Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 10. februar 2014 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent. For sent indgivne selvangivelser resulterer i et ekstra ressourceforbrug hos Skatteforvaltningen, idet den skønsmæssigt ansatte selvangivelse efterfølgende skal genbehandles, og en ny slutopgørelse atter udsendes. I dag forhøjes indkomstskatten med 2 procent, hvis selvangivelse og driftsregnskab indsendes med mere end 1 dags, men mindre end 10 dages, forsinkelse, og med 5 procent, såfremt fristen for rettidig indsendelse er overskredet med 10 dage og derover. I begge tilfælde skal forhøjelsen udgøre mindst 100 kr. og højst kr. Den nuværende ordning rummer ikke det nødvendige incitament for selvangivelsespligtige til at overholde selvangivelsesfristen, idet selvangivelsespligtige med et negativt skattepligtigt resultat, slipper med en forhøjelse på 100 kr. plus renter, i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfristen. Renterne udgør henholdsvis 6 kr. for juridiske personer og 8 kr. for fysiske personer. Endvidere foreslås en udvidelse af adgangen til at udveksle oplysninger med andre lande og områder, som Grønland har indgået aftaler med. Udvidelsen er en udløber af en øget internationalisering og af, at en stadig større andel af skatterelevante oplysninger vedrørende personer og selskaber m.v. i Grønland findes i udenlandske finansielle institutter. Derfor påtænker Naalakkersuisut med hjemmel i indkomstskattelovens 114, stk. 2, nr. 2 at indgå en aftale med USA til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet. Grønland støtter også bestræbelserne særligt i OECD-regi for at fremme global automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger. Baggrunden for ønsket om en aftale med USA er lovgivning vedtaget af den amerikanske Kongres i marts Denne lovgivning indebærer, at alle udenlandske finansielle institutter hvert år skal give de amerikanske skattemyndigheder en række oplysninger om amerikanske kunders konti og depoter. Gør de finansielle institutter ikke det, risikerer de at blive underlagt en kildeskat på 30 pct. af betalinger, som de modtager fra amerikansk kilde. Den amerikanske betegnelse for lovgivningen er Foreign Account Tax Compliance Act (forkortet FATCA ). Formålet med FATCA er at sikre efterlevelse af amerikanske beskatningsregler og hindre den form for skatteunddragelse, som kan forekomme i forbindelse med, at amerikanske skattepligtige anbringer midler i udenlandske finansielle institutter. 1

2 10. februar Lovforslagets indhold Selvangivelsesfrist Forslaget indebærer en stramning af incitamentet til overholdelse af selvangivelsesfristen. Det foreslås, at den nuværende procentvise forhøjelse ændres til et fast skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst kr. for fysiske personer, og højst kr. for selvstændigt erhvervsdrivende og juridiske personer. Skattetillægget udløses ved skattemyndighedernes konstatering af, at selvangivelsen ikke er modtaget inden selvangivelsesfristens udløb. Opgørelsen af skattetillægget, og dermed overskridelsen af selvangivelsesfristen foretages med udgangspunkt i lovens 16, stk Skattetillægget påføres slutopgørelsen og administreres som andre skatter i relation til forfaldstidspunkt, forrentning, opkrævning og inddrivelse. I tilfælde hvor det efter indgivelse af selvangivelse efterfølgende viser sig, at selvangivelsen er mangelfuld i forhold til de stillede krav, jf. 17 og 18, i en sådan grad, at selvangivelsen ikke kan sidestilles med en behørig selvangivelse mv., opkræves der fuldt skattetillæg for den gældende periode. I sådanne tilfælde kan der undtagelsesvist søges om hel eller delvis fritagelse for tillægget, jf. 19, stk. 2. Selvangivelser for 2014, der indleveres i 2015, vil være omfattet af forslaget. Skattetillægget har ikke karakter af en bøde FATCA En aftale mellem Grønland og USA vil indebære, at grønlandske finansielle institutter skal gennemføre nogle nærmere beskrevne procedurer til identifikation af konti med tilknytning til USA og indberette om de pågældende konti årligt til skattemyndighederne. Skattemyndighederne skal så uopfordret videregive de indberettede oplysninger samlet til de amerikanske skattemyndigheder. Aftalen giver ikke umiddelbart adgang til, at Grønland kan modtage oplysninger om indestående i USA. Men aftalen vil kunne udvides til også at omfatte oplysninger fra USA efter forhandling med de amerikanske myndigheder. Med dette forslag foretages de nødvendige ændringer af den grønlandske lovgivning, for at Grønland kan leve op til sine eventuelle forpligtelser efter aftalen. De foreslåede ændringer går således for det første ud på, at der indføres hjemmel til, at Naalakkersuisut kan fastsætte de indberetningsregler, der er nødvendige for at sikre, at skattemyndighederne får de indberetninger fra de grønlandske finansielle institutter, som skal udveksles med de amerikanske skattemyndigheder. For det andet går de foreslåede ændringer ud på at skabe hjemmel til, at Naalakkersuisut kan stille krav om de finansielle institutters gennemførelse af procedurer til identifikation af de indberetningspligtige kon- 2

3 10. februar 2014 ti. For det tredje går forslaget ud på at give grønlandske finansielle institutter mulighed for at leve op til de forpligtelser, som aftalen pålægger dem. For det fjerde går forslaget ud på, at der ved manglende overholdelse af de pågældende pligter skabes samme hjemmel til at gennemtvinge overholdelse og til at straffe manglende overholdelse. FATCA forudsætter umiddelbart, at de udenlandske finansielle institutter indberetter de omfattede oplysninger direkte til det amerikanske skattevæsen, Internal Revenue Service (IRS), og indeholder incitamenter til sikring af, at de udenlandske finansielle institutter vil bestræbe sig påat gøre det. Reglerne er de samme for alle ikke-amerikanske finansielle institutter i verden. Aftalen mellem Grønland og USA vil tage afsæt i, at de grønlandske finansielle institutter i forvejen efter gældende grønlandske regler er underlagt indberetningspligter over for skattemyndighederne. Aftalen vil endvidere taget afsæt i, at de grønlandske finansielle institutter uden en særlig lovhjemmel ville være afskåret fra at foretage indberetningerne til IRS uden samtykke fra de kunder, der skal indberettes om. De nye indberetningspligter og pligter til at gennemføre procedurer til identifikation af indberetningspligtige konti foreslås udformet som bestemmelser, hvor Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler herom. Det er derudover sandsynligt, at Grønland også vil indgå aftaler med andre partnere om udveksling af tilsvarende oplysninger. Den foreslåede metode sikrer mulighed for at opfylde ikke alene aftalen mellem Grønland og USA, men også tilsvarende aftaler, som Grønland måtte indgå med andre partnere. Når der skal indføres nye og mere omfattende bestemmelser om indberetningspligt for grønlandske finansielle institutter om finansielle konti med amerikansk tilknytning, er det samtidig fundet hensigtsmæssigt, at der etableres hjemmel til, at de finansielle institutter kan pålægges at give tilsvarende oplysninger om samtlige kunder, herunder om konti ejet af fysiske og juridiske personer, som har tilknytning til andre lande eller områder end USA, og herunder også personer, der alene er skattepligtige til Grønland. Herved opnås for det første mulighed for, at Grønland kan indgå aftaler om udveksling af tilsvarende oplysninger med andre partnere end USA. For det andet opnås der mulighed for, at skattemyndighederne kan få samme type oplysninger om grønlandske kunder i grønlandske finansielle institutter, som skattemyndighederne vil få om udenlandske kunder i grønlandske finansielle institutter med henblik på udveksling med andre landes og områders skattemyndigheder, og som skattemyndighederne vil få fra andre lande og områder om grønlandske kunder i deres finansielle institutter. Det foreslås således, at den nye indberetningsbestemmelse gøres generel, så indberetningspligten kan pålægges finansielle institutter i relation til deres kunder, uanset hvilket land eller område de er skattepligtige til, herunder Grønland, og uanset at en sådan tilknytning ikke kan fastslås. Samtidig foreslås det dog at udforme reglen som en hjemmel til, at Naalakkersuisut kan indføre de pågældende indberetningsregler, og at der i udformningen af disse regler kan skelnes mellem, hvilket 3

4 10. februar 2014 land/område eller hvilke lande/områder kontohaveren eller andre, der skal indberettes om, har tilknytning til. Dermed vil der bl.a. være mulighed for at indføre indberetningspligterne gradvist. Denne løsning gør det endvidere muligt, at Naalakkersuisut kan fastsætte varierende regler afhængig af, hvilket land eller område indberetningen vedrører, eller om det ikke er muligt at fastslå nogen tilknytning. Det er i denne forbindelse ikke tanken at fastsætte forskellige regler for indberetningerne til skattemyndighederne for hvert eneste land eller område, skattemyndighederne vil skulle udveksle oplysninger med. Tværtimod indgår det i de internationale bestræbelser for at fremme automatisk udveksling af oplysninger, at reglerne skal være så ensartede som muligt. Dog vil der være bestemmelser i FATCA-aftalen, som er så specifikt rettet imod USA s gennemførelse af FATCA-lovgivningen (herunder reglerne om indberetning vedrørende ikke-deltagende finansielle institutter og indberetning vedrørende amerikanske statsborgere, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i USA), at de formentlig ikke vil være at genfinde i aftaler, Grønland indgår med andre partnere. Desuden indeholder FATCA-aftalen visse grænseværdier for, hvornår de finansielle institutter skal undersøge en finansiel konto for indicier for amerikansk tilknytning. Efter de foreslåede nye regler får Naalakkersuisut hjemmel til at indføre visse nye indberetningspligter. Den foreslåede bestemmelse er udformet således, at den giver hjemmel til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indberetning af samtlige de typer af oplysninger, som omfattes af FAT- CA-aftalen. En del af disse oplysninger indberettes allerede i dag, og det er ikke hensigten, at disse oplysninger skal indberettes dobbelt. I de nærmere regler, der vil skulle fastsættes om indberetningen, er det således hensigten, at de oplysninger, som skal indberettes, bliver et supplement til de eksisterende indberetninger for de finansielle institutter Gældende ret Nr. 1 I dag forhøjes indkomstskatten med 2 procent, hvis selvangivelse og driftsregnskab indsendes med mere end 1 dags, men mindre end 10 dages, forsinkelse, og med 5 procent, såfremt fristen for rettidig indsendelse er overskredet med 10 dage og derover. I begge tilfælde skal forhøjelsen udgøre mindst 100 kr. og højst kr. Nr. 2 Efter de gældende regler i skatteforvaltningslovens 35 kan der fastsættes regler om, at banker, sparekasser, andelskasser, finansieringsselskaber, offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentraler, investeringsforeninger, vekselerer og andre, som modtager aktier, anparter, obligationer, pantebreve, investeringsbeviser, terminskontrakter eller andre værdipapirer i depot til forvaltning eller som formidler eller driver omsætning med sådanne værdipapirer uden opfordring skal give skattemyndighederne oplysninger vedrørende indeståender. 4

5 10. februar 2014 Bemyndigelsesbestemmelsen er udnyttet i selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010, Endvidere fremgår det af skatteforvaltningslovens 65, at banker, sparekasser, andelskasser, bankierer, vekselerere, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, efter anmodning skal give skattemyndighederne visse oplysninger om navngivne fysiske og juridiske personers indskud Inatsisartutlovforslaget Nr. 1 Det foreslås, at den nuværende procentvise forhøjelse ændres til et fast skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst kr. for fysiske personer, og højst kr. for selvstændigt erhvervsdrivende og juridiske personer. Nr. 2 De gældende grønlandske regler er ikke tilstrækkelige til, at Grønland kan opfylde alle sine forpligtelser efter FATCA-aftalen. Forslaget går således ud på at sikre, at Grønland kan leve op til disse forpligtelser. Anvendelsesområdet for de foreslåede regler er dog ikke begrænset til konti med tilknytning til USA. De typer af oplysninger, der efter forslaget kan fastsættes regler om indberetning af, er: Identifikationsoplysninger i form af navn, adresse, cpr-, cvr-, SE eller GER-nummer og udenlandske identifikationsnumre, hvis sådanne numre eksisterer, samt andre identifikationsoplysninger for kontohaver og hvis kontohaver er en juridisk person med en eller flere kontrollerende personer tilsvarende oplysninger om de kontrollerende personer. Endvidere kan det omfatte oplysninger om, hvilket land/område eller hvilke lande/områder de pågældende er knyttet til. Kontrollerende personer er fysiske personer, der udøver kontrol over en enhed. For så vidt angår trusts omfatter det stifteren, forvaltere, (eventuel) protektor, de begunstigede eller klassen af begunstigede og enhver anden fysisk person, der udøver ultimativ effektiv kontrol over trusten, og for så vidt angår et andet juridisk arrangement end en trust, betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling. Med andre identifikationsoplysninger sigtes i første række til oplysninger om fødselsdato. Endvidere giver denne formulering mulighed for at medtage andre identifikationsoplysninger, hvis det måtte følge af aftaler Grønland indgår med andre partnere end USA, at der skal afgives sådanne øvrige oplysninger til at identificere kontohavere og kontrollerende personer. Kontonummeret eller lignende identifikation af den finansielle konto. 5

6 10. februar 2014 Navn og identitetsnummer på det indberettende finansielle institut, herunder identifikationsnummer udstedt af udenlandske myndigheder. Hvilken tilknytning til lande og områder der skal indberettes om, vil kunne præciseres i de regler, der udstedes i medfør af bestemmelsen. I forhold til indberetninger, som skattemyndighederne skal udveksle med USA, skal indberetningen omfatte den indberetningspligtiges identifikationsnummer udstedt af USA. Dette hænger sammen med, at USA vil opbygge et globalt register over finansielle institutter, der indberetter FATCAoplysninger, uanset om de er placeret i partnerjurisdiktioner eller ej. Dette kan sikre, at der ikke sker indeholdelse af kildeskat efter de amerikanske FATCA-regler ved udbetaling til de pågældende finansielle institutter. Derfor vil der efter de nærmere regler, der udstedes efter bestemmelsen, skulle medtages regler om indberetning af amerikansk identifikationsnummer for den indberetningspligtige. For så vidt angår forvaltningskonti kan der efter forslaget herudover fastsættes regler om indberetning af det samlede bruttobeløb af henholdsvis renter, udbytter og anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen. De beløb, der er omfattet, er de beløb, som er betalt til eller tilskrevet kontoen eller med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret. Endvidere kan der efter forslaget fastsættes regler om indberetning af det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret. Dette gælder dog kun for så vidt angår salg eller indløsninger, hvor den indberetningspligtige har optrådt som repræsentant for kontohaveren. For så vidt angår indskudskonti kan der fastsættes regler om indberetning af det samlede bruttobeløb af renter, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret. For så vidt angår finansielle konti, som ikke er forvaltnings- eller indskudskonti, kan der fastsættes regler om indberetning af det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret. Dette omfatter dog alene beløb, for hvilke det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet. Herunder omfatter det, at der kan fastsættes regler om indberetning af det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i kalenderåret. Det foreslås desuden, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter ud over de ovennævnte indberetninger skal indberette navnene på nærmere angivne finansielle institutter, hvortil de har foretaget betalinger, og det samlede beløb af sådanne betalinger til hvert af disse finansielle institutter. Med henblik på at implementere FATCA-aftalen vil der i medfør af den foreslåede regel skulle fastsættes regler om indberetning af navn på og de samlede betalinger til finansielle institutter, der i relation til denne aftale anses for ikke-deltagende. 6

7 10. februar 2014 I relation til de nærmere regler, der skal fastsættes med henblik på at implementere FATCA- aftalen, vil begrebet betalinger skulle defineres, som det anvendes i FATCA-aftalen. Dette begreb omfatter passiv indkomst, som fastsættes eller opgøres årligt eller periodisk. Det omfatter således renter, udbytter og anden lignende passiv indkomst. Det beløb, som skal indberettes efter FATCA-aftalen, er det samlede beløb for 2015 henholdsvis 2016, som er betalt fra den indberetningspligtige til det pågældende ikke-deltagende finansielle institut. Det foreslås, at Naalakkersuisut kan udstede regler om procedurer for passende omhu ved indberetningspligtige finansielle institutters identifikation af og indberetning om finansielle konti og indberetningspligtige betalinger til nærmere opregnede finansielle institutter. Endvidere foreslås det, at Naalakkersuisut skal kunne fastsætte regler om afgivelse af egenerklæringer. For så vidt egenerklæringerne vil der kunne fastsættes regler såvel om afgivelse af egenerklæringer i forbindelse med oprettelse af konti som regler om afgivelse af egenerklæringer til afkræftelse af indicier for, at en finansiel konto har en sådan tilknytning til et land eller område, at der skal udveksles oplysninger om kontoen. Det er tanken, at oplysningerne om tilhørsforhold og statsborgerskab ved udformningen af de nærmere regler skal omfatte oplysninger om det eller de lande eller områder, hvor vedkommende er skattemæssigt hjemmehørende, og om hvorvidt kontohaveren er statsborger i USA. Det er endvidere tanken, at der skal afgives egenerklæringer ved åbning af nye konti, uanset om der er indicier for tilknytning til udlandet eller ej, og uanset om Grønland har en forpligtelse til automatisk at udveksle oplysninger om finansielle konti med det pågældende land eller område. Egenerklæringerne vil herefter ikke alene kunne bruges i forhold til FATCA-aftalen, men også i relation til eventuelle aftaler, Grønland indgår med andre partnere, og endelig i forhold til en generel indberetningspligt vedrørende finansielle konti. Det er ligeledes tanken, at der skal overlades de finansielle institutter en betydelig fleksibilitet med hensyn til udformningen og formuleringen af egenerklæringerne samt metoden, hvorved den indhentes. Udformningen skal dog være tilstrækkelig til, at kontohaveren kan angive det eller de lande eller områder, hvor vedkommende er hjemmehørende i skattemæssig henseende, og om vedkommende er statsborger i USA (enten ved positiv eller negativ tilkendegivelse), samt eventuelle andre oplysninger, der indgår i egenerklæringerne. Sådanne andre oplysninger kan være oplysninger der fremgår i eventuelle aftaler, Grønland måtte indgå med andre lande eller områder end USA. Det foreslås, at finansielle institutter får mulighed for at indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter. Det er en forudsætning herfor, at forpligtelsen til indeholdelse er medtaget i en aftale indgået mellem Grønland og det pågældende land eller område. Bestemmelsen er relevant i forhold til grønlandske finansielle institutter, som har valgt at agere som kvalificerede mellemmænd (qualified intermediaries) i forhold til USA og i denne forbindelse har påtages sig umiddelbar indeholdelsesforpligtelse. Den indeholdte kildeskat afregnes til IRS uden 7

8 10. februar 2014 inddragelse af skattemyndighederne. Uden en grønlandsk lovhjemmel til at foretage denne indeholdelse ville det være en forudsætning for at foretage indeholdelsen, at det modtagende finansielle institut accepterer, at der sker indeholdelse. En sådan accept kan ikke tages for givet. Konsekvensen kunne dermed blive, at det grønlandske finansielle institut ikke længere ville blive anset for at overholde den amerikanske FATCA-lovgivning. Dermed ville der også skulle ske indeholdelse med 30 pct. i betalinger med amerikansk kilde til det grønlandske finansielle institut. For at undgå denne situation foreslås det, at der indføres lovhjemmel til, at indeholdelsen kan ske uden det ikkedeltagende finansielle instituts accept. Den foreslåede bestemmelse er udformet generelt, så den også vil kunne anvendes i forbindelse med eventuelle tilsvarende aftaler, som Grønland indgår med andre lande og områder, i det omfang de måtte indeholde tilsvarende regler om indeholdelse af udenlandsk skat. Det foreslås endvidere, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter, som enten foretager en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter eller fungerer som mellemmand for en sådan betaling, skal videregive oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden. De oplysninger, som skal kunne videregives, er alene oplysninger, som er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling. Den foreslåede regel er udformet generelt, så den også vil kunne anvendes i forbindelse med eventuelle tilsvarende aftaler, Grønland indgår med andre lande eller områder, i det omfang de måtte indeholde tilsvarende regler om meddelelse af oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden. Det foreslås at indføre pligt til, at den, der opretter en finansiel konto, skal oplyse cpr-, cvr- eller GER-nummer og udenlandsk identifikationsnummer, hvis sådanne numre eksisterer, vedrørende kontohaver og eventuelle kontrollerende personer. Det foreslås endvidere, at den, der opretter den finansielle konto, tillige skal afgive andre identifikationsoplysninger vedrørende kontohaver og eventuelle kontrollerende personer. Denne regel (og forslaget i øvrigt) foreslås ved forslagets 2 at skulle træde i kraft den 1. januar 2015, jf. nedenfor. For så vidt angår konti oprettet inden denne dato, foreslås det, at Naalakkersuisut bemyndiges til at indføre pligt for de finansielle institutter til at indhente og for kontohaveren til at afgive de pågældende identifikationsoplysninger. Den foreslåede regel skal sikre mulighed for at leve op til artikel 6, stk. 4, litra b, i FATCA-aftalen, hvorefter Grønland forpligter sig til pr. den 1. januar 2017 at etablere regler, der forpligter indberetningspligtige grønlandske finansielle institutter til at indhente amerikanske skatteyderidentifikationsnumre på de amerikanske personer og selskaber, der skal indberettes om, med henblik på indberetningen for 2017 og senere år. For så vidt angår sanktioner foreslås det, at der indføres muligheder for tvangsbøder og bøder ved manglende opfyldelse af pligter, der efter de foreslåede bestemmelser kan pålægges finansielle institutter. Forslaget går således ud på, at der etableres samme sanktionsmuligheder i relation til de 8

9 10. februar 2014 foreslåede indberetningsregler og regler om passende omhu, som gælder i relation til de eksisterende indberetningspligter efter skatteforvaltningsloven. Forslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Forslaget 1 I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter foretages følgende ændringer: 19. Stk. 1. Indsendes behørig selvangivelse ikke rettidigt, men er fristen for rettidig indsendelse overskredet med mindre end 10 dage, forhøjes indkomstskatten med 2 procent. Såfremt fristen kun er overskredet med 1 dag foretages dog ikke forhøjelse. Er fristen for rettidig indsendelse overskredet med 10 dage og derover, forhøjes indkomstskatten med 5 procent. Forhøjelsen skal dog andrage mindst 100 kr. og kan højst udgøre kr. Stk. 2. Skatteforvaltningen kan meddele hel eller delvis fritagelse for den i stk. 1nævnte forhøjelse, når der er særlig grund dertil , stk.1-2, affattes således: Har den selvangivelsespligtige ikke rettidigt indsendt en behørig selvangivelse, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på kr. i alt for fysiske personer, og højst kr. i alt for selvstændigt erhvervsdrivende og juridiske personer. Stk. 2. Skatteforvaltningen kan meddele hel eller delvis fritagelse for det i stk. 1 nævnte skattetillæg, når der er særlig grund dertil. 2. Efter 35 indsættes: 35a. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt uden opfordring skal foretage indberetning til skatteforvaltningen om finansielle konti med angivelse af følgende oplysninger: 1) Navn, adresse, cpr-, cvr- eller GERnummer og udenlandske identifikationsnumre samt andre identifikationsoplysninger vedrørende kontohavere og oplysning om, hvilke 9

10 10. februar 2014 lande eller områder disse er knyttet til. For så vidt angår kontohavere, som er juridiske personer med en eller flere kontrollerende personer, kan dette tillige omfatte tilsvarende oplysninger vedrørende enhver sådan kontrollerende person. 2) Kontonummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes. 3) Navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, herunder identifikationsnumre udstedt af udenlandske myndigheder. 4) Den finansielle kontos saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien ved udløbet af det relevante kalenderår eller umiddelbart før lukningen, hvis kontoen er lukket i løbet af kalenderåret. 5) For så vidt angår forvaltningskonti: a) Det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, når beløbene er betalt til eller tilskrevet kontoen eller er betalt eller tilskrevet med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret. b) Det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, når det indberettende finansielle institut har optrådt som repræsentant for kontohaveren i forbindelse med salget eller indløsningen. 6) For så vidt angår enhver indskudskonto 10

11 10. februar 2014 det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret. 7) For så vidt angår enhver konto, som ikke er omfattet af nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret, for hvilket det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter tillige skal indberette navnene på nærmere angivne finansielle institutter, hvortil de har foretaget betalinger, og det samlede beløb af sådanne betalinger til hvert af disse. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om procedurer for passende omhu ved indberetningspligtige finansielle institutters identifikation og indberetning om finansielle konti og betalinger til nærmere angivne finansielle institutter, jf. stk. 2. Herunder kan Naalakkersuisut fastsætte regler om afgivelse af egenerklæringer i forbindelse med disse procedurer. Stk. 4. Naalakkersuisut kan begrænse regler udstedt i medfør af stk. 1-3 til kontohavere og juridiske personer med kontrollerende personer, der har tilknytning til lande eller områder, med hvilke der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager automatisk skal udveksles oplysninger som omhandlet i stk. 1 og 2 om finan- 11

12 10. februar 2014 sielle konti, eller hvor tilknytning ikke kan fastslås. Herunder kan Naalakkersuisut fastsætte lempeligere regler end de i stk. 1 og 2 nævnte, og reglerne kan udformes forskelligt afhængigt af, hvilke lande eller områder kontohaverne eller de kontrollerende personer har tilknytning til, og om ingen tilknytning kan fastslås. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om gradvis indfasning af indberetningspligten. Stk. 5. Finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale, Grønlands Selvstyre og det pågældende land eller område har indgået. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling. Stk. 6. Den, der opretter en finansiel konto i et finansielt institut, skal efter nærmere regler fastsat af Naalakkersuisut oplyse det finansielle institut om kontohaveres og eventuelle kontrollerende personers cpr-, cvr- eller GER-numre og udenlandske identifikationsnumre, hvis sådanne numre eksisterer, samt give andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohavere og eventuelle kontrollerende personer. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om pligt for finansielle institutter til at indhente og for kontohavere til at meddele de finansielle institutter de i 1. pkt. nævnte oplysninger for konti oprettet senest 12

13 10. februar 2014 den 31. december Stk. 1. Inatsisartutlovens 1, nr. 1, træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Selvangivelser for 2014, der indleveres i 2015, vil være omfattet af inatsisartutloven. Stk. 3. Inatsisartutlovens 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Administrativt forventes lovændringerne vedrørende selvangivelsesfristen at medføre en ressourcemæssig besparelse, som følge af bedre overholdelse af selvangivelsesfristerne, hvorved administrationen forventeligt skal dobbeltbehandle færre sager end hidtil. I forhold til en eventuel gennemførelsen af FATCA aftalen skønnes dette ikke at medføre meromkostninger for det offentlige, idet en række oplysninger omfattet af FATCA aftalen allerede nu indberettes til skattemyndighederne, og det administrative system derfor allerede er indrettet til håndtering af indberetninger. I det omfang forslaget vil medføre administrative meromkostninger, forventes disse at være yderst begrænsede og vil kunne afholdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Skattetillægget ved for sen angivelse af selvangivelse stiger og vil, i det omfang tidsfristerne for selvangivelse ikke overholdes, medføre meromkostninger for erhvervslivet. Forslaget forventes at have en præventiv effekt i forhold til overholdelse af selvangivelsesfristen, og det kan derfor ikke med sikkerhed vurderes, hvor store økonomiske konsekvenser forslaget vil medføre. Administrativt forventes ingen nævneværdige konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget om opfølgning på FATCA aftalen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 13

14 10. februar 2014 Forslaget om opfølgning på FATCA aftalen vil dog medføre øgede administrative byrde for de grønlandske finansielle institutter. Der vil således forekomme øgede byrder i forbindelse med gennemførelse af de forpligtelser til passende omhu, som de finansielle institutter skal iagttage. Endvidere vil der være øgede byrder af begrænset omfang i forbindelse med selve indberetningen. De øgede byrder forventes imidlertid alene at medføre begrænsede meromkostninger. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Skattetillægget ved for sen angivelse af selvangivelse stiger og vil i det omfang, tidsfristerne for selvangivelse ikke overholdes, medføre meromkostninger for borgerne. Forslaget forventes at have en præventiv effekt i forhold til overholdelse af selvangivelsesfristen, og det kan derfor ikke med sikkerhed vurderes hvor store økonomiske konsekvenser forslaget vil medføre. Forslaget om øget international udveksling af skatteoplysninger forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m. v. Forslaget har i perioden 12. december 2013 til 6. januar 2014 været til høring hos: KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat (NU- SUKA), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), KPMG Grønland, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Boliger, Natur og Miljø, Grønlandsbanken, BankNordik, SISA og PFA Soraarneq. Lovforslaget med bemærkninger har undtagelsesvis ikke været offentliggjort på høringsportalen. De særlige forhold omkring høring skyldes at forslagets tekniske art gjorde oversættelsen særlig vanskelig og derfor mere tidskrævende. Endvidere er forslaget primært af teknisk karakter af relevans for de grønlandske banker. Naalakkersuisut har løbende været i dialog med bankerne i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Der var ved høringsfristens udløb modtaget høringssvar fra GrønlandsBANKEN, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) samt KANUKOKA. 14

15 10. februar 2014 Høringssvarene gav anledning til følgende bemærkninger til centrale punkter i de modtagne høringssvar (Naalakkersuisuts kommentarer er anført med kursiv): Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) GA bemærker i deres høringssvar, at de er enige i, at gældende frister skal overholdes, og at der ved for sent indleverede selvangivelser beregnes et skattetillæg. GA anbefaler dog, at selvangivelsesfristen og fristen for indsendelse af årsrapporten i højere grad samstemmes. GA bemærker hertil, at den nuværende frist for indlevering af årsrapporten er 1 måned og 3 uger længere end fristen for indlevering af selvangivelse. Dette finder GA uhensigtsmæssigt, idet en korrekt selvangivelse kræver, at regnskabet er revideret og godkendt af virksomhedens ledelse og ejere. Den nuværende praksis medfører, at virksomhedernes regnskaber skal behandles og godkendes inden 1. maj hvert år, hvilket efter GA s opfattelse skaber udfordringer for virksomhederne. GA anbefaler derfor, at fristen for selvangivelse fastlægges til 1. maj for lønmodtagere, 1. juni for personligt ejede virksomheder og 1. juli for selskaber. Opdelingen vil efter GA s opfattelse sprede Skattestyrelsens arbejdsbyrde og samtidig give revisorerne og selskaberne en reel mulighed for at nå at udarbejde både skatteopgørelsen og årsrapporten. Naalakkersuisut er indstillet på at drøfte en eventuel ændring af selvangivelses- og ligningsfristerne med GA. En sådan drøftelse kan hensigtsmæssigt kædes sammen med kommende drøftelser af ændringer på erhvervsbeskatningsområdet. Den ændrede dispensationspraksis for fristforlængelse, som blev besluttet at gælde fra indkomståret 2011, havde baggrund i hensynene til Skattestyrelsens sagsbehandling. Da ligningen skal være afsluttet med udgangen af august måned resulterer en udskydelse af virksomhedernes afleveringsfrist for selvangivelser i, at Skattestyrelsen i praksis ikke kan nå at afslutte en reel ligning af ret mange virksomheder. Hvis fristen for indsendelse af selvangivelse udskydes for de erhvervsdrivende vil det således, af hensyn til Skattestyrelsens sagsbehandling, nødvendiggøre en udskydelse af fristen for afslutning af ligningen for de erhvervsdrivende. Herved vil landskassen forventeligt lide et vist rentetab. Et tab, som evt. kan kompenseres via en stramning af gældende regler. GA bemærker endvidere, at der ikke fremgår dokumentation for påstanden om, at et stigende antal selvangivelser indgives for sent i det fremsendte høringsmateriale, ligesom det ej heller fremgår af høringsmaterialet, om der er foretaget undersøgelser af, om en forhøjelse af skattetillægget forventes at medføre den ventede effekt. Skattestyrelsen har erfaret, at der foretages et større antal skøn end tidligere, hvilket i udgangspunktet skyldes, at flere selvangivelser end hidtil afleveres for sent, om overhovedet. Samtidig er det Skattestyrelsens erfaring, at det ofte er de samme selvangivelsespligtige som afleverer for sent. Det kan blandt andet skyldes, at selvangivelsespligtige med et negativt skattepligtigt resultat i dag kan 15

16 10. februar 2014 slippe med en forhøjelse på 100 kr. Skattestyrelsen fører dog ikke statistik over selvangivelsespligtige, som ikke afleverer rettidig. GA finder det afslutningsvis positivt, at de lokale banker får mulighed for at foretage indberetning via Skattestyrelsen. GrønlandsBANKEN GrønlandsBANKEN finder det positivt, at grønlandske pengeinstitutter får samme mulighed som pengeinstitutter i Danmark, for at indrapportere til lokale myndigheder frem for direkte til amerikanske myndigheder. GrønlandsBANKEN bemærker endvidere, at banken er indstillet på at samarbejde om den bedst mulige løsning, for så vidt angår koordinering og brug af systemer o.l., som de nye regler eventuelt måtte afstedekomme. KANUKOKA KANUKOKA har ingen bemærkninger til forslaget. 16

17 10. februar 2014 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til stk. 1. Til 1 Det foreslås, at den nuværende procentvise forhøjelse på henholdsvis 2 og 5 procent ved for sent indlevering af selvangivelse, ændres til et fast tillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst kr. for fysiske personer, og højst kr. for selvstændigt erhvervsdrivende og juridiske personer. Skattetillægget udløses ved Skattestyrelsens konstatering af, at selvangivelsen ikke er modtaget inden selvangivelsesfristens udløb. Opgørelsen af tillægget, og dermed overskridelsen af selvangivelsesfristen foretages med udgangspunkt i 16, stk Udløber eksempelvis selvangivelsesfristen en torsdag og selvangives kl den næste dag, skal der ikke betales et skattetillæg. Selvangives i stedet efter normal kontortids begyndelse den næste dag betales et tillæg på 200 kr. Udløber selvangivelsesfristen eksempelvis fredag den 1. maj og indleveres selvangivelsen torsdag den 7. maj, beregnes et tillæg på 5 x 200 kr. = 1000 kr. Lørdag og søndag medregnes. Indkommer såvel selvangivelse som driftsregnskab ikke rettidigt, kan der alene opkræves 1 tillæg efter bestemmelsen. I tilfælde hvor det efter indgivelse af selvangivelse efterfølgende viser sig, at selvangivelsen er mangelfuld i forhold til de stillede krav, jf. 17 og 18, i en sådan grad, at selvangivelsen ikke kan sidestilles med en behørig selvangivelse mv., opkræves der fuldt skattetillæg for den gældende periode. I sådanne tilfælde kan der undtagelsesvist søges om hel eller delvis fritagelse for tillægget, jf. 19, stk. 2. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er tale om en fysisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende vil der blive taget udgangspunkt i, om der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter, og med det formål at opnå et overskud. Som forudsætning for at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed gælder desuden, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæs- 17

18 10. februar 2014 sigt og gennem en ikke helt kort periode, og at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. For vurderingen af, hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed er det uden betydning, om den skattepligtige har indkomst som lønmodtager ved siden af sin virksomhed. Lønindkomst anses ikke for at være indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Der vil i stedet være tale om en personlig indtægt. Det samme gør sig gældende for pensioner, honorarer, renteindtægter mv. Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende, kan der lægges vægt på, hvorvidt indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre, hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold, indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre, indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko, indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp, vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet, indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere, indkomsten afhænger af et eventuelt overskud, indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende, indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse, indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra, indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l., og at indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse, indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at indkomstmodtageren er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejdet af en nærmere bestemt art, ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren. 18

19 10. februar 2014 Til stk. 2 Som følge af ændringen i stk. 1, foreslås en konsekvensændring af terminologien i stk. 2. Til nr. 2 Det foreslås, at der indsættes en ny 35a i skatteforvaltningsloven. Den foreslåede bestemmelse indeholder hjemler for Naalakkersuisut til at fastsætte de regler om indberetning af oplysninger og om procedurer til at identificere de indberetningspligtige konti, som er nødvendige for at sikre grønlandsk overholdelse af internationale skatteaftaler om udveksling af skatteoplysninger. Endvidere indeholder forslaget en bestemmelse, som giver mulighed for, at grønlandske finansielle institutter, som har påtaget sig umiddelbar indeholdelsesforpligtelse i relation til amerikansk kildeskat, kan opfylde deres pligt efter FATCA-aftalen til indeholdelse, og en bemyndigelse til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler, der sikrer, at grønlandske finansielle institutter, der ikke har påtaget sig en sådan forpligtelse, i stedet kan videregive oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden. Endelig indeholder den foreslåede bestemmelse nærmere pligter for den, der opretter en finansiel konto, til at oplyse det finansielle institut om identiteten af ejeren og eventuelle kontrollerende personer. Til stk. 1 Det foreslås, at Naalakkersuisut får hjemmel til at fastsætte regler om, at finansielle institutter skal foretage årlige indberetninger til skattemyndighederne vedrørende finansielle konti. Dette skal sikre skattemyndighederne en mulighed for at pålægge de grønlandske finansielle institutter de indberetningspligter, der er nødvendige for, at Grønland kan opfylde sine forpligtelser i henhold til FATCAaftalen til at pålægge de grønlandske finansielle institutter en indberetningspligt og til at udveksle de indberettede oplysninger. Hjemlen er endvidere udformet, så den også vil kunne anvendes til at fastsætte de nærmere indberetningsregler, som er nødvendige for at overholde eventuelle tilsvarende aftaler, som Grønland indgår med andre partnere end USA, og endelig vil den også kunne anvendes til at indføre regler om tilsvarende indberetning vedrørende konti, som har tilknytning til lande eller områder, som Grønland ikke har en aftale med, eller som alene har tilknytning til Grønland. Begreberne finansielle institutter og finansielle konti vil skulle forstås på samme måde, som de er anvendt i FATCA-aftalen. Det forventes, at disse begreber vil få samme indhold i eventuelle tilsvarende aftaler med andre partnere. Som et finansielt institut forstås et forvaltningsinstitut der som en væsentlig del af sin virksomhed besidder finansielle aktiver for en andens regning. Eller et indskudsinstitut der som sædvanligt led i 19

20 10. februar 2014 bankvirksomhed accepterer indskud. Eller en investeringsenhed der udfører nærmere specificerede aktiviteter for, eller på vegne af, en kunde. Eller et specificeret forsikringsselskab der udsteder, eller er forpligtet til at foretage betalinger med hensyn til en forsikringsaftale med en kontantværdi eller en annuitetsaftale. Det finansielle institut er et grønlandsk finansielt institut hvis det er hjemmehørende i Grønland. Udenlandske filialer i grønlandske finansielle institutter er ikke omfattet af definitionen. Omvendt vil filialer af udenlandske finansielle institutter være omfattet af definitionen hvis de er beliggende i Grønland. Som finansielle konti forstås som udgangspunkt konto der føres af et finansielt institut. Det bemærkes at præcise definitioner kan fremgå af skatteaftaler der indgås med andre lande. Det foreslås, at de oplysninger, der kan fastsættes nærmere regler om indberetning af, er: Identifikationsoplysninger vedrørende kontohavere af finansielle konti og for så vidt angår juridiske personer med en eller flere kontrollerende personer tillige identifikationsoplysninger vedrørende disse. Endvidere kan der fastsættes regler om indberetning af, hvilket land/område eller hvilke lande/områder de pågældende er tilknyttet. Det vil sige de lande eller områder, som de relevante procedurer for passende omhu til identifikation af konti fører til, at den pågældende kontohaver eller kontrollerende person må anses for at være tilknyttet. De identifikationsoplysninger, der kan fastsættes regler om indberetning af, er navn, adresse, cpr-, cvr-, SE eller GER-nummer og udenlandsk identifikationsnummer, hvis sådanne numre eksisterer. Er der flere ejere, kan der fastsættes regler om pligt til at indberette identifikationsoplysninger om alle ejerne og om eventuelle kontrollerende personer i disse, hvis ejerne er juridiske personer. Bestemmelsen er, for så vidt angår grønlandske identifikationsnumre, tænkt udmøntet således, at det som udgangspunkt er cpr-nummeret, der skal indberettes. Har den pågældende ikke cprnummer, men cvr-nummer, indberettes det. Har den pågældende hverken et cpr- eller et cvr- eller SE - nummer, indberettes GER-nummer. Har den pågældende heller ikke sådant, indberettes i stedet fødselsdato for fysiske personer. Kontonummeret, eller tilsvarende identifikation af den finansielle konto, hvis et kontonummer ikke findes. Navn og identifikationsnumre på det finansielle institut, som foretager indberetningen. Herunder kan der udstedes regler om, at det skal omfatte identifikationsnummer udstedt af udenlandske myndigheder. For så vidt angår grønlandsk identifikationsnummer, vil der være tale om det indberetningspligtige finansielle instituts cvr-, SE- eller GER-nummer. Den finansielle kontos saldo eller værdi. For forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler kan dette omfatte kontantværdien eller tilbagekøbsværdien. 20

21 10. februar 2014 For så vidt angår forvaltningskonti, vil der efter den foreslåede bestemmelse ud over regler om indberetning af de ovennævnte oplysninger kunne fastsættes regler om indberetning af renter, udbytter, anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, og det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret. Der kan dog efter den foreslåede bestemmelse alene fastsættes regler om indberetning af det samlede bruttoafkast ved salg for de tilfælde, hvor det indberettende grønlandske finansielle institut har optrådt som mægler for kontohaveren, eller på anden måde har repræsenteret kontohaveren, i forbindelse med salget. Inden for hver af de fire kategorier af indkomster rettes indberetningspligten mod det samlede bruttobeløb og således ikke mod renter, udbytter og andre indkomster af de enkelte værdipapirer på forvaltningskontoen eller bruttoafkastet ved hvert enkelt salg. For så vidt angår indskudskonti, vil der efter den foreslåede bestemmelse kunne fastsættes regler om indberetning af renter, der er betalt eller tilskrevet kontoen. Også her er indberetningspligten rettet mod det samlede bruttobeløb. For så vidt angår finansielle konti, som hverken er forvaltnings- eller indskudskonti, vil der efter den foreslåede bestemmelse kunne fastsættes regler om indberetning af det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen, og for hvilket det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet. Dette kan omfatte det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren. De indberetninger, der efter den foreslåede bestemmelse kan fastsættes regler om, er årlige indberetninger. Det vil sige indberetning om de samlede bruttobeløb inden for de ovennævnte kategorier, som er opnået i løbet af kalenderåret. Hvis det indberetningspligtige finansielle institut alene har drevet den virksomhed, som begrunder indberetningspligten, i en del af kalenderåret, vil der dog kunne fastsættes regler om indberetning vedrørende delperioder henholdsvis fra kalenderårets start til indberetningspligtens ophør eller fra indberetningspligtens indtræden til kalenderårets udløb. Med henblik på at implementere FATCA-aftalen er det hensigten at fastsætte regler, der sikrer, at skattemyndighederne får indberettet de oplysninger, der skal udleveres til USA. De ovenfor beskrevne hjemler er udarbejdet med henblik på at kunne fastsætte sådanne regler. Det er endvidere hensigten, at der gøres de undtagelser fra indberetningsreglerne, som følger af FATCA-aftalen. Til stk. 2 Det foreslås, at Naalakkersuisut får mulighed for at fastsætte regler om, at finansielle institutter skal indberette navnet på nærmere opregnede finansielle institutter, som de har foretaget betalinger til. Endvidere kan der fastsættes regler om indberetning af det samlede beløb af sådanne betalinger. Til stk. 3 Det foreslås, at Naalakkersuisut kan udstede regler om procedurer for passende omhu i forbindelse med indberetningspligtige finansielle institutters identifikation af finansielle konti og betalinger og 21

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent. For sent indgivne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0194575 Udkast 3 18. september 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0194575 Udkast 3 18. september 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0194575 Udkast 3 18. september 2013 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Opfølgning på aftale mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater

Læs mere

Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål

Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Læs venligst vejledningen på side 5 før blanketten udfyldes. Selskabet CVR-nr. Adresse Land hvor selskabet er stiftet/registreret

Læs mere

Læs venligst vejledningen på side 7 før blanketten udfyldes.

Læs venligst vejledningen på side 7 før blanketten udfyldes. Selskabet Navn CVRnr. Adresse Postnr. og by Land hvor selskabet er stiftet/registreret (Kun relevant for finansielle institutter) Sponsornavn GIINnr. (19 tegn) GIINnummer (gælder for finansielle institutter

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold Del 1 Identificering af den individuelle kontohaver * markerede felter skal udfyldes. A. Kontohavers navn Efternavn* Titel: Fornavn(e)* B. Nuværende bopælsadresse: Linje 1 (fx gade og husnummer)* Linje

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold Del 1 Identificering af den individuelle kontohaver * markerede felter skal udfyldes. A. Kontohavers navn Efternavn* Titel: Fornavn(e)* B. Nuværende bopælsadresse: Linje 1 (fx gade og husnummer)* Linje

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Del 1 Information om kontohaver Selskabets navn Nuværende adresse Postadresse (udfyldes kun, hvis denne er forskellig fra adresse ovenfor)

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold Del 1 Identificering af den individuelle kontohaver *markerede felter skal udfyldes. A. Kontohavers navn Efternavn* Titel: Fornavn(e)* B. Nuværende bopælsadresse: Linje 1 (fx gade og husnummer)* Linje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/34 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Det er Landsstyrets opfattelse, at tiden nu er inde til at ophæve sambeskatningen af samlevende

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat. Indberetning af oplysninger

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat. Indberetning af oplysninger Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat I henhold til 30, stk. 1, nr. 4, 33 33 d, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3, 56, stk. 1, og

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA BEK nr 769 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5775296 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om identifikation

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed)

Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed) Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed) Del 1. Identifikation af kontohaver A. Cvr.nr eller identifikationsnr B. Navn på juridisk person/enhed/afdeling C. Indregistrerings-

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2015 COM(2015) 394 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer

Egenerklæring for juridiske personer Læs venligst instruktionerne på side 4 før blanketten udfyldes Information om Udfyld venligst rubrikkerne nedenfor med oplysninger om kontohaver. ank Danmark /S til brug for FTC og CRS formål kontohaver

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

EGENERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (JURIDISK PERSON/ENHED)

EGENERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (JURIDISK PERSON/ENHED) Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. Derfor er Spar Nord Bank i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede dig om at bekræfte følgende om virksomhedens

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 632 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og hvorfor er det relevant for din virksomhed... Hvad er FATCA? Et summarisk overblik over lovgivningen, som påvirker den globale finansielle sektor. Hvad?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Det er en forudsætning for oprettelse af virksomheden, at ejer er kunde i banken. Kundeoprettelsen af ejer skal ske på bankens hjemmeside

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1) 2015/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-1342223 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

15510/15 CHB/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 5. februar 2016 (OR. en) 15510/15

15510/15 CHB/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 5. februar 2016 (OR. en) 15510/15 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0286 (NLE) 2015/0285 (NLE) 15510/15 FISC 196 ECOFIN 999 AELE 72 AND 14 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere