Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for"

Transkript

1 XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 4 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 6 Genetiksvar fra genetik laboratorier til sygehusafdelingers EPJ og mellem genetik laboratorier Formål Præsentation af genetiske analysesvar på papir og i EPJ Præsentation i journalen Vedrørende Datoer, Referencenumre mv. skal genetisk laboratorium angive Afsnit B: XML Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste XML Testeksempel

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 29. april 2015: Rækkefølgen af ReportStatusCode og ResultStatusCode byttet. 27. april 2015: Der kan angives en NPU-kode i AnalysisCode, for det samlede genetiske analysesvar. Tilhørende NPU-analysenavn kan angives i AnalysisCompleteName. 3

4 Baggrund Alle danske genetik laboratorier sender i dag alle deres svar til EDI modtagere i primærsektoren i form af EDIFACT standarderne MEDRPT i version R0130K til biokemi og R0430P til patologi, eller afgiver papirsvar. Der er derfor udviklet et EDIFACT genetiksvar R0730G til brug i primærsektoren. Erfaringerne med EDIFACT har været så gode at de genbruges i MedComs XML-EPJ projekt, men justeres til sygehusbrug på visse områder. MedComs XML EPJ kommunikations projekt har til formål at tilpasse og genbruge MedComs kommunikationsstander for primærsektoren til kommunikation af de tilsvarende meddelelser internt på sygehuset og mellem sygehuse, det vil sige til kommunikation af henvisninger, epikriser, laboratorieresultater m.v. Standarderne der skal anvendes til sygehusområdet skal fremover være baseret på XML syntaksen, hvor de hidtidige standarder var baseret på UN EDIFACT syntaks og standard. Kommunikation mellem sygehusafdelinger er mere omfattende og kompleks end den der er mellem sygehuse og primærsektoren, hvorfor MedComs kommunikationsstandarder er blevet gennemgået og tilpasset sygehusmiljøet. Tilpasningen er sket gennem en sundhedsfaglig gennemgang af indholdet i de enkelte meddelelser under hensyntagen til den aktuelle og fremtidige brug af meddelelserne. Der er tilføjet en række nye faciliteter så der kan overføres billeder og andre binære elementer samt mulighed for at udnytte Internet teknologien med henvisninger Links til URL Internet sider. "XML-EPJ Kommunikationsprojektet" bygger på eksisterende ITsystemer og tager udgangspunkt i kommunikation mellem de ITsystemer, der benyttes i sundhedssektoren i dag, men justeret til de forventede behov der vil være på sygehusområdet. Nærværende XML genetiksvar, der skal anvendes til XML-EPJ projektet, er i efteråret 2014 gennemgået af en Sundhedsfaglig gruppe bestående af: Overlæge Else Marie Vestergaard, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (formand). Overlæge Lotte Nylandsted Krogh, Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Professor, overlæge Stig Egil Bojesen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital. Molekylærbiolog Inge Søkilde Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Seniorforsker, biokemiker Karen Grønskov, Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet. Biokemiker Peter Henrik Nissen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Biolog Marianne Antonius Jacobsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Souchef Ib Johansen, Medcom. Resultatet af gruppens anbefalinger er indarbejdet i denne XML genetik standard, som også kan ses på MedComs hjemmeside: under fanen XML De gode XML-breve. Det er målsætningen, at XML-EPJ projektet inden udgangen af 2005 resulterer i storskala landsdækkende benyttelse af alle relevante MedCom meddelelser til kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse - i samme omfang som det kendes fra primærsektoren. 4

5 Udarbejdelsen af XML genetiksvaret er i vidt omfang baseret på det indhold der i dag findes i genetiksvaret til praktiserende læger og speciallæger, og det er ved udarbejdelsen af XML versionen sikret at der fremover automatisk kan konverteres til et genetiksvar der er baseret på gældende EDIFACT standard og version. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af: Afsnit A Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en kort gennemgang af formålet med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. udarbejdet en Facitliste for benyttelsen af nærværende XML standard. Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten. Kvalifikatorliste Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier. Testeksempel Afslutningsvis er der henvisning til eksempelfiler med XML-koden for de i Afsnit A viste breve. Dernæst er der anbefalinger og krav til det informationsindhold, der skal sendes og vises for brugeren. anbefalinger og krav til præsentation af dette informationsindhold i journalsystemet. anbefalinger og krav til laboratoriet om medsendte oplysninger i form af koder, kodebetydning og kommentarer. Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af: Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er 5

6 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for XML Genetiksvar XRPT07 6

7 Genetiksvar fra genetik laboratorier til sygehusafdelingers EPJ og mellem genetik laboratorier. 1. Formål Undersøgelse af biologisk materiale fra patienter i forbindelse med sygdomsudredning, behandling og behandlingskontrol udføres på landets laboratorier. Traditionelt er laboratorierne delt op efter det undersøgelsesområde, man beskæftiger sig med, og en række lægelige specialer dækker hvert sit område, herunder: Klinisk kemi og biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, patologi og cervixcytologi samt en række nyere områder som klinisk genetik og klinisk fysiologi. Resultaterne af disse undersøgelser laboratoriesvar - sendes direkte til den praktiserende læge og speciallæge fra det undersøgende laboratorium samt ofte også i kopi til f.eks. sygehusafdeling (ambulatorium). Laboratoriesvarene er meget forskellige i udformning: Således er resultater på kvantitative undersøgelser (blod - urin m.v.) fra klinisk kemi og klinisk immunologi langt overvejende tal, som kan tabelsættes eller præsenteres på skemaform. Klinisk kemi anvender sjældent tolkningsvejledninger på tekstform, dog angives oftest et normalområde for det pågældende resultat. Patologi og cytologi udføres normalt på selvstændige laboratorier. I patologi og cervixcytologi sendes helt overvejende tekstuelle svar, men præsenteret i en form som generelt anvendes af alle patologiafdelinger. Svarene på cervixcytologi fra folkeundersøgelserne er normalt meget korte og kan også egne sig til tabelsætning, hvorimod øvrige patologisvar altid er væsentlig mere uddybende og detaljerede. Genetiske analysesvar er tekstuelle med beskrivelse af analysemetode og resultat. Analogt patologisvarene sendes der en tekstuel konklusion, og er modsat patologisvarene ikke SNOMED diagnoseklassificeret. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (DSMG) har nedsat et informatikudvalg, der har stillet forslag til indholdet af svar fra genetik laboratorierne. Dette forslag er indarbejdet i disse anbefalinger. Det anbefales at der altid sammen med de øvrige laboratorieundersøgelser kan ses, at der er indløbet genetiksvar. Ex. i skemaoversigten eller ved anden markering i oversigtsform. Klinisk mikrobiologi undersøger biologisk materiale for mikroorganismer og resultaterne af undersøgelserne er oftest tekstuelle svar kombineret med resultater i tabelopstilling og en kort tolkningsvejledning. Der er ikke en klar skelnen mellem analyser udført på de forskellige laboratorieområder, så analyser der udføres på den ene type laboratorium i en region, kan udmærket udføres på et andet type laboratorium i naboregionen. 7

8 2. Præsentation af genetiske analysesvar på papir og i EPJ Genetiske analysesvar kan se således ud på papir, hvor et papirsvar har alle oplysningerne omkring afsender og modtager med, samt de kliniske oplysninger der var medsendt i rekvisitionen. Genetisk analysesvar på papir Genetisk analysesvar fra: Aarhus universitetshospital, klinisk genetisk afdeling Prøvenr.: DNA Prøvetagningsdato: Svardato: Undersøgere: Else Marie Vestergaard, Overlæge, PhD Dorte Launholt Lildballe, Ingeniør, PhD Kommentar: NB: DETTE ER EN RETTELSE TIL SVAR AF Rekvirent: Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Kopi svar: Læge Finn Klamer Patient: CPR: Knut Odvar Mosebryggersen Grusgraven Hillerød Analyse: DNA-analyse for Charcot-Marie-Tooth type 1, genpanel Metode: DNA er undersøgt med targeteret MPS vha Nimblegen prober og MiSeq sekventering med en sekventeringsdybde>30. Sekvensvariationer i alle transcripter er undersøgt i kodende exons og intron/exon-overgange (10bp) (reference-genom GRCh37). Gener: PMP22, MPZ, GJB1, NEFL, GDAP1, FBLN5, ARHGEF10, CTDP1, LITAF, EGR2, MTMR2, SBF2, SH3TC2, NDRG1, PRX, HK1, FGD4, FIG4, SOX10, DNM2, YARS, INF2, KARS, PLEKHG5, HOXD10 Exons med sekventeringsdybde<30: INF2(Chr14: ); LITAF(Chr16: ). Prævemateriale: 9 ml EDTA-blod Intern reference: Fam.nr.: Kliniske oplysninger/indikation: Klinisk CMT. Ikke genetisk bekræftet. Præsentationen i journalen sker normalt altid på: a. tabelform på et generelt fælles laboratoriekort, hvor alle forskellige typer laboratoriesvar kan vises, samt også i: b. en særlig genetik side i EPJ hvor alle oplysninger vises Konklusion: Der er påvist en kendt nonsense mutation, c.2860[c>t]; (p.r954*), i SH3TC2-genet i homozygot form. Mutationen er en kendt patogen mutation forbundet med CMT type 4C (Lupski et al.; 2010). Fundet bekræfter den kliniske diagnose CMT. CMT4A nedarves autosomal recessivt. Der er mulighed for bærerdiagnostik i familien. Resultat: SH3TC2 [NM_ ]: c.2860[c>t]; [C>T]. 8

9 3. Præsentation i journalen a) Svaroversigt i laboratorieskema Tabelsætning af genetiske analysesvar i patientens laboratorieskema. Vises svaret i en tabelopsætning skal følgende oplysninger som minimum vises: I EPJ systemets Labskema kan genetik præsenteres således: OBS det er kun en markering af at undersøgelsesresultat foreligger. Hovedsvaret ses ved markering på resultatfeltet der skifter over til Patologisiden/Mikrobiologisiden/Genetiksiden. Type teksten :PATO teksten fremkommer automatisk ved at det er et XRPT04 svar, MIKRO-teksten fremkommer ved at det er et XRPT02 svar, GEN-teksten fremkommer ved at det er et XRPT07 svar. Afsender og modtager vises ikke i skemaversionen Man skal kunne bladre eller scrolle mellem forskellige skemaer. Patient ID m.v. vises ikke i skemaversion, kun skal det fremgå af skemahovedet ex. Således: CPR: , Pt. Navn: Nancy Ann Berggren Kontakttype: Indlagt Afdeling: , C2. Prøvedato Prøvetid 06:30 12:12 18:52 17: Laboratoriets prøvenr./ undersøgelsesnr Bemærkning til rekv KKA KKA GEN CYTO Type Hæmoglobin;B mmol/l 8,0 11,0 9,0 MCV;B Fl SR;B Thrombocytter;B 10E9/l Leukocytter;B 10E9/l 3,0 9,0 6,7 7,9 TSH;S arb.enh 1,0 4,0 3,2 T3,total;S Xxxxx xxxxx Xxxxx AFBES T4,total;S Xxxxx xxxxx Xxxxx AFBES ALAT;S U/l Bas.fosfatase;P U/l Creatinin;P mol/l *****

10 Cholesterol;P mmol/l 4,0 7,7 6,9 a CRP;P mg/l <=10 <5 CMV Ab;S EKG12 Blodtype Cervixcytologi Genetik KOMM c FORM b TAGET GEN i.a. y Når svaret er kodificeret efter NPU-klassifikationen vises analysens kortnavn ud for resultatet GEN som analysenavn, ellers angives Genetik som analysenavn. b) Komplet svar Genetisk analysesvar på patientens Genetikside CPR: , Pt. Navn: Nancy Ann Berggren Kontakttype: Indlagt Afdeling: , C2. Genetisk analysesvar fra: Aarhus universitetshospital, klinisk genetisk afdeling Prøvenr.: DNA Prøvetagningsdato: Svardato: Undersøgere: Else Marie Vestergaard, Overlæge, PhD Dorte Launholt Lildballe, Ingeniør, PhD Rekvirent: Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Kopi svar: Læge Finn Klamer Patient: CPR: Navn: Knut Odvar Mosebryggersen Analyse: DNA-analyse for Charcot-Marie-Tooth type 1, genpanel Konklusion: Der er påvist en kendt nonsense mutation, c.2860[c>t]; (p.r954*), i SH3TC2-genet i homozygot form. Mutationen er en kendt patogen mutation forbundet med CMT type 4C (Lupski et al.; 2010). Fundet bekræfter den kliniske diagnose CMT. CMT4A nedarves autosomal recessivt. Der er mulighed for bærerdiagnostik i familien. Resultat: SH3TC2 [NM_ ]: c.2860[c>t]; [C>T]. Kommentar: NB:DETTE ER EN RETTELSE TIL SVAR AF Metode: DNA er undersøgt med targeteret MPS vha Nimblegen prober og MiSeq sekventering med en sekventeringsdybde>30. Sekvensvariationer i alle transcripter er undersøgt i kodende exons og intron/exon-overgange (10bp) (reference-genom GRCh37). Gener: PMP22, MPZ, GJB1, NEFL, GDAP1, FBLN5, ARHGEF10, CTDP1, LITAF, EGR2, MTMR2, SBF2, SH3TC2, NDRG1, PRX, HK1, FGD4, FIG4, SOX10, DNM2, YARS, INF2, KARS, PLEKHG5, HOXD10 Exons med sekventeringsdybde<30: INF2(Chr14: ); LITAF(Chr16: ). Prøvemateriale: 9 ml EDTA-blod Intern reference: Fam.nr.:

11 Kliniske oplysninger/indikation: Klinisk CMT. Ikke genetisk bekræftet. Præsentationen i journalen af selve svaret skal ske i den viste rækkefølge. Alle overskrifterne i den kliniske del af svaret medsendes, og vises som overskrifter. 11

12 4. Vedrørende Datoer, Referencenumre mv. skal det genetiske laboratorium angive: Intern reference: Eventuel henvisning til familienummer for sygdomsfamilien. Undersøgere: Navne på de to primære undersøgere (læge, tekniker, bioanalytiker, etc.), i de dertil fastlagte datafelter, samt gerne initialer og titler. Rekvirent: Praksisnavn, adresse og rekvirentnavn. Analysemetode: Beskriver hvordan analysering er foretaget, for hvert enkelt materiale, en gruppe af materialer eller for alle materialer. Resultat: Resultat(er) er tekstbaseret, der kan angives for hvert enkelt materiale, en gruppe af materialer eller for alle materialer. Patient: CPR-nummer og navn Konklusion: Der kan angives en samlet konklusion for rekvisitionen. Pårørende: CPR-nummer og navn, hvis patienten er et barn. Undersøgelsesnummer: Undersøgelsesnummer som anvendt ved den initiale mærkning af materialerne på genetisk laboratorium. Materiale: Materialetype (også kaldet prøvekarakteristik). Prøvetagningsdato: Prøvetagningsdato og evt. klokkeslæt (der for en indsendt prøve er identisk med rekvisitionstidspunkt). Ved prøvetagning i ambulatorium angives dette prøvetagningstidspunkt. Ved udtag fra fryser angivet dette nye prøvetagningstidspunkt (og altså ikke prøvetagningstidspunktet for den oprindelige nedfrosne prøve). Besvarelsesdato: Dato og klokkeslæt for svartidspunkt, også for foreløbige, rettede og supplerende svar Kliniske oplysninger: Oplysninger der er angivet af rekvirenten, og kan være inkl. indikation. Skal kun vises hos kopimodtagere. Når rekvisitionen samlet set er færdigbesvaret, angives dette med status komplet_svar, alternativt angives del_svar. Sendes en delmængde af rekvisitionen videre til andet laboratorium der svarer direkte til svarmodtageren, skal der angives at svaret er komplet. Ved forsendelse af sendeprøver til andet laboratorium, der selv svarer ud til rekvirenten, og man ved at dette svar bliver papirbaseret, da bør man sendes status svar_endeligt i stedet for den normale status svar_midlertidigt, og evt. ændre resultatet fra Send:SSI til PapirSSI. Generelt anbefales det journalsystemet / rekvirerings-svarsystemet: Overskrift: Her beskrives den bestilte analyse, for hvert enkelt materiale, en gruppe af materialer eller for alle materialer. Det kan fx være et bestilt panel. Reference: Eventuel beskrivelse af reference sekvens. At alle de nævnte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) gerne i samme form (format) som beskrevet. Dog anbefales det altid at undlade at vise titler (f.eks. KOPIMODTAGER, Pårørende, Konklusion ) såfremt der ikke er medsendt tilsvarende data. 12

13 At rettede svar fremkommer som komplette nye svar, men med tydelig fremhævet: Rettet svar, erstatter tidl. fremsendte på dette undersøgelsesnummer. Rettet svar overskriver tidligere svar, som dog ikke må slettes i journalsystemet, men skal kunne vises efter anmodning i en særlig funktion. At kliniske oplysninger ikke skal vises hvis svarmodtager er samme som rekvirent, men de vises altid hos kopimodtager. At alle undersøgelser, der har samme prøvetagningstidspunkt, kan placeres i samme søjle i skemapræsentationen. At rækkefølgen af oplysninger i præsentationen altid følger forslaget. At ledetekster der er vist med kursiv ikke er medsendt for de demografiske data, men skal vises når der er data i de pågældende felter. Øvrige overskrifter medsendes. At overskrifter markeres med fed font. 13

14 Afsnit B XML Facitliste XML Genetiksvar XRPT07 14

15 XML Facitliste Det gode XML Genetiksvar, XRPT07 Version XR0730G XML-Facitlisten består af følgende objekter: Emessage (Kuvert) o Envelope (KuvertData) Sent (Dato) o GeneticsReport (Genetiksvar) Letter (BrevData) Authorisation (Dato) Sender (Afsender) Examinator (Undersøgere) Receiver (Modtager) Physician (Rekvirerende læge) CCReceiver (KopiModtager) Physician (Kopimodtagerperson) Patient (Patient) Consent (Samtykke) Relative (Pårørende) RequisitionInformation (Rekvisitionsinformation) SamplingDateTime (Prøvetagningstid) SampleReceivedDateTime (Prøve modtaget) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) o BIN LaboratoryResults (Laboratorieresultat) GeneralResultInformation (Generel information) o ResultDateTime (Dato) CodedFormat (Kodede svar) o Sample (Prøve) max. x 100 TableFormat (Tabelsvar) o AnalysisCode (NPU-kode) o AnalysisCompleteName (NPUanalysenavn) o ResultHeadline (Analysenavn) TextualFormat (Tekstsvar) o AnalysisHeadline (Overskrift) o InternalReference (Intern reference) o GenomeReference (gen reference) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN o AnalysisMethod (Analysemetode) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN o AnalysisResults (Analyseresultat) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN o Conclusion (Konklusion) o Comments (Kommentarer) Objekterne er kun vist én gang men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max. x 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttes i Facitlisten. 15

16 Feltdef, som angiver antallet af karakterer som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som Mandatory. b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG, som viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG, som viser XML element navnet. XML DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 16

17 XML Facitliste XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <Emessage> <Emessage> Namespace: <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier > <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmod ning</acknowledgementcode> KVA M KUVKVIT <AcknowledgementC ode></acknowledge mentcode> </Envelope> M </Envelope> <GeneticsReport> M <GeneticsReport> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier > <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></Ver sioncode> <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistic alcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></St atisticalcode> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT07). StatisticalCode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. 17

18 XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> Time M BrevDannetTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode> KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeC TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. ode> </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANI dentifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EA NIdentifier> <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier > <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ide ntifiercode> <OrganisationName>Afsenders_organisation</Orga nisationname> KVA KODE <IdentifierCode></Ide ntifiercode> an..35 M AfsOrg <OrganisationName> </OrganisationName> EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelingseller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Fyns Amt, OUH". 18

19 XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialo mraade</departmentname> an..35 AfsAfdTitel <DepartmentName>< /DepartmentName> DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</U nitname> <MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_sp eciale</medicalspecialitycode> <Examinator> <PersonName>Afsender_mikroskopoer_Name</Per soninitials> <PersonTitle>Afsender_mikroskopoer_Title</Person Title> <PersonInitials>Afsender_mikroskopoer_Initials</Pe rsoninitials> </Examinator> <FromLabIdentifier>Afsenders_lab_forkortelse</Fro mlabidentifier> an..35 AfsAfsnitNavn <UnitName></UnitNa me> KVA AFSSPEC <MedicalSpecialityCo de></medicalspecialit ycode> an..35 an..35 an..17 M UndersoegerN avnafs UndersoegerTi telafs UndersoegerID Afs <Examinator> <PersonName></Per sonname> <PersonTitle></Perso ntitle> <PersonInitials></Per soninitials> </Examinator> an..3 M FraLabFork <FromLabIdentifier>< /FromLabIdentifier> </Sender> M </Sender> <Receiver> M <Receiver> <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANI dentifier> an..35 M ModtLok <EANIdentifier></EA NIdentifier> <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M ModtID <Identifier></Identifier > fysioterapeutklinikker. UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune. MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Skal udfyldes, men er medicinsk speciale ikke kendt /ikke relevant benyttes kvalifikatoren "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. PersonName er navn anvendt af afsenderen til at identificere de personer på genetikafdelingen som har undersøgt /godkendt undersøgelsen. Navn eller initialer skal altid vises i svaret. Kendes kun initial og ikke navn sendes en underscore. PersonTitle er titel anvendt af afsenderen til at identificere de personer på genetikafdelingen som har undersøgt /godkendt undersøgelsen. PersonInitials er initialer anvendt af afsenderen til at identificere de personer på genetikafdelingen som har undersøgt /godkendt undersøgelsen. Navn eller initialer skal altid vises i svaret. FromLabIdentifier er laboratorieforkortelsen for eget laboratorium. Laboratorieforkortelsen kan hentes fra Medcoms hjemmeside. EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. 19

20 XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Iden tifiercode> KVA KODE <IdentifierCode></Ide ntifiercode> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis <OrganisationName>Modtagers_organisation</Orga nisationname> <DepartmentName>Modtagers_afdeling</Departme ntname> an..35 ModtOrg <OrganisationName> </OrganisationName> an..35 ModtAfdTitel <DepartmentName>< /DepartmentName> <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> an..35 ModtAfsNavn <UnitName></UnitNa me> <StreetName>Modtagers_adresse</StreetName> an..35 ModtAdr <StreetName></Stree tname> <SubUrbName>Modtagers_bostednavn</SubUrbNa an..35 ModtStedNavn <SubUrbName></Su me> burbname> <DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName> an..35 ModtBy <DistrictName></Dist rictname> <PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</Post an..9 ModtPost <PostCodeIdentifier> CodeIdentifier> </PostCodeIdentifier> <Physician> <Physician> <PersonInitials>Modtagers_kontakt_persons_initiale an..17 M LaegeIDModt <PersonInitials></Per r</personinitials> soninitials> </Physician> </Physician> </Receiver> M </Receiver> <CCReceiver> <CCReceiver> <Identifier>Kopimodtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M KopiModtID <Identifier></Identifier > sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. StreetName er modtagers primære adresse. SubUrbName er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks.: Mullerup i adressen Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse. PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære adresse. PersonInitials er initialer, nummer eller lign. anvendt af afsenderen til at identificere den enkelte læge i typisk flermandspraksis eller til at identificere underafdelinger eks. overlæger på sygehusafdelinger. PersonInitials er altid de samme oplysninger som er medsendt i rekvisitionen fra rekvirenten. Identifier er kopimodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor. 20

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT04 Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport 01.01.2004 Revideret 01.01.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML patologisvar VersionCode: XR0430P TypeCode: XRPT04 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 XRPT01 Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML biokemi og immunologisvar VersionCode: XR0130K

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 XRPT05 Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML nye mikrobiologisvar VersionCode: XR0531M TypeCode: XRPT05 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016 Tilbagesvar For PL-lægesystemer MedCom introdag 25. april 2016 2 Tilbagesvar Hvorfor? Har Ib fortalt om Hvornår kaldes reminder server (webservice kald)? Nye versioner af standarderne. Hvad skal der laves

Læs mere

XRPT03. XML Cervixcytologisvar. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. CervixcytologyReport Revideret

XRPT03. XML Cervixcytologisvar. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. CervixcytologyReport Revideret XRPT03 Det gode XML Cervixcytologisvar CervixcytologyReport 01.01.2004 Revideret 27.04.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Cervixcytologisvar VersionCode: XR0331P TypeCode: XRPT03

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015 Projekt Tilbagesvar Leverandørmøde 10/3-2015 Status på modtagelse og svar Modtagelse på laboratorium Rekvisition 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Modtager rekvisition og prøvemateriale (NPN) Rekvirents rekvisitionsnummer

Læs mere

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT04 Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport 28.03.2012 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML patologisvar VersionCode: XR0432P TypeCode: XRPT04 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for EQ03 en gode ML Patologirekvisition Pathologyequest 01.01.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og ML acitliste for ML patologirekvisition VersionCode: Q0330P ypecode: EQ03 1 2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:...

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 X00 XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 MedComs XML-sygehusbreve... 6 XML syntaksregler... 9 OIO Offentlig Information Online...

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport Revideret

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport Revideret XRPT01 Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML biokemi og immunologisvar VersionCode: XR0131K

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar - Røntgen MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar Røntgen 1. Velkomst, praktisk, præsentation 2. Baggrund for Opfølgning af parakliniske undersøgelser 3. Løsningsmodel, hvad skal lægepraksis kunne.

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Tilbagesvar For LAB-systemer. MedCom 3 oktober 2016

Tilbagesvar For LAB-systemer. MedCom 3 oktober 2016 Tilbagesvar For LAB-systemer MedCom 3 oktober 2016 2 Tilbagesvar 1. Velkomst præsentation, praktisk. 2. Baggrund for laboratorietilbagesvar, forventet udbytte 3. Løsningen sådan virker den. 4. Standarderne

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Løsning funktion og opgaver for de respektive parter

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Løsning funktion og opgaver for de respektive parter PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Løsning funktion og opgaver for de respektive parter Ib Johansen, 06.11.2015 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport Revideret

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport Revideret XRPT05 Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML nye mikrobiologisvar VersionCode: XR0532M TypeCode:

Læs mere

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer Til Lægesystemleverandører For opgaver 2013 er der under punkt 6 Labpakke disse opgaver: 6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter a Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder b Nationale

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

XRPT05 mapping guide MiBa - DK

XRPT05 mapping guide MiBa - DK guide MiBa - DK 1 (11) Indhold 1 Introduktion...3 2 Mapning 4 2.1 Header... 4 2.2 Resultat... 4 2.2.1 Dyrkning... 4 2.2.2 Analyse... 4 2.3 Kommentarer... 4 2.4 Mapningstabel... 5 3 Dokumenthistorik...8

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang.

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang. WebReq-brugermøde 05.09.2012 DAGSORDEN: 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne, kortnavne indføres ved decemberreleasen 2012, Laboratoriesvarportalen - ny brugergruppe. 3.

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS15 Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse VersionCode:

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges?

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? Primær sektoren hvad er nået? XML EPJ Kommunikations projektet MedComs SUP Projekt MedCom her går det godt 1768 almene praksis - 81% 365 spec.lægepraksis

Læs mere

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for:

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: XDIS15 Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: Det gode kommune afslutningsnotat VersionCode: XD1530L TypeCode: XDIS15 Namespace:

Læs mere

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret XDIS02 Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter 01.06.2004 Revideret 06.09.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Ambulantepikrise VersionCode: XD0233L TypeCode: XDIS02

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag

Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6-laboratorieprojekterne i 2008 En række af MedComs projekter blev ikke endeligt gennemført i MedCom5-perioden 2006-2007. Styregruppen

Læs mere

MedCom 7 Laboratoriemedicin Workshop C

MedCom 7 Laboratoriemedicin Workshop C MedCom Danish Centre for Health Telematics MedCom 7 Workshop C 1. Velkomst, baggrund for mødet, præsentation af deltagerne. 2. Projekterne i denne gruppe. Kort gennemgang af delprojekterne og hvad de indeholder.

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 med følgende ændringer: 1.U N33 - Label Teksten er ændret til DIAGOSTISKE PRØVER Biologisk stof, kategori B 2.Side nummerering & små rettelser a. Normal

Læs mere

Praktiserende tandlæger

Praktiserende tandlæger Praktiserende tandlæger Hvad skal de kunne af MedCom meddelelser jf. ny overenskomst. 27. april 2014, MedCom Ib Johansen Baggrund I seneste overenskomst mellem RLTN og Dansk Tandlægeforening er der aftalt

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere