Debatoplæg om kvalitet i folkeskolen i Lolland Kommune, herunder strukturen i folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg om kvalitet i folkeskolen i Lolland Kommune, herunder strukturen i folkeskolen"

Transkript

1 Debatoplæg om kvalitet i folkeskolen i herunder strukturen i folkeskolen 21. december 2006 Dok. nr. Direktionen Let revideret efter udvalgets møde 20. december Indledning Børn- og Skoleudvalget har over en række møder i august til oktober 2006 drøftet fremtidens folkeskole i Lolland Kommune på baggrund af et oplæg af 3. august 2006 fra administrationen. Udvalget afholdt 25. september 2006 møde med repræsentanter for skolebestyrelser og skoleledelser, hvor udvalget fremlagde en række tanker om den fremtidige folkeskole. Dette debatoplæg er en opfølgning heraf. Visionen for folkeskolen i Lolland Kommune Folkeskolen i Lolland Kommune skal udvikle sig til at være blandt landets bedste, hvor der i undervisningen tages udgangspunkt i det enkelte barn. Lolland Kommune har brug for at skabe udvikling i erhvervslivet og befolkningen og her er et meget væsentligt element at bruge også folkeskolen til at bryde den negative sociale arv. Visionen kan synes meget ambitiøs, men hvis vi ikke sætter et højt mål, kommer vi aldrig i gang. Tanken er, at vi skal benytte anledningen kommunesammenlægningen til at kick-starte en ny udvikling i folkeskolen. Udviklingen af folkeskolen i Lolland Kommune til at være en af landets bedste skal bl.a. realiseres ved: a) At skabe en helhedsindsats omkring elevernes skolegang således, at overgangene mellem førskole, skole og ungdomsuddannelser bliver ét naturligt forløb. b) At folkeskolen skal kvalificere og motivere eleverne, så der hos eleverne skabes grundlag for at gennemføre et videre uddannelsesforløb. c) At fagligheden sættes i fokus.

2 d) At der skabes et frugtbart samarbejde mellem skole og hjem således, at forældrene inddrages i ansvaret for deres børns skolegang. e) At der på skolerne arbejdes målrettet med børnenes forskelligartede stærke sider og kompetencer med det formål at skabe succesoplevelser for alle elever. f) At der på kommunens skoler investeres i tidssvarende undervisningsmaterialer, udstyr og fysiske rammer. g) At kommunens folkeskoler skal være attraktive arbejdspladser, hvorved der kan fastholdes og tiltrækkes kvalificerede lærerkræfter. Herunder hører, at der skal være løbende mulighed for efter- og videreuddannelse. Ud over ovennævnte målsætninger, ønsker udvalget at arbejde for indførelse af madordninger på alle skoler med to formål: - at sikre eleverne fornuftigt brændstof til at kunne modtage undervisning og - at sikre indlæring af og tilvænning til sunde madvaner som supplement til hjemmenes egen indsats på det område. Den kvalitative del af debatten og dialogen fremover skal handle om, hvad det konkret betyder for skolernes planlægning og daglige praksis, herunder hvilke ændringer i både planer og daglig praksis det gør nødvendigt. Politiske forudsætninger for kvaliteten i folkeskolen Lolland Kommune har generelt et stort behov for at bruge sine ressourcer mest mulig effektivt og rationelt. Budget 2007 er et markant udtryk for dette behov på alle områder. Også folkeskolen er derfor nødt til at overveje tingene og overveje, hvad der skal laves om på, for at visionen kan realiseres. Igen giver kommunesammenlægningen Lolland Kommune en enestående lejlighed til at nytænke hele systemet fra grunden. Et nøglebegreb i den sammenhæng er bæredygtighed. Når der skal leveres kvalitet, og ressourcerne ikke er overvældende, hvad der så den bedste ramme omkring en fagligt kvalificeret undervisning på alle trin i folkeskolen, og hvordan forbereder vi bedst eleverne på ungdomsuddannelsernes krav og muligheder. En anden nøgleovervejelse i den sammenhæng er at bruge midlerne på det rigtige dvs. det, der fremmer visionen om høj kvalitet i folkeskolen. Det handler bl.a. om at fokusere på det, der er folkeskolens kerneopgave at undervise eleverne. Der er indeholdt heri en række dilemmaer (listen nedenfor er ikke udtømmende), som har skabt konkurrerende fokuspunkter for anvendelsen af skolevæsenets begrænsede ressourcer og dermed reelt været med til at holde ressourcer væk fra kerneopgaven: 2

3 Mursten over for undervisningstid dvs. flere, mindre skoler med mindre klasser og færre lektioner i modsætning til færre, større skoler med større klasser og flere lektioner. Særlige undervisningsforanstaltninger i f.t. elever med særlige behov (af mange forsk. slags) dvs. overvejelser om effekten af evt. særlige foranstaltninger i f.t. de ressourcer, der anvendes på formålet. I det omfang, der kan findes billigere tilbud, der kan give samme effekt, kan der frigøres ressourcer til resten af skolevæsenet. Lærernes arbejdstid anvendes i et vist omfang ikke på undervisning, men på andre opgaver i folkeskolen, som de ikke nødvendigvis er de bedste til at løse eller de eneste, der kan løse. Når samtidigt læreruddannede kan blive sværere at skaffe, er det en overvejelse i højere grad at bruge andre typer uddannede til nogle af funktionerne. Skolekørsel eller undervisningstid dvs. ved brug af f.eks. leg og læring (udvidelse af den formelle skoletid hver dag) indskrænkes behovet for afgange af skolebussen. Samme effekt vedr. buskørsel kan også opnås ved at udvide timetallet for de klassetrin med få timer hver dag. Debatten om den rette brug af skolevæsenets ressourcer kommer til at handle om en stillingtagen til mange traditioner i væsenet. Debatten om at fokusere ressourceanvendelsen er lige relevant uanset, om den samlede økonomiske ramme beskæres eller er til rådighed til omfordeling. Debatten om den rette brug af ressourcerne er også en konstant løbende proces; men med udgangspunkt i kommunesammenlægningen er der nu er anledning til at overveje tingene grundigere. Dilemmaerne kommer ind på forskellig vis i de ting, som Børn- og Skoleudvalget og Lolland Kommune skal have afklaret i den næste tid. Særlige undervisningsforanstaltninger er der en særskilt høringsproces i gang omkring. Anvendelsen af lærernes arbejdstid kommer bl.a. op i f.m. indgåelse af nye arbedstidsaftale i foråret Leg og læring indgår allerede som et af elementerne i debatten om den fremtidige struktur for fritidstilbud for 0. til 3. kl. eleverne. Leg og læring kan skolebestyrelsen i det enkelte skoledistrikt beslutte at indføre eller afskaffe. Skolevæsenets struktur behandles nedenfor som anden afdeling af dette oplæg. Strukturdebatten ligger i tid før der er sket en afklaring af, hvordan kvaliteten i folkeskolens indhold i øvrigt sikres. Årsagen er, at når de økonomiske rammer er begrænsede, er det meget afgørende at vide, hvor mange af ressourcerne der er bundet i strukturen skolebygningerne m.v. Og før strukturen er afklaret, er det også meget svært at fokusere midlerne til bygningsrenovering eller nybyggeri på det, der giver det bedste udbytte fremad. 3

4 Med udgangspunkt i budget 2007 kan de politiske forudsætninger opsumeres således: - Det er til debat, hvordan kvaliteten i folkeskolen sikres inden for den givne ramme. - Det er til debat, hvordan de bæredygtige skoleenheder præcist skal se ud. Derimod: - Det er ikke til debat, at fokus skal være på at sikre kvaliteten i folkeskolen. - Det er ikke til debat, at folkeskolen skal bygges op ud fra undervisningens behov som det afgørende. - Det er ikke til debat, at der skal skabes bæredygtige organisatoriske enheder en bæredygtig skolestruktur, dvs. færre adresser samlet set. Tidsplan Tidsplanen for den kommende proces er tænkt således: December 2006 Debatoplægget godkendes i Børn- og Skoleudvalget og udsendes til offentlig debat og til de nuværende skolebestyrelser. December 2006 til marts 2007: Debat i skolebestyrelser og lokalsamfund vedrørende oplæg og mulige forandringer på kort og lang sigt. Invitation til forslag og ideer bredt. Temamøder i kommunen. Svarfrist for indlæg forventeligt ca. 15. marts 2007 April 2007: Børn og skoleudvalget: Samler op på indlæg om kvaliteten i folkeskolen m.h.p. at definere oplæg til den videre proces for kvalitetsudviklingen ud fra, hvad det er vigtigst at tage fat på først, og hvad der bør vente til senere. Godkender forslag om nye distrikter og ny skolestruktur. Laver en foreløbig status på, hvordan midlerne til renovering og nybygning af skoler skal prioriteres. Kommunalbestyrelsen godkender forslaget nye distrikter og ny skolestruktur og udsender det til formel høring i 8 uger inden sommerferien. August 2007: Endelig beslutning skolestruktur i Børn- og Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen efter høring. August 2008: Nye distrikter træder i kraft august 2008 Skolestrukturen baggrunden for overvejelserne Undersøgelser har vist, at et afgørende middel til at sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet i undervisningen er at sikre lærerne mulighed for at specialisere sig i at undervise i få fag (typisk liniefagene), hvad de så kan blive rigtig gode til. Det er især i overbygningen i 7. til 9. kl., at behovet er udtalt, da undervisningen her er specialiseret i en længere række fag end i de mindre klasser. 4

5 Det er som udgangspunkt ikke muligt at sikre den nødvendige specialisering i overbygningen på 1-2 sporede skoler. Der skal mindst 3 spor til, før timemængden i hvert enkelt fag bliver tilstrækkelig stor. Det er baggrunden for, at der i alle de seneste oplæg omkring skoler i f.m. bæredygtige enheder tales om 3-sporede skoler. Logisk set gælder samme argument for også skoler/overbygninger med endnu flere spor. Imidlertid er der grænser for, hvor store enheder det i en praktisk hverdag giver mening at arbejde med for en leder. Hvis der ønskes enheder med f.eks. 5 spor i overbygningen, bør den derfor adskilles fra indskolingen og mellemtrinnet (som det f.eks. i dag er tilfældet med Maribo Byskole, der i praksis er opdelt med Blæsenborgskolen til indskoling og mellemtrin og Borgerskolen med overbygningen og 10. kl.). Samtidigt giver de flere parallelle spor den større elevmasse mulighed for et mere varieret udbud af fag, så eleverne kan vælge det, de faktisk gerne vil undervises i. Endeligt er der en praktisk overvejelse omkring faglokaler. Et sæt faglokaler kan maksimalt betjene 2½-3 spor. Medmindre der faktisk er rigeligt med faglokaler til rådighed, er det derfor økonomisk at arbejde med moduler af 2½-3 spor, dvs. 2½-3 spor, 5-6 spor og 7½-9 spor. Med dannelsen af Lolland Kommune er der nu mulighed for at strukturere skolevæsenet ud fra dette. Det betyder i første omgang sammenlægning af skoler til større, samlede funktionelle enheder med 3 spor. Det betyder ikke nødvendigvis lukning af nuværende skoler, idet de fleste af de nuværende skoler vil kunne fortsætte som afdelinger med 0. til 6. klasse (som fødeskoler) til den skole, hvor overbygningen samles for hele distriktet. Ved siden af ovenstående, viser udviklingen i antallet af børn i den skolepligtige alder i Lolland Kommune en kraftigt faldende tendens. Det medfører, at vi også af den årsag er nødsaget til at analysere muligheden for omlægning af folkeskolens struktur i kommunen. I denne sammenhæng er det selvfølgeligt både skolesammenlægninger og skolelukninger, der kan være relevant. En analyse over udviklingen af antallet af skolebørn viser, at allerede fra det kommende skoleår har enkelte af de eksisterende skoler vanskeligt ved at etablere klasser som er fagligt pædagogisk forsvarlige. Prognoser over udviklingen i de kommende år viser at tendensen fortsætter. Hovedtal omkring børnetallene I de nuværende overbygningsklasser i Lolland Kommunes skoler er der tilsammen 600 elever på hver årgang. I den lige startede børnehaveklasse-årgang er der tilsammen ca. 490 elever. I den sidst fødte fulde årgang (2005) er der ca. 425 børn. Prognosen tyder på endnu færre børn fremad, så selv en væsentlig tilflytning af børnefamilier vil kun kunne fastholde niveauet med ca. 425 børn pr. årgang. 5

6 Tabel over børnetal i de enkelte nuværende skoledistrikter (faktisk bosiddende børn uanset om de går i folkeskolen eller i privatskole). Privatskolerne tager i dag børn på hver årgang. Årgang Kommune Holeby Distrikt Holeby Skole Halsted Skole Højreby Maribo Nakskov Søllested Maribo Maribo Byskolen Madeskovskolen Skole Landskole Byskole Møllemarkskolen Stormarkskolen Ravnsborg Land Fejø Dannelunde Skole Vestenskov Skole Rødby Skole Havneskolen Pr. 1/ dpl Årg Rudbjerg Rødby Lolland Alle skoler Forudsætninger for strukturforslag Strukturen bygges op af: Indskolingen 0. til 3. klasse Mellemtrinnet 4. til 6. klasse Overbygningen 7. til 9. klasse 10. klasse i særskilte centre Indskolingen karakteriseres ved: Mulighed for helhedsskole med pædagoger og lærere På landet som landsbyskoler med integration af børnehave, SFO og indskoling På landet mulighed for ned til ét spor Høj grad af rummelighed til elever med særlige behov Mellemtrinnet karakteriseres ved: Som hovedregel flere spor på mellemtrinnet På landet mulighed for ned til ét spor Der kan oprettes specialklasser til elever med særlige behov, hvis deres behov tilsiger det Overbygningen karakteriseres ved: Udgangspunktet er 3 spor én samlet overbygning for hver skole Der oprettes som udgangspunkt ikke nye specialklasser i overbygningen, men oprettede føres videre. 10. klasse karakteriseres ved: Oprettes i to særlige centre i Nakskov og Maribo med frit valg for eleverne I Nakskov som brobygning på Nakskov UddannelsesCenter I Maribo som traditionel 10. klasse 10. klasse forudsættes i øvrigt ens i begge de nedennævnte modeller. 10. kl. vil derfor ikke bliver yderligere behandlet i denne sammenhæng. De nye skoledistrikter karakteriseres ved: 6

7 Én skole på flere matrikler Med én bestyrelse, Med én skoleleder, Med én administration Med ét pædagogisk råd Med ét samarbejdsorgan (forventeligt et MED-udvalg) På baggrund heraf er lavet to strukturforslag, model A og model B, som præsenteres på de følgende sider. Model A I model A er oplægget 5 nye skoledistrikter, hvor der i hovedparten af distrikterne bliver en overbygningsskole som alle har et fuldt forløb fra 0. til 9. klassetrin. Der vil yderligere være en del fødeskoler med indskoling og mellemtrin. 5 Distrikter model a Dannelunde Vestenskov Nakskov By Møllemark Ravnsborg Fejø Madeskov Søllested Stormark Halsted Havneskole Rødby Holeby Maribo by Maribo land Skolenetværk 7

8 Distrikt 1 Nakskov Byskole, Overbygning Møllemarkskolen Nedslidt bør nedlægges Dannelunde eller Vestenskov skoler Kun behov for en af skolerne Indskoling, mellemtrin med integration af Børnehave, SFO Distrikt 3 Maribo Byskole - på Blæsenborgskolen Overbygning inkl. 10. klasse - på Borgerskolen Maribo Landskole Indskoling, mellemtrin Distrikt 2 Rødby Skole, Overbygning Holeby Skole Havneskolen Distrikt 4 Stormarkskolen Indskoling, mellemtrin og overbygning Oprindeligt skoledistrikt udvides mod øst Søllested Skole Oprindeligt skoledistrikt udvides mod øst og nord Halsted-Avnede Centralskole Nedlægges som folkeskole Omlægges evt. til specialskole Distrikt 5 Madeskovskolen, Overbygning Ravnsborgskolen Oprindeligt skoledistrikt udvides mod sydøst. Fejø Skole Indskoling med integration af Børnehave, SFO 8

9 Model B I model B er oplægget 4 nye skoledistrikter, hvor der i hvert af distrikterne bliver en overbygningsskole som alle har et fuldt forløb fra 0. til 9. klassetrin. Der vil yderligere være en del fødeskoler med indskoling og mellemtrin. Forskellen til model A er, at de tre vestlige distrikter (distrikt 1, 4 og 5 ovenfor) er slået sammen til to nye distrikter. 4 Distrikter - model b Nakskov By Dannelunde Madeskov Vestenskov Møllemark Stormark Søllested Ravnsborg Fejø Halsted Rødby By Holeby Havneskole Maribo by Maribo land Skolenetværk Distrikt 1 Nakskov Byskole, Overbygning Madeskovskolen Møllemarkskolen Nedslidt bør nedlægges Dannelunde eller Vestenskov Skole Kun behov for en af skolerne og med integration af Børnehave, SFO Distrikt 2 Rødby Skole, Overbygning Holeby Skole Havneskolen 9

10 Distrikt 3 Maribo Byskole - på Blæsenborgskolen Overbygning inkl. 10. klasse - på Borgerskolen Maribo Landskole Distrikt 4 Stormarkskolen Indskoling, mellemtrin og overbygning Oprindeligt skoledistrikt udvides mod øst Ravnsborgskolen Oprindeligt skoledistrikt udvides mod sydøst. Fejø Skole Indskoling med integration af Børnehave og SFO Søllested Skole Oprindeligt skoledistrikt udvides mod øst og nord Halsted-Avnede Centralskole Nedlægges som folkeskole Omlægges evt. til specialskole Den konkrete udmøntning distrikt for distrikt Ud fra ovenstående vil der være en lang række spørgsmål, som har brug for en afklaring i f.t. de enkelte skoler ud fra de helt konkrete sammenhænge. Administrationen påtænker at nedsætte en arbejdsgruppe for hvert af de nye distrikter, når det står klart, hvilke det bliver i marts-april Arbejdsgrupperne kan bestå af repræsentanter for hver af de nuværende skolers bestyrelser, ledelser og pædagogiske råd sammen med skolesektoren. Disse arbejdsgrupper vil kunne lave en konkret plan for, i hvilken takt den nuværende struktur så hurtigt som muligt i praksis kan ændres til den nye struktur. For nærværende ville alle de nye skoledistrikter (uanset om det bliver 4 eller 5 i alt) have flere overbygningsspor end 3. Derfor kan en 3-sporet overbygning ikke endeligt etableres, før de nuværende spor kan slås sammen til maksimalt 3 spor. Der bliver en overgangsperiode, selvom den skal være så kort som mulig. Arbejdsgrupperne kan også få foretaget den nødvendige gennemgang af de nuværende skolebygninger m.h.p. at finde den optimale udnyttelse af lokaliteterne i den nye struktur under hensyntagen til de øvrige relevante rammevilkår. Skolelederne vil på de månedlige skoleledermøder kunne følge processen i samarbejde med skolesektorens chef og administration. Jørn Unnerup / Bjarne Voigt Hansen Direktør Sektorchef 10

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Kloge investeringer i Lollands fremtid. Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur

Kloge investeringer i Lollands fremtid. Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur Kloge investeringer i Lollands fremtid Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur Godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 29. september 2016. Indholdsfortegnelse Forord... 3 En fleksibel

Læs mere

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud Skitse A for område- og skolestruktur Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler Beskrivelse af forslag 1. Furesø Kommune opdeles i 4 distrikter, hvor der er sammenhæng mellem dagtilbud og skole, så hver områdeinstitution

Læs mere

Tanker om skolestruktur 2012

Tanker om skolestruktur 2012 Tanker om skolestruktur 2012 Vigersted Skolebestyrelse vil starte med at pointere, at når vi skal diskutere en fremadrettet og langstidsholdbar skolestruktur, så skal og bør der være overskud til at se

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man?

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man? Kort overblik over folkeskolereformen Hvad skal man? Hvad kan man? Timetal og indhold Område Skal Kan Undervisningstimetal og fag Opfylde minimumstimetal i dansk, matematik og historie og samlet timetal

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Erfaringer og evidens udefra Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Opsummering: Hvorfor grundskoler og overbygningsskoler Skoler for elever fra 7. til 9. klassetrin: Flere unge skal

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010 Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune 21. juni 2010 2/23 Indhold: Indledning... 4 En folkeskole i overmorgen - Visioner og mål...4 Hvorfor en ny skolestruktur...4 Konkrete målsætninger

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag Opsamling på hovedtræk i strukturforslag BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 Arbejdsgruppernes opgave Strukturarbejdsgrupperne har haft til opgave, at foreslå et strukturscenarium der skaber besparelse

Læs mere

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Dette overordnede mål med strukturdebatten er diskuteret ud fra følgende fire perspektiver:

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Temamøde i Byrådet den 24. juni 2014 Samle op på dialogmøder mellem skolebestyrelserne og Børne- og Ungeudvalget Drøfte tidsperspektiv for

Læs mere

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard Bilag 1 Afsender Kort opsummering af høringssvar vedr. Skolestruktur pr. 1. juni 2011 Preben Leonhardt Ønske om opmærksomhed på oplistede punkter. Bl.a. faldende elevtal på Søholmskolen og Asgårdskolen,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision.

Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision. Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision. Hvad arbejder vi hen imod? Strukturen i fremtidens skole Tænkt af skolebestyrelsen 2011 2013 Pædagogikken / Fagligheden Tænkt af personalet

Læs mere

Forslaget til ny skolestruktur suppleres af et andet bilag i sagen, der indeholder beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel.

Forslaget til ny skolestruktur suppleres af et andet bilag i sagen, der indeholder beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel. Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, oktober 2011 Forslag til ny skolestruktur Indledning Holbæk Kommune står ligesom mange andre kommuner overfor store udfordringer på folkeskoleområdet. De kommende år

Læs mere

Visionstema 1: Vi fokuserer på trivsel og lyst til at lære i fællesskabet

Visionstema 1: Vi fokuserer på trivsel og lyst til at lære i fællesskabet NOTAT 3 scenarier for fremtidig skolestruktur OPDATERET Dato: 27. september 2011 Sags nr.: 330-20-791 Afdeling: Center for Skole Sagsbehandler: Trine Rose Dette notat beskriver 3 scenarier for fremtidig

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Baggrund Da Lolland Kommune slog dørene op i 2007, stod det fra starten klart, at børne- og skoleområdet var afgørende for udviklingen.

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Bevar overbygningen på Jels Skole Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Overbygningen på Jels Skole Fakta elevtal Fakta økonomi 360 gr. undersøgelse Fakta faglighed Undersøgelser Bløde

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

NOTAT. Placering af Specialskole

NOTAT. Placering af Specialskole Placering af Specialskole DATO 28. januar 2014 SAGS NR. Ved den politiske vedtagelse af Udmøntningsnotatet for implementeringen af specialanalysen i april 2013, blev det besluttet, at de nuværende tre

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

COMBIPLUS. 1 overbygningsskole på 3 adresser ( 2 i by og 1 på land) landskoler på 4 adresser. 1 byskole på 2 adresser

COMBIPLUS. 1 overbygningsskole på 3 adresser ( 2 i by og 1 på land) landskoler på 4 adresser. 1 byskole på 2 adresser COMBIPLUS 1 overbygningsskole på 3 adresser ( 2 i by og 1 på land) 7. - 10 7. - 10 7. - 10 4 landskoler på 4 adresser 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 1 byskole på 2 adresser 0. 6. 0. 6. I alt: 6 skoler, heraf

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole.

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Analyseområde Høringssvar 7. klasse Vi mener, at 7. klasse skal forblive på de små skoler. Vi indstiller

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere