Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740"

Transkript

1 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd dit navn jo står; / in - gen trus - sel fra hans læ - ber ly - der, / li - vet, e - vigt liv, han dig til - by - der. / Glæd hans hjer - te da i dag, / kast dig i hans fav - ne - tag! Hør vor helligaftens bøn 6 4 Hør vor hel - lig - af - tens- bøn! / Hør os, Guds en - bår - ne Søn! / Thomas Laub 1926 Hør du os i på - ske- kvæld! / Ef - ter - giv os al vor gæld, / så, op-stand - ne fra de dø - de, / glad vor me - ster vi kan mø - de! I al sin glans nu stråler solen I al sin glans nu strå - ler so - len, / livs - ly - set o - ver nå - de - sto - len, / nu kom vor pin - se - lil - je - tid, / nu har vi som - mer skær og blid, / nu spår os mer end eng - le - røst / i Je - su navn en gyl - den høst. Henrik Rung 1859

2 I blev skabt som mand og kvinde H.J. Gauntlett 1849 I blev skabt som mand og kvin - de / af den sam - me ska - ber - hånd, / I fik sang og sol i sin - de, / op - tændt af den sam - me ånd, / ja - tak har I beg - ge sagt / til den ga - ve Gud har rakt. I blev skabt som mand og kvinde Bjarne Haahr 1988 I blev skabt som mand og kvin - de / af den sam - me ska - ber - hånd, / I fik sang og sol i sin - de, / op - tændt af den sam - me ånd, / ja - tak har I beg - ge sagt / til den ga - ve, Gud har rakt. Bjarne Haahr 1988 I denne verdens sorger sænkt Johann Crüger 1647 I den - ne ver - dens sor - ger sænkt / du mær - ker ej, hvor du tror dig sik - ker, stærk og vis, / du ja - ger ef - ter u - be- tænkt / din dag til en - de skri - der, / ver- dens pris / og om dens e - je stri - der. / men - ne - ske! / Mod en - den fort det li - der. O men - ne - ske, o 95

3 I dødens bånd vor frelser lå 2. I dø - dens bånd vor frel - ser lå, / for ver - dens synd hen - gi - vet, / men her - lig kun - ne han op - stå / og skæn- ked mild os Johann Walter 1524 li - vet; / thi er hans folk nu sjæ - le - glad / og tak - ker Gud i al - len stad / og syn - ger for Je - sus Kri - stus: / Hal - le - lu - ja! 1. I falmende blade, du kølige vind! 6 8 I fal-men-de bla - de, du kø - li - ge vind! / Tør mer ej med e - der jeg gæk - kes? / Hvad ra - ger det mig, hvem der bleg - ner om kind, / mens ef - ter - års - da - ge - ne stæk - kes? / Går jeg Thomas Laub 1922 ind, går jeg ud, / står mit håb ej til Gud! / O min sjæl! sig, hvad klyn- ker du o - ver? I fjerne kirketårne hist 96 I fjer - ne kir - ke - tår - ne hist / nu af - ten - klok - ker - ne rin - ge. / Snart so - ver li - den fugl på kvist / med ho - ve - det un - der sin vin - ge. / Nu sam - les fræn - der kønt i - gen / som fug - le - un - ger på gre - ne; / men den, som har slet in - gen ven, / han sid - der ved kvæld a - le - ne. C.E.F. Weyse 1838

4 I Herrens udvalgte, som hellighed øve Halle / Freylinghausen I Her - rens ud - valg - te, som hel - lig - hed ø - ve, / hvor står det med kær - lig - heds vig - ti - ge prø - ve? / Står I ret for - bund - ne ved e - nig- heds ånd? / Har in - tet for - vir - ret det lif - li - ge bånd? / Vor Fa - der i Him - len kan hjer - ter - ne ken - de; / hvor kær - lig- hed fat - tes, har tro - en en en - de, / den Hø - je - stes flam - me bør him - mel- højt bræn - de. I Himmelen, i Himmelen I Him - me - len, i Him - me - len, / hvor Gud, vor Her - re, bor, / hvor sa - ligt did at kom - me hen, / hvor er den glæ - de stor! / For e - vig, e - vig skal jeg der / se Gud i ly - set, som han er, / se Her- ren Se - ba - ot. Folkemelodi fra Dalarne 97

5 I Jesu navn Uregelmæssig tekst Engelsk visemelodi o Al den i - dræt, / som be - gyn - des i det, / frem - gang og lyk - ke 2. han ha - ver gjort / sto - re ting ved sit ord / og med sin arm så 3. I Je - su navn, / ham til æ - re, os til gavn, / skal vi i - gen op - 1. får, / ind - til den må - let når, / den vor Gud til æ - re sker / og der - 2. stærk / høj - pri - se - li - ge værk. / Thi bør vi til al - len tid / Her- ren 3. stå / og i Guds ri - ge gå, / og vi da med lyst og fryd / dér skal 1. I Je - su navn / skal al vor ger - ning ske, / om det skal kom - me 2. I Je - su navn / vi pri - se vil - le Gud, / han selv vil gi - ve 3. I Je - su navn / vi le - ve og vi dø, / om vi så le - ve, 1. os til no - gen gavn / og ej en - des med spot og ve. / 2. lyk - ke til og gavn / og det sker på hans e - get bud; / 3. er det til vort gavn, / om vi dø, vil vort gavn og ske. / 1. næst til os hen - ser, / hvor - i al vo - res vel - færd står. 2. tak - ke med stor flid; / hvo som fryg - ter ham, det - te vel mærk! 3. se Guds an - sigt blid / og den e - vi - ge æ - re få. I Jesus søger jeg min fred I Je - sus sø - ger jeg min fred, / al ver- den har kun smer - te, / ved kor - set er mit bli - ve - sted, / dér hvi - ler sig mit hjer - te, / dér kan jeg bo / i stil - le ro, / dér fin - des alt det, som min tro / så læng-sels-fuldt be - gær - te. Michael Prætorius

6 I kvæld blev der banket på Helvedes port 6 4 Thomas Laub 1920 I kvæld blev der ban - ket på Hel - ve - des port, / så dund - rer den rul - len - de tor - den, / he - rol - den var stærk og hans bud - skab fuld - stort, / thi lyt - te - de alt un - der jor - den. I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde 6 4 Forsamlingsmelodi 19. årh. I lem - mer, hvis ho - ved har Him - len i væl - de, / hvi går I dog her, som dens Op, op - ad fra jor - den, den tid - sel og næl - de, / op! læ - rer dog kø - det at por - te var lukt? / hol - de i tugt, / mod kor - set at ta - ge / og al - ting for - sa - ge, / hvad sjæ - len svig - ag - tigt fra Je - sus for - vil - der / og Him - lens den e - vi - ge sa - lig - hed spil - der! 99

7 I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde Thomas Laub o I lem - mer, hvis ho - ved har Him - len i væl - de, / hvi går I dog her, som dens Op, op - ad fra jor - den, den tid - sel og næl - de, / op! læ - rer dog kø - det at por - te var lukt? / hol - de i tugt, / mod kor - set at ta - ge / og al - ting for - sa - ge, / hvad sjæ - len svig- ag - tigt fra Je - sus for - vil - der / og Him - lens den e - vi - ge sa - lig- hed spil - der! Ingen er så tryg i fare 3 4 In - gen er så tryg i fa - re / som Guds lil - le bør - ne - ska - re, / fug - len Svensk melodi 19. årh. ej i skjul bag lø - vet, / stjer- nen ej højt o - ver stø - vet. I østen stiger solen op 2 4 I ø - sten sti - ger so - len op: / Den spre - der guld på sky, / går o - ver hav og bjer - ge- top, / går o - ver land og by. C.E.F. Weyse

8 Ja, engang mine øjne skal Ja, en-gang mi - ne øj - ne skal / se Kon-gen i hans pragt, / til - be - de i hans tem-pel - hal / hans nå - de og hans magt. / I et kry-stal-klart hav af lys / for - svin-der ti - dens nat og gys, / for - vand - let blir hver gå - de her / til lov-sangs-ju - bel der. Alfred Lunde 1953 Lunde Forlag og Bokhandel, Oslo 1954 Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim 3 4 Svensk melodi 1859 Jeg er frem - med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. / O, stands mig ik - ke, thi jeg vil føl - ge / Guds folk til strid gen-nem ørk og bøl- ge. / Jeg er frem - med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim Bernhard Christensen 1951 Bernhard Christensen 1951 Jeg er frem-med, / jeg er en pil- grim, / kun en af - ten, / kun en af- ten bor jeg her. / O stands mig ik - ke, thi jeg vil føl - ge / Guds folk til strid gen- nem ørk og bøl - ge. / Jeg er frem-med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. 101

9 Jeg er i Herrens hænder Sigurd Lunde 1947 Jeg er i Her - rens hæn - der, / når da - gen gryr i øst. / Hver mor - gen han mig sen - der / sit ord med lys og trøst. / Hvad da - gen mig vil brin - ge / af glæ - de og af savn, / jeg kan på bøn - nens vin - ge / få kraft i Je - su navn. Sigurd Lunde 1947 Jeg er rede til at bede Jeg er re - de til at be - de, / hjer- tens sø - de Je - sus, hør: / Jeg vil lig - ge her og tig - ge / ved din sto - re nå - des dør. / Lad dig fin - de, lad dig fin - de, / som du har mig lo - vet før! Bernburg 1720 Jeg er træt og går til ro 2 4 Jeg går i fare, hvor jeg går 102 Jeg går i fa - re, hvor jeg går, / min sjæl skal al - tid tæn - ke, / at Sa - tan al - le veg - ne står / i ve - jen med sin læn - ke; / hans skjul - te hel - ved - brand / mig let for - vil - de kan, / når Freylinghausen 1708 jeg ej på min skan - se står. / Jeg går i fa - re, hvor jeg går. Jeg er træt og går til ro, / luk - ker mi - ne øj - ne to; / Fa - der, se med kær - lig - hed / til mit rin - ge le - je ned! Jørgen Malling 1869

10 Jeg går i fare, hvor jeg går H.O.C. Zinck 1801 Jeg går i fa - re, hvor jeg går, / min sjæl skal al - tid tæn - ke, / at Sa - tan al - le veg - ne står / i ve - jen med sin læn - ke; / hans skjul - te hel - ved - brand / mig let for - vil - de kan, / når jeg ej på min skan - se står. / Jeg går i fa - re, hvor jeg går. Jeg har en angst som aldrig før Egil Harder Jeg har en angst som al - drig før, / som stod jeg for - an dø - dens dør / og måt - te ind og styr - te ned / i mør - ke og i en - som - hed. / Jeg Egil Harder 1996 dri - ves frem med stor - mens hast. / O Her - re, Her - re, hold mig fast! Jeg har en angst som aldrig før Katarina Lewkovitch 1996 Jeg har en angst som al - drig før, / som stod jeg for - an dø - dens dør / og måt - te ind og styr - te ned / i mør - ke og i en - som - hed. / Jeg dri - ves frem med stor - mens hast. / O Her - re, Her - re, hold mig fast! Katarina Lewkovitch

11 Jeg kender et land Thomas Laub 1907 Jeg ken - der et land, / hvor hå - ret ej grå - ner, og tid har ej tand, / hvor so - len ej bræn - der, og bøl - gen ej slår, / hvor hø - sten om - fav - ner den blom - stren-de vår, / hvor af - ten og mor - gen går al - tid i dans / med mid - da-gens glans. Jeg kender et land Otto Mortensen 1982 Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet Jeg ken - der ham, hvem jeg har o - ver - gi - vet / min he - le sjæl til Han ve - jen er og sand - he - den og li - vet, / han ned til os med e - vig e - jen - dom. / nå - dens fyl - de kom. / O, vel mig, Je - sus, dig jeg ken - der! / Til dig som Frel - se - ren min til - lid sig hen - ven - der. C.E.F. Weyse

12 Jeg kommer, Herre, på dit ord Emil Hartmann 1860 Jeg kom - mer, Her - re, på dit ord / og knæ - ler yd - myg ved dit bord; / mod - tag mig da, for - skyd mig ej, / du li - vets fyr - ste, sand - heds vej! Jeg lever og ved hvor længe fuldtrøst A.P. Berggreen 1873 Jeg le - ver og ved hvor læn - ge fuld - trøst: / jeg le - ver, til Her - ren mig kal - - der; / jeg le - ver og ven - ter den kal - den - de røst, / jeg le - ver som gæ - sten på frem - med kyst, / til Fa - de - ren bar - net hjem - kal - - der. Jeg råber fast, o Herre Jeg rå - ber fast, o Her - re, / af dyb- sens nød til dig, / du vil mig nå - dig væ - re / og ger - ne hø - re mig; / dit ø - re du ned - bø - je, / når jeg min bøn frem - bær, / og mærk ud - af det hø - je, / hvad min be - gæ - ring er! Fransk psalter / Strassburg

13 Jeg ser dig, søde Lam, at stå Hjemlandstoner Jeg ser dig, sø - de Lam, at stå / på Zi - ons bjer - ge - top. / Men ak, den vej, du måt - te gå, / så tung, så trang der - op! / O byr - de, som på dig var kast: / al ver- dens skam og last! / Så sank du i vor jam-mer ned / så dybt, som in - gen ved. Jeg ser dit kunstværk, store Gud Jeg ser dit kunst-værk, sto - re Gud, / du er al - vis, al - mæg - tig, / al ver - den blev jo ved dit bud / af in - tet vid og præg - tig; / men det - te sto - re alt / i om- kreds og ge - stalt / er dog i sjæ- lens ø - je slet / mod dig, som e - ne skab - te det. Jeg så ham som barn Sperontes 1736 Jeg så ham som barn med det sol - ri - ge ø - je / i regn- bu-ens glans på de hjem-li - ge hø - je; / han Norsk folkemelodi 1840 kys-sed min kind, og vi le - ged med stjer - ne, / mens kor - set stod skjult mel- lem løv i det fjer-ne. Jeg ved en blomst så favr og fin 106 Christian Barnekow Jeg ved en blomst så favr og fin, / dens duft gør hjer - ter gla - de, / dens saft er som den kla - re vin, / så lif - lig fin / som ro - sens er dens bla - de.

14 Jeg ved et evigt Himmerig Tysk folkevise o Jeg ved et e - vigt Him- me - rig, / som ej med guld det rø - de / om - dra - get er så pry - de - lig, / men med Guds ord det sø - de. Jeg ved, på hvem jeg bygger H.O.C. Zinck 1801 Jeg ved, på hvem jeg byg - ger, / jeg ved, hvad fast be - står, / når den - ne ver - dens skyg - ger / som røg og støv for - går; / jeg ved, hvad ej kan svin - de, / hvad al - drig vak - le vil, / når vis - mand går i blin - de / og vor - der dår - skabs spil. Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom Uregelmæssig tekst Tysk folkevise Jeg ven - ter dig, Her - re Je - sus, til dom, / hvert ø - je - blik jeg 2. Ha - stig du kom - me kan og brat / i hver en ti - me ved 1. ser mig om, / hvert ø - je - blik jeg ser mig om. 2. dag og nat, / i hver en ti - me ved dag og nat. 3. Lad bræn - de mit hjer - tes lam - pe be - redt / i tro, i håb og i 4. Jeg so - ver el- ler vå - ger, da væ - re jeg din, / jeg le - ver el - ler dør, da 5. Og når du kom- mer, kom mild og blid, / og gør mig sa - lig til 3. kær - lig - hed, / i tro, i håb og i kær - lig - hed. 4. væ - re du min, / jeg le - ver el - ler dør, da væ - re du min! 5. e - vig tid, / og gør mig sa - lig til e - vig tid! 107

15 Jeg vil din pris udsjunge (a) Hamburg 1598 Jeg vil din pris ud - sjun - ge / i den - ne mor - gen - stund, / o Gud, med røst og tun - ge / af gan - ske hjer - tens grund, / ved din Søn, Je - sus Krist, / som er vor frel - ser kæ - re / og vil vor tals - mand væ - re; / al pris bør ham for vist. Jeg vil din pris udsjunge (b) Jeg vil din pris ud - sjun - ge / i den - ne mor - gen - stund, / o Gud, med røst og tun - ge / af gan - ske hjer - tens grund, / ved din Søn, Je - sus Krist, / som er vor frel - ser kæ - re / og vil vor tals - mand væ - re; / al pris bør ham for vist. Hamburg 1598 / Senere tradition 108

16 Jeg vil mig Herren love Uregelmæssig tekst Nederlandsk psalter Jeg vil mig Her - ren lo - ve, / som al - le mi - ne syn - der bar, / 2. Gud gi - ve mig det at læ - re, / som jeg det læ - re kan, / 3. Han lig - nes ved so - len den kla - re, / som skin - ner på him - len bold, / i tro - en vil jeg det vo - ve, / til han - nem mit hjer - te står! / hvor høj - lig hæ - der og æ - re / dig bør af kvin - de og mand; / hans nå - de er å - ben - ba - re, / jeg gi - ver mig han - nem i vold, / 1. Der vil hans navn jeg skri - ve / og bæ - re det til min død, / han 2. Gud gi - ve mig det i sin - de / at lo - ve min Her - re god, / om 3. han sluk - ker sor - gen a - le - ne, / det ha - ver jeg fun- det hos mig; / jeg 1. kan min sor - rig for - dri - ve / og skil - le mig fra al nød. 2. u - de jeg er el - ler in - de, / Gud læ - ske mit an - ger-fuld mod! 3. tak - ke dig vil og tje - ne, / o, Je - sus, det lo - ver jeg dig! 4. De him-mel - ske eng - le i ska - re / de tje - ne dig gan - ske nær, / 5. Nu flyr jeg til din nå - de / og gi - ver mig i din hånd, / 6. O Je - sus, mor - gen - stjer - ne, / mit lys, mit liv, min lyst, / 7. O Je - sus, du liv - sens Her - re, / du hør - te nu, hvad jeg bad. / på dit bud ta - ge de va - re, / din vil - li - e er dem kær; / du måt - te vel o - ver mig rå - de, / jeg går i dit le - de - bånd; / jeg tak - ker dig så ger - ne / for al din tugt og trøst! / Du sted - se hos mig vil væ - re, / så bli - ver mit hjer - te glad; / 4. Gud sat - te dig af sin nå - de / alt ved sin høj - re hånd, / bad 5. den stund, jeg er her i li - ve, / jeg trø - ster mig ved din pagt, / hos 6. Gør sjæl og le - gem så re - ne, / når jeg for dom - men står, / som 7. og send mig eng - le - ne di - ne, / når jeg bort - so - ve skal, / frels 4. dig så sty - re og rå - de / dit ri - ge i al - le land. 5. dit ord jeg vil bli - ve, / til dig stan-der al min agt. 6. guld og æ - de - le ste - ne, / som so - len så lys og klar! 7. mig fra Hel- ve - des pi - ne, / før mig til Him-me- rigs sal! 109

17 Jeg vil mig Herren love Uregelmæssig tekst Christian Barnekow Jeg vil mig Her - ren lo - ve, / som al - le mi- ne syn - der bar, / i 2. Gud gi - ve mig det at læ - re, / som jeg det læ - re kan, / hvor 3. Han lig - nes ved so - len den kla - re, / som skin - ner på him - len bold, / hans 1. tro - en vil jeg det vo - ve, / til han - nem mit hjer - te står! / Der 2. høj - lig hæ - der og æ - re / dig bør af kvin - de og mand; / Gud 3 nå - de er å - ben - ba - re, / jeg gi - ver mig han - nem i vold, / han 1. vil hans navn jeg skri - ve / og bæ - re det til min død, / han 2. gi - ve mig det i sin - de / at lo - ve min Her - re god, / om 3. sluk - ker sor - gen a - le - ne, / det ha - ver jeg fun - det hos mig; / jeg 1. kan min sor - rig for - dri - ve / og skil - le mig fra al nød. 2. u - de jeg er el- ler in - de, / Gud læ - ske mit an - ger-fuld mod! 3. tak - ke dig vil og tje - ne, / o, Je - sus, det lo - ver jeg dig! De him- mel-ske eng - le i ska - re / de tje - ne dig gan - ske nær, / på 5. Nu flyr jeg til din nå - de / og gi - ver mig i din hånd, / du 6. O Je - sus, mor - gen - stjer - ne, / mit lys, mit liv, min lyst, / jeg 7. O Je - sus, du liv - sens Her - re, / du hør - te nu, hvad jeg bad. / Du dit bud ta - ge de va - re, / din vil - li - e er dem kær; / Gud måt - te vel o - ver mig rå - de, / jeg går i dit le - de - bånd; / den tak - ker dig så ger - ne / for al din tugt og trøst! / Gør sted - se hos mig vil væ - re, / så bli - ver mit hjer - te glad; / og 4. sat - te dig af sin nå - de / alt ved sin høj - re hånd, / bad 5. stund, jeg er her i li - ve, / jeg trø - ster mig ved din pagt, / hos 6. sjæl og le - gem så re - ne, / når jeg for dom - men står, / som 7. send mig eng - le - ne di - ne, / når jeg bort - so - ve skal, / frels 4. dig så sty - re og rå - de / dit ri - ge i al - le land. 5. dit ord jeg vil bli - ve, / til dig stan-der al min agt. 6. guld og æ - de - le ste - ne, / som so - len så lys og klar! 7. mig fra Hel - ve - des pi - ne, / før mig til Him - me- rigs sal! 110

18 Jert hus skal I bygge Uregelmæssig tekst J.P.E. Hartmann Jert hus skal I byg - ge på or - dets klip - pe - grund, / så rok - kes ej 2. Hver i - dræt skal sig - nes med bøn - nens stær - ke dåb, / som lut - rer hver 1. mu - ren i storm - vej - rets stund, / og ar - nen skal stå i læ af kor - sets 2. læng - sel, be - vin - ger hvert håb; / om sol - da - gen gryr, om aft - nen bry - der 1. tegn, / så hvi - ler jert hjem bag det tryg - ge - ste hegn! / Hvor kor - set står 2. frem, / send bøn-nens hvi - de du - e som bud fra jert hjem! / Hvor bøn - nen får 1. vagt, / ta - ber mør - ket sin magt. 2. magt, / står Guds eng - le som vagt. Jerusalem! i dag din konge græder Je - ru - sa- lem! i dag din kon - ge græ - der / og nå - de - rig mod di - ne mu - re træ - der, / og be - den - de han ta - ler for din Tysk visemelodi 17. årh. sag. / O, vid - ste du, hvad til din fred dig tjen - te, / og hvor din øm - me frel - sers hjer - te brænd - te / for dig i dag! 111

19 Jerusalem! i dag din konge græder J.P.E. Hartmann 1852 Je - ru - sa - lem! i dag din kon - ge græ - der / og nå - de - rig mod di - ne mu - re træ - der, / og be - den - de han ta - ler for din sag. / O, vid - ste du, hvad til din fred dig tjen - te, / og hvor din øm - me frel - sers hjer - te brænd - te / for dig i dag! Jesus, det eneste 6 4 Caroline W. Sørlie o Je - sus, det e - ne- ste, / hel - lig - ste, re - ne - ste / navn, som af men - ne- ske - læ - ber er sagt. / Fyl - de af her - lig- hed, / fyl - de af kær - lig- hed, / fyl - de af nå - de, af sand - hed og magt. Jesus, dine dybe vunder 112 Je - sus, di - ne dy - be vun - der / og din smer - te - ful - de død / som din kær - lig - heds vid - un - der / trø - ster mig i al min nød; / og når synd mig fal - der ind, / straks den stø - der i mit sind / på din pi - ne, som for - by - der / mig at skæm - te med u - dy - der. Genève 1551

20 Jesus, din søde forening at smage Johann B. König Je - sus, din sø - de for - e - ning at sma - ge / læn - ges og træn - ges mit riv fra mig alt, hvad mig hol - der til - ba - ge, / drag mig i dig, min be - hjer - te og sind; / gyn - del - se, ind! / Vis mig ret klar - lig min jam - mer og mø - je, / vis mig for - dær - vel - sens af - grund i mig, / at sig na - tu - ren til dø - den kan bø - je, / ån - den a - le - ne må le - ve for dig! Jesus er mit liv i live Wolfgang Wessnitzer 1661 Je - sus er mit liv i li - ve, / Je - sus dø - det har min død; / du for mig dig vil - le gi - ve / ud - i dy - best sjæ - le - nød, / ja, i kor - sets død med kvi - de, / at jeg dø - den ej skal li - de. / Tak og æ - re tu - sind - fold / ske dig der - for, Je - sus bold! Jesus han er syndres ven Je - sus han er synd- res ven! / Det - te ord kan dø - de væk - ke / og os åb - ne Him- me - len, / når os Hel - ve - de vil skræk - ke. / Ha - ster, lø - ber til ham hen! / Je - sus han er synd - res ven. Berlin

21 Jesus, Jesus, Jesus sigter Viggo Kalhauge 1863 Je - sus, Je - sus, Je - sus sig - ter / alt mit hjer - tes øn - ske til / og sig her - med fast for - plig - ter, / at jeg vil, hvad Je - sus vil; / hjer - tet i ham glad og mildt / rå - ber: Her - re, som du vilt! Jesus Krist, du overvandt J.A.P. Schulz 1793 Je - sus Krist, du o - ver - vandt! / Dig ej me - re gra - ven e - jer, / og vi al - le ved din se - jer / liv og e - vig frel - se fandt. Jesus Kristus er til stede Førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 Je - sus Kri - stus er til ste - de! / Han fra os har vendt Guds vre - - de; / med sin pi - ne, med sin død / fri r han os fra e - vig nød. 114

22 Jesus Kristus er til stede Je - sus Kri - stus er til ste - de! / Han fra os har vendt Guds vre - de; / Wittenberg / Klug 1533 med sin pi - ne, med sin død / fri r han os fra e - vig nød. Jesus, livets sol og glæde Johann Crüger 1649 Je - sus, li - vets sol og glæ - de, / se, her er jeg nu til - ste - de! / Je - sus, du al nå - dens kil - de, / hør, hvad jeg så ger - ne vil - le; / se, jeg fal - der dig til fo - de, / giv, at mig til gavn og go - de / og dit frel - ser- navn til æ - re / jeg i dag din gæst må væ - re! Jesus, min drot Mariavise / Prahl og Heinebuch 1892 Je - sus, min drot, / klip - pe og slot, / som ik - ke fjen - den kan ta - ge, / alt fra min dåb / han var mit håb, / hør - te mit råb, / hø - rer det næt - ter og da - ge. Jesus, min drot Thorvald Aagaard

23 Julebudet til dem, der bygge Uregelmæssig tekst 6 8 J.P.E. Hartmann Ju - le - bu - det til dem, der byg - ge / her i mør- ket og dø - dens skyg - ge, / 2. Ju - le - bu - det i vin - te- rens vån - de, / det er Gud Fa - ders var - me ån - de, / 3. Ju - le - bud un- der storm og tor - den / mel- der og gi - ver fred på jor - den, / 4. Ju - le - bu - det til dem, der græ - de, / det er væl- det til e - vig glæ - de. / 1. det er det lys, som, al - drig slukt, / ja - ger det sti - gen- de mulm på flugt, / 2. men-ne- ske - fal - det til frel - se vendt, / men-ne-skets a - del på ny er- kendt, / 3. fred til at stri - de vor strid med mod, / fred til at ven - te på en - den god, / 4. Glæd dig da kun, du men-ne- ske- sjæl, / stin-ger end or- men end - nu din hæl, / 1. åb - ner ud - sig- ten fra det la - ve, / trø - ster mil - de - lig mel - lem gra - ve. 2. hjer - tets ret til at kæm-pe og vin - de / e - vig fast- slå - et, trods hver en fjen - de. 3. højt un-der med-bør og dybt i sor-gen, / fred for bå - de i går og i mor - gen. 4. favn kun trø-stig, hvad Gud har gi- vet, / løft dit ho- ved, og tak for li - vet! Julebudet til dem, der bygge Uregelmæssig tekst Thorvald Aagaard

24 Julen har bragt velsignet bud 6 8 C.E.F. Weyse 1841 Ju - len har bragt vel - sig - net bud, / nu glæ - des gam - le og un - ge. / Hvad eng - le - ne sang i ver - den ud, / nu al - le små børn skal sjun - ge. / Gre - nen fra li - vets træ står skønt / med lys som fug - le på kvi - ste; / det barn, som sig glæ - der fromt og kønt, / skal al - drig den glæ - de mi - ste. Julen har englelyd A.P. Berggreen 1852 Ju - len har eng - le - lyd, / vi med fryd / os barn - lig på Gud Fa - der / for - la - der; / vi var i nød så læn - ge, / dog hør - te han vor bøn, / han ved, hvor - til vi træn - ge, / vor frel - ser blev Guds Søn; / thi vil vi al - le sjun - ge / med hjer - te og med tun - ge / et: Æ - re væ - re Gud / for sit ju - le - bud! 117

25 Kain, hvor er din bror Uregelmæssig tekst Kain, hvor er din bror? / Mon du tror, / Mon du tror, / Holger Lissner 1972 du kan skju - le dig for mig? / Mon du jeg er bå - de døv og blind? / Der er 1. ved, / hvor han led, / da du stød - te ham bort? / Se, her er din bror! 2. blod / på din fod, / og dit brød har smag der - af. / Se, det er din bror! 3. Mon du tror, / du er fri, når han er død? / Du kan Kain, hvor er din bror? / 4. Mon du tror, / at han ik - ke kræ- ver dig? / Der - for 5. Mon du tror, / at jeg ik - ke el - sker dig? / Se kun 3. gå, / men ej nå / til det sted, hvor han ej er. / Se, dér er din bror! 4. giv / ham det liv, / som du selv får af mig. / Se, han er din bror! 5. op, / på min krop / er der stik og nag- le - gab. / Kain, jeg er din bror! Holger Lissner 1972 Kender du den livsens kilde Ken - der du den liv - sens kil - de, / hvor - fra nå - dens strøm ud - går? / Om al ver - den ø - se vil - le, / den ud - tør - res in - tet år; / fra Guds e - gen hjer - te - rod / strøm - mer ud den nå - de - flod, / hen mod al - le jor - dens si - der / sa - lig sødt dens van - de gli - der. A.P. Berggreen

26 Kimer, I klokker 2 Henrik Rung 1857 Ki - mer, I klok - ker! ja, ki - mer før dag i det dun - kle! / Tin - drer, I stjer - ner, som eng - le - nes øj - ne kan fun - kle! / Fred kom til jord, / Him - me-lens fred med Guds Ord. / Æ - ren er Guds i det hø - je! Kirkeklokke! mellem ædle malme 2 4 Kir - ke - klok - ke! mel - lem æd - le mal - me / ma - ge- løs er for mit hjer - te du, / våg - net er ved dig en høj- tids - sal - me, / som gen - ly - der dag - lig i min barm. Henrik Rung 1853 Kirken den er et gammelt hus Uregelmæssig tekst Kir - ken den er et gam - melt hus, / står, om end tår - ne - ne fal - de; / tår - ne fuld - man - ge sank i grus, / klok- ker end ki - me og kal - de, / 7. Gi - ve da Gud, at hvor vi bo, / al - tid, når klok-ker- ne rin - ge, / fol - ket for - sam - les i Je - su tro / der, hvor det ple - jed at klin - ge: / 1. kal - de på gam - mel og på ung, / mest dog på sjæ - len træt og tung, / 7. Ver-den vel ej, men I mig ser, / alt, hvad jeg si - ger, se, det sker; / 1. syg for den e - vi - ge hvi - le. 7. fred væ - re med e - der al - le! L.M. Lindeman

27 Kirken er som Himmerige Niels W. Gade Kir - ken er som Him - me - ri - ge, / me - get kan den lig - nes ved, / skønt på jord den har ej li - ge, / som Guds nå - de og Guds fred. Kirken er som Himmerige P.S. Rung-Keller 1947 P.S. Rung-Keller 1947 Kir - ken er som Him- me - ri - ge, / me - get kan den lig - nes ved, / skønt på jord den har ej li - ge, / som Guds nå - de og Guds fred. Klokken slår, tiden går Uregelmæssig tekst Oluf Ring

28 Uforsagt, vær på vagt Uregelmæssig tekst Klynke og klage Johann Crüger 1653 Klyn - ke og kla - ge / næt - ter og da - ge / må, hvem der våg - ner på af - grun-dens rand, / hø - rer kun Lo - ven / tord - ne fra o - ven: / Dø el - ler gør, hvad en syn - der ej kan! 121

29 Klynke og klage Carsten F. Viborg 1878 Klyn - ke og kla - ge / næt - ter og da - ge / må, hvem der våg - ner på af - grun- dens rand, / hø - rer kun Lo - ven / tord - ne fra o - ven: / Dø el - ler gør, hvad en syn - der ej kan! Kom, alle kristne 4 Kom, al - le krist - ne, / lad os sam- men i - le / til bar - net i kryb - ben i Bet - le - hem. / Frem vil vi træ - de / for Guds Søn med glæ - de. / Kom, lad os ham til - John F. Wade 1751 be - de, / kom, lad os ham til - be - de, / kom, lad os ham til - be - de / i Bet - le - hem! Diskant: David Willcocks Lov, pris og æ - - re / skal for e - vigt væ - re / vor hyl - dest til bar - net i Bet - le - hem. / E - vigt Gud Fa - - der / Him - lens dør op - la - der. / Ja, kom, / ja, kom, / lad os til - be - de ham i Bet - le - hem! 122

30 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod Efter førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 Kom, Gud Fa - ders Ånd fuld - god, / kom med ild, med kraft og mod, / sa - ligt smil og him - melsk gråd, / stat os bi med råd og dåd! Kom, Gud Helligånd, kom brat Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom brat! / Gen - nem- bryd den mør - ke nat / Efter sekvens 12. årh. / Thomas Laub 1914 med Guds mor - gen - rø - de! / Lad vort hjer - tes lær - ke - slag / hil - se Her - rens kla - re dag, / som står op af dø - de! Kom, Gud Helligånd, kom brat Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom brat! / Gen - nem - bryd den mør - ke nat / med Guds mor - gen - rø - de! / Lad vort hjer - tes lær - ke - slag / Christian Barnekow 1859 hil - se Her - rens kla - re dag, / som står op af dø - de! 123

31 Kom, Helligånd, Gud Herre from Efter processionssang 15. årh. / Erfurt 1524 Kom, Hel - lig - ånd, Gud Her - re from, / med mis - kund - hed og nå - de kom! / Op - byg din me - nig - hed her - ne - de, / lær den af hjer- tens grund at be - de! / Ved ly - set af din sand- hed klar / til tro - en du for - sam - let har / et folk af al - le ver - dens tun - ger, / der dig til lov og æ - re sjun - ger: / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Kom, hjælp mig, Herre Jesus Dansk melodi 17. årh. Kom, hjælp mig, Her - re Je - sus, / nu kan jeg ik - ke mer. / Mit liv er mig for mæg- tigt, / og in - tet lys jeg ser. / Men du har sagt, at in - gen nat / kan skju - le mig for dig, / så kom, og lad mig mær - ke, / du hol - der fast i mig. 124

32 Kom, lad os tømme et bæger på ny Thomas Laub Kom, lad os tøm - me et bæ - ger på ny, / ej af det væld, som ud - sprang un - der sta - ven, / men af den le - ven - de kil - de fra gra - ven, / sa - lig - heds - kil - den, som sprin- ger i sky: / Je - sus, vor livs - kraft, som hjer - ter - ne styr - ker! Kommer, sjæle, dyrekøbte Thomas Laub Kom - mer, sjæ - le, dy - re - køb - te / og til mer end eng - le døb - te, / sø - sken - de til Da - vids Søn! / Lad os med Guds eng - le - ska - re / og med ham til Him - mels fa - re, / se den from - mes sto - re løn! 125

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af Elevhæfte I al sin glans Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse Kolofon Materialet er skrevet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent Svende Grøn t: 23432337

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Den nat af alle nætter

Den nat af alle nætter q = 96 Intro mellemspil Helge ngelbrecht/henning Toft ro b b/ en nat af alle nætter m b b/b b7 b en b b nat af m7 b/ al m7 le næt m tu sind vis af en b svæ b ve de til b/ b jor m7 Je sus, ver dens frel

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Måne og sol Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Trøstet sorg som slebet glas!

Trøstet sorg som slebet glas! Trøstet sorg som slebet glas! Matt 5,1-12 kollekt: Lissner, s. 214 Salmer: 573-575-654-321-775 Vær fortsat ved vor side, når stormen stilner af. Vær hos os, når vi søger til vore kæres grav. Giv, at vi

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

LYS MERE LYS Arvid Asmussen 1 En mand går rundt i byens stille gader

LYS MERE LYS Arvid Asmussen 1 En mand går rundt i byens stille gader LYS MR LYS rvid smussen #m 1 n mand går rundt i byens stille gader H/d# n nattevagt med våben og med lys #m #m Han frygter ikke dunkle gemmesteder H Hver time brummer han på salmevers 2 Om ud og konge,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten er inspireret af folkevisen af samme navn og dens endelige udformning er i følge Inger Sørensens biografi fra 2002, Niels W. Gade, et dansk verdensnavn,

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 ALFABETISK REGISTER

Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 ALFABETISK REGISTER 1. Af dybsens nød, o Gud, til dig 2. Af højheden oprunden er (a + b) 3. Ak, Fader! lad dit ord og Ånd 4. Ak, Gud, fra himlen se herned 5. Ak, vidste du, som går i syndens lænke (Hannover) 6. Ak, vidste

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

SAMPLE. Himlens fugle. 12 satser til kirkeåret FREDERIK BERGGREN SMIDT OG LEA DAESCU. I arrangement af Erling Lindgren FORLAGET MIXTUR

SAMPLE. Himlens fugle. 12 satser til kirkeåret FREDERIK BERGGREN SMIDT OG LEA DAESCU. I arrangement af Erling Lindgren FORLAGET MIXTUR FREERIK BERREN SMIT O LE ESCU Himlens fugle 12 satser til kirkeåret I arrangement af Erling Lindgren FOLKEKIRKENS UNOMSKOR FORLET MIXTUR Forord Teksterne til disse 12 korsatser indgår i Tersløsesangen,

Læs mere

David (Torben S. Callesen/Gospelroots)

David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David var en ung, flot fyr, og hyrde var hans job. Sang og spilled, mens han værned om sin fåreflok. Davids hjerte var af guld, og Herren var med ham. Derfor blev

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes Pinsedag Salmevalg 290: I al sin glans nu stråler solen 448: Fyldt af glæde over livets under 291: Du som går ud fra den levende Gud 294: Talsmand som på jorderige 725: Det dufter lysegrønt af græs Dette

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere