Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740"

Transkript

1 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd dit navn jo står; / in - gen trus - sel fra hans læ - ber ly - der, / li - vet, e - vigt liv, han dig til - by - der. / Glæd hans hjer - te da i dag, / kast dig i hans fav - ne - tag! Hør vor helligaftens bøn 6 4 Hør vor hel - lig - af - tens- bøn! / Hør os, Guds en - bår - ne Søn! / Thomas Laub 1926 Hør du os i på - ske- kvæld! / Ef - ter - giv os al vor gæld, / så, op-stand - ne fra de dø - de, / glad vor me - ster vi kan mø - de! I al sin glans nu stråler solen I al sin glans nu strå - ler so - len, / livs - ly - set o - ver nå - de - sto - len, / nu kom vor pin - se - lil - je - tid, / nu har vi som - mer skær og blid, / nu spår os mer end eng - le - røst / i Je - su navn en gyl - den høst. Henrik Rung 1859

2 I blev skabt som mand og kvinde H.J. Gauntlett 1849 I blev skabt som mand og kvin - de / af den sam - me ska - ber - hånd, / I fik sang og sol i sin - de, / op - tændt af den sam - me ånd, / ja - tak har I beg - ge sagt / til den ga - ve Gud har rakt. I blev skabt som mand og kvinde Bjarne Haahr 1988 I blev skabt som mand og kvin - de / af den sam - me ska - ber - hånd, / I fik sang og sol i sin - de, / op - tændt af den sam - me ånd, / ja - tak har I beg - ge sagt / til den ga - ve, Gud har rakt. Bjarne Haahr 1988 I denne verdens sorger sænkt Johann Crüger 1647 I den - ne ver - dens sor - ger sænkt / du mær - ker ej, hvor du tror dig sik - ker, stærk og vis, / du ja - ger ef - ter u - be- tænkt / din dag til en - de skri - der, / ver- dens pris / og om dens e - je stri - der. / men - ne - ske! / Mod en - den fort det li - der. O men - ne - ske, o 95

3 I dødens bånd vor frelser lå 2. I dø - dens bånd vor frel - ser lå, / for ver - dens synd hen - gi - vet, / men her - lig kun - ne han op - stå / og skæn- ked mild os Johann Walter 1524 li - vet; / thi er hans folk nu sjæ - le - glad / og tak - ker Gud i al - len stad / og syn - ger for Je - sus Kri - stus: / Hal - le - lu - ja! 1. I falmende blade, du kølige vind! 6 8 I fal-men-de bla - de, du kø - li - ge vind! / Tør mer ej med e - der jeg gæk - kes? / Hvad ra - ger det mig, hvem der bleg - ner om kind, / mens ef - ter - års - da - ge - ne stæk - kes? / Går jeg Thomas Laub 1922 ind, går jeg ud, / står mit håb ej til Gud! / O min sjæl! sig, hvad klyn- ker du o - ver? I fjerne kirketårne hist 96 I fjer - ne kir - ke - tår - ne hist / nu af - ten - klok - ker - ne rin - ge. / Snart so - ver li - den fugl på kvist / med ho - ve - det un - der sin vin - ge. / Nu sam - les fræn - der kønt i - gen / som fug - le - un - ger på gre - ne; / men den, som har slet in - gen ven, / han sid - der ved kvæld a - le - ne. C.E.F. Weyse 1838

4 I Herrens udvalgte, som hellighed øve Halle / Freylinghausen I Her - rens ud - valg - te, som hel - lig - hed ø - ve, / hvor står det med kær - lig - heds vig - ti - ge prø - ve? / Står I ret for - bund - ne ved e - nig- heds ånd? / Har in - tet for - vir - ret det lif - li - ge bånd? / Vor Fa - der i Him - len kan hjer - ter - ne ken - de; / hvor kær - lig- hed fat - tes, har tro - en en en - de, / den Hø - je - stes flam - me bør him - mel- højt bræn - de. I Himmelen, i Himmelen I Him - me - len, i Him - me - len, / hvor Gud, vor Her - re, bor, / hvor sa - ligt did at kom - me hen, / hvor er den glæ - de stor! / For e - vig, e - vig skal jeg der / se Gud i ly - set, som han er, / se Her- ren Se - ba - ot. Folkemelodi fra Dalarne 97

5 I Jesu navn Uregelmæssig tekst Engelsk visemelodi o Al den i - dræt, / som be - gyn - des i det, / frem - gang og lyk - ke 2. han ha - ver gjort / sto - re ting ved sit ord / og med sin arm så 3. I Je - su navn, / ham til æ - re, os til gavn, / skal vi i - gen op - 1. får, / ind - til den må - let når, / den vor Gud til æ - re sker / og der - 2. stærk / høj - pri - se - li - ge værk. / Thi bør vi til al - len tid / Her- ren 3. stå / og i Guds ri - ge gå, / og vi da med lyst og fryd / dér skal 1. I Je - su navn / skal al vor ger - ning ske, / om det skal kom - me 2. I Je - su navn / vi pri - se vil - le Gud, / han selv vil gi - ve 3. I Je - su navn / vi le - ve og vi dø, / om vi så le - ve, 1. os til no - gen gavn / og ej en - des med spot og ve. / 2. lyk - ke til og gavn / og det sker på hans e - get bud; / 3. er det til vort gavn, / om vi dø, vil vort gavn og ske. / 1. næst til os hen - ser, / hvor - i al vo - res vel - færd står. 2. tak - ke med stor flid; / hvo som fryg - ter ham, det - te vel mærk! 3. se Guds an - sigt blid / og den e - vi - ge æ - re få. I Jesus søger jeg min fred I Je - sus sø - ger jeg min fred, / al ver- den har kun smer - te, / ved kor - set er mit bli - ve - sted, / dér hvi - ler sig mit hjer - te, / dér kan jeg bo / i stil - le ro, / dér fin - des alt det, som min tro / så læng-sels-fuldt be - gær - te. Michael Prætorius

6 I kvæld blev der banket på Helvedes port 6 4 Thomas Laub 1920 I kvæld blev der ban - ket på Hel - ve - des port, / så dund - rer den rul - len - de tor - den, / he - rol - den var stærk og hans bud - skab fuld - stort, / thi lyt - te - de alt un - der jor - den. I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde 6 4 Forsamlingsmelodi 19. årh. I lem - mer, hvis ho - ved har Him - len i væl - de, / hvi går I dog her, som dens Op, op - ad fra jor - den, den tid - sel og næl - de, / op! læ - rer dog kø - det at por - te var lukt? / hol - de i tugt, / mod kor - set at ta - ge / og al - ting for - sa - ge, / hvad sjæ - len svig - ag - tigt fra Je - sus for - vil - der / og Him - lens den e - vi - ge sa - lig - hed spil - der! 99

7 I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde Thomas Laub o I lem - mer, hvis ho - ved har Him - len i væl - de, / hvi går I dog her, som dens Op, op - ad fra jor - den, den tid - sel og næl - de, / op! læ - rer dog kø - det at por - te var lukt? / hol - de i tugt, / mod kor - set at ta - ge / og al - ting for - sa - ge, / hvad sjæ - len svig- ag - tigt fra Je - sus for - vil - der / og Him - lens den e - vi - ge sa - lig- hed spil - der! Ingen er så tryg i fare 3 4 In - gen er så tryg i fa - re / som Guds lil - le bør - ne - ska - re, / fug - len Svensk melodi 19. årh. ej i skjul bag lø - vet, / stjer- nen ej højt o - ver stø - vet. I østen stiger solen op 2 4 I ø - sten sti - ger so - len op: / Den spre - der guld på sky, / går o - ver hav og bjer - ge- top, / går o - ver land og by. C.E.F. Weyse

8 Ja, engang mine øjne skal Ja, en-gang mi - ne øj - ne skal / se Kon-gen i hans pragt, / til - be - de i hans tem-pel - hal / hans nå - de og hans magt. / I et kry-stal-klart hav af lys / for - svin-der ti - dens nat og gys, / for - vand - let blir hver gå - de her / til lov-sangs-ju - bel der. Alfred Lunde 1953 Lunde Forlag og Bokhandel, Oslo 1954 Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim 3 4 Svensk melodi 1859 Jeg er frem - med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. / O, stands mig ik - ke, thi jeg vil føl - ge / Guds folk til strid gen-nem ørk og bøl- ge. / Jeg er frem - med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim Bernhard Christensen 1951 Bernhard Christensen 1951 Jeg er frem-med, / jeg er en pil- grim, / kun en af - ten, / kun en af- ten bor jeg her. / O stands mig ik - ke, thi jeg vil føl - ge / Guds folk til strid gen- nem ørk og bøl - ge. / Jeg er frem-med, / jeg er en pil - grim, / kun en af - ten, / kun en af - ten bor jeg her. 101

9 Jeg er i Herrens hænder Sigurd Lunde 1947 Jeg er i Her - rens hæn - der, / når da - gen gryr i øst. / Hver mor - gen han mig sen - der / sit ord med lys og trøst. / Hvad da - gen mig vil brin - ge / af glæ - de og af savn, / jeg kan på bøn - nens vin - ge / få kraft i Je - su navn. Sigurd Lunde 1947 Jeg er rede til at bede Jeg er re - de til at be - de, / hjer- tens sø - de Je - sus, hør: / Jeg vil lig - ge her og tig - ge / ved din sto - re nå - des dør. / Lad dig fin - de, lad dig fin - de, / som du har mig lo - vet før! Bernburg 1720 Jeg er træt og går til ro 2 4 Jeg går i fare, hvor jeg går 102 Jeg går i fa - re, hvor jeg går, / min sjæl skal al - tid tæn - ke, / at Sa - tan al - le veg - ne står / i ve - jen med sin læn - ke; / hans skjul - te hel - ved - brand / mig let for - vil - de kan, / når Freylinghausen 1708 jeg ej på min skan - se står. / Jeg går i fa - re, hvor jeg går. Jeg er træt og går til ro, / luk - ker mi - ne øj - ne to; / Fa - der, se med kær - lig - hed / til mit rin - ge le - je ned! Jørgen Malling 1869

10 Jeg går i fare, hvor jeg går H.O.C. Zinck 1801 Jeg går i fa - re, hvor jeg går, / min sjæl skal al - tid tæn - ke, / at Sa - tan al - le veg - ne står / i ve - jen med sin læn - ke; / hans skjul - te hel - ved - brand / mig let for - vil - de kan, / når jeg ej på min skan - se står. / Jeg går i fa - re, hvor jeg går. Jeg har en angst som aldrig før Egil Harder Jeg har en angst som al - drig før, / som stod jeg for - an dø - dens dør / og måt - te ind og styr - te ned / i mør - ke og i en - som - hed. / Jeg Egil Harder 1996 dri - ves frem med stor - mens hast. / O Her - re, Her - re, hold mig fast! Jeg har en angst som aldrig før Katarina Lewkovitch 1996 Jeg har en angst som al - drig før, / som stod jeg for - an dø - dens dør / og måt - te ind og styr - te ned / i mør - ke og i en - som - hed. / Jeg dri - ves frem med stor - mens hast. / O Her - re, Her - re, hold mig fast! Katarina Lewkovitch

11 Jeg kender et land Thomas Laub 1907 Jeg ken - der et land, / hvor hå - ret ej grå - ner, og tid har ej tand, / hvor so - len ej bræn - der, og bøl - gen ej slår, / hvor hø - sten om - fav - ner den blom - stren-de vår, / hvor af - ten og mor - gen går al - tid i dans / med mid - da-gens glans. Jeg kender et land Otto Mortensen 1982 Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet Jeg ken - der ham, hvem jeg har o - ver - gi - vet / min he - le sjæl til Han ve - jen er og sand - he - den og li - vet, / han ned til os med e - vig e - jen - dom. / nå - dens fyl - de kom. / O, vel mig, Je - sus, dig jeg ken - der! / Til dig som Frel - se - ren min til - lid sig hen - ven - der. C.E.F. Weyse

12 Jeg kommer, Herre, på dit ord Emil Hartmann 1860 Jeg kom - mer, Her - re, på dit ord / og knæ - ler yd - myg ved dit bord; / mod - tag mig da, for - skyd mig ej, / du li - vets fyr - ste, sand - heds vej! Jeg lever og ved hvor længe fuldtrøst A.P. Berggreen 1873 Jeg le - ver og ved hvor læn - ge fuld - trøst: / jeg le - ver, til Her - ren mig kal - - der; / jeg le - ver og ven - ter den kal - den - de røst, / jeg le - ver som gæ - sten på frem - med kyst, / til Fa - de - ren bar - net hjem - kal - - der. Jeg råber fast, o Herre Jeg rå - ber fast, o Her - re, / af dyb- sens nød til dig, / du vil mig nå - dig væ - re / og ger - ne hø - re mig; / dit ø - re du ned - bø - je, / når jeg min bøn frem - bær, / og mærk ud - af det hø - je, / hvad min be - gæ - ring er! Fransk psalter / Strassburg

13 Jeg ser dig, søde Lam, at stå Hjemlandstoner Jeg ser dig, sø - de Lam, at stå / på Zi - ons bjer - ge - top. / Men ak, den vej, du måt - te gå, / så tung, så trang der - op! / O byr - de, som på dig var kast: / al ver- dens skam og last! / Så sank du i vor jam-mer ned / så dybt, som in - gen ved. Jeg ser dit kunstværk, store Gud Jeg ser dit kunst-værk, sto - re Gud, / du er al - vis, al - mæg - tig, / al ver - den blev jo ved dit bud / af in - tet vid og præg - tig; / men det - te sto - re alt / i om- kreds og ge - stalt / er dog i sjæ- lens ø - je slet / mod dig, som e - ne skab - te det. Jeg så ham som barn Sperontes 1736 Jeg så ham som barn med det sol - ri - ge ø - je / i regn- bu-ens glans på de hjem-li - ge hø - je; / han Norsk folkemelodi 1840 kys-sed min kind, og vi le - ged med stjer - ne, / mens kor - set stod skjult mel- lem løv i det fjer-ne. Jeg ved en blomst så favr og fin 106 Christian Barnekow Jeg ved en blomst så favr og fin, / dens duft gør hjer - ter gla - de, / dens saft er som den kla - re vin, / så lif - lig fin / som ro - sens er dens bla - de.

14 Jeg ved et evigt Himmerig Tysk folkevise o Jeg ved et e - vigt Him- me - rig, / som ej med guld det rø - de / om - dra - get er så pry - de - lig, / men med Guds ord det sø - de. Jeg ved, på hvem jeg bygger H.O.C. Zinck 1801 Jeg ved, på hvem jeg byg - ger, / jeg ved, hvad fast be - står, / når den - ne ver - dens skyg - ger / som røg og støv for - går; / jeg ved, hvad ej kan svin - de, / hvad al - drig vak - le vil, / når vis - mand går i blin - de / og vor - der dår - skabs spil. Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom Uregelmæssig tekst Tysk folkevise Jeg ven - ter dig, Her - re Je - sus, til dom, / hvert ø - je - blik jeg 2. Ha - stig du kom - me kan og brat / i hver en ti - me ved 1. ser mig om, / hvert ø - je - blik jeg ser mig om. 2. dag og nat, / i hver en ti - me ved dag og nat. 3. Lad bræn - de mit hjer - tes lam - pe be - redt / i tro, i håb og i 4. Jeg so - ver el- ler vå - ger, da væ - re jeg din, / jeg le - ver el - ler dør, da 5. Og når du kom- mer, kom mild og blid, / og gør mig sa - lig til 3. kær - lig - hed, / i tro, i håb og i kær - lig - hed. 4. væ - re du min, / jeg le - ver el - ler dør, da væ - re du min! 5. e - vig tid, / og gør mig sa - lig til e - vig tid! 107

15 Jeg vil din pris udsjunge (a) Hamburg 1598 Jeg vil din pris ud - sjun - ge / i den - ne mor - gen - stund, / o Gud, med røst og tun - ge / af gan - ske hjer - tens grund, / ved din Søn, Je - sus Krist, / som er vor frel - ser kæ - re / og vil vor tals - mand væ - re; / al pris bør ham for vist. Jeg vil din pris udsjunge (b) Jeg vil din pris ud - sjun - ge / i den - ne mor - gen - stund, / o Gud, med røst og tun - ge / af gan - ske hjer - tens grund, / ved din Søn, Je - sus Krist, / som er vor frel - ser kæ - re / og vil vor tals - mand væ - re; / al pris bør ham for vist. Hamburg 1598 / Senere tradition 108

16 Jeg vil mig Herren love Uregelmæssig tekst Nederlandsk psalter Jeg vil mig Her - ren lo - ve, / som al - le mi - ne syn - der bar, / 2. Gud gi - ve mig det at læ - re, / som jeg det læ - re kan, / 3. Han lig - nes ved so - len den kla - re, / som skin - ner på him - len bold, / i tro - en vil jeg det vo - ve, / til han - nem mit hjer - te står! / hvor høj - lig hæ - der og æ - re / dig bør af kvin - de og mand; / hans nå - de er å - ben - ba - re, / jeg gi - ver mig han - nem i vold, / 1. Der vil hans navn jeg skri - ve / og bæ - re det til min død, / han 2. Gud gi - ve mig det i sin - de / at lo - ve min Her - re god, / om 3. han sluk - ker sor - gen a - le - ne, / det ha - ver jeg fun- det hos mig; / jeg 1. kan min sor - rig for - dri - ve / og skil - le mig fra al nød. 2. u - de jeg er el - ler in - de, / Gud læ - ske mit an - ger-fuld mod! 3. tak - ke dig vil og tje - ne, / o, Je - sus, det lo - ver jeg dig! 4. De him-mel - ske eng - le i ska - re / de tje - ne dig gan - ske nær, / 5. Nu flyr jeg til din nå - de / og gi - ver mig i din hånd, / 6. O Je - sus, mor - gen - stjer - ne, / mit lys, mit liv, min lyst, / 7. O Je - sus, du liv - sens Her - re, / du hør - te nu, hvad jeg bad. / på dit bud ta - ge de va - re, / din vil - li - e er dem kær; / du måt - te vel o - ver mig rå - de, / jeg går i dit le - de - bånd; / jeg tak - ker dig så ger - ne / for al din tugt og trøst! / Du sted - se hos mig vil væ - re, / så bli - ver mit hjer - te glad; / 4. Gud sat - te dig af sin nå - de / alt ved sin høj - re hånd, / bad 5. den stund, jeg er her i li - ve, / jeg trø - ster mig ved din pagt, / hos 6. Gør sjæl og le - gem så re - ne, / når jeg for dom - men står, / som 7. og send mig eng - le - ne di - ne, / når jeg bort - so - ve skal, / frels 4. dig så sty - re og rå - de / dit ri - ge i al - le land. 5. dit ord jeg vil bli - ve, / til dig stan-der al min agt. 6. guld og æ - de - le ste - ne, / som so - len så lys og klar! 7. mig fra Hel- ve - des pi - ne, / før mig til Him-me- rigs sal! 109

17 Jeg vil mig Herren love Uregelmæssig tekst Christian Barnekow Jeg vil mig Her - ren lo - ve, / som al - le mi- ne syn - der bar, / i 2. Gud gi - ve mig det at læ - re, / som jeg det læ - re kan, / hvor 3. Han lig - nes ved so - len den kla - re, / som skin - ner på him - len bold, / hans 1. tro - en vil jeg det vo - ve, / til han - nem mit hjer - te står! / Der 2. høj - lig hæ - der og æ - re / dig bør af kvin - de og mand; / Gud 3 nå - de er å - ben - ba - re, / jeg gi - ver mig han - nem i vold, / han 1. vil hans navn jeg skri - ve / og bæ - re det til min død, / han 2. gi - ve mig det i sin - de / at lo - ve min Her - re god, / om 3. sluk - ker sor - gen a - le - ne, / det ha - ver jeg fun - det hos mig; / jeg 1. kan min sor - rig for - dri - ve / og skil - le mig fra al nød. 2. u - de jeg er el- ler in - de, / Gud læ - ske mit an - ger-fuld mod! 3. tak - ke dig vil og tje - ne, / o, Je - sus, det lo - ver jeg dig! De him- mel-ske eng - le i ska - re / de tje - ne dig gan - ske nær, / på 5. Nu flyr jeg til din nå - de / og gi - ver mig i din hånd, / du 6. O Je - sus, mor - gen - stjer - ne, / mit lys, mit liv, min lyst, / jeg 7. O Je - sus, du liv - sens Her - re, / du hør - te nu, hvad jeg bad. / Du dit bud ta - ge de va - re, / din vil - li - e er dem kær; / Gud måt - te vel o - ver mig rå - de, / jeg går i dit le - de - bånd; / den tak - ker dig så ger - ne / for al din tugt og trøst! / Gør sted - se hos mig vil væ - re, / så bli - ver mit hjer - te glad; / og 4. sat - te dig af sin nå - de / alt ved sin høj - re hånd, / bad 5. stund, jeg er her i li - ve, / jeg trø - ster mig ved din pagt, / hos 6. sjæl og le - gem så re - ne, / når jeg for dom - men står, / som 7. send mig eng - le - ne di - ne, / når jeg bort - so - ve skal, / frels 4. dig så sty - re og rå - de / dit ri - ge i al - le land. 5. dit ord jeg vil bli - ve, / til dig stan-der al min agt. 6. guld og æ - de - le ste - ne, / som so - len så lys og klar! 7. mig fra Hel - ve - des pi - ne, / før mig til Him - me- rigs sal! 110

18 Jert hus skal I bygge Uregelmæssig tekst J.P.E. Hartmann Jert hus skal I byg - ge på or - dets klip - pe - grund, / så rok - kes ej 2. Hver i - dræt skal sig - nes med bøn - nens stær - ke dåb, / som lut - rer hver 1. mu - ren i storm - vej - rets stund, / og ar - nen skal stå i læ af kor - sets 2. læng - sel, be - vin - ger hvert håb; / om sol - da - gen gryr, om aft - nen bry - der 1. tegn, / så hvi - ler jert hjem bag det tryg - ge - ste hegn! / Hvor kor - set står 2. frem, / send bøn-nens hvi - de du - e som bud fra jert hjem! / Hvor bøn - nen får 1. vagt, / ta - ber mør - ket sin magt. 2. magt, / står Guds eng - le som vagt. Jerusalem! i dag din konge græder Je - ru - sa- lem! i dag din kon - ge græ - der / og nå - de - rig mod di - ne mu - re træ - der, / og be - den - de han ta - ler for din Tysk visemelodi 17. årh. sag. / O, vid - ste du, hvad til din fred dig tjen - te, / og hvor din øm - me frel - sers hjer - te brænd - te / for dig i dag! 111

19 Jerusalem! i dag din konge græder J.P.E. Hartmann 1852 Je - ru - sa - lem! i dag din kon - ge græ - der / og nå - de - rig mod di - ne mu - re træ - der, / og be - den - de han ta - ler for din sag. / O, vid - ste du, hvad til din fred dig tjen - te, / og hvor din øm - me frel - sers hjer - te brænd - te / for dig i dag! Jesus, det eneste 6 4 Caroline W. Sørlie o Je - sus, det e - ne- ste, / hel - lig - ste, re - ne - ste / navn, som af men - ne- ske - læ - ber er sagt. / Fyl - de af her - lig- hed, / fyl - de af kær - lig- hed, / fyl - de af nå - de, af sand - hed og magt. Jesus, dine dybe vunder 112 Je - sus, di - ne dy - be vun - der / og din smer - te - ful - de død / som din kær - lig - heds vid - un - der / trø - ster mig i al min nød; / og når synd mig fal - der ind, / straks den stø - der i mit sind / på din pi - ne, som for - by - der / mig at skæm - te med u - dy - der. Genève 1551

20 Jesus, din søde forening at smage Johann B. König Je - sus, din sø - de for - e - ning at sma - ge / læn - ges og træn - ges mit riv fra mig alt, hvad mig hol - der til - ba - ge, / drag mig i dig, min be - hjer - te og sind; / gyn - del - se, ind! / Vis mig ret klar - lig min jam - mer og mø - je, / vis mig for - dær - vel - sens af - grund i mig, / at sig na - tu - ren til dø - den kan bø - je, / ån - den a - le - ne må le - ve for dig! Jesus er mit liv i live Wolfgang Wessnitzer 1661 Je - sus er mit liv i li - ve, / Je - sus dø - det har min død; / du for mig dig vil - le gi - ve / ud - i dy - best sjæ - le - nød, / ja, i kor - sets død med kvi - de, / at jeg dø - den ej skal li - de. / Tak og æ - re tu - sind - fold / ske dig der - for, Je - sus bold! Jesus han er syndres ven Je - sus han er synd- res ven! / Det - te ord kan dø - de væk - ke / og os åb - ne Him- me - len, / når os Hel - ve - de vil skræk - ke. / Ha - ster, lø - ber til ham hen! / Je - sus han er synd - res ven. Berlin

21 Jesus, Jesus, Jesus sigter Viggo Kalhauge 1863 Je - sus, Je - sus, Je - sus sig - ter / alt mit hjer - tes øn - ske til / og sig her - med fast for - plig - ter, / at jeg vil, hvad Je - sus vil; / hjer - tet i ham glad og mildt / rå - ber: Her - re, som du vilt! Jesus Krist, du overvandt J.A.P. Schulz 1793 Je - sus Krist, du o - ver - vandt! / Dig ej me - re gra - ven e - jer, / og vi al - le ved din se - jer / liv og e - vig frel - se fandt. Jesus Kristus er til stede Førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 Je - sus Kri - stus er til ste - de! / Han fra os har vendt Guds vre - - de; / med sin pi - ne, med sin død / fri r han os fra e - vig nød. 114

22 Jesus Kristus er til stede Je - sus Kri - stus er til ste - de! / Han fra os har vendt Guds vre - de; / Wittenberg / Klug 1533 med sin pi - ne, med sin død / fri r han os fra e - vig nød. Jesus, livets sol og glæde Johann Crüger 1649 Je - sus, li - vets sol og glæ - de, / se, her er jeg nu til - ste - de! / Je - sus, du al nå - dens kil - de, / hør, hvad jeg så ger - ne vil - le; / se, jeg fal - der dig til fo - de, / giv, at mig til gavn og go - de / og dit frel - ser- navn til æ - re / jeg i dag din gæst må væ - re! Jesus, min drot Mariavise / Prahl og Heinebuch 1892 Je - sus, min drot, / klip - pe og slot, / som ik - ke fjen - den kan ta - ge, / alt fra min dåb / han var mit håb, / hør - te mit råb, / hø - rer det næt - ter og da - ge. Jesus, min drot Thorvald Aagaard

23 Julebudet til dem, der bygge Uregelmæssig tekst 6 8 J.P.E. Hartmann Ju - le - bu - det til dem, der byg - ge / her i mør- ket og dø - dens skyg - ge, / 2. Ju - le - bu - det i vin - te- rens vån - de, / det er Gud Fa - ders var - me ån - de, / 3. Ju - le - bud un- der storm og tor - den / mel- der og gi - ver fred på jor - den, / 4. Ju - le - bu - det til dem, der græ - de, / det er væl- det til e - vig glæ - de. / 1. det er det lys, som, al - drig slukt, / ja - ger det sti - gen- de mulm på flugt, / 2. men-ne- ske - fal - det til frel - se vendt, / men-ne-skets a - del på ny er- kendt, / 3. fred til at stri - de vor strid med mod, / fred til at ven - te på en - den god, / 4. Glæd dig da kun, du men-ne- ske- sjæl, / stin-ger end or- men end - nu din hæl, / 1. åb - ner ud - sig- ten fra det la - ve, / trø - ster mil - de - lig mel - lem gra - ve. 2. hjer - tets ret til at kæm-pe og vin - de / e - vig fast- slå - et, trods hver en fjen - de. 3. højt un-der med-bør og dybt i sor-gen, / fred for bå - de i går og i mor - gen. 4. favn kun trø-stig, hvad Gud har gi- vet, / løft dit ho- ved, og tak for li - vet! Julebudet til dem, der bygge Uregelmæssig tekst Thorvald Aagaard

24 Julen har bragt velsignet bud 6 8 C.E.F. Weyse 1841 Ju - len har bragt vel - sig - net bud, / nu glæ - des gam - le og un - ge. / Hvad eng - le - ne sang i ver - den ud, / nu al - le små børn skal sjun - ge. / Gre - nen fra li - vets træ står skønt / med lys som fug - le på kvi - ste; / det barn, som sig glæ - der fromt og kønt, / skal al - drig den glæ - de mi - ste. Julen har englelyd A.P. Berggreen 1852 Ju - len har eng - le - lyd, / vi med fryd / os barn - lig på Gud Fa - der / for - la - der; / vi var i nød så læn - ge, / dog hør - te han vor bøn, / han ved, hvor - til vi træn - ge, / vor frel - ser blev Guds Søn; / thi vil vi al - le sjun - ge / med hjer - te og med tun - ge / et: Æ - re væ - re Gud / for sit ju - le - bud! 117

25 Kain, hvor er din bror Uregelmæssig tekst Kain, hvor er din bror? / Mon du tror, / Mon du tror, / Holger Lissner 1972 du kan skju - le dig for mig? / Mon du jeg er bå - de døv og blind? / Der er 1. ved, / hvor han led, / da du stød - te ham bort? / Se, her er din bror! 2. blod / på din fod, / og dit brød har smag der - af. / Se, det er din bror! 3. Mon du tror, / du er fri, når han er død? / Du kan Kain, hvor er din bror? / 4. Mon du tror, / at han ik - ke kræ- ver dig? / Der - for 5. Mon du tror, / at jeg ik - ke el - sker dig? / Se kun 3. gå, / men ej nå / til det sted, hvor han ej er. / Se, dér er din bror! 4. giv / ham det liv, / som du selv får af mig. / Se, han er din bror! 5. op, / på min krop / er der stik og nag- le - gab. / Kain, jeg er din bror! Holger Lissner 1972 Kender du den livsens kilde Ken - der du den liv - sens kil - de, / hvor - fra nå - dens strøm ud - går? / Om al ver - den ø - se vil - le, / den ud - tør - res in - tet år; / fra Guds e - gen hjer - te - rod / strøm - mer ud den nå - de - flod, / hen mod al - le jor - dens si - der / sa - lig sødt dens van - de gli - der. A.P. Berggreen

26 Kimer, I klokker 2 Henrik Rung 1857 Ki - mer, I klok - ker! ja, ki - mer før dag i det dun - kle! / Tin - drer, I stjer - ner, som eng - le - nes øj - ne kan fun - kle! / Fred kom til jord, / Him - me-lens fred med Guds Ord. / Æ - ren er Guds i det hø - je! Kirkeklokke! mellem ædle malme 2 4 Kir - ke - klok - ke! mel - lem æd - le mal - me / ma - ge- løs er for mit hjer - te du, / våg - net er ved dig en høj- tids - sal - me, / som gen - ly - der dag - lig i min barm. Henrik Rung 1853 Kirken den er et gammelt hus Uregelmæssig tekst Kir - ken den er et gam - melt hus, / står, om end tår - ne - ne fal - de; / tår - ne fuld - man - ge sank i grus, / klok- ker end ki - me og kal - de, / 7. Gi - ve da Gud, at hvor vi bo, / al - tid, når klok-ker- ne rin - ge, / fol - ket for - sam - les i Je - su tro / der, hvor det ple - jed at klin - ge: / 1. kal - de på gam - mel og på ung, / mest dog på sjæ - len træt og tung, / 7. Ver-den vel ej, men I mig ser, / alt, hvad jeg si - ger, se, det sker; / 1. syg for den e - vi - ge hvi - le. 7. fred væ - re med e - der al - le! L.M. Lindeman

27 Kirken er som Himmerige Niels W. Gade Kir - ken er som Him - me - ri - ge, / me - get kan den lig - nes ved, / skønt på jord den har ej li - ge, / som Guds nå - de og Guds fred. Kirken er som Himmerige P.S. Rung-Keller 1947 P.S. Rung-Keller 1947 Kir - ken er som Him- me - ri - ge, / me - get kan den lig - nes ved, / skønt på jord den har ej li - ge, / som Guds nå - de og Guds fred. Klokken slår, tiden går Uregelmæssig tekst Oluf Ring

28 Uforsagt, vær på vagt Uregelmæssig tekst Klynke og klage Johann Crüger 1653 Klyn - ke og kla - ge / næt - ter og da - ge / må, hvem der våg - ner på af - grun-dens rand, / hø - rer kun Lo - ven / tord - ne fra o - ven: / Dø el - ler gør, hvad en syn - der ej kan! 121

29 Klynke og klage Carsten F. Viborg 1878 Klyn - ke og kla - ge / næt - ter og da - ge / må, hvem der våg - ner på af - grun- dens rand, / hø - rer kun Lo - ven / tord - ne fra o - ven: / Dø el - ler gør, hvad en syn - der ej kan! Kom, alle kristne 4 Kom, al - le krist - ne, / lad os sam- men i - le / til bar - net i kryb - ben i Bet - le - hem. / Frem vil vi træ - de / for Guds Søn med glæ - de. / Kom, lad os ham til - John F. Wade 1751 be - de, / kom, lad os ham til - be - de, / kom, lad os ham til - be - de / i Bet - le - hem! Diskant: David Willcocks Lov, pris og æ - - re / skal for e - vigt væ - re / vor hyl - dest til bar - net i Bet - le - hem. / E - vigt Gud Fa - - der / Him - lens dør op - la - der. / Ja, kom, / ja, kom, / lad os til - be - de ham i Bet - le - hem! 122

30 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod Efter førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 Kom, Gud Fa - ders Ånd fuld - god, / kom med ild, med kraft og mod, / sa - ligt smil og him - melsk gråd, / stat os bi med råd og dåd! Kom, Gud Helligånd, kom brat Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom brat! / Gen - nem- bryd den mør - ke nat / Efter sekvens 12. årh. / Thomas Laub 1914 med Guds mor - gen - rø - de! / Lad vort hjer - tes lær - ke - slag / hil - se Her - rens kla - re dag, / som står op af dø - de! Kom, Gud Helligånd, kom brat Kom, Gud Hel - lig - ånd, kom brat! / Gen - nem - bryd den mør - ke nat / med Guds mor - gen - rø - de! / Lad vort hjer - tes lær - ke - slag / Christian Barnekow 1859 hil - se Her - rens kla - re dag, / som står op af dø - de! 123

31 Kom, Helligånd, Gud Herre from Efter processionssang 15. årh. / Erfurt 1524 Kom, Hel - lig - ånd, Gud Her - re from, / med mis - kund - hed og nå - de kom! / Op - byg din me - nig - hed her - ne - de, / lær den af hjer- tens grund at be - de! / Ved ly - set af din sand- hed klar / til tro - en du for - sam - let har / et folk af al - le ver - dens tun - ger, / der dig til lov og æ - re sjun - ger: / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Kom, hjælp mig, Herre Jesus Dansk melodi 17. årh. Kom, hjælp mig, Her - re Je - sus, / nu kan jeg ik - ke mer. / Mit liv er mig for mæg- tigt, / og in - tet lys jeg ser. / Men du har sagt, at in - gen nat / kan skju - le mig for dig, / så kom, og lad mig mær - ke, / du hol - der fast i mig. 124

32 Kom, lad os tømme et bæger på ny Thomas Laub Kom, lad os tøm - me et bæ - ger på ny, / ej af det væld, som ud - sprang un - der sta - ven, / men af den le - ven - de kil - de fra gra - ven, / sa - lig - heds - kil - den, som sprin- ger i sky: / Je - sus, vor livs - kraft, som hjer - ter - ne styr - ker! Kommer, sjæle, dyrekøbte Thomas Laub Kom - mer, sjæ - le, dy - re - køb - te / og til mer end eng - le døb - te, / sø - sken - de til Da - vids Søn! / Lad os med Guds eng - le - ska - re / og med ham til Him - mels fa - re, / se den from - mes sto - re løn! 125

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere