Kommuneplan for Nordfyns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan for Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Side 1 af 2 Bymønster (1.2.1) Kommunalbestyrelsens målsætning for de tre hovedbyer og de to vækstbyer er: - Vi ønsker at fremme bosætningen og udviklingen i både opland og by. - Bogense, Otterup og Søndersø har kommunens hovedfaciliteter fx detailhandel. - Industri ønskes fortsat omkring Søndersø og Otterup, mens turisterhverv er det primære erhverv i Bogense. - At industri fremover etableres uden for byområderne, da vi ikke ønsker industri i boligområderne i Nordfyns Kommune. Bymønster Generelt Nordfyns Kommune er sammenlagt af 3 landkommuner, som hver især har satset på én hovedby. Hovedbyerne ligger spredt, og derfor kan der ikke udpeges et logisk centrum for kommunen. Hovedbyernes ens størrelse og geografiske spredning gør, at de hver især dækker forskellige behov. Bogense By er en overvejende turist- og bosætningsby, som henvender sig til Vestfyn og trekants-området. Søndersø har satset på erhvervsudvikling i forhold til beliggenheden relativt tæt på motorvejen samt beliggenheden i forhold til Odense. Otterup har satset på dels bosætning i forhold til Odense, dels det store sommerhusområde ved nordkysten. Ud over hovedbyerne, har de 3 kommuner givet mulighed for udvikling i et forskelligt antal mindre byer og landsbyer. Nogle af dem er i stadig vækst, og andre er ikke rigtigt kommet i gang. Det åbne land er kendetegnet ved mange små landsbyer og, i nogle områder, af spredt bebyggelse. Kategoriskema Nordfyns Kommune har Fyns længste kyststrækning og største sommerhusområde. Der planlægges udlagt et nyt sommerhusområde ved Skåstrup, bag ved det eksisterende sommerhusområde, Skåstrup Strand. Der planlægges også en udvidelse af sommerhusområdet ved Hasmark, bag den eksisterende sommerhusbebyggelse. I planperioden vil der fortsat være behov for en udvikling af de 3 hovedbyer, hvor det er væsentligt, at udviklingen styrker og skærper byernes identitet. Samtidigt er det væsentligt at få udpeget eventuelle nye vækstbyer samt at få afrundet og øget kvaliteten i andre byer, som Kommunalbestyrelsen ikke vil udvikle målrettet fremover. Derudover friholdes de øvrige byer/landsbyer for bebyggelse, der ikke har direkte tilknytning til landbrugserhvervet og ny bebyggelse hindres i det åbne land. Byernes roller I kommuneplanen er byerne inddelt i kategorier, som overordnet beskriver kommunalbestyrelsens planlægning for byerne. Kategorierne vil i de følgende afsnit blive beskrevet nærmere. Byerne inddeles i følgende kategorier: Kategori 1: Hovedbyer udpeget i planstrategien: Bogense, Otterup og Søndersø. Der skal udbygges med boligbyggeri samt erhverv og handlen ønskes samlet i tydelige områder. Kategori 2: Vækstbyer med mulighed for byudvikling: Udbygning med især boligbyggeri i Bredbjerg og centrering af handlen i Morud. Kategori 3: Bosætningsbyer: Hårslev, Særslev og Veflinge. Lokalplaner og rammer/dele af rammer færdiggøres. Begrænset tilflytning og afrunding af byen, der får ro til at konsolidere sig. Begrænset udlæg af erhvervsarealer. Kategori 4: Sommerhusområder med kommuneplanrammer og enkelte

2 Side 2 af 2 lokalplaner. Kategori 5 A: Afgrænsede afrundingsbyer med uudnyttede planer og rammer, der ønskes færdiggjort. Der kan dog ske ændringer og indskrænkninger i rammer og planer. Begrænset tilflytning og afrunding af byen, der får ro til at konsolidere sig. Kategori 5 B: Afgrænsede bevaringsværdige byer er alle de byer, der er udpeget i regionplanen som bevaringsværdige + et par stykker, der ved besigtigelse viste kvaliteter, der er værd at bevare og forbedre. Kategori 5 C: Afgrænsede turismebyer med udvidede muligheder inden for turismeerhverv, såsom Tørresø, Bårdesø, Klintebjerg og Skåstrup. Kategori 6: Øvrige byer og det åbne land, der bliver reguleret efter planloven. Se mere på kortet Bymønster på linket ude i højre kolonne.

3 Kategori Kategori 1: Hovedbyer Kategori 2: Vækstbyer Kategori 3: Bosætningsbyer Kategori 4: Sommerhusområder Kategori 5 A: Afgrænsede afrundingsbyer Kategori 5 B: Afgrænsede bevaringsværdige byer Kategori 5 C: Afgrænsede turismebyer Kategori 6: Øvrige byer Beskrivelse Udpeget i planstrategien. Der skal udbygges med boligbyggeri, erhverv og handlen ønskes samlet i tydelige områder. Mulighed for byudvikling. Udbygning med især boligbyggeri. Lokalplaner og rammer/dele af rammer færdiggøres. Begrænset tilflytning og afrunding af byen, der får ro til at konsolidere sig. Begrænset udlæg af erhvervsarealer. Sommerhusområder med kommuneplanrammer og enkelte lokalplaner Uudnyttede planer og rammer der ønskes færdiggjort, der kan dog ske ændringer og indskrænkninger i rammer og planer. Begrænset tilflytning og afrunding af byen, der får ro til at konsolidere sig. Alle byer udpeget i regionplanen som bevaringsværdige + et par stykker, der ved besigtigelse viste kvaliteter, der er værd at bevare og forbedre. Udvidede muligheder indenfor turismeerhverv. Det åbne land, der reguleres efter planloven Byer i kategorien Bogense, Otterup, Søndersø Bredbjerg, Morud Hårslev, Særslev, Veflinge Hasmark, Lindøhoved, Skåstrup Strand, Tørresø Harritslev, Kappendrup, Krogsbølle, Mejlskov, Nørre Esterbølle, Roerslev, Skamby, Uggerslev Askeby, Ejlby, Ejlby Lunde, Engeldrup, Fremmelev, Gamby st. by, Kosterslev, Nørreby, Tværskov, Vesterby, Østrup Bårdesø, Hasmark.Østerballe, Klintebjerg, Skåstrup, Tørresø

4 Byudvikling (1.2.3) Kommunalbestyrelsens målsætning er: - At adskille bosætningsområder og industri. - Fastholde forskellige erhvervstyper i Bogense, Søndersø og Otterup. Det betyder turisterhverv er Bogenses primære erhverv. Der skal være meget erhverv i Søndersø, og noget erhverv i Otterup. Vækstområder, bolig I planperioden for Kommuneplan vil der, efter befolkningsprognosen, være behov for et areal til byudvikling på ca. 150 ha. De udpegede arealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Udbygningen til boligbyggeri vil primært koncentrere sig i hovedbyerne Bogense, Søndersø og Otterup samt vækstbyerne Morud og Bredbjerg. Bogense, Otterup, Søndersø og Morud skal fortsætte med den vækst, som er fastlagt i de gamle kommuneplaner. Bredbjerg er et nyt vækstområde, som skal udnytte placeringen i forhold til Odense. Bredbjerg skal supplere vækstmulighederne i Morud, som er ved at være udtømte mod syd. Vækstområder, erhverv Der sker udlæg af nye erhvervsområder i forbindelse med eksisterende erhvervsområder i hovedbyerne Søndersø og Otterup samt ved Møbelfabrikken i Farstrup. Der udlægges et nyt erhvervsområde i tilknytning til lufthavnen. I Bogense ændres der i det allerede udlagte areal, da kommunens strategi for Bogense baserer sig mere på turisterhvervet og bosætning. De udpegede arealer overføres til byzone ved lokalplanlægning.

5 Søndersø Søndersø er kommunens sydligste hovedby. Byen er med 2900 indbyggere kommunens tredjestørste by. Byen er præget af tungere industri, og er samtidig en uddannelsesby med gymnasium og VUC. Folehaven, som er det nyeste boligområde, står næsten udbygget. Der er desuden et større område syd for Sandvad, og et lille område syd for plejecentret, der endnu ikke er udbygget. Den fremtidige udbygning til boligformål skal ske i to områder, henholdsvis øst for Holmevej og syd for Dallundvej, syd for Sandvad samt øst for Nordmarksvej. Byudvikling Søndersø Forventet nyt arealbehov i planperioden: 32 ha. Erhvervsformål: Der udlægges et areal til tungere industri og erhverv i forlængelse af erhvervsområdet syd for byen. Se mere på kortet Byudvikling Søndersø på linket ude i højre kolonne.

6 Bogense Bogense er den nordligste af kommunens tre hovedbyer. Bogense har et indbyggerantal på 3600 og er dermed den næststørste by i kommunen. Byens købstadsmiljø og beliggenhed ved kysten, gør Bogense attraktiv til bosætning. Bogense er under udvikling mod sydvest med 50 parcelhusgrunde i Tromsøparken og Ålesundparken. Derudover er der lokalplanlagt 7 ha til boligformål i Rosenhaven syd for Huggetvej. Den fremtidige udbygning til boligformål ønskes videreført i samme område syd for Huggetvej. Byudvikling Bogense De nye arealer udlægges på arealer, der tidligere har været udlagt til erhvervsområder. Arealerne ligger i kystnærhedszonen, dog beliggende bag allerede eksisterende boligområde. Forventet nyt arealbehov i planperioden: 30 ha. Erhvervsformål: I Bogense mindskes arealet til lettere industri og erhverv i den sydlige del af byen. Se mere på kortet Byudvikling Bogense på linket ude i højre kolonne.

7 Otterup Otterup er kommunens østligste hovedby. Byen er med 4700 indbyggere samtidig kommunens største by. Den nære beliggenhed ved kysten, og den korte afstand til Odense, gør Otterup attraktiv som bosætningsby. Otterup er under udbygning mod vest med 77 parcelhusgrunde i Stenløkkeparken, beliggende mellem Horsebækvej og Stenløkkevej. Der er yderligere lokalplanlagt 6 ha til boligformål i området. Den fremtidige udbygning til boligformål ønskes videreført vest for byen mellem Horsebækvej, Stenløkkevej og Nislevvej. Ligeledes udlægges et areal øst for Otterup, mellem Strandvejen og Bøgevej. Byudvikling Otterup Forventet nyt arealbehov i planperioden: 44 ha. Erhvervsformål: I Otterup udlægges et større areal til lettere industri og erhverv sydøst for de eksisterende erhvervsarealer på Ørkebyvej. Se mere på kortet Byudvikling Otterup på linket ude i højre kolonne.

8 Morud Morud er udpeget som vækstby. Morud har 1400 indbyggere. Morud er med sine naturskønne omgivelser samt sin beliggenhed tæt på Odense og motorvejen attraktiv til bosætning. Byen har gennem de senere år undergået en voldsom udbygning i boligområderne Frugthaven og Æblehaven. Morud er under udbygning med 25 parcelhusgrunde i Rosenholmgrenen og 24 grunde i Skovgårdsparken, henholdsvis nord og vest for Frugthaven. Et mindre areal mellem Rugårdsvej og Langesøhallen er lokalplanlagt til tæt/lav boligbebyggelse. Byudvikling Morud Den fremtidige udbygning til boligformål er udpeget og fordelt i tre områder. Arealerne er beliggende henholdsvis i det nordlige Morud langs Søndersøvej og i to mindre områder syd for Rugårdsvej. Der udlægges desuden et mindre areal til centerformål syd for Rugårdsvej og øst for idrætsvej. Forventet nyt arealbehov i planperioden: 10 ha. Se mere på kortet Byudvikling Morud på linket ude i højre kolonne.

9 Bredbjerg Bredbjerg er udpeget som vækstby og har på nuværende tidspunkt et indbyggertal på 230. Bredbjerg er beliggende meget naturnært i bakkerne mellem Morud og grænsen til Odense Kommune. Det eksisterende boligområde er beliggende mellem Bredbjergvej og Rugårdsvej, men med en bred bræmme af skov og krat mod syd, da landskabet hæver sig kraftigt fra Rugårdsvej mod nord. Der er ikke mulighed for yderligere udstykning i dette område. Byudvikling Bredbjerg Den fremtidige udbygning til boligformål ligger nord for Bredbjergvej og er delt i tre områder. Et på hver side af vejen Rue Hed samt et lidt nordligere tæt på skoven. Forventet nyt arealbehov i planperioden: 42 ha. Se mere på kortet Byudvikling Bredbjerg på linket i højre kolonne.

10 Særslev-Hemmerslev Særslev er udpeget til bosætningsby og har i dag knap 700 indbyggere. Byen er næsten sammenvokset med Hemmerslev, der er beliggende syd for Særslev. I den nordlige del af byen, ved Slagstrupvænget, er der et endnu ikke udbygget boligområde. Se mere på kortet Byudvikling Særslev på linket ude i højre kolonne. Byudvikling Særslev

11 Hårslev Hårslev er udpeget til bosætningsby og har ca. 360 indbyggere. Den sydlige del af byen er præget af Hårslev Maskinfabrik. I dag er der tre mindre områder med eksisterende planlægning, der ikke er udnyttet. Disse tages ud, og i stedet inddrages området omkring gartneriet mod nord. Dette område ligger tættere på centrum, og det forebygger endvidere, at det eksisterende erhverv ender som en ruin. Arealmæssigt sker der ikke de store ændringer. Byudvikling Hårslev Erhvervsformål: Der udpeges et område syd for Hårslev Maskinfabrik, således at udvidelsesmulighederne sikres fremover. Sydvest for Bogensevej udlægges der et areal til lettere industri og erhverv. Se mere på kortet Byudvikling Hårslev på linket i højre kolonne.

12 Veflinge Veflinge er udpeget til bosætningsby og har godt 900 indbyggere. Byen er attraktivt beliggende i forhold til Søndersø og Morud. Der er et større, endnu ikke udbygget, areal mod vest til parcelhuse. Der er udlagt et mindre areal til tæt/lav bebyggelse lige syd for det eksisterende Fremtidige udviklingsmuligheder kunne være et større område syd for byen til storparceller. Byudvikling Veflinge Se mere på kortet Byudvikling Veflinge på linket ude i højre kolonne.

13 Side 1 af 2 Bymønster og byudvikling (4.2.1) Nordfyns Kommune har en målsætning, om at danskerne opfatter Nordfyn som Fyns mest attraktive bosætningskommune. Det samlede behov for arealer til byvækstformål i den 12 årige planperiode er på ca. 150 hektar, svarende til en boligtilvækst på små 100 boliger om året. Kommunalbestyrelsen har udpeget i alt 5 byer, hvor der kan ske byudvikling. Yderligere er udpeget 3 bosætningsbyer, som kan udvikles inden for den allerede gældende planlægning. De 5 byer er Bogense, Søndersø og Otterup, betegnet som hovedbyer, Morud og Bredbjerg, betegnet som vækstbyer. Derudover har Kommunalbestyrelsen udpeget Særslev, Veflinge og Hårslev som bosætningsbyer samt Krogssbølle som afgrænset afrundingsby. Det er Kommunalbestyrelsens holdning, at disse enkelte byers forskellige potentialer for byudvikling skal udnyttes og understøttes bedst muligt, samt at denne skal ske under størst muligt hensyntagen til kyst, natur og miljø. Samtidig opnås den bedste synergieffekt i de investeringer der allerede er lagt i disse byer og bymiljøer. Erfaringerne viser tillige, at en positiv vækst i de større byer kan have en positiv effekt på andre nærliggende bymiljøer. Arealbehov Den forventede boligtilvækst over de næste 12 år jf. kommunens befolkningsudvikling er på ca boliger. Idet kommunen satser på en grønnere bosættelse, arbejdes der med et arealforbrug på 1300 m² pr bolig, hvilket bevirker, at der pr. hektar kan opføres 7 til 8 boliger. Den eksisterende restrummelighed er på; Veflinge ca. 4 hektar, Særslev ca. 6 hektar og Søndersø ca. 19 hektar. De nye primære arealudlæg er udlagt i; Bogense ca. 30 hektar, Søndersø ca. 32 hektar, Otterup ca. 45 hektar, Morud ca. 10 hektar, Bredbjerg ca. 42 hektar. Derudover er der udlagt et mindre areal i Hårslev på ca. 6 hektar, i dag bebygget med et drivhusbyggeri, Krogsbølle på ca. 3,5 hektar og Veflinge på ca. 1 hektar. Herudover er det udlagt arealer til erhvervsområder i Søndersø og Otterup mens der i Bogense er fjernet arealer til erhvervsområder. Hvordan er udpegning af byerne foretaget. Der er foretaget besigtigelse i flere omgange. Alle byer med lokalplaner og rammer samt de afgrænsede landsbyer i den tidligere Søndersø Kommune er blevet besøgt. Alle byer, der er udpeget af regionen som bevaringsværdige og byer omkring kirker er også besigtiget. Der er taget notater på turen, også af alle de andre byer, der blev besøgt og vurderet. Kompetencebyerne fra Otterup er alle med, da der er rammer og evt. lokalplaner. De fleste ender som afrundingsbyer. Derudover er der taget stilling til Tørresø og Bårdesø på grund af beliggenheden ved sommerhusområderne. Ved L-områderne i Bogense er Skåstrup inddraget i forventningen om, at der skal udvikles i forhold til sommerhusområdet. Nørreby er med som bevaringsværdig og Harritslev som afrundingsby. De resterende er i så lille udvikling, at de reguleres fint i det åbne land. Afgrænsede landsbyer i Søndersø er stadig afgrænset, når de er fundet bevaringsværdige. De reguleres fint i det åbne land, som kommunens kompetence er nu. Kategorisering af byer i kommunen: 1. Hovedbyer 2. Vækstbyer 3. Bosættelsesbyer 4.Sommerhusområder 5 A. Afgrænsede byer 5 B. Bevaringsværdige byer

14 Side 2 af 2 5 C. Afgrænsede byer med muligheder inden for turisme 6. Øvrige byer

Vejledning til Landsbyfornyelsespuljen 2015

Vejledning til Landsbyfornyelsespuljen 2015 Vejledning til Landsbyfornyelsespuljen 2015 Indhold: 1. Henvisning til konkrete byer. 2. Beskrivelse af, Afgrænsning af byer og det åbne land. 3. Hvilke bygninger kan nedrives. 4. Typisk sagsforløb for

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 1 04. Billum 04.01 Billum By 04.10 Billum, Åbent land Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 Kærup Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune Mat i for eriale b part indelse shø ring Ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Kommuneplanens byudviklingsområder Kolding Kommune September 2017 2 Ændringer til forslag til Kommuneplan 2017-2029

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling.

KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling. KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling. Alle nye og ændrede arealudlæg samt perspektivområder er beskrevet i det følgende. Arealerne er beskrevet ud fra eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning.

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TOFTERUP

PLANHÆFTE FOR TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR TOFTERUP Kommune 1 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Nørre Nebel. 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013

Nørre Nebel. 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013 Nørre Nebel 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen.

Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen. Kim Hansen 3132 3396 k.hagbard@hotmail.com Jens Mogensen Nymarksgyden 18 5474 Veflinge 4044 1680 / 6480 1680 Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Vandværker i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014)

Vandværker i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014) er i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014) Formand Kasserer Andre kontaktpersoner Bogense Forsyningsselskab Tyrekrogværket Harritslevvej 1 www.bogenseforsyningsselskab.dk Ejlby-Lunde Ejlby Lundevej 16

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Tanker om grundvandsbeskyttelse og strukturudvikling af vandforsyningen i Nordfyns Kommune

Tanker om grundvandsbeskyttelse og strukturudvikling af vandforsyningen i Nordfyns Kommune Tanker om grundvandsbeskyttelse og strukturudvikling af vandforsyningen i Nordfyns Kommune Repræsentantskabsmøde i Vandråd Nordfyn den 28. april 2016 Henrik Uhd Markussen og Troels Kærgaard Bjerre 1 Baggrund

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Vejledning om byvækst. Planlægning og Byudvikling. Foto: Colourbox

Vejledning om byvækst. Planlægning og Byudvikling. Foto: Colourbox Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling Oktober 2017 Foto: Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 4 1.1 Kommunens retningslinjer 4 1.2 Kommunenplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byer. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet.

Byer. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nørreby. Jesore. Vesterby. Vester Egense. Grindløse. Nørre Esterbølle. Smidstrup. Ejlby Lunde. Ejlby. Melby. Jullerup. Særslev. Askeby.

Nørreby. Jesore. Vesterby. Vester Egense. Grindløse. Nørre Esterbølle. Smidstrup. Ejlby Lunde. Ejlby. Melby. Jullerup. Særslev. Askeby. åring trand åring perup yllerup kort / stoppesteder Varbjerg Strand Kærby Indslev Brostrand Skåstrup Bro Skovs Højrup Vejrup Indslev Torp Skåstrup Strand Brenderup Harndrup Holse 0 Mejlskov Ore BOGENSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 0. Billum 0.0 Billum By 0.02 Kjelst Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Vejledning om byvækst

Vejledning om byvækst Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 2. Metode til opgørelse af arealbehov 3. Muligheder for at udlægge nye arealer 3.1 Positivt

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74...

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... Page 1 of 1 20-10-2014 From: Michael Terp Knudsen, LIFA A/S Sent: 15-09-2014 13:56:19 To: Jacob Kloch Subject: Anmodning

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken

Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken plannr Tillæg nr 7 Dato for offentliggørelse af forslag Dato for

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Forslag til Svendborg Kommuneplan

Forslag til Svendborg Kommuneplan Forslag til Svendborg Kommuneplan 2013-25 Oversigt over ønsker og forslag Miljøscreeningen på de enkelte sider er en kort vurdering af det enkelte ønske eller forslag. Indholdsfortegnelse Svendborg Vest

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009

Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009 Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009 Kommunens planafdeling har udarbejdet nedenstående planer for byudviklingen. Planlægning byudvikling: Kommuneplanen er i offentlig

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere