LOKALPLAN 103 STUBBERUP NYT MINDRE BOLIGOMRÅDE VED KALVEVÆNGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 103 STUBBERUP NYT MINDRE BOLIGOMRÅDE VED KALVEVÆNGET"

Transkript

1 LOKALPLAN 103 STUBBERUP NYT MINDRE BOLIGOMRÅDE VED KALVEVÆNGET GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER 2007

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Tilvejebringelse Byrådet kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. Dispensationer Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Lokalplanen er udarbejdet af Guldborgsund. Grundkortet er leveret af Guldborgsund Kommune. Der tages forbehold for evt. unøjagtigheder i grundkortet. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER EN LOKALPLAN? 1 Indhold 1 Tilvejebringelse 1 Offentlig debat 1 Dispensationer 1 REDEGØRELSE 3 Baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens formål 4 Lokalplanens indhold 4 Lokalplanområdets anvendelse 4 Udstykning 4 Vej- og adgangsforhold 5 Bebyggelsens omfang og placering 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 5 Ubebyggede arealer 5 Ledningsanlæg 5 Miljøforhold 6 Grundejerforening 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 7 Regionplan 7 Kommuneplan 7 Trafik- og Miljøhandlingsplan 7 Spildevand, varme, affald, el, vand og antenne 7 Museumslovgivning 8 Miljøvurdering 8 LOKALPLAN Lokalplanen har til formål 9 2. Område og zonestatus 9 3. Områdets anvendelse 9 4. Udstykning 9 5. Vej- og adgangsforhold 9 6. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og hegning Ledningsanlæg Miljøforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 12 TILLÆG NR. 8 TIL NYKØBING FALSTER KOMMUNEPLAN KORTBILAG 1 Lokalplanområdets afgrænsning KORTBILAG 2 Områdets anvendelse, vejadgang mm. 2

4 REDEGØRELSE Baggrund Byrådet ønsker med lokalplanen at give mulighed for at etablere et nyt lille boligområde, øst for Stubberup. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere en ny bebyggelse på området. Bygherren har ønsket at der skal etableres en eksklusiv udstykning, med begrænsninger i materialevalg, farver og byggestil. Der skal kunne opføres tæt-lav bebyggelse i form rækkehuse og almindelig parcelhuse. OMRÅDET Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter området mellem Kalvevænget og fredskoven Øverup Kalvevænge, der er en mindre privat skov. Lokalplanområdet set fra Kalvevænget, fremstår som en forlængelse af Øverup Fredskov. Der udlægges areal i 5m bredde til Tingstedstien, langs Kalvevænget, dette sker i forlængelse af græsrabatten. KVARTERET Lokalplanområdet har som nabo et eksisterende parcelhuskvarter på den anden side af Kalvevænget. Mod syd er der nu marker, men området er af kommunen udlagt til erhvervsområde. Mod øst og nord er der skov. Selve området er bevokset med selvsåede træer o.a. vegetation og fremstår som en del af skovbilledet. 3

5 Lokalplanområdet set fra Pyntevænget TRAFIKFORHOLD Lokalplanområdet betjenes fra Kalvevænget. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for at etablere et lille boligområde. Endvidere er husenes udformning og specielt materiale- og farvevalg nærmere behandlet, da bygherren ligger meget vægt på, at der opnås et attraktivt boligområde. Endvidere udlægges der areal til en fremtidig stiforbindelse langs Kalvevænget. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden samt mulighed for økologiske initiativer inden for lokalplanområdet. KORTBILAG1 KORTBILAG 2 ZONESTATUS Kortbilag 1 viser lokalplanområdets afgrænsning, samt de eksisterende matrikulære forhold. Kortbilag 2 angiver, areal til tæt-lav, delområde 1 og areal til åben-lav bebyggelse delområde 2, byggelinjer, beplantningsbælter, vej- og stiudlæg. Lokalplanområdet ligger i landzone. Men vil med vedtagelse af kommuneplantillæg 8 til kommuneplan for tidl. Nykøbing Falster Kommune blive overført til byzone. Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til boligformål. Selvom området fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed eller lignende, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Udstykning Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet. Der vil ikke være mulighed for videre udstykning. 4

6 VEJADGANG Vej- og adgangsforhold Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Kalvevænget. Vej- og stiprojekter udført efter lokalplanens vedtagelse skal under alle omstændigheder godkendes af Guldborgsund Kommunes vejmyndighed. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocent vil være max. 25 for åben-lav og max. 35 for tæt-lav. Bebyggelsen skal opføres i forhold til angivne byggelinjer for at skabe et helhedsindtryk. Bebyggelsens kan være i 2 etager (tagterrasse undtaget) og max. 8½ m højde. Dog kan der gives særskilt tilladelse til større højde til specielle bygningsdele såsom tårne, karnapper og lignende. Bebyggelsens ydre fremtræden Der lægges op til at bebyggelsen får et ensartet præg. Husene skal være murede og fremstå i hvidlige farver eller sorte nuancer. Husene kan kun være med symmetriske sadeltage eller tage med ensidig taghældning, beklædt med røde vingetegl eller sort tagpap. Restriktioner på materialer og tagformer sker ud fra ønsket om at skabe en ensartet bebyggelse. Eksempel på byggeri der kunne være opført indenfor lokalplanens bestemmelser. (Højåsen, Skælskør) Der må indbygges solfangere og lignende energibesparende elementer i såvel tagflader som facader og gavle, når dette sker på en måde, der er arkitektonisk indpasset med arkitekturen som helhed. BEPLANTNINGSBÆLTER HÆKKE OG HEGN PARKERING Ubebyggede arealer Der bliver etableret beplantningsbælte i den sydlige del af bebyggelsen således at den fremstår som værende en del af skoven Øverup kalvevænge. Der vil kun være mulighed for bøgehække, igen ud fra ønsket om at skabe en helhed. Antallet af parkeringspladser fastlægges i lokalplanen til 2 pr. boligenhed. Ledningsanlæg Der er ingen tinglyste kloakledninger indenfor lokalplanens område. Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende sikring af forsyningskabler og ledninger m.v. 5

7 JORDFORURENING AFFALD Miljøforhold Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet under alle omstændigheder standses og kommunen underrettes i henhold til Lov om forurenet jord, 71. Bortkørsel af nedrivningsmaterialer og jord m.m. må kun ske efter anmeldelse til kommunen i henhold til Miljøloven. Affald skal behandles efter reglerne fastsat i kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Grundejerforening Byrådet bestemmer, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for lokalplanområdet, til varetagelse af vedligeholdelsen af grønne områder, parkeringsarealer, interne adgangsveje, stier etc. Foreningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 6

8 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN Regionplan I Regionplanen er lokalplanområdet beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder at der ikke må ske ændringer i anvendelsen til noget mere grundvandstruende. Boligformål falder ikke ind under dette. Kommuneplan I Kommuneplan tidl. Nykøbing Falster Kommune er området en del af Nordbyen, udlagt som et område til boligformål. TILLÆG TIL PLANEN For at lokalplanen kan gennemføres, skal der vedtages et kommuneplantillæg, der tillader en bygningshøjde op til 8½ meter og øger det maximale antal etager til 2. Forslaget til tillæg nr. 8 til Kommuneplan for Nykøbing Falster Kommune er vedlagt bagest i lokalplanen. Tillægget ændrer for lokalplanområdet det eksisterende rammeområde B45 til B78. Ny Kommuneplanramme B78 Anvendelse: Boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende kollektive anlæg samt erhverv, der kan indpasses i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesregulerende bestemmelser: Bebyggelsesprocent: Max. 25 % for hver enkelt ejendom i åben-lav bebyggelse og max. 35% for tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjde: Max. 2 etager 8½ m. Tagterrasse undtaget. Dog kan der gives særskilt tilladelse til større højde til specielle bygningsdele såsom tårne, karnapper og lignende. Trafik- og Miljøhandlingsplan Der er planlagt en rundkørsel i krydset Kalvevænget, Nordensvej hvilket vil gøre trafikafviklingen bedre, ligeledes sikres det at der reserveres areal til anlæggelse af Tingstedstien. SPILDEVAND ELFORSYNING FJERNVARME VANDFORSYNING Spildevand, varme, affald, el, vand og antenne Lokalplanområdet ligger udenfor for oplandsgrænsen i den af Byrådet godkendte spildevandsplan januar 2001, Nykøbing Falster Tilslutning af separat regn- og spildevand skal ske til brønde i krydset Pyntevænget / Kalvevænget Elforsyning sker som kabelnet. Lokalplanområdet er ikke omfattet af en godkendt varmeplan, men søges medtaget i et kommende tillæg til gældende varmeplan af november Nykøbing Falster. Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet. AFFALDSPLAN Lokalplanområdet er omfattet af den af Byrådet godkendte Affaldsplan , Nykøbing Falster. FÆLLESANTENNE Der er ikke medtaget bestemmelser om tilslutningspligt til en bestemt forsyningsform da den teknologiske udvikling giver mange muligheder. For opsætning af egen parabol og antenne er der begrænsninger. 7

9 BRANDHANER FORTIDSMINDER MILJØVURDERING Der skal etableres vandforsyning med tilstrækkelig kapacitet for opstilling af brandhaner jf. Guldborgsund Redningsberedskabs vurdering af det konkrete projekt. Museumslovgivning Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. Miljøvurdering Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanen og kommuneplantillægget. På baggrund af denne vurderer Byrådet, at planerne ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der ikke ske en miljøvurdering. 8

10 LOKALPLAN 103 For et område til boligformål I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanen har til formål 1.1. At udlægge området til boligformål, 1.2. at fastlægge retningslinjer for byggeriets omfang, udseende og placering. 2. Område og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikel nr: 33 Stubberup By, Tingsted Lokalplanområdet overføres fra Landzone til Byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. Delområde 1, tæt-lav bebyggelse. Delområde 2, åben-lav bebyggelse 3.2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af: At virksomheden drives af den, som bebor ejendommen, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov. 4. Udstykning 4.1. Grunde må ikke videreudstykkes. 5. Vej- og adgangsforhold 5.1. Der udlægges areal til vej og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 2. 9

11 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 for åben lav og max. 35 for tæt lav Bebyggelse skal opføres således at en ad facaderne ligger parallelt med vejen og i en i en afstand af 7 m fra denne Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager, tagterrasse undtaget. Bygningshøjden må ikke overstige 8½ m. Dog kan der gives særskilt tilladelse til større højde til specielle bygningsdele såsom tårne, karnapper og lignende. Ved byggeri med tagterrasse måles bygningshøjden som afstanden mellem terræn og øverste faste punkt på bygningen, f.eks. værn m.v Transformerstationer, der kan forlanges placeret inden for hele lokalplanområdet i umiddelbar tilknytning til offentlig vej, skal indpasses i forhold til den øvrige bebyggelse. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1. Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området Ydervægge, herunder også hegnsmure og andre mure, skal udføres i mursten, som vandskures og kalkes/males eller filtses med indfarvet puds, i hvidlige farver eller sorte nuancer Der kan anvendes andre materialer til facader, såfremt der derved opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning og byøkologiske fordele ved anvendelsen af sådanne materialer Åbne partier, terrasser, carporte m.m. kan udføres med fritstående bærende søjler Tagbeklædning på boliger, garager og carporte/udhuse dækkes med alm. rød vingetegl eller sort tagpap. Tage på boliger og udhuse m.m. skal være symmetriske saddeltage med taghældning mellem Built-up tage (flade tage) og tage med ensidig taghældning kan tillades. Tagterrasser kan indpasses Der må indbygges solfangere og lignende energibesparende elementer i såvel tagflader som facader og gavle, når dette sker på en måde, der er arkitektonisk indpasset med arkitekturen som helhed Træbeklædning kan ikke tillades, undtaget herfra er udhuse og carporte Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i hvidlige farver eller sorte nuancer. Døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele i samme farver Tagrender, inddækninger og nedløb skal udføres i rustfri stål eller zink Der må ikke opsættes udendørs antenner, paraboler eller tilsvarende. Paraboler med en diameter på maks. 1 m kan dog opstilles på ubebyggede arealer, såfremt de opstilles på en måde, der ikke virker skæmmende i forhold til den arkitektoniske helhed i bebyggelsen og området som helhed Skiltning, bortset fra navneskilte og nummerskilte, må ikke forefindes. Der må på den enkelte ejendom skiltes for erhverv hjemmehørende på ejendommen. Skiltning og reklamering må kun anbringes på bygningen og i 10

12 plan med de vægge, hvorpå montagen sker. Skiltene må ikke være skæmmende eller have et større areal end 0,25 m Ubebyggede arealer og hegning 8.1. Der skal etableres 5 meters beplantningsbælte på den sydlige del af lokalplanområdet. Beplantningsbæltet skal fremstå som et skovbryn. Beplantning etableres på egen grund efter en samlet plan der skal godkendes af byrådet. Se kortbilag Hegning i skel mellem de enkelte parceller og mod vej må kun etableres som klippede bøgehække med en maksimal højde på 1,80 cm Mod nord og øst skal der op til skoven plantes bøgehække som hegn. Ind mod skoven skal der etableres et dyrehegn i 1,6 meters højde. Grundejerforeningen skal stå for vedligeholdelse af dette Belysning af parkeringsarealer, veje og stiarealer må kun udføres som parkbelysning på lave standere, max 4 m højde Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden skal overholdes Parkering af last-, flytte-, fragtbiler, busser og lignende samt henstilling af campingvogne, skurvogne, autocampere, både og lignende er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 9. Ledningsanlæg 9.1. Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af forsyningskabler og -ledninger Ledninger skal fremføres som jordkabler. 10. Miljøforhold Træffes jordforurening i forbindelse med nedrivning eller opførelse af byggeri, skal den til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes De til enhver tid gældende retningslinjer i Kommunens affaldsregulativer skal overholdes. 11. Grundejerforening Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanens område. Foreningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. Det er bl.a. grundejerforeningens formål at administrere og vedligeholde interne adgangsveje, stier og fælles interne fri- og parkeringsarealer samt beplantning inden for lokalplanens område. 11

13 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse skal tilsluttes Guldborgsund Kommunes fjernvarmeforsyning. Byrådet skal dispensere fra bestemmelsen, hvis bebyggelsen opføres som lavenergihuse i henhold til Bygningsreglementet 07. Byrådet kan også tillade supplerende energiforsyning som f.eks. solfangere. 13. Tilladelse fra andre myndigheder Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel Forinden ejendommen matrikel nr: 33 Stubberup By, Tingsted kan udstykkes og anvendes til boligformål, kræves jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. Landbrugsloven, Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 15. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget endeligt af Guldborgsund Byråd i mødet den 13 december 2007 Kaj Petersen Borgmester Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 12

14 TILLÆG NR. 8 TIL NYKØBING FALSTER KOMMUNEPLAN Tillæg nr. 8 til Nykøbing Falster Kommuneplan omhandlende en ny ramme B78 til boligformål til realisering af Lokalplan nr Fremtidige rammebestemmelser: Område B78 Anvendelse: Boligformål (åben lav og tæt lav bebyggelse) med tilhørende kollektive anlæg samt erhverv, der kan indpasses i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesregulerende bestemmelser: Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben lav og max.35 for tæt lav. Bygningshøjde: Max. 2 etager 8½ m. Tagterrasse undtaget. Dog kan der gives særskilt tilladelse til større højde til specielle bygningsdele såsom tårne, karnapper og lignende. Således vedtaget endeligt af Guldborgsund Byråd i mødet den 13 december 2007 Kaj Petersen Borgmester Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 1

15 1cc 0ee 1cd 7000g 1cb 1ca 1bæ 1bø q br 1bz 1by 7000f 7000n 1bv 1bx 33 Pyntevænget 16r 16m p 16o Kalvevænget 16q Tegnforklaring Lokalplangrænse 3 33 Matrikelgrænse 7000m 0 75 meter Teknik og Miljø - GIS Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf Fax Lokalplan 103 Stubberup Kortbilag 1 Dato: J.Nr. Målforhold: 1:1500 Init.: JKR

16 1cc 7000e 1cd 7000g 1cb 1ca 1bæ 1bø q 1br 1bz 1by 7000f Kalvevænget 7000n Delområde 2 1bv 1bx Privat fællesvej 33 Pyntevænget Delområde 1 16r 16m 16p 16o Fjordvej 16q Tegnforklaring Byggelinie Plantebælte Udlæg til sti 3y Delområdegrænse 7000m! )$'! ( "#$%$&'' *'(+,

Parkvej. - et område til boligog institutionsformål. Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ. Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ

Parkvej. - et område til boligog institutionsformål. Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ. Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ Parkvej - et område til boligog institutionsformål Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet står for tilvejebringelse

Læs mere

LOKALPLAN 104 STUBBE- KØBING HAVN RESTAURANT PÅ VESTMOLEN PÅ STUBBEKØBING HAVN

LOKALPLAN 104 STUBBE- KØBING HAVN RESTAURANT PÅ VESTMOLEN PÅ STUBBEKØBING HAVN LOKALPLAN 104 STUBBE- KØBING HAVN RESTAURANT PÅ VESTMOLEN PÅ STUBBEKØBING HAVN GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2007 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 106 BOLIGER MM. SKOLEGADE BOLIGER, ERHVERV OG CAFÉ PÅ SKOLEGADE 12-16

LOKALPLAN 106 BOLIGER MM. SKOLEGADE BOLIGER, ERHVERV OG CAFÉ PÅ SKOLEGADE 12-16 LOKALPLAN 106 BOLIGER MM. SKOLEGADE BOLIGER, ERHVERV OG CAFÉ PÅ SKOLEGADE 12-16 GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2007 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 149 SVALEVEJ MARIELYST FERIEHUSBEBYGGELSE

LOKALPLAN 149 SVALEVEJ MARIELYST FERIEHUSBEBYGGELSE LOKALPLAN 149 SVALEVEJ MARIELYST FERIEHUSBEBYGGELSE GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NYK F56 CYPERNVEJ ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED CYPERNVEJ

LOKALPLAN NYK F56 CYPERNVEJ ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED CYPERNVEJ LOKALPLAN NYK F56 CYPERNVEJ ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED CYPERNVEJ GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2007 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Fjordvej i Egernsund Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Indhold 1 Broager kommune Lokalplan 54 For et boligområde ved Fjordvej i Egernsund Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere