Etablering af ØkoResort Vadehavet på tidligere campingplads ved Ho.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af ØkoResort Vadehavet på tidligere campingplads ved Ho."

Transkript

1 Etablering af ØkoResort Vadehavet på tidligere campingplads ved Ho. Vurdering af projektområdets beskyttelsesstatus efter Naturbeskyttelseslovens 3 og projektets mulige påvirkning af bilag IV arter og Natura 2000 områder. Naturplan Oktober 2010 Konsulent: Kirsten Primdahl 1

2 Baggrund Landinspektørgården I/S har anmodet Naturplan om en foreløbig vurdering i forbindelse med en påtænkt etablering af ØkoResort Vadehavet. I henhold til Habitatbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal myndighederne vurdere om en given aktivitet eller projekt kan have betydning for et Natura 2000-område eller for arter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV. Dyrearterne må ikke fanges eller dræbes, ligesom deres yngle- eller rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges i arternes naturlige udbredelsesområde. Ifølge vejledningen til bekendtgørelse nr. 408 skal der lægges en bred, økologisk betragtning af yngle- og rasteområder til grund. Af Naturbeskyttelseslovens kapitel 5 29 a fremgår at de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven (Habitatbekendtgørelsens bilag IV arter), ikke må forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Følgende er en vurdering af det planlagte projekts betydning for arter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder Desuden en klarlægning af projektarealernes beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven (1,2,3). Beliggenhed Projektområdet ligger umiddelbart vest for Sønderballe, syd for Ho. Mod syd og vest er projektområdet omgivet af Ho Klitplantage, mod nord af et landbrugsareal og mod øst af et sommerhusområde. Resortet vil blive etableret på et areal, som hidtil har været Ho Camping. Adressen er Skallingevej 8, 5857 Blåvand. Arealerne ligger på matr. nr. 31h Ho By, Ho og 37b Ho By, Ho og har et samlet areal på ca. 3,8 ha. Tidligere anvendelse Hele projektarealet blev tidligere anvendt til campingplads, med plads til 70 campingenheder. Campingarealet har ikke været vedligeholdt og udviklet i en længere periode. Græsarealet er ikke vedligeholdt, der er fugtigt flere steder som tegn på at drænene ikke er holdt ved lige og der er ikke etableret forlystelsesaktiviteter. Nuværende ejer oplyser at campingpladsen har fungeret indtil sommeren Hele matriklen har status af helårsbeboelse med erhverv. Ud mod Skallingevej er der to bygninger, som fungerede som helårsbeboelse og kiosk og på det øvrige campingareal 2

3 er der en bygning der havde funktion af toiletbygning. Sommeren 2009 skiftede arealet ejer og nuværende ejer har til hensigt at gøre campingpladsen mere tidssvarende ifølge nuværende planer i form af etablering af et hytteresort. Projektbeskrivelse Det nye projekt kaldes ØkoResort Vadehavet og består i etablering af 50 hytter med en størrelse på m². Desuden etableres et fælleshus der skal indeholde fællesfaciliteter samt natur-/kulturformidlingfaciliteter. Projektet har udgangspunkt i principperne bag den moderne bæredygtige by, hvor området er selvforsynende med energi og udleder et minimum af CO 2 eller er CO 2 neutral. Hytterne forventes opført i træ, med græs eller strå på taget og hytterne vil blive holdt i dæmpede jordfarver. Der er tænkt anvendt økologiske materialer i videst muligt omfang. Bebyggelsesprocenten vil blive under %. Opvarmning er tænkt i form af jord- og solvarme. Hytterne forventes vejbetjent af smalle grusveje og mellem hytterne vil blive etableret træbevoksninger og arealer med naturlig vegetation, ligesom området vil blive skærmet udadtil af træbevoksning (11). Besigtigelse af området Følgende er en beskrivelse af projektområdet samt de nære omgivelser på baggrund af besigtigelse d. 23. september Diger vest øst Vandløb Luftfoto 1, oversigtskort, projektområdet er afgrænset med en rød streg, diger er indtegnet med gul streg og vandløbsstrækning er indtegnet med blå streg Ortofoto 2008, Arealinfo 3

4 Projektområdet Areal 1 Tidligere campingvognsareal der har en lysåben, overdrevslignende vegetation med arter som hedelyng, sandstar, alm. røllike, hvid kløver, bellis, høstborst, mosebunke, alm. star, alm. kongepen, alm. hvene, rødknæ, rød svingel, agertidsel, fløjlsgræs, vand pileurt, lysesiv, liden fugleklo, mos sp. rensdyrlav, bægerlav sp. Der er ca. 5 % blottet jord og midt på arealet to rækker høje træer hhv. SN og ØV gående, især bestående af fyrretræer. Areal 2 Tidligere teltslagningsområde er delvist lysåbent. Arealet har en vegetation med indslag af hede- og overdrevsarter. Der blev ved besigtigelsen fundet arter som alm. hvene, alm. kongepen, håret høgeurt, agertidsel, dunbirk, vortebirk, skovfyr, bjergfyr, hæg sp., hedelyng, blåtop, alm. eg, gyvel, lysesiv, gedeblad, fløjlsgræs og høstborst. Der er en del høje træer og opvækst. Arealet har et delvist ruderat præg som følge af, at der for nyligt er fældet og væltet en del træer. Areal 3 Arealet er del af det tidligere campingareal. Arealet er træbevokset især med unge fyrretræer og fremstår som en ung ret tæt bevoksning med enkelte gamle træer. Areal 4 Arealet er et hedeareal som er under stærk tilgroning især med bjergfyr og skovfyr. Der findes en del områder med tæt forekomst af træer, men typisk hedevegetation er stadig dominerende. Visse steder er der tæt bevoksning af mos og lav og åbne jord- og sandflader. Arealet er let kuperet. I den østlige ende af heden har der tilsyneladende tidligere været anlagt urtehave (ca. 7x20 meter). Arealet er nu tilvokset især med alm. kvik. På hedearealet vokser arter som revling, bølget bunke, alm. eg, alm. gedeblad, alm. engelsød, hedelyng, rensdyrlav sp., blåtop, bægerlav sp., klokkelyng, mos, skovfyr, bjergfyr, lyngsnerre, gråris, sand-star, mangeblomstret frytle, sand-hjælme, brombær, vortebirk og alm. røn. Areal 1 Areal 2 4

5 Areal 3 Areal 4 Diger Der løber to sanddiger ØV gennem projektområdet, samt et sanddige i den vestlige udkant af projektområdet og et sanddige i den nordlige kant af projektområdet. Digerne er høje og tydelige. Det sydligste og det nordligste dige er noget tilgroet med krat og større træer. Det vestlige dige er næsten uden trævækst. Diget mellem areal 1 og 4 er af varierende højde og tilvoksningsgrad. Vandløb Ved besigtigelse kunne det konstateres, at det beskyttede vandløb kaldet Skallinggrøften er indtegnet forkert på eksisterende digitale kort. Den reelle beliggenhed er længere mod syd i kanten af projektområdet. Vandløbet ligger dybt i terræn, det har en ret lille vandføring og karakter af en dyb grøft. Desuden er der ifølge kort, en rørlagt vandløbsstrækning der løber tværs over areal 2. Naboarealer til projektområdet Projektområdet er delvist omgivet af Ho klitplantage og en stor del af nærområdet er bevokset med træer. Øst for projektområdet ligger et sommerhusområde. Der er en række lysåbne naturarealer tæt på projektområdet. De lysåbne arealer er blevet besigtiget med henblik på at vurdere om det er potentielle levesteder for bilag IV arter. Areal 5 Ca. 100 meter NV for projektområdet ligger et vandhul på en græsmark. Der er en ca. 10 meter bred bræmme af uslået vegetation rundt om vandhullet. Der er en stor ø midt i vandhullet og der er stejle brinker såvel på øen som på land. Ved besigtigelse var der to lokkeænder i vandhullet, men ingen tegn på fodring. Vegetationen består af arter som sumpstrå sp., vandpileurt, svømmende vandaks, liden andemad, trådalger, gåsepotentil, krybende pil, båndpil, fyr sp., pil sp. og strandkogleaks. Vegetationen på græsmarken består af arter som musevikke, kongepen, lancet vejbred, lysesiv, gåsepotentil, alm. syre, hedelyng, alm. hvene og rød svingel. Areal 6 Ca. 100 meter S for projektområdet ligger et vandhul. Der er en stor ø midt i vandhullet og der er stejle brinker såvel på øen som på land. I vandhullet vokser arter som tagrør, bredbladet dunhammer, svømmende vandaks, liden andemad og trådalger. 5

6 Vandhul, areal 5 Vandhul, areal 6 Areal 7 Arealet umiddelbart omkring det sydlige vandhul (areal 6) er delvist lysåbent og har en hedelignende vegetation med arter som hedelyng, bølget bunke, rød svingel og mangeløv sp. Arealet og noget tilgroet med bl.a. fyr og hæg. Mod vest bliver området helt lysåbent, stadig med karakter af hede. Her er en vegetation med arter som lyngsnerre, alm. syre, rød svingel, hedelyng, liden klokke, lysesiv, gyvel, musevikke, bjergfyr, skovfyr og gråris. Mod øst får det lysåbne areal karakter af eng. Her findes arter som lysesiv, gåsepotentil, lav ranunkel, vandpileurt, alm. røllike, lancet vejbred, nyse røllike, torskemund, alm. syre, rød svingel, høstborst, musevikke, håret høgeurt, rødknæ og mosebunke. Mod syd går arealet over i en lille indlandsklit med hede. Vestlige dele af areal 7 Østlige dele af areal 7 Sydlige dele af areal 7 Jens Jessens sande, areal 8 6

7 Areal 8 Ca. 150 meter vest for området ligger Jens Jessens Sande, som er et stort indsande med høje klitter og hedevegetation. Her blev ved besigtigelse i 2005 fundet følgende arter: sand-hjælme hedelyng, gyvel, bølget bunke, bjergfyr, almindelig engelsød, almindelig kløvtand, almindelig cypresmos, art af bægerlav, sandskæg, rødknæ, stjerne-bredribbe, hårspidset jomfruhår og art af rensdyrlav. Administrative forhold Natura 2000 områder Projektområdet er beliggende ca m vest for EF-habitatområde nr. 78, EFfuglebeskyttelsesområde nr. 49 og Ramsarområde nr. 27 for Vadehavet. Udpegningsgrundlaget for habitatområde 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde indeholder kun arter der lever i havet samt en række naturtyper. Det vurderes derfor, at projektet ikke har betydning for habitatområdet. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 49 Engarealer ved Ho bugt og langs varde Å er udpeget på grund af store forekomster af trækgæsten Klyde, samt ynglefuglene hedehøg, blå kærhøg, engsnarre og blåhals. Arterne er alle tilknyttet strandengsarealer og projektet vurderes ikke at have betydning for fuglebeskyttelsesområdet. Ramsarområde nr. 27 for Vadehavet er et af de vådområder i Danmark, med så mange vandfugle, at det har international betydning og derfor skal beskyttes som levested for vandfugle. Projektet vurderes ikke at have betydning for nogle af de tilknyttede arter. Naturbeskyttelseslovens 3 Projektarealet er beliggende i landzone. Den vejledende registrering af 3 status for arealerne indenfor projektområdet fremgår af luftfoto 2. Da denne registrering alene er vejledende er 3 status på arealerne vurderet i det følgende. Areal 1 (luftfoto 2) Det lysåbne campingareal har en plantevækst og en størrelse, der opfylder kriterierne for biologiske overdrev i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det bør afklares med kommunen, om der er grundlag for at udpege campingpladsområdet som 3 beskyttet. Areal 2 (luftfoto 2) Det tidligere teltningsareal har spredt forekomst af arter fra både overdrev og hede. Det vurderes imidlertid, at den lysåbne vegetation ikke har tilstrækkelig indslag af overdrevs- og hedevegetation til at det kan begrunde udpegning som 3 beskyttet areal. Dette areal bør derfor fortsat være udeladt af kommunens 3 registrering. Areal 3 (luftfoto 2) Arealet har karakter af skov. Ifølge historiske luftfotos var arealet tæt bevokset med træer i I 2002 var arealet afdrevet med undtagelse af den nordligste del tæt på campingarealet. Siden er arealet atter vokset til med træer. I 2004 har arealet ifølge luftfoto karakter af hede og i mindre grad også i Dette gælder dog kun i en overgangsperiode, indtil det igen vokser til med træer. I 2008 har arealet atter karakter 7

8 af skov og i højere grad ved besigtigelse i Arealet bør derfor fortsat være udeladt af kommunens 3 registrering. Arealet er ikke omfattet af fredskovsbestemmelser. Areal 4 (luftfoto 2) Arealet har en plantevækst og en størrelse, som opfylder betingelserne for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som beskyttet hede. Trods massiv tilgroning er der stadig store åbne arealer med en karakteristisk hedevegetation. Det rektangulære areal, som formodentlig har været anvendt som urtehave, har ikke præg af hede. Da arealet indgår som en lille del i mosaik med det øvrige område, bør det fortsat være omfattet af kommunens 3 registrering. Vandløb Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, samt efter vandløbsloven (5). Museumslovens 29a De indtegnede diger er beskyttede efter museumslovens 29a (4). Det dige der løber mellem det beskyttede hedeareal og det lysåbne campingareal er ikke beskyttet (luftfoto 1). De øvrige diger er beskyttede (luftfoto 2) Luftfoto 2, arealer der er vejledende registreret som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 er indtegnet med skravering, beskyttede diger er indtegnet med en orange streg, beskyttet vandløb er indtegnet med en blå streg og projektområder er indtegnet med en rød streg. Ortofoto 2008, Arealinfo 8

9 Ikke beskyttet dige umiddelbart syd for beskyttet hede. Beskyttet dige umiddelbart syd for beskyttet hede. Beskyttet dige syd for campingareal. Beskyttet dige vest for campingareal. Bilag IV arter På grundlag af eksisterende viden rekvireret fra Varde Kommune, besigtigelse af projektområde og nærmeste omgivelser, studier af luftfotos, samt litteraturstudier vurderes følgende arter, der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, at kunne have en mulig forekomst i området (6,7). Løgfrø (Pelobates fuscus) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Strandtudse (Bufo calamita) Markfirben (Lacerta agilis) Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Løgfrø Løgfrø yngler i et bredt spektrum af lavvandede vandhuller. Den kræver lysåbne og lavvandede partier og de gode ynglesteder har en veludviklet vegetation af vandplanter og er ofte næringsrige, men ikke næringsbelastede. Udenfor ynglevandhullet opholder arten sig især på arealer med løs sandet overjord med lav vegetation, bare sandflader eller bar muldjord. Her er det let for dyrene at grave sig ned. Løgfrøen er nataktiv og kommer kun frem når det er helt mørkt om natten. I dagtimerne graver Løgfrø sig typisk få cm. ned i jorden. Løgfrøen går i dvale omkring 1. november. Her graver de sig ca cm. ned i jorden og forbliver nedgravet indtil 9

10 næste forår. Fra sidst i marts og til ind i maj måned vandrer de mod deres ynglevandhul. De voksne dyr går oftest på land igen i løbet af maj. Ungerne går på land fra starten af juli til langt ind i september. Foretrukne steder for såvel dag- som vinterdvale samt for fouragering og ophold er bl.a. jorddiger, overdrev, markskel, brakmarker, indsande heder eller andre steder hvor vegetationen ikke er for tæt og jordbunden er løs og veldrænet. Dvalearealerne og fourageringsarealerne skal ligge indenfor ca. 500 meter fra ynglevandhullet. Arten er truet og i tilbagegang på nationalt plan (7,8). Sommeren 2008 er der registreret larver fra løgfrø i vandhullet ca. 100 m. nord for projektområdet (se luftfoto 1, areal 5) (6). Det er sandsynligt, at løgfrø anvender arealer indenfor projektområdet til fouragering, ophold og vinterdvale idet projektområdet indeholder sanddiger, lysåbne hedearealer og lysåbne arealer med veldrænet jord, lav vegetation og vegetationsfri åbne sandarealer. Spidssnudet frø Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder. Fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. I vandhuller med fisk er ynglesuccesen størst, hvis der er en tæt sumpvegetation, hvor haletudserne kan skjule sig for fiskene. Æggene lægges omkring april. Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. Det gælder især ungerne. De opholder sig forholdsvis længe ved det vandhul, hvor de har udviklet sig, og er derfor afhængige af gode terrestriske levesteder nær ynglestedet. Spidssnudet frø trives bedst, hvor der er udstrakte enge og moser omkring ynglevandhullerne, hvor ungerne kan finde deres føde. Overvintring sker i reglen på land, hvor arten graver sig ned. Spidssnudet frøs bestandsudvikling vurderes som negativ på nationalt plan. Spidssnudet frø er relativt almindelig i denne del af landet og det er sandsynligt at der forekommer spidssnudet frø på stedet, hvis der findes en egnet ynglelokalitet (7,8). Det er sandsynligt, at spidssnudet frø yngler i vandhullet ca. 100 meter N for projektområdet (luftfoto 1, areal 5), eventuelt også i vandhul ca. 100 meter S for projektområdet (luftfoto 1, areal 6) på trods af ringe natur- og miljøkvalitet. Det er ligeledes sandsynligt at spidssnudet frø fouragerer og opholder sig på arealer indenfor projektområdet. Strandtudse Strandtudsen foretrækker temporære, lysåbne næringsfattige vandsamlinger som ynglevandhuller. Som rasteområde kræver strandtudsen åbne arealer med enten ingen eller meget lav bevoksning. Strandtudsen er aktiv om natten, mens den om dagen gemmer sig i huller som den selv har gravet. Egnede rasteområder er typisk arealer hvor der er bar jord eller bart sand. Det kan være klitformationer med vindbrud i bevoksningen, enge og strandenge med meget lav vegetation og vegetationsfattige klippekyster. Tilsyneladende begrænses strandtudsens udbredelse lige så meget af mangel på egnede områder til fødesøgning, som af mangel på egnede ynglevandhuller. Yngle- og rasteområder vil normalt være at finde indenfor det samme område, da strandtudsen normalt ikke vandrer over vanskeligt fremkommeligt terræn. Strandtudsen overvintrer ved at grave sig cm. ned i rasteområdet på ikke-vandlidende arealer. Den starter vinterdvalen omkring 1. oktober og kommer frem ca. 1. april. Strandtudsen er i stærk tilbagegang (7,8). Strandtudsen findes udbredt på Skallingen, som ligger ca. 2 km. syd for projektområdet. Ligeledes findes den langs Ho bugt, (6). Fra projektområdet er der godt 1 km. til Ho bugt. På golfbanen, beliggende mellem 10

11 projektområdet og Ho bugt er der flere lavvandede vandhuller som kan være ynglevandhuller for strandtudse. Golfarealerne er sandsynligvis ikke gode foruragerings-, opholds- og overvintringsarealer for strandtudsen. Det er derfor sandsynligt at denne, når den forlader sit vandhul, vandrer mod øst til strandengene ved Ho bugt eller mod vest til projektområdets hedeareal, det åbne campingareal og sanddigerne, Jens Jessens Sande og de øvrige lysåbne, tørre arealer i området. Markfirben Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som bl.a. vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Kendetegnende for alle typer af lokaliteter er, at de indeholder solvendte skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græsser. Disse arealer anvendes både til yngle- og rasteområde. Markfirbenet overvintrer i gange de selv har gravet. Disse har en dybde på op til 1,5 meter. De voksne firben går i dvale i september måned og de sidste kommer frem i maj måned. Linieformede terrænelementer anvendes desuden som spredningskorridorer. Bestandsudviklingen vurderes at være negativ på nationalt plan (7,8). Markfirben findes udbredt på Skallingen (6) og det er sandsynligt at markfirben findes indenfor projektområdet da såvel hedeareal, diger samt det lysåbne campingareal indeholder brugbare yngle- og rasteområder. Flagermus Det generelle kendskab til flagermusenes tilholdssteder er begrænset. Generelt er det af betydning for flagermusene, at der findes store hule træer som yngle- og overvintringssted (7,9,10). Der er ikke fundet denne type træer inden for projektområdet. Sydflagermus er den eneste art flagermus, som har kendte forekomster omkring Ho. Arten er almindelig i det meste af Danmark dog med undtagelse af Nordøstsjælland og Jylland nord for Limfjorden. Sydflagermus er tilknyttet bebyggelse. Især store, ikkeåbne huse udgør sommer- og vinterkvarter for arten. Fødesøgning sker om natten og foregår i 5-20 meters højde over åbent terræn eller i skovkanten. Sydflagermusens bestandsudvikling på nationalt niveau vurderes som positiv (7,9,10). Campingarealernes bygninger er ikke umiddelbart gode tilholdssteder for sydflagermus, da de er ret små. Mulige konsekvenser for bilag IV arter. Mulige konsekvenser for bilag IV arterne løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og markfirben består i forringelse eller ødelæggelse af potentielle fouragerings- og opholdssteder, især i tilknytning til de lysåbne, sandede områder samt hedearealer og diger. For markfirben vil der desuden være risiko for at ødelægge potentielle ynglesteder i forbindelse med digerne. Der er dog ingen konkret viden, som kan dokumentere projektområdets betydning for de nævnte arter. Risikoen for negativ påvirkning af raste- og yngleområder for de nævnte arter skal ses i lyset af, at der i nærområder er mange andre velegnede levesteder. Det gælder især Jens Jessens sande, vest for projektområdet, som indeholder mange ideelle levesteder for løgfrø, strandtudse, spidssnudet frø og markfirben. Men også græsmarken nord for projektområdet og de lysåbne beskyttede arealer syd for, kan have funktion som levesteder for de nævnte arter. Dette udelukker dog ikke, at projektområdet også kan have betydning for de nævnte arter. 11

12 Det vurderes, at projektet ikke vil have negative konsekvenser for arter af flagermus. Projektområdet indeholder ikke bygninger, der er egnede som ynglesteder for sydflagermus, og der findes ikke træer, der er velegnet som yngle- eller overvintringssteder for andre arter flagermus. Det skal fremhæves, at der ikke er foretaget konkret eftersøgning af flagermus med detektorer eller andet. Mulige afværgeforanstaltninger For at undgå eller begrænse mulige negative påvirkninger af bilag IV arterne anbefales det: Ikke at foretage gravearbejde i vintermånederne, mens en eller flere af arterne løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og markfirben er nedgravet og i vinterdvale. Ikke at påvirke områdets diger, som kan være opholds- og overvintringssteder for padder og krybdyr, samt ynglesteder for markfirben. Dette gælder også diget umiddelbart syd for hedearealet, som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven. At der på projektområdet ikke sker formindskelse af det samlede lysåbne areal efter bebyggelse og tilplantning. Dette kan opnås ved rydning af det træbevoksede areal mod syd. At der bevares et naturpræget plantedække på de lysåbne arealer uden isåning af kulturgræsser samt sprøjtning og gødskning. Desuden foreslås det, at eventuel beplantning foretages med træer og buske som er naturlige for området. Dette har dog ikke betydning for bilag IV arter, men for det generelle naturindhold. Som forbedringer, der kan bidrage til at opveje eventuelle negative virkninger for padder og krybdyr anbefales det: At rydde det ubeskyttede dige syd for hedearealet for træer og lægge sand på, så det bliver højere og mere intakt. Dette kan have en positiv effekt især for løgfrø, markfirben og strandtudse. At rydde træer og buske på de øvrige sanddiger, så især sydskråningerne får mere sollys. Dette kan have positiv effekt især for løgfrø, strandtudse og markfirben. At rydde opvækst af træer og buske på hedearealet mod nord og om muligt indføre græsning på heden for at sikre lysåbne arealer. At rydde skovprægede areal mod syd, og fastholde lysåbne arealer mellem bebyggelsen. Der gøres opmærksom på at det skal afklares med Varde Kommune om de nævnte plejetiltag vil kræve dispensation eller tilladelse fra Kommunen. 12

13 Konklusion Arealerne indenfor projektområdet vurderes at være dele af potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og markfirben som alle findes i området omkring Ho. Projektet vurderes at kunne gennemføres uden negative konsekvenser for bilag IV arters yngle- raste- og levesteder, forudsat at man gennemfører de forskellige hensyn og aktive tiltag, der er nævnt i afsnittet Mulige afværgeforanstaltninger. Projektområdet vurderes ikke at have betydning som yngle- og rasteområder for flagermus. Projektet vil derfor ikke føre til negativ påvirkning af flagermusarter. Forudsat at projektplanen overholdes, vurderes det, at projektet kan gennemføres uden tilstandsændringer der kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. Dog afventes afklaring på 3 status af det centrale område, som tidligere blev anvendt til campingvogne. Registreres dette som 3, skal der søges om dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. Projektet vurderes at kunne gennemføres uden negative konsekvenser for Natura 2000 områder. 13

14 Referenceliste 1. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 933 af 24. september Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 3. Miljøministeriet By- og landskabsstyrelsen, Ekstern høringsudgave 2008: Udkast til Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 4. Bekendtgørelse af museumsloven nr af 14. december Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 927 af 24. september Jens Vahl, Varde Kommune, pers. komm. 7. Søgaard, B. og Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. - Faglig rapport fra DMU nr Fog, K., Schmedes, A. og de Lasson, D.R Nordens padder og krybdyr. G.E.C. Gad. København. 9. Møller og Baagøe, Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger som anbefales ved større vejanlæg i Danmark. Udarbejdet for Vejdirektoratet. Udkast 28. januar Baagøe og Secher Jensen, 2007, Dansk Pattedyratlas, Gyldendal 11. Landinspektørgården I/S, Gitte Frank Andresen: Projektbeskrivelse for ØkoResort Vadehavet. 14

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads. Side 1/9 Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Dato: 08-05-2015 Sagsnr.: 01.05.08-P19-37-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Opførsel af transformerstation

Opførsel af transformerstation POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK att. Lars Hansen Thy Mors Energi Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors Opførsel af transformerstation Struer

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget Varde. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde. 14. juli 2017

TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget Varde. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde. 14. juli 2017 TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget 20 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Midlertidig grundvandssænkning samt midlertidig tilladelse til udledning af indtil 90.000 m³ grundvand.

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon:

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 4. juli 2016 Landzonetilladelse Med hjemmel i 35 i Lov om planlægning giver Lemvig Kommune herved tilladelse til opførelse af udsigtsplatform ved Mindeparken på

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen Miljørapport (SMV) til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen 1. Indledning Silkeborg Kommune er i færd med at udarbejde et forslag til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen. Formålet med

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede Jens Eskildsen Stenbæksvej 9 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede Du har søgt om tilladelse til afgræsning og rydning af et beskyttet hedeareal

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Hillerød Kommune, Ejendomme Baunevej 16 3400 Hillerød Att: Merete Rønne Sendt pr. mail til: mero@hillerod.dk

Hillerød Kommune, Ejendomme Baunevej 16 3400 Hillerød Att: Merete Rønne Sendt pr. mail til: mero@hillerod.dk Hillerød Kommune, Ejendomme Baunevej 16 3400 Hillerød Att: Merete Rønne Sendt pr. mail til: mero@hillerod.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at etablere vandhul i en

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan 05.01.L03 for et område ved Nordslugen i Blåvand

Miljøscreening af forslag til lokalplan 05.01.L03 for et område ved Nordslugen i Blåvand Miljøscreening af forslag til lokalplan 05.01.L03 for et område ved Nordslugen i Blåvand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen... 3 2. Konklusion... 6 3. Bilag A: Lokalplanafgrænsning... 7 4. Klagevejledning...

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste. Lovliggørende dispensation til oprensning af sø. Afslag på ansøgning om dispensation til at anlægge forbindelse imellem søen og et kunstigt anlagt bassin på matr. nr. 17a Kirke Værløse samt påbud om at

Læs mere

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 6. juli

Læs mere

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 07-05-2014 RFB_05_03_04_Nr1501 Naturvurdering af perron på Rødby Station Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/ Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej 4 2980 Kokkedal Birgitte Sølvkjær Telefon: 72565937 bisk@fredensborg.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr.

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/10623 Gunnar Kloppenborg-Skrumsager Terpvej 24 Øster Lindet 6630 Rødding E-mail: Gunnar@lilterp.dk Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og afgræsning af hede samt statusvurdering af hede.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og afgræsning af hede samt statusvurdering af hede. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og afgræsning af hede samt statusvurdering af hede. Du har søgt om tilladelse til rydning og afgræsning på matr. nr.1t, Silkeborg Gde., Grene. Matriklen

Læs mere

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Svend Trankjær Græstedvej 49 3200 Helsinge Sag: 2016/25117 004 Id: 019566 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Strandtudsen i Vadehavsområdet

Strandtudsen i Vadehavsområdet Strandtudsen i Vadehavsområdet - hvordan har den det? Vadehavsforskning 2015 Syddansk Universitet 15. april 2015 John Frikke Nationalpark Vadehavet Strandtudsen hvad er nu det? Strandtudsen hvad er nu

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Rydning af opvækst

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose Villy Nielsen Kolstrupvej 64 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose Du har søgt om tilladelse til, at rydde træopvækst på matr. nr. 5ac og 5o Sønderby By,

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 3.

efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-510-00083 (tidl. NKN-131-00606) Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionkommune, dispensation

Læs mere

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse til naturformål på Fjerbækvej 3, Vostrup, 6880 Tarm

Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse til naturformål på Fjerbækvej 3, Vostrup, 6880 Tarm Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing LandSyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Mail: mvp@landsyd.dk Sagsbehandler Mona Trærup Lassen Direkte telefon 99741347

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere