FÆLLES SKABT kultur i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES SKABT kultur i skolen"

Transkript

1 FÆLLES SKABT - kultur i skolen Titel FÆLLES SKABT kultur i skolen Beskrivelse Det er visionen for kulturaftalen, at kultur skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye kompetencer til børn, unge og voksne med mulighed for egen dannelse, lokal identitet og internationalt udsyn. Kulturregionen ønsker, at alle børn og unge skal møde kunst og kultur på professionelt niveau i løbet af deres skoletid, og at 1

2 udviklingen af børn og unges kulturelle dannelse og kunstneriske kompetencer er en naturlig del af deres uddannelsesforløb. Kulturregionen ser desuden sig selv som en stærk medspiller i forhold til at realisere Kulturministeriets strategier for børn og unge samt folkeskolereformen, der bl.a. sætter fokus på samarbejder mellem folkeskoler og kulturinstitutioner. Samskabelsesprojektet FÆLLES SKABT kultur i skolen understøtter kulturaftalens indsatser ved at tage udgangspunkt i samarbejdet mellem skole- og kulturforvaltninger og mellem folkeskoler og kulturinstitutioner. Det er projektets formål at skabe et regionalt forum for udvikling og samarbejde, hvor viden og erfaringer fra de deltagende kommuner skal sikre et løft af skole/kultursamarbejder i hele Kulturregion Storstrøm. Derudover skal projektet producere en digital håndbog i, der kan lette og guide vejen for fremtidige samarbejder mellem skole- og kulturliv. Gennem 10 samskabelsessamarbejder mellem skoler og kulturaktører skabes muligheden for systematisk at samle og sammenligne erfaringer og evidens på tværs af regionen. De 10 projekter er tilrettelagt, så de tager udgangspunkt i skolernes behov og sigter efter en økonomisk bæredygtig model, der vil kunne gentages af skoler og kulturinstitutioner efter endt projektperiode. Hvert af de 10 projekter skal munde ud i et kulturelt læringsforløb, som kan udbydes til alle regionens skoler samt en procesmanual, der skal bidrage til den endelige håndbog. Dermed bliver det muligt at afsøge, hvorvidt samskabelse kan bidrage til at bygge bro mellem skoler og kulturliv med henblik på mere permanente partnerskaber, og om samskabelse kan give mere attraktive læringsforløb, der rækker udover de deltagende parter. For at sikre fremdrift og vidensindsamling i hele projektet afholder Sekretariatet en række regionale netværksmøder med relevante medarbejdere inden for skole- og kultursektoren. Viden og erfaringer herfra vil også bidrage til den endelige håndbog. Projektet vil derudover have en tæt forbindelse til Skoletjenesten på Sjælland, som medfinansierer ansættelsen af en koordinator. Skoletjenesten på Sjælland arbejder nationalt med at styrke samarbejdet mellem skoler og kulturliv. Skoletjenesten vil bidrage til projektet ved at stille sit store netværk og erfaringer til rådighed. Projektet vil samtidigt kunne markere sig nationalt, ved at projektets koordinator deltager i og bidrager til Skoletjenestens netværksmøder, studiegrupper / vidensdelingsfora og temadage. I sidste ende skal projektet være med til at sikre kulturaftalens målsætninger ved at understøtte elevernes dannelse, idet de får mulighed for at indgå i undervisningsforløb, der sikrer variation, fokus på andre læringstile, motivation gennem den fælles oplevelse samtidig med, at fagligheden i de forskellige fag suppleres. Der ansættes en koordinator, som dels er facilitator for og tovholder på samskabelsesprojekterne samt de regionale netværksmøder og dels arbejder strategisk på at etablere et tættere samarbejde mellem kultur- og skoleforvaltningerne i alle de deltagende kommuner. 2

3 Koordinator og Sekretariat faciliterer et forum for mindst 4 netværksmøder i løbet af projektperioden. Dette forum skal sikre fremdrift i enkeltprojekterne, samt et mere målrettet samarbejde på tværs af regionen, hvor både udfordringer, viden og de gode erfaringer fra hver kommune kan bidrage til at løfte skole/kultursamarbejder i hele Kulturregion Storstrøm. Imellem møderne formidler koordinator viden og erfaringer mellem de deltagende kommuner. Der etableres ca. 10 samskabelsesprojekter: 2 i hver af Kulturregion Storstrøms 5 kommuner. Hvert projekt udvikles i samarbejde mellem en skole (lærer(e)) og en kulturinstitution/kulturaktør (medarbejder(e)), samt en ekstern inspirator (denne udpeges i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland) Koordinator har et tæt samarbejde med Skolen i Virkeligheden (Faxe), Åben Skole konsulent (Næstved) og Kulturtjenesten (Lolland, Guldborgsund og Vordingborg) samt Skoletjenesten på Sjælland (temadage, netværksmøder, etc.) Partnerskaberne etableres med udgangspunkt i skolernes behov, hvorefter de deltagende lærere matches op med relevante, lokale kulturaktører. Derefter kobles en ekstern inspirator til hvert projekt. Inspiratorerne skal være med til at kvalificere projekterne. En inspirator er en kapacitet med faglighed indenfor læringssamarbejder og Åben Skole. Inspiratoren skal mediere mellem den pædagogiske faglighed og fagfagligheden og udfordre begge parter, samt bidrage til at skyde processen godt i gang. Det vil være forskelligt fra projekt til projekt, hvordan inspiratorerne benyttes. Eksempelvis kan inspirator deltage i en af de indledende workshops, hvorefter der vil kunne laves telefonisk opfølgning. Hvert projekt har fokus på kompetenceudvikling hos de deltagende parter. Skoler og kulturaktører modtager samme beløb til udvikling og/eller frikøb af medarbejdere og forpligter sig til at bidrage med procesmanual og et kulturelt undervisningsforløb. Koordinator afvikler i samarbejde med Sekretariatet et afsluttende seminar for alle regionens aktører inden for skole- og kulturområdet, hvor projektets resultater præsenteres. Resultater Gennem netværksmøder og videndeling etableres et regional forum for udvikling og samarbejde. Det er målet at dette forum fortsat eksisterer efter endt projektperiode fx ved, at de deltagende kommuner på skift indkalder til netværksmøder med skiftende aktuelle temaer. Projektet skal resultere i en håndbog for det gode samarbejde mellem skole- 3

4 og kulturliv. Håndbogen skal fungere som en slags vejviser med do s and don ts og indeholde:! Pædagogiske perspektiver som læringsmål, faglige temaer etc.! Målgruppeperspektiver for de kulturelle institutioner.! Samarbejdsperspektiver/-modeller herunder organisering, struktur og kobling til de lokale platforme: Skolen i virkeligheden (Faxe), Åben Skole (Næstved) og Kulturtjenesten (Lolland, Guldborgsund og Vordingborg) Hvert projekt skal munde ud i et undervisningsforløb, der er tilrettelagt i overensstemmelse med folkeskolens formål, generelle mål og faglige mål. Hvert forløb testes af tre referenceklasser fra tre forskellige skoler. (10 projekter + 3 testklasser per projekt = 40 involverede skoler) Testklasserne tilbydes forløbet gratis mod at give feedback. Mål 1. Samskabelsesprojektet skal fungere som en spydspids for et mere målrettet samarbejde mellem kultur- og skoleforvaltningerne med henblik på at skabe et bæredygtigt samarbejde mellem Kulturregion Storstrøms kulturaktører og regionens skoler. Der etableres derfor et sparringsforum for skole- og kulturkonsulenter, åben skole medarbejdere, Kulturtjenesten og Skolen i Virkeligheden på tværs af de 5 deltagende kommuner. 2. Projektet har til formål at afsøge om samskabelse kan bidrage til et stærkere samarbejde eller nye partnerskabsaftaler mellem skoler og kulturliv jf. folkeskoleloven 3 stk Gennem kompetenceudveksling at skabe kompetenceudvikling. Kulturaktørerne tilføres bl.a. viden om målgrupper og skolernes planlægning og om, hvordan kulturelle læringsforløb kan understøtte målstyret undervisning. Lærerne får bl.a. indsigt i hvilke ressourcer, der eksisterer i de eksterne læringsmiljøer. 4. Samskabelsesprojektet skal supplere og understøtte de eksisterende indsatser i de 5 deltagende kommuner; Kulturtjenesten, Skolen i Virkeligheden og Næstveds Åben Skole-samarbejde ved bl.a. at gøre vejen kortere mellem skolernes planlægning og kulturaktørernes udbud af læringsforløb. 5. Ved at invitere referenceklasser til at afprøve forløbene øges kendskabet til samskabelsesformen samt kulturinstitutionerne som ressource i undervisningen. 6. Med projektets 10 kommunale indsatser skabes dels 10 eksemplariske procesforløb, der bidrager til håndbogen som inspiration for fremtidige samarbejder og dels 10 eksemplariske kulturforløb, der kan udbydes på de eksisterende formidlingsplatforme. 4

5 7. Håndbogen skal sikre, at erfaringer og viden fra de konkrete projekter samt netværksmøder sammenfattes til brug og gavn for fremtidige skole/kultursamarbejder i hele regionen. Succeskriterier 1. At der etableres et stærkt netværk for skole- og kulturmedarbejdere på tværs af de deltagende kommuner. 2. At der i samarbejde mellem skole- og kulturforvaltningerne i de forskellige kommuner udpeges en strategisk retning for, hvordan man efter projektperiodens afslutning fortsat vil styrke samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner. 3. At de erfaringer og den viden, der genereres gennem projektet og samles i en håndbog, kan fungere som et redskab for både skoler og kulturinstitutioner. 4. At der opnås en øget synergi mellem skoler og kulturaktører med særligt fokus på Åben Skole-samarbejder. 5. At de eksisterende platforme (Skolen i Virkeligheden, Åben Skole og Kulturtjenesten) får en øget synlighed og prioritet i skolernes planlægning. 6. At der afholdes et afsluttende seminar, som skal formidle projektets resultater og sætte fokus på samskabelse og skole/kultursamarbejde. Effektmåling (måling af succeskriterier) Gennem spørgeskemaer måles, om og hvordan de involverede parter (skoler, kulturinstitutioner, skole- og kulturkonsulenter, Åben Skolemedarbejdere, de kulturelle platforme, skole- og kulturchefer etc.), oplever en øget forståelse af hinandens fagområder og om, hvorvidt man vil lave flere fremtidige samarbejdsprojekter. Organisering Koordinator: Samskabelsesprojektet koordineres af en projektleder, der er ansat 20 timer om ugen. Projektet er forankret i Guldborgsund, men for koordinator vil arbejdspladsen være hele regionen. Den strategiske indsats vil kræve, at koordinator kan arbejde i kulturforvaltningerne i alle kommuner. Koordinator varetager følgende opgaver: Indkalder og faciliterer i samarbejde med Sekretariatet til mindst 4 netværksmøder (se eksempel under tidslinje) 5

6 Etablerer kontakt til skolerne og finder i samarbejde med de deltagende lærere frem til, hvilke kulturinstitutioner, der vil være relevante samarbejdspartnere. Etablerer kontakt til kulturinstitutionerne og bringer parterne sammen. Når enkeltprojekterne er skitseret, finder koordinator i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland relevante inspiratorer. Følger løbende op på projekternes fremdrift og finder løsninger, hvis der opstår problemer. Hjælper med ansøgninger til relevante puljer, hvis projekterne ønskes udvidet. ii Indsamler løbende erfaringer fra projekterne, som kan danne udgangspunkt for netværksmøder og bidrage til håndbogen. Deltager i Skoletjenesten på Sjællands netværksmøder, videndelingsfora og for projektet relevante temadage. Skaber synlighed omkring projektet dels internt i forvaltningerne, på skolerne, samt i relevante medier (eks. Folkeskolen, Skolestart etc. ) og nationalt gennem Skoletjenesten på Sjællands netværk. Finder og etablerer aftaler med referenceklasser til test, og samler feedback til den samlede evaluering. Arrangerer og faciliterer det afsluttende seminar. Sammenfatter projektets viden og erfaringer i en håndbog, som herefter vil kunne findes og downloades på kommunernes hjemmesider. Formidler de færdige undervisningsforløb ud til de relevante platforme. Evaluerer det overordnede projekt. (Se evaluering og effektmåling) Økonomi kr. i hele perioden. iii kr. overført fra prejektmidler Derudover medfinansierer Skoletjenesten på Sjælland ansættelsen af en koordinator med kr. fordelt på hele perioden. Samarbejdspartnere Skoletjenesten på Sjælland og det nationale netværk af skoletjenester, 6

7 Kulturtjenesten, Skolen i Virkeligheden/Faxe, Åben Skole konsulent i Næstved, skolekonsulenter i alle fem kommuner, Kulturforvaltninger i alle kommuner, Skoleforvaltninger i alle kommuner, kulturregionens sekretariat. Projektet kan evt. afsøge muligheden for at etablere følgeforskning i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland, UCC, HistorieLab etc. Organisering af samarbejde Der er ikke én fast model for, hvordan samskabelsesprojekterne skal organiseres. Det er op til deltagerne i de enkelte projekter at finde den bedst egnede form. For nogle lærere vil det give mening at timerne frikøbes, mens det for andre vil hænge bedre sammen, hvis timerne lægges ud over normal arbejdstid. Der kunne også tænkes i en model, hvor slutbrugeren (eleverne) tænkes helt ind i maskinrummet og bliver medskabere med udgangspunkt i det tværgående emne innovation og entreprenørskab. I sidste model vil en del af projektudviklingen ligge som normal undervisning og forberedelse. Eksempel: Designproces, som de har haft god succes med i lignende samarbejder i mellem Kolding Lokalarkiv og folkeskolen. I mellem møderne renskriver og klargør medarbejderen på kulturinstitutionen materialet til næste workshop. TIDSLINJE OG EKSEMPEL PÅ ORGANISERING AF NETVÆRKSMØDER 7

8 Derudover afholder Sekretariatet i 3. eller 4. kvartal 2017 Den Kulturregionale Kulturkonference om kultur og læring, hvor projektet præsenteres. I efteråret 2018 afholdes det afsluttende seminar, hvor alle aktører inden for skole- og kulturområdet indbydes. TEMA: FÆLLES SKABT kultur i skolen. Resultaterne for projektet præsenteres, og der opfordres til fortsatte og nye samarbejder. 8

9 i Der kan evt. søges fondsmidler til en fysisk publikation. ii Ekstra puljer: Der findes relevante puljer i hver kommune, som kan søges individuelt for hvert projekt. Eks: I Faxe er der en pulje til støtte af samarbejdsprojekter mellem skole og forening: I Vordingborg er der en pulje til kreativitet og idræt I den åbne skole: Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kan søge Kulturtjenestens udviklingspulje: iii Økonomi Pulje fra regionen: kr. Overført fra prejektmidler: kr. Skoletjenesten på Sjællands medfinansiering af koordinator: kr. I alt for hele kulturaftaleperioden: Hver deltagende skole modtager 7500 til udviklingsarbejdet (7500 kr. x 10 projekter) Hver deltagende kulturinstitution/kulturaktør modtager 7500 kr. til udviklingsarbejdet (7500 kr. x 10 projekter) Hvert projekt tildeles en inspirator. Der afsættes 5000 kr. pr. projekt til aflønning af denne. (5000 kr. x 10 projekter) Der ansættes en koordinator ca. 20 timer om ugen i hele projektperioden. Koordinator forventes at kunne medfinansieres af Skoletjenesten Sjælland. Udgifter til vidensdelingsseminar i 2018 Udgifter til netværksmøder afholdes af Sekretariatet Beløb til ekstra udgifter eks. kontorhold, transportudgifter i forbindelse med udvikling og inspirator etc kr kr kr kr kr. 0 kr kr. 9

10 Vejledende oversigt over aktører LOLLAND Lolland bibliotekerne Søvej Nakskov Tlf: Mail: Lolland Musikskole Gyvelvej Nakskov Tlf: Mail: Museum Lolland-Falster (Falsters Minder i Nyk. F., Stiftsmuseet i Maribo, Reventlow- Museet på Vestlolland, Frilandsmuseet i Maribo) v. Ulla Schalz Frisegade Nyk. F. Tlf.: Fuglsang Kunstmuseum v. Anne Højer Petersen Nystedvej Toreby L Tlf.: Sydlollands lokalhistoriske arkiv v. Anne Margrethe Kondrup Rasmussen Kirke Allé Rødby Tlf: Nørregade teatret v. Frank Rubæk Banegårdspladsen Maribo Tlf.: mail: Nakskov lokalhistorisk arkiv Jernbanegade Nakskov Tlf Mail: Fjordskolen Byskoleafdelingen Nørrevold Nakskov Dannelundeafdelingen Gloslunde Gade Dannemare 10

11 Nordvestskolen Stormarkafdelingen Fastings Allé Nakskov Ravnsborgafdelingen Pederstrupvej Horslunde Søllestedafdelingen Birkevej Søllested Søndre Skole Holebyafdelingen Vestervej Holeby Rødbyafdelingen Byskolevej Rødby Maribo Skole Blæsenborgafdelingen Blæsenborg Alle Maribo Borgerskoleafdelingen Skimminge 19A 4930 Maribo Østofteafdelingen Østofte Gade Nørreballe GULDBORGSUND Guldborgsund-Bibliotekerne v. Bente Nielsen Rosenvænget Nyk. F. Tlf.: Museum Lolland-Falster (Falsters Minder i Nyk. F., Stiftsmuseet i Maribo, Reventlow- Museet på Vestlolland, Frilandsmuseet i Maribo) v. Ulla Schalz Frisegade Nyk. F. Tlf.: Teatret MASKEN v. Hannah Karina Mikkelsen Voldgade Nyk. F. Tlf.: Nyk. F. Musikskole og MgK v. Allan Gardersøe Skolegade 3C 4800 Nyk. F. Tlf.: Fuglsang Kunstmuseum v. Anne Højer Petersen Nystedvej Toreby L Tlf.: Middelaldercentret v. Peter Vemming Hansen Ved Hamborgskoven Nyk. F. Tlf:

12 CultHus (Kulturhusfællesskabet Kulturforsyningen-Kulturfabrikken- Billedfabrikken) v. Mette Lima Voldgade Nyk. F. Tlf.: Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester v. Claus Due Nystedvej Toreby L Tlf.: Sophieskolen Merkurs Plads Nykøbing F Ellekildeskolen Ellekildevej Sakskøbing Eskilstrup skole Stødstrupvej Eskilstrup Lindeskovskolen Lindevænget Nykøbing F Møllebakkeskolen Nykøbingvej Nykøbing F Nordbyskolen Nordby Alle Nykøbing F Nysted skole Nrd. Kongemarksvej Nysted Nørre Alslev skole Nørre Alslev Parkvej Nørre Alslev Nr. Vedby skole & Børnehus Vigvej Nørre Alslev Sakskøbing skole Parkvej 31B 4990 Sakskøbing Stubbekøbing skole Rosenvængets Alle Stubbekøbing si.stubbekoebing-skole.dk Sundskolen Lindealle Nykøbing F Sydfalster skole Skolebakken Væggerløse Østre skole Fromsgade Nykøbing F 12

13 VORDINGBORG Kunsthal 44 Møen Fanefjordgade Askeby Tlf: Mail: Museum Sydøstdanmark - Danmarks Borgcenter Algade Vordingborg Tlf: Mail: Vordingborg Bibliotekerne Sydhavnsvej Vordingborg Telefon: Vordingborg Musikskole Kulturarkaden, Sydhavnsvej Vordingborg Tlf: Køng Museum Bygaden 27, Køng 4750 Lundby mail: Thorsvang, Danmarks Samlermuseum Thorsvangs Alle Stege Tlf: Gåsetårnskolen Chr. Richardtsvej Vordingborg Kulsbjerg Skolevej Stensved Møn Skole Birkevænget Stege Præstøskole Skolevej Præstø Svend Gønge-Skolen Sværdborgvej Lundby FAXE Haslev Museum V. Ingeborg Philipsen Frederiksgade Haslev Tlf: Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Tlf.: Haslev Bibliotek (Hovedbibliotek) Jernbanegade Haslev Telefon: Telefax: Hjemmeside: 13

14 Faxe Bibliotek Rådhusvej Faxe Telefon: Faxe Kommunes Arkiver Drosselvej Rønnede Teater-vi-tør c/o Midtsjællands Gymnasium att. Torben Ibsgaard Skolevej 4690 Haslev Vestskolen Afdeling Vibeeng Lysholm Skolevej Haslev Afdeling Nordskov Bækvej Haslev Afdeling Terslev Terslev Skolevej 34A 4690 Haslev Midtskolen Afdeling Bavne Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Afdeling Sofiendal Sofiendalsvej 42A 4690 Haslev Afdeling Møllevang Eskilstrupvej Rønnede Østskolen Afdeling Hylleholt Dannebrogsvej Faxe Ladeplads Afdeling Karise Skolegade Karise Afdeling Rollo Gammel Strandvej Faxe NÆSTVED Næstved Museum V. Mette Bruun Boderne Sct. Peders Kirkeplads 8, Helligåndshuset Ringstedgade (kl ) Rønnebæksholm v. Dina Vester Feilberg Rønnebæksholm 1 Tlf Næstved musik- og kulturskole v. Jørgen Graven Skellet 29, Tlf

15 Næstved Bibliotekerne Kvægtorvet 4-6 Tlf: Næstved Teater v. Jørgen Hvidtfelt Fodbygårdsvej 153, Telefon Ellebækskolen afd. Kalbyris Solsikkevej 20 afd. Kildemark Kildemarksvej NÆSTVED Fladsåskolen afd. Mogenstrup Mogenstrup Parkvej 10A, 4700 Næstved afd. Korskilde Korskildevej Tappernøje Holmegaardskolen afd. Fensmark Villavej 2, Fensmark 4684 Holmegaard afd. Holme-Olstrup Stationsvej 49 Holme-Olstrup Holmegaard afd. Toksværd Tokesvej 1, Toksværd 4684 Holmegaard Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Englebjergvej 12 afd. Sct. Jørgen Manøvej 14 afd. Sjølund Nygårdsvej 62 afd. Sydby Parkvej 109 afd. Uglebro Nygårdsvej

16 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Sandvedvej Fuglebjerg afd. Sandved Grønbrovej 1a 4262 Sandved afd. Herlufsholmvej Herlufsholmvej 16 afd. Hyllinge Søndergade 20 afd. Karrebækvej Karrebækvej 70 afd. Karrebæk Kirkebakken Karrebæksminde Susåskolen afd. Herlufmagle Helgesvej Herlufmagle afd. Glumsø Åsøvej Glumsø afd. Holsted Holsted Allé 30 16

Fællesmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Fællesmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fællesmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 06. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:30 Sluttidspunkt 17:00 Mern Børnehus,

Læs mere

Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle. Rolloskolen Gl. Strandvej 12 Stubberup 4640 Fakse

Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle. Rolloskolen Gl. Strandvej 12 Stubberup 4640 Fakse Tybjerg Skole Tybjerg Bygade 3 Tybjerg 4160 Herlufmagle Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle 64 Glumsø Skole Åsøvej 5 4171 Glumsø 61 70 Bobjergskolen Bente Laursen Stadionvej 4550 Asnæs Rolloskolen

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE DGI Storstrømmen Nr Skole Klasse Forenings-Foreningsnavn Point (+HOLD) nummer 1 Druestrup Friskole 5 1

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE DGI Storstrømmen Nr Skole Klasse Forenings-Foreningsnavn Point (+HOLD) nummer 1 Druestrup Friskole 5 1 1 Druestrup Friskole 5 1 23-040 Kongsted Skytteforening 764 2 Nørre Vedby Skole 5 A 1 23-022 Vestfalster Skytteforening 761 3 Østofte Skole 5 A 1 23-004 Maribo Skytteforening 760 4 Østskole Rollo 5 A 1

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden møde i Den Politiske Styregruppe 30. august 2016 kl. 17-19 Mødet holdes i Kultunariet på adressen Søndergade 12A, 4690 Haslev i Faxe Kommune (Mødelokalet er i stueetagen ved siden af festsalen)

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Bilag til pkt. 2 DPS 10. december Skematisk oversigt over støttede projekter i Kulturregion Storstrøm Projekt Tildelt midler Tildelt midler Projektperiode Aktørfelt Inspirationslaboratorium Kr. 78 000

Læs mere

Skematisk oversigt: Projekter tildelt puljemidler

Skematisk oversigt: Projekter tildelt puljemidler Opdateret sidste gang 26. marts Inspirationslaboratorium Talentakademi folkemusisk og rytmisk linje Artcore Iceland Dance Company I forbindelse med Lys Over Lolland Attraktive Byrum Koncert v. Rejseladen

Læs mere

Forslag til skolenavne

Forslag til skolenavne Forslag til skolenavne Distrikt 1 Forslag 1, indstillet af overgangsbestyrelsen Lille Næstved Skole - afdeling Karrebæk - afdeling Hyllinge - afdeling Sandved - afdeling Fuglebjerg - afdeling Herlufsholmvej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2016 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2016 Tid: Torsdag d. 25. februar, kl. 11.00 13.30. Sted: Stiftsmuseet i Maribo, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo Tilmelding og anden info: marie@kulturtjenesten.dk

Læs mere

Referenceliste over leverede solcellesystemer

Referenceliste over leverede solcellesystemer Referenceliste over leverede solcellesystemer Flemmingvej 2650 Hvidovre 4,4 kw Lundager 2670 Greve 4,4 kw Tanggårdsvej 2680 Solrød Strand 7,2 kw Mariannevej 2690 Karlslunde 3,92 kw Rønnevej 2791 Dragør

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Strategiproces... 5 4. Kulturtjenestens sekretariats beliggenhed... 7 5. Næste bestyrelsesmøde... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Ansøgningen må maks. fylde 10.000 anslag. Ansøgningen skal uploades i pdf-format. Ansøgere:

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Arbejde frem mod bestyrelsesmøde i oktober... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7 5. Næste bestyrelsesmøde...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009

Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009 Sund Sans over Sundet Evaluering 2009 1 BAGGRUND Projektet Sund Sans over Sundet (SSOS) er et 4-årigt tværkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Projektets fokus er at kvalificere

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar, videre tidsplan... 3 3. Busordninger diverse... 4 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 5 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt... 8

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen HistorieLab http://historielab.dk Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen Date : 7. marts 2016 Myter, hændelser, hemmeligheder, spil og refleksion... Otte projekter har kastet sig

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

Løsningsforslag fra arbejdsgruppe

Løsningsforslag fra arbejdsgruppe Løsningsforslag fra arbejdsgruppe KULTURREGION for udvikling af minimum et regionalt talentudviklingsforløb for unge indenfor områderne billedkunst, scenekunst og film. Arbejdsgruppens deltagere: Kathrine

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 6. oktober 2016, ved Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.

Referat af bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 6. oktober 2016, ved Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Referat af bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 6. oktober 2016, ved Museum LollandFalster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Deltagelse fra: Ulla Schaltz, Jakob Martinsen, Jesper Kjærulff, Erik Thorlund

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

EAN-lokationsnummer Institutionsnavn/sektor Adresse Postnr./by

EAN-lokationsnummer Institutionsnavn/sektor Adresse Postnr./by EAN-lokationsnummer Institutionsnavn/sektor Adresse Postnr./by Børn og Unge 5798007107833 Børn & Unge Rådgivningen Nakskov Klostergade 20 A 4900 Nakskov 5798007107802 Børn & Unge Rådgivningen Kidnakken

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Skoleåret Skoleår 17/18

Skoleåret Skoleår 17/18 Almenundervisning skoleår 2017/2018 Overskrift på alle ark Skoleåret 17/18 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 16/17 Første budgetår i skoleåret i 17 priser Andet budgetår i skoleåret i 18 priser

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12.

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12. Forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune Høringsmateriale Udsendt 17. september 2015 Høringsfrist 12. november 2015 Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved 5588 5010 www.naestved.dk

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA)

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Dansk Engelsk Fysik/Kemi Matematik Kommune Skole Læsn. Mundt. Ord. Retskr. Skr. Mundtlig Mundtlig Matematisk Matematiske problemløsning færdigheder

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017

Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017 Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017 De første resultater rethinkimpacts 2017 August 2016 Overblik Intro side 3 Mål med evalueringen side 4 Typer af samarbejder side 5 Overordnede

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ydelseskatalog specialundervisning

Ydelseskatalog specialundervisning Ydelseskatalog specialundervisning Version 4 Søndre Skole Fjordskolen Maribo Skole Nordvestskolen Centralvisitering Andre kommuner Indholdsfortegnelse Forord 3 Lov om specialundervisning gælder 0.-9. klassetrin

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Obs 10.000 anslag skal justeres. Ansøgere Varde Kommunes forvaltninger Kultur og Fritid, Social

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 2 - Etablering af et tværkommunalt billedskolesamarbejde Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører

Læs mere

Vil du være med til at udvikle Rønnede?

Vil du være med til at udvikle Rønnede? Rønnede? Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 18.30-21.30 Møllevangskolen Lokale 117, Gl. Storrum I, Afsnit G Eskilstrupvej 3, Kongsted, 4683 Rønnede Dialogmødet er en del af projektet På Forkant, hvor borgerne

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere