Forslag til Lokalplan 183. for et område til blandede byfunktioner mellem Solbjergvej, Sylows Allé og Falkoner Allé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 183. for et område til blandede byfunktioner mellem Solbjergvej, Sylows Allé og Falkoner Allé"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan 183 for et område til blandede byfunktioner mellem Solbjergvej, Sylows Allé og Falkoner Allé 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den 8. oktober 2013 til den 3. december 2013 og kan endvidere ses på Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Kommune og til inden den 3. december Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Web: oktober

3 Lokalplan 183 for et område til blandede byfunktioner mellem Solbjergvej, Sylows Allé og Falkoner Allé INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Indledning... 5 Baggrunden for lokalplanen... 5 Det eksisterende område... 6 Lokalplanens indhold... 6 Miljøforhold... 9 Forhold til til anden planlægning BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljøforhold Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Grundejerforening Ophævelser af lokalplan og servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelse Bilag

4 4

5 Holger Tornøes Passage REDEGØRELSE INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette forslag til lokalplan 183. Frederiksberg Centret Frederiksberg Station Solbjergvej Frederiksberg Gymnasium Falkoner Allé Sylows Allé Falkoner Centret Lokalplanområdet og det omgivende kvarter BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Frederiksberg Kommune har modtaget en ansøgning om indretning af en café, spillested og revy/teater i kælderen af ejendommen Solbjergvej 3. Lokalerne anvendes i dag til gave- og interiørbutik. Ejendommen er i dag omfattet af en lokalplan, som udlægger lokalplanområdet til boligformål med undtagelse af ejendommene langs Falkoner Allé, som også kan indrettes som erhverv og forretningsvirksomheder. Der skal derfor tilvejebringes en ny lokalplan med en ændret anvendelse før der kan indrettes café, spillested og revy/teater. 5

6 DET EKSISTERENDE OMRÅDE Stedets karakter Lokalplanområdet udgør en del af Frederiksberg bymidte ved Frederiksberg Centret og Frederiksberg Station, som er en unik sammensætning af et urbant knudepunkt i kombination med campusliv, kulturliv samt butiks- og strøggadeliv. Med metrostationen, Frederiksberg Centret og en høj koncentration af vigtige bymæssige funktioner er området hurtigt blevet et af Frederiksbergs vigtigste og mest intense steder, som byens urbane centrum og som knudepunkt og kobling til resten af Hovedstaden. Området er i dag under stor omdannelse og udvikling med ny metrostation, udvidelse af Frederiksberg Centret, ny metroforplads i Holger Tornøes Passage og på sigt reetablering/nyindretning af områderne som i dag anvendes til metrobyggeplads. Kulturmiljø Lokalplanområdet er del af kulturmiljøet omkring Frederiksberg Centret. Særligt vigtigt for lokalplanområdet er særligt Hovedbibliotekets placering sammen med Frederiksberg Centret og pladserne Solbjerg Plads, Solbjerg Torv og Falkoner Plads fra Bevaringsværdige bygninger og beplantning Lokalplanområdet omfatter bevaringsværdig bebyggelse. Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan De tre bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden komunalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter er undtaget. Træer over 25 år gamle må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Bebyggelse Lokalplanområdet udgøres af karreen mellem Solbjergvej, Holger Tornøes Passage, Sylows Allé og Falkoner Allé. Bebyggelsen er etagebebyggelse i 5 etager med udnyttet tagetage. En enkelt bebyggelse mod Falkoner Allé er opført i 3 etager. Bebyggelsen mod Falkoner Allé er opført omkring 1900 tallet, mens bebyggelsen mod Solbjergvej er opført 1940 og bebyggelsen mod Sylows Allé er fra LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål er at fortsat at sikre mulighed for et område med blandede byfunktioner i form af boliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, caféer, restauranter, spillested, teater og lignende. Ligesom tidligere åbner lokalplanen mulighed for erhverv i ejendommene langs Falkoner Allé. Samtidig åbner lo- 6

7 kalplanen mulighed for erhverv i stueetagen i ejendommene langs Solbjergvej og i hele ejendommen Solbjergvej 3. Lokalplanen åbner ikke mulighed for ny bebyggelse i området. Veje, stier og parkering Der ændres ikke på vej-, sti- eller adgangsforholdene med lokalplanen. Der er i lokalplanen indsat parkeringsbestemmelser fra Kommuneplan 2013, som vil skulle overholdes ved nybyggeri, til- eller ombygninger. Bebyggelsens omfang og placering Det er med lokalplanen ikke formålet, at der skal opføres ny bebyggelse. Lokalplanen indeholder kommuneplanens rammebestemmelser i forhold til bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Bebyggelsens ydre fremtræden Frederiksberg Kommune har udgivet en pjece med vejledning om udformning af facader og skilte under hensyntagen til bygningernes arkitektur. Skilte- og facadepjecen kan findes på kommunens hjemmeside. Ubebyggede arealer Det er ikke formålet med lokalplanen, at give mulighed for ny bebyggelse. Lokalplanen indeholder derfor kommuneplanens bestemmelser om størrelsen på opholdsarealet, som skal overholdes ved ændret anvendelse. Den nordøstlige del af lokalplanområdet er i dag inddraget til metrobyggeplads. Arealet har tidligere været parkeringsplads for ejendommen Sylows Allé 4 og skal reelt reetableres, når den nye metrolinje - Cityringen - åbner i Lokalplanens sammenhæng med omgivelserne Området mellem Fasanvej st. og Frederiksberg st. er under forvandling. Frederiksberg Centret udvides, der kommer ny metrostation ved Holger Tornøes Passage og CBS skal udvides. Frederiksberg Centret har etableret en ny indgang mod syd og arbejder ligeledes med udadvendte funktioner som cafeér, butikker og restauranter mod pladsen mod syd. I forbindelse med områdets forvandling skal rummet syd for Frederiksberg Centret og den nye metroforplads i Holger Tornøes Passage gentænkes også set i forhold til sammenhængen med de øvrige byrum i området. Området er i dag et vigtigt trafikalt knudepunkt med metro, busstop og regional cykelsti med et intensivt flow af mennesker på vej til og fra Metroen, Frederiksberg Centret og de mange øvrige institutioner og funktioner i området. Det er visionen at der foran pladsen ved Frederiksberg Centret kan etablere et større samlet attraktivt byrum med mulighed for ophold, byliv, bevægelses og transit. Byrummene skal give 7

8 Holger Tornøes Passage Frederiksberg Centret Frederiksberg Station Byrum foran Frederiksberg Centret Solbjergvej Parkeringsplads Frederiksberg Gymnasium Sylows Allé Falkoner Centret Igangværende projekter i området de mange daglige brugere en komfortabel, smuk og intens oplevelse af storbystemning og mangfoldighed, hvor flow bevægelse, fremkommelighed, tilgængelighed og ophold er omdrejeningspunkt og generator for bylivet. Der arbejdes bl.a. med en ændret udformning af Solbjergvej til et shared space - et fælles areal for alle trafikanter - så den understøtter visionen om at skabe sammenhæng på tværs mellem Frederiksberg Centret og den nye metroforplads i Holger Tornøes Passage. Parkeringspladsen i lokalplanområdet nordvestlige del ligger centralt i området mellem Frederiksberg Centret, den kommende metrostationen i Holger Tornøes Passage og den eksisterende metrostation. Parkeringsplads er i øjeblikket og frem til 2018 inddraget som byggeplads for den kommende metrostation i Holger Tornøes Passage for Cityringen. Det er pt. planen, at parkeringspladsen efter endt metrobyggeri skal reetableres. Pladsen kan imidlertid komme til at spille en stor betydning i sammenhængen på tværs i området og i forhold til bylivet i området. Pladsen har en central placering og en god soleksponering det meste af dagen året rundt. Nærværende lokalplan giver ikke mulighed for en ændret anvendelse af parkeringspladsen til byrum. En eventuel omdannelse af parkeringspladsen bør imidlertid indgå som en overvejelse Shared Space Ved en shared space løsning færdes alle trafikanter på lige vilkår uden at nogle brugere er dominerende. Rummet er uden niveauforskelle og afmærkninger til opdeling af de forskellige trafikanter. Reguleringsformen er ved hjælp af opmærksomhed, øjenkontakt og forhandling med de øvrige bruger. 8

9 i forbindelse med udvikling af området og indarbejdes i en fremtidig lokalplan. MILJØFORHOLD Støj En lokalplan må kun udlægge areler til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af støjafskærmende foranstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det er kun anvendelsen mod Solbjergvej der ændres, idet der åbnes mulighed for erhverv primært i stueetagen. Anvendelserne mod Falkoner Allé, Sylows Allé og Holger Tornøes Passage er uændret i forhold til gældende lokalplan. Ifølge kommunens støjkortlægning ligger støjniveauet fra trafikken på Solbjergvej på 58dB (L den ). Støjen fra trafikken ligger således på niveau med eller under niveau med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser afhængig af, om der er tale om boliger eller erhverv. En café, spillested og revy/teater er en virksomhed som heller ikke må påføre omkringliggende støjfølsomme anvendelser støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det vurderes, at da der er tale om en indendørs aktivitet i en bygning, som kun bruges til erhvervsmæssigt formål, vil virksomheden ikke påføre omkringliggende anvendelser støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det kan imidlertid vise sig at være et problem. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om, at bygninger med støjende aktiviteter skal støjisoleres af hensyn til naboer. Jordforurening Dele af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det vil sige, at der i forbindelse med jordbundsundersøgelser er konstateret jordforurening på området. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsen tilladelse, jf. jordforureningslovens 8. Erfaringsmæssigt er en stor del af Frederiksberg Kommune dog belastet af diffus jordforurening, stammende fra opfyld og luftbåren forurening. Der bør derfor udføres tiltag der sikrer omgivelserne mod forureningen. Ved indretning skal det dokumenteres, at de øverste 0,5 m jord på ubefæstede områder er ren, jf. jordforureningslovens 72. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et bymæssigt områder, der er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. I området kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis det fører til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændring af arealanvendelse der fremmer godt grundvand skal generelt fremmes. Lokalplanområdet ligger mere end 300 meter fra nærmeste indvinding. 9

10 Holger Tornøes Passage Solbjergvej Falkoner Allé Sylows Allé Grænse for lokalplanen Forurenede grunde V2 Forurenede grunde Området er overalt beskyttet af et dæklag på mellem meter. Området er kortlagt på vidensniveau 2 p.g.a. konstateret forurening fra områdets tidligere anvendelse. Regnvand vil kun blive nedsivet, såfremt det jordforureningsmæssigt planlagte arealanvendelse ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Der vil ikke blive opført nye bygninger inden for lokalplanområdet. Den ændrede anvendelse, som lokalplanen giver mulighed for, vurderes ikke at have en negativ betydning for grundvandet. Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af vandressourcen kan ses på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Bygge- og anlægsarbejder Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Til forskriften hører Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside. Caféer og restauranter Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af kommunens Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelseslo- 10

11 ven og kan findes på kommunens hjemmeside. Affald Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering/miljøscreening I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (Jf. lov om miljøvurdering af 24. september 2009). Screeningen viser, at de anvendelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Kommuneplan 2013 Rammer for lokalplanlægning I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeområde 1.C.1, som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner med mulighed for blandt andet detailhandel, kontor- og serviceerhverv, cafeer og restaurationer. Detailhandel Lokalplanområdet ligger inden for Frederiksbergs detailhandelsstruktur inden for det primære centerområde, Lokalplanen åbner ikke mulighed for yderligere detailhandel end den eksisterende detailhandel i området. Detailhandelsområdet udvides, i overensstemmelse Kommuneplan 2013, i forhold til den gældende lokalplan til også at omfatte stueetagen langs Solbjergvej. I denne lokalplan udlægges m 2 etageareal til detailhandel. Butiksstørrelserne fastlægges til maksimalt 500 for dagligvarebutikker og 300 for udvalgsvarebutikker. Da lokalplanområdet udgør en del af det primære centerområde, og der ikke udlægges yderligere detailhandel end den eksisterende detailhandel i området, vurderes det ikke at have en betydning for hverken trafikken eller de øvrige butikker i området. Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplaner Området er idag omfattet af Lokalplan 38. Lokalplan aflyses i sin 11

12 helhed for så vidt angår nærværende lokalplanområde Servitutter Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af 18. Der er i dag tinglyst en servitut af 23. januar 1867 på matr. 59g Frederiksberg om bl.a. bebyggelsens omfang samt forbud mod særlig næringsdrift iht. lov af Bestemmelserne er afløst af nyere lovgivning og aflyses derfor som uforenelig med lokalplanen. Endvidere er tinglyst en offentligretlig servitut af 21. august 1939 på matr. 59g Frederiksberg bl.a. vedr. forbud mod udsalg i kælderen. Denne servitut vil være i strid med lokalplanens formål om at give mulighed for erhverv (kontor- og serviceerhverv, detailhandel, café, restaurant, spillested, teater o.l.) i stue- og kælderetagen i ejendommene langs Solbjergvej. Påtaleberettiget er Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Servitutten skal derfor aflyses. Byggelovgivningen For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesreguelrende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt hvor lokalplanen er vedtaget. Museumsloven Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum underettes. Jordforureningsloven Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom anvendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/anlægsarbejde på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde. Tilladelsen kaldes en 8-tilladelse. 12

13 LOKALPLAN 183 for et område til blandede byfunktioner mellem Solbjergvej, Sylows Allé og Falkoner Allé BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål bemærkninger at udlægge lokalplanområdet til centerformål med blandede byfunktioner, at muliggøre indretning af erhverv i stue- og kælderetagen langs Solbjergvej og Falkoner Allé, at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger, at sikre, at området omkring Frederiksberg Centret bevares og fortsat udvikles som kulturmiljø. 2. Områdets afgrænsning bemærkninger 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdelte ejerlejligheder: 59c, 59d, 59e, 59f, 59g og del af 59i alle Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 11. juli 2013 udstykkes og opdeles fra disse. 3. Områdets anvendelse bemærkninger Blandede byfunktioner 3.1 Området må anvendes til blandede byfunktioner i form af boliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, caféer, restauranter, spillested, teater o.l. 3.2 Ejendomme langs Falkoner Allé kan benyttes til bolig- og erhvervsformål. Ejendomme langs Sylows Allé og Holger Tornøes Passage kan kun anvendes til boligformål. 13

14 Ejendomme langs Solbjergvej kan benyttes til bolig- og erhvervsformål. Erhvervsformål kan dog kun ske i stue- og kældereetagen og i ejendommen Solbjergvej Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal, parkerings- og adgangsareal for beboere. Detailhandel 3.4 Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for lokalplanområdet ikke overstige m². Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 500 m² for dagligvarer og 300 m² for udvalgsvarer. 3.5 Langs Solbjergvej og Falkoner Allé kan der etableres butikker i facadebebyggelsen og langs tilstødende veje i de tilfælde, hvor facadebebyggelsen inden for samme ejendom fortsætter om hjørnet. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens areal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m Der må ikke indrettes erhverv over en bolig. 4. Vej-, sti og parkeringsforhold bemærkninger Vejadgang 4.1 Vejadgang til området skal foregå fra Solbjergvej, Falkoner Allé og Sylows Allé. Parkeringspladser 4.2 Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig. Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 erhvervsformål. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En eventuel dispensation skal behandles henhold til planlovens 19 og

15 Handicap-parkeringspladser 4.3 Der skal etableres handicap-parkeringspladser i henhold til tabellen til højre. Handicap-parkeringspladser må kun placeres i nærheden af indgangen til bebyggelsen. Hver handicap-parkeringsplads til en almindelig bil skal være mindst 3,5 m bred og 5 m lang. Hver handicap-parkeringsplads til en kassebil skal være mindst 4,5 m bred og 8 m lang. Antallet af handicap-parkeringspladser er fastsat retningslinjer i DS 3028, Tilgængelighed for alle : P-pladser i alt Handicap-Ppladser Heraf alm. biler Heraf kassebiler Cykelparkeringspladser 4.4 Der skal anlægges 2 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 pr. 25 m 2 erhvervsformål. 5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger 5.1 Der må ikke opføres ny bebyggelse i området. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger Bevaringsværdige bygninger 6.1 Bygninger vist på kortbilag 2, udpeges som bevaringsværdige. Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på nogen måde ændres i deres ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Bevaringsværdige bygninger skal ved konstruktive ændringer, ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning af tag, vinduer, døre mv. udformes, således at bygningens oprindelige karakter bibeholdes. Undtaget er indre ombygninger, som ikke ændrer bygningens udseende. Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse af ændringer af bevarringsværdige bygninger forudsætter dispensation efter planlovens 19 og 20. Bygningerne må ikke fremstå med grafitti. Skilte og reklamer 6.3 Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk. 15

16 6.4 Skiltningen må kun fremstå som enkeltbogstaver direkte på facaden. Bogstaverne skal placeres, så de understreger og forstærker bygningens arkitektoniske opdeling. Bogstaverne skal placeres symmetrisk over et forretningsvindue eller en dør. Såfremt der på ejendommens facade er et pudset skiltebånd, skal bogstaverne placeres der. Vejledning om skiltning kan findes i Frederiksberg Kommunes facadeog skiltepjece. Pjecen findes på kommunens hjemmeside. Pjecen er offentliggjort Skiltning må desuden placeres som bogstaver på butiksvinduet og som udhængsskilte vinkelret på facaden. 6.6 Der må opsættes markiser over butiksvinduer i refleksfrit materiale i afdæmpet farve. Såfremt der er er flere butikker i samme ejendom, skal markiserne samordnes. 6.7 Det er ikke tilladt at opsætte faste baldakiner. 6.8 Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (billboards) må ikke opsættes. 6.9 Der kan ikke udføres gavludsmykninger og -malerier. 7. Ubebyggede arealer bemærkninger Opholds- og legearealer 7.1 Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse skal der etableres opholdsarealer svarende til 50 % og 10% af bruttoetagearealet for hhv. boliger og erhverv. Opholdsarealet skal indrettes til ophold, legearaler og/eller idrætsarealer. Krav til opholdsarealer fastsættes i forhold til ejendommens anvendelse Anvendelse % Familieboliger 50 Kollegie- og ungdomsboliger, 30* samt ældre- og plejeboliger Institutioner til børn og unge 50* Andre institutioner, erhverv og undervisning 10 *Krav til opholdsarealer i tilknytning til offentlige servicetilbud og almennyttige formål, herunder plejeboliger samt daginstitutioner og skoler mv., kan fastsættes på bggrund af en konkret vurdering. 16

17 Bevaringsværdig beplantning 7.2 Træer over 25 år gamle, bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommuneplan 2013 En tilladelse efter denne bestemmelse forudsætter dispensation efter planlovens 19 og 20. Affaldshåndtering 7.3 Inventar til affaldshåndtering skal afskærmes med en indhegning, pergola eller lignende. 8. Miljøforhold bemærkninger Isolering mod støj 8.1 Bebyggelse skal udformes og indrettes således, at de omkringboende sikres mod støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra aktiviteter i lokalplanområdet. 9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg bemærkninger 9.1 Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering af de for området fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen skal passe til områdets karakter. 10. Grundejerforening bemærkninger 10.1 Ingen bestemmelser. 11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger Lokalplan Lokalplan nr. 38, tinglyst 6. december 1983 ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 59c, 59d, 59e, 59f, 59g og 59i. Private servitutter 11.1 De i servitutredegørelsen, bilag 2, beskrevne tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål og som ikke bortfalder som følge af planlovens 18, ophører. I henhold til planlovens 18 (lokalplanens retsvirksninger) bortfalder private tiltandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med lokalplanens konkrete bestemmelser. 17

18 12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger Ny anvendelse af bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmelser er opfyldt: Støj 12.1 Bebyggelsen skal udføres og indrettes således, at brugerne i fornødent omfang skærmes mod støj fra aktiviteter i lokalplanområdet. Affaldshåndtering 12.1 Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til 7.3. Parkering 12.2 Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i henhold til Opholdsarealer 12.3 Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til Retsvirkninger bemærkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Når et lokalplanforslag er i offentlig høring gælder midlertidige retsvirkninger, jf. planlovens 17. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, dog højst et år efter offentliggørelsen, som er den 8. oktober

19 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Dette er lokalplanens endelige retsvirkninger jf. planlovens 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse. 14. Vedtagelse bemærkninger Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 30. september Jørgen Glenthøj Borgmester / Ulrik Winge By- og Miljødirektør 19

20 20

21 af 7000di 7000dn 7000dp 47s 47br 47cc 47cd 47bq 47bx 11ey 11bh 11ef 11dn 11eo 11ex 11do 11bø 11dq 11cu 11eu 11bc 11ev 11d 11cp 11cm 11dl 11e 11fh 11gp 11fk 11ee 11ct 11dm 11bd 11ce 11fi 11cy 11cg 11dø 11ec 47i 59p 84i 59g 59n 59i 101a 59y 239a 59as 226a 239c 59d 84h 59ae 59f 59e 84d 59ao 101c 42a 103a 59ag 84a 59h 84c 42b 103b e 59c 47ch 47cg 47bu 47e 45cæ 47ci 47 47ca 45bd 45d 47bs 45ab 47bø 45f 45e 47bæ 47bz 47h 45z 47cf 45cø 45be 13ce 45bk at 45az 45bu 45bc 45i 45aa 45r 47f 47bv 47ce 47g 45db 45cz 47d 45 10m By- og Miljøområdet LOKALPLAN 183 Grænse for lokalplanen Kortbilag 1 1: Solbjergvej Sylows Allé Falkoner Allé Holger Tornøes Passage

22 Holger Tornøes Passage Solbjergvej Falkoner Allé Sylows Allé Grænse for lokalplanen Bevaringsværdige bygninger - kategori 3 og 4 LOKALPLAN 183 By- og Miljøområdet Kortbilag 2 1:

23 Bilag 2 Servitutredegørelse Servitutredegørelse af i henhold til planlovens 15, stk. 2 nr. 16 og 18. : Nedenstående servitutter ophører: Matr. Dato Omhandlende 59g Dokument om bebyggelsens omfang samt forbud mod særlig næringsdrift mv. iht. lov af Private byggerservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af planen jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 23

24 24

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Prinsesse Maries Alle

Lokalplan nr for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Prinsesse Maries Alle Lokalplan nr. 140 for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A Svanholmsvej Svanholmsvej Schønbergsgade Schønbergsgade Gammel Kongevej Gammel Kongevej Prinsesse Maries Alle Prinsesse Maries Alle Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Nordre Fasanvej 15-23

Lokalplan nr for et område ved Nordre Fasanvej 15-23 Lokalplan nr. 129 for et område ved Nordre Fasanvej 15-23 2004 Lokalplan nr. 129 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat. Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Videbæk i september 198o. J.nr IMR.T7 FOR KARREEN BREDGADE-SØNDERGADE- Videbæk kommune. Tlf. o

Videbæk i september 198o. J.nr IMR.T7 FOR KARREEN BREDGADE-SØNDERGADE- Videbæk kommune. Tlf. o Videbæk i september 198o. J.nr. 27-11-17 IMR.T7 FOR KARREEN BREDGADE-SØNDERGADE- GL. KONGEVEJ TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66 l Forhold til anden planlægning. 15-rammerne Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere