Beslutninger: Teknik og Miljøudvalget den 29. november 2006 kl i Raadsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger: Teknik og Miljøudvalget den 29. november 2006 kl i Raadsalen"

Transkript

1 er: Teknik og Miljøudvalget den 29. november 2006 kl i Raadsalen Pressen Fraværende: Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling Registrering af uheld på kommuneveje Økonomirapportering oktober Ansøgning om dispensation fra lokalplan 65, Birkehusene Fyrrehøj 16. Dispensation fra deklaration Kvinderupvej 1B. Terrænregulering. Lokalplansag Oppe-Sundbyvej 4. Ændret anvendelse af landbrugsbygning. Lokalplansag Bakkesvinget 19. Overdækket integreret terrasse. Ansøgning om dispensation fra Bygningsreglement Tilslutning til offentlig kloak, Slagslundevej 11, 3550 Slangerup Trafiksikkerhed, fortov langs Lystrupvej, jorderhvervelse m.m Regnskab for diverse arbejder på vejområdet for perioden Eventuelt...18 Orientering og efterretning a. Dagsordener/referater er fra Udvalget for Teknik & Miljøs møde den 24. oktober 2006 Frb. Amt. Dagsorden til Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 21. november 2006 Frb. Amt. b. Tidsskrifter, rapporter, information m.v. Andre nyheder, publikationer m.v. på KL s hjemmside. 1 c. Spildevand d. Badevand 1

2 e. Drikkevand f. Byggeri Lystrupvej 31. Byggetilladelse til uopvarmet udestue. Københavnsvej 8 B. Anmeldelse af carport. Birkemosevej 4. Anmeldelse af carport. Kvinderupvej 16. Byggetilladelse til tilbygning. Mølledammen 34. Byggetilladelse til integreret carport. Sundbylillevej 8. Byggetilladelse til tilbygning. Mølleengen 121. Tilladelse efter anmeldelse til legehus. Lindholmvej 5. Byggetilladelse tilbygning. Københavnsvej 29. Anmeldelse af carport. Vildbjergvej 3. Byggetilladelse til uopvarmet udestue. Humletoften 3. Udhus. Afslag på dispensation fra lokalplan. Byggelinie 5 m fra vej. g. Miljø h. Repræsentation i bestyrelser Buresøudvalget Ejerforeningen Ventesalsbygningen MOFA Geodatacentret I/S Kratmølleskoven Grønt Forum

3 MIFAV Agenda 21 Center i. Udviklings- og samarbejdsprojekter j. Planlægning Plantagevej 8. Afslag på ansøgning om dispensation til helårsbeboelse k. Diverse l. Nyt fra Ny Frederikssund Ny Frederikssund s hjemmeside 2 m. Nyt fra Ny Hillerød Ny Hillerød s hjemmeside 3 Sager til behandling 1. Registrering af uheld på kommuneveje SAG NR.: jjoha De trafikuheld, der er registreret siden afholdt trafikudvalgsmøde november 2005, forelægges og gennemgås. For året 2005 er der registreret 9 uheld og for 2006 er der til dato (september) registreret 8 uheld. Perioden repræsenterer 13 måneder med i alt 17 uheld. Økonomi Vurdering Udtalelse fra teknikermøde. 3

4 Efter en gennemgang af uheldene er vurderingen, at ingen af disse giver anledning til vejtekniske indgreb. Trafikudvalget 29. november 2007 Gennemgangen af uheldene: Taget til efterretning Udvalget foreslår, at det overvejes hvilke muligheder der findes for at dæmpe trafikken med gennemkørende lastbiler i Kongensgade. 2. Økonomirapportering oktober 2006 SAG NR.: anri Nedenfor er vist hovedtallene for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område pr. 31/ Forbrugsprocenter nedenfor skal ses i forhold til, at der er gået 10 måneder, svarende til 83 % af året. a. Det skattefinansierede område. Drift Af et samlet budget på netto tus. kr. er brugt netto tus. kr. svarende til 64 % af budgettet. Tilbagebetaling af opkrævede afgifter fra NESA er registreret i september. Anlæg Af et samlet budget på netto tus. kr. er brugt netto 596 tus. kr. svarende til 19 % af budgettet. Det lave forbrug skyldes bl.a. reducerede personaleressourcer til gennemførelse af anlægsprojekter. Der afventes en tilbagemelding fra konsulent vedr. udstykningsmulighed i Hauge Mølleområdet. Erhvervsområde Vest søges gennemført i december. b. Det brugerfinansierede område. 4

5 Driftsindtægter Der er budgetteret en samlet indtægt på tus. kr. og registreret en indtægt på tus. kr. svarende til 102 % af budgettet. Driftsudgifter Af et samlet budget på tus. kr. er brugt tus. kr. svarende til 81 % af budgettet. Anlæg Af et samlet budget på netto tus. kr. er brugt netto tus. kr. svarende til 40 % af budgettet. Det lave forbrug skyldes bl.a. reducerede ressourcer til gennemførelse af anlægsprojekter og forsinkelser i projektet vedr. slammineralisering. Det indstilles, at økonomirapporteringen tages til efterretning. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Taget til efterretning 3. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 65, Birkehusene SAG NR.: asvi Ingeniørfirmaet Jensen & Partner A/S søger på vegne af nuværende beboere på Birkemosevej nr. 5E 5H (blok A) og nr. 7 om dispensation fra lokalplan 65 for et nyt boligområde ved Birkemosevej. Ingeniørfirmaet har på vegne af beboerne fremsendt ansøgning om dispensation fra lokalplan 65. De nuværende beboere på Birkemosevej 5E 5H og 7 ønsker at undgå stisystem forbi boligblok A, jf. lokalplan 65 (se kort). Det begrundes med, at stisystemet vil forstyrre privatlivets fred, da beboerne aldrig vil kunne opholde sig i lejlighederne ugeneret. Beboeren i nr. 7 mener endvidere, at etableringen af kommende sti vil give mere støj og daglige gener. Endelig begrunder ansøger en dispensation med, at kommende beboere i Birkehusene stadig vil have mulighed for at gå via sti/fortov højre om blok A i stedet for venstre om. 5

6 Økonomi Vurdering Lokalplanens formål er bl.a. at sikre, at der opføres rækkehuse i et parklignende område med stier, der kobles til det offentlige stisystem. Forvaltningen vurderer, at stisystemet skal ses som en del af den samlede bebyggelsesplan. Det vil således være imod bebyggelsesplanens intentioner om et parklignende område med stier, hvis dele af stiforløbet fjernes. Endvidere vurderes det, at stiforløbet via lokalplanen er kendt for både kommende og nuværende beboere og kun i et begrænset omfang vil forstyrre privatlivets fred, da der rundt om beboernes private haver kan etableres hegn, som kan begrænse indbliksgener. En fremtidig udstykning af Birkehusene giver plads til at etablere et stiforløb på fællesarealet som vist og beskrevet i lokalplan 65, og forvaltningen finder ikke, at der er grundlag for at meddele dispensation. Der er ikke foretaget naboorientering i sagen. Meddelelse af dispensation som ansøgt forudsætter forudgående naboorientering. Hvis udvalget ikke ønsker at meddele afslag på det foreliggende grundlag, kan det besluttes at igangsætte naboorientering mhp. senere stillingtagen til ansøgningen. Det foreslås at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan 65. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Godkendt som indstillet Dvs. at der meddeles afslag 4. Fyrrehøj 16. Dispensation fra deklaration. SAG NR.: mani Arkitekt Ib Jacobsen har på vegne af ejerne af ejendommen matr. nr. 2hn Jordhøj by, Slangerup beliggende Fyrrehøj 16 søgt Slangerup om tilladelse til at opføre en tilbygning til deres enfamiliehus. Det ansøgte kræver dispensation fra deklaration Brantegård, bestemmelse om opførelse af bebyggelse indenfor byggefelt. 6

7 Det ansøgte er en tilbygning til enfamiliehus på 47 m 2. Tilbygningen ønskes opført i forlængelse af enfamiliehuset. Tilbygningen ønskes udført i materialer som enfamiliehuset. I forbindelse med tilbygningen ønskes en overdækket terrasse på ca. 5 m 2. Se facadetegninger. Med det ansøgte vil bebyggelsesprocenten på grunden blive 20,9 mod de tilladte 25 procent. I henhold til deklaration Brantegård 5 stk. b. skal beboelseshuse opføres indenfor de i deklarationen viste byggefelter. Se tegning med byggefelt og overskridelse. Tilbygningen kræver dispensation fra deklaration for Brantegård 5 stk. b. Der er fremsendt begrundet dispensationsansøgning. Det ansøgte begrundes med at tilbygningens udformning er en simpel forlængelse af huset og et ønske om at huset orienteres mod syd. Udformningen tilgodeser naboerne, idet bygningen derved er mindst synlig. Naboen mod syd har orienteret sit hus mod syd. Langs vestskellet, på landbrugsarealet, er der opført et stort maskinhus, som spærrer totalt for udsigt mod vest. Der er gennemført naboorientering. Ejeren af ejendommen Kroghøj 7 har svaret, at tilbygningen kommer for tæt på skel og at der er givet flere afslag på dispensation til overskridelse af byggefelt i området. Ejerne af ejendommen Fyrrehøj 9 har svaret, at de ingen indvendinger har mod det ansøgte. Ejerne af ejendommen Fyrrehøj 16 har svaret på partsorienteringen, at tilbygningen ikke kommer for tæt på skel. Maskinhallen på Kroghøj 7, er opført 2,5 m fra naboskel, hele vejen langs deres skel og tager al udsigt. Tilbygningen vil ikke kunne ses fra den pågældende ejendoms gårdsplads. En første sal på enfamiliehuset ville give for mange kvadratmeter. Som huset er indrettet ses ikke andre løsninger end det ansøgte. Vurdering Det vurderes at det ansøgte ikke vil være til gene for naboerne. Maskinhuset på ejendommen Kroghøj 7 lukker for udsigten mod Fyrrehøj 16. Tilbygningen vil tage noget af udsigten mod nord fra naboen Fyrrehøj 9, men de har ikke indvendinger mod det ansøgte. Det vurderes at tilbygningen, som forlængelse af det eksisterende enfamiliehus er en enkel arkitektonisk løsning og at orienteringen af huset mod syd, giver en fornuftig udnyttelse af grunden i forhold til lys, solvarme og udsigt. Enfamiliehuset vil med den ansøgte tilbygning give en fornuftig indretning med ekstra værelser. Byggefeltet vurderes i dette tilfælde at virke uhensigtsmæssigt i forhold til mulighederne for udnyttelse af grunden. Det foreslås, at der meddeles dispensation til det ansøgte. 7

8 Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Godkendt som indstillet 5. Kvinderupvej 1B. Terrænregulering. Lokalplansag. SAG NR.: fikr n har modtaget ansøgning om regulering af eksisterende terræn på Kvinderupvej 1B, matr. nr. 3e Kvinderup by, Slangerup. Efter anmeldelse/ klage fra Kvinderupvej 8 og varsel om lovliggørelse har ejeren af Kvinderupvej 1B søgt dispensation fra lokalplan 30.1 for Kvinderup til regulering af terræn på ejendommen. Det ansøgte er terrænregulering fra 0 til 0,5 m højere end eksisterende terræn i et mindre område, sydvest for ejendommens nye beboelse, hvor terrassen skal være, ca. midt for ejendommens skel mod branddammen. Terrænreguleringen er delvist udført. Se fotos. De etablerede kloakdækslers placering er midlertidig og vil senere blive reguleret ned i niveau med det ansøgte terræn. For ejendommen gælder lokalplan 30.1 for Kvinderup. Efter 10.4 må terrænreguleringer på mere end ± 0,2 m i forhold til det eksisterende terræn kun foretages med byrådets tilladelse. Det ansøgte kræver dispensation fra 10.4 i lokalplan 30.1 for Kvinderup. Der er gennemført naboorientering. Hanne og Flemming Hansen, Kvinderupvej 8 finder, at grunden og terrassen på ejendommen bliver hævet for at opnå bedre udsigt og, at det indebærer gener for den, der bor på den anden side af vejen. Det findes, at hævningen af grunden medfører forringet dagslys for Kvinderupvej 8. Der henvises til 2 tidligere breve i sagen. Det findes i brev af , at terrænet er hævet 1 m og, at dette vil indebære vandproblemer for Kvinderupvej 8, der ligger under gadeniveau. Planering af nr. 1B har medført, at vandet nogle gange har stået 2-3 cm under hoveddøren. I brev af fremføres, at jo højere huset på nr. 1B bliver jo mere vil det skygge for nr. 8. Slangerup og Omegns Turistforening anbefaler en dispensation til det ansøgte. Lene Paulsen og Christian Gormond Kvinderupvej 10 er imod reguleringen og imod, at udførte arbejder efterfølgende lovliggøres. De ansøgte 0,5 meter slår ikke til i den udførte terrænregulering. Inden byggeriet blev påbegyndt var der en grøft lige ved siden af vejen, således at vejvandet kunne 8

9 løbe af her. Nu er terrænet højere end de omkring liggende grunde især end de grunde der ligger på den anden side af vejen. Vi har i forvejen et problem med at rabatterne bliver kørt op når vejret er vådt, idet vandet løber over på denne side af vejen og, der er ikke afløb i vejbanen - kun i svinget ud for nr. 1A. Nr. 8 er et gammelt lavtliggende hus på kampestensfundament og man må netop mene, at lokalplanen er til for at sikre, at der ikke bygges for højt. Ejerne af nr. 8 kan intet stille op, hvis huset overfor bliver bygget i den højde, der nu er lagt fundament an til. Al lys vil blive taget og der vil være øget risiko for at vandet løsner jorden omkring kampestenene og at der løber vand ind i huset. Midt på grunden i grundens højre side er der lagt cm jord på (ned mod gadekær og fold) og brønddækslerne svæver 20 cm over jordniveauet. Man må formode, at der påtænkes slutniveau sv.t. brønddækslerne. Det er en hel urimelig manipulation, der her er blevet gjort. Hvis man ønsker terrasse i niveau med huset, kan man jo bygge en træterrasse på stolper! Ejer/ansøger har efter partsorientering svaret, at der ikke tidligere har været en grøft langs Kvinderupvej - kan dokumenteres ved fotos fra før byggestart. At der har været professionel bistand ved etablering af nyt terræn, hvis størrelse følger det ansøgte. Enhver tilladelse til beboelsesbygning på Kvinderupvej 1B vil tage lys og udsyn fra andre. Vurdering Det skal ikke være lettere at få en tilladelse/ dispensation efter et arbejde er udført end før. Efter lokalplanen er der mulighed for at anbringe et hus af omtrent den aktuelle størrelse på grunden. Terrænhøjden følger naturligvis til en vis grad beboelsesbygningens lodrette indplacering. Efter bygningsreglementet skal kommunen på den anden side give mulighed for, at bygningen får en for alle parter acceptabel højdemæssig placering. Det vurderes ikke, at det ansøgte er i modstrid med lokalplanens intentioner. Det vurderes, at den aktuelt udførte terrænregulering er en mindre omfordeling af jorden på ejendommen. Det anses, at det område der hæves er udfyldning af en mindre lavning mod gadekæret. Det vurderes ikke, at terrænreguleringen medfører væsentlig skygge- eller indbliksgener for andre. Det vurderes ikke, at kommunen kan stille krav om hverken bevarelse af - eller etablering af en grøft til bortledning af vejvand fra offentlig vej på privat grund. Såfremt der måtte vise sig et problem med vejvand, der er til gene for bygninger kan det overvejes, at vejmyndigheden etablerer 1 ekstra vejbrønd. Det foreslås, at der meddeles dispensation til det ansøgte på betingelse, at al terrænregulering skal være afsluttet på egen grund og at reguleringen ikke må være til gene for naboer. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Udvalget beslutter 9

10 at der meddeles dispensation til det ansøgte på betingelse, at al terrænregulering skal være afsluttet på egen grund. 6. Oppe-Sundbyvej 4. Ændret anvendelse af landbrugsbygning. Lokalplansag. SAG NR.: fikr n har fra lejer modtaget ansøgning om ændret anvendelse af en eksisterende landbrugsbygning til pakning og videresalg af kakao-flis (kakaoskaller, økologisk restprodukt fra kakaoproduktion) på ejendommen Oppe-Sundbyvej 4, matr. nr. 1a Sundbylille by, Jørlunde. Den ønskede anvendelse af den ca. 450 m 2 store ladebygning er som erhverv og ikke relateret landbruget på ejendommen. Ejendommen udgør m 2 eller ca. 2 ha. Der er ikke landbrugspligt. Lokalplan nr for Sundbylille er gældende for ejendommen. Ejendommen er beliggende i lokalplanens delområde 3.0. Der gælder efter 3.4 at ejendomme i område 3.0 kun må anvendes til landbrug, gartneri m.v. og, der må kun opføres bygninger med henblik på dette formål. Byrådet kan dog tillade, at avls- og driftsbygninger, der ikke længere er nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, tages i brug til de i stk. 2 nævnte formål, som er sådanne erhvervsvirksomheder, fortrinsvis til betjening af det lokale samfund, som efter byrådets skøn kan indpasses i området under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende. Den ansøgte virksomhed er ikke fortrinsvis til betjening af det lokale samfund. Den ændrede anvendelse af bygningen kræver dispensation fra lokalplan nr for Sundbylille 3.4. Se ansøgning med foto af laden set fra vejen, samt beskrivelse af trafik til og fra laden, situationsplan (det sorte rektangel mellem *1 og *2 er omhandlede lade), lydmåling m.m. Der er gennemført naboorientering. Ole og Christa Pedersen, Sundbylillevej 28 finder, at der mangler oplysninger om eventuelle lugtgener. De vil gerne være sikre på, at porte er lukkede når der pakkes, læsses og losses. Der ønskes oplysning om lastbilstørrelse. Grethe Jørgensen og Jens Aare Jensen, Oppe- Sundbyvej 3 har ikke de store bekymringer ved projektet. De finder, at til og frakørsel bør ske fra Frederikssundsvej via Strandvangen/ Oppe- 10

11 Sundbyvej. Lastning og losning børe ske efter kl. 7:30. Produktion bør ske med lukket port. Eventuel udvidelse må ansøges på ny. Kim Juul Hansen og Bente Hansen, Sundbylillevej 13 har generelt ingen indvendinger men finder dog, at trafik bør ske fra syd ad Strandvangen/ Oppe-Sundbyvej for at undgå tung trafik gennem Sundbylille. Lene Martin, Kakao-Flis har sendt svar de 3 ovenstående direkte. Til Sundbylillevej 28 svares, at produktet/ kakaoskallerne ikke har lugtgener. Det tidligere anvendte pakkeri har ikke haft klager. Portene vil være lukkede, når råproduktet ankommer og, når der pakkes. Råproduktet kommer i lukkede containere. Portene er åbne, når det pakkede produkt læsses på ca m store lastbiler. Til Oppe-Sundbyvej 3 svares, at det også er i virksomhedens interesse, at trafik sker fra syd og ikke gennem Oppe-Sundby og, at der ikke støjes unødigt. Der er ikke planer om udvidelse. Til Sundbylillevej 13 forsikres, at trafik bliver bedt om at benytte Strandvangen/ Oppe-Sundbyvej. Vurdering Det vurderes ikke, at det ansøgte er i strid med lokalplanens formål. Det anses, at det ansøgte - som beskrevet - ikke vil være til gene for de omboende. Det vurderes ikke, at der kan stilles betingelser for hvilke veje normalt forekommende lastbiler skal anvende. Det vurderes, at antallet af bygninger i landsbyer generelt er større end behovet for virksomheder, der primært henvender sig lokalt. Det foreslås, der meddeles dispensation fra lokalplan nr for Sundbylille 3.4 til det ansøgte på betingelse, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Godkendt som indstillet 7. Bakkesvinget 19. Overdækket integreret terrasse. Ansøgning om dispensation fra Bygningsreglement. SAG NR.: fikr Der er fremsendt ansøgning om dispensation fordi en overdækket terrasse ønskes udført nærmere skel end 2,5 m. 11

12 Det ansøgte er en overdækket terrasse på ca. 37 m 2. Terrassen ønskes/ er under udførelse i en afstand af 1,235 m fra skel mod nord. Overdækkede terrasser kan udføres i skel, hvis overdækningen er under 50 m 2, er lavere end 2,5 m mindre end 2,5 m fra, samt har en længde i skel, der er mindre end 12 m. I dette tilfælde er overdækningen imidlertid integreret med hovedhuset og, overdækningen skal derfor respektere relevante bestemmelser i Bygningsreglement for småhuse 1998, BR S 98 afsnit Efter BR S 98 afsnit skal bebyggelse holdes mindst 2,5 m fra skel mod nabo. Udhæng og lign. kan dog udføres i en afstand af 2 m fra skel. Efter BR S 98 afsnit må bebyggelse ikke overskride det skrå højdegrænseplan, som er 1,4 x afstanden til skel. En gavl kan dog føres over højdegrænseplanet. Terrasseoverdækningen overskrider højdegrænseplanet. Den overdækkede terrasse kræver dispensation fra Bygningsreglement for småhuse 1998, BR S 98 afsnit og Det følger af BR S 98 afsnit 1.2.2, at ansøgningen skal indeholde oplysninger om de bestemmelser i bygningsreglementet afsnit 2 13, som projektet måtte være i modstrid med. Der er ikke søgt dispensation til terrasseoverdækningen. Ved gennemført naboorientering har Slangerup og Omegns Turistforening svaret, at den overdækkede terrasse vil få bebyggelsen til at virke endnu større på den forholdsvis lille grund. Overdækningen vil virke som en udvidelse af bygningen. Overskridelsen af det skrå højdegrænseplan er betænkelig. Jan Boserup, Højagergård finder efter drøftelse med bestyrelsesformand Knud B. Kristoffersen overtrædelsen af bygningsreglementet betydelig og er imod det ansøgte. Med byggesagkyndige involveret i projekt og opførelse findes overskridelsen ikke tilfældig. Kim Gotschalk-Hansen, Bakkesvinget 21 finder, at udsigten vigtig og finder, at det ansøgte tager udsigten og forringer herlighedsværdien for Bakkesvinget 21. Henrik og Marianne Nakskov, Bakkesvinget 14 finder, at det ansøgte grænser til det åbne land. Terrænforholdene gør at andre end de direkte naboer har udsigt til det åbne land, hvilket bør bevares. Overgangen fra by til land bliver grov hvis alle bygger længere og længere ud. Ejer/ ansøger har på tilsendt partsorientering svaret, at terrasseoverdækningen er placeret 1,23 m fra skel mod det åbne land. Herlighedsværdien for andre ejendomme ødelægges ikke ved den trods alt beskedne overskridelse. En ikke integreret terrasseoverdækning med maks. højde 2,5 m kunne opføres helt ud i skel uden dispensation. Et udhus på 50 m 2, op til 12 m lang og 2,5 m høj kunne uden dispensation opføres direkte i skel mod nabo en sådan bygning ville medføre udsigtsgener. Det findes at det ansøgte er harmonisk med luft til begge naboskel og uden diverse sekundære bygninger. Det findes, at der er leveret et præcist og uddybende materiale for byggesagsbehandlingen. 12

13 Vurdering Det vurderes på den ene side, at det ansøgte er nærmere skel, og at det er højere end foreskrevet i BR S 98 afsnit og Det vurderes på den anden side, at overdækningen opføres ved skel mod åbne marker. Overskridelsen er mindre. Et udhus, en overdækning eller en garage kunne opføres i skel op til 50 m 2 og ville tage mere udsigt fra beboelser. Der vil til mødet blive udarbejdet en uddybende intern vurdering. Forelægges til drøftelse. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Udvalget beslutter At der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. Med byggesagkyndige involveret i projekt og opførelse finder udvalget, at overskridelsen ikke er tilfældig. 8. Tilslutning til offentlig kloak, Slagslundevej 11, 3550 Slangerup. SAG NR.: jjoha Ejeren af ejendommen matr. nr. 15 a Jørlunde by, Jørlunde, beliggende Slagslundevej 11, 3550 Slangerup, har forespurgt om muligheden for tilslutning til det offentlige kloaksystem for afledning af spildevand fra ejendommen. Ejendommen er i dag betjent kloakmæssigt med bundfældningstank for toilet, hvorfra der sammen med ejendommens øvrige spildevand afledes til sivedræn. Tømning af bundfældningstanken er med i den kommunale tømningsordning. Etableringstidspunktet for ejendommens kloakforhold er ikke oplyst, men skønnes at være af ældre dato. 13

14 Ejendommen er ikke medtaget i et kloakopland, men er beliggende i umiddelbar tilknytning til opland 34 (separatkloakeret), og i modsatte side af Slagslundevej i forhold til ejendommens vejadgang, forløber eksisterende spildevandsledning. I medfør af Spildevandsplan , gældende for Slangerup, er der belæg for tilslutning af enkeltejendomme, når mulighed for tilslutning er tilstede og udgiften hertil ikke overstiger tilslutningsbidraget. Teknik- & Miljøudvalget kan vedtage mindre revisioner, bl.a. i form af tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland og uden udgift for Kloakforsyningen. Økonomi For tilslutning opkræves bidrag for tilslutning af spildevand, udgiften for etablering af stikledning afholdes af Kloakfonden. Størrelse af bidrag er bestemt i Kloakbetalingsvedtægt for Slangerup Kloakstik føres 1 meter ind på ejendommen. Vurdering Ejendommens eksisterende spildevandsanlæg er af ældre dato og utidssvarende for nuværende belastning, hvorfor en tilslutning til det offentlige kloakanlæg vil være en klar miljømæssig forbedring. Det indstilles at udvalget meddeler tilladelse til spildevandstilslutning til det offentlige kloakanlæg. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Godkendt som indstillet 9. Trafiksikkerhed, fortov langs Lystrupvej, jorderhvervelse m.m. SAG NR.: jjoha Til sikring af fodgængerfærdsel langs Lystrupvej, sydlig side, fra eksisterende fortov til Agervej, mangler der erhvervelse af delareal. 14

15 I forbindelse med udstykningen Lærkensten 1. etape, er der langs Lystrupvej udlagt areal til efterfølgende at kunne anlægge fortov, undtagen på en delstrækning af en længde på ca. 36 m. Det manglende areal udgør en del af boligparcel med bagskel op mod Lystrupvej og udgør i størrelse ca. 100 m 2. Det forsøges ved mindeligt forlig at erhverve arealet, for derved at skabe muligheden for senere fremføring af det manglende fortov langs Lystrupvej. Økonomi Erhvervelse af areal m.m. vil skønsmæssigt kunne gennemføres for max. kr ,- Til dækning af bevilling peges der på udvalgets mulighed for at disponere en del af de afsatte midler større trafikinvesteringer til ovennævnte formål. Etablering af fortovet forudsætter at der senere bevilges midler til anlægget af fortovet. At der som selvstændig bevilling disponeres kr ,- af udvalgets rammebevilling større trafikinvesteringer. Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Godkendt som indstillet 10. Regnskab for diverse arbejder på vejområdet for perioden SAG NR.: jejo Større trafikinvesteringer Trafiksikkerhed skoler Trafiksikkerhed Kongensgade Roskildevej, trafikdæmpning Udskiftning af vejbelysning Bygaden Jørlunde Slidlag og stenstier Lindegårds alle Større trafikinvesteringer Strandstræde, hastighedsdæmpning Hestetorvet renovering 15

16 Mindre ændringer Arbejderne omhandler diverse ændringer på vejanlæg og anlægsarbejder på vejområdet. Der er i perioden 2001 til 2006 bevilget midler til gennemførelse af anlægsarbejder og ændringer på vejanlæg, dels som direkte bevillinger men i større omfang som et rammebeløb for større trafikinvesteringer, der så efterfølgende er fordelt på de arbejder der af TMU er ønsket gennemført. Som primære arbejder kan nævnes: Roskildevej trafikdæmpning Bygaden Jørlunde Hestetorvet renovering. Økonomi 16

17 Bevilling Udgift Mer / mindre Større trafikinvesteringer Roskildevej, trafikdæmpning Mindre ændringer Udskiftning, vejbelysning Strandstræde Bygaden Jørlunde Lindegårds alle I alt Trafiksikkerhed skoler I alt Trafiksikkerhed Kongensgade Større trafikinvesteringer Større trafikinvesteringer I alt Hestetorvet, renovering I alt Delsum Af "større trafikinvesteringer 2006" disponeres der til "Trafiksikkerhed, fortov langs Lystrupvej"

18 Af en samlet bevilling på kr er der afholdt udgifter på kr altså et mindreforbrug på kr Af dette mindreforbrug disponeres kr ,- af større trafikinvesteringer 2006 til forbrug på Trafiksikkerhed, fortov langs Lystrupvej For bevilling på kr er der afholdt udgifter på kr altså et mindreforbrug på kr Regnskabskontorets bemærkninger: Regnskabskontoret har ingen bemærkninger til ovenstående At det ovenstående regnskab for diverse arbejder på vejområdet i perioden anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2006 Teknik- og miljøudvalget 29. november 2006 Anbefales til økonomiudvalget Eventuelt Mødet slut kl.:

Beslutninger: Teknik og Miljøudvalget den 2. august 2006 kl i Raadsalen

Beslutninger: Teknik og Miljøudvalget den 2. august 2006 kl i Raadsalen er: Teknik og Miljøudvalget den 2. august 2006 kl. 15.00 i Raadsalen Pressen Fraværende: John Schmidt Andersen Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...4 1. Ravnsbjergvej 1. Landzonesag....4

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Rammer for hvad der må bygges i haven

Rammer for hvad der må bygges i haven Rammer for hvad der må bygges i haven Kære beboer i Kongshvileparken I denne informationsfolder tager bestyrelsen fat på et af de problemer, der gentagende gange er blevet drøftet på beboermøderne, og

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 2. halvår 2016 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 16/7728 Duevej 6 DISPENSATION Lovliggørelse af 27 m² udhus. Da der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 J.nr. Ref.: Tlf.nr. JTK/04/01651/00.01.51.A21/6-89 ar 8940

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-51- 15 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 15.4.2016 Indstillingsnotat Overskrift Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård. Beslutningstema Udvalget for Teknik skal tage

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

1 - Naboorientering Naboorientering. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land»

1 - Naboorientering Naboorientering. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» 1 - Naboorientering Naboorientering «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Dato 5. december 2016 Sagsnr. 01.03.00-P19-100-16 Matr.nr. 25 Jørlunde By, Jørlunde TEAM BYGGESAG Postadresse:

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING

TAARBÆK BORGERFORENING Taarbæk, den 4. september Planklagenævnet Vedr.: Klage ID 190212 Med mail af 22.08. fra Nævnenes hus modtog vi Lyngby-Taarbæk Kommune s (LTK) udtalelse af 18.08. til Planklagenævnet vedrørende ovennævnte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt.

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt. Dagsordenpunkt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, 2. behandling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Byrådet vedtog 13.01.2016, punkt 3, at sende forslag til tillæg

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag:

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag: 1 of 5 Til Natur- og Miljøklagenævnet 12-02-2016 Sagsnummer.: 16/2578 Sagstype: KLE: 01.03.00 Sagsbehandler: Pernilla Marie Mathisen Tlf.: 87535283 Klage over Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af den

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Genopførelse af mellembygning. Afsnit 2.5.1, idet bebyggelse ikke må opføres nærmere naboskel end 2,5 m. Bygningen opføres

Genopførelse af mellembygning. Afsnit 2.5.1, idet bebyggelse ikke må opføres nærmere naboskel end 2,5 m. Bygningen opføres Indstilling Til Århus Byråd eknik og Miljø Den 18. november 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Dannebrogsgade 35, Århus C, genopførelse af mellembygning. Egelundsvej 8,

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere