Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for"

Transkript

1 XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 4 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 6 Genetiksvar fra genetik laboratorier til sygehusafdelingers EPJ og mellem genetik laboratorier Formål Præsentation af genetiske analysesvar på papir og i EPJ Præsentation i journalen Vedrørende Datoer, Referencenumre mv. skal genetisk laboratorium angive Afsnit B: XML Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste XML Testeksempel

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 29. april 2015: Rækkefølgen af ReportStatusCode og ResultStatusCode byttet. 27. april 2015: Der kan angives en NPU-kode i AnalysisCode, for det samlede genetiske analysesvar. Tilhørende NPU-analysenavn kan angives i AnalysisCompleteName. 3

4 Baggrund Alle danske genetik laboratorier sender i dag alle deres svar til EDI modtagere i primærsektoren i form af EDIFACT standarderne MEDRPT i version R0130K til biokemi og R0430P til patologi, eller afgiver papirsvar. Der er derfor udviklet et EDIFACT genetiksvar R0730G til brug i primærsektoren. Erfaringerne med EDIFACT har været så gode at de genbruges i MedComs XML-EPJ projekt, men justeres til sygehusbrug på visse områder. MedComs XML EPJ kommunikations projekt har til formål at tilpasse og genbruge MedComs kommunikationsstander for primærsektoren til kommunikation af de tilsvarende meddelelser internt på sygehuset og mellem sygehuse, det vil sige til kommunikation af henvisninger, epikriser, laboratorieresultater m.v. Standarderne der skal anvendes til sygehusområdet skal fremover være baseret på XML syntaksen, hvor de hidtidige standarder var baseret på UN EDIFACT syntaks og standard. Kommunikation mellem sygehusafdelinger er mere omfattende og kompleks end den der er mellem sygehuse og primærsektoren, hvorfor MedComs kommunikationsstandarder er blevet gennemgået og tilpasset sygehusmiljøet. Tilpasningen er sket gennem en sundhedsfaglig gennemgang af indholdet i de enkelte meddelelser under hensyntagen til den aktuelle og fremtidige brug af meddelelserne. Der er tilføjet en række nye faciliteter så der kan overføres billeder og andre binære elementer samt mulighed for at udnytte Internet teknologien med henvisninger Links til URL Internet sider. "XML-EPJ Kommunikationsprojektet" bygger på eksisterende ITsystemer og tager udgangspunkt i kommunikation mellem de ITsystemer, der benyttes i sundhedssektoren i dag, men justeret til de forventede behov der vil være på sygehusområdet. Nærværende XML genetiksvar, der skal anvendes til XML-EPJ projektet, er i efteråret 2014 gennemgået af en Sundhedsfaglig gruppe bestående af: Overlæge Else Marie Vestergaard, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (formand). Overlæge Lotte Nylandsted Krogh, Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Professor, overlæge Stig Egil Bojesen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital. Molekylærbiolog Inge Søkilde Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Seniorforsker, biokemiker Karen Grønskov, Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet. Biokemiker Peter Henrik Nissen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Biolog Marianne Antonius Jacobsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Souchef Ib Johansen, Medcom. Resultatet af gruppens anbefalinger er indarbejdet i denne XML genetik standard, som også kan ses på MedComs hjemmeside: under fanen XML De gode XML-breve. Det er målsætningen, at XML-EPJ projektet inden udgangen af 2005 resulterer i storskala landsdækkende benyttelse af alle relevante MedCom meddelelser til kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse - i samme omfang som det kendes fra primærsektoren. 4

5 Udarbejdelsen af XML genetiksvaret er i vidt omfang baseret på det indhold der i dag findes i genetiksvaret til praktiserende læger og speciallæger, og det er ved udarbejdelsen af XML versionen sikret at der fremover automatisk kan konverteres til et genetiksvar der er baseret på gældende EDIFACT standard og version. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af: Afsnit A Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en kort gennemgang af formålet med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. udarbejdet en Facitliste for benyttelsen af nærværende XML standard. Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten. Kvalifikatorliste Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier. Testeksempel Afslutningsvis er der henvisning til eksempelfiler med XML-koden for de i Afsnit A viste breve. Dernæst er der anbefalinger og krav til det informationsindhold, der skal sendes og vises for brugeren. anbefalinger og krav til præsentation af dette informationsindhold i journalsystemet. anbefalinger og krav til laboratoriet om medsendte oplysninger i form af koder, kodebetydning og kommentarer. Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af: Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er 5

6 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for XML Genetiksvar XRPT07 6

7 Genetiksvar fra genetik laboratorier til sygehusafdelingers EPJ og mellem genetik laboratorier. 1. Formål Undersøgelse af biologisk materiale fra patienter i forbindelse med sygdomsudredning, behandling og behandlingskontrol udføres på landets laboratorier. Traditionelt er laboratorierne delt op efter det undersøgelsesområde, man beskæftiger sig med, og en række lægelige specialer dækker hvert sit område, herunder: Klinisk kemi og biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, patologi og cervixcytologi samt en række nyere områder som klinisk genetik og klinisk fysiologi. Resultaterne af disse undersøgelser laboratoriesvar - sendes direkte til den praktiserende læge og speciallæge fra det undersøgende laboratorium samt ofte også i kopi til f.eks. sygehusafdeling (ambulatorium). Laboratoriesvarene er meget forskellige i udformning: Således er resultater på kvantitative undersøgelser (blod - urin m.v.) fra klinisk kemi og klinisk immunologi langt overvejende tal, som kan tabelsættes eller præsenteres på skemaform. Klinisk kemi anvender sjældent tolkningsvejledninger på tekstform, dog angives oftest et normalområde for det pågældende resultat. Patologi og cytologi udføres normalt på selvstændige laboratorier. I patologi og cervixcytologi sendes helt overvejende tekstuelle svar, men præsenteret i en form som generelt anvendes af alle patologiafdelinger. Svarene på cervixcytologi fra folkeundersøgelserne er normalt meget korte og kan også egne sig til tabelsætning, hvorimod øvrige patologisvar altid er væsentlig mere uddybende og detaljerede. Genetiske analysesvar er tekstuelle med beskrivelse af analysemetode og resultat. Analogt patologisvarene sendes der en tekstuel konklusion, og er modsat patologisvarene ikke SNOMED diagnoseklassificeret. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (DSMG) har nedsat et informatikudvalg, der har stillet forslag til indholdet af svar fra genetik laboratorierne. Dette forslag er indarbejdet i disse anbefalinger. Det anbefales at der altid sammen med de øvrige laboratorieundersøgelser kan ses, at der er indløbet genetiksvar. Ex. i skemaoversigten eller ved anden markering i oversigtsform. Klinisk mikrobiologi undersøger biologisk materiale for mikroorganismer og resultaterne af undersøgelserne er oftest tekstuelle svar kombineret med resultater i tabelopstilling og en kort tolkningsvejledning. Der er ikke en klar skelnen mellem analyser udført på de forskellige laboratorieområder, så analyser der udføres på den ene type laboratorium i en region, kan udmærket udføres på et andet type laboratorium i naboregionen. 7

8 2. Præsentation af genetiske analysesvar på papir og i EPJ Genetiske analysesvar kan se således ud på papir, hvor et papirsvar har alle oplysningerne omkring afsender og modtager med, samt de kliniske oplysninger der var medsendt i rekvisitionen. Genetisk analysesvar på papir Genetisk analysesvar fra: Aarhus universitetshospital, klinisk genetisk afdeling Prøvenr.: DNA Prøvetagningsdato: Svardato: Undersøgere: Else Marie Vestergaard, Overlæge, PhD Dorte Launholt Lildballe, Ingeniør, PhD Kommentar: NB: DETTE ER EN RETTELSE TIL SVAR AF Rekvirent: Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Kopi svar: Læge Finn Klamer Patient: CPR: Knut Odvar Mosebryggersen Grusgraven Hillerød Analyse: DNA-analyse for Charcot-Marie-Tooth type 1, genpanel Metode: DNA er undersøgt med targeteret MPS vha Nimblegen prober og MiSeq sekventering med en sekventeringsdybde>30. Sekvensvariationer i alle transcripter er undersøgt i kodende exons og intron/exon-overgange (10bp) (reference-genom GRCh37). Gener: PMP22, MPZ, GJB1, NEFL, GDAP1, FBLN5, ARHGEF10, CTDP1, LITAF, EGR2, MTMR2, SBF2, SH3TC2, NDRG1, PRX, HK1, FGD4, FIG4, SOX10, DNM2, YARS, INF2, KARS, PLEKHG5, HOXD10 Exons med sekventeringsdybde<30: INF2(Chr14: ); LITAF(Chr16: ). Prævemateriale: 9 ml EDTA-blod Intern reference: Fam.nr.: Kliniske oplysninger/indikation: Klinisk CMT. Ikke genetisk bekræftet. Præsentationen i journalen sker normalt altid på: a. tabelform på et generelt fælles laboratoriekort, hvor alle forskellige typer laboratoriesvar kan vises, samt også i: b. en særlig genetik side i EPJ hvor alle oplysninger vises Konklusion: Der er påvist en kendt nonsense mutation, c.2860[c>t]; (p.r954*), i SH3TC2-genet i homozygot form. Mutationen er en kendt patogen mutation forbundet med CMT type 4C (Lupski et al.; 2010). Fundet bekræfter den kliniske diagnose CMT. CMT4A nedarves autosomal recessivt. Der er mulighed for bærerdiagnostik i familien. Resultat: SH3TC2 [NM_ ]: c.2860[c>t]; [C>T]. 8

9 3. Præsentation i journalen a) Svaroversigt i laboratorieskema Tabelsætning af genetiske analysesvar i patientens laboratorieskema. Vises svaret i en tabelopsætning skal følgende oplysninger som minimum vises: I EPJ systemets Labskema kan genetik præsenteres således: OBS det er kun en markering af at undersøgelsesresultat foreligger. Hovedsvaret ses ved markering på resultatfeltet der skifter over til Patologisiden/Mikrobiologisiden/Genetiksiden. Type teksten :PATO teksten fremkommer automatisk ved at det er et XRPT04 svar, MIKRO-teksten fremkommer ved at det er et XRPT02 svar, GEN-teksten fremkommer ved at det er et XRPT07 svar. Afsender og modtager vises ikke i skemaversionen Man skal kunne bladre eller scrolle mellem forskellige skemaer. Patient ID m.v. vises ikke i skemaversion, kun skal det fremgå af skemahovedet ex. Således: CPR: , Pt. Navn: Nancy Ann Berggren Kontakttype: Indlagt Afdeling: , C2. Prøvedato Prøvetid 06:30 12:12 18:52 17: Laboratoriets prøvenr./ undersøgelsesnr Bemærkning til rekv KKA KKA GEN CYTO Type Hæmoglobin;B mmol/l 8,0 11,0 9,0 MCV;B Fl SR;B Thrombocytter;B 10E9/l Leukocytter;B 10E9/l 3,0 9,0 6,7 7,9 TSH;S arb.enh 1,0 4,0 3,2 T3,total;S Xxxxx xxxxx Xxxxx AFBES T4,total;S Xxxxx xxxxx Xxxxx AFBES ALAT;S U/l Bas.fosfatase;P U/l Creatinin;P mol/l *****

10 Cholesterol;P mmol/l 4,0 7,7 6,9 a CRP;P mg/l <=10 <5 CMV Ab;S EKG12 Blodtype Cervixcytologi Genetik KOMM c FORM b TAGET GEN i.a. y Når svaret er kodificeret efter NPU-klassifikationen vises analysens kortnavn ud for resultatet GEN som analysenavn, ellers angives Genetik som analysenavn. b) Komplet svar Genetisk analysesvar på patientens Genetikside CPR: , Pt. Navn: Nancy Ann Berggren Kontakttype: Indlagt Afdeling: , C2. Genetisk analysesvar fra: Aarhus universitetshospital, klinisk genetisk afdeling Prøvenr.: DNA Prøvetagningsdato: Svardato: Undersøgere: Else Marie Vestergaard, Overlæge, PhD Dorte Launholt Lildballe, Ingeniør, PhD Rekvirent: Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Kopi svar: Læge Finn Klamer Patient: CPR: Navn: Knut Odvar Mosebryggersen Analyse: DNA-analyse for Charcot-Marie-Tooth type 1, genpanel Konklusion: Der er påvist en kendt nonsense mutation, c.2860[c>t]; (p.r954*), i SH3TC2-genet i homozygot form. Mutationen er en kendt patogen mutation forbundet med CMT type 4C (Lupski et al.; 2010). Fundet bekræfter den kliniske diagnose CMT. CMT4A nedarves autosomal recessivt. Der er mulighed for bærerdiagnostik i familien. Resultat: SH3TC2 [NM_ ]: c.2860[c>t]; [C>T]. Kommentar: NB:DETTE ER EN RETTELSE TIL SVAR AF Metode: DNA er undersøgt med targeteret MPS vha Nimblegen prober og MiSeq sekventering med en sekventeringsdybde>30. Sekvensvariationer i alle transcripter er undersøgt i kodende exons og intron/exon-overgange (10bp) (reference-genom GRCh37). Gener: PMP22, MPZ, GJB1, NEFL, GDAP1, FBLN5, ARHGEF10, CTDP1, LITAF, EGR2, MTMR2, SBF2, SH3TC2, NDRG1, PRX, HK1, FGD4, FIG4, SOX10, DNM2, YARS, INF2, KARS, PLEKHG5, HOXD10 Exons med sekventeringsdybde<30: INF2(Chr14: ); LITAF(Chr16: ). Prøvemateriale: 9 ml EDTA-blod Intern reference: Fam.nr.:

11 Kliniske oplysninger/indikation: Klinisk CMT. Ikke genetisk bekræftet. Præsentationen i journalen af selve svaret skal ske i den viste rækkefølge. Alle overskrifterne i den kliniske del af svaret medsendes, og vises som overskrifter. 11

12 4. Vedrørende Datoer, Referencenumre mv. skal det genetiske laboratorium angive: Intern reference: Eventuel henvisning til familienummer for sygdomsfamilien. Undersøgere: Navne på de to primære undersøgere (læge, tekniker, bioanalytiker, etc.), i de dertil fastlagte datafelter, samt gerne initialer og titler. Rekvirent: Praksisnavn, adresse og rekvirentnavn. Analysemetode: Beskriver hvordan analysering er foretaget, for hvert enkelt materiale, en gruppe af materialer eller for alle materialer. Resultat: Resultat(er) er tekstbaseret, der kan angives for hvert enkelt materiale, en gruppe af materialer eller for alle materialer. Patient: CPR-nummer og navn Konklusion: Der kan angives en samlet konklusion for rekvisitionen. Pårørende: CPR-nummer og navn, hvis patienten er et barn. Undersøgelsesnummer: Undersøgelsesnummer som anvendt ved den initiale mærkning af materialerne på genetisk laboratorium. Materiale: Materialetype (også kaldet prøvekarakteristik). Prøvetagningsdato: Prøvetagningsdato og evt. klokkeslæt (der for en indsendt prøve er identisk med rekvisitionstidspunkt). Ved prøvetagning i ambulatorium angives dette prøvetagningstidspunkt. Ved udtag fra fryser angivet dette nye prøvetagningstidspunkt (og altså ikke prøvetagningstidspunktet for den oprindelige nedfrosne prøve). Besvarelsesdato: Dato og klokkeslæt for svartidspunkt, også for foreløbige, rettede og supplerende svar Kliniske oplysninger: Oplysninger der er angivet af rekvirenten, og kan være inkl. indikation. Skal kun vises hos kopimodtagere. Når rekvisitionen samlet set er færdigbesvaret, angives dette med status komplet_svar, alternativt angives del_svar. Sendes en delmængde af rekvisitionen videre til andet laboratorium der svarer direkte til svarmodtageren, skal der angives at svaret er komplet. Ved forsendelse af sendeprøver til andet laboratorium, der selv svarer ud til rekvirenten, og man ved at dette svar bliver papirbaseret, da bør man sendes status svar_endeligt i stedet for den normale status svar_midlertidigt, og evt. ændre resultatet fra Send:SSI til PapirSSI. Generelt anbefales det journalsystemet / rekvirerings-svarsystemet: Overskrift: Her beskrives den bestilte analyse, for hvert enkelt materiale, en gruppe af materialer eller for alle materialer. Det kan fx være et bestilt panel. Reference: Eventuel beskrivelse af reference sekvens. At alle de nævnte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) gerne i samme form (format) som beskrevet. Dog anbefales det altid at undlade at vise titler (f.eks. KOPIMODTAGER, Pårørende, Konklusion ) såfremt der ikke er medsendt tilsvarende data. 12

13 At rettede svar fremkommer som komplette nye svar, men med tydelig fremhævet: Rettet svar, erstatter tidl. fremsendte på dette undersøgelsesnummer. Rettet svar overskriver tidligere svar, som dog ikke må slettes i journalsystemet, men skal kunne vises efter anmodning i en særlig funktion. At kliniske oplysninger ikke skal vises hvis svarmodtager er samme som rekvirent, men de vises altid hos kopimodtager. At alle undersøgelser, der har samme prøvetagningstidspunkt, kan placeres i samme søjle i skemapræsentationen. At rækkefølgen af oplysninger i præsentationen altid følger forslaget. At ledetekster der er vist med kursiv ikke er medsendt for de demografiske data, men skal vises når der er data i de pågældende felter. Øvrige overskrifter medsendes. At overskrifter markeres med fed font. 13

14 Afsnit B XML Facitliste XML Genetiksvar XRPT07 14

15 XML Facitliste Det gode XML Genetiksvar, XRPT07 Version XR0730G XML-Facitlisten består af følgende objekter: Emessage (Kuvert) o Envelope (KuvertData) Sent (Dato) o GeneticsReport (Genetiksvar) Letter (BrevData) Authorisation (Dato) Sender (Afsender) Examinator (Undersøgere) Receiver (Modtager) Physician (Rekvirerende læge) CCReceiver (KopiModtager) Physician (Kopimodtagerperson) Patient (Patient) Consent (Samtykke) Relative (Pårørende) RequisitionInformation (Rekvisitionsinformation) SamplingDateTime (Prøvetagningstid) SampleReceivedDateTime (Prøve modtaget) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) o BIN LaboratoryResults (Laboratorieresultat) GeneralResultInformation (Generel information) o ResultDateTime (Dato) CodedFormat (Kodede svar) o Sample (Prøve) max. x 100 TableFormat (Tabelsvar) o AnalysisCode (NPU-kode) o AnalysisCompleteName (NPUanalysenavn) o ResultHeadline (Analysenavn) TextualFormat (Tekstsvar) o AnalysisHeadline (Overskrift) o InternalReference (Intern reference) o GenomeReference (gen reference) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN o AnalysisMethod (Analysemetode) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN o AnalysisResults (Analyseresultat) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN o Conclusion (Konklusion) o Comments (Kommentarer) Objekterne er kun vist én gang men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max. x 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttes i Facitlisten. 15

16 Feltdef, som angiver antallet af karakterer som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som Mandatory. b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG, som viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG, som viser XML element navnet. XML DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 16

17 XML Facitliste XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <Emessage> <Emessage> Namespace: <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier > <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmod ning</acknowledgementcode> KVA M KUVKVIT <AcknowledgementC ode></acknowledge mentcode> </Envelope> M </Envelope> <GeneticsReport> M <GeneticsReport> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier > <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></Ver sioncode> <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistic alcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></St atisticalcode> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT07). StatisticalCode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. 17

18 XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> Time M BrevDannetTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode> KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeC TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. ode> </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANI dentifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EA NIdentifier> <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier > <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ide ntifiercode> <OrganisationName>Afsenders_organisation</Orga nisationname> KVA KODE <IdentifierCode></Ide ntifiercode> an..35 M AfsOrg <OrganisationName> </OrganisationName> EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelingseller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Fyns Amt, OUH". 18

19 XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialo mraade</departmentname> an..35 AfsAfdTitel <DepartmentName>< /DepartmentName> DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</U nitname> <MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_sp eciale</medicalspecialitycode> <Examinator> <PersonName>Afsender_mikroskopoer_Name</Per soninitials> <PersonTitle>Afsender_mikroskopoer_Title</Person Title> <PersonInitials>Afsender_mikroskopoer_Initials</Pe rsoninitials> </Examinator> <FromLabIdentifier>Afsenders_lab_forkortelse</Fro mlabidentifier> an..35 AfsAfsnitNavn <UnitName></UnitNa me> KVA AFSSPEC <MedicalSpecialityCo de></medicalspecialit ycode> an..35 an..35 an..17 M UndersoegerN avnafs UndersoegerTi telafs UndersoegerID Afs <Examinator> <PersonName></Per sonname> <PersonTitle></Perso ntitle> <PersonInitials></Per soninitials> </Examinator> an..3 M FraLabFork <FromLabIdentifier>< /FromLabIdentifier> </Sender> M </Sender> <Receiver> M <Receiver> <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANI dentifier> an..35 M ModtLok <EANIdentifier></EA NIdentifier> <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M ModtID <Identifier></Identifier > fysioterapeutklinikker. UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune. MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Skal udfyldes, men er medicinsk speciale ikke kendt /ikke relevant benyttes kvalifikatoren "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. PersonName er navn anvendt af afsenderen til at identificere de personer på genetikafdelingen som har undersøgt /godkendt undersøgelsen. Navn eller initialer skal altid vises i svaret. Kendes kun initial og ikke navn sendes en underscore. PersonTitle er titel anvendt af afsenderen til at identificere de personer på genetikafdelingen som har undersøgt /godkendt undersøgelsen. PersonInitials er initialer anvendt af afsenderen til at identificere de personer på genetikafdelingen som har undersøgt /godkendt undersøgelsen. Navn eller initialer skal altid vises i svaret. FromLabIdentifier er laboratorieforkortelsen for eget laboratorium. Laboratorieforkortelsen kan hentes fra Medcoms hjemmeside. EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. 19

20 XML Facitliste XRPT07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Iden tifiercode> KVA KODE <IdentifierCode></Ide ntifiercode> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis <OrganisationName>Modtagers_organisation</Orga nisationname> <DepartmentName>Modtagers_afdeling</Departme ntname> an..35 ModtOrg <OrganisationName> </OrganisationName> an..35 ModtAfdTitel <DepartmentName>< /DepartmentName> <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> an..35 ModtAfsNavn <UnitName></UnitNa me> <StreetName>Modtagers_adresse</StreetName> an..35 ModtAdr <StreetName></Stree tname> <SubUrbName>Modtagers_bostednavn</SubUrbNa an..35 ModtStedNavn <SubUrbName></Su me> burbname> <DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName> an..35 ModtBy <DistrictName></Dist rictname> <PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</Post an..9 ModtPost <PostCodeIdentifier> CodeIdentifier> </PostCodeIdentifier> <Physician> <Physician> <PersonInitials>Modtagers_kontakt_persons_initiale an..17 M LaegeIDModt <PersonInitials></Per r</personinitials> soninitials> </Physician> </Physician> </Receiver> M </Receiver> <CCReceiver> <CCReceiver> <Identifier>Kopimodtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M KopiModtID <Identifier></Identifier > sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. StreetName er modtagers primære adresse. SubUrbName er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks.: Mullerup i adressen Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse. PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære adresse. PersonInitials er initialer, nummer eller lign. anvendt af afsenderen til at identificere den enkelte læge i typisk flermandspraksis eller til at identificere underafdelinger eks. overlæger på sygehusafdelinger. PersonInitials er altid de samme oplysninger som er medsendt i rekvisitionen fra rekvirenten. Identifier er kopimodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor. 20

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING

KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING - dataudtræk fra GEPJ 2005 Nååå - du mener, om patienten har en tilstedeværelse med status: i gang? Kan du se, om patienten er indlagt?

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD version 1.0.0.121 - MUD-Administration version 1.0.0.34 MUD s bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Revideret 29. oktober 2014. Stor tak til Carsten Risager

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Tutorials Seneste ændringer Udskriv www.klinmik.dk MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS Manualen er under

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ

Læs mere