L okalp lan nr. C2 -V (Ib. nr. 44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L okalp lan nr. C2 -V (Ib. nr. 44)"

Transkript

1 Nakskov Kommune L okalp lan nr. C2 -V (Ib. nr. 44) Havnekarreen syd for Smdergade Y n Udviklingsafdelingen Maj 1996

2 Lokalplan nr. C2-V Havnekarreen syd for Søndergade Indledende afsnit Indholdsfortegnelse Indledende afsnit Indledning... Baggrund for lokalplanen... Eksisterende forhold... Visioner, eksempel på fremtidige dispositioner i karren... Forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til den overordnede planlægning... Regionplan... Kommunep 1 an... Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring Hidtidig planlægning.,... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger... Lokalplanbestemmelser for Lokalplan nr. C2-V 1 Lokalplanens formål... 2 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold... 5 Bebyggelsens placering.,... 6 Bebyggelsens omfang og udformning... 7 Bebyggelsens ydre fremtræden... Bestemmelser for nye facadehuse... Bestemmelser for eksisterende huse... Bestemmelser for butiksfacader... 8 Ubebyggede arealer... 9 Fællesanlaeg... 1 O Bevaring af eksisterende bebyggelse Ophævelse af lokalplan... Vedtagelsespåtegning... Tinglysningspåtegning... Kortbilag A. B og C Nakskov Kommune. maj 1996 side 1

3 Indledende afsnit Indledning Denne lokalplan omfatter Havnekarreen syd for Søndergade omkranset af Søndergade, Badstuestræde, Havnegade og Nybrogade. Lokalplanen omfatter ikke gadearealerne, men medtager randbebyggelsen mod de nævnte gader. Baggrund for lokalplanen Lokalplanen er primært udarbejdet i anledning af kommunens ønske om at sikre, at fornyelsen i karreen sker i overensstemmelse med de retningslinier for bybevaring, der er fastlagt i Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring. Det er ligeledes hensigten at pege på en ønskelig udvikling både med hensyn til fremtidigt nybyggeri, fremtidig vedligeholdelse af eksisterende bygninger og disponering af friarealer, parkeringsarealer og færdselsarealer i karreen. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter en del af de såkaldte Kabmandskan-eer. Planstrukturen afspejler et væsentligt kulturhistorisk træk, kendetegnet ved aflange matrikler, som danner skel mellem de forskellige købmandsgårde. I hele karreens dybde forløber de parallelle stræder og gangpassager, som skaber den fysiske forbindelse mellem vandet og byen. Mod hovedgaden, Sandergade, ligger de præsentable toetages beboelseshuse, som ved deres arkitektur med klassicistiske stiltræk og ofte fine detaljerigdom i facaden danner en ensartet og harmonisk vægflade mod byens hovedstrøg. Bagved strækker sig mod havnen de mere ydmyge arbejdsbygninger, som fordeler sig på langs og på tværs i den aflange, smalle matrikelstruktur med rumdannende bag- og sidebygninger, lagerbygninger, værksteder og vognporte. En bebyggelsesstruktur, som samlet skaber et ressourcefyldt og bevaringsværdigt bebyggelsesmiljø af gennemtrængelige bygningsvolumener, som via passager, portrum og smøger forbinder det ene intime gårdrum med det næste. Nakskov Kommune, maj 1996 side 2

4 Indledende afsnit Men strukturen er flere steder præget af opløsning, især i området ved Dronningensstræde, hvor store parkeringsarealer ligger som åbne sår i bebyggelsen. Mod havnen markerer de store gavlvendte magasin- og pakhusbygninger sig som en væsentlig profil i havnefronten. Ved udgravninger i den gamle bydel skal kommende bygherrer være opmærksom på Museumslovens $ 26: Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det bermer fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til rigsantikvaren og fundne genstande, der ikke skal afleveres efter 27, stk. 2, skal efter anmodning afleveres til denne. Ligeledes skal kommende bygherrer være opmærksom på $20 i Lov om affaldsdepoter: Såj?emt der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller en forurening afjorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. Visioner, eksempel på fremtidige dispositioner i karreen I det følgende er beskrevet en mulig indretning af karreen i fremtiden. Det understreges, at det blot er et eksempel, som ikke er bindende. De bindende retningslinier er alene de bestemmelser, der er medtaget i lokalplanbestemmelserne. (side 1 O) Med henvisning til figur 1, side 5, bemærkes, hvis vi starter i den vestlige ende af karreen, til venstre på figuren, at der er bygget et nyt langhus i vejskellet til Badstuestræde. Der har tidligere ligget et hus på dette sted. Dette nye hus kan anvendes til mange forskellige formål: Fiskeforretning, turistkontor (nyhedsformidling, servicekontor), fritidsinformation, foreningslokaler, museum, udstillingslokaler, badstue, motions-/solcenter, off. toilet, overdækket parkering, garager, præsentabel adgang til Axeltorv, o.s.v.. Den gamle lagerbygning (det tidligere Favør) er fjernet, men gårdområdet er afskærmet til det næste gårdrum med murværk. Gården er indrettet med parkering i lommer, så strædevirkningen fra havnen mod Søndergade bevares. Der er mulighed for både tilfods og kørende at komme fra havnen til Søndergades bagside. I gårdrummet er plantet to solitarre træer som grøn baggrund og som retningsangivere. Nakskov Kommune, maj 1996 side 3

5 Indledende afsnit Hovedadgangen til karreen i denne ende er gennem indkørslen ved siden af den 3 etages røde bygning, Havnegade 6 1, mens Badstuestræde tænkes anvendt som fodgængerpassage. Hvis vi bevæger os mod øst gennem muråbningen kommer vi ind i Wiboltts Gård. Her er de dårlige bagbygninger fjernet og hullet mod Havnegade er fyldt ud med en tilbygning til Havnegade Super. Parkeringen er anbragt i lommer, der fremhæver strædevirkningen og muliggar passage gennem karreen fra havnen til gågaden og omvendt. For enden af indkørslen ved Dronningens Pakhus er anbragt et par træer dels som grøn baggrund dels som retningsvisere. Dronningens Stræde er markeret med en afgrænsning, f.eks. i form af et lavt murværk til begge sider. Strædet er forbeholdt gående og evt. cyklister. Det sidste større område øst for Dronningens Stræde er igen opdelt i parkeringslommer med retning nordlsyd. Indkørslen ved Havnegade nr.79 er udvidet væsentligt for at give plads til både ind- og udkørsel. Havnegade nr.81 er fjernet på figuren, men udvidelsen behøver ikke at være på denne ejendoms bekostning. Adgangen markeres med murværk og søjler. Adgangen er endvidere markeret med enkeltstående træer. I den østligste del af karreen er fortaget lidt oprydning, så gående passage er mulig. I den beskrevne disposition af karreen med tre ind-/udkørsler vil unødig gennemkørsel være undgået. Rumopdelingen gør, at bymiljøet er bevaret, men tilpasset nutidens krav. Det grønne islæt i form af de solitære træer, som både er grøn baggrund og retningsgivere, er med til at rumopdele området. Nakskov Kommune, maj 1996 side 4

6 Indledende afsnit Figur 1 Nakskov Kommune, maj 1996 side 5

7 Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlaegning Lokalplanens forhold til den overordnede planlægning. Lokalplanen er udarbejdet inden for rammerne af den overordnede planlægning, som er fastlagt i henholdsvis Regionplan for Storstrøms Amt, Kommuneplan for Nakskov Kommune og Kommuneplantillægget om by- og bygningsbevaring "Bybevaring i Nakskov" fra Regionplan Regionplan for Storstrøms Amt udpeger Nakskov som egnscenter. Egnscentrene skal i den regionale centerstruktur fungere som overordnede centre for såvel service som andre erhverv og for kulturelle aktiviteter i egnscenteroplandene. Der skal i de enkelte egnscentre gennem kommuneplanerne sikres mulighed for en fortsat udbygning af relevante centerfunktioner. I kommuneplanen skal der fastsættes en ramme for det samlede salgsareal til dagligvarer for hele kommunen. Dette areal må ikke være større end 0,4 m2 pr. indbygger. Uanset den fastsatte ramme kan kommunen give tilladelse til mindre udvidelser af bestående dagligvarebutikker, dog maksimalt 20% i planperioden. Endvidere skal boligudbygningen først og fremmest ske i egnscentrene. I forbindelse med vedtagelsen af den nye lov om planlægning fra 1992 blev amtets mulighed for at fastlægge bindende retningslinier for byfornyelsen ophævet. Amtsrådet finder fortsat, at det er et vigtigt emne, der bør behandles grundigt i den kommunale planlægning. Regionplanen indeholder følgelig ikke længere bindende retningslinier vedrørende byfornyelse og byomdannelse, men alene en regional målsætning for området. Det er fortsat et amtspolitisk mål, at byfornyelsesindsatsen forstærkes i de kommende år. Amtsrådet ønsker herigennem: - at øge beskæftigelsen i regionen - at forbedre boligstandarden - at fastholde et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til udnyttelse af de allerede foretagne investeringer, institutioner, skoler m.v.. Nakskov Kommune, maj 1996 side 6

8 Forhold til anden planlægning - at forbedre arealanvendelsen, bl.a. gennem nedsættelse af udnyttelsesgraden, trafiksanering, forbedring af friarealer, og - at øge arealet pr. indbygger for at gøre disse byområder mere attraktive for beboerne. Kommuneplan Hovedmålsætningen for den centrale bydel er bl.a. - at fastholde og forstærke bydelens funktion som administrativ og forretningsmæssig center for Vestlollandsegnen, - at pleje bykernens bbstadspræg ved bl.a. bevaring af byens karakteristiske gadebilleder og ved regulerende bestemmelser for ny bebyggelse, samt - at byfornyelsen fortrinsvis skal være boligorienteret. Endvidere skal boligtallet i bykernen søges forøget. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ligger lokalplanområdet i et C2-område. I C2-området fastlaegges områdets anvendelse til overvej ende centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål. Endvidere fastlægges facadebebyggelsens overvej ende anvendelse, etageantal og udformning således: - Søndergade : Maksimalt 2% etage i sluttet bebyggelse og butikker og erhverv i stueetagen, dog ikke kontorer. - Havnegade : Maksimalt 2% etage i åben bebyggelse og butikker, erhverv og kontorer i stueetagen. - Nybrogade : Maksimalt 3% etage i sluttet bebyggelse og butikker, erhverv og kontorer i stueetagen. Nakskov Kommune, maj 1996 side 7

9 Forhold til anden planlægning - Badstuestræde : Maksimalt 2% etage i sluttet bebyggelse med butikker og boliger i stueetagen. Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring I 1992 vedtog Nakskov Byråd et Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring for de centrale bydele. I kommuneplantillægget detaljeres kommuneplanens hovedmålsætninger på bevaringsområdet i en række retningslinier for lokalplanlægningen i Nakskovs centrale bydels forskellige kvarter- og gadetyper. Tillægget indeholder ligeledes en karakteristik af områdets kvaliteter, saxpræg og problemer, der sammenfatter byrådets ønsker og endelige retningslinier for det pågældende område. Hidtidige planlægning. Nærværende lokalplan afløser lokalplan nr. C2-I "Område til detailhandel m.v. i Havnegade". Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med ovennævnte i princippet. Denne nye lokalplan omfatter et større område og retningslinierne fra Kommuneplantillægget om by- og bygningsbevaring er indarbejdet. Nakskov Kommune, maj 1996 side 8

10 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere videregående afirigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lo kalplan. I henhold til 5 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, j fr. ovenfor. Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af 1 okalplanen. Nakskov Kommune, maj 1996 side 9

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanbestemmelser for Lokalplan nr. C2-V Området er omkranset af Søndergade, Badstuestræde, Havnegade og Nybrogade (se kortbilag A). I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 5 2 nævnte område: $j 1 Lokalplanens formål: 1.1 at revidere det hidtil gældende plangrundlag med henblik på gennemførelse af en fornyelse i karreens indre. 1.2 at sikre, at områdets fornyelse gennemføres i overensstemmelse med retningslinier for bevaring, som er fastlagt i Kommuneplantillæg om by- og bybevaring. 1.3 at sikre, at områdets anvendelse sker i overensstemmelse med retningslinier vedrørende centerfunktioner i Region- og Kommuneplan. 1.4 at fastlægge principper for placering, omfang og højde af ny bebyggelse i henhold til retningslinier vedrørende bymidten i Kommuneplanen. 1.5 at sikre, at ny bebyggelse i området opføres i harmoni og proportioner med den øvrige bebyggelse i det centrale byområde. 1.6 at fastlægge principper for friarealer, parkeringsarealer og færdselsarealer i området samt ordnede tilkørselsforhold og fodgængerforbindelser. Nakskov Kommune, maj 1996 side 10

12 ~~~~ ~ ~ Lokalplan nr. C2-V Havnekarreen syd for Søndergade Lokalplanens bestemmelser 5 2 Område og zonestatus. 2.1 Lokalplanområdet afgrmses som vist på kortbilag A og omfatter følgende matrikelnumre: 16a, 16b, 16c, 17a, 17c, 18a, 19a, 19b, 20, 21a, 21c,21d, 22b, 23a, 23b, 24, 25a, 26a, 27,28, 3Oa, 31a, 32,33,34a,34b, 34c, 35a, 37a, 37b, 38a, 39,42,44a, 46b, alle af Nakskov 4&sta& bygrunde, samt alle parceller, der efter den 1. sep udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området er beliggende i byzone. 5 3 Områdets anvendelse. Området er vist på kortbilag A. 3.1 Området må overvej ende anvendes til centerformål (butiks- og erhvervsformål samt boligformål). I området må kun indrettes bebyggelse til beboelse og erhverv som følgende: butikker, hoteller, kontorer, restauranter, klinikker, offentlige formål samt lignende formål, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. 3.2 Dagligvaresalgsarealet må ikke overstige 1200 m2 eller udgøre mere end 75% af det samlede butiksareal i den enkelte butik. 3.3 Dagligvarebutikker eller udvidelser af eksisterende på over 200 m2 må ikke indrettes uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 3.4 Der må i området ikke indrettes butiksenheder større end 3 O00 m2 butiksareal. 3.5 Der kan efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde indrettes mindre vmkstedsvirksomhed, såfremt den har tilknytning til en butik og kun etableres i stueetagen. Nakskov Kommune, maj 1996 side 11

13 Lokalplanens bestemmelser 3.6 I området må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ringe grad medfører gener i form af støj luftforurening eller lugt. 3.7 Detailhandel må kun indrettes i stue- og evt. kælderetage. 3.8 Kontorerhverv som pengeinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomshandlere og lignende må kun indrettes i stueetagen med byrådets særlige tilladelse. 3.9 Andre etager end stue- og kælderetager skal overvej ende forbeholdes boligformål, men kan med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde indrettes til erhvervsformål, herunder kontor, klinikker, liberale erhverv og lignende. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold. 4.1 Vejadgang for kørende trafik sker ad eksisterende adgange fra Havnegade vest for nr. 6 1, vest for nr. 73 (Dronningens Pakhus) ad Pakhusstræde og øst for nr. 79. (Kortbilag B) 4.2 Nye gennembrud i husrækkerne må ikke etableres, dog kan den eksisterende adgang øst for Havnegade nr.79 udvides enten mod øst eller mod vest. 4.3 Adgangene fra Søndergade bibeholdes som adgange gennem portrum, bortset fra adgangen gennem Dronningens Stræde, der bibeholdes som åben strzedeadgang. I den østlige ende af karreen etableres en gangforbindelse mellem Søndergade og Havnegade. Nakskov Kommune, maj 1996 side 12

14 Lokalplanens bestemmelser 4.4 Ved om- og nybyggeri samt ændret anvendelse stilles følgende krav om parkeringspladser på egen grund: 1 P-plads pr. 150 m2 boligareal, 1 P-plads pr. 40 rn2 butiksareal og 1 P-plads pr. 75 m2 øvrige erhvervsarealer. 4.5 Sammenhængende parkeringsarealer til mere end 20 P-pladser skal i princippet udlægges i lommer med køresporet i retning parallelt med Dronningens Stræde. Parkeringslommerne adskilles på passende steder af murstykker, hækbeplantninger, eller bygninger parallelt med Dronningens Stræde for at opbryde større parkeringsarealer i mindre områder i harmoni med karreens oprindelige gårdstruktur. Forbindelsen mellem parkeringslommerne indbyrdes og adgangsvejene til karreen sker ad et kørespor parallelt med Havnegade og Søndergade. Køresporet kan forskydes på passende steder. 4.6 Byrådet kan fastsætte ændrede parkeringskrav for dagligvarebutikker med over 200 m2 butiksareal. 4.7 Hvis parkeringskravene ikke kan opfjddes på den enkelte grund, vurderer byrådet, om det er muligt at etablere projektet ved indbetaling til en parkeringsfond. 8 5 Bebyggelsens placering. 5.1 Ny randbebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse med facade i vejskel og en husdybde på maksimalt 12 m indenfor de på kortbilag B viste bygge felter. 5.2 Indenfor byggelinier, som vist på kortbilag B, beliggende 25 m fra vejskel kan facadebebyggelsens dybde forøges efter byrådets savrlige tilladelse i hvert enkelt tilfdde. Nakskov Kommune, maj 1996 side 13

15 Lokalplanens bestemmelser 5.3 Udenfor byggelinierne i karreens indre kan med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde opføres bygninger, der understreger den oprindelige struktur med lange købmandsgårde fra Søndergade til Havnegade. 5.4 Ny bebyggelse placeres med hovedretning parallelt med eller vinkelret på 6 Bebyggelsens omfang og udformning. 6.1 I karreen må bebyggelsesprocenten som helhed ikke overstige 110 %. 6.2 Ny facadebebyggelse må højst opføres med de på kortbilag B viste etagehajder. Anden bebyggelse må højst opføres med de på kortbilag B viste etagehøjder. 6.3 Ny bebyggelse udformes så den markerer sig hensigtsmæssigt i forhold til helheden og de øvrige bygningers arkitektoniske udtryk. 6.4 For ny facadebebyggelse afstemmes rygningshøjder, husdybder, facadelængder nøje efter det regelsæt, der, afledt af helhedsopfattelsen, er normgivende for den enkelte bygnings proportionering Rygningshøjden for nye facadehuse i 1% etage er maksimalt 7,40 m, for nye facadehuse i 2 og 2% etage maksimalt 10 m og for nye facadehuse i 3 og 3% etage er rygningshøj den maksimalt 13,O0 m For nye facadehuse skal tagets vinkel med vandret være mellem 45" og 55". Taget skal udføres som symmetrisk sadeltag Tage på kviste udføres med hældning Nye skorstene anbringes i tagryggen. Nakskov Kommune, maj 1996 side 14

16 Lokalplan nr. C2-V Havnekameen syd for Søndergade Lokalplanens bestemmelser 6.6 Nye facadehuse skal overholde de eksisterende længder for facader, dog opdeles facaderne i længder, der ikke overstiger 10 m. 6.7 Eksisterende huse sammenlægges ikke, men bevares som selvstændige enheder. 6.8 Ny bebyggelse udformes så de udendørs opholdsarealer i størrelse svarer til mindst 50% af boligetagearealet og herudover til mindst 20% af erhversarealet. $j 7 Bebyggelsens ydre fremtraeden. Bestemmelser for nye facadehuse, dxs. huse mod de omkransende gader og huse mod stræder og passager i karreens indre, der er åbne for offentligheden: 7.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde kan mindre dele af bygningernes ydervægge og tage udformes som lette konstruktioner med glas eller glaslignende materialer Tagfladerne på facadebebyggelsen opføres med traditionelle vingetegl eller skifer. Inddækninger, skotrender, tagrender og tagnedløb udføres i metal Nye sammenbyggede facadehuse opføres med teglhængte brandkarme Ved ny facadebebyggelse sikres lysindtag til loftsetagen ved opførelse af traditionelle kviste mod gaden, der i omfang og proportionering afstemmes til den enkelte bygning. Kvistene forsynes med zinkbeklædte sider Nakskov Kommune, maj 1996 side 15

17 Lokalplanens bestemmelser og med zink-, skifer- eller teglbeklædt tag. Som ovenlys i birum anvendes traditionelle j emtagvinduer eller ovenlysvinduer af type som Velux GVO eller lignende Faginddeling, materialevalg og farveholdning til ny facadebebyggelse udformes som et fortolket produkt af de eksisterende forhold Facader udformes med fremkraget eller flad markeret sokkel og afsluttes med muret hovedgesims Vinduer anbringes tilnærmelsesvis i flugt med facaden front Vinduer i ny facadebebyggelse udføres i træ. 7.5 Eksisterende terrænspring respekteres og bevares. 7.6 Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse opsættes udvendige antenner, herunder parabolantenner, hvis der er mulighed for tilslutning til fællesantennen. 7.7 Nye skorstene udføres i det ydre af teglsten. Bestemmelser for eksisterende huse: 7.7 Eksisterende huse vedligeholdes under hensyntagen til helhedspræget i den respektive bebyggelse. 7.8 Husene vedligeholdes med respekt for det oprindelige udtryk og med udgangspunkt i oprindelige materialer og konstruktive udformning. 7.9 Nedrivning kan, med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfzlde, ske under hensyn til helheden. Nakskov Kommune, maj 1996 side 16

18 Lokalplanens bestemmelser 7.10 Facader, hvis oprindelige opdeling er afløst af vinduesarealer, skilte og andet, tilbageføres under hensyntagen til facadens oprindelige takt, bl.a. ved retablering af murpiller, som føres igennem fra terraen til tag, så over- og underetage udgør en harmonisk helhed med resten af huset Murhuller til facaden bevares ublaendede Under hensyntagen til husenes oprindelige udtryk friholdes facaderne for beklædning med plader, brædder, fliser og lignende Oprindelig facadeudsmykning, ornamentik, gesimsbånd m.v. bevares og vedligeholdes Farveholdning og materialevalg bringes i overensstemmelse med bygningernes oprindelige fremtrzeden og med gadens farveholdning iøvrigt. Under- og overetage males i givet fald ens og i samme farve, evt. med en nuanceforskel i farven Facader i blank mur bevares upudsede og uden malet overflade Synlige endegavle må ikke forsynes med reklameskilte, men må gerne i farveholdning fiemstå som kontrast til facaden. Gavludsmykning kan, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, udføres Tagrender og tagnedløb udføres i metal Trapper til indgangsdøre bevares og ved renovering udføres trapperne i massiv granit eller i sandsten Gamle vinduer og fyldningsdøre i træ, som er oprindelige i stil og udformning, bevares og vedligeholdes. Ved udskiftning udføres nye vinduer i trze med traditionel Nakskov Kommune, maj 1996 side 17

19 Lokalplanens bestemmelser profilering med spinkel opsprosning, ligesom nye gadedøre udføres som traditionelle fyldningsdøre i træ Vinduer anbringes tilnærmelsesvis i flugt med facadens fiont Nye portfløje i facaden udføres i træ som beklædte revledøre eller som fyldningsdøre, som det er relevant for den enkelte facade Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse opsættes udvendige antenner, herunder parabolantenner, hvis der er mulighed for tilslutning til fællesantennen Gamle kviste bevares og nye kviste udføres, så de i omfang og proportioner stemmer overens med traditionelle dimensioner og udførelse. Siderne beklædes med zink og med zink-, skifer- ellerteglbeklædt tag, som er relevant for den enkelte bygning Ved udnyttelse af loftsetagen sikres lysindtag ved opførelse af traditionelle kviste mod gaden, der i omfang og proportionering afstemmes til den enkelte bygning. Kvistene forsynes med zinkbeklædte sider og med zink-, skifer- eller teglbeklædt tag. Som ovenlys i birum anvendes traditionelle j erntagvinduer eller ovenlysvinduer af type som Velux GVO eller lignende Tagene bevares eller fornys med dækning af traditionelle tegl eller naturskifer og bevares med evt. opskalkning, som det er relevant for den enkelte bygning Inddækninger, skotrender, tagrender og tagnedløb udføres i metal Skorstene bevares og vedligeholdes. Med byrådets særlige tilladelse kan skorstene fjernes. Nakskov Kommune, maj 1996 side 18

20 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser for butiksfacader Opsætning af markiser, skilte, udhængstage samt facadeændringer i øvrigt sker efter ansøgning og godkendelse af byrådet i hvert enkelt tilfælde Bygningsdetalj er som facadeudsmykning, gesimsbånd, indfatninger, lodrette facadeopdelinger, pilastre m.v. friholdes for markiser, skilte, udhængstage og udstillingsskabe m.v Bygnings fremspring som karnapper, altaner, udhængstage, baldakiner o.lign. samt synlige endegavle friholdes for skiltning Større, faste udhængstage, som ikke er en del af husets oprindelige arkitektur, tillades ikke Markiser afpasses efter facadens opdeling i vinduer og døre. Markiser udføres i refleksfiit og farveafstemt materiale og i sammenklappelige eller sammenrullelige konstruktioner Markiser anbringes i en højde på mindst 2,30 m over fortovet og med et maksimalt fiemspring, så der er mindst 1 m til fortovskanten Udhængsskabe, udstillingsskabe, automater o.lign. underordnes facaden og må i bredden højst optage 80% af en murpilles bredde Al skiltning skal underordne sig arkitekturen i den enkelte bygnings facade. Samtidig tilpasses og udformes skilte under hensyntagen til helheden i gaden Skiltning på facaden tillades kun i den del af facaden, der naturligt hører til forretningen og kun til underkanten af 1. sals brystning, dog højst op til 4 m over gadeniveau. Nakskov Kommune, maj 1996 side 19

21 Lokalplanens bestemmelser 7.25 Mærkevareskiltning tillades ikke Håndværker- og laugskilte samt faglige symboler som ure, kringler o.lign. og firmasymboler er tilladt som udhængsskilte opsat vinkelret på facaden. Det enkelte skilt begrænses til 60 x 50 cm (højde x bredde) og et maksimalt fremspring fra facaden på 70 cm. Der må højst opsættes 2 udhængsskilte pr. facade Forskellige firmaers skiltning på samme facade samordnes, så der opnås en god helhed Lysskilte udføres, så blænding undgås Skiltebelysning begrænses til selve skiltet uden brug af blændende spots Anvendelse af bevægelige og vekslende lys og lystransparanter i forbindelse med skiltning er ikke tilladt Henvisningsskilte begrænses til kun at omfatte firmaer, der ikke har facade mod gaden. Skiltene begrænses i størrelse til 0,25 m2 pr. stk Ubebyggede arealer. 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 8.2 Oplagring udenfor bygninger eller udenfor de dertil tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted Byrådet kan forbyde opsætning af hegn, hvor disse vil være til hinder for ordnede adgangs- og tilkørselsforhold til tilgraensende ejendomme. Nakskov Kommune, maj 1996 side 20

22 Lokalplanens bestemmelser Mod offentlige arealer og mod karreens fællesarealer skal opføres hegning i form af plankeværk, stakit, mur eller beplantning. Hegningen skal udføres efter en samlet plan således, at der efter byrådets skøn opnås en god helhedsvirkning ud fia en betragtning af materialer, placering og udformning Bevaringsværdige belægninger, brolægning og lignende, vedligeholdes og bevares og forsynes i nødvendigt omfang med ganglinier af bordursten eller fliser Nedlagte fortove retableres Belysning af offentlig gade eller plads sker ved hensigtsmæssig placering og dimensionering af armatur og lyskilde, så lyskvalitet og belysningsniveau afpasses og fordeles efter rummets proportionering, bebyggelsesmiljø og det reelle behov Armaturer placeres lavt i forhold til husene og anbringes evt. på husene strategisk placeret ved hjørner og indgange Eksisterende træer på offentligt tilgængelige arealer og i faellesanlaeg må ikke fældes uden byrådets tilladelse Markante baggrundstræer må ikke fældes uden byrådets tilladelse. "Sorøtræet" Et ca. 100 år gammelt asketræ i Wibolts gård (kortbilag C) er fredet. 5 9 Fællesanlæg. 9.1 Byrådet kan gore tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse betinget af, at der er tilsluttet til Nakskov Fjernvarme og faellesantenneanlægget. Nakskov Kommune, maj 1996 side 2 1

23 Lokalplanens bestemmelser 9.2 Nye ledningsanlæg indenfor området må kun udføres som jordledninger Bevaring af eksisterende bebyggelse De på kortbilag C med særlig signatur angivne bygninger, som er udpeget med middel og høj bevaringsværdig, må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde De på kortbilag C med særlig signatur angivne bygninger som er udpeget som fredede, må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden Skov- og Naturstyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Ombygning eller ændringer på anden måde af fredede bygninger, herunder udskiftning af vinduer og døre må kun finde sted med byrådets eller Skov- og Naturstyrelsens tilladelse afhængig af den enkelte bygnings bevaringsstatus. Ændringer kan kun tillades, såfremt det sker i harmoni med bygningen og de nærmeste omgivelser. Nye vinduer og døre skal i form og udseende være passende til husets oprindelige byggestil, j f. bestemmelserne i Ophaevelse af lokalplan Lokalplan nr. C2-I "Område til detailhandel m.v. i Havnegade" fra 20. juni 1988 ophæves med godkendelse af denne lokalplan. Nakskov Kommune, maj 1996 side 22

24 Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Nakskov byråd den 1 1. september 1995 i henhold til 5 24 i Lov om planlægning. Lokalplanen er endelig vedtaget af Nakskov byråd den 1. april 1996 i henhold til 5 27 i Lov om planlægning. Nakskov Byråd, den Benny Sonne Borgmester Morten Heilskov Kommunaldirektør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved dens offentliggørelse den 24. maj Nakskov Kommune, maj 1996 side 23

25 Tinglysningspåtegning Tinglysning sp åt egning Nærværende lokalplan begæres i medfør af 5 30 stk. 3 i Lov om planlægning, tinglyst på følgende matr. nr: 16a, 16b, 16c, 17a, 17c, 18a, 19a, 19b, 20, 21a, 21c, 21d, 22b, 23a, 23b, 24, 25a, 26a, 27, 28, 3Oa, 31a, 32, 33, 34a, 34b, 34c, 35a, 37a, 37b, 38a, 39,42,44a, 46b, alle afnakskov -kbtads bygrunde. Nakskov Byråd, den Benny Sonne Borgmester Morten Heilskov Kommunaldirektør Nakskov Kommune, maj 1996 side 24

26 I (I I I I m

27 J 1 c m

28 I 1.. P V ' m

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, evt.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares.

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares. LOKALPLANENS FORMÅL Det er byrådets hensigt at sikre det eksisterende købstadsmiljø i det centrale byområde samtidig med/ at områdets funktion som kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter fastholdes.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

STEMPELMÆRKE D

STEMPELMÆRKE D O %M O KK cl M STEMPELMÆRKE D 132664 00 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 80 Lokalplan for et område til boligformål, beliggende i Søndenå kvarteret ved de Lichtenbergsvej (ifølge kommuneplanens "Rammer til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere