Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg"

Transkript

1 Hæmatologisk Afdeling Rigshospitalet Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Clarithromycin til patienter med myelomatose Protokoltitel: Et klinisk prospektivt, random iseret, placebo-kontrolleret, fase 2 forsøg Tillæg af Clarithrom ycin eller placebo til VCD forbehandling til patienter m ed nydiagnosticeret m yelom atose, hvor der er planlagt højdosisbehandling m ed stam cellestøtte Deltagerinform ation, samtykkeerklæring version 1.1, Videnskabsetisk Komitè journalnr.: N Protokol DMSG # 03/14 Version 1.1. ( ) EudraCT nr.: Sundhedsstyrelsens journalnr.: Deltagerinformation er udarbejdet af Hæmatologisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital 1/16

2 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Denne skriftlige information er et tillæg til den mundtlige information, du har fået om forsøget. Den beskriver, hvad det videnskabelige forsøg går ud på, og hvad det indebærer at deltage. Først når du er blevet informeret af en læge og har læst og forstået informationen, skal du afgøre om du vil deltage i forsøget. Det er frivilligt, om du vil deltage, og du kan til enhver tid uden begrundelse trække dit samtykke om deltagelse tilbage. Du er velkommen til at have pårørende med til samtalerne og du har ret til betænkningstid, inden du beslutter, om du vil deltage. Du kan læse om forsøgspersoners rettigheder i vedlagte pjece Dine rettigheder som forsøgsperson (bilag 1). Forsøget er planlagt og udføres af læger i Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) og foregår i et samarbejde mellem hospitalsafdelinger i Danmark. Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité, Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet. Baggrund Du har fået påvist sygdommen myelomatose, hvor der er øget vækst af de såkaldte plasmaceller. Standardbehandlingen af myelomatose, i dag, er tre forbehandlinger med en kombination af lægemidler (VCD), derefter opsamling af stamceller og til sidst højdosis kemoterapi med infusion af egne stamceller. Det vil i de fleste tilfælde kunne bringe ro i sygdommen i en lang periode. VCD består af stofferne Bortezomib (Velcade ), Cyclophosfamid og Dexamethason. Clarithromycin er en ældre type antibiotika, der anvendes til behandling af forskellige infektioner bl.a. fra luftvejene. De seneste år har flere undersøgelser tydet på, at Clarithromycin måske kan forstærke effekten af myelomatose behandling. Oplysningerne stammer fra forsøg på myelomatoseceller i laboratorier og fra undersøgelser med få patienter, hvor der ikke har været anvendt kontrolpersoner. En enkelt undersøgelse, der anvendte en kontrolgruppe af patienter fra et andet hospital, tydede også på en forstærkende effekt af Clarithromycin. Den type undersøgelser giver dog ikke fuld sikkerhed for, at der reelt er øget effekt af Clarithromycin. Senest har et laboratorieforsøg vist, at Clarithromycin øger effekten af bortezomib, der er et af de stoffer, som indgår i VCD forbehandlingen. Det er dog uvist om disse resultater kan overføres til mennesker. Derfor ønsker vi, med dette videnskabelige forsøg, at undersøge om tillæg af Clarithromycin til VCD forbehandling kan styrke effekten af denne standardbehandling. Det foregår ved, at der efter lodtrækning gives enten 2/16

3 Clarithromycin eller uvirksomme tabletter (placebo) som tillæg til VCD behandlingen. Alle patienter får således standardbehandlingen mod myelomatose. Hverken patienten eller det behandlende personale ved om der gives Clarithromycin eller placebo. Vi håber, at forsøget endelig kan afklare spørgsmålet om Clarithromycin har en ekstra effekt ved myelomatose. Der er planlagt deltagelse af i alt 160 patienter i Danmark. Formål Vores formål med forsøget er hos patienter, der får standard behandling mod myelomatose at: 1) undersøge om Clarithromycin kan øge effekten af standard behandlingen 1) undersøge bivirkninger og livskvalitet hos patienter, der får tillæg af Clarithromycin sammenlignet med patienter, der ikke får Clarithromycin Behandlingen Behandling af myelomatose Alle deltagere i forsøget vil få standardbehandling mod myelomatose, uanset om der gives Clarithromycin eller ej. Standardbehandlingen indledes almindeligvis få dage efter, at sygdommen er påvist og de nødvendige undersøgelser er foretaget. Bilag 2 giver en oversigt over forsøget. Afdelingens personale vil informere dig yderligere om behandlingen og det praktiske forløb. Forbehandlingen foregår ambulant og omfatter i alt 3 serier. Hver serie svarer til en periode på 21 dage. Du vil i hver serie få behandling med stofferne: Bortezomib (Velcade ) som injektion under huden dag 1, 4, 8 og 11 Cyclophosphamid som indsprøjtning i blodåren dag 1 og 8 Dexamethason som tabletter dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 Dag er der pause i forbehandlingen. Forsøgsmedicinen: Der enten indeholder Clarithromycin 500 mg eller placebo gives som 1 tablet morgen og aften. Forsøgsperioden starter samtidig 3/16

4 med påbegyndelse af forbehandlingen mod sygdommen. Denne behandling gives gennem 63 dage svarende til de 3 forbehandlinger. Tabletterne med Clarithromycin/placebo udleveres af afdelingen. Opsamling af stamceller og højdosisbehandling følger de vanlige procedurer i afdelingen og indgår ikke i forsøgsbehandlingen Deltagerne i forsøget skal møde til kontrol 3, 6 og 9 uger, samt 6 måneder efter start i forsøget. Kontrollerne falder sammen med den vanlige kontrol, der indgår i behandlingen af myelomatose. Når forsøget afsluttes efter 6 måneder, oplyses det om der er givet Clarithromycin eller placebo. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke forventer, at behandling med Clarithromycin kan fjerne risikoen for tilbagefald af myelomatose. Undersøgelser Som deltager i forsøget vil du få foretaget følgende undersøgelser: Hjertekardiogram (EKG): Før start på forsøget, efter 3 dage og 3 uger tages hjertekardiogram. Livskvalitetsundersøgelse: To spørgeskemaer om livskvalitet besvares over internettet ved start i forsøget, efter 9 uger og 6 måneder. Det vil tage cirka 15 minutter at besvare spørgsmålene. Spørgeskema om nervepåvirkning: Spørgeskemaer om nervepåvirkning besvares over internettet ved start i forsøget, efter 9 uger og 6 måneder. Det vil tage cirka 3 minutter at besvare spørgsmålene. Knoglemarvsundersøgelserne og blodprøverne er standardundersøgelser ved vurdering af myelomatose status. Personalet vil informere dig yderligere om alle undersøgelserne. Mulige bivirkninger Alle lægemidler kan give bivirkninger. Dog forventer vi ikke at se alle nævnte bivirkninger hos den samme patient. I bilag 3 kan du læse om kendte bivirkninger og risici, der ved de lægemidler, som indgår i behandlingen i forsøget. Du vil få information af personalet om forholdsregler og behandling af bivirkningerne. 4/16

5 Forholdsregler Hvis du vælger at deltage i forsøget er det vigtigt, at du følger de givne instruktioner og møder til de aftalte besøg, hvor vi følger, hvordan du har det, og hvordan du tåler eventuel behandling. Vi vil bede dig være opmærksom på bivirkninger og gener i forbindelse med behandlingen. Det er vigtigt, at du kontakter afdelingen i tilfælde af feber og mistanke om infektion. For Clarithromycin gælder, at stoffet kan påvirke omsætningen af anden medicin. Hvis du deltager i forsøget er det derfor vigtigt, at du oplyser det til læger/tandlæger, som du eventuelt kontakter uden for vores afdeling. Specielt gælder det, at du ikke kan deltage i forsøget, hvis du behandles med Pimozid eller Quetiapin (midler mod psykoser), Ergotamin (middel mod migræne), Verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk), Sirolimus og Tacrolimus (immunsupprimerende midler), Fluconazol og Ketoconazol (midler mod svampeinfektion), Cabergolin (middel mod specielle hormonsygdomme) og Simvastatin eller andre statiner (kolesterolsænkende midler). Kvindelig deltager, der kan blive gravid det vil sige enten ikke er steriliseret eller ikke er efter overgangsalderen skal have en negativ graviditetsprøve ved start af forsøget. Desuden skal der anvendes sikker prævention i form af enten spiral, p-piller, hormonalt depotplaster, hormonal depotindsprøjtning, hormonalt implantat eller hormonal vaginalring under og i indtil 6 måneder efter ophør af behandlingen. Fordele og ulemper ved deltagelse Vi kan ikke på forhånd sige, om der er effekt af tillæg af Clarithromycin til den vanlig forbehandling ved myelomatose, og det er det vigtige spørgsmål, vi håber, at forsøget kan besvare. Forsøget kan på sigt få betydning for behandlingen af patienter med myelomatose. Deltagelse i forsøget vil ikke medføre flere besøg i ambulatoriet end vanligt eller ekstraundersøgelser udover hjertekardiogram og spørgeskemaundersøgelserne. Bivirkningerne ved Clarithromycin er velkendte og almindeligvis af let grad. De er beskrevet i Bilag 3. Vi forventer ikke at se alvorlige bivirkninger under forsøget eller påvirkning af din livskvalitet, men der er i forsøget speciel stor opmærksomhed på disse områder. 5/16

6 Hvis du ikke ønsker at deltage Din deltagelse i forsøget er frivillig. Du vil til enhver tid kunne trække dig ud af forsøget. Det vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Hvis du vælger ikke at deltage i forsøget, vil vi behandle dig efter afdelingens sædvanlige retningslinier, hvilket er standard forbehandling med VCD uden tillæg af Clarithromycin. Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøget Du vil muligvis ophøre med at modtage forsøgsbehandling uden dit eget samtykke af en af følgende grunde: a) Hvis din myelomatose udvikler sig under behandlingen, og der bliver brug for anden myelomatosebehandling. b) Hvis de læger, der behandler dig, opdager alvorlige bivirkninger. c) Hvis du nægter at gennemgå behandlingen eller de planlagte undersøgelser. Hvis de tidlige analyser af forsøgsdata viser betydelige alvorlige bivirkninger af forsøgsmedicinen kan hele forsøget blive afbrudt. Patientsikkerhed For at sikre, at du bliver behandlet korrekt i forsøget og kvaliteten af de registrerede oplysninger er i orden, vil repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen samt sponsor og GCP-enheden(monitorer) få adgang til oplysninger om dit helbred, øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger samt de informationer, der er registreret i forbindelse med forsøget. Disse personer har tavshedspligt og vil behandle personlige oplysninger om dig fortroligt. Oplysninger om din sygdom og behandling overføres over internettet til en database på Aalborg Universitetshospital, hvor overlæge, PhD Henrik Gregersen er dataansvarlig i henhold til dansk lovgivning. Der overføres ingen oplysninger, der kan identificere dig som person, og du får et tilfældigt nummer i databasen. Det er kun projektpersonale i din afdeling, der kender sammenhængen mellem din identitet og nummeret i databasen. Oplysninger omkring livskvalitet og nervepåvirkning indberettes af dig over internettet til Center for Livskvalitetsforskning ved Hæmatologisk Cancer på Roskilde Sygehus, der i et samarbejde med Dansk Telemedicin opbevarer data i en krypteret internetbaseret database. Hvis du i stedet ønsker at udfylde en papirudgave af spørgeskemaerne, vil du få disse udleveret. 6/16

7 Data, som kan knyttes til din person, vil kun være tilgængelig for forsøgets styregruppe. Resultaterne fra forsøget vil blive offentliggjort på en sådan måde, at ingen deltagende personer kan genkendes. Forsøget kan blive stoppet, hvis der fremkommer oplysninger som viser, at der er for stor risiko ved at gennemføre det. Du vil blive gjort bekendt med ny information, som kan have betydning for din beslutning om at deltage i forsøget. Desuden kan lægen beslutte, at du skal ophøre med behandlingen, hvis du får uacceptable bivirkninger. Patienterstatningen Som ved al hospitalsbehandling er du dækket af Patienterstatningen, og du har mulighed for at søge erstatning, hvis forsøget på nogen måde skulle skade dig. Adgang til forsøgsresultater Forsøget afsluttes i foråret 2017, og resultaterne bliver offentliggjort i en artikel i et videnskabeligt tidsskrift i efteråret Lægerne i din afdeling vil på det tidspunkt informere dig om resultatet af forsøget. Resultaterne vil blive offentliggjort uanset om der er effekt af forsøgsbehandlingen eller ej. Økonomisk støtte af forsøget Forsøget er planlagt og igangsat af læger i Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG), og det foregår i et samarbejde mellem hospitalsafdelinger i Danmark. DMSG styrer gennemførelsen af forsøget. Der er ingen økonomisk finansiering af forsøget fra medicinalfirmaer. Der er søgt om økonomisk støtte til gennemførelse af forsøget fra Danske Regioners medicinpulje og forskningsfonde. Via DMSG udbetales 2500 kroner per deltagende patient til afdelingen. Denne støtte indsættes på en forskningskonto, der administreres af hospitalet og derved er underlagt offentlig revision. Beløbet anvendes til betaling af projektpersonale. Afdelingens personale har ingen økonomisk gevinst af forsøget. Forsøgsdeltagerne får ingen betaling eller dækning af eventuelle udgifter. Skriftligt samtykke Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, kræver lovgivningen, at du bekræfter dette ved at skrive under på erklæringen om informeret samtykke, hvor du giver tilladelse til, at de, for forsøget, nødvendige personlige oplysninger videregives og behandles 7/16

8 Du kan til enhver tid fortryde dit samtykke uden, at det påvirker din fremtidige behandling. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må lægerne, der behandler dig, anvende indsamlede oplysninger forud for din tilbagetrækning af samtykke. Kontaktpersoner Ønsker du yderligere oplysninger om forsøget, er du velkommen til at kontakte Overlæge Annette Vangsted telefon , Projektsygeplejerske Rikke Bo Svensgaard telefon , Venlig hilsen Annette Vangsted Forsøgsansvarlig overlæge Rigshospitalet Blegdam svej 9, afd. 4034, 2100 København Ø 8/16

9 Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide at: Din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kun kan ske efter, at du har fået både skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkeerklæringen Du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan trække dit samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker dette ikke din ret til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte have Du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til informationssamtalen Du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen Oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om dig, som fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt Opbevaring af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven Der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens bestemmelser. Det vil sige, at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende din deltagelse i forsøget, bortset fra de dele, som indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre Der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Hvis der under forsøget skulle opstå en skade kan du henvende dig til Patienterstatningen, se nærmere på Dette tillæg er udarbejdet af det videnskabsetiske komitésystem og kan vedhæftes den skriftlige information om det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt. Spørgsmål til et konkret projekt skal rettes til projektets forsøgsansvarlige. Generelle spørgsmål til forsøgspersoners rettigheder kan rettes til den komité, som har godkendt projektet. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (6 komiteer) Tlf Hjemmeside: Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland Tlf / Hjemmeside: videnskabsetisk-komite De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark (2 komiteer) Tlf / / / Hjemmeside: komite De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland (2 komiteer) Tlf / / Hjemmeside: Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Tlf Hjemmeside: Den Nationale Videnskabsetiske Komité Tlf.: Hjemmeside: Revideret august 2014

10 Bilag 2 Oversigt over forsøget 10/16

11 Bilag 3 Kendte bivirkninger og risici for Clarithromycin (forsøgslægemidlet) A lmindelige (Højs t 10 ud af 100 pers oner får bivirkningen) Gener: Æ ndret lugtes ans, hovedpine, s vampeinfektion. Organpåvirkning: Forhøjet urinkvæls tof i blodet Gener f ra mave-tarmsystemet: M undbetændelse, betændelse på tungen, mis farvning af tænder og tunge, s mags forstyrrelser, kvalme, opkas tning, maves merter, diarré. Påvirkning af knoglemarven: M angel på hvide blodlegemer (giver tendens til infektion), øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. I kke almindelige (Højs t 1 ud af 100 pers oner får bivirkningen) Gener f ra mave-tarmsystemet: Leverpåvirkning, tils topning af galdevejene. Gener f ra bevægapparatet : Leds merter, mus kelsmerter, kramper. Allergi: A lvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk c hok), nældefeber. Sjældne (Højs t 1 ud af pers oner får bivirkningen) Gener: Ø res usen (tinnitus). Kredsløb: H jerterytmeforstyrrelser. M eget s jældne (Højs t 1 ud af pers oner får bivirkningen) Gener f ra mave-tarmsystemet: Betændelse i bugs pytkirtlen, tyktarms betændelse. Psykiske gener: H alluc inationer, ps ykoser, pers onlighedsforstyrrelser, konfus ion, ændring i hudens føles ans. Allergi: A lvorlig hudreaktion. Gener f ra urinveje: Betændelsestilstand i nyren, nyres kade. 11/16

12 Bilag 3 (fortsat) Kendte bivirkninger og risici for Cyclophosphamid M eget almindelige Feber. (Flere end 10 ud af 100 P åvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og s vimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader. H årtab. Blærebetændelse, blod i urinen. A lmindelige (Højs t 10 ud af 100 I kke almindelige (Højs t 1 ud af 100 pers oner får bivirkningen) Kulderys telser, kraftesløshed. I nfektioner. N eds at antal s ædceller i s ædvæsken. H jertes vigt, hjertebanken, s ygdom i hjertemus kulaturen. N ervebetændelse fx på arme og ben. Blodforgiftning, alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedræts besvær og evt. kramper (anafylaktisk c hok). H øretab. Sjældne (Højs t 1 ud af M eget s jældne (Højs t 1 ud af pers oner får bivirkningen) P åvirkning af leverens funktion. H jerterytmeforstyrrelser. U debleven mens truation. A lvorlige hudreaktioner. 12/16

13 Bilag 3 (fortsat) Kendte bivirkninger og risici for bortezomib (Velcade ) M eget almindelige (Flere end 10 ud af 100 T ræthed, kraftes løshed, feber, neds at appetit, kvalme, opkastning, fors toppelse, diarré. Blodmangel, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer. M us kel- og leds merter. N ervebetændelse fx på arme og ben, nerves merter, ændring i hudens føles ans. A lmindelige (Højs t 10 ud af 100 V ægttab, kuldegysninger. Smags fors tyrrelser, mundbetændelse, blødning i mave-tarmkanalen, mavesmerter, luft fra tarmen, påvirkning af leverens funktion. Blodtryksfald - is ær hvis man rejs er s ig hurtigt op, forhøjet blodtryk, væs keophobning, åndenød, næs eblod, hos te. Fors tyrrelse i s altbalancen, væs kemangel. M us kelsvaghed, mus kelkramper. H ovedpine, s vimmelhed, s øvnforstyrrelser, angs t, humørfors tyrrelser, s øvnlignende s løvhedstilstand, bes vimelsesanfald. H ududs læt, nældefeber, hudkløe, rødme, tør hud. I nfektioner. P åvirkning af nyrernes funktion. Syns fors tyrrelser, øjenbetændelse. I kke almindelige (Højs t 1 ud af 100 pers oner får bivirkningen) Reaktioner og ubehag på inds tiksstedet. Betændelse i bugs pytkirtlen, tarms lyng. H jertes vigt, hjertestop, vand i lungehinderne, blodprop i lungen, vejrtræknings stop. Sukkers yge, tilstand med flere fys iske ændringer, fx måneans igt, pukkelryg, hårvæks t, lillafarvede striber på maven (C us hings s yndrom). H jernebetændelse, hallucinationer, ps ykose, konfus ion, ras tløshed, rys ten. A lvorlige hudreaktioner. Blodforgiftning, allergiske reaktioner. 13/16

14 A kut nyres vigt, kronis k nyresvigt. Ø jentørhed, høretab, øres usen (tinnitus). Sjældne (Højs t 1 ud af Blodprop i hjertet, vejrtræknings besvær. Kræft s enere i livet. Selvmords tanker. O verfølsomhed over for lys. A lvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk c hok). 14/16

15 Bilag 3 (fortsat) Kendte bivirkninger og risici for Dexamethason M eget almindelige V æs keophobning i kroppen. (Flere end 10 ud af 100 Dårligt fungerende binyrebark, neds at følsomhed over for ins ulin Knogles kørhed, mus kelsygdom. I nfektioner, s løring af infektionstegn. Forhøjet tryk i øjet, grå s tær. A lmindelige (Højs t 10 ud af 100 H jertes vigt, forhøjet blodtryk. M åneansigt, tøndeformet krop og tynde arme og ben. O ps temthed, depression, ps ykoser. H ududs læt, rødme, betændelse i huden, tynd hud, s måblødninger i hud og s limhinder, udvidelse af de s må kar i huden (generelt i hud - men kan ogs å være andre s teder), lys e s triber i huden, øget s vedtendens. N eds at funktion af køns kirtlerne (s es bl.a. s om mens truationsforstyrrelser hos kvinder). I kke almindelige (Højs t 1 ud af 100 pers oner får bivirkningen) Sukkers yge, forværring af s ukkersyge. Knoglepåvirkning. M anier, pers onlighedsforstyrrelser, hallucinationer, s øvnforstyrrelser. A llergiske reaktioner, s vampeinfektion. N yres ten. Sjældne (Højs t 1 ud af Blodprop. Senes kader. H ukommelsesbesvær. Førhøjet tryk i øjet. M eget s jældne (Højs t 1 ud af pers oner får bivirkningen) Betændelse i bugs pytkirtlen. A nfald af porfyri (s jælden arvelig s tofskiftesygdom). E pilepsianfald, øget tryk i kraniet Frems tående øjne. A lvorlig hudreaktion. 15/16

16 A lvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk c hok). 16/16

17 Erklæring om informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt Forskningsprojektets titel: Et klinisk prospektivt, randomiseret, placebo-kontrolleret, fase 2 forsøg Tillæg af Clarithromycin eller placebo til VCD forbehandling til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, hvor der er planlagt højdosisbehandling med stamcellestøtte Projektidentifikation: Videnskabsetisk Komité nr: xx, EudraCT nr Jeg har fået skriftlig og mundtlig information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og ulemper til at sige ja til at deltage. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. Jeg giver samtykke til at deltage i forskningsprojektet og vil få en kopi af dette samtykkeark samt en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. Jeg ønsker at blive informeret om forsøgets resultater samt eventuelle konsekvenser for mig (sæt x): Ja / Nej Forsøgspersonens navn (BLOKBOGSTAVER): Dato: Underskrift: Erklæring fra den sundhedsperson, der giver informationen: Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forskningsprojektet. Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om deltagelse i forsøget. Informerende sundhedspersons navn (BLOKBOGSTAVER): Dato: Underskrift: Informeret samtykke version 1.1 1/1

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg -Et fase II forsøg med ibrutinib, lenalidomid og rituximab for patienter med tilbagefald eller behandlingsrefraktært mantlecelle lymfom (PHILEMON)

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Side 1 af 10 Deltagerinformation Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Revlimid 2,5 mg hårde kapsler

Indlægsseddel: Information til patienten. Revlimid 2,5 mg hårde kapsler Indlægsseddel: Information til patienten Revlimid 2,5 mg hårde kapsler Revlimid 5 mg hårde kapsler Revlimid 7,5 mg hårde kapsler Revlimid 10 mg hårde kapsler Revlimid 15 mg hårde kapsler Revlimid 20 mg

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere