STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab"

Transkript

1 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - MPNs)... 7 Kronisk Myeloid Leukæmi Hypereosinofilt syndrom Systemisk mastocytose Patologigruppen Klinisk database Molekylærbiologi Som de foregående år har 2012 for DSKMS været præget af en spændende udvikling med fortsættelse af igangværende forskningsprojekter og start af nye. Alle projekter har været/er karakterisereret ved et meget dynamisk og inspirerende tværfagligt og translationelt forskningssamarbejde med brobygning mellem klinik, hæmatopatologi, cytogenetik og molekylærbiologi. To velbesøgte halvårsmøder har været afholdt. Ved forårsmødet var temaet MPNs med fokus på Interferon in The Treatment of MPNs med gæsteforelæsning ved professor Heinz Gisslinger, Wien samt gæsteforelæsning ved professor Jurgen Thiele, Køln over temaet Early Prefibrotic Myelofibrosis. Begge foredrag understøttede konceptet vedr. tidlig behandling af disse sygdomme med interferon-alpha, som også er indbygget i den danske DALIAH-protokol. I efteråret blev afholdt et fælles MDS/MPN-møde hvor Allogeneic Stem Cell Transplantation in MDS/Myelofibrosis var temaet. Gæsteforelæser var professor Joachim Deeg, Seattle. Eet historisk og meget stort tiltag indenfor MPN-forskning og DSKMS var åbningen af DALIAHprotokollen i februar Det er det første danske multicenterstudie indenfor MPNs og det første internationale studie, som fra diagnosetidspunktet i et randomiseret design sammenligner effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil mellem Pegasys (Roche) og PegIntron (Merck) til patienter under 60 år og til patienter over 60 år er en tredje arm med hydrea. Molekylærbiologiske (bl.a. genekspressions/ epigenom/snp-studier) og livskvalitetsmonitorering indgår i DALIAH-protokollen. Inklusionen af patienter forløber særdeles tilfredsstillende med foreløbig 75 inkluderede patienter med nydiagnostiseret ET, PV eller hyperproliferativ MF. Meget glædeligt er studiet blevet støttet med kr fra den fælles forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Den internationale multicenterprotokol A Pilot Study of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera er afsluttet. De kliniske resultater blev forelagt som oral præsentation (Christen Lykkegaard Andersen) ved ASH i Atlanta, December 2012 og manuskript er indsendt. Indsamling af biomateriale i studiet giver nu enestående muligheder for molekylærbiologiske studier, herunder bl.a. genekspressionstudier (klinisk genetisk afd., OUH), epigenomstudier (epigenomlab, RH) og i et samarbejde med bl.a. Peter Campbell, Sanger Institute, Cambridge, vil blive udført exom sekventering. Cytokinprofiler er analyseret i et samarbejde med professor Julia Sidenius Johansen, reumatologisk afd., Herlev Hospital, og databearbejdning pågår. På ASH blev i samarbejde med Mayo Clinic, Arizona, US også præsenteret en poster med livskvalitetsdata på UK-patienter i undersøgelsen. I et samarbejde med Dansk Telemedicin blev Ph. d-forløbet Livskvalitetsstudier ved Kronisk Myeloid Cancer, indledt 1. maj 2012 ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus (læge Nana Brochmann). I sit design er studiet internetbaseret og således nyt og innovativt. I projektet er inkluderet ca. 100 patienter og i efteråret 2013 vil blive aktiveret en landsdækkende tværsnitsundersøgelse i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det danske design for internetbaseret livskvalitetsmonitorering, som giver mulighed for simpelt, reproducerbart og papirløst at indhente en meget komplet signatur for den enkelte patient, har fået national og international bevågenhed bl.a. med artikel i Temanummer under Kræftens Bekæmpelse og invitation fra EHA til at holde et foredrag vedr. Danish Design for Internet-Based Quality of Life Assessment in Hematological Diseases. Christen Lykkegaard Andersen har også holdt foredrag om emnet i Dublin inviteret af professor Frank Giles, HRB Clinical Research Facility Galway. På hæmatologisk afd, Odense Universitetshospital (OUH), er indledt et spændende Ph.d-forløb ved 3

3 Ph.d studerende Sarah Farmer med titlen Myeloproliferative Neoplasms and Bone Structure og det 1ste epidemiologiske studie blev præsenteret som poster ved ASH. Hovedbudskabet er, at MPN-patienter har en øget risiko for frakturer måske affødt af en ændret knoglemetabolisme, som vil blive yderligere belyst i Ph.d- studiet. I 2012 blev afholdt workshop No.2 med professor Jurgen Thiele som led i Ann Madelungs hæmatopatologi-ph.d-forløb, som vil afdække helt nye aspekter vedr. sygdomsenheden Præfibrotisk myelofibrose. I 2012 blev indsatsen i et forskningsår på Rigshospitalet for lægestuderende Ajenthen Ranjan af sluttet med indsendelse af et manuskript baseret på gennemgang af den internationale litteratur vedr. arvelighed ved myeloproliferativ cancer, og mere konkret beskrivelse for modeller for arvegang ved de komplekse sygdomme. Artiklen er publiceret: Ranjan A, Penninga E, Jelsig A, Hasselbalch H, Bjerrum OW : Inheritance of the chronic myeloproliferative neopalsms. A systematic review. Clinical Genetics 2013; 83: MPN-famileundersøgelser pågår, og der er i dag indsamlet et stort dansk materiale, som har identificeret 50 danske familier med MPN-sygdom. Læge Ajenthen Ranjan er koordinator af disse studier, som også er tæt koblet til sideløbende tvillingestudier i samarbejde med Dansk Tvillingeregister i Odense (professor Kaare Christensen). Gruppen har således identificeret ca, 350 tvillingepar, hvor den ene har MPN-sygdom. I 2013/2014 planlægges kliniske follow-up studier ( bla. komorbiditetsstudier, herunder kroniske inflammationssygdomme og anden cancer såvel hæmatologisk som non-hæmatologisk ) samt molekylærbiologsike studier på kohorten. I 2012 blev afsluttet en opgørelse af bloddonorer i Østdanmark omfattende over tapninger med henblik på at afklare, om der blandt donorkorpset var en øget forekomst af myeloproliferativ cancer, herunder om den værdifulde bloddonor aktivitet ved regelmæssig venesectio kunne bidrage til at sløre forekomst af især polycytæmia vera, eller eventuelt stimulere til udvikling af sygdommen. Resultatet viste, at det ikke var tilfældet, men at der efter individuel vurdering kan være behov for at undersøge bloddonorer med forhøjet blodprocent nærmere for f.eks. polycytæmi, men også for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Arbejdet er blevet præsenteret ved American Blood Centers Journal Club november 2012 og ved International Congress of the International Society for Blood Transfusion i Mexico juli Artiklen er offentliggjort. K. Magnussen, H. C. Hasselbalch, H. Ullum & O. W. Bjerrum: Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sanguis 2013, 104: På hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, og hæmatologisk afd., OUH, blev i 2012 gennemført 2 kandidatspecialeforløb med formålet at opgøre resultaterne af interferonbehandling ved MPNs. I alt ca. 150 patienter blev gennemgået og dette datamateriale har sammen med datamateriale fra landets øvrige hæmatologiske afd. nu dannet grundlaget for sammenskrivning af det størst publicerede materiale med JAK2V617F-positive patienter ( ca. 110) fulgt under langtids-ifn-behandling (> 1 år). Manuskript er indsendt til publikation. I det forløbne år er det mangeårige samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH blevet yderligere styrket vedr. bl.a. globale genekpressionsstudier og 5 arbejder er nu foreløbig publiceret, heraf 3 i Samtidig er indledt samarbejde med professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedr. SNPs samt professor Bjørn Nexø, Institut for Human Genetik, Århus vedr. studier af humant endogent retrovirus som patogenetisk faktor ved MPNs. I 2012 blev også indledt et kandidatspecialeforløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus vedr. Low-Burden JAK2V617 in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Stud med. Cecilie Rank har indsamlet komplette kliniske og biokemiske data på i alt ca. 550 patienter fra landets hæmatologiske afdelinger. En interimanalyse blev i oktober præsenteret oralt ved internationalt COST -møde i Billund. Patientpopulationen vil tjene som meget værdifuldt grundmateriale for prospektive studier af JAK2V617F-mutationsbyrdens udvikling hos patienter med lav-byrde JAK2V617F dels den spontane udvikling men også effekten af antiinflammatorisk behandling på JAK2V617-allelbyrden ( herunder statiner, interferon og JAK2-inhibitor). Manuskript er under arbejdelse. I 2012 blev ligeledes afsluttet et kandidatspecialeforløb vedr. Chronic Nephropathy in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Opgørelsen danner bl.a. basis for et prospektivt studie af komorbiditetstyngden ved MPNs, som vil opstarte i et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. kliniske afdelinger på Roskilde Sygehus. I november 2012 blev fremsendt ansøgning til KRIS om anvendelse af JAK1-2-inhibitoren Jakavi i behandling af patienter med myelofibrose ledsaget af symtomgivende splenomegali og/eller hypermetabole symptomer. I forlængelse af ovenstående livskvalitetsstudier ved MPNs har KRIS - KoordineringsRådet for Ibrug-tagning af Sygehusmedicin, Danske regioner - også prioriteret området livskvalitet i sin godkendelse af JAK1-2 inhibitoren Jakavi. Således forventer KRIS, at alle patienter, som sættes i Jakavi-behandling får monitoreret deres livskvalitet. I 2011/2012 blev på forkant udarbejdet en Behandlingsinstruks for Anvendelse af Jakavi udsendt til alle landets hæmatologiske afdelinger -, som netop sikrer, at alle patienter bliver registreret. Inden patienten indleder behandling med Jakavi bedes hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus derfor kontaktet med henblik på livskvalitetsmonitorering (Ph.d-studerende Nana Brochmann Mortensen, dk, forskningssekretær Drea Eskildsen Stenbæk eller undertegnede regionsjaelland.dk ; ). I 2012 blev i alt ca. 25 patienter sat i behandling med Jakavi herhjemme på ca. 15 patienter er indsamlet biomateriale til molekylærbiologiske studier. I 2013 er således planlagt et Ph.d.-forløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus med fokus på molekylærbiologiske studier og immuncellestudier hos patienter i JAK2-inhibitor behandling dels som monoterapi og dels i kombinationsbehandling med interferon-alpha2 og statiner. I Ph.d.forløbet er planlagt en opgørelse af danske MPN patienter i Jakavi-behandling forventeligt ca. 50 (75) i Indenfor CML er i Nordisk CML-regi (NCMLSG) udarbejdet en protokol, som genføder anvendelsen af interferon-alpha2 i kombination med tyrosinkinase-hæmmer-behandling. Protokollen forventes aktiveret i Andre protokollerede studier er i støbeskeen, herunder også i et europæisk multicenterstudie mhp ophør med Glivec-behandling hos udvalgte patienter i komplet og langvarig molekylærbiologisk remission. MPNs hjemmeside - bliver løbende redigeret. Den kliniske database for MPNs går ind i sit 3je leveår og er et uændret højt prioriteret satsningsområde, hvor vi vedvarende skal sikre en høj dækningsgrad. I 2013 håber vi at få en landsdækkende organisation af indsamling af biomateriale optimalt ved opkobling på Dansk Cancer Biobank. Året blev også et skilsmisseår. MDS blev udskilt fra DSKMS for fremover at blive en del af AMLstudiegruppen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at overbringe en stor tak til vores MDS-brødre og søstre for et mangeårigt spændende og inspirerende samarbejde. Vi ønsker jer alt det bedste i jeres nye blomsterhave. Slutteligt vil jeg gerne takke vores sponsorer, som har bidraget til, at det har været muligt for DSKSM at afholde møder i Med venlig hilsen Hans Carl Hasselbalch 4 5

4 Følgende har bidraget til udarbejdelsen af Årsrapporten 2012: Reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet / Roskilde Sygehus 1. Reservelæge ph.d. Thomas Stauffer Larsen, Odense Universitetshospital Overlæge ph.d. Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Overlæge dr.med. Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Overlæge ph.d. Jesper Stentoft, Århus Universitetshospital Ledende molekylærbiolog Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Bestyrelse Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet / Roskilde Sygehus sekretær og kasserer Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Torben Mourits-Andersen, Esbjerg Sygehus Dorthe Rønnov Jessen, Vejle Sygehus Signe Ledou, Herlev Hospital Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Suppleanter Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital Specifikke Sygdomsgrupper De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - MPNs) af Hans Carl Hasselbalch, Thomas Stauffer Larsen, Christen Lykkegaard Andersen Året blev indledt med et historisk og meget stort tiltag indenfor MPN-forskning, og DSKMS, nemlig åbningen af DALIAH-protokollen i februar måned. Som beskrevet andetsteds er det første danske multicenterstudie indenfor MPNs og det første internationale studie, som fra diagnosetidspunktet i et randomiseret design sammenligner effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil mellem Pegasys (Roche) og PegIntron (Merck) til patienter under 60 år og til patienter over 60 år er en tredje arm med hydrea. I protokollen indgår desuden molekylærbiologiske studier (bl.a. genekspressions/epigenom/snpstudier) samt livskvalitetsmonitorering. Patientinklusionen forløber overordentlig tilfredsstillende med foreløbig ca. 80 inkluderede patienter med nydiagnostiseret ET, PV eller hyperproliferativ MF. Studiets infrastruktur er blevet støttet med kr. fra den fælles forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Multicenterprotokollen A Pilot Study of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera er afsluttet. De kliniske resultater blev forelagt som oral præsentation (Christen Lykkegaard Andersen) ved ASH i Atlanta, December 2012 og manuskript er indsendt. I 2013 vil indsamlet biomateriale (blod) blive analyseret med forskellige molekylærbiologiske teknikker, herunder bl.a. genekspressionstudier (i samarbejde med klinisk genetisk afd., OUH), epigenomstudier (i samarbejde med epigenomlab, RH) og i et samarbejde med bl.a. Peter Campbell, Sanger Institute, Cambridge, er planlagt targeted / exom sekventering. I et samarbejde med professor Julia Sidenius Johansen, reumatologisk afd., Herlev Hospital er cytokinprofiler blevet analyseret og databearbejdning pågår. Ph. d-forløbet Livskvalitetsstudier ved Kronisk Myeloid Cancer blev indledt 1. maj 2012 ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus (læge Nana Brochmann Mortensen). Indsamlingen af livskvalitetsdata er internetbaseret og foreløbig er inkluderet ca. 100 patienter. I efteråret 2013 vil en landsdækkende tværsnitsundersøgelse blive aktiveret i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det danske design for internetbaseret livskvalitetsmonitorering, som giver mulighed for simpelt, reproducerbart og papirløst at indhente en meget komplet signatur for den enkelte patient, har fået national og international bevågenhed bl.a. med artikel i Temanummer under Kræftens Bekæmpelse og Christen Lykkegaard Andersen har fået invitation fra EHA til at holde et foredrag vedr. Danish Design for Internet-Based Quality of Life Assessment in Hematological Diseases. Christen Lykkegaard Andersen har også holdt foredrag om emnet i Dublin inviteret af professor Frank Giles, HRB Clinical Research Facility Galway. På ASH blev i samarbejde med Mayo Clinic, Arizona, US også præsenteret en poster med livskvalitetsdata på UK-patienter i vorinostatundersøgelsen. Et andet spændende Ph.d-forløb blev aktiveret på hæmatologisk afd, Odense Universitetshospital (OUH) ved Ph.d studerende Sarah Farmer med titlen Myeloproliferative Neoplasms and Bone Structure. Det 1ste epidemiologiske studie blev præsenteret som poster ved ASH med hovedbudskabet, at MPN-patienter har en øget risiko for frakturer måske affødt af en ændret knoglemetabolisme, som vil blive yderligere belyst i Ph.d- studiet. 6 7

5 I 2011 blev konceptet early prefibrotic myelofibrosis cementeret og den 1ste workshop blev afholdt i efteråret 2011 arrangeret af Ph.d-studerende Ann Madelung på patologisk afdeling, Herlev Sygehus med deltagelse af danske hæmatopatologer, en svensk hæmatopatolog og det hele orchestreret af professor Jurgen Thiele, Køln. I juni 2012 blev workshop No. 2 afholdt. Det foreløbige dataanalysearbejde aftegner nogle meget overraskende resultater, som det bliver meget spændende at følge, idet de synes at afdække helt nye aspekter vedr. sygdomsenheden Præfibrotisk myelofibrose. I dette samarbejde indgår også Stem Cell Lab, hæmatologisk afd. Lund Universitet. Lægestuderende Ajenthen Ranjan afsluttede i 2012 sit forskningsår på Rigshospitalet vedr. arvelighed ved myeloproliferativ cancer med publikation af manuskriptet : A Ranjan, Penninga E, Jelsig A, Hasselbalch H, Ole Weis Bjerrum: Inheritance of the chronic myelopro-liferative neoplasms. A systematic review. Clinical Genetics 2013; 83: Manuskriptet er baseret på gennemgang af den internationale litteratur, og beskrivelse for modeller for arvegang ved MPNs. I 2013 vil MPN-famileundersøgelser blive fortsat, og der er i dag indsamlet et stort dansk materiale, som har identificeret 50 danske familier med MPN-sygdom. Læge Ajenthen Ranjan er koordinator af disse studier. Til studiet er koblet sideløbende tvillingestudier i samarbejde med Dansk Tvillingeregister i Odense (professor Kaare Christensen). 350 tvillingepar er identificeret, hvor den ene har MPN-sygdom. Kliniske follow-up studier (bla. komorbiditetsstudier, herunder kroniske inflammationssygdomme og anden cancer såvel hæmatologisk som non-hæmatologisk ) er planlagt i 2013/2014 sammen med molekylærbiologsike studier på kohorten. For mange år siden blev i et svensk studie beskrevet en øget forekomst af polycythæmia vera blandt bloddononer. Med baggrund i bl.a. den kliniske observation, at nogle PV-patienter i flere klinikker oplyste at have været tidligere bloddonorer blev igangsat en opgørelse af bloddonorer i Østdanmark omfattende over tapninger med henblik på at afklare, om der blandt donorkorpset var en øget forekomst af myeloproliferativ cancer, herunder om bloddonoraktivitet ved regelmæssig venesectio kunne bidrage til at sløre forekomst af især polycytæmia vera eller eventuelt stimulere til udvikling af sygdommen. Undersøgelsen blev afsluttet i 2012 og viste, at det ikke var tilfældet, men at der efter individuel vurdering kan være behov for at undersøge bloddonorer med forhøjet blodprocent nærmere for f.eks. polycytæmi, men også for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Arbejdet blev præsenteret ved American Blood Centers Journal Club November 2012 og ved International Congress of the International Society for Blood Transfusion i Mexico juli Artiklen er offentliggjort. K. Magnussen, H. C. Hasselbalch, H. Ullum & O. W. Bjerrum: Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sanguis 2013, 104: På hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, og hæmatologisk afd., OUH, blev i 2012 gennemført 2 kandidatspecialeforløb med formålet at opgøre resultaterne af interferonbehandling ved MPNs. I alt ca. 150 patienter blev gennemgået og dette datamateriale danner sammen med datamateriale fra landets øvrige hæmatologiske afd. nu grundlaget for sammenskrivning af det størst publicerede materiale med JAK2V617F-positive patienter (ca. 110) fulgt under langtids-ifn-behandling (> 1 år). Manuskript forventes indsendt foråret internationalt COST -møde i Billund. Patientpopulationen vil være et særdeles værdifuldt grundmateriale for prospektive studier af JAK2V617F-mutationsbyrdens udvikling hos patienter med lavbyrde JAK2V617F dels den spontane udvikling men også effekten af antiinflammatorisk behandling på JAK2V617-allelbyrden (herunder statiner, interferon og JAK2-inhibitor). Manuskript er under udarbejdelse. I 2012 blev også afsluttet et kandidatspecialeforløb vedr. Chronic Nephropathy in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Opgørelsen danner bl.a. basis for et prospektivt studie af komorbiditetstyngden ved MPNs, som vil opstarte i 2013 et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. kliniske afdelinger på Roskilde Sygehus. En meget stor terapeutisk landvinding i 2012 var godkendelsen fra KRIS om ibrugtagning af JAK1-2 inhibitoren Jakavi til behandling af patienter med myelofibrose ledsaget af symtomgivende splenomegali og/eller hypermetabole symptomer. I forlængelse af ovenstående livskvalitetsstudier ved MPNs har KRIS - KoordineringsRådet for Ibrug-tagning af Sygehusmedicin, Danske Regioner - også prioriteret området livskvalitet i sin godkendelse af JAK1-2 inhibitoren Jakavi. Således forventer KRIS, at alle patienter, som sættes i Jakavi-behandling får monitoreret deres livskvalitet. I 2011/2012 blev på forkant udarbejdet en Behandlingsinstruks for Anvendelse af Jakavi udsendt til alle landets hæmatologiske afdelinger -, som netop sikrer, at alle patienter bliver registreret. Inden patienten indleder behandling med Jakavi bedes hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus derfor kontaktet med henblik på livskvalitetsmonitorering (Ph.d-studerende Nana Brochmann Mortensen, forskningssekretær Drea Eskildsen Stenbæk eller undertegnede ; I alt ca. 25 patienter er foreløbig sat i behandling med Jakavi herhjemme på ca. 15 patienter er indsamlet biomateriale til molekylærbiologiske studier. I 2013 er således planlagt et Ph.d.-forløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus med fokus på molekylærbiologiske studier og immuncellestudier hos patienter i JAK-inhibitor behandling dels som monoterapi og dels i kombinationsbehandling med interferon-alpha2 og statiner. I Ph.d.forløbet er planlagt en opgørelse af danske MPN patienter i Jakavi-behandling forventeligt ca. 50 (75) i Som også nævnt i Årsrapporten 2011 er Danmark repræsenteret i det nye Europæiske Netværk (COST BM0902) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD), hvor Niels Pallisgaard og Hans Hasselbalch sidder i styregruppen. Der er etableret fire arbejdsgrupper, hvor ét af arbejdsområderne er standardisering af JAK2V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer. Som led i standardiseringssamarbejdet blev i november 2012 indsamlet blodprøver på 10 patienter på Roskilde Sygehus som umiddelbart herefter blev rundsendt til europæiske laboratorier. Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere. I 2012 er det mangeårige samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH blevet yderligere styrket vedr. bl.a. globale genekpressionsstudier og 5 arbejder er nu foreløbig publiceret, heraf 3 i Samtidig er indledt samarbejde med professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedr. SNPs samt professor Bjørn A Nexø, Institut for Human Genetik, Århus vedr. studier af human endogent retrovirus som patogenetisk faktor ved MPNs. I 2012 indledte stud. med. Cecilie Rank sit kandidatspecialeforløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus vedr. Low-Burden JAK2V617 in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Et komplet klinisk og biokemisk datasæt på i alt ca. 550 patienter fra landets hæmatologiske afdelinger er indsamlet og en interimanalyse blev i oktober 2012 præsenteret oralt ved 8 9

6 Publikationer Ph-Negative MPNs i Peer Reviewed : 1. Andersen CL, Hasselbalch HC, Grønbæk K. Lack of somatic mutations in the catalytic domains of CREBBP and EP300 genes implies a role for histone deacetylase inhibition in myeloproliferative neoplasms. Leuk Res 2012;36(4): Skov V, Larsen TS, Thomassen M, Riley CH, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC. Increased Gene Expression of Histone Deacetylases in Patients with Philadelphia-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Leuk Lymphoma 2012;53(1): Hasselbalch HC. Perspectives on chronic inflammation in essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis: is chronic inflammation a trigger and driver of clonal evolution and development of accelerated atherosclerosis and second cancer? Blood 2012;119(14): Andersen CL, Kristensen TK, Severinsen MT, Møller MB, Vestergaaard H, Bergmann OJ, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. Systemic mastocytosis - a systematic review. Dan Med J. 2012,59(3):A Kjær L, Westman M, Riley CH, Høgdall E, Bjerrum OW, Hasselbalch HC. A highly sensitive quantitative real-time PCR assay for determination of mutant JAK2 exon 12 allele burden. PLoS One 2012;7(3):e Magnussen K, Hasselbalch HC, Ullum H, Bjerrum OW. Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sang 2012 [Epub ahead of print]. 7. Skov V, Thomassen M, Riley CH, Jensen MK, Bjerrum OW,Kruse TA, Hasselbalch HC, Larsen TS. Gene expression profiling with principal component analysis depicts the biological continuum from essential thrombocythemia over polycythemia vera to myelofibrosis. Exp Hematol 2012;40(9): Andre publikationer 1. Andersen CL. Øget Livskvalitet Via Cyberspace. Tæt på Kræft Nov;4:14-18 Posters 1. Andersen CL. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. Forskningens Dag, Region Sjælland, Andersen CL. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. Phd.-dag Københavns Universitet Maj 2012, København. 3. Andersen CL. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. MOMED SummerSchool Juni 2012, Hillerød. 4. Andersen CL, McMullin MF, Ejerblad E, Zweegman S, Harrison CN, Fernandes S, Bareford D, Knapper S, Samuelsson J, Löfvenberg E, Linder O, Andreasson B, Ahlstrand E, Jensen MK, Bjerrum OW, Vestergaard H, Larsen H, Klausen TW, Mourits-Andersen T, Hasselbalch H. A Phase II Study of Vorinostat (MK-0683) in Patients with Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2012;120: Andersen CL, McMullin MF, Emanuel RM, Dueck AC, Bareford D, Harrison CN, Hasselbalch H, Knapper S, Geyer HL, Mesa RA. Symptom Burden Among PV and ET Patients Receiving A Novel Histone Deacetylase inhibitor: Findings From a Open-Label Phase II Study. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2012;120: Ranjan A, Penninga E, Jelsig AM, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. Inheritance of the chronic myeloproliferative neoplasms. A systematic review. Clin Genet 2012 [Epub ahead of print]. 9. Skov V, Larsen TS, Thomassen M, Riley CH, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC. Molecular profiling of peripheral blood cells from patients with polycythemia vera and related neoplasms: Identification of deregulated genes of significance for inflammation and immune surveillance. Leuk Res 2012;36(11): Hasselbalch HC. Chronic inflammation as a promoter of mutagenesis in essential thrombocythemia, polycythemia vera and myelofibrosis. Leuk Res 2012 [Epub ahead of print]. Non-Peer-Reviewed 1. Andersen CL. Eosinofili. Best Practice Hæmatologi 2012;3: Brochmann N, Andersen CL, Hasselbalch H. Livskvalitet hos patienter med kronisk myeloproliferativ neoplasi. Best Practice Hæmatologi 2012;5:

7 Kronisk Myeloid Leukæmi Den største organisatoriske begivenhed i Danmark på CML området var nedsættelse af et Fagudvalg for medicinsk behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi under RADS. Udvalget har ved en række møder gennemgået litteraturen vedrørende medicinsk behandling af CML og på baggrund heraf udfærdiget behandlingsvejledninger, der så har været udgangspunkt for et udbud af primærbehandlingen ved CML. Med hensyn til detaljer henvises til behandlingsvejledningen på RADS hjemmeside. Udvalgets konklusion var at de tre registrerede tyrosinkinaseinhibitorer alle med baggrund i foreliggende evidens ville kunne anvendes som primær behandling af debuterende CML i kronisk fase hos de fleste patienter. I enkelte situationer er der belæg for at foretrække et bestemt præparat, og det vil fortsat være muligt. Vi kender ikke resultatet af det efterfølgende udbud endnu. Uanset resultatet må man imødese at en del patienter skifter behandling inden for de første år, enten på grund af utilfredsstillende effekt eller på grund af uacceptable bivirkninger. Dette forhold vil vanskeliggøre monitoreringen af medicinforbruget ved sygdommen. Internationalt har der været forventelig opmærksomhed på modningen af data inden for de store randomiserede undersøgelser af anden generations tyrosinkinaseinhibitorer versus første generation. Observationstiden på ENESTnd og Dasision, som også indbefatter danske patienter, er nu i abstract publiceret form nået op på 3-4 år. Bedømt på surrogatmarkører holder de nye stoffer deres fordelagtige effekt, mens der endnu ikke er signifikant forskel i overall survival. Som noget nyt argumenteres med betydelig styrke for ændring af de succesdefinerende surrogatmarkører. Særligt 3 måneders værdien for molekylært respons tildrager sig interesse, og de nordamerikanske NCN guidelines har allerede adopteret paradigmet. I det mindste formelt set er dette på én gang banebrydende og bekymrende. Det vil betyde at de store Fase 3 undersøgelsers primære endepunkter er forældede, og at patienterne i deres imatinib kontrol-arme ikke længere vil være behandlede i henhold til guidelines. Studiernes resultater vil dermed være mere vanskelige at generalisere. Samtidig er det formentlig sådan at der ikke vil blive gennemført yderligere fase 3 undersøgelser, og at helt basale spørgsmål vedrørende primær behandling af CML ikke længere kan besvares evidensbaseret. Et aspekt som for få år siden slet ikke tildrog sig interesse er muligheden for seponering af behandling hos de bedst responderende patienter. Imidlertid har resultaterne fra det franske STIM studium som proof-of-concept haft stor betydning for den fremadrettede forskningsinteresse. Den omstændighed at 40 procent af selekterede imatinib-behandlede patienter, forudsat dybt molekylært respons og mindst 3 års behandling, kunne ophøre vedvarende med behandling har gjort at der nu inkorporeres stop-strategier i selv firmasponsorerede protokoller. I Danmark forberedes deltagelse i EURO- SKI, som er et akademisk studium sponsoreret af universitetet i Mannheim med betydelig indflydelse fra den nordiske gruppe NCMLSG. Konsoliderende behandling med interferon er fortsat også et varmt emne. NCMLSG s studium NordCML002 citeres ganske flittigt internationalt sammen med det større franske studium, se forrige årsrapport. NCMLSG forbereder nu kombinationsstudier med interferon og dasatinib som primærbehandling og med nilotinib og interferonbehandling som sekundærbehandling, sidstnævnte i samarbejde med HOVON-gruppen. De danske molekylærbiologer har arbejdet energisk med standardisering af BCR-ABL analysen og er på nuværende tidspunkt ganske tæt på helt ensartet procedure. Da laboratorierne samtidig er kalibrerede efter laboratoriet i Mannheim til den internationale skala IS ganske vist på lidt forskellige tidspunkter kan vi snart i Danmark glæde os over en meget ensartet dokumenteret behandlingskvalitet for alle patienter. Kalibreringen er både omstændelig og kostbar, og forhåbentlig findes der snart validerede industrielt fremstillede kalibratorer. Hypereosinofilt syndrom af Christen Lykkegaard Andersen Året 2012 var spændende for gruppen. Katrine Brandt Mortensen afsluttede sit forskningsår ved transplantationsafsnittet 4043 ved Rigshospitalet og har netop indsendt et flot manuskript omkring den eosinofile granulocyts rolle ved kronisk Graft-versus-Host Disease. Titlen er: The Prevalence and Prognostic Value of Concomitant Eosinophilia in Chronic Graft-versus-host Disease after Myeloablative Stem Cell Transplantation. I samarbejde med Forskningsenhenden for Almen Praksis i København er den eosinofiles rolle forsøgt belyst fra en epidemiologisk vinkel ved leddegigt, hæmatologisk kræft og solide tumores. Ved hjælp af et stort datasæt (The Copenhagen Differential Count Study Database CopDiff) er ca individers differentialtællinger undersøgt for eosinofili og de nævnte outcomes. Artikler er netop færdiggjort og vil blive indsendt i marts I samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospiltalet fortsættes studiet Humane Eosinofile Granulocytters Genekspression. Oprenset DNA fra eosinofile granulocytters fra 8 patienter med idiopatisk hypereosinofilt syndrom er ved at blive gen-sekventeret. Vi håber igennem dette studie at blive klogere på, hvad, der driver disse celler i denne sygdom. Systemisk mastocytose Hanne Vestergaard, Ole Weis Bjerrum og Marianne Tang Severinsen Aktiviteter Året indledtes på fornem vis med en fælles publikation i Danish Medical Journal: Systemic mastocytosis a systematic review. Der er en fornemmelse af, at statusartiklen har øget opmærksomheden på sygdommen, idet der flere steder i landet ses af et øget antal henvisninger grundet mastocytose. Håndtering af patienter med systemisk mastocytose kræver en tværfaglig indsats, hvilket arrangeres på forskellig vis i de forskellige regioner, men ofte med de hæmatologiske afdelinger som koordinator for udredning og behandling. I Odense er der etableret et formaliseret, murstensløst mastocytosecenter (MastOUH), der er tilknyttet det europæiske ECNM. MastOUH havde ved udgangen af 2012 havde tilknyttet 85 voksne patienter med systemisk mastocytose, - heraf kun 5 i systemisk behandling. På andre hæmatologiske afdelinger er der etableret et samarbejde mellem forskellige specialafdelinger, og antallet af patienter, der følges på de enkelte afdelinger er forskelligt. Det er svært at komme med et eksakt bud på antallet af patienter med systemisk mastocytse i Danmark af to årsager: 1) der er ikke en central registrering af disse patienter, og 2) diagnosen systemisk mastocytose kræver oftest udførelse af en knoglemarvsundersøgelse, i henhold til WHO kriterierne fra 2008, hvilket ikke udføres systematisk alle steder. Af kommende aktiviteter i DSKMS regi kan nævnes, at der er overvejelser omkring etablering af et dansk register for patienter med mastcellesygdom. Dette register kan give mulighed for yderligere at beskrive mastcellesygdomme og følge de patienter, som for de flestes vedkommende har en god prognose med en kronisk sygdom. Et register vil desuden give mulighed for at samle oplysninger om behandling og forebyggelse som er en vigtig opgave og fremadrettet skabe et grundlag for endnu mere rationel klinisk håndtering. Der er ingen internationale registre for mastcellesygdomme. Der er ikke en dansk patientforening

8 Nordisk samarbejde Indenfor flere andre hæmatologiske emner er der etableret et nordisk samarbejde, og med baggrund i et ønske om et tilsvarende netværk for mastocytoseinteresserede læger, var der et indledende møde i 2010 med Hans Hagglund, Karolinska Instituttet, som initiativtager. I maj måned 2011 afholdtes det første nordiske mastocytosemøde i Stockholm blandt interesserede fra Finland (1), Norge (4), Sverige (12) og Danmark (2). Deltagerne havde forskellig baggrund inden for hæmatologi, dermatologi / allergologi, anæstesi, genetik, patologi og psykologi. Erfaringer med organisation, diagnostik og behandling af mastocytose blev drøftet som grundlag for herefter at planlægge udarbejdelse af Nordiske guidelines. Efterfølgende gik arbejdet imidlertid noget i stå, men der er netop i skrivende stund taget initiativ til et nordisk mastocytosemøde i Odense ultimo januar 2013 med det formål at få klarlagt retningslinierne for nordiske guidelines og få fordelt opgaverne. De nordiske guidelines forventes offentliggjort elektronisk og frit tilgængelige i løbet af Publikationer Systemic mastocytosis a systematic review Christen Lykkegaard Andersen, Thomas Kielsgaard Kristensen, Marianne Tang Severinsen, Michael Boe Møller, Hanne Vestergaard,Olav J. Bergmann, Hans Carl Hasselbalch og Ole Weis Bjerrum. Dan Med J 59/3, March 2012, 1-6. Circulating KIT D816V mutation positive non-mast cells in peripheral blood is characteristic of indolent systemic mastocytosis. Kielsgaard Kristensen, Thomas; Broesby-Olsen, Sigurd; Vestergaard, Hanne; Bindslev-Jensen, Carsten; Møller, Michael Boe Møller. European Journal of Haematology, Vol. 89, Nr. 1, , s Adult-onset systemic mastocytosis in monozygotic twins with KIT D816V and JAK2 V617F mutations. Broesby-Olsen S, Kristensen TK, Møller MB, Bindslev-Jensen C, Vestergaard H. J Allergy Clin Immunol Sep;130(3): Mastocytose - klassifikation, udredning og behandling. Hanne Vestergaard, feb 2012 Mødedeltagelse Hanne Vestergaard ECNM September, Wien Patologigruppen af Signe Ledou Nielsen Medlemmer Overlæge Michael Boe Møller, Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital. Overlæge Birgitte Preiss, Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospita.. Overlæge Henrik Bondo, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Reservelæge Ann Brinch Madelung, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Overlæge Inger Merete Stamp, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Molekylærbiolog Michael Bzorek, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Overlæge Trine Plesner, Patologiafdelingen Århus universitetshospital. Overlæge Henrik Mertz, Patologiafdelingen Aalborg Sygehus. Overlæge Erik Clasen-Linde, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Professor, overlæge Elisabeth Ralfkjær, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Afdelingslæge Lene D. Sjø, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Overlæge Birgitte Ravn Juul, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Overlæge Anne Falensteen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Overlæge Signe Ledou Nielsen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Kommisorium Patologgruppen opererer under Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) med det formål at fremme forskning indenfor patologiske aspekter af kroniske myeloide sygdomme, samt bidrage til ensartet diagnostik af kroniske myeloide sygdomme i henhold til WHO s retningslinier. Møder i 2012 Patologigruppen har ikke afholdt separate møder i Workshop med Jürgen Thiele d juni 2012 i forbindelse med Ph.d projektet: New Histopathological Tools in Essential Thrombocythaemia, Polycythaemia Vera, and Primary Myelofibrosis. A combined morphometric, immunohistochemical and molecular study Deltagere: Ann Madelung, Patologisk afdeling, Næstved Henrik Bondo, Patologisk afdeling, Næstved Inger Stamp, Patologisk afdeling, Næstved Signe Ledou Nielsen, Patologisk afdeling, Herlev Anne Falensteen, Patologisk afdeling, Herlev Helle Knudsen, Patologisk afdeling, Herlev Preben Løvgreen, Patologisk afdeling, Roskilde Mats Ehinger, Patologisk afdeling, Lund, Sverige Hans Hasselbalch, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Nana B. Mortensen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Rasmus Dahl-Sørensen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Jürgen Thiele, tidl. Dept. of Pathology, Köln, Tyskland 14 15

9 Publikationer 2012 Adult-onset systemic mastocytosis in monozygotic twins with KIT D816V and JAK2 V617F mutations. Broesby-Olsen S, Kristensen TK, Møller MB, Bindslev-Jensen C, Vestergaard H. Journal of Allergy and Clinical Immunology (J Allergy Clin Immunol) 2012 Sep;130(3): Systemic mastocytosis is uncommon in KIT D816V mutation positive core-binding factor acute myeloid leukemia. Kristensen T, Preiss B, Broesby-Olsen S, Vestergaard H, Friis L, Møller MB. Leukemia & Lymphoma (Leuk Lymphoma) 2012 Jul;53(7): Circulating KIT D816V mutation-positive non-mast cells in peripheral blood are characteristic of indolent systemic mastocytosis. Kristensen T, Broesby-Olsen S, Vestergaard H, Bindslev-Jensen C, Møller MB European Journal of Haematology (Eur J Haematol) 2012 Jul;89(1):42-6. Systemic mastocytosis - A systematic review. Andersen CL, Kristensen TK, Severinsen MT, Møller MB, Vestergaard H, Bergmann OJ, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. Danish Medical Journal (Dan Med J) 2012 Mar;59(3):A4397. Klinisk database af Christen Lykkegaard Andersen Der henvises i øvrigt til for Kliniske Databasers selvstændige årsrapport. Vi noterer os, at registreringskvaliteten i både 2010 og 2011 på landsplan er over 90%, hvilket er acceptabelt, men samtidigt bemærker vi, at enkelte afdelinger ikke opnår de ønskede 90%. Korttidsmortaliteten efter diagnose (såvel 30 som 180 dage) er sammenlignelig mellem afdelinger og år og er i øvrigt forventelig ganske lav, - 0,7% og 3,5% i 2011, 1,1% og 3,9% i 2010 for henholdsvis 30 og 180- dages mortalitet. Det skal anføres, at de kroniske myeloproliferative neoplasier er kendetegnet ved netop at være kroniske hvorfor kortidsmortalitet sjældent er den væsentlige kliniske udfordring hos disse patienter. Andelen af udførte cytogenetiske og molekylærbiologiske undersøgelser antager ligeså > 90% på landsplan, hvilket afspejler en national tidssvarende strategi i udredningen af disse sygdomme, men som det gælder for registreringskvaliteten bemærker vi, at enkelte afdelinger ikke opnår tilfredsstillende andele. Da 2012 var DSKMS første årsrapport for Kliniske Databaser og kun indeholdt data fra 2 år mener vi, at det er for præmaturt at foretage større kliniske anbefalinger og/eller forslag til kvalitetsforbedringer, men andelen af registreringer og brug af cytogenetik/ molekylærbiologi ved udredning skal overstige 90%, - det vil vi arbejde for. Molekylærbiologi af Niels Pallisgaard Den nationale kliniske molekylærhæmatologiske arbejdsgruppe har i 2012 afholdt et forårs- og efterårsmøde, begge i Odense. Hovedemnerne har været overgang til international skala (IS) for BCR-ABL måling og øget følsomhed i analyserne. Den nationale standardiserede laboratorieprotokol til kvantitativ BCR-ABL målinger er implementeret i næsten alle de udførende laboratorier. Standardisering af kvantitativ JAK2-V617F har ikke de samme udfordringer da de danske laboratorier stort set anvender samme protokol og en kalibrering af analysen afventer resultatet af the europæiske IQ-control studie (Inter-laboratory quality control study) organiseret af COST MPN-EuroNet og hvor Vejle Sygehus er tovholder. CML Danmark har anvendt skalaen K562 ækvivalenter til måling af BCR-ABL af historiske grunde. Dette har fungeret godt, men europæiske rekommandationer og protokoller anvender i stigende grand PCR måling af BCR-ABL som parameter og her angives BCR-ABL niveauet i procent på den internationale skala (IS). Da der er en forskel på gange mellem K562 ækvivalenter og IS kan dette give anledning til forvirring det vil derfor være vigtigt at skifte til IS i Danmark. Vejle Sygehus og Rigshospitalet er ved årsskiftet 2012/13 gået over til afgive BCR-ABL rutinesvar i IS og det forventes at de andre danske laboratorier følger efter i løbet af Den molekylærhæmatologiske arbejdsgruppe overvejer at opdatere den nationale laboratorieprotokol ved at udskifte referencegenet B2M med BCR. Dette referencegen bliver internationalt benyttet i større udstrækning end B2M og det vil give nogle fordele blandt andet en øget mulighed for anvendelse nyligt lancerede kommercielle reference materialer til kalibrering af analysen fra det europæiske Institute of Reference Material and Measurements og fra Asuragen. Vejle Sygehus er med støtte fra Novartis startet et IS standardisering pilotstudie sammen med Rigshospitalet og IHL Aarhus, hvor den nuværende metode (qpcr) sammenlignes med digital PCR (dpcr) og forskellige reference materialer. Baseret på erfaringerne fra pilotstudiet forventes studiet udvidet til et nordisk studie med invitation om deltagelse af laboratorier tilknyttet den nordiske CML gruppe

10 Det blev i 2012 vist at et tidligt behandlingsrespons med et BCR-ABL niveau over eller under 10 %IS ved 3 måneder eller 1 %IS ved 6 måneder er prædiktivt (Early molecular and cytogenetic response is predictive for long-term progression-free and overall survival in chronic myeloid leukemia, Hanfstein B et al (2012) Leukemia) og da dette forventes at indgå i de kommende ELN rekommandationer, bliver laboratoriernes evne til nøjagtigt at måle dette vigtig. Følsomheden i BCR-ABL analyserne ligger for de fleste laboratorier i Danmark typisk på omkring 0,01 %IS (MR4.0). Der vil for flere protokoller være behov for større følsomhed (MR4.5-MR5.0) og for at levere dette rutinemæssigt skal der arbejdes med optimeringen, men dette vil afhænge af lokale forhold og instrumentering. MPN European Leukemia Net (ELN) har i sammenlignet forskellige JAK2 V617F qpcr analyser på forskellige analyseplatforme og har konkluderet (artikel indsendt) at den dansk udviklede analyse ( Larsen assay ) og som anvendes til rutine brug i Danmark anbefales som benchmark analysis. COST MPN-EuroNet (www.mpneuronet.eu) afholdt i 2012 sin femte workshop marts i Belfast og Danmark var vært for 6. workshop, der blev afholdt i Legoland konference center oktober, med Vejle Sygehus som arrangør. Hans Hasselbalch Roskilde, Lasse Kjær, Herlev, Cecilie Rank, Roskilde, og Niels Pallisgaard, Vejle holdt indlæg på disse møder. COST MPN-EuroNet afholdt en europæisk træningsskole Mutation detection in MPN, from Theory to Practice 9-11 maj 2012 i Nîmes, Frankrig hvor der var dansk deltagelse (Lasse Kjær, Herlev, kursist og Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus, forelæser og instruktør). Kurset gentages i maj for maksimalt 10 deltagere og hvor der vil være et antal stipendier til rådighed. I begyndelse af 2012 blev det klart at det europæiske Institute of Reference Material and Measurements af licensmæssige grunde ikke kunne gå ind i udviklingen af et JAK2-V617F reference materiale, der kunne anvendes i det planlagte MPN-EuroNet IQ-control studie. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under MPN-EuroNet med dansk deltagelse (Niels Pallisgaard) der skulle løse denne opgave. Der blev udviklet flere forslag og efter on-site testning på Bio-Rads laboratorium, Paris september blev det besluttet det udviklede materiale fra Vejle Sygehus skulle anvendes. COST MPN-EuroNet lancerede derefter i november 2012 det første europæiske JAK2 V617F kalibrerings- og kvalitetsstudie og hvor der er deltagelse af 25 laboratorier fra 13 europæiske lande og organiseret af Vejle Sygehus i samarbejde med Roskilde Sygehus. Resultaterne er planlagt præsenteret på COST MPN-EuroNet 7. workshop april, Ohrid, Makedonien og på EHA, Stockholm

11

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Bilag til DHS generalforsamling 2014

Bilag til DHS generalforsamling 2014 Bilag til DHS generalforsamling 2014 Indholdsfortegnelse Formandsberetninger... 2 Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS... 2 HæmDMCG... 3 Dansk Lymfomgruppe - DLG... 5 Akut Leukæmigruppen - ALG... 8 Dansk Myelomatose

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Primær Myelofibrose (PMF)

Primær Myelofibrose (PMF) Primær Myelofibrose (PMF) Vejledning for diagnostik, monitorering og behandling Indholdsfortegnelse Definition Forekomst Prognosticering Diagnostiske kriterier (WHO 2008) Primær udredning ved mistanke

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

LyLe har også for første gang haft en stand på en sundhedsmesse i Øksnehallen også i København. (se inde i bladet)

LyLe har også for første gang haft en stand på en sundhedsmesse i Øksnehallen også i København. (se inde i bladet) November 2012 Kære medlem Nu er det blevet efterår med alle de skønne farver i naturen. Derfor disse små billeder rundt på siderne. I dette nummer kan du læse om: Nyheder fra LyLe Kampen for at vende tilbage

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Invitation til Brickless Centre 2011

Invitation til Brickless Centre 2011 Invitation til Brickless Centre 2011 RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har atter fornøjelsen af at invitere til Brickless Centre, som også i år finder sted i Odense. Der vedlægges et foreløbigt program

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Bilag til DHS generalforsamling 2013

Bilag til DHS generalforsamling 2013 Bilag til DHS generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Formandsberetninger... 2 Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS... 2 HæmDMCG... 4 Dansk Lymfomgruppe - DLG... 6 Akut Leukæmigruppen - ALG... 9 Dansk Myelomatose

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere