Friskolernes Kontor Prices Havevej Fåborg Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 Årsberetning Marts 2009 ISSN Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej Fåborg Tlf Fax Udgivet af Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse Redaktion og tilrettelæggelse Friskolernes Kontor Kommunikationsudvalget Layout og tryk SvendborgTryk Foto Julie Püschl (billeder fra Kassebølle Friskole og Al-Salahiyah Skolen) Uhre Friskole Kira Leth Oplag

3 Årsberetning år

4

5 Indhold Forord: Velkommen til Dansk Friskoleforenings årsberetning Generalforsamling: Dansk Friskoleforenings generalforsamling 2009, dagsorden 7 Landsmødet: Program for landsmødet Beretning: Dansk Friskoleforenings beretning Udvalg, organisationsdiagram, forskning: Nyt fra Dansk Friskoleforenings udvalg 20 Året der gik 23 Organisationsdiagram 24 Forskning: om den grundtvig-koldske friskoletradition 25 Tal og fakta 2008: Tal og fakta Årsregnskaber Friskolernes Danmarkskort marts Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse og udvalg Personalet på Friskolernes Kontor 37 Opslagssider: Fortegnelse over Dansk Friskoleforenings medlemsskoler 38 Dansk Friskoleforenings vedtægter 45 Vigtige adresser 53 Redaktionen afsluttet den 17. marts 2009 Dansk Friskoleforening Årsberetning

6 "De fleste af vores elever er født og opvokset i Danmark. Men deres forældre er kommet til landet uden kendskab til demokrati. Derfor er det vores opgave at lære eleverne om de spilleregler, der gælder i et demokratisk samfund. Mahmad Khatib, skoleleder DIA Privatskole 4 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

7 Velkommen til Dansk Friskoleforenings årsberetning 2008 Den årsberetning du sidder med i hånden er ny i mere end én forstand. Den fortæller om foreningens aktiviteter og engagementer det seneste år. Desuden har vi tilstræbt at lave en årsberetning, som flere af vore medlemmer har lyst til at kigge i! Derfor ser den også anderledes ud nu end tidligere. Jeg håber, du vil finde årsberetningen interessant og læseværdig. Årsberetningen er også foreningens officielle indkaldelse til generalforsamlingen, som i år finder sted i forbindelse med landsmødet på Hotel Nyborg Strand den april. Vi ser frem til at samle engagerede friskolefolk på tværs af landet til et døgn med fokus på den fælles sag. I Dansk Friskoleforening er alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer automatisk medlemmer af foreningen, som derfor i bred betydning er en interesseorganisation. Vi arbejder for at styrke fællesskabet mellem friskolerne, værne om forældrenes ret til at øve indflydelse i skolespørgsmål og sikre de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening blev stiftet i 1886 og har i dag 257 medlemsskoler fordelt over hele landet med cirka elever til sammen. Skolerne repræsenterer en vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. Det gør mangfoldigheden iøjnefaldende, og vi arbejder vedvarende for at bevare og forsvare mulighederne for at udgøre et reelt alternativ til den offentlige skole. God læsning! Ebbe Lilliendal Landsformand for Dansk Friskoleforening Dansk Friskoleforening Årsberetning

8

9 Dansk Friskoleforenings generalforsamling 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører. 2. Formanden forelægger foreningens skriftlige beretning til godkendelse. 3. Foreningens regnskab forelægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af styrelsesmedlemmer. På dette års generalforsamling skal der ske valg af 3 medlemmer for en 3-årig periode. Hovedstyrelsen består af i alt 11 medlemmer. Ifølge vedtægten skal kandidater anmelde deres kandidatur til Friskolernes Kontor på et nærmere angivet dato. I år er den fastlagt til den 20. marts. I april måned vil der på foreningens hjemmeside være en samlet præsentation af alle kandidater. 6. Valg af mindst 2 suppleanter. Suppleanter opstilles direkte på generalforsamlingen. 7. Eventuelt. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af de skolekredse, der er optaget i foreningen, samt foreningens enkeltmedlemmer. På given foranledning har hovedstyrelsen afgjort, at enhver ansat på medlemsskolerne i denne sammenhæng anses som tilhørende skolekredsen, hvorfor samtlige ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer har stemmeret. Retten til at afgive stemme afgøres i tvivlstilfælde ved kontakt til den pågældende skole. Hovedstyrelsen bemyndiger et udvalg til at træffe afgørelser i de tilfælde, hvor fornøden dokumentation ikke kan fremskaffes. Hvis deltagere i generalforsamlingen ikke er tilmeldt gennem en friskole, anbefales medlemsdokumentation medbragt. Dansk Friskoleforening Årsberetning

10 Program for landsmødet 2009 Lørdag den 18. april Ankomst og kaffe Fællessang og velkomst v. landsformand Ebbe Lilliendal Ollerup Efterskoles Kor synger Foredrag v. Stefan Hermann:»Står skolen i skyggen af Grundtvigs oplysning?«12.45 Frokost Generalforsamling oplæg fra Undervisningsminister Bertel Haarder Middag Koncert med Hugo Rasmussen, Jens Lysdal, Bjarke Falgren Dansemusik Søndag 19. april Morgenmad Morgensang v. sangbogsudvalget Foredrag v. Finn Thorbjørn Hansen»Pædagogik og eksistens. Hvad er livsoplysning anno 2009?«11.15 Tak for i år! Sandwich og afrejse 8 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

11

12

13 Årsberetning 2008 Friskolerne er både en del af det nære fællesskab og det store globale fællesskab på godt og ondt. Finanskrisen får skylden for bankernes påholdenhed, når det handler om lån ikke bare til friskolerne. Krisen rammer hårdt, når friskolerne går forgæves i banken, fordi der ikke er penge til at stå en mindre likviditetskrise igennem, eller fordi man ønsker at låne til nye og nødvendige investeringer. Det kan give Friskolefonden en betydelig opgave, fordi det kan være vitalt også for velfungerende friskoler, at der indimellem tilføres ny kapital. Friskolefonden er dog langt fra i stand til at være redningsplanke for et større antal friskoler. Det er blandt andet i den nuværende situation, solidariteten mellem friskolerne skal stå sin prøve. I mange år har en lang række friskoler givet eksempelvis 10 kr. pr. elev til fonden. Det må alle de friskoler, der har mulighed for det, fortsætte med at gøre. Friskoletanken bygger på fællesskabet omkring den enkelte skole og på solidariteten skolerne imellem, samt på frihed i undervisningen. Ideen om frihed for alle er en global ambition. Det bemærkede jeg med glæde, da jeg den 20. januar fulgte indsættelsen af USA s nye præsident. I sin første tale som præsident, sagde Barack Obama,»alle er lige, alle er frie og alle fortjener chancen for at forfølge hele deres andel af lykken«. I det forgangne foreningsår har en række nye skolekredse taget opgaven på sig og skabt deres egen friskole. Vi kan byde velkommen til Magleby Friskole, Branderup Friskole, Bjerregrav Friskole, Grønbjerg Friskole, Herborg Friskole, Hoven Friskole, Langsø Friskole og Udefriskolen. Det er altid en god oplevelse at møde de nye skoler og forældrekredse. Der er rigtig meget energi og en stærk vilje til at ville den nye skole. Selv om regeringen besluttede at fremrykke anmeldelsesfristen til et helt år før skolestart (15. august), har det ikke afholdt forældregrupper fra at tage initiativ til nye friskoler. De nye initiativer skal nu allerede et år før skolestart indbetale kr. i depositum til Undervisningsministeriet. Det er meget tidligt i hele initiativfasen, og pengene er tabt, hvis skoleinitiativet af forskellige årsager må opgives. Det kan blandt andet ske på grund af kommunal sendrægtighed eller bevidst benspænd for disse forældreinitiativer. Da anmeldelsesfristen blev ændret, var en af vores pointer, at kommunerne kunne fristes til at udskyde beslutningen om skolelukninger til efter den 15. august. Det blev modsagt af såvel Kommunernes Landsforening og en række landspolitikere. Desværre kan vi nu konstatere, at langt fra alle kommuner er helt fine i kanten i dette forhold. Så er det ekstra opmuntrende at blive bekræftet i, at så let lader forældre sig ikke manipulere. Der er fortsat en god portion fighterånd og foretagsomhed derude i landet. Opfølgninger fra 2008 Tilsynet I efteråret 2008 afholdt foreningen en række medlemsmøder omhandlende nye tilsynsbestemmelser for friskolerne. Der kom gode dialoger ud af disse møder og flere af de synspunkter, der kom frem, har fundet vej ind i det endelig lovforslag, som er fremsat februar Det lokale tilsyn er styrket via større anerkendelse. Der røres ikke ved det grundlæggende forældretilsyn. Det eksterne tilsyn: Skolen kan nu vælge en/flere tilsynsførende, som er certificerede, og alternativt kan man i fællesskab på skolen vælge selvevaluering efter en godkendt model. Ønsket om at kunne fravige kravet om honorering af eksterne tilsynsførende er imødekommet, så den tilsynsførende selv kan frasige sig honoraret. Det statslige tilsyn er minimeret til to tilsyn, nemlig»statens almindelige tilsyn«og»det skærpede tilsyn«. Disse vil blive beskrevet i bekendtgørelser, som vil øge retssikkerheden for skolerne. Bekendtgørelserne skrives med udgangspunkt i lovforslagets bemærkninger, hvilket betyder, at vi har klare indikatorer på selve indholdet og reglerne. Den fulde implementering sker senest i Dansk Friskoleforening Årsberetning

14 Specialundervisning Forventningen til, at en ny og fremtidssikret specialundervisningsmodel ville være fundet på nuværende tidspunkt, er ikke indfriet. Der er en voldsom vækst i antallet af elever med behov for en ret omfangsrig specialundervisning, og specialundervisningen er et uhyre komplekst felt ikke alene hos os, men i hele grundskolen. I forbindelse med fordelingen af specialundervisningstilskuddet for skoleåret 2008/2009 opstod der et finansieringsproblem. Væksten i den gruppe elever, der betegnes»svært handicappede«var tæt på 100 procent. Det skyldes både nye elever i de frie grundskoler, og samtidig har en del flere elever fået diagnoser, som udløser et større tilskud. Finansieringsproblemet blev yderligere forstærket, da skolerne fik meldinger om tilskud, endnu før det samlede overblik var tilstede. For at tilskudssystemet ikke skulle bryde sammen, og med det for øje, at alle skulle behandles ens, traf vi sammen med de øvrige skoleforeninger en beslutning om at tilføre yderligere midler til specialundervisningspuljen. Midler, som alle kommer fra det samlede statstilskud, hvilket betyder, at der bliver færre midler til den almindelige undervisning. En krone mere til specialundervisning er en krone mindre til den almindelige undervisning. Der er naturligvis en grænse for, hvor meget vi kan overføre til det specielle område, og derfor har vi anmodet Undervisningsministeriet om at indgå i et udredningsarbejde omkring den samlede specialundervisning. Vi har blandt andet brug for mere præcise tal for beløbsstørrelsen i den offentlige skole på tilsvarende specialundervisningselever. Og vi har brug for en ændret praksis, som giver større fleksibilitet i anvendelsesformen for tilskuddet, så vi kan få mest mulig specialundervisning for pengene. Den 15. februar 2009 var der frist for ansøgning til specialundervisning, og den foreløbige opgørelse viser en behersket vækst i antallet af elever i gruppen»svært handicappede«i forhold til antallet i indeværende skoleår. Det er dog alt for tidligt at udtale sig om økonomien. Først når den egentlige sagsbehandling af samtlige ansøgninger er foretaget, kan der dannes et overblik over det endelige behov. Sammen med SU-styrelsen, der administrerer ordningen, fastholder vi målet om, at skolerne kan få endelige meldinger om specialundervisningstilskuddet den 1. maj. Økonomiske vilkår I sidste årsberetning skrev vi, at friskolerne nok ville bevæge sig mod strammere økonomiske tider. Desværre kan vi nu konstatere, at den profeti holdt. Statstilskuddet er stagnerende, og begrundelsen skal ses i kommunernes meget stramme økonomi, hvorfor der ikke er sket en vækst i den gennemsnitlige elevudgift. Det kommunale gennemsnit for udgiften pr. elev er grundlaget for vores tilskudsberegning. Koblingen mellem den offentlige udgift og friskolernes tilskud er et fornuftigt beregningsgrundlag. Det betyder, at vi følger forbrugsmønstret i folkeskolen og på den måde kan matche den. I dag er situationen den for en del friskoler, at man er nødt til at have stort fokus på budgetopfølgninger og stram udgiftsstyring. Vi ser nu effekten af den ændrede tilskudsmodel, den kraftige minimering af befordringstilskuddet, mindre specialundervisningstilskud samt øgede lønudgifter i forbindelse med den nye overenskomst og stigning i de almindelige omkostninger. Det er blevet meget svært at spare op til nybyggeri og forbedringer i almindelighed. Forhold, vi som selvejende institutioner står med den fuldstændige tilrettelæggelse af. Det er op til bestyrelserne og skoleledelserne at sikre, at friskolernes fysiske rammer fremtidssikres for fremadrettet at kunne matche folkeskolen. Når den strammere driftsøkonomi bliver koblet med den generelle økonomiske usikkerhed, står vi i de kommende år overfor store udfordringer. Evaluering Siden 1. august 2005 har alle friskoler skullet iværksætte evaluering efter friskolelovens 1 b. Det indebærer, at skolerne regelmæssigt skal underrette eleverne og forældrene om elevernes udbytte af undervisningen. Den skal 12 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

15 "Vi kan godt lide, at eleverne lærer at omgås hinanden, at de får respekt for forskelligheder. Pia Dall-Hansen, forælder til børnehavebarn Rødding Friskole. basere sig på en løbende evaluering af eleverne, som danner grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen. Hertil kommer, at friskolerne fra 1. august 2008 regelmæssigt skal evaluere den samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Pædagogisk udvalg, Kursusudvalget og Friskolernes Kontor har i samarbejde udviklet et kursus, som skal hjælpe skolerne med den obligatoriske evaluering. Det er et kursus, der efterspørges fra medlemsskolerne. Vi kan også konstatere, at der har været fin deltagelse i de mere omfangsrige evalueringskurser, der er udviklet og gennemført i et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening, Den Frie Lærerskole og Videns- og Studiecenter for Fri Skole. Samlet set er det gode afsæt for en evalueringskultur, tilpasset den enkelte skole og friskolekulturen i almindelighed. De skoler, der vælger selvevaluering efter en godkendt model i forbindelse med de kommende tilsynsbestemmelser, kan via de nævnte kurser få god inspiration til arbejdet, og den obligatoriske evaluering efter lovens 1b skal ikke foretages selvstændigt, men betragtes opfyldt i selvevalueringen. Videns- og Studiecenter for Fri Skole Der arbejdes forsat intenst på nye muligheder for Videns- og Studiecenteret i Ollerup. Videnscenteret er et lille væksthus for enestående viden om friskolerne lige fra starten og frem til i dag, som er en god inspirationskilde for udvikling af nye ideer og tiltag til gavn for alle friskoler. Det er fortsat ambitionen at få det righoldige arkiv med materialer helt tilbage fra Christen Kolds skole i Dalby med i en ny konstruktion, som skal omfatte alle folkelige bevægelsers arkivalier. Selv om det nye folkelige arkiv forhåbentlig bliver en realitet, fortsætter indsamlingen og registreringen som hidtil i Ollerup. Men selve vidensdelingen skal have større pondus for at få afsmittende effekt. På Den frie Lærerskole arbejdes der forsat med at samle kræfterne fra alle de frie skoler i en nationalt videnscenter for frie skoler. Vi har behov for vores eget forskningsbaserede udviklingsrum, der kan være inspirationskilde for de frie skoler. Nyheder fra året der gik Tolkning af friskolelovens 2 stk 1 eller nyt elevtalskrav En af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler fik med udgangen af 2008 frataget sit tilskud. Ministeriet fandt ikke, at Vestjysk Fri- og Kostskole opfyldte kravet om, at en friskole skal omfatte mindst klasse. Lad det stå helt klart, at Dansk Friskoleforening ikke er enig i ministeriets tolkning af friskolelovens 2 stk 1 (En fri grundskole skal mindst omfatte klassetrin...). Igennem de seneste 38 år har der blandt samtlige foreninger på det frie grundskoleområde været en klar forståelse af, at den lovparagraf betyder, at en friskole skal tilbyde elever undervisning fra klasse. Det betyder imidlertid ikke, at der hvert år skal være minimum én elev på hvert klassetrin. Fra 1970 og frem til efteråret 2008 har der ikke været stillet spørgsmålstegn ved skoleorganisationernes tolkning af friskoleloven på dette punkt. Dansk Friskoleforening og Frie Grundskolers Fællesråd bad derfor om et afklarende møde med undervisningsministeren. Bertel Haarder fandt ikke tilstrækkelig anledning til at holde et sådant møde og henviste til en afklarende drøftelse med ministeriets embedsmænd. Ministeren blev dog i februar 2009 kaldt i åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg om problematikken, hvor han blev bedt om at svare på følgende to spørgsmål: a) Hvilke initiativer vil ministeren tage for at tydeliggøre lovens bestemmelse, så der ikke fremadrettet opstår usikkerhed om tolkningen? b) Vil ministeren samtidig sikre, at loven ikke kan tolkes så stramt i forhold til elevtal, at en fri grundskole år efter år skal have mindst én elev på hvert af klassetrinnene klasse? På det åbne samråd slog ministeren fast, at den retsopfattelse, Undervisningsministeriet havde lagt til grund for afgørelsen i Vestjylland, var korrekt. Samtidig tilkendegav ministeren, at der var behov for at præcisere loven på dette punkt. Ministeren ville tage initiativ til en afklaring dels indenfor regeringspartierne, dels med ministeriets embedsmænd. Dansk Friskoleforening Årsberetning

16

17 "Det har altid været en tradition på skolen at synge morgensang, fordi det er med til at give samhørighed for den enkelte og en følelse af fællesskab og så giver det en god start på dagen. Asger Brodersen, skoleleder Holstebro Friskole Dansk Friskoleforening og de øvrige skoleforeninger har fremlagt forslag til, hvordan en friskole kan dokumentere undervisningsaktivitet på klassetrin (fra 1. august klasse). Vi vil ikke røre ved det kendte elevtalskrav fra klasse på 32 elever for at oppebære tilskud. Der er et politisk krav om at kunne sikre, at der reelt er tale om undervisning på klassetrinnene fra børnehaveklassen til 7. klasse. Vores bud på dette er en opdeling i tre afsnit; klasse, klasse og klasse. Vi foreslår, at kravet skal være, at skolen har elever i disse tre afsnit. Vi vil lægge op til en smidig optælling af elever i de enkelte afsnit, så der arbejdes med gennemsnit på eksempelvis tre år. Når vi ønsker treårige gennemsnit, er det med fokus på, at der kan være lokale udsving i børnetallet, og sådanne udsving skal kunne rummes i en ny fleksibel tolkning. Desuden er det samlede elevtal på de 32 også muligt at opnå ved et treårsgennemsnit. Det er vigtigt for os, at der i drøftelserne med ministeriet og politikerne indgår overvejelser om de»ikke tilskudsberettigede friskoler«, så det fortsat vil være muligt at have en friskole, som ikke opfylder kravet om 32 elever fra klasse. Ligeledes skal det overvejes, hvordan kostskolerne skal opfylde bestemmelserne, og hvordan man kan beskrive en speciel ordning for nystartede friskoler samt skoler med ret til dispensation fra elevtalskravet. Der skal findes en fleksibel og holdbar løsning, som ikke efterlader en række friskoler i en usikkerhed, hvor de ikke ved, om de opfylder lovens krav og med fare for, at statskassen smækkes i. Finansloven for 2009 En meget væsentlig del af friskolernes økonomi tilføres via statstilskuddet, som fastlægges i den årlige Finanslov. Vi afventer hvert år Finanslovsforlaget fremsættelse med spænding. Indeholder det eventuelle besparelser? hvordan er taksterne? dukker der nye politiske tiltag op? mv. I Finansloven for 2008 var der indbygget en obligatorisk opsparing. Og der indgår nu en tilbagebetaling af denne i finanslovsforslaget for Der er ligeledes tale om takstændringer, hvor den samlede pulje til undervisnings- og fællestaxametre er øget som følge af ændring af sygedagpengeloven. Samtidig modregnes der et beløb for de frie skolers indtræden i en permanent ordning omkring Barselsfonden for alle medarbejdere. Der er ikke ubehagelige overraskelser i Finansloven! Vores takster er reguleret med pris- og lønudviklingen, og den såkaldte koblingsprocent til folkeskolens udgift pr. elev er fastholdt på 75 procent. Statstilskuddet er inde i en stabil periode, hvor der ikke er større stigninger i vente. Det betyder en fortsat stram økonomi for en lang række friskoler. Man skal fortsat være kreativ på den gode måde for at finde alternative indtægtskilder og fortsat kunne tilbyde en inspirerende og kvalitetsbevidst undervisning uden at sende hele regningen videre til forældrene. Service overfor vores medlemsskoler For Dansk Friskoleforening er det en grundlæggende værdi, at vi kan tilbyde vores medlemsskoler et højt serviceniveau. Vi har et meget velfungerende kontor i Fåborg med en fin sammensat medarbejdergruppe, der meget kompetent kan rådgive og hjælpe skolerne i alle spørgsmål omkring driften af friskolerne. Men opgaverne ser også ud til at vokse. Der kommer nye medlemsskoler til, og der er en række nye initiativer med behov for rådgivning om oprettelse af en friskole, der kommer nye regler og love i en lind strøm osv. Vores medarbejdere står hver dag overfor mangeartede udfordringer. For yderligere at styrke foreningens service overfor medlemsskolerne og for at geare os til det generationsskifte, vi står overfor indenfor de næste 3 til 7 år, har vi besluttet at ansætte en konsulent mere fra den 1. august Med nyansættelsen ønsker vi, at der så vidt muligt er konsulentbistand at hente hver dag på kontoret. Det kan vi ikke opfylde lige nu, for udover den telefoniske hjælp hører også konsulenternes hjælp ude på skolerne, hvor man i direkte dialog kan få drøftet udfordringerne og finde løsningerne. Det indebærer stor rejseaktivitet for vores konsulenter, og det vurderer vi, der fortsat vil være behov for i skolernes Dansk Friskoleforening Årsberetning

18 "En friskole hviler på en bredere forståelse af, hvad skole er, end den opfattelse, som vil kvalitetsdefinere skolen i målbare termer. Uffe Kirk, skoleleder Gudenådalens Friskole arbejde med at tackle lokale, lovmæssige, personalemæssige udfordringer m.v. Foreningens synlighed i medierne I det daglige arbejde har vi i Dansk Friskoleforening fortsat fokus på at blande os i den offentlige debat på relevante områder for friskolebevægelsen. En væsentlig del af den viden, som danner grundlag for politiske beslutninger på friskoleområdet, dannes bandt andet i medierne. Vi anser det som en væsentlig opgave at være med til at sprede viden om vores skoleområde og ikke mindst til at nuancere debatten. Det er vigtigt for mediearbejdet, at vi er i god samklang med baglandet, hvor vi til stadighed har brug for, at den enkelte friskole arbejder med på den fælles sag i de lokale medier, og hvor I ude fra friskolerne giver input til foreningens centrale mediearbejdere gennem mails og via bloggen på foreningens hjemmeside. For at kvalificere oplysnings- og mediearbejdet har foreningen udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi. Det overordnede formål for kommunikationen kan på baggrund af formålsparagraffen formuleres sådan: Dansk Friskoleforenings kommunikation skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for friskoler i Danmark. Den overordnede målsætning kan konkretiseres i følgende delmål. Dansk Friskoleforenings kommunikation skal: Skabe forståelse for friskolebevægelsen og friskoletanken blandt beslutningstagere. Støtte forældres mulighed for at etablere friskoler i Danmark. Styrke friskolernes muligheder for at være et pædagogisk alternativ. Medvirke til, at befolkningen har et opdateret og positivt syn på friskoletanken. Styrke medlemmernes kendskab til foreningen og kontakten mellem hovedstyrelse og medlemsskoler. Styrke kontakten og fællesskabet mellem friskolerne. Opleves som åben, troværdig og seriøs. Eksterne samarbejdspartnere Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Den frie Lærerskole i Ollerup. Ikke mindst på efter- og videreuddannelsesområdet. Her noterer vi med stor glæde, at den pædagogiske diplomuddannelse har opnået akkrediteringen af Undervisningsministeriet. Det er en meget vigtig videreuddannelsesmulighed for lærere ved friskolerne til at kunne fordybe sig i de frie skolers tradition og pædagogik. En mulighed, vi har bakket op om i hele forløbet. Vi mødes et par gange om året med repræsentanter fra Den frie Lærerskole, Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er et netværk, som har stor betydning for arbejdet med vores fælles kerneområder som frie og alternative uddannelsessteder. Det fælles fokus på kurser målrettet alle frie skoleformers medarbejdere skal nu efter»fælleskususudvalget«og»kursussekretariatets«nedlæggelse stå sin prøve. Der arbejdes på individuelle modeller for kurserne, og vores opfattelse er, at der er et ønske om en fælles strategi omkring de enkelte kurser, men at den samlede kursuspakke havde overlevet sig selv. Fordelingssekretariatet, som på vegne af både staten og de frie grundskolers foreninger varetager fordelingen af tilskud til vikar, befordring, friplads samt kursus- og kompetencefondsmidler til efteruddannelse, er en væsentlig samarbejdspartner for såvel den enkelte friskole som Dansk Friskoleforening. Fra 1. januar 2009 indførte Fordelingssekretariatet en ny vikartilskudsmodel. Det blev fulgt op af en række orienteringsmøder rundt om i landet. På disse møder kom der en del reaktioner på den nye tilskudsmodel. Flere skoler frygter, at de fremover vil modtage ingen eller meget små tilskud til afhjælp af vikararbejdet i forbindelse med sygdom. Hvis sygdomsbilledet de sidste par år har været præget af, at man på skolen kun har haft meget korte fravær på en eller to dage, kan frygten være berettiget. Rammes de samme skoler af blot et langt fravær, og nu ikke længere alene blandt lærerne, men alle ansatte, ser regnestykket helt anderledes ud. Udgangspunktet for omlægningen af vikarrefusionen til et vikartilskud er sket med fokus på det for- 16 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

19 sikringsmæssige, hvor man forsikrer sig mod de større skader, mens man selv klarer afbødningen af mindre afbræk i undervisningen ved kortvarige sygeforløb. Økonomien til tilskuddene hentes fra en afsnøring af midler fra det samlede statstilskud. Denne afsnøring er mindsket samtidig med, at»kontingentet«fra den enkelte frie grundskole for at være en del af ordningen i Fordelingssekretariatet er nedsat væsentligt over de sidste år. Det betyder, at der er kanaliseret flere midler direkte ud til den enkelte skole. Disse midler kan man vælge at se som bidrag til afhjælp af det korte fravær. Den hidtidige ordning var blevet administrativt tung og var langt hen ad vejen blevet en omvej for statstilskudskronerne, efterhånden som hovedparten af skolerne forholdsvis trak de samme tilskud til kort fravær fra Fordelingssekretariatet, mens et mindre antal skoler har trukket et uforklarligt stort tilskud. Omlægningen har således også en flig af minimering af bureaukratiet på friskoleområdet. I vores løbende drøftelser med Frie Skolers Lærerforening (FSL) er det også på tale at afprøve alternative arbejdstidsaftaler. Et mindre antal frie grundskoler vil i samarbejde med FSL afprøve en anden måde at skrue lærernes arbejdstid sammen på. Vi er meget optaget af, at der kan tænkes nyt og ikke mindst med fokus på lettelser i administrationen af ordningen ude på skolen. Det kan forhåbentlig blive et nyttigt udviklingsarbejde at blive klogere af inden næste overenskomstforhandlinger. Hovedstyrelsen stiller skarpt.. Hvilke værdier bygger vi på? Hvad er det vi vil med vores friskole, og hvordan skal det afspejle sig i det daglige arbejde i klasseværelserne? Spørgsmål, det er nyttigt at tage en debat om på friskolerne. Vi hører jævnligt, at en del friskoler føler behov for at sætte fokus på værdidebatten internt på skolen. Det er vigtigt, at den enkelte skole får klarlagt de generelle holdninger og ideer med undervisningstilbuddet, så de kan formidles til nye forældre og til omverdenen generelt. Til inspiration for dén samtale er der indenfor det sidste år kommet især to publikationer, der kan være gode afsæt til dette arbejde. En phd-afhandling fra Århus Universitet af Ulrik Overgaard sætter fokus på den grundtvig-koldske grundskolepædagogik. Afhandlingen behandler diskussionen både teoretisk og empirisk (se side 25). De mange interviews og spørgeskemaer er særligt interessante. En anden igangsætter for debatten er tidligere friskoleleder Tom Kirk s bog»som jeg husker«. Den beskriver det livgivende græsrodsarbejde omkring de frie skoler. Hvad er integration i Dansk Friskoleforening? Hovedstyrelsen har taget hul på en overordnet debat om integration. Overskrifterne i det arbejde er: foreningen skal bygge videre på den danske skoletradition, skolefrihed og demokrati foreningen skal arbejde for, at der er respekt overfor diversiteten i grundskolen foreningen skal medvirke til at skabe løsninger, hvor der opstår praktiske problemer i mødet mellem forskellige kulturer Arbejdet i foreningen er forankret i Pædagogisk udvalg, Kommunikationsudvalget og Internationalt udvalg. Ideen er, at der kan nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, gerne suppleret med personer fra skoler med mange tosprogede elever. Arbejdsgruppen skal koordinere foreningens samlede indsats på området. Når vi græsrødderne? De interne organisationsforhold i Dansk Friskoleforening efter strukturomlægningen for et år siden er løbende genstand for drøftelser i hovedstyrelsen. Har vi fundet den rigtige facon at løse foreningens samlede udfordringer? Har vi sammenhæng hele vejen gennem organisationen fra den enkelte forældre over friskolen til foreningens forskellige udvalg og arbejdsgrupper? Dansk Friskoleforening Årsberetning

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor 206/1 24.06.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2009 INDHOLD Diverse nyheder Ferielukning på Friskolernes Kontor Administrative nyheder (side 3-4) 1. Ændringer af friskoleloven blev vedtaget, men skal

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

2 201 etning sber år

2 201 etning sber år årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Marts 2013 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Marts 2011 issn 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere