Kulturværft Helsingør Kabler GIM 3902 Arkæologisk forundersøgelses rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturværft Helsingør Kabler GIM 3902 Arkæologisk forundersøgelses rapport"

Transkript

1 Kulturværft Helsingør Kabler GIM 3902 Arkæologisk forundersøgelses rapport Helsingør Sogn, Lymge-Kronborg Herred. Stednr cand.mag Kjartan Langsted

2 Resumé Ved undersøgelsen afdækkedes 14 gruber samt kulturlag med blandt andet keramik, knogler og bygningsaffald fra og 1600-årene. I forbindelse med forundersøgelserne fandtes et område med meget velbevarede anlæg, som blev nærmere undersøgt (se udgravningsberetning for GIM 3902). Forundersøgelsen viste, at der var bevarede kulturlag i området. I forbindelse med yderligere anlægsarbejder fremover bør der tages hensyn til dette.

3 Indhold Undersøgelsens forhistorie 5 Administrative data 5 Undersøgelsens forløb, bemanding og metode 5 Områdets topografi og historie 6 Målesystem 11 Udgravningsmetode 11 De undersøgte områder 11 Lag beskrivelse 14 Anlæg 17 Kote den oprindelige overflade 17 Fundmaterialet 17 Makrofossil og dyreknogler 22 Konklusion 22

4 Fig. 1. Geografisk placering. Fig. 2. Placering af det nye Kulturværft i Helsingør. 4

5 Undersøgelsens forhistorie I forbindelse med Helsingør Kommunes projekt på den tidligere skibsværftsgrund, der skal omdannes til et kulturcenter med bibliotek, musiksal, museum og rekreative arealer, skulle der nedgraves kloak og fjernvarmerør. Da området har en meget nær beliggenhed til det gamle Helsingør, og da historiske kilder beretter om tidligere beboelse i området, blev en forundersøgelse/overvågning foranstaltet af Gilleleje Museum. Forundersøgelsen, der fandt sted i begyndelsen af januar 2009, havde karakter af overvågning af entreprenørens udgravninger til kabellægningen. Ved overvågningen viste der sig at være 14 gruber samt flere kulturlag af ca. ½ m s tykkelse med store mængder af fund fra 15- og 1600-tallet, og det skønnedes nødvendigt at foretage en egentlig udgravning for at optage og dokumentere det fundmateriale, som kan relateres til Helsingør by. Administrative data Bygherre og økonomisk ansvarlig for anlægsarbejdet.: - Kulturhavn Kronborg: Helsingør Kommune og Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kulturværft: Helsingør Kommune - Fjernvarmeforsyning: Helsingør Kommune, Fjernvarmeforsyningen - Kloakforsyning: Helsingør Kommune, Kloakforsyningen Entreprenør på projektet.: Aarsleff A/S. Budgettet blev godkendt af Kulturarvsstyrelsen i brev af 14/ og af bygherre (Helsingør Kommune, ved projektkoordinator Tina Elkjær Christensen) i mail af 16/ Området ligger i Gilleleje Museums arkæologiske ansvarsområde og museets arkæologiske afdeling varetog forundersøgelserne/overvågningen. Originaldokumentation og oldsager opbevares på museet under journalnummer GIM

6 Fig. 3. Højdemodel over Helsingør Littorinaskrænten ses tydeligt som afgræsning af byen mod vest. Fig. 4. Helsingør bys udvikling fra 1450 til Efter Helsingør Kommuneatlas s. 6. 6

7 Undersøgelsens forløb, bemanding og metode Undersøgelsen foregik ad to omgange: dels i perioden 6/1 til 4/2 2009, dels en mindre overvågning 22/ Daglig leder var cand. mag. Kjartan Langsted, ansvarlig leder var museumsinspektør Liv Appel. Brian Wellbelove deltog i perioder i sin egenskab af metaldetektor-specialist. Udgravningen foregik som dokumentation og udgravning af anlæg, der fremkom ved overvågningen af kabelarbejdet. Den 22/ foretog arkæolog Tim Grønnegaard en besigtigelse i relation til denne undersøgelse. Keramikken blev gennemgået og beskrevet af faglig konsulent Jette Linaa, der er specialist i middelalderkeramik. Kakkelmaterialet blev bestemt af Ole Kristiansen Glasmaterialet blev bestemt af Jan Kock. Knoglematerialet blev gennemgået af zoolog Inge Enghoff, Zoologisk Museum. Mønterne blev forhåndsbestemt af Brian Wellbelove og Tobias Bondesson, og senere indsendt til Mønt- og Medaljesamlingen på Nationalmuseet. De ubestemmelige metalgenstande blev røntgenfotograferet og udvalgte stykker metal og glas blev konserveret af Bevaringscenter Øst i Køge. Områdets topografi og historie Helsingør ligger på en sandbakke, der skyder sig ud som et ør i Øresund, deraf navnet på byen. Som en naturlig afgræsning af den ældre by ligger syd og vest for denne de markante littorinahavsskrænter (fig. 3). I 1200-tallet blev dette sandede og grusede område bebygget, og byen Helsingør opstod formentlig rundt om Sct. Olai kirke. Ved opførelsen af Krogen i 1400-tallet ekspanderede byen, og store dele af det nuværende indre gadenet blev anlagt. Ved midten af 1500-tallet oplever byen endnu en ekspansionsfase. Denne gang tages de mere lavtliggende områder i brug i byens vestlige og nordlige dele (fig. 4). Det undersøgte område ligger i den nordøstlige udvidelse, det som i de historiske kilder bliver kaldt for Sanden. Bebyggelsen på Sanden fik en begrænset levetid, idet den allerede i 1658 blev revet ned for at skabe en demarkationslinje i forsvaret af Kronborg (fig. 5 og 6). 7

8 Fig. 5. Helsingør afbildet i Resens Atlas, kort 29-30, før svenskernes angreb i Området ved Sanden ses tydeligt angivet. Fig. 6. Helsingør afbildet i Resens Atlas, kort Efter svenskernes angreb i Det ses tydeligt, at bebyggelsen ved Sanden er væk. 8

9 Fig. 7. Tv.: Oversigt over Kronborgs kronværk i begyndelsen af 1700-tallet. Th.: Kronværket indtegnet på et luftfoto. Fig. 8. Kort over Helsingør fra

10 Fig. 9. Plan over det nye kulturværfts bygninger markeret med gråt. Dok II er markeret med brunt. Fig. 10. Plan over udgravningsområdet markeret med hvidt, samt de fire undersøgelsesområder, som denne beskrivelse er opdelt i. 10

11 På dele af området anlagde man i 1688 bastioner, voldgrave, raveliner og glacis er, mens andre dele af området lå åbent hen (fig. 7). Ved opgivelsen af Kronborg som fæstning blev området omdannet til havn og skibsværft i Indtil lukningen af Helsingør Jernskibsværft i 1983 skete der store anlægsarbejder i området. En meget omfattende graveaktivitet foregik i 1897, da man gravede ud til en 112 m lang tørdok umiddelbart øst for havnens sydligste arm og syd for værftsbygningerne. På området ligger i dag stadig de store værkstedsbygninger fra værftets tid samt en kontorbygning fra 1901 (bygning 10) (fig. 8). Målesystem Som udgangspunkt for målesystemet under overvågningen blev anvendte div. faste målepunkter angivet på oversigtsplanerne over placering af kloak- og fjernvarmegrøfterne. Udgravningsmetode Forundersøgelsen forgik som en overvågning af nedgravning af hhv. kloak og fjernvarmerør. I første omgang blev kloakrørene nedgravet; herefter, og ofte langs med disse, blev fjernvarmerørene nedgravet. Rørene blev nedgravet i dybde af ca. 1,5 m. En enkelt fjernvarmeledning blev dog kun nedgravet i en dybde af 0,7 m (se fig. 10) (område 4). Løbende blev der foretaget detektorafsøgning af området. De undersøgte områder De arkæologiske forundersøgelser for GIM 3902 er blevet inddelt i fire områder (fig. 10). Denne inddeling er sket for at skabe et overblik. Område 1 Område 1 omfatter grøfter imellem bygning 12, havnebassinet og tørdokken (fig. 9 og 10). I første omgang blev der udgravet en øst-vestgående ca. 2,5 m brede grøft til kloak, dernæst to parallelle nord-sydgående grøfter, hver ca. 2,5 m brede, til hhv. fjernvarme og kloak. Arealet imellem havnebassinet og tørdokken var meget præget af anlæggelsen af en dok i (fig. 11). Det var derfor kun muligt at henføre enkelte af lagene til 1600-tallet. 11

12 Fig. 11. Omtrentlig udbredelse af moderne forstyrrelser registreret i forbindelse med forundersøgelsen. Blåt = moderne forstyrrelse i form af nedgravning til dokkerne samt div. bygninger. Ved de to parallelle nord-sydgående grøfter var 1600-talslagene betydelig bedre bevaret. I den nordlige del af grøfterne til fjernvarmen kunne der dokumenteres i alt tre anlæg i fladen, hvilket gjorde, at der blev foretaget en arkæologisk undersøgelse af området. I alt kunne der dokumenteres 9 anlæg i dette felt. I udgravningsberetningerne for GIM 3902 er profilerne fra område 1 og fundmateriale nærmere gennemgået. Område 2 Langs med bygning 10 s nordvæg blev der dokumenteret i alt 4 gruber samt to tydelige kulturlag, det var adskilt af et ca. 40 cm tykt lag sand. Umiddelbart øst for anlæg A13 var området præget af en total ødelæggelse af moderne forstyrrelser (fig. 11). Øst for bygning 10 var jorden i meget høj grad præget af, at en nyere bygning var nedrevet og opfyldt med slagger. Kun i den nederste del af profilet kunne der ses et muligt kulturlag fra 1600-tallet. 12

13 Område 3 I området syd og øst for bygning 12 blev der gravet en ca. 2,5 m bred grøft for anlægning af kloak. Området øst for bygningen viste sig at være helt forstyrret i nyere tid (se fig. 11), mens området umiddelbart syd for bygningen var velbevaret. I grøften fremkom der i den vestlige del i alt tre gruber. Disse blev dokumenteret i fladen samt i profil 20. Entreprenøren gravede desuden et 16 m² hul op ad bygning 12 s østside. Her kunne der i det østlige profil dokumenteres i alt tre gruber. Område 4 I området nordøst for bygning 12 og nordvest for tørdokken udgravedes til fjernvarme en 50 m lang grøft. Heri kunne observeres en grube samt lag med 1600-tals fund. Undersøgelsen i dette område blev langt fra så grundigt dokumenteret som de andre tre. Dette skyldes dels, at fjernvarmeledningerne kun blev gravet ned i en dybde af 80 cm, dels at jorden i området var meget forurenet. I profilerne kunne det ses, at der var et bevaret kulturlag fra 0,67 m til 1,35 m fra overfladen. Disse lag var kun 10 til 30 cm tykke. Ved overvågning af område 4 blev der også opsamlet enkelte fund fra en mindre grøft gravet af Nationalmuseet. Det var meningen, at denne grøft skulle havde været registreret, men grundet kraftig forurening blev det kun til en hurtig gennemgang for fund i grøften (x 56). Lag beskrivelse I alt blev der dokumenteret 16 profiler. Profilerne med de bedst bevaret lagfølger sås i område 2 og 3. Disse kunne beskrives på følgende måde: Nederst sås et sandlag der bestod af finkornet strandsand. Herover et muldbladet lag med enkelte fund. Herefter fulgte endnu et sandlag. Til sidst sås endnu et muldbladet kulturlag med mange fund. Herefter fulgte div. recente lag (fig. 13). I område 1 kunne det øverste muldblandede kulturlag ikke genfindes. Det må formodes at være bortgravet i forbindelse med aktiviteter i nyere tid (se udgravningsberetningen for GIM 3902). I område 4 sås der tre forskellige lagfølger: nederst det naturlige sand, herover et gråbrunt til lysebrunt muldet sandlag, herover et mere brunligt lag muldet sand og øverst moderne opfyldning. 13

14 A 14 A15 A10 A16 A14 A12 A13 A18 A19 A4 A5 A6 A7-A9 A3 A1 A2 a) A17 b) Fig. 12. Oversigt over anlæggene fundet i forbindelse med forundersøgelserne GIM :500. Lys orange = anlæg, der kunne ses i fladen. Mørke orange = anlæg, der kun kunne ses i profil og hvor form og størrelse af dem er usikre. a) Den sydlige del af området og b) Den nordlige del af området. 14

15 A 14 Fig. 13. I område 2 sås der i flere af profilerne en tydelig lagdeling. Her en profiltegning af profil 20. 1:40 set mod syd. Snit af anlæg A14 ses i den vestlige del af profilen 1: Lyst sand. 2: Lysegråt sandet muld. 3: Lyst sand, formentlig flyvesand. 4: Lysebrunt sand med enkelte fund og trækulsnister glidende overgang. 5: Mørkebrunt lag med mange fund og trækul. Glidende overgang til lag 4. 6: Lyst sand. 7: Spættet sandlag med nedgravet tønde. 8: Recent opfyld. 9: Lysebrunt muldet sand. Recent opfyld. 10: Grus og muld. Recent opfyld. 15

16 Fig. 14. Det undersøgte område har ikke ligget mere end en meter over havets overflade. Ved at måle koterne for det naturligt aflejrede sand kan det ses, hvordan området så ud, før det blev bebygget. Den sorte linje markerer grænsen imellem 1 m og 1,2-1,3 m over DNN. Fig. 15. Randskår af en stentøjskande/tankard (x26). 16

17 Overordnet sås det, at jo længere ind mod Helsingør by man kom, des bedre var bevaringen af kulturlagene. Anlæg Ved undersøgelserne fremkom der i alt 14 gruber og ca. 8 stolpehuller (fig. 12). Gruberne blev hovedsageligt dokumenteret i profil. De havde dels let afrundede sider, dels næsten lodrette sider. Specielt anlæg A14 i område 3 havde meget lodrette sider, et forhold der ikke kan udelukke, at der er tale om et latrin (fig. 13). Gruberne lå i størrelsesordnen 1-1,5 m i diameter og havde en dokumenterbar dybde på cm. Opfyldningslagene i gruberne adskilte sig ikke fra det overliggende kulturlag, hvilket gjorde det umuligt at vurdere, hvor dybe de oprindeligt havde været. Stolpehullerne kunne ikke sættes i umiddelbart system. De havde en diameter på cm. Alle anlæg var nedgravet gennem det ældste kulturlag og dermed anlagt i den yngre fase. De fremkom jævnt over de undersøgte grøfter, hvilket antyder at hele området har været anvendt. Kote den oprindelige overflade Ud fra de undersøgte profiler kan det rekonstrueres, at koten for den oprindelige overflade i 1400-tallet lå ca. 1 m over normal vandstand (fig. 14). Hvordan området som sådan har set ud, kunne undersøgelsen dog ikke klarlægge. Fundmaterialet Ved undersøgelsen fremkom et meget varieret fundmateriale som stentøj, keramikskår, teglstensfragmenter, skifer, glas og mønter. En del af materialet er blevet gennemgået af eksperter indenfor de forskellige genstandskategorier. I område 1 blev der udført en arkæologisk undersøgelse, så fundmateriale herfra vil blive beskrevet separat. Det drejer sig om x1-x34, samt fund gjort ved gennemgang af jordprøverne (se fundliste). 17

18 Fig. 16. Skår af digel fundet i grube A17 (x41). Fig. 17. Fajancefad importeret fra Portugal eller Norditalien. Lignende fade kendes ikke fra Danmark. Fundet i anlæg A17 (x 40). 18

19 Keramik og kakler Det fundmateriale der var bedst repræsenteret, var keramikken. Lokalproduceret keramik udgjorde ca. 61 %. Importerede kar udgjorde i alt 39 %. Der var hovedsageligt tale om import fra Rhinegnen og Holland. Alle de daterbare skår viser, at de fundne kulturlag skal dateres fra slutningen af 1500-tallet til ind i 1600-årene (se Jette Linaas rapport). Af de fundne skår bør fremhæves følgende: Tankard I område 2 fremkom et skår fra en tankard af stentøj. Iflg. Jette Linaa nævnes denne type relativt hyppigt i inventarer fra slutningen af 1500-talet i Helsingør, hvor de vurderes højt. Dette stykke stammer fra Westerwald i Tyskland (x26) (fig. 15). Fajancefad I anlæg A17 fremkom flere interessante fund, heriblandt et fajancefad og resterne af en digel. Fadet/ tallerkenen er af italiensk majolika fra Lugurien (kan evt. også stamme fra Portugal). Denne type er ikke tidligere set i Danmark, og må være kommet til byen via Nederlandene (x 40) (fig. 17). Digel Udover fundet af fajancefad fremkom der også i grube A7 et digelfragment. Ved den metallurgiske undersøgelse, foretaget af Arne Jouttijärvi (Heimdal-archaeometry), viste det sig, at der formentligt er tale om en hessisk digel (fig. 16) (x 41). Ved de metallurgiske undersøgelser kunne det yderligere ses, at den havde været anvendt til støbning af kobberlegering med et zinkindhold på ca. 5 %, ca. 2 % tin samt lidt over 1 % bly og et indhold af nikkel på ca. 0,75 %. Legeringer af denne type kan betegnes som rødgods med et lavt indhold af tin og bly, og har været anvendt til støbning af figurer og statuer (se Arne Jouttijärvi s rapport: Analyse af digel og slagger fra GIM 3902). Ud fra keramikken er der næppe tvivl om, at søkøbstaden Helsingør er en usædvanlig by, dybt præget af sine handelsforbindelser med Nederlandene. Materialet har en sammensætning, der sandsynliggøre, at i alt fald dele af det må stamme fra velstående købmandshusholdninger. Kakler Ved forundersøgelsen fremkom der flere interessante skår af kakler fra kakkelovne. Her bør fremhæves en såkaldt gesimskakkel (fig. 22). Denne kakkel har som motiv en rudeform (x 26). Kaklernes billedfelter er skåret efter grafiske forlæg, og billedfrisen på den 19

20 gulligeglaserede gesimskakkel med planteslyng er skåret efter forlæg fra Quentels Modelbog fra En tilsvarende kakkel, blot grøn, er fundet på Sønder Vosborg ved Tarm, der har en funktionstid fra Et andet fund, der bør fremhæves, er fundet af en polykrom dvs. flerfarvet gesimskakkel (x56.3). Den har farverne hvid, gulbrun og grøn. Fremstillingen af lervarer med polykrome glasurer er ikke påvist i Danmark undtagen i Næstved i 1570 erne. Her brændtes polykrome gulv- og gravfliser, men ikke kakler. Stykket må følgelig være importeret. En noget lignende gesimskakkel kendes fra Nykøbing Slot fra slutningen af 1500-tallet, her dog hvid og blå. Fundet blev gjort som løsfund (x56.3). Metalfund Ved undersøgelsen af GIM 3902 var sket der en jævnlig afsøgning med detektor, hvilket førte til fremkomst af mange fund fordelt på flere forskellige fundkategorier. Musketkugler I alt fremkom der fem musketkugler, af hvilke de fire blev fundet i område 3. De blev fundet i lag 4 (lag 3 GIM 3907) (x 58) og lag 3 (lag 4 GIM 3907) (x49). Det kunne her være besnærende at se dem i sammenhæng med placeringen nær Kronborg. Fund af musketkugler er dog relativt normalt ved byudgravninger som sådan. En af grundene til dette kan være, at soldaterne blev indkvarteret i byens huse (fig. 20). Bronzetallerken I område 3, profil 20, lag 2 (lag 5 i GIM 3907) fremkom dele af en bronzetallerken/fad. Datering ukendt (x46). Plombe I alt fremkom der to plomber i forbindelse med undersøgelserne: x22.1 og x45. Den ene plombe (x45) fremkom i område 3. På den ene side ses tre lodrette krydser i det midterste lodrette felt. Det er Amsterdams byvåben, og plomben stammer altså fra Holland (fig. 19). Den anden plombe (x22.1) er et løsfund. Ophavet til denne er svært at tolke - der kan være tale om et husmærke eller laugsmærke (fig. 18). 20

21 Fig. 18. Husmærke eller laugsmærke (x22.1). Fig. 19. Plombe fra Amsterdam (x45). Fig. 20. Musketkugle (x16). Fig. 21. Flerfarvet gesimskakkel (x56.3). Fig. 22. Gesimskakkel med rudeform (x26). 21

22 Div. metalgenstande Herudover fremkom der div. småfund af metal bl.a. to bronzeringe. Mønter Der blev ved forundersøgelsen og den efterfølgende udgravning i alt fundet 3 mønter. I område 1, profil 6, lag 9, fremkom en 1 skilling fra 1628 (x11,1), i profil 8, lag 2, en Sechsling fra 1535 (x 15) og endelig en løsfunden mønt med dateringen 1655 (x21)(se udgravningsberetning for GIM 3902). Glas De glasfund, der blev gjort, stammer hovedsageligt fra de anlæg, der blev udgravet i forbindelse med den udvidede undersøgelse og beskrives derfor i udgravningsrapporten for GIM Makrofossil og dyreknogler I forbindelse med forundersøgelserne blev der foretaget en gennemgang af knoglematerialet af zoolog Inge Enghoff fra Zoologisk Museum, samt en gennemgang af det fossile plantemateriale af Sabine Karg og Christian Flensborg fra Nationalmuseet. Resultatet af disse undersøgelser foreligger i udgravningsberetningerne for GIM 3907 og

23 Konklusion Ved de arkæologiske forundersøgelser/overvågning af kabelgravningerne forud for opførelsen af Kulturværftet i Helsingør fremkom der bevarede kulturlag og anlægsspor. På trods af moderne ødelæggelser, div. bygninger opført i forbindelse med skibsværftet, viste det sig, at bevaringsforholdene for tallets anlæg og kulturlag var særdeles gode. Dette gælder især området imellem bygning 10 og bygning 12. I alt blev der fundet 14 gruber i det undersøgte område samt enkelte stolpehuller. Disse anlæg fremkom spredt over hele undersøgelsesområdet. De nedgravede gruber må stamme fra en periode, hvor området var under anvendelse enten som haver eller da området blev bebygget. Fundene, der alle kan dateres til det sene 1500-tal og begyndelsen af 1600-tallet, bærer tydeligt præg af at have tilhørt datidens overklasse. For området som helhed er det muligt at tilknytte historiske personer. Af de bevarede tingbøger fra slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet ses det bl.a., at Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye i 1550 købte en have på Sanden, østen op til Helliggejsthus, mens borgmester Sander Leyel, en af byens talrige skotske indvandrere, købte et stykke jord mod nord ved siden af Trolles grund. Begge haver og grunde strakte sig 50 m fra øst til vest ud mod Krogen (senere Kronborg) og med en bredde fra syd til nord på 30 m. Det er netop i dette område ud for Helliggejsthus på den østlige side af Allégade, at udgravningerne har fundet sted. Disse, samt tilstødende stykker jord, blev i begyndelsen udlagt som haver. Efterhånden blev det dog betingelsen, at der skulle opføres gode købstadsbygninger, og et kort fra Resens Atlas fra før 1658 viser da også området fuldt udbygget med boligkarréer. Områdets historie hænger også sammen med Kronborg og den langvarige krig mod svenskerne. I 1658 blev alle de rige borgeres gårde og haver i området nedbrændt umiddelbart forud for den svenske kong Karl X. Gustavs angreb på Kronborg i august. Man var bange for, at svenskerne skulle kunne gemme sig i bygningerne, hvorfor man anlagde en demarkationslinje mellem byen og borgen. At bydelen på Sanden forsvandt, markerer også slutningen på en ca. 100-årig periode i Helsingør bys historie, hvor den havde blomstret økonomisk og kulturelt. Det er således nok næppe en tilfældighed, at Shakespeare omkring 1600 henlagde sit skuespil Hamlet til Kronborg, og det var også på denne tid, at komponisten Diderik Hansen Buxtehude ( ) fik sin opvækst i byen. Med bydelen forsvandt ca. 60 ha eller ca. 1/4 af byens areal; et område der aldrig mere blev by. Der skulle gå mere end 200 år før byen igen begyndte at udvide sig. 23

24 På grundlag af disse forundersøgelser blev det valgt at foretage en mere tilbundsgående undersøgelse af et enkelt område (se udgravningsberetning for GIM 3902). Forundersøgelserne viste også med alt tydelighed vigtigheden af, at der blev udført en nøje arkæologisk overvågning af de øvrige projekter tilknyttet opførelsen af Kulturværftet, og af fremtidige anlægsarbejder i området omkring det gamle Helsingør skibsværft. 24

Kulturværft Helsingør bygning 11, 12 og 13 GIM Arkæologisk forundersøgelses rapport. Helsingør Sogn, Lymge-Kronborg Herred. Stednr.

Kulturværft Helsingør bygning 11, 12 og 13 GIM Arkæologisk forundersøgelses rapport. Helsingør Sogn, Lymge-Kronborg Herred. Stednr. Kulturværft Helsingør bygning 11, 12 og 13 GIM 3907 Arkæologisk forundersøgelses rapport Helsingør Sogn, Lymge-Kronborg Herred. Stednr.010407-52 ved Cand. Mag. Kjartan Langsted Abstract Ved de arkæologiske

Læs mere

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museumsinspektør Liv Appel fra Gilleleje

Læs mere

GIM 3934 Fiolgade 7 sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted

GIM 3934 Fiolgade 7 sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted GIM 3934 Fiolgade 7 sb. 010407-83 Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted Fig.1.Oversigtskort over Helsingør. Fiolgade 7 er markeret med en rød stjerne. Fig.2. Foto af Fiolgade 7 se fra nord (Google

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESRUM FRISKOLE GIM 3853. KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ESRUM FRISKOLE GIM 3853. KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Esbønderup sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.01.03 KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UDGRAVNING 27-STANDSNING v. cand.

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

STENGADE 58 GIM 4193. KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. pil. Tim Grønnegaard

STENGADE 58 GIM 4193. KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. pil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. pil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af den bygningsfredede ejendom Stengade 58 i Helsingør, Ulla

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

HAVNEVEJ 16, HAVEN GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

HAVNEVEJ 16, HAVEN GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejendommen Havnevej 16 i Gilleleje skiftede ejer foråret 2013 (fig.

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard STRANDGADE 87 BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Besigtigelsens forhistorie Ejerforeningen den Fenwickske Gård, Strandgade 85-87 i Helsingør

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

HELSINGØR FJERNVARME GIM 3781

HELSINGØR FJERNVARME GIM 3781 OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Profil 14 og Kronborg. OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav i den vestlige del ved Nordlysvænget udsmidslag med

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130.

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130. 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr. 23.02.08. Sb.nr. 130. Arkæologisk forundersøgelse med positivt resultat. Forud for eventuel nedrivning og ombygning af 4 i Sønderborg,

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

WILLEMOESVEJ 19B GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

WILLEMOESVEJ 19B GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Hornbæk Sogn, Lynge-Kronborg Herred. Stednr. 01.04.08 Sb. 96 UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Lone Kuhlmann,

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

ØDEBRO/GRÆSTED OMFARTSVEJ GIM j. nr Græsted Sogn, Græsted-Gilleleje Kommune, Holbo Herred ( )

ØDEBRO/GRÆSTED OMFARTSVEJ GIM j. nr Græsted Sogn, Græsted-Gilleleje Kommune, Holbo Herred ( ) ØDEBRO/GRÆSTED OMFARTSVEJ GIM j. nr. 3535 Græsted Sogn, Græsted-Gilleleje Kommune, Holbo Herred (01.01.05) PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Prøveundersøgelse nær naturlig

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: 15.03.11 Bygherrerapport/Beretning Grøftens placering på Store Torv. Mod øst ses domkirken, - byens første teglstensbyggeri,

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard CYKELSTI DØNNEVÆLDE-HELSINGE FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gribskov

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund

Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund Fig. 1. Foto af udgravningsfelt set fra øst. Af Veronica Liv Johansen 1 Indledning Forud for anlæggelsen af

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3589 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil.

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56.

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56. SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.18. Sb.nr. 56. KUAS nr. - Anmeldelse og besigtigelse af stensat brønd og løsfund ved kloakeringsarbejde på vejareal

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff Skævingegård Bygherrerapport over den arkæologiske undersøgelse på matr. 13m. Skævinge By, Skævinge Gennemført fra d. 13. august til d. 24. august 2007 (NFHA2758) Af: Esben Aarsleff Bygherrerapportens

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere