Lokalplan nr. C1- IV (Ib. nr.43) Januar 1996 NAKSKOV NAKSKOV KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. C1- IV (Ib. nr.43) Januar 1996 NAKSKOV NAKSKOV KOMMUNE"

Transkript

1 Lokalplan nr. C1- IV (Ib. nr.43) Januar 1996 NAKSKOV NAKSKOV KOMMUNE

2 Orientering Regler og retsvirkninger i lokalplaner Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidigeforhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, afskærmningsforanstaitninger, beplantning, vej- og stiforhold O.S.V. Udarbejdelse Efter Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivning af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng mellem de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Hæftet består af to dele - en redegørelse og en lokalplan med bestemmelser. Redegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i planområdet og lokalplanens forhold til den øvrige planlæ gning. Denne del har alene til formål, at orientere kommunens borgere og øvrige om den planlagte udvikling. Lokalplanen med bestemmelser består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Offentliggørelse og debatperiode Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen som normalt er på minimum 8 uger. Byrådet skal give skriftlig meddelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Amtet, Miljøog Energiministeriet og til andre statslige myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesperioden er udløbet, kan Byrådet efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, som rettidigt har fremsat indsigelse indenfor de 8 uger. Lokalplanens retsvirkninger Når der er foretaget en vedtagelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensaiton fra lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 547 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vi være af væsentlig betydning for virkliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er forenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan ekspropreres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jfr. ovenfor. Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Henvendelse om lokalplanen kan ske til : Nakskov Kommune Udviklingsafdelingen Nsrrevold 2,4900 Nakskov Tlf.:

3 Lokal plan nr. C1 -IV(lb.nr.43) for Nordenkirke-karreen afgrænset af Nordenkirke, Klostergade, Narrevold, Gåsetorvet og Vejlegade. Nakskov Kommune Januar 1996

4 Lokalplanen er udarbejdet af SBS Rådgivning for Nakskov Kommune. SBS Rådgivning har hovedkontor i Ny Kongensgade 15, 1472 København K. Telf. nr Illustration og kortbilag: SBS Rådgivning Fotos: SBS Rådgivning Tryk: Nakskov Kommune Layout: SBS Rådgivning

5 I nd holdsf o rt eg nelse Indledning Baggrund for lokalplanen -Eksisterende forhold Forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til den overordnede planlægning - Regionplan - Kommuneplan - Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring - Hidtidige planlægning - Byfornyelse Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 5 3 Områdets anvendelse 3 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Bebyggelsens placering 5 6 Bebyggelsens omfang og udformning 3 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Anvendelse af de enkelte bygninger 9 Ubebyggede arealer 1 O Fællesanlæg 11 Bevaring af eksisterende bebyggelse 12 Forbud mod større byggearbejder 13 Ophævelse af byplanvedtægt 14 Servitutter 15 Retningslinier for byfornyelsen Vedtagelses- og tinglysningspåtegning Kortbilag A Kortbilag B Kortbilag C Bilag D Illustrationsplan... 27

6 Indledning Oversigtskort over lokalplanområdets placering i Nakskov by. Området er en del af den gamle bykerne i Nakskov.

7 Indledning Indledning Denne lokalplan omfatter Nordenkirkekarreen omkranset af Nordenkirke, Klostergade, Nørrevold, Gåcetorvet og Vejlegade. Lokalplanen omfatter ikke det store P-område umiddelbar syd-øst for Nørrevold samt selve torvet ved G åseto rvet. Baggrund for Lokalplanen Lokalplanen er primært udarbejdet i anledning af kommunens ønske om byfornyelsestiltag på de ejendomme, som vender ud mod Nordenkirke incl. hjørneejendommene henholdsvis på hjørnet af Nordenkirke og Klostergade samt hjørnet af Nordenkirke og Vejlegade. I den forbindelse har det hidtil gældende plangrundlag ikke været ti 1st ræ kkel ig. Ved revisionen af det hidtidige plangrundlag er det hensigten i forbindelse med fornyelse og nybyggeri i karreen at indarbejde bevaringsmæssige bestemmelser og retningslinier, som er gældende for bymidten, og som er udmøntet i et Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring fra Ligeledes er det hensigten at skabe mulighed for større sammenhængende og fælles friarealer i karreens midte for karreens beboere, og endelig at sikre sammenhænge med karreens stier og friarealer med kommunens overordnede stiforbindelser. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er udformet som en karre med en ubrudt randbebyggelse på karreens 3 sider. Den 4. side ud mod Nørrevold er brudt og består idag af en mindre mur. Nørrevoldsiden støder også op til et større P-areal i hele sidens længde samtidig med, at der herfra er forbindelse til P- arealer i karreens midte. Randbebyggelsen er opført i 1-2% etage og er overvejende boliger. Langs Vejlegade fra Nordenkirke til Gåsetorvet er stueetagen primært udnyttet til erhverv i form af kontorer og butikker. Resten af den sammenhængende bebyggelse ud til Gåsetorvet er overvejende boliger. Mod Nordenkirke er stueetagen overvejende udnyttet til en blanding af erhverv og boliger. En enkelt institution, Sct. Nicolai Kirkes Menighedsråd, har til huse i Nordenkirke 9. Mod Klostergade er det overvejende boliger bortset fra en automobilforhandler i Klostergade 13, som rummer en stor bagbygning. Bagbygningen rummer både værkstedsfaciliteter og udstilling. Der er idag adgang fra Klostergade gennem passagen mellem Klostergade 13 og 15. Passagen bruges også idag af beboerne som en stiforbindelse. Denne og passagen mellem Vejlegade 22 og 26 udgør idag en gennemgående stiforbindelse mellem Vejlegade og Klostergade for beboerne i karreen og andre. Karreen udgjorde tidligere den nordvestlige del af den gamle middelalderby. Karreens form og her-

8 Indledning med bebyggelsesstruktur er givet efter de landskabelige og topografiske forhold på stedet. Kun en meget lille del af middelalderens bebyggelse ertilbage. En overvejende del af randbebyggelsen er fra perioden 1850 til Der er i karreen enkelte bygningerfra efter 1950, hvoraf den mest markante er Vejlegade 22, som arkitektoniskog i sit materialevalg og drøjde står i skærende kontrast til karreens øvrige bebyggelse. Men selvom den oprindelige randbebyggelse er sparsom og randbebyggelsen fremstår kronologisk forskellig har karreen bevaret et præg som sammen med den øvrige bykerne udgør et helhedspræg - rummeligt, bygningsmæssigt og miljømæssigt. Gåsetorvet og Vejlegade tjener idag sammen med Axeltorvog Søndergade som byens hovedstrøg. Tilsammen udgør de også en helhed med høj bevaringsværdi. Gåsetorvet rummer idag en række parkeringspladser; men i Kommuneplantillæget vedr. by- og bygningsbevaring er indeholdt nogle bestemmelser om ændret anvendelse suppleret med en illustrationsskitse for torvets indretning og udformning. Ved udgravninger i den gamle bydel skal kommende bygherrer være opmærksom på Museumslovens 26: Findes der underjordarbejdergrave, gravpladser, bopladserruiner eller andre jordfaste fortidsmin- Helhedspræg og særpræg, bymidten. Fra Kommuneplantillægget om by- og bygningsbevaring. Bymæssige rum og grnnne omrtider, bymidten. Fra Kommuneplantillægget om by- og bygningsbevaring.

9

10 Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til den Ove ro rd n ede plan lægning Lokalplanen er udarbejdet indenfor rammerne af den overordnede planlægning, som den er fastlagt i henholdsvis Regionplan for Storstrøms Amt, Kommuneplan for Nakskov Kommune og Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring, Regionplan Regionplan for Storstrøms Amt udpeger Nakskov som egnscenter. Egnscentrene skal i den regionale centerstruktur Regionplanen udpeger Nakskov som egnccenter. L Q O Kommunecenter 0 Loblcsntrr cs... fungere som overordnede centre for såvel service som andre erhverv og for kulturelle aktiviteter i egnscenteroplandene. Der skal i de enkelte egnscentre gennem kommuneplanerne sikres mulighed for en fortsat udbygning af relevante centerfunktioner. I kommuneplanen skal der fastsættes en ramme for det samlede salgsareal til dagligvarer for hele kommunen. Dette areal må ikkevære større end 0,4 m2 pr. indbygger. Uanset den fastsatte ramme kan kommunen give tilladelse til mindre udvidelseaf beståendedagligvarebutikker, dog max. 20% i planperioden. Endvidere skal boligudbygningen først og fremmest ske i egnscentrene. I forbindelse medvedtagelsen af den nye lovom planlægning fra 1992 blevamtets mulighed for at fastlægge bindende retningslinier for byfornyelsen ophævet. Amtsrådet finder fortsat, at det er et vigtigt emne, der bør behandles grundigt i den kommunale planlægning. Regionplanen indeholder følgelig ikke længere bindende retningslinier vedr. byfornyelse og byomdannelse, men alene en regional målsætning for området. Det er fortsat et amtspolitisk mål, at byfornyelsesindsatsen forstærkes i de kommende Ar. Amtsrådet ønsker herigennem: - at øge beskæftigelsen i regionen, - at forbedre boligstandarden, - at fastholde et tilstrækkeligt befolkningsun-

11 Forhold til anden planlægning derlag til udnyttelse af de allerede foretagne investeringer, institutioner, skoler m.v., - at forbedre arealanvendelsen, bl.a. gennem nedsættelse af udnyttelsesgraden, trafiksanering, forbedring af friarealer, og - at øge arealet pr. indbygger for at gøre disse byområder mere attraktive for beboerne. Kommuneplan Hovedmålsætningen for den centrale bydel er bl.a., - at fastholde og forstærke bydelens funktion som administrativtog forretningsmæssigt center for Vestlollandsegnen, - at pleje bykernens købstadspræg ved bl.a. bevaring af byens karakteristiske gadebilleder og ved regulerende bestemmelser for ny bebyggelse, samt - at byfornyelsen fortrinsvis skal være boligorienteret. Endvidere skal boligtallet i bykernen søges forøget. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ligger lokalplanområdet i et C1 - område. I C1- området fastlægges områdets anvendelse til overvejende boligformål, samt offentlige formål og centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder samt mindre Grænse for det centrale område. Cl: Område til Overvejende bolioformål samt blandet bolig- 04 erhvervsområde.

12 Forhold til anden planlægning ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning ti I butikker). Det nuværende boligetageareal bør ikke reduceres væsentligt, og der kan ved fordelingen af boligerne efter størrelse skabes et varieret boligudbud. Ligeledes fastlægges det, at evt. byfornyelse skal være boligorienteret fornyelse, der bl.a. skal sikre bedre opholdsarealer til boligerne. Side- og baghuse, der ligger i direkte tilknytning til randbebyggelsen, kan anvendes på samme måde som randbebyggelsens etager. For Nørrevold (mellem Vejlegade og Klostergade ud mod P-arealet) gælder, at facadebebyggelsen skal opføres som en åben bebyggelse i?ennemsnitlig bebyggelsesprocent for hver enkelt karre højst 1 % etage med øvrige bygninger i højst 1 % etage. Bebyggelsen må kun anvendes til boliger. For Klostergade gælder, at facadebebyggelsen skal opføres som en sluttet randbebyggelse i højst 1 % etage med øvrige bygninger i højst 1 % etage. Bebyggelsen må kun anvendes til boliger. For Nordenkirke gælder, at facadebyggelsen skal opføres som sluttet randbebyggelse i højst 2% etage med øvrige bygninger i højst 1% etage. Bebyggelsen må kun anvendes som boliger, dog kan anvendelsen af facadebebyggelsens stueetage være butikker. For Vejlegade 14 til 28 (fra Nordenkirke op til Gåsetorvet) gælder, at facadebebyggelsen skal opføres som en sluttet randbebyggelse i højst 2% etage med øvrige bygninger i 1% etage. Bebyggelsen må kun anvendes til boliger, dog kan anvendelsen af facadebebyggelsens stueetage være erhverv. For Gåsetorvet gælder, at facadebebyggelsen skal opføres som en sluttet randbebyggelse ud til torvets østside i højst 2% etage med øvrige bygninger i ly2 etage. Bebyggelsen må kun anvendes til boliger. For hele området gælder, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 80, samt at opholdsarealer skal opfylde normerne om mindst 50% af etagearealet for nye boliger, 20% af etagearealet for nyt erhvervsbyggeri og mindst 1O0/o for de enkelte delområder under et.

13 Forhold til anden planlægning Ved nybyggeri eller ændret anvendelse skal udlægges mindst 1 P-plads pr. 150 m2 boligareal, 1 P-plads pr. 75 m2kontor- eller øvrigt erhvervsareal samt 1 P-plads pr. 40 m2 butiksareal. Kom m u nep la n t i I I æg byg n i n gs bevar i n g om by- og I 1992vedtog Nakskov Byråd et Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring endeligt for de cent ral e bydele. I kommune plant i II ægget detaljeres kommuneplanens hovedmålsætninger på bevaringsområdet i en række retningslinier for lokal planlæg n i ngen i Na ks kov centrale bydels forskellige kvarter- og gadetyper. Tillægget indeholder ligeledes en karakteristik af områdets kvaliteter, særpræg og problemer, dersammenfatter byrådets ønsker og endelige retningslinier for det pågældende område. Hidtidige planlægning Nærværende lokalplan afløser den partielle byplanvedtægt nr. 7 fra juli 1971 for samme område. I byplanvedtægten blev områdets anvendelse fastsat til bolig- og erhvervsformål. Der skulle tilvejebringes P-arealer til bebyggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom, dog mindst svarende til en bilplads pr. 50 m2 bruttoetageareal. Udnyttelcgraden af området måtte ikke overstige 1,O. Facadebebyggelse langs Klostergade, Nordenkirke og Vejlegade må kun opføres i vejskel. Byggefelterne havde en dybde på 1 Om. Facade- bebyggelsen skulle opføres mellem i 1 og 2% etage. Facadebebyggelsen skulle udformes med symmetriske sadeltage med taghældning. Inden for byggelinier beliggende 25 m fra vejskel mod Klostergade, Nordenkirke og Vejlegade kunne facadebebyggelsens dybde i stueplan tillades forøget. Byfornyelse Det er byrådets intention, at lokalplanen skal definere de planlægningsmæssige forudsætningerfor de senere forventede byfornyelsestiltag i den sydlige del af karreen mod Nordenkirke. Den forventede byfornyelsesbeslutning vil få konsekvenser for de berørte ejendomme på kortere sigt. I modsætning til lokalplanen er en byfornyelsesbeslutning en handlingsplan. Det siger sig selv, at en byfornyelsesbeslutning ikke måvære i strid med lokalplanen. I forbindelse med byfornyelse kan byrådet ekspropriere ejendomme, og kan med beslutningen gennemføre nogle af intentionerne i lokalplanen, herunder fælles gårdanlæg.

14 Lokal p I an best em mel se rne Lokal p lan en Lokalplan C1 -I Norden ki rke- ka rree n Området er omkranset af Nordenkirke, Klostergade, Nørrevold, Gåsetorvet og Vejlegade (se kortbilag A). I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 5 2 nævnte område: Q 1 Lokalplanens formål 1.O Formålet med lokalplanen er: 1.1 at revidere det hidtil gældende plangrundlag med henblik på at muliggøre gennemførelsen af kommende byfornyelsestiltag i karreens sydlige hjørne mod Nordenkirke. 1.2 at sikre, at områdets byfornyelse gennemføres i overensstemmelse med retningslinier for bevaring, som er fastlagt i Kommuneplantillæg om by- og bygningsbevaring. 1.3 at sikre, at områdets anvendelse sker i overensstemmelse med retningslinier vedrørende centerfunktioner i Region- og Kommuneplan. 1.4at fastlægge principperfor placering, omfang og højde af evt. nybebyggelse i henhold til retningslinier vedrørende bymidten i Kommuneplanen. 1.5 at fastlægge principper for friarealerne for et boligområde i henhold til retningslinier vedrørende bymidten i Kommuneplanen. (Friarealer er de arealer, der indenfor et givet område, er friholdt for bebyggelse). 1.6 at sikre, at ny bebyggelse i området opføres i harmoni og proportioner med den øvrige bebyggelse i det centrale byområde. 5 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilaga og omfatter følgende matrikelnumre: 193,194,195,196,197,198,199,200a, 200c, 200d, 202,203,204a, 205,206,207,208,209, 210, a, 212b, 213,214,215,217,218, 21 9,220,221,222a, 222b, 223a, 224,225,226, 227 og 228 alle af Nakskov købstads bygrunde, samt alle parceller, der efter den 1. marts 1995 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området er beliggende i byzone. 9 3 Områdets anvendelse 3.0 Området er vist på kortbilag A. 3.1.O Området må overvejende anvendes til centerformål (boligformål samt butiks- og erhvervsformål). Inden for området må kun indrettes bebyggelse til beboelse samt erhverv som følgende: butikker, kontorer, restauranter, klinikker, offentlige formål samt lignendeformål, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området.

15 Lokal p I an beste m me I se r n e 3.1.I Dagligvarebutikker over 200 m2 må ikke indrettes uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Der kan indrettes mindre værkstedsvirksomhed, såfremt den har tilknytning til en butik og kun indrettes eller etableres i stueetagen Der må indenfor området kun udøvesvirksomhed, som ikke eller kun i ringe omfang medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt Detailhandel må kun indrettes i stueetage. Kontorerhverv, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomshandlere m.v. kan indrettes i stueetagen mod Vejlegade på betingelse af, at det kan ske uden at gadens karakter af strøggade ændres Nybyggeri mod Klostergade, Nordenkirke, Vejlegade, Gåsetorvet og Nørrevold er betinget af, at 1. og 2. sal overvejende indrettes og reserveres til boligformål Forhusbebyggelsens 1. og 2. sal mod Nordenkirke skal overvejende indrettes til boligformål, og der kan indrettes butikserhverv i stueetagen Forhusbebyggelsens 1. og 2. sal mod Vejlegade skal overvejende indrettes til boligformål, og der kan i stueetagen indrettes til erhvervsformål, herunder kontor, klinikker, liberale erhverv og lignende. 9 4 Vej-, sti- og parker in g sfor hol d 4.1 Mod Klostergade, Gåsetorvet, Vejlegade og Nordenkirke fastlægges de eksisterende vejskel som byggelinier. 4.2 Vejarealet (forsyningsgade/adgangsvej E-F fra Nørrevold og vejstykket G-H til karreens friarealer) og P-arealer skal anlægges med det i bilag Dviste tværprofil, og kørebanen skal have en bredde på 7 m. 4.3.OVed om- og nybyggeri samt ændret anvendelse stilles der følgende krav til parkeringspladser på egen grund: 1 P-plads / 150 m2 boligareal 1 P-plads / 40 m2 butiksareal 1 P-plads / 75 m2 øvrige erhvervsarealer Parkeringsarealer i karreen skal i princippet udlægges som vist på kortbilag Bog illustreret på bilag D. 4.4 Byrådet forbeholder sig ret til at fastsætte ændrede pa rke ri ngs krav for dag1 igva re but i kke r med over 200 m2 butiksareal jf Kan parkeringskravene ikke opfyldes på den enkelte grund, vurderer byrådet om det er muligt, at etablere projektet ved indbetaling til en parkeringsfond Der udlægges areal til stiforbindelse A-B og

16 Lokal dan bes t em melsern e C-D i 3 m's bredde gennem karreen med retning og beliggenhed som vist på kortbilag B Den på kortbilag Bviste stiforbindelse A-B og C-D kan i princippet udformes som et af to tværprofil-forslag som vist på bilag D vedr. tvær prof i le r. Q 5 Bebyggelsens placering 5.1 Ny randbebyggelse ud mod Klostergade, Gåsetorvet, Vejlegade og Nordenkirke skal opføres som sluttet bebyggelse med facade i vejskel og med en husdybde på maximalt 9 m indenfor de på kortbilag B viste byggefelter. 5.2 Mod Nørrevold afsluttes karreens randbebyggelse som vist på kortbilag B. 5.3 Indenfor byggelinier, som vist på kortbilag 6, beliggende 25 m fra vejskel mod Nordenkirke, Klostergade, Gåsetorvet og Vejlegade kan facadebebyggelsens dybde forøges efter byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 5.4 Ny bebyggelse skal placeres med sin hovedretning parallelt med ellervinkelret påvejskel. 5.5 Ny bebyggelse, herunder ud- og tilbygninger på eksisterende huse, skal placeres, sa den styrker og bevarer plan- og bebyggelsesstrukturen, der er karakteristisk for området. 5.6 Enkelte garager, udhuse, fælleshuse etc. kan opføres udenfor de på kortbilag B viste byggelinier efter byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Q 6 Bebyggelsens omfang og udformning 6.1 I karreen må den samlede bebyggelsesprocent ikke overstige Ny facadebebyggelse må højst opføres i de på kortbilag B angivne etagehøjder. 6.3 Efter nedrivning af et ellerflere huse tilstræbes, at ny bebyggelse udformes så den markerer sig hensigtsmæssigt i forhold til helheden og de øvrige bygningers arkitektoniske udtryk. 6.4 For ny facadebebyggelse afstemmes rygningshøjder, husdybder og facadelængder nøje efter det regelsæt, der - afledt af helhedsopfattelsen, er normgivende for den enkelte bygnings proportionering Rygningshøjden for nye facadehuse i 1 % etage er maksimalt 7,40 m. For nye facadehuse i 2 og 2% etage er den maksimale rygningshøjde 10,O m For nye facadehuse skal tagets vinkel med vandret være mellem 45 og 55". Taget skal udføres som symmetrisk sadeltag Tage på nye kviste udføres med hældning Nye skorstene anbringes i tagryggen.

17 Lokal plan bes t e m mel se rne 6.6. Nye facadehuse skal overholde de eksisterende længder for facader, dog opdeles facaderne i længder, der ikke overstiger 10 m Eksisterende huse sammenlægges ikke, men bevares som selvstændige enheder. 6.8.Anden ny bebyggelse end facadebebyggelse må opføres i højst 1% etage. 6.9.Arealet af enkeltstående nye garager, udhuse, fælleshuse etc. må ikke, uden byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde, overstige 20 m2 pr. bygning. 6.1 O Ny bebyggelse udformes så de udendørs opholdsarealer i størrelse svarer til mindst 50% af boligetagearealet og herudover til mindst 20% af erhvervsarealet. 9 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Bestemmelser for nye huse: 7.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde kan mindre dele af bygningernes ydervægge og tage udformes som lette konstruktioner med glas eller glaslignende materialer Tagfladerne på facadebebyggelsen opføres med traditionellevingetegl eller skifer. lnddækninger, skotrender, tagrender og tagnedløb udføres i metal. Synlige skorstensdele udføres i murværk Nye sammenbyggede facadehuse opføres med teglhængte brandkamme Ved ny facadebebyggelse i Nordenkirke og på Gåsetorvet sikres lysindtag til loftsetagen ved opførelse af traditionelle kviste mod gade, der i omfang og proportionering afstemmes til den enkelte bygning. Kvistene forsynes med zinkbeklædte sider og med skifer- eller teglbeklædt tag. Som ovenlys i birum kan anvendes traditionelle jerntagvinduer eller ovenlysvinduer af type som Velux GVO eller lign Faginddeling, materialevalg ogfarveholdning til ny facadebebyggelse udformes som et fortolket produkt af de eksisterende forhold I Nordenkirke og på Gåsetorvet afsluttes facaden på ny facadebebyggelse med muret hovedgesimsog medfremkraget ellerflad markeret sokkel Vinduer anbringes tilnærmelsesvis i flugt med facadens front Vinduer i ny facadebebyggelse udføres i træ, der males med dækkende maling i lys farve, og som efter byrådets skøn harmonerer og re-

18 Lokal plan best em mel se rne spekterervinduer i den øvrige bebyggelse i proportioner og udformning Gadedøre anbringes ikke i niche Trappertil gadedøre opføres ud overfacadens front, men med max. 3 trin a 21 cm. Trappesten udføres i massiv granit eller sandsten. 7.6 Eksisterende terrænspring respekteres og bevares. 7.7 Der må ikke opsættes udvendige antenner, herunder parabolantenner. Bestemmelser for alle eksisterende huse: 7.8 Eksisterende huse vedligeholdes under hensyntagen til helhedspræget i den respektive bebyggelse. 7.9 Husene vedligeholdes med respekt for det oprindelige udtryk og med udgangspunkt i oprindelige materialer og konstruktiv udformning. 7.1 O Nedrivning kan, med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde, ske under hensyn til helheden Facader, hvis oprindelige opdeling er afløst af vinduesarealer, skilte og andet, tilbageføres under hensyntagen til facadens oprindelige takt, bl.a. ved retablering af murpiller, som føres igennem fra terræn til tag, så over- og underfacade udgør en harmonisk helhed med resten af huset Murhuller til gadesiden bevares ublændede Under hensyntagen til husenes oprindelige udtryk friholdes facaderne for beklædning med plader, brædder, fliser og lignende Oprindeligfacadeudsmykning, ornamentik, gesimsbånd m.v. bevares og vedligeholdes Farveholdning og materialevalg bringes overensstemmelse med bygningernes oprinde lige fremtræden og med gadens farveholdning øvrigt. Under- og overfacade males ens og samme farve, evt. med en nuanceforskel i farven Facader i blank mur bevares upudset og uden malet overflade Synlige endegavle må ikke forsynes med reklameskilte, men må gerne i farveholdning fremstå som kontrast til facaden Tagrender og tagnedløb udføres i metal Trapper til indgangsdøre bevares og ved renovering udføres trapperne i massiv granit eller i standsten Gamle vinduer og fyldingsdøre, som er oprindelige i stil og udformning, bevares og vedligeholdes. Ved udskiftning udføres nyevinduer og døre i træ, der males med dækkende maling i lys farve og som efter byrådets skøn harmone-

19 Lokal plan bestem mel se rn e rerog respektererdeoprindeligevinduerog døre i proportioner og udformning Vinduer anbringes tilnærmelsesvis i flugt med facadens front Nye portfløje i facaden udføres i træ som beklædte revledøre eller som fyldingsdøre, som det er relevant for den enkelte facade Udvendigt træværk males med dækkende maling og i dæmpede farver Der må ikke opsættes udvendige antenner, herunder parabolantenner. Bestemmelser for eksisterendefacadehuse i Nordenkirke og på Gåsetorvet: Eksisterende bebyggelse med tilhørende bebyggelsesplan respekteres og bevares i sin nuværende form Gamle kviste bevares og nye kviste udføres, så de i omfang og proportioner stemmer overens med de traditionelle dimensioner og udførelse. Siderne beklædes med zink og med zink-, skifer- eller teglbeklædt tag, som det er relevant for den enkelte bygning Ved udnyttelse af loftsetage sikres lysindtag, primærtved opførelse af traditionelle kviste mod gaden. Som ovenlys i birum anvendes både til gade- og gårdsiden kun traditionelle jerntagvinduer eller ovenlysvinduer som type VeluxGVOeller lign Tagene bevares med dækning af traditionel tegl eller naturskifer og bevares med evt. opskalkning, som det er relevant forden enkelte bygning Inddækninger, skotrender, tagrender og tagnedløb udføres i metal Skorstene og skorstenspiber bevares og vedligeholdes Nye vinduer udføres i træ med, der males med dækkende maling i lys farve og som efter byrådets skøn harmonerer og respekterer vinduer i den øvrige bebyggelse i proportioner og udformning. Bestemmelser for butiksfacader: 7.21 Opsætning af markiser, skilte, udhængstage samt facadeændringer i øvrigt sker efter ansøgning og godkendelse af byrådet i hvert enkelt tilfælde Bygningsdetaljer som facadeudsmykning, gesimsbånd, indfatninger, lodrette facadeopdelinger, pilastre m.v. friholdes for markiser, skilte, udhængstage og udstillingsskabe m.v Bygningsfremspring som karnapper, altaner, udhængstage, baldakiner o.lign. samt synlige endegavle friholdes for skiltning.

20 Lokal p I an bestem mel se r ne 7.24 Større, faste udhængstage, som ikke er en del af husets oprindelige arkitektur, tillades ikke, Markiser afpasses efter facadens opdelinger i vinduer og døre. Markiser udføres i refleksfrit og farveafstemt materiale og i sammenklappelige eller sammenrullelige konstruktioner, Markiser anbringes i en højde på mindst 2,30 m overfortovet og med et maksimalt fremspring, så der er mindst 1 m til fortovskanten Udhængsskabe, udstillingsskabe, automatero.lign. underordnesfacaden, og måi bredden højst optage 80% af en murpilles bredde AI skiltning skal underordne sig arkitekturen i den enkelte bygnings facade. Samtidig tilpasses og udformes skilte under hensyntagen til helheden i gaden Skiltning på facaden tillades kun i den del af facaden, der naturligt hørertil forretningen, og kun til underkanten af 1. sals brystning, dog højst op til 4 m over gadeniveau Mærkevareskiltning tillades ikke Håndværker- og laugskilte samt faglige symboler som ure, kringler o.lign. og firmasymboler ertilladt som udhængsskilte opsat vinkelret på facaden. Det enkelte skilt begrænses til 60x50 cm (højdex bredde) og et maksimaltfremspring fra facaden på 70 cm. Der må højst opsættes 2 udhængsskilte pr. facade Forskellige firmaers skiltning på samme facade samordnes, så der opnås en god helhed Lysskilte udføres så blænding undgås Skiltebelysning begrænses til selve skiltet uden brug af blændende spots Anvendelse af bevægelige og vekslende lys og lystransparanter i forbindelse med skiltning er ikke tilladt Henvisningsskilte begrænses til kun at omfatte firmaer, der ikke harfacade mod gaden. Skiltene begrænses i størrelse til 0,25 m2pr. stk. Q 8 Anvendelse af de enkelte bygninger 8.1 Bebyggelsens 1. og 2. sal mod Nordenkirke og Vejlegade samt både stue, 1. og 2. sal mod Klostergade, og Gåsetorvet skal overvejende indrettes til boligformål. Byrådet kan forbyde, at de enkelte bygningertages i brug til andre formål Med byrådets særlige tilladelse kan klubværelser og små lejligheder sammenlægges med henblik på fortsat anvendelse til boligformål. Q 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig udseende.

21 Lokal p I an best em m el se r n e 9.2 Oplagring udenfor bygninger eller udenfor de dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke findested. 9.3 Opholdsarealer skal være udlagt i overensstemmelse med normerne i Opsætning af hegn kan ske, hvor disse ikke vilvære til hinderforordnede adgangs- og tilkørselsforhold til tilgrænsede ejendomme. Fælles arealer og fælles p-arealer (Efterfølgende bestemmelser kan kun fastlægges i en evt. senere byfornyelsesbeslutning eller ved nybyggeri af hele eller større dele af karreen). 9.5 Mod offentlige arealer og mod karreensfællesarealer skal opføres hegning i form af plankeværker, stakit, mur eller beplantning. Hegningen skal udføres efter en samlet plan således, at der efter byrådets skøn opnås en god helhedsvirkning - materiale-, placerings- og udformningsmæssigt set. 9.6 Belysning i fælles gårdanlæg skal have karakter som parkbelysning med nedadlysende lamper opsat på lave standere eller pullerter Belysning af stier og fælles P-arealer skal have karakter som orienteringsbelysning med nedadlysende lamper opsat på høje standere. 9.8 Eksisterende træer påoffentligt tilgængelige arealer og i fællesanlæg må ikke fældes uden byrådets tilladelse. (Der er registreret 2 bevaringsværdige træer i området. I baghaven til Gåsetorvet 14 står en ca. 1 O0 år gammel lind og i baghaven til Klostergade 3 står en ca. 50 år gammel hængepil, se også bilag C) 9.9 Eksisterende terrænspring skal bevares og respekteres Fællesanlæg 10.1 Byrådet kan gøre tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse betinget af, at der har fundet tilslutning til Nakskov Fjernvarme sted, samt eventuelt fællesantenneanlæg Nye ledningsanlæg indenfor området må kun udføres som jordkabler Bevaring af eksisterende bebyggelse 11.1 De på kortbilag C med særlig signatur angivne bygninger, som er udpeget med middel og høj bevaringsværdig, må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde De på kortbilag C med særlig signatur angivne bygninger som er udpeget som fredede, må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden Skov- og Naturstyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Ombygning eller ændringer på anden måde af fredede bygninger, herunder udskiftning af

22 Lo ka I p lan bestem me Ise rn e vinduer og døre må kun finde sted med byrådets eller Skov- og Naturstyrelsens tilladelse afhængig af den enkelte bygnings bevaringsstatus. Ændringer kan kun tillades, såfremt det sker i harmoni med bygningen og de nærmeste omgivelser. Nye vinduer og døre skal i form og udseende være passende til husets oprindelige byggestil, jf. bestemmelserne i Igangsættelse af væsentlige bygningsændringer eller nedrivninger af bygninger må ikke udføres uden byrådets særlige godkendelse. Q 12 Forbud mod større byggearbejder På den på kortbilag B+C (aktuelle byggefelter og bygninger med middel og høj bevaringsværdi samt fredet bebyggelse) med særlig signatur angivne bebyggelse er der forbud mod større byggearbejder, således at sådanne arbejder kun kan udføres med byrådets tilladelse eller efter krav fra offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen. Q 13 Ophævelse af byplanvedtægt Den partielle byplanvedtægt nr. 7 for karreen Nordenkirke, Klostergade, Nørrevold, Gåsetorvet og Vejlegade fra juli 1971 ophæves med godkendelse af denne lokalplan Servitutter Den under 19. december 1975 tinglyste servitut på matr.nr. 202, Nakskov Bygrunde, vedrørende parkeringsareal - aflyses. 15 Retningslinier for byf or ny el sen 15.1 Generelle retninaslinier: En byfornyelsesbeslutning for karreen i henhold til lovom byfornyelse og boligforbedring må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser. En byfornyelsesbeslutning måsåledes ikke føre til indgreb, som på såvel kortere som på længere sigt kan gøre det vanskeligt at gennemføre lokalplanens målsætninger og bestemmelser Q I v: - at boliger i ejendomme med dårlige adgangsforhold til opholdsarealer skal skaffes god adgang til rimelige opholdsarealer på selve ejendommen eller i fællesskab med naboejendomme. I denne forbindelse kan byfornyelsesloven stille krav om dannelse af gårdlav omfattende de berørte ejendomme. - at bebyggelse med dårligt vedligeholdtefacader sættes istand og samtidig rettes til eller ændres på en sådan måde, at facaderne i bebyggelse, som på kortbilag C er benævnt med middel og høj bevaringsværdi eller fredet, bliver bragt i bedre overensstemmelse med sit oprindelige arkitektoniske udtryk. - at det med byfornyelsen desuden skal tilstræbes, at al bebyggelse kommertil at harmonere bedre med gadebilledet og i øvrigt søges bragt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens yde fremtræden.

23 Vedtagelsespåtegning Vedtag elsespåteg n i ng Lokalplanforslaget er vedtaget af Nakskov Byråd den 8. maj 1995 i henhold til 3 24 i Lov om planlægning. Lokalplanen er endelig vedtaget af Nakskov Byråd den 8. januar 1996 i henhold til 9 27 i Lov om planlægning. Nakskov Byråd, den Benny Sonne Borgmester Morten Heilskov Komm u na Id i re ktø r Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved dens offentliggørelse den 26. januar 1996.

24 Ti n g lys n i n g s pat eg n i n g Tinglysningspåtegning Nærværende lokalplan begæres i medfør af 530 stk. 3 i Lov om planlægning, tinglyst påfølgende matr. nr. l93,194,195,196,197,198,199,200a, 200c, 200d, 202,203,204a, 205,206,207,208, 209,21 O, 21 l,212a, 212b, 213,214,215,217,218,219,220,221,222a, 222b, 223a, 224,225,226, 227 og 228 alle af Nakskov købstads bygrunde. Nakskov byråd, den Benny Sonne Borgmester Morten Heilskov Kom munaldi re ktø r

25 Kortbilag A Lokalplanområdet I200a I Matrikelnummer

26 ~ Eksisterende Kortbilag B forhold I Byggefelt 9 m fra vejskel Byggelinie 25 m fra vejskel rj Veje med parkeringsfelter, 7m vej -1 Stier, 3m m:-/ Friarealer ( P I P-arealer V;iZA Etagehøjder

27 Kortbilaa C Fredede bygninger Bygning m/høj bevaringsværdi Bygning m/middel bevaring svæ rd i Bevaringsværdige træer

28 Bilaa D, vedr. tværwofiler 1. Tvzrpoflil af vejstrækning E-F og G-H (se kortbilag B). Tværprofilet omfatter 90 graders parkering på hver side af vejen. Principforslag til stiforlab: 2. Snit af stiforlnb A-6 og 0-C (se kortbilag B) 3. Snit af samme stiforløb, med cykelbane u/ \I/ m 5, Om 7,Om 5,Om 1.5m + 1.5m $i; 3,Om 3,0m

29 Illustrationsolan Illustrationsplanen er hentet fra byplanvedtægt nr. 7, som denne lokalplan afløser.

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, evt.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

STEMPELMÆRKE D

STEMPELMÆRKE D O %M O KK cl M STEMPELMÆRKE D 132664 00 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 80 Lokalplan for et område til boligformål, beliggende i Søndenå kvarteret ved de Lichtenbergsvej (ifølge kommuneplanens "Rammer til

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares.

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares. LOKALPLANENS FORMÅL Det er byrådets hensigt at sikre det eksisterende købstadsmiljø i det centrale byområde samtidig med/ at områdets funktion som kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter fastholdes.

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård.

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård. SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79 Daginstitution ved Nysøgård. En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse,

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere