Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740"

Transkript

1 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd dit navn jo står; / in - gen trus - sel fra hans læ - ber ly - der, / li - vet, e - vigt liv, han dig til - by - der. / Glæd hans hjer - te da i dag, / kast dig i hans fav - ne - tag! Hør vor helligaftens bøn 6 4 Hør vor hel - lig - af - tens- bøn! / Hør os, Guds en - bår - ne Søn! / Thomas Laub 1926 Hør du os i på - ske- kvæld! / Ef - ter - giv os al vor gæld, / så, op-stand - ne fra de dø - de, / glad vor me - ster vi kan mø - de! I al sin glans nu stråler solen I al sin glans nu strå - ler so - len, / livs - ly - set o - ver nå - de - sto - len, / nu kom vor pin - se - lil - je - tid, / nu har vi som - mer skær og blid, / nu spår os mer end eng - le - røst / i Je - su navn en gyl - den høst. Henrik Rung 1859

2 I blev skabt som mand og kvinde H.J. Gauntlett 1849 I blev skabt som mand og kvin - de / af den sam - me ska - ber - hånd, / I fik sang og sol i sin - de, / op - tændt af den sam - me ånd, / ja - tak har I beg - ge sagt / til den ga - ve Gud har rakt. I blev skabt som mand og kvinde Bjarne Haahr 1988 I blev skabt som mand og kvin - de / af den sam - me ska - ber - hånd, / I fik sang og sol i sin - de, / op - tændt af den sam - me ånd, / ja - tak har I beg - ge sagt / til den ga - ve, Gud har rakt. Bjarne Haahr 1988 I denne verdens sorger sænkt Johann Crüger 1647 I den - ne ver - dens sor - ger sænkt / du mær - ker ej, hvor du tror dig sik - ker, stærk og vis, / du ja - ger ef - ter u - be- tænkt / din dag til en - de skri - der, / ver- dens pris / og om dens e - je stri - der. / men - ne - ske! / Mod en - den fort det li - der. O men - ne - ske, o 95

3 I dødens bånd vor frelser lå 2. I dø - dens bånd vor frel - ser lå, / for ver - dens synd hen - gi - vet, / men her - lig kun - ne han op - stå / og skæn- ked mild os Johann Walter 1524 li - vet; / thi er hans folk nu sjæ - le - glad / og tak - ker Gud i al - len stad / og syn - ger for Je - sus Kri - stus: / Hal - le - lu - ja! 1. I falmende blade, du kølige vind! 6 8 I fal-men-de bla - de, du kø - li - ge vind! / Tør mer ej med e - der jeg gæk - kes? / Hvad ra - ger det mig, hvem der bleg - ner om kind, / mens ef - ter - års - da - ge - ne stæk - kes? / Går jeg Thomas Laub 1922 ind, går jeg ud, / står mit håb ej til Gud! / O min sjæl! sig, hvad klyn- ker du o - ver? I fjerne kirketårne hist 96 I fjer - ne kir - ke - tår - ne hist / nu af - ten - klok - ker - ne rin - ge. / Snart so - ver li - den fugl på kvist / med ho - ve - det un - der sin vin - ge. / Nu sam - les fræn - der kønt i - gen / som fug - le - un - ger på gre - ne; / men den, som har slet in - gen ven, / han sid - der ved kvæld a - le - ne. C.E.F. Weyse 1838

4 I Herrens udvalgte, som hellighed øve Halle / Freylinghausen I Her - rens ud - valg - te, som hel - lig - hed ø - ve, / hvor står det med kær - lig - heds vig - ti - ge prø - ve? / Står I ret for - bund - ne ved e - nig- heds ånd? / Har in - tet for - vir - ret det lif - li - ge bånd? / Vor Fa - der i Him - len kan hjer - ter - ne ken - de; / hvor kær - lig- hed fat - tes, har tro - en en en - de, / den Hø - je - stes flam - me bør him - mel- højt bræn - de. I Himmelen, i Himmelen I Him - me - len, i Him - me - len, / hvor Gud, vor Her - re, bor, / hvor sa - ligt did at kom - me hen, / hvor er den glæ - de stor! / For e - vig, e - vig skal jeg der / se Gud i ly - set, som han er, / se Her- ren Se - ba - ot. Folkemelodi fra Dalarne 97

5 I Jesu navn Uregelmæssig tekst Engelsk visemelodi o Al den i - dræt, / som be - gyn - des i det, / frem - gang og lyk - ke 2. han ha - ver gjort / sto - re ting ved sit ord / og med sin arm så 3. I Je - su navn, / ham til æ - re, os til gavn, / skal vi i - gen op - 1. får, / ind - til den må - let når, / den vor Gud til æ - re sker / og der - 2. stærk / høj - pri - se - li - ge værk. / Thi bør vi til al - len tid / Her- ren 3. stå / og i Guds ri - ge gå, / og vi da med lyst og fryd / dér skal 1. I Je - su navn / skal al vor ger - ning ske, / om det skal kom - me 2. I Je - su navn / vi pri - se vil - le Gud, / han selv vil gi - ve 3. I Je - su navn / vi le - ve og vi dø, / om vi så le - ve, 1. os til no - gen gavn / og ej en - des med spot og ve. / 2. lyk - ke til og gavn / og det sker på hans e - get bud; / 3. er det til vort gavn, / om vi dø, vil vort gavn og ske. / 1. næst til os hen - ser, / hvor - i al vo - res vel - færd står. 2. tak - ke med stor flid; / hvo som fryg - ter ham, det - te vel mærk! 3. se Guds an - sigt blid / og den e - vi - ge æ - re få. I Jesus søger jeg min fred I Je - sus sø - ger jeg min fred, / al ver- den har kun smer - te, / ved kor - set er mit bli - ve - sted, / dér hvi - ler sig mit hjer - te, / dér kan jeg bo / i stil - le ro, / dér fin - des alt det, som min tro / så læng-sels-fuldt be - gær - te. Michael Prætorius

6 I kvæld blev der banket på Helvedes port 6 4 Thomas Laub 1920 I kvæld blev der ban - ket på Hel - ve - des port, / så dund - rer den rul - len - de tor - den, / he - rol - den var stærk og hans bud - skab fuld - stort, / thi lyt - te - de alt un - der jor - den. I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde 6 4 Forsamlingsmelodi 19. årh. I lem - mer, hvis ho - ved har Him - len i væl - de, / hvi går I dog her, som dens Op, op - ad fra jor - den, den tid - sel og næl - de, / op! læ - rer dog kø - det at por - te var lukt? / hol - de i tugt, / mod kor - set at ta - ge / og al - ting for - sa - ge, / hvad sjæ - len svig - ag - tigt fra Je - sus for - vil - der / og Him - lens den e - vi - ge sa - lig - hed spil - der! 99

7 I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde Thomas Laub o I lem - mer, hvis ho - ved har Him - len i væl - de, / hvi går I dog her, som dens Op, op - ad fra jor - den, den tid - sel og næl - de, / op! læ - rer dog kø - det at por - te var lukt? / hol - de i tugt, / mod kor - set at ta - ge / og al - ting for - sa - ge, / hvad sjæ - len svig- ag - tigt fra Je - sus for - vil - der / og Him - lens den e - vi - ge sa - lig- hed spil - der! Ingen er så tryg i fare 3 4 In - gen er så tryg i fa - re / som Guds lil - le bør - ne - ska - re, / fug - len Svensk melodi 19. årh. ej i skjul bag lø - vet, / stjer- nen ej højt o - ver stø - vet. I østen stiger solen op 2 4 I ø - sten sti - ger so - len op: / Den spre - der guld på sky, / går o - ver hav og bjer - ge- top, / går o - ver land og by. C.E.F. Weyse

8 Ja, engang mine øjne skal Ja, en-gang mi - ne øj - ne skal / se Kon-gen i hans pragt, / til - be - de i hans tem-pel - hal / hans nå - de og hans magt. / I et kry-stal-klart hav af lys / for - svin-der ti - dens nat og gys, / for - vand - let blir hver gå - de her / til lov-sangs-ju - bel der. Alfred Lunde 1953 Lunde Forlag og Bokhandel, Oslo 1954 Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim 3 4 Svensk melodi 1859 Jeg er frem - med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. / O, stands mig ik - ke, thi jeg vil føl - ge / Guds folk til strid gen-nem ørk og bøl- ge. / Jeg er frem - med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim Bernhard Christensen 1951 Bernhard Christensen 1951 Jeg er frem-med, / jeg er en pil- grim, / kun en af - ten, / kun en af- ten bor jeg her. / O stands mig ik - ke, thi jeg vil føl - ge / Guds folk til strid gen- nem ørk og bøl - ge. / Jeg er frem-med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. 101

9 Jeg er i Herrens hænder Sigurd Lunde 1947 Jeg er i Her - rens hæn - der, / når da - gen gryr i øst. / Hver mor - gen han mig sen - der / sit ord med lys og trøst. / Hvad da - gen mig vil brin - ge / af glæ - de og af savn, / jeg kan på bøn - nens vin - ge / få kraft i Je - su navn. Sigurd Lunde 1947 Jeg er rede til at bede Jeg er re - de til at be - de, / hjer- tens sø - de Je - sus, hør: / Jeg vil lig - ge her og tig - ge / ved din sto - re nå - des dør. / Lad dig fin - de, lad dig fin - de, / som du har mig lo - vet før! Bernburg 1720 Jeg er træt og går til ro 2 4 Jeg går i fare, hvor jeg går 102 Jeg går i fa - re, hvor jeg går, / min sjæl skal al - tid tæn - ke, / at Sa - tan al - le veg - ne står / i ve - jen med sin læn - ke; / hans skjul - te hel - ved - brand / mig let for - vil - de kan, / når Freylinghausen 1708 jeg ej på min skan - se står. / Jeg går i fa - re, hvor jeg går. Jeg er træt og går til ro, / luk - ker mi - ne øj - ne to; / Fa - der, se med kær - lig - hed / til mit rin - ge le - je ned! Jørgen Malling 1869

10 Jeg går i fare, hvor jeg går H.O.C. Zinck 1801 Jeg går i fa - re, hvor jeg går, / min sjæl skal al - tid tæn - ke, / at Sa - tan al - le veg - ne står / i ve - jen med sin læn - ke; / hans skjul - te hel - ved - brand / mig let for - vil - de kan, / når jeg ej på min skan - se står. / Jeg går i fa - re, hvor jeg går. Jeg har en angst som aldrig før Egil Harder Jeg har en angst som al - drig før, / som stod jeg for - an dø - dens dør / og måt - te ind og styr - te ned / i mør - ke og i en - som - hed. / Jeg Egil Harder 1996 dri - ves frem med stor - mens hast. / O Her - re, Her - re, hold mig fast! Jeg har en angst som aldrig før Katarina Lewkovitch 1996 Jeg har en angst som al - drig før, / som stod jeg for - an dø - dens dør / og måt - te ind og styr - te ned / i mør - ke og i en - som - hed. / Jeg dri - ves frem med stor - mens hast. / O Her - re, Her - re, hold mig fast! Katarina Lewkovitch

11 Jeg kender et land Thomas Laub 1907 Jeg ken - der et land, / hvor hå - ret ej grå - ner, og tid har ej tand, / hvor so - len ej bræn - der, og bøl - gen ej slår, / hvor hø - sten om - fav - ner den blom - stren-de vår, / hvor af - ten og mor - gen går al - tid i dans / med mid - da-gens glans. Jeg kender et land Otto Mortensen 1982 Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet Jeg ken - der ham, hvem jeg har o - ver - gi - vet / min he - le sjæl til Han ve - jen er og sand - he - den og li - vet, / han ned til os med e - vig e - jen - dom. / nå - dens fyl - de kom. / O, vel mig, Je - sus, dig jeg ken - der! / Til dig som Frel - se - ren min til - lid sig hen - ven - der. C.E.F. Weyse

12 Jeg kommer, Herre, på dit ord Emil Hartmann 1860 Jeg kom - mer, Her - re, på dit ord / og knæ - ler yd - myg ved dit bord; / mod - tag mig da, for - skyd mig ej, / du li - vets fyr - ste, sand - heds vej! Jeg lever og ved hvor længe fuldtrøst A.P. Berggreen 1873 Jeg le - ver og ved hvor læn - ge fuld - trøst: / jeg le - ver, til Her - ren mig kal - - der; / jeg le - ver og ven - ter den kal - den - de røst, / jeg le - ver som gæ - sten på frem - med kyst, / til Fa - de - ren bar - net hjem - kal - - der. Jeg råber fast, o Herre Jeg rå - ber fast, o Her - re, / af dyb- sens nød til dig, / du vil mig nå - dig væ - re / og ger - ne hø - re mig; / dit ø - re du ned - bø - je, / når jeg min bøn frem - bær, / og mærk ud - af det hø - je, / hvad min be - gæ - ring er! Fransk psalter / Strassburg

13 Jeg ser dig, søde Lam, at stå Hjemlandstoner Jeg ser dig, sø - de Lam, at stå / på Zi - ons bjer - ge - top. / Men ak, den vej, du måt - te gå, / så tung, så trang der - op! / O byr - de, som på dig var kast: / al ver- dens skam og last! / Så sank du i vor jam-mer ned / så dybt, som in - gen ved. Jeg ser dit kunstværk, store Gud Jeg ser dit kunst-værk, sto - re Gud, / du er al - vis, al - mæg - tig, / al ver - den blev jo ved dit bud / af in - tet vid og præg - tig; / men det - te sto - re alt / i om- kreds og ge - stalt / er dog i sjæ- lens ø - je slet / mod dig, som e - ne skab - te det. Jeg så ham som barn Sperontes 1736 Jeg så ham som barn med det sol - ri - ge ø - je / i regn- bu-ens glans på de hjem-li - ge hø - je; / han Norsk folkemelodi 1840 kys-sed min kind, og vi le - ged med stjer - ne, / mens kor - set stod skjult mel- lem løv i det fjer-ne. Jeg ved en blomst så favr og fin 106 Christian Barnekow Jeg ved en blomst så favr og fin, / dens duft gør hjer - ter gla - de, / dens saft er som den kla - re vin, / så lif - lig fin / som ro - sens er dens bla - de.

14 Jeg ved et evigt Himmerig Tysk folkevise o Jeg ved et e - vigt Him- me - rig, / som ej med guld det rø - de / om - dra - get er så pry - de - lig, / men med Guds ord det sø - de. Jeg ved, på hvem jeg bygger H.O.C. Zinck 1801 Jeg ved, på hvem jeg byg - ger, / jeg ved, hvad fast be - står, / når den - ne ver - dens skyg - ger / som røg og støv for - går; / jeg ved, hvad ej kan svin - de, / hvad al - drig vak - le vil, / når vis - mand går i blin - de / og vor - der dår - skabs spil. Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom Uregelmæssig tekst Tysk folkevise Jeg ven - ter dig, Her - re Je - sus, til dom, / hvert ø - je - blik jeg 2. Ha - stig du kom - me kan og brat / i hver en ti - me ved 1. ser mig om, / hvert ø - je - blik jeg ser mig om. 2. dag og nat, / i hver en ti - me ved dag og nat. 3. Lad bræn - de mit hjer - tes lam - pe be - redt / i tro, i håb og i 4. Jeg so - ver el- ler vå - ger, da væ - re jeg din, / jeg le - ver el - ler dør, da 5. Og når du kom- mer, kom mild og blid, / og gør mig sa - lig til 3. kær - lig - hed, / i tro, i håb og i kær - lig - hed. 4. væ - re du min, / jeg le - ver el - ler dør, da væ - re du min! 5. e - vig tid, / og gør mig sa - lig til e - vig tid! 107

15 Jeg vil din pris udsjunge (a) Hamburg 1598 Jeg vil din pris ud - sjun - ge / i den - ne mor - gen - stund, / o Gud, med røst og tun - ge / af gan - ske hjer - tens grund, / ved din Søn, Je - sus Krist, / som er vor frel - ser kæ - re / og vil vor tals - mand væ - re; / al pris bør ham for vist. Jeg vil din pris udsjunge (b) Jeg vil din pris ud - sjun - ge / i den - ne mor - gen - stund, / o Gud, med røst og tun - ge / af gan - ske hjer - tens grund, / ved din Søn, Je - sus Krist, / som er vor frel - ser kæ - re / og vil vor tals - mand væ - re; / al pris bør ham for vist. Hamburg 1598 / Senere tradition 108

16 Jeg vil mig Herren love Uregelmæssig tekst Nederlandsk psalter Jeg vil mig Her - ren lo - ve, / som al - le mi - ne syn - der bar, / 2. Gud gi - ve mig det at læ - re, / som jeg det læ - re kan, / 3. Han lig - nes ved so - len den kla - re, / som skin - ner på him - len bold, / i tro - en vil jeg det vo - ve, / til han - nem mit hjer - te står! / hvor høj - lig hæ - der og æ - re / dig bør af kvin - de og mand; / hans nå - de er å - ben - ba - re, / jeg gi - ver mig han - nem i vold, / 1. Der vil hans navn jeg skri - ve / og bæ - re det til min død, / han 2. Gud gi - ve mig det i sin - de / at lo - ve min Her - re god, / om 3. han sluk - ker sor - gen a - le - ne, / det ha - ver jeg fun- det hos mig; / jeg 1. kan min sor - rig for - dri - ve / og skil - le mig fra al nød. 2. u - de jeg er el - ler in - de, / Gud læ - ske mit an - ger-fuld mod! 3. tak - ke dig vil og tje - ne, / o, Je - sus, det lo - ver jeg dig! 4. De him-mel - ske eng - le i ska - re / de tje - ne dig gan - ske nær, / 5. Nu flyr jeg til din nå - de / og gi - ver mig i din hånd, / 6. O Je - sus, mor - gen - stjer - ne, / mit lys, mit liv, min lyst, / 7. O Je - sus, du liv - sens Her - re, / du hør - te nu, hvad jeg bad. / på dit bud ta - ge de va - re, / din vil - li - e er dem kær; / du måt - te vel o - ver mig rå - de, / jeg går i dit le - de - bånd; / jeg tak - ker dig så ger - ne / for al din tugt og trøst! / Du sted - se hos mig vil væ - re, / så bli - ver mit hjer - te glad; / 4. Gud sat - te dig af sin nå - de / alt ved sin høj - re hånd, / bad 5. den stund, jeg er her i li - ve, / jeg trø - ster mig ved din pagt, / hos 6. Gør sjæl og le - gem så re - ne, / når jeg for dom - men står, / som 7. og send mig eng - le - ne di - ne, / når jeg bort - so - ve skal, / frels 4. dig så sty - re og rå - de / dit ri - ge i al - le land. 5. dit ord jeg vil bli - ve, / til dig stan-der al min agt. 6. guld og æ - de - le ste - ne, / som so - len så lys og klar! 7. mig fra Hel- ve - des pi - ne, / før mig til Him-me- rigs sal! 109

17 Jeg vil mig Herren love Uregelmæssig tekst Christian Barnekow Jeg vil mig Her - ren lo - ve, / som al - le mi- ne syn - der bar, / i 2. Gud gi - ve mig det at læ - re, / som jeg det læ - re kan, / hvor 3. Han lig - nes ved so - len den kla - re, / som skin - ner på him - len bold, / hans 1. tro - en vil jeg det vo - ve, / til han - nem mit hjer - te står! / Der 2. høj - lig hæ - der og æ - re / dig bør af kvin - de og mand; / Gud 3 nå - de er å - ben - ba - re, / jeg gi - ver mig han - nem i vold, / han 1. vil hans navn jeg skri - ve / og bæ - re det til min død, / han 2. gi - ve mig det i sin - de / at lo - ve min Her - re god, / om 3. sluk - ker sor - gen a - le - ne, / det ha - ver jeg fun - det hos mig; / jeg 1. kan min sor - rig for - dri - ve / og skil - le mig fra al nød. 2. u - de jeg er el- ler in - de, / Gud læ - ske mit an - ger-fuld mod! 3. tak - ke dig vil og tje - ne, / o, Je - sus, det lo - ver jeg dig! De him- mel-ske eng - le i ska - re / de tje - ne dig gan - ske nær, / på 5. Nu flyr jeg til din nå - de / og gi - ver mig i din hånd, / du 6. O Je - sus, mor - gen - stjer - ne, / mit lys, mit liv, min lyst, / jeg 7. O Je - sus, du liv - sens Her - re, / du hør - te nu, hvad jeg bad. / Du dit bud ta - ge de va - re, / din vil - li - e er dem kær; / Gud måt - te vel o - ver mig rå - de, / jeg går i dit le - de - bånd; / den tak - ker dig så ger - ne / for al din tugt og trøst! / Gør sted - se hos mig vil væ - re, / så bli - ver mit hjer - te glad; / og 4. sat - te dig af sin nå - de / alt ved sin høj - re hånd, / bad 5. stund, jeg er her i li - ve, / jeg trø - ster mig ved din pagt, / hos 6. sjæl og le - gem så re - ne, / når jeg for dom - men står, / som 7. send mig eng - le - ne di - ne, / når jeg bort - so - ve skal, / frels 4. dig så sty - re og rå - de / dit ri - ge i al - le land. 5. dit ord jeg vil bli - ve, / til dig stan-der al min agt. 6. guld og æ - de - le ste - ne, / som so - len så lys og klar! 7. mig fra Hel - ve - des pi - ne, / før mig til Him - me- rigs sal! 110

18 Jert hus skal I bygge Uregelmæssig tekst J.P.E. Hartmann Jert hus skal I byg - ge på or - dets klip - pe - grund, / så rok - kes ej 2. Hver i - dræt skal sig - nes med bøn - nens stær - ke dåb, / som lut - rer hver 1. mu - ren i storm - vej - rets stund, / og ar - nen skal stå i læ af kor - sets 2. læng - sel, be - vin - ger hvert håb; / om sol - da - gen gryr, om aft - nen bry - der 1. tegn, / så hvi - ler jert hjem bag det tryg - ge - ste hegn! / Hvor kor - set står 2. frem, / send bøn-nens hvi - de du - e som bud fra jert hjem! / Hvor bøn - nen får 1. vagt, / ta - ber mør - ket sin magt. 2. magt, / står Guds eng - le som vagt. Jerusalem! i dag din konge græder Je - ru - sa- lem! i dag din kon - ge græ - der / og nå - de - rig mod di - ne mu - re træ - der, / og be - den - de han ta - ler for din Tysk visemelodi 17. årh. sag. / O, vid - ste du, hvad til din fred dig tjen - te, / og hvor din øm - me frel - sers hjer - te brænd - te / for dig i dag! 111

19 Jerusalem! i dag din konge græder J.P.E. Hartmann 1852 Je - ru - sa - lem! i dag din kon - ge græ - der / og nå - de - rig mod di - ne mu - re træ - der, / og be - den - de han ta - ler for din sag. / O, vid - ste du, hvad til din fred dig tjen - te, / og hvor din øm - me frel - sers hjer - te brænd - te / for dig i dag! Jesus, det eneste 6 4 Caroline W. Sørlie o Je - sus, det e - ne- ste, / hel - lig - ste, re - ne - ste / navn, som af men - ne- ske - læ - ber er sagt. / Fyl - de af her - lig- hed, / fyl - de af kær - lig- hed, / fyl - de af nå - de, af sand - hed og magt. Jesus, dine dybe vunder 112 Je - sus, di - ne dy - be vun - der / og din smer - te - ful - de død / som din kær - lig - heds vid - un - der / trø - ster mig i al min nød; / og når synd mig fal - der ind, / straks den stø - der i mit sind / på din pi - ne, som for - by - der / mig at skæm - te med u - dy - der. Genève 1551

20 Jesus, din søde forening at smage Johann B. König Je - sus, din sø - de for - e - ning at sma - ge / læn - ges og træn - ges mit riv fra mig alt, hvad mig hol - der til - ba - ge, / drag mig i dig, min be - hjer - te og sind; / gyn - del - se, ind! / Vis mig ret klar - lig min jam - mer og mø - je, / vis mig for - dær - vel - sens af - grund i mig, / at sig na - tu - ren til dø - den kan bø - je, / ån - den a - le - ne må le - ve for dig! Jesus er mit liv i live Wolfgang Wessnitzer 1661 Je - sus er mit liv i li - ve, / Je - sus dø - det har min død; / du for mig dig vil - le gi - ve / ud - i dy - best sjæ - le - nød, / ja, i kor - sets død med kvi - de, / at jeg dø - den ej skal li - de. / Tak og æ - re tu - sind - fold / ske dig der - for, Je - sus bold! Jesus han er syndres ven Je - sus han er synd- res ven! / Det - te ord kan dø - de væk - ke / og os åb - ne Him- me - len, / når os Hel - ve - de vil skræk - ke. / Ha - ster, lø - ber til ham hen! / Je - sus han er synd - res ven. Berlin

21 Jesus, Jesus, Jesus sigter Viggo Kalhauge 1863 Je - sus, Je - sus, Je - sus sig - ter / alt mit hjer - tes øn - ske til / og sig her - med fast for - plig - ter, / at jeg vil, hvad Je - sus vil; / hjer - tet i ham glad og mildt / rå - ber: Her - re, som du vilt! Jesus Krist, du overvandt J.A.P. Schulz 1793 Je - sus Krist, du o - ver - vandt! / Dig ej me - re gra - ven e - jer, / og vi al - le ved din se - jer / liv og e - vig frel - se fandt. Jesus Kristus er til stede Førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 Je - sus Kri - stus er til ste - de! / Han fra os har vendt Guds vre - - de; / med sin pi - ne, med sin død / fri r han os fra e - vig nød. 114

22 Jesus Kristus er til stede Je - sus Kri - stus er til ste - de! / Han fra os har vendt Guds vre - de; / Wittenberg / Klug 1533 med sin pi - ne, med sin død / fri r han os fra e - vig nød. Jesus, livets sol og glæde Johann Crüger 1649 Je - sus, li - vets sol og glæ - de, / se, her er jeg nu til - ste - de! / Je - sus, du al nå - dens kil - de, / hør, hvad jeg så ger - ne vil - le; / se, jeg fal - der dig til fo - de, / giv, at mig til gavn og go - de / og dit frel - ser- navn til æ - re / jeg i dag din gæst må væ - re! Jesus, min drot Mariavise / Prahl og Heinebuch 1892 Je - sus, min drot, / klip - pe og slot, / som ik - ke fjen - den kan ta - ge, / alt fra min dåb / han var mit håb, / hør - te mit råb, / hø - rer det næt - ter og da - ge. Jesus, min drot Thorvald Aagaard

23 Julebudet til dem, der bygge Uregelmæssig tekst 6 8 J.P.E. Hartmann Ju - le - bu - det til dem, der byg - ge / her i mør- ket og dø - dens skyg - ge, / 2. Ju - le - bu - det i vin - te- rens vån - de, / det er Gud Fa - ders var - me ån - de, / 3. Ju - le - bud un- der storm og tor - den / mel- der og gi - ver fred på jor - den, / 4. Ju - le - bu - det til dem, der græ - de, / det er væl- det til e - vig glæ - de. / 1. det er det lys, som, al - drig slukt, / ja - ger det sti - gen- de mulm på flugt, / 2. men-ne- ske - fal - det til frel - se vendt, / men-ne-skets a - del på ny er- kendt, / 3. fred til at stri - de vor strid med mod, / fred til at ven - te på en - den god, / 4. Glæd dig da kun, du men-ne- ske- sjæl, / stin-ger end or- men end - nu din hæl, / 1. åb - ner ud - sig- ten fra det la - ve, / trø - ster mil - de - lig mel - lem gra - ve. 2. hjer - tets ret til at kæm-pe og vin - de / e - vig fast- slå - et, trods hver en fjen - de. 3. højt un-der med-bør og dybt i sor-gen, / fred for bå - de i går og i mor - gen. 4. favn kun trø-stig, hvad Gud har gi- vet, / løft dit ho- ved, og tak for li - vet! Julebudet til dem, der bygge Uregelmæssig tekst Thorvald Aagaard

24 Julen har bragt velsignet bud 6 8 C.E.F. Weyse 1841 Ju - len har bragt vel - sig - net bud, / nu glæ - des gam - le og un - ge. / Hvad eng - le - ne sang i ver - den ud, / nu al - le små børn skal sjun - ge. / Gre - nen fra li - vets træ står skønt / med lys som fug - le på kvi - ste; / det barn, som sig glæ - der fromt og kønt, / skal al - drig den glæ - de mi - ste. Julen har englelyd A.P. Berggreen 1852 Ju - len har eng - le - lyd, / vi med fryd / os barn - lig på Gud Fa - der / for - la - der; / vi var i nød så læn - ge, / dog hør - te han vor bøn, / han ved, hvor - til vi træn - ge, / vor frel - ser blev Guds Søn; / thi vil vi al - le sjun - ge / med hjer - te og med tun - ge / et: Æ - re væ - re Gud / for sit ju - le - bud! 117

25 Kain, hvor er din bror Uregelmæssig tekst Kain, hvor er din bror? / Mon du tror, / Mon du tror, / Holger Lissner 1972 du kan skju - le dig for mig? / Mon du jeg er bå - de døv og blind? / Der er 1. ved, / hvor han led, / da du stød - te ham bort? / Se, her er din bror! 2. blod / på din fod, / og dit brød har smag der - af. / Se, det er din bror! 3. Mon du tror, / du er fri, når han er død? / Du kan Kain, hvor er din bror? / 4. Mon du tror, / at han ik - ke kræ- ver dig? / Der - for 5. Mon du tror, / at jeg ik - ke el - sker dig? / Se kun 3. gå, / men ej nå / til det sted, hvor han ej er. / Se, dér er din bror! 4. giv / ham det liv, / som du selv får af mig. / Se, han er din bror! 5. op, / på min krop / er der stik og nag- le - gab. / Kain, jeg er din bror! Holger Lissner 1972 Kender du den livsens kilde Ken - der du den liv - sens kil - de, / hvor - fra nå - dens strøm ud - går? / Om al ver - den ø - se vil - le, / den ud - tør - res in - tet år; / fra Guds e - gen hjer - te - rod / strøm - mer ud den nå - de - flod, / hen mod al - le jor - dens si - der / sa - lig sødt dens van - de gli - der. A.P. Berggreen

26 Kimer, I klokker 2 Henrik Rung 1857 Ki - mer, I klok - ker! ja, ki - mer før dag i det dun - kle! / Tin - drer, I stjer - ner, som eng - le - nes øj - ne kan fun - kle! / Fred kom til jord, / Him - me-lens fred med Guds Ord. / Æ - ren er Guds i det hø - je! Kirkeklokke! mellem ædle malme 2 4 Kir - ke - klok - ke! mel - lem æd - le mal - me / ma - ge- løs er for mit hjer - te du, / våg - net er ved dig en høj- tids - sal - me, / som gen - ly - der dag - lig i min barm. Henrik Rung 1853 Kirken den er et gammelt hus Uregelmæssig tekst Kir - ken den er et gam - melt hus, / står, om end tår - ne - ne fal - de; / tår - ne fuld - man - ge sank i grus, / klok- ker end ki - me og kal - de, / 7. Gi - ve da Gud, at hvor vi bo, / al - tid, når klok-ker- ne rin - ge, / fol - ket for - sam - les i Je - su tro / der, hvor det ple - jed at klin - ge: / 1. kal - de på gam - mel og på ung, / mest dog på sjæ - len træt og tung, / 7. Ver-den vel ej, men I mig ser, / alt, hvad jeg si - ger, se, det sker; / 1. syg for den e - vi - ge hvi - le. 7. fred væ - re med e - der al - le! L.M. Lindeman

27 Kirken er som Himmerige Niels W. Gade Kir - ken er som Him - me - ri - ge, / me - get kan den lig - nes ved, / skønt på jord den har ej li - ge, / som Guds nå - de og Guds fred. Kirken er som Himmerige P.S. Rung-Keller 1947 P.S. Rung-Keller 1947 Kir - ken er som Him- me - ri - ge, / me - get kan den lig - nes ved, / skønt på jord den har ej li - ge, / som Guds nå - de og Guds fred. Klokken slår, tiden går Uregelmæssig tekst Oluf Ring

28 Uforsagt, vær på vagt Uregelmæssig tekst Klynke og klage Johann Crüger 1653 Klyn - ke og kla - ge / næt - ter og da - ge / må, hvem der våg - ner på af - grun-dens rand, / hø - rer kun Lo - ven / tord - ne fra o - ven: / Dø el - ler gør, hvad en syn - der ej kan! 121

29 Klynke og klage Carsten F. Viborg 1878 Klyn - ke og kla - ge / næt - ter og da - ge / må, hvem der våg - ner på af - grun- dens rand, / hø - rer kun Lo - ven / tord - ne fra o - ven: / Dø el - ler gør, hvad en syn - der ej kan! Kom, alle kristne 4 Kom, al - le krist - ne, / lad os sam- men i - le / til bar - net i kryb - ben i Bet - le - hem. / Frem vil vi træ - de / for Guds Søn med glæ - de. / Kom, lad os ham til - John F. Wade 1751 be - de, / kom, lad os ham til - be - de, / kom, lad os ham til - be - de / i Bet - le - hem! Diskant: David Willcocks Lov, pris og æ - - re / skal for e - vigt væ - re / vor hyl - dest til bar - net i Bet - le - hem. / E - vigt Gud Fa - - der / Him - lens dør op - la - der. / Ja, kom, / ja, kom, / lad os til - be - de ham i Bet - le - hem! 122

30 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod Efter førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 Kom, Gud Fa - ders Ånd fuld - god, / kom med ild, med kraft og mod, / sa - ligt smil og him - melsk gråd, / stat os bi med råd og dåd! Kom, Gud Helligånd, kom brat Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom brat! / Gen - nem- bryd den mør - ke nat / Efter sekvens 12. årh. / Thomas Laub 1914 med Guds mor - gen - rø - de! / Lad vort hjer - tes lær - ke - slag / hil - se Her - rens kla - re dag, / som står op af dø - de! Kom, Gud Helligånd, kom brat Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom brat! / Gen - nem - bryd den mør - ke nat / med Guds mor - gen - rø - de! / Lad vort hjer - tes lær - ke - slag / Christian Barnekow 1859 hil - se Her - rens kla - re dag, / som står op af dø - de! 123

31 Kom, Helligånd, Gud Herre from Efter processionssang 15. årh. / Erfurt 1524 Kom, Hel - lig - ånd, Gud Her - re from, / med mis - kund - hed og nå - de kom! / Op - byg din me - nig - hed her - ne - de, / lær den af hjer- tens grund at be - de! / Ved ly - set af din sand- hed klar / til tro - en du for - sam - let har / et folk af al - le ver - dens tun - ger, / der dig til lov og æ - re sjun - ger: / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Kom, hjælp mig, Herre Jesus Dansk melodi 17. årh. Kom, hjælp mig, Her - re Je - sus, / nu kan jeg ik - ke mer. / Mit liv er mig for mæg- tigt, / og in - tet lys jeg ser. / Men du har sagt, at in - gen nat / kan skju - le mig for dig, / så kom, og lad mig mær - ke, / du hol - der fast i mig. 124

32 Kom, lad os tømme et bæger på ny Thomas Laub Kom, lad os tøm - me et bæ - ger på ny, / ej af det væld, som ud - sprang un - der sta - ven, / men af den le - ven - de kil - de fra gra - ven, / sa - lig - heds - kil - den, som sprin- ger i sky: / Je - sus, vor livs - kraft, som hjer - ter - ne styr - ker! Kommer, sjæle, dyrekøbte Thomas Laub Kom - mer, sjæ - le, dy - re - køb - te / og til mer end eng - le døb - te, / sø - sken - de til Da - vids Søn! / Lad os med Guds eng - le - ska - re / og med ham til Him - mels fa - re, / se den from - mes sto - re løn! 125

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne........................ 3 Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig............... 4 Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann................... 5 Tysk

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Nu har vi altså jul igen

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Nu har vi altså jul igen Det Gamle rådhus, Storegade 24, kl. 19 Velkomst ved Henrik Søby, Svanekes venner. Efterfølgende byder Svaneke Bryghus, Handelstandsforeningen og Svanekes venner på juleøl på Bryghuset. Nu har vi altså

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN Se den lille kattekilling... 2 Oles ny autobil... 2 På en grøn bakketop... 2 Højt på en gren... 2 Tinge-linge-later... 2 Lille føl... 2 Jeg ved en lærkerede... 3 Sur, sur, sur...

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 INDEX Side Alouette 23 Arnborgsangen 1 De Århus svævere 16 Den utro Augusta og guldsmeden

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro.

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro. WÜtz Üá ÑÜ á Dragør, du perle ved Øresunds kyst, her har jeg levet med liv og med lyst. Fra jeg var lille - til jeg blev stor, klang i mit hjerte de jublende ord. Dragør Dragør, - dejlige by, lige skøn

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere