Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens"

Transkript

1 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens kommuner, oktober

2 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens kommuner Af Oxford Research For Region Hovedstaden Oktober 2016 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. TVÆRGÅENDE: GRØN VÆKST 4 Bright Green Island 4 3. OMSTILLING AF ENERGISYSTEMET TIL FOSSILFRI VARME- OG ELFORSYNING 5 Ny teknologi til udnyttelse af biobrændsler 5 Etablering af biogasproduktion og -udnyttelse på det lokale rensningsanlæg 6 4. ENERGIEFFEKTIVISERING OG ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER, UDSTYR OG ANLÆG 7 Brug af big data 7 Gratis energisyn 8 5. OMSTILLING AF TRANSPORTSYSTEMET TIL FOSSILFRIE BRÆNDSLER 9 Grøn bilisme 9 Eldrevet skraldebil 10 Cykelteket 11 2

4 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport 1. Indledning I denne casesamling præsenteres eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommuner inden for 1) Tværgående aktiviteter og resultater, 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, 3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg, 4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler. Casesamlingen er en del af afrapporteringen, Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen, som Oxford Research har udarbejdet for Klimapolitisk Forum med henblik på at give et samlet overblik over klimaindsatsten i kommunerne i hovedstadsregionen. Datagrundlaget i nærværende dokument tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt hovedstadsregionens kommuner, hvori de blandt andet er blevet bedt om at beskrive kommunale klimainitiativer inden for de fire indsatsområder nævnt ovenfor. Foruden input fra spørgeskemaundersøgelsen er der i udarbejdelsen af casene senere blevet suppleret med desk research. Generelt er der kommet mange gode input fra kommunerne omkring eksempler på gode klimainitiativer. I samarbejde med Region Hovedstaden, Fredensborg-, Helsingør- og Hvidovre Kommune har Oxford Research på baggrund af datagrundlaget udvalgt otte cases, som er særligt interessante, og som kan fungere som inspiration for andre kommuner fremadrettet. De otte cases er blevet udvalgt ud fra en række kriterier om, at de er nytænkende, inspirerende og lærerige. God læselyst! 3

5 2. Tværgående: Grøn vækst BRIGHT GREEN ISLAND Kommune Bornholms Regionskommune Årstal Siden 2007 Kommunen samarbejder internt på tværs centre som Teknik og Miljø samt Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse om flere projekter og eksternt med fx forsyningsselskaber, virksomheder, Region Sjælland, universiteter, andre kommuner og internationalt. Beskrivelse af initiativet: Bornholms Regionskommune vedtog i 2007 strategien, Bright Green Island, som udgør en vision om, at Bornholm i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi. En del af denne vision består i at medtænke det bornholmske erhvervsliv og understøtte deres arbejde med bæredygtighed. I øjeblikket arbejder kommunen fx på et projekt om Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn, som er en koordineret erhvervsservice, hvor formålet er, at viden hos virksomhedens miljømedarbejder kobles med viden hos erhvervsrådgivere med henblik på at se på virksomhedens muligheder og fokuspunkter som helhed. I forlængelse heraf arbejder kommunen også med jobcentret i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheden. Bornholms Regionskommune har desuden arbejdet med industrisymbioser, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed, og forventer at starte flere projekter op med det indhold. Derudover har kommunen gennem deres affaldsselskab, BOFA, arbejdet med living lab projekter om design af skraldespande til byer med små gyder og stejle trapper etc. i forhold til at fremme affaldssortering. Andre initiativer inden for grøn vækst: Bornholms Regionskommune er i projektet, BedreBoligBornholm, gået sammen med selvstændige erhvervsdrivende og købt Energitjenesten til at udføre energirådgivning for private husstande. Kunderne får gratis energitjek og rådgivning, og virksomhederne får ofte ordrer på energirenoveringer. 4

6 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport 3. Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning NY TEKNOLOGI TIL UDNYTTELSE AF BIOBRÆNDSLER Kommune Halsnæs Kommune Årstal Siden 2003 Halsnæs Forsyning, Halsnæs Affald, Halsnæs Varme og Force Technology Beskrivelse af initiativet: Det kommunalt ejede Halsnæs Forsyning driver sammen med Force Technology testcentret Dansk Testcenter for Bioenergi. Testcentret er placeret på varmeværket og giver muligheden for at teste biobrændsler på fuld skala anlæg. Visionen er at have en platform for teknologisk udvikling og grøn vækst. Halsnæs Forsyning får state of the art viden om processer og produktion med biomasse og bidrager derigennem lokalt og regionalt til udvikling samt tiltrækker aktiviteter og arbejdspladser til området. Kommunens forsyningsselskaber, Halsnæs Affald og Halsnæs Varme, har desuden indgået en aftale om levering af sorteret biomasse fra indsamlet haveaffald til varmeværket, til afbrænding i fjernvarmeproduktionen. Halsnæs Affald indsamler i forlængelse heraf organisk dagrenovation fra alle husstande i kommunen (dog ikke i sommerhusområder) til produktion af biogas og kompost på et biogasanlæg. Samtidig har det kommunalt ejede og CO2-neutrale fjernvarmeværk udelukkende anvendt biomasse i fjernvarmen siden

7 ETABLERING AF BIOGASPRODUKTION OG -UDNYTTELSE PÅ DET LOKALE RENSNINGSANLÆG Kommune Hørsholm Kommune Årstal 2013 Hørsholm Vand ApS/Usserød Renseanlæg Beskrivelse af initiativet: Hørsholm Kommune har via det kommunale selskab Hørsholm Vand etableret biogasproduktion og -udnyttelse på det lokale renseanlæg, som nu udnytter den biogas, som udskilles i deres spildevandsslam. Biogassen anvendes i et lille mini kraftværk, og den producerede el-energi herfra har medført en reduktion på ca. 25 % af renseanlæggets samlede elforbrug. Konkret siver der fra renseanlæggets to store rådnetanke metangas via en gasballon til biogasmotoren, som omdanner gassen til elektricitet. Derudover bruges varmen fra motoren til at opvarme renseanlæggets egne bygninger. I perioden 8. juli december 2013 producerede motoren KWh. Kører motoren hele døgnet alle årets 356 dage, vil den kunne producere strøm svarende til ca. 168 gennemsnitsfamiliers årsforbrug. Biogassen bliver produceret af det spildevand, som Usserød Renseanlæg får ind fra Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuners borgere. Andre initiativer inden for området: Hørsholm Kommune har i samarbejde med interessenter i forsyningsselskabet, Norfors, investeret over 1 mia. kr. i et nyt energiproducerende anlæg, der vil kunne reducere det eksisterende lokale CO2- udslip. Derudover er det fra politisk side blevet vedtaget en affaldsplan, hvor kommunen skal gennemføre en række forsøg med henblik på øget udsortering og genanvendelse af affald, bl.a. den fossile fraktion. Forsøgene forventes igangsat i efteråret

8 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport 4. Energieffektivisering og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg BRUG AF BIG DATA Kommune Høje-Taastrup Kommune Årstal LIFA A/S, Cowi A/S og Viegand Maagø Beskrivelse af initiativet: Høje-Taastrup Kommune er en af frontløberne i Danmark i med hensyn til at systematisere, udvikle og anvende data til at fremme motivation og vise løsningsmuligheder for energioptimale investeringer og adfærd hos boligejere, boligforeninger og virksomheder. I 2009 besluttede HTK at arbejde for at tilvejebringe bedre data til beslutning inden for energirenovationer. Baggrunden for arbejdet var en række barriere, som holdt boligejerne tilbage fra at renovere eller skifte varmekilde. Disse barrierer var 1) manglende opmærksomhed omkring at energiforbruget i boligen kan reduceres, 2) boligejerne fandt det besværligt og usikkert, om det kunne betale sig, 3) kendte ikke til tilgængelige værktøjer til at få styr på energiforbruget, og 4) manglende prioritering af tid og penge til at gennemføre energibesparelser. For at imødekomme disse barrierer har HTK fået udviklet et værktøj, som benytter BBR-information om bl.a. boligens størrelse, alder, planlagt forsyning, samt el- og varmeforbrug og koblet det med CPR-data. En af de specielle funktioner ved værktøjet er, at systemet kan håndtere lokale træk fra CPR-registret, hvilket muliggør, at borgerne kan inddeles i relevante segmenter - fx småbørnsfamilier. Værktøjet giver et detaljeret overblik over energiforbruget i kommunen på husniveau og giver dermed også mulighed for at optimere borgerdialog og lave målrettede kampagner. Derudover har HTK et bredt og dybtgående samarbejde med relevante partnere indenfor området, herunder videninstitutioner, rådgivere, finansieringsinstitutter, boligselskaber, private boligejere, ejendomsadministratører m.v. Andre initiativer inden for området: Siden 2010 har HTK været projektleder for et stort EU ECO-Life projekt ned fokus på bl.a. energioptimering af enfamiliehuse. I denne forbindelse er der blevet gennemført ca. 100 dybtgående energirenoveringer. Desuden er der gennemført informations- og kampagneaktiviteter og andre understøttende aktiviteter, som har medført en lang række energioptimerende tiltag hos boligejere. Inden for flerfamiliehuse har HTK gennemført demonstrationsprojekter med innovative løsninger hos flere boligforeninger mht. klimaskærm, optimering af indeklima, forsyningsløsninger m.v. Kommunen har d.d. en aftale med ca. 50% af boligafdelingerne om at gennemføre energieffektivisering. Målet er, at hver boligafdeling reducerer energiforbruget med 2% pr. år. I forhold til energibesparelser i virksomheder har HTK et konkret samarbejde med shoppingcenteret, City 2, hvor Nordeuropas største tagbaserede solcelleanlæg er etableret (2 MW) 7

9 GRATIS ENERGISYN Kommune Fredensborg Kommune Årstal BedreBolig Beskrivelse af initiativet: Fredensborg Kommune var pilotkommune for BedreBolig-konceptet. Konkret tilbyder kommunen borgerne gratis energisyn, hvor en BedreBolig-rådgiver gennemgår parcelhuset og leverer en rapport med forslag til renoveringer, forventet besparelse, investering og tilbagebetalingstid. På en 12 måneders periode i forventer Fredensborg Kommune at få gennemført ca energitjek, og at ca af planerne bliver realiseret helt eller delvis. Forventningen er, at det giver en reduktion på op til KwH. Desuden tilbydes udvalgte virksomheder et energisyn, hvor den enkelte virksomhed gennemgøs for at afdække potentialer for at effektivisere deres energiforbrug. Kommunen har gennemført en intensiv kampagne for at fortælle om tilbuddet: Husstandsomdelt Magasin, digital post til alle borgere, intensiv annoncering på Facebook, presseomtale, løbende opdatering af Facebook, omtale på relevante møder, besøg i grundejerforeninger, dialog med lokale ejendomsmæglere mm. Det følges op at en mere målrettet kampagne i efteråret, inspireret af nudgingprincipperne. Kommunen har dog også måtte konstatere, at det er nødvendigt med et meget højt kommunikations-niveau for at engarere tilstrækkeligt mange husejere. Andre initiativer inden for området: Fredensborg Kommune har siden 2008 reduceret deres CO2-udslip fra kommunens bygninger med 36%. Dette er sket på basis af kommunens styringsmodel for energieffektiviseringer, bl.a. med krav til rentabiliteten og sammenhængen med driften, samt på basis af en decentral energimodel, der lægger ansvaret tæt på borgerne og motiverer til en løbende energiledelse i skoler, børnehaver, fritidsbygninger osv. 8

10 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport 5. Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler GRØN BILISME Kommune Gladsaxe Kommune Årstal HMN Naturgas A/S, Arriva og Greenabout Beskrivelse af initiativet: Gladsaxe Kommune samarbejder med gasselskabet HMN Naturgas A/S om grøn gas til tung transport og fik i 2014 som en af de første byer i Danmark en tankstation særligt beregnet til gaskøretøjer. Tankstationen ligger ved trafikselskabet Arrivas busterminal på Columbusvej i Søborg, men selvom Arriva bruger stationen til gasbusser, er den dog ikke forbeholdt Arriva, men kan bruges af alle personbiler, varevogne, busser og lastbiler, der kan køre på gas. Målet er, at naturgassen på sigt blandes op/udskiftes med biogas. Inden for elbilisme har Gladsaxe Kommune desuden i stort omfang indfaset elbiler i egen bilflåde blandt andet kører alle hjemmeplejebiler i kommunen nu på el. Kommunen har derudover opstillet både offentlig og private ladestandere til elbiler. I 2015 etablerede kommunen en dobbelt-ladestander og reserverede to parkringspladser ved Buddinge station, og i 2016 medfinansierede kommunen? samt sørgede for støtte fra Energistyrelsen til opsætning af to private dobbelt-ladestandere i to almene bebyggelser. I forlængelse heraf har kommunen indgået en aftale om en afprøvning af el-delebiler i de to boligafdelinger. Andre initiativer inden for omstillingen af transportsystemet til fossilfrie brændsler: Gladsaxe Kommune har gennemført indsatser i forhold til at stille puljebiler og -cykler til rådighed. Kommunen har fx netop etableret et overdækket cykelskur ved Rådhuset reserveret til puljecyklerne med et skab til opladning af batterier til el-cyklerne. Derudover arbejder kommunen også på at fremme cyklisme gennem et samarbejder med virksomheder om pendlercykler. 9

11 ELDREVET SKRALDEBIL Kommune Frederiksberg Kommune Årstal Phoenix Danmark A/S Økonomi 4 mio. kr. (heraf har Energistyrelsen støttet med kr.) Beskrivelse af initiativet Frederiksberg Renovation har som de første i norden indkøbt en skraldebil, som er 100% eldrevet. Data viser, at den konventionelle dieselskraldebil udleder dobbelt så meget CO2 i forhold til den eldrevne vogn. På trods af at prisen på den eldrevne skraldebil er over dobbelt stor som for en konventionel skraldebil, vurderer kommunen, at projektet har været/er en succes. Fx betyder halvt så store driftsomkostninger og en længere driftstid samt dens positive indvirkning på miljøet, at bilen ses som en langtidsinvestering. På denne baggrund og på baggrund af Frederiksberg Renovations positive erfaringer med skraldebilen har kommunen valgt at anskaffe sig en bil nr. 2, som leveres i udgangen af Andre initiativer inden for omstillingen af transportsystemet til fossilfrie brændsler: Frederiksberg Kommune har samarbejdet med bybilskonceptet, DriveNow, som Arriva og E.ON i partnerskab står bag, og i den forbindelse givet E.ON tilladelse til at sætte 34 ladestandere op i én omgang på offentligt vejareal, hvilket har udbygget ladeinfrastrukturen for elbiler betydeligt i kommunen. I relation til cyklisme har Frederiksberg Kommune deltaget i projektet Test en el-cykel (faciliteret af Gate 21), som har vist positive resultater: 125 borgere, der dagligt kørte i bil til arbejde, skiftede bilen ud med en el-cykel i tre måneder. Efter testperioden cykler 51 % stadig til og fra arbejde, dog ikke nødvendigvis alle ugens fem dage. 33 % har efterfølgende selv købt en el-cykel, og fire deltager har endda solgt deres bil. 10

12 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport CYKELTEKET Kommune Helsingør Kommune Årstal Bicycle Innovation Lab Beskrivelse af initiativet: Cykelteket er et gratis tilbud om udlån af cykler i Helsingør Kommune, og som bliver gennemført med støtte fra Region Hovedstaden. Formålet med initiativet er at gøre det lettere for borgere og dem, der arbejder på virksomheder i kommunen at få afprøvet forskellige cykeltyper, der kan være en hjælp i en forskelligartet hverdag, hvor der fx skal køres børn i børnehaven, fragtes varer, køres til arbejde eller motioneres. Initiativet understøtter kommunens ønske om at fremme cyklismen og er samtidig en del af projektet, Helsingør Cykelby, som afsluttes i Helsingør Kommune er desuden med i sekretariatet i supercykelstisamarbejdet. En evaluering af Cykelteket viser, at 50% af dem, som har prøvet en cykel, vil købe en tilsvarende cykel, mens 12% siger, at det kunne erstatte deres bil til pendling, hvis de havde en tilsvarende cykel, som de havde testet. Evalueringen viser også, at 60% ville cykle mere, hvis de havde en sej cykel. Andre initiativer inden for omstillingen af transportsystemet til fossilfrie brændsler: Helsingør Kommune samarbejder med DSB for at gøre det mere attraktivt at tage tog, fx ved at tilbyde bedre parkeringsforhold for cykler. Derudover har kommunen indført flexkørsel lav flextur rate for at supplere med rutebus-kørsel. I forhold til arbejdet med at reducere CO2-udslip fra tjenestekørsel tilbyder Helsingør Kommune desuden et ECO-driving kursus, som har vist sig at være virkningsfuldt. 11

13 12

14 Eksempler på gode klimainitiativer blandt hovedstadsregionens kommunertitel på rapport DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af inddragelse af sygefravær i APV Bilag 1: Tabelrapport Juni, 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Appendiks 1: Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c Spørgeskemaer Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet Juni 2016

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen. Hovedrapport, oktober 2016

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen. Hovedrapport, oktober 2016 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Hovedrapport, oktober 2016 0 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Benchmarking af kommunernes

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer

Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Steen Olesen, klimakonsulent. Gate21 26.03.2014 Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Nr. 1 Det skal være enkelt og rentabelt at energimodernisere, men sådan

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Udvikling af dataværktøj til screening af potentiale for energirenovering og opfølgning på energispare-kampagner

Udvikling af dataværktøj til screening af potentiale for energirenovering og opfølgning på energispare-kampagner Udvikling af dataværktøj til screening af potentiale for energirenovering og opfølgning på energispare-kampagner Understøtter flere af partnerskabspuljens projekt-kategorier: - Aktivering af målgruppen

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling, august 2014

Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling, august 2014 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling, august 2014 0 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling, august 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune. Steen Olesen, klimakonsulent

Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune. Steen Olesen, klimakonsulent Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune Steen Olesen, klimakonsulent Høje-Taastrup Kommune Klimakommune med forpligtelse til at reducere CO 2 - udledning Klimaplan 2009-2013 (realiseret

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 2 Metode og datagrundlag Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Bilag: Bruttoliste med kommunale initiativer

Bilag: Bruttoliste med kommunale initiativer Bilag: Bruttoliste med kommunale initiativer Tværgående: Grøn vækst... 2 Indsatsområde 1: Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning... 7 Indsatsområde 2: Energieffektivisering og

Læs mere

Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 - og miljøindsatsen i 2016

Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 - og miljøindsatsen i 2016 Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 og miljøindsatsen i Aktivitet Mål og succeskriterier Tidsplan Budget Finansiering Borger og boliger Energirenovering af etageejendomme Mindst 5 private foreninger har fået

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø ECO-Life Projektet Vision Gammelsø COWI Projektleder ECO-Life rmh@cowi.dk # 1 EU's CONCERTO program EU's Concerto program støtter ambitiøse bæredygtige byudviklings projekter, der med forankring i en klimaplan

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af CO 2 - og miljøindsatsen i 2015

Bilag 1: Afrapportering af CO 2 - og miljøindsatsen i 2015 Bilag 1: Afrapportering af CO 2 - og miljøindsatsen i 2015 Aktivitet Mål og succeskriterier Gennemført i 2015 Borger og boliger Forpligtende samarbejder med boligafdelinger KlimaKlar Netværk for boligafdelinger

Læs mere

RINCIP. For klimasmarte kommuner og regioner

RINCIP. For klimasmarte kommuner og regioner RINCIP For klimasmarte kommuner og regioner Brochuren her giver et overblik over udvalgte resultater og konklusioner i PRINCIP-projektet. Første del fokuserer på vores arbejde med visioner og scenarier

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet og denne omstilling kommer Frederiksberg til at blive en del

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen 1 Ønsker til folketinget 1. Strategisk energiplanlægning 2. Fjernvarme 3. Vindkraft 4. Biogas 5. Biomasse 6. Energieffektivisering og transport 2 Strategisk

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet?

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Lars Christensen, Teknik- og miljøchef, Høje-Taastrup Kommune Organisering Politisk forankring Koordinere med andre

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere