udarbejdet hans selvangivelser for tidligere år, udarbejdede selvangivelsen for 2009, uden at de nærmere drøftede indholdet. Han benytter sig stadig af Inge Nilssons revisorbistand. Inge Nilsson har forklaret, at hun er statsautoriseret revisor og ejer SkatteInform, som bl.a. andet yder skatterådgivning til hovedaktionærer og velhavende personer. SkatteInform har eksisteret siden 1998 og har 6-8 ansatte. Hun er i dag, efter B stoppede, eneste statsautoriserede revisor. A har været klient hos hende fra vist nok 2004, hvor han bad hende om at bistå med bl.a. udarbejdelse af regnskaber og selvangivelser. A havde tjent på nogle investeringer og bad om hendes råd til at reinvestere pengene. Han forelagde investeringerne i skibsanparter for hende. Hun gennemgik investeringernes risici og muligheder med ham og syntes, det så fornuftigt ud, da de ville give et afkast på omkring 8 %. Det fremgik af projektmaterialet, at Deloitte, som var revisor for kommanditselskaberne, foreslog, at investor kunne foretage en skattefri virksomhedsomdannelse med henblik på at opnå beskatning efter tonnageskatteordningen. Hun anbefalede dette til A. Hun har gennemført mange skattefrie virksomhedsomdannelser og har fuldt kendskab til reglerne. Hun undersøgte, i hvilket omfang A skulle afvikle sine afskrivninger for at opfylde reglerne i tonnageskatteordningen. Hun foretog beregningerne og rådgav A om, hvorledes han bedst kunne foretage investeringen, og de besluttede omkring slutningen af december 2008, at han skulle lade sig beskatte efter tonnageskatteordningen. Dette fremgik også af bilaget til selvangivelsen for 2008, som

10 fremsendtes den 17. juni Selvangivelsen for 2009 blev udarbejdet af B, som i 2009 havde lavet hele den selskabsretlige del af virksomhedsomdannelsen. Selvangivelsen blev lavet ud fra en formular udarbejdet af Scan-Trans Victoria K/S revisor, Deloitte. Det er en fejl, at selvangivelsen for 2009 blev udarbejdet efter selskabsskattelovens bestemmelser og må skyldes, at B havde glemt, at tonnagebeskatningsreglerne skulle anvendes. Hun så ikke selvangivelsen, før den blev indsendt. B var meget dygtig. I sommeren 2009 blev B syg, hvilket påvirkede hans arbejde, idet han arbejdede langsommere og langsommere, og de besluttede i 2010 at gå hver til sit. B troede, han havde problemer med hjertet, men det viste sig, at han led af Parkinsons syge. Da hun i foråret 2011 skulle udarbejde selvangivelsen for 2010, opdagede hun fejlen. Den 20. juli 2011 sendte hun til Skattecenter Fredensborg og til Selskabsskat en ny selvangivelse for 2009 udarbejdet efter tonnageskatteordningens regler, idet hun regnede med, at fejlen kunne blive rettet, da det var åbenbart, at der var tale om en fejl. Hendes virksomhed har hende bekendt ikke tidligere lavet tilsvarende fejl. Specifikationerne til årsregnskabet angiver heller ikke, at selskabet beskattes efter tonnageskatteordningen. B har forklaret, at han som statsautoriseret revisor var ansat hos SkatteInform fra 2005 til Han fik for ca. 3 år siden stillet diagnosen Parkinsons syge, men mener, at han har haft symptomer på sygdommen fra for 6-7 år siden. Hos SkatteInform arbejdede han bl.a. med selskabsretlige problemstillinger, som han havde kendskab til fra en ansættelse i Erhvervsstyrelsen. Han bistod A Invest ApS og A i forbindelse med stiftelsen af selskabet, hvor han i maj 2009 udarbejdede dokumenterne. Han var bekendt med, at omdannelsen skulle ske efter tonnageskatteordningen. Han har været med til at gennemføre mange skattefrie virksomhedsomdannelser, men ikke nogen skattepligtig virksomhedsomdannelse. Det var Inge Nilsson, der forestod rådgivningen, mens han ordnede dokumenterne, som han den 17. juni 2009 sendte til skattemyndighederne. Samme dag sendte han As personlige selvangivelse. Han mener ikke, at der var nogen sammenhæng mellem de to ekspeditioner. Bilaget til selvangivelsen er udarbejdet af en medarbejder og viser en opgørelse af de afskrivninger, som A skulle tilbageføre i forbindelse med selskabsdannelsen. Den 24. juni 2010 indsendte han selskabets selvangivelse, som han havde udfyldt. Selvangivelsen var imidlertid fejlagtigt udarbejdet efter selskabsskatteloven. Procedure

11 A Invest ApS har vedrørende påstanden om genoptagelse gjort gældende, at selskabet har fremlagt nye oplysninger af retlig og faktisk karakter, som kan begrunde en ændring, hvorfor der skal ske genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens 26, stk. 2. Den foretagne skatteansættelse er baseret på forkerte oplysninger om A Invest ApS valg af beskatningsform. Tonnageskattelovens 2, stk. 2, gælder sideløbende med bestemmelsen om genoptagelse, hvilket støttes af, at skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, henviser til tonnageskatteloven. Valget om anvendelse af tonnageskattelovens bestemmelser er truffet senest den 26. maj 2009, hvor selskabet blev stiftet efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, som forudsætter, at selskabet lader sig beskatte efter tonnageskatteloven. Det støttes af, at A samtidig lod sig beskatte af for meget foretagne afskrivninger i indkomståret 2008 i henhold til tonnageskattelovens 5, stk. 2. Det fremgår af tonnageskattelovens 2, stk. 1, 2. pkt., at valget skal træffes senest ved indgivelse af selvangivelse, hvorfor valget også kan træffes på et tidligere tidspunkt. Der er ikke fastsat særlige formkrav til, hvordan valget skal træffes. Der findes paralleller i den øvrige skattelovgivning, hvor det tillades den skattepligtige at berigtige fejl. A Invest ApS har vedrørende påstanden om omvalg gjort gældende, at A Invest ApS skal have adgang til at foretage omvalg, da skatteansættelsen, der er foretaget på baggrund af selvangivelsen, er behæftet med en egentlig fejl fra revisor side. Egentlige fejl kan berigtiges, jf. forarbejderne til dagældende skattestyrelseslovens 37 D. Både for selskabet og A personligt har fejlen medført væsentlige, utilsigtede konsekvenser. Skatteministeriet har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at anvendelse af tonnageskatteordning foretages som et selvangivelsesvalg. A Invest ApS valgte ikke at selvangive efter tonnageskatteloven. Selvangivelsesvalg er dispositive og kan ikke ændres, medmindre betingelserne for omvalg er opfyldt. Betingelserne for at foretage selvangivelsesomvalg er ikke opfyldt i denne sag, da skattemyndighederne ikke har foretaget ændring af A Invest ApS skatteansættelse, og valget kan derfor heller ikke have haft utilsigtede konsekvenser. Ved bestemmelsens tilblivelse blev det overvejet at indføre en sikkerhedsventil, hvorefter den skattepligtige skulle have adgang til at fortryde et truffet valg. En sådan adgang blev ikke indført. Egentlige fejl kan berigtiges, hvormed menes, at ukorrekte oplysninger i selvangivelsen kan rettes, mens uhensigtsmæssige valg ikke kan ændres. A Invest ApS traf et bindende valg ved indgivelse af selvangivelsen. Valget kan ikke

12 træffes efter indgivelse af selvangivelsen. Dispositionerne foretaget i 2008 ændrer ikke ved, at valget blev truffet ved indgivelsen af selvangivelsen. SKAT har ikke hjemmel til at anse en anden form for kommunikation end selvangivelsen for bindende. Der var ikke noget, der hindrede A Invest ApS i at overskue konsekvenserne ved indgivelsen af selvangivelsen. Ændringen af skatteansættelsen for A personligt, fastslår blot konsekvenserne af gældende ret og er ikke en relevant begivenhed i forhold til betingelserne i skatteforvaltningslovens 30. Vedrørende genoptagelse har Skatteministeriet gjort gældende, at bestemmelsen forudsætter, at selvangivelsen er forkert. Selvangivelsen er ikke forkert, og et uhensigtsmæssigt selvangivelsesvalg er ikke en fejl, der kan begrunde genoptagelse. I modsat fald ville reglen om omvalg være illusorisk. Landsrettens begrundelse og resultat Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 26, stk. 2, om en skatteyders adgang til at få ændret skatteansættelsen er en videreførelse af en tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens 34, stk. 2. Af forarbejderne til denne bestemmelse (Folketingstidende , tillæg A, s. 4563) fremgår blandt andet: Genoptagelsesfristen gælder de pligtmæssige selvangivelsesoplysninger, der er fastsat efter 1 i skattekontrolloven. Fristerne for ændring af oplysninger i selvangivelsen om valg mellem flere muligheder, f.eks. valg af virksomhedsordningen eller valg af afskrivningsprocent, er reguleret i de enkelte særlove, hvori adgangen til disse særlige valg er givet. Skatteforvaltningslovens 26, stk. 2, hjemler således ikke adgang til at ændre skatteansættelsen i tilfælde, hvor det er den skattepligtiges valg mellem flere muligheder, der ønskes ændret. Det forhold, at A i indkomståret 2008 lod sig beskatte af afskrivninger i overensstemmelse med tonnageskattelovens 5, stk. 2, og ved brev af 17. juni 2009 underrettede skattemyndighederne om, at der var foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse, hvorved skibsanparterne var blevet indskudt i et selskab, udgør ikke et valg af tonnagebeskatning med virkning for A Invest ApS.

13 A Invest ApS valg af beskatningsform kan herefter først anses for at være truffet i forbindelse med, at selskabet i selvangivelsen for 2009 anvendte selskabsskattelovens bestemmelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Betingelserne for at genoptage selskabets skatteansættelse for 2009 i medfør af skatteforvaltningslovens 26, stk. 2, er således ikke opfyldt. Skattemyndighederne har ikke foretaget nogen skatteansættelse af betydning for A Invest ApS valg af skatteordning, og betingelserne for selvangivelsesomvalg i medfør af skatteforvaltningslovens 30 er derfor heller ikke opfyldt. Uanset at det ikke kan afvises, at det i forbindelse med stiftelsen af selskabet var hensigten, at selskabet skulle undergives tonnagebeskatning, findes anvendelsen af selskabsskattelovens bestemmelser i selskabets selvangivelse for 2009 ikke at udgøre en sådan fejl, som kan berigtiges. Landsretten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge. A Invest ApS skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi i betydeligt omfang taget hensyn til sagens omfang og varighed. T h i k e n d e s f o r r e t : Skatteministeriet frifindes. I sagsomkostninger for landsretten skal A Invest ApS betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens 8 a. skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 - 1 Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et selskab var - efter at have foretaget betydelige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 Sag 327/2009 (2. afdeling) KW-Tempo ApS (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 Sag 270/2010 (2. afdeling) NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS) (advokat Søren Lehmann Nielsen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Genoptagelse af landsskatteretssag

Genoptagelse af landsskatteretssag Genoptagelse af landsskatteretssag Udtalt, at landsskatterettens begrundelse for at nægte at genoptage en sag vedrørende ansættelsen af en indkomst ikke kunne anses for fyldestgørende. FOB nr. 85.61 Henstillet

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. 1 Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 20/8 2009, at en erklæring fra skatteyderens revisor konstituerede

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. maj 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. maj 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. maj 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)). 22. afd. nr. B-1040-15: Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 312/2009 (1. afdeling) A (advokat Martin Simonsen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 Sag 139/2009 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) mod A (advokat Jan Steen Hansen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR - 1 Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM2014.653.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 16/6 2014, ref. i SKM2014.653.LSR, en klage

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 2 Indledning Stigende interesse for og fokus på bestemmelsen i praksis Ganske mange offentliggjorte

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Retten i Viborgs dom af 14. august 2017 sagsnr. : mod Skatteministeriet

Retten i Viborgs dom af 14. august 2017 sagsnr. : mod Skatteministeriet Retten i Viborgs dom af 14. august 2017 sagsnr. : mod Skatteministeriet Skatteforvaltningslovens 32, stk. 1, nr. 2, om direkte følge spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere