Friskolernes Kontor Prices Havevej Fåborg Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 Årsberetning Marts 2009 ISSN Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej Fåborg Tlf Fax Udgivet af Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse Redaktion og tilrettelæggelse Friskolernes Kontor Kommunikationsudvalget Layout og tryk SvendborgTryk Foto Julie Püschl (billeder fra Kassebølle Friskole og Al-Salahiyah Skolen) Uhre Friskole Kira Leth Oplag

3 Årsberetning år

4

5 Indhold Forord: Velkommen til Dansk Friskoleforenings årsberetning Generalforsamling: Dansk Friskoleforenings generalforsamling 2009, dagsorden 7 Landsmødet: Program for landsmødet Beretning: Dansk Friskoleforenings beretning Udvalg, organisationsdiagram, forskning: Nyt fra Dansk Friskoleforenings udvalg 20 Året der gik 23 Organisationsdiagram 24 Forskning: om den grundtvig-koldske friskoletradition 25 Tal og fakta 2008: Tal og fakta Årsregnskaber Friskolernes Danmarkskort marts Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse og udvalg Personalet på Friskolernes Kontor 37 Opslagssider: Fortegnelse over Dansk Friskoleforenings medlemsskoler 38 Dansk Friskoleforenings vedtægter 45 Vigtige adresser 53 Redaktionen afsluttet den 17. marts 2009 Dansk Friskoleforening Årsberetning

6 "De fleste af vores elever er født og opvokset i Danmark. Men deres forældre er kommet til landet uden kendskab til demokrati. Derfor er det vores opgave at lære eleverne om de spilleregler, der gælder i et demokratisk samfund. Mahmad Khatib, skoleleder DIA Privatskole 4 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

7 Velkommen til Dansk Friskoleforenings årsberetning 2008 Den årsberetning du sidder med i hånden er ny i mere end én forstand. Den fortæller om foreningens aktiviteter og engagementer det seneste år. Desuden har vi tilstræbt at lave en årsberetning, som flere af vore medlemmer har lyst til at kigge i! Derfor ser den også anderledes ud nu end tidligere. Jeg håber, du vil finde årsberetningen interessant og læseværdig. Årsberetningen er også foreningens officielle indkaldelse til generalforsamlingen, som i år finder sted i forbindelse med landsmødet på Hotel Nyborg Strand den april. Vi ser frem til at samle engagerede friskolefolk på tværs af landet til et døgn med fokus på den fælles sag. I Dansk Friskoleforening er alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer automatisk medlemmer af foreningen, som derfor i bred betydning er en interesseorganisation. Vi arbejder for at styrke fællesskabet mellem friskolerne, værne om forældrenes ret til at øve indflydelse i skolespørgsmål og sikre de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening blev stiftet i 1886 og har i dag 257 medlemsskoler fordelt over hele landet med cirka elever til sammen. Skolerne repræsenterer en vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. Det gør mangfoldigheden iøjnefaldende, og vi arbejder vedvarende for at bevare og forsvare mulighederne for at udgøre et reelt alternativ til den offentlige skole. God læsning! Ebbe Lilliendal Landsformand for Dansk Friskoleforening Dansk Friskoleforening Årsberetning

8

9 Dansk Friskoleforenings generalforsamling 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører. 2. Formanden forelægger foreningens skriftlige beretning til godkendelse. 3. Foreningens regnskab forelægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af styrelsesmedlemmer. På dette års generalforsamling skal der ske valg af 3 medlemmer for en 3-årig periode. Hovedstyrelsen består af i alt 11 medlemmer. Ifølge vedtægten skal kandidater anmelde deres kandidatur til Friskolernes Kontor på et nærmere angivet dato. I år er den fastlagt til den 20. marts. I april måned vil der på foreningens hjemmeside være en samlet præsentation af alle kandidater. 6. Valg af mindst 2 suppleanter. Suppleanter opstilles direkte på generalforsamlingen. 7. Eventuelt. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af de skolekredse, der er optaget i foreningen, samt foreningens enkeltmedlemmer. På given foranledning har hovedstyrelsen afgjort, at enhver ansat på medlemsskolerne i denne sammenhæng anses som tilhørende skolekredsen, hvorfor samtlige ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer har stemmeret. Retten til at afgive stemme afgøres i tvivlstilfælde ved kontakt til den pågældende skole. Hovedstyrelsen bemyndiger et udvalg til at træffe afgørelser i de tilfælde, hvor fornøden dokumentation ikke kan fremskaffes. Hvis deltagere i generalforsamlingen ikke er tilmeldt gennem en friskole, anbefales medlemsdokumentation medbragt. Dansk Friskoleforening Årsberetning

10 Program for landsmødet 2009 Lørdag den 18. april Ankomst og kaffe Fællessang og velkomst v. landsformand Ebbe Lilliendal Ollerup Efterskoles Kor synger Foredrag v. Stefan Hermann:»Står skolen i skyggen af Grundtvigs oplysning?«12.45 Frokost Generalforsamling oplæg fra Undervisningsminister Bertel Haarder Middag Koncert med Hugo Rasmussen, Jens Lysdal, Bjarke Falgren Dansemusik Søndag 19. april Morgenmad Morgensang v. sangbogsudvalget Foredrag v. Finn Thorbjørn Hansen»Pædagogik og eksistens. Hvad er livsoplysning anno 2009?«11.15 Tak for i år! Sandwich og afrejse 8 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

11

12

13 Årsberetning 2008 Friskolerne er både en del af det nære fællesskab og det store globale fællesskab på godt og ondt. Finanskrisen får skylden for bankernes påholdenhed, når det handler om lån ikke bare til friskolerne. Krisen rammer hårdt, når friskolerne går forgæves i banken, fordi der ikke er penge til at stå en mindre likviditetskrise igennem, eller fordi man ønsker at låne til nye og nødvendige investeringer. Det kan give Friskolefonden en betydelig opgave, fordi det kan være vitalt også for velfungerende friskoler, at der indimellem tilføres ny kapital. Friskolefonden er dog langt fra i stand til at være redningsplanke for et større antal friskoler. Det er blandt andet i den nuværende situation, solidariteten mellem friskolerne skal stå sin prøve. I mange år har en lang række friskoler givet eksempelvis 10 kr. pr. elev til fonden. Det må alle de friskoler, der har mulighed for det, fortsætte med at gøre. Friskoletanken bygger på fællesskabet omkring den enkelte skole og på solidariteten skolerne imellem, samt på frihed i undervisningen. Ideen om frihed for alle er en global ambition. Det bemærkede jeg med glæde, da jeg den 20. januar fulgte indsættelsen af USA s nye præsident. I sin første tale som præsident, sagde Barack Obama,»alle er lige, alle er frie og alle fortjener chancen for at forfølge hele deres andel af lykken«. I det forgangne foreningsår har en række nye skolekredse taget opgaven på sig og skabt deres egen friskole. Vi kan byde velkommen til Magleby Friskole, Branderup Friskole, Bjerregrav Friskole, Grønbjerg Friskole, Herborg Friskole, Hoven Friskole, Langsø Friskole og Udefriskolen. Det er altid en god oplevelse at møde de nye skoler og forældrekredse. Der er rigtig meget energi og en stærk vilje til at ville den nye skole. Selv om regeringen besluttede at fremrykke anmeldelsesfristen til et helt år før skolestart (15. august), har det ikke afholdt forældregrupper fra at tage initiativ til nye friskoler. De nye initiativer skal nu allerede et år før skolestart indbetale kr. i depositum til Undervisningsministeriet. Det er meget tidligt i hele initiativfasen, og pengene er tabt, hvis skoleinitiativet af forskellige årsager må opgives. Det kan blandt andet ske på grund af kommunal sendrægtighed eller bevidst benspænd for disse forældreinitiativer. Da anmeldelsesfristen blev ændret, var en af vores pointer, at kommunerne kunne fristes til at udskyde beslutningen om skolelukninger til efter den 15. august. Det blev modsagt af såvel Kommunernes Landsforening og en række landspolitikere. Desværre kan vi nu konstatere, at langt fra alle kommuner er helt fine i kanten i dette forhold. Så er det ekstra opmuntrende at blive bekræftet i, at så let lader forældre sig ikke manipulere. Der er fortsat en god portion fighterånd og foretagsomhed derude i landet. Opfølgninger fra 2008 Tilsynet I efteråret 2008 afholdt foreningen en række medlemsmøder omhandlende nye tilsynsbestemmelser for friskolerne. Der kom gode dialoger ud af disse møder og flere af de synspunkter, der kom frem, har fundet vej ind i det endelig lovforslag, som er fremsat februar Det lokale tilsyn er styrket via større anerkendelse. Der røres ikke ved det grundlæggende forældretilsyn. Det eksterne tilsyn: Skolen kan nu vælge en/flere tilsynsførende, som er certificerede, og alternativt kan man i fællesskab på skolen vælge selvevaluering efter en godkendt model. Ønsket om at kunne fravige kravet om honorering af eksterne tilsynsførende er imødekommet, så den tilsynsførende selv kan frasige sig honoraret. Det statslige tilsyn er minimeret til to tilsyn, nemlig»statens almindelige tilsyn«og»det skærpede tilsyn«. Disse vil blive beskrevet i bekendtgørelser, som vil øge retssikkerheden for skolerne. Bekendtgørelserne skrives med udgangspunkt i lovforslagets bemærkninger, hvilket betyder, at vi har klare indikatorer på selve indholdet og reglerne. Den fulde implementering sker senest i Dansk Friskoleforening Årsberetning

14 Specialundervisning Forventningen til, at en ny og fremtidssikret specialundervisningsmodel ville være fundet på nuværende tidspunkt, er ikke indfriet. Der er en voldsom vækst i antallet af elever med behov for en ret omfangsrig specialundervisning, og specialundervisningen er et uhyre komplekst felt ikke alene hos os, men i hele grundskolen. I forbindelse med fordelingen af specialundervisningstilskuddet for skoleåret 2008/2009 opstod der et finansieringsproblem. Væksten i den gruppe elever, der betegnes»svært handicappede«var tæt på 100 procent. Det skyldes både nye elever i de frie grundskoler, og samtidig har en del flere elever fået diagnoser, som udløser et større tilskud. Finansieringsproblemet blev yderligere forstærket, da skolerne fik meldinger om tilskud, endnu før det samlede overblik var tilstede. For at tilskudssystemet ikke skulle bryde sammen, og med det for øje, at alle skulle behandles ens, traf vi sammen med de øvrige skoleforeninger en beslutning om at tilføre yderligere midler til specialundervisningspuljen. Midler, som alle kommer fra det samlede statstilskud, hvilket betyder, at der bliver færre midler til den almindelige undervisning. En krone mere til specialundervisning er en krone mindre til den almindelige undervisning. Der er naturligvis en grænse for, hvor meget vi kan overføre til det specielle område, og derfor har vi anmodet Undervisningsministeriet om at indgå i et udredningsarbejde omkring den samlede specialundervisning. Vi har blandt andet brug for mere præcise tal for beløbsstørrelsen i den offentlige skole på tilsvarende specialundervisningselever. Og vi har brug for en ændret praksis, som giver større fleksibilitet i anvendelsesformen for tilskuddet, så vi kan få mest mulig specialundervisning for pengene. Den 15. februar 2009 var der frist for ansøgning til specialundervisning, og den foreløbige opgørelse viser en behersket vækst i antallet af elever i gruppen»svært handicappede«i forhold til antallet i indeværende skoleår. Det er dog alt for tidligt at udtale sig om økonomien. Først når den egentlige sagsbehandling af samtlige ansøgninger er foretaget, kan der dannes et overblik over det endelige behov. Sammen med SU-styrelsen, der administrerer ordningen, fastholder vi målet om, at skolerne kan få endelige meldinger om specialundervisningstilskuddet den 1. maj. Økonomiske vilkår I sidste årsberetning skrev vi, at friskolerne nok ville bevæge sig mod strammere økonomiske tider. Desværre kan vi nu konstatere, at den profeti holdt. Statstilskuddet er stagnerende, og begrundelsen skal ses i kommunernes meget stramme økonomi, hvorfor der ikke er sket en vækst i den gennemsnitlige elevudgift. Det kommunale gennemsnit for udgiften pr. elev er grundlaget for vores tilskudsberegning. Koblingen mellem den offentlige udgift og friskolernes tilskud er et fornuftigt beregningsgrundlag. Det betyder, at vi følger forbrugsmønstret i folkeskolen og på den måde kan matche den. I dag er situationen den for en del friskoler, at man er nødt til at have stort fokus på budgetopfølgninger og stram udgiftsstyring. Vi ser nu effekten af den ændrede tilskudsmodel, den kraftige minimering af befordringstilskuddet, mindre specialundervisningstilskud samt øgede lønudgifter i forbindelse med den nye overenskomst og stigning i de almindelige omkostninger. Det er blevet meget svært at spare op til nybyggeri og forbedringer i almindelighed. Forhold, vi som selvejende institutioner står med den fuldstændige tilrettelæggelse af. Det er op til bestyrelserne og skoleledelserne at sikre, at friskolernes fysiske rammer fremtidssikres for fremadrettet at kunne matche folkeskolen. Når den strammere driftsøkonomi bliver koblet med den generelle økonomiske usikkerhed, står vi i de kommende år overfor store udfordringer. Evaluering Siden 1. august 2005 har alle friskoler skullet iværksætte evaluering efter friskolelovens 1 b. Det indebærer, at skolerne regelmæssigt skal underrette eleverne og forældrene om elevernes udbytte af undervisningen. Den skal 12 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

15 "Vi kan godt lide, at eleverne lærer at omgås hinanden, at de får respekt for forskelligheder. Pia Dall-Hansen, forælder til børnehavebarn Rødding Friskole. basere sig på en løbende evaluering af eleverne, som danner grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen. Hertil kommer, at friskolerne fra 1. august 2008 regelmæssigt skal evaluere den samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Pædagogisk udvalg, Kursusudvalget og Friskolernes Kontor har i samarbejde udviklet et kursus, som skal hjælpe skolerne med den obligatoriske evaluering. Det er et kursus, der efterspørges fra medlemsskolerne. Vi kan også konstatere, at der har været fin deltagelse i de mere omfangsrige evalueringskurser, der er udviklet og gennemført i et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening, Den Frie Lærerskole og Videns- og Studiecenter for Fri Skole. Samlet set er det gode afsæt for en evalueringskultur, tilpasset den enkelte skole og friskolekulturen i almindelighed. De skoler, der vælger selvevaluering efter en godkendt model i forbindelse med de kommende tilsynsbestemmelser, kan via de nævnte kurser få god inspiration til arbejdet, og den obligatoriske evaluering efter lovens 1b skal ikke foretages selvstændigt, men betragtes opfyldt i selvevalueringen. Videns- og Studiecenter for Fri Skole Der arbejdes forsat intenst på nye muligheder for Videns- og Studiecenteret i Ollerup. Videnscenteret er et lille væksthus for enestående viden om friskolerne lige fra starten og frem til i dag, som er en god inspirationskilde for udvikling af nye ideer og tiltag til gavn for alle friskoler. Det er fortsat ambitionen at få det righoldige arkiv med materialer helt tilbage fra Christen Kolds skole i Dalby med i en ny konstruktion, som skal omfatte alle folkelige bevægelsers arkivalier. Selv om det nye folkelige arkiv forhåbentlig bliver en realitet, fortsætter indsamlingen og registreringen som hidtil i Ollerup. Men selve vidensdelingen skal have større pondus for at få afsmittende effekt. På Den frie Lærerskole arbejdes der forsat med at samle kræfterne fra alle de frie skoler i en nationalt videnscenter for frie skoler. Vi har behov for vores eget forskningsbaserede udviklingsrum, der kan være inspirationskilde for de frie skoler. Nyheder fra året der gik Tolkning af friskolelovens 2 stk 1 eller nyt elevtalskrav En af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler fik med udgangen af 2008 frataget sit tilskud. Ministeriet fandt ikke, at Vestjysk Fri- og Kostskole opfyldte kravet om, at en friskole skal omfatte mindst klasse. Lad det stå helt klart, at Dansk Friskoleforening ikke er enig i ministeriets tolkning af friskolelovens 2 stk 1 (En fri grundskole skal mindst omfatte klassetrin...). Igennem de seneste 38 år har der blandt samtlige foreninger på det frie grundskoleområde været en klar forståelse af, at den lovparagraf betyder, at en friskole skal tilbyde elever undervisning fra klasse. Det betyder imidlertid ikke, at der hvert år skal være minimum én elev på hvert klassetrin. Fra 1970 og frem til efteråret 2008 har der ikke været stillet spørgsmålstegn ved skoleorganisationernes tolkning af friskoleloven på dette punkt. Dansk Friskoleforening og Frie Grundskolers Fællesråd bad derfor om et afklarende møde med undervisningsministeren. Bertel Haarder fandt ikke tilstrækkelig anledning til at holde et sådant møde og henviste til en afklarende drøftelse med ministeriets embedsmænd. Ministeren blev dog i februar 2009 kaldt i åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg om problematikken, hvor han blev bedt om at svare på følgende to spørgsmål: a) Hvilke initiativer vil ministeren tage for at tydeliggøre lovens bestemmelse, så der ikke fremadrettet opstår usikkerhed om tolkningen? b) Vil ministeren samtidig sikre, at loven ikke kan tolkes så stramt i forhold til elevtal, at en fri grundskole år efter år skal have mindst én elev på hvert af klassetrinnene klasse? På det åbne samråd slog ministeren fast, at den retsopfattelse, Undervisningsministeriet havde lagt til grund for afgørelsen i Vestjylland, var korrekt. Samtidig tilkendegav ministeren, at der var behov for at præcisere loven på dette punkt. Ministeren ville tage initiativ til en afklaring dels indenfor regeringspartierne, dels med ministeriets embedsmænd. Dansk Friskoleforening Årsberetning

16

17 "Det har altid været en tradition på skolen at synge morgensang, fordi det er med til at give samhørighed for den enkelte og en følelse af fællesskab og så giver det en god start på dagen. Asger Brodersen, skoleleder Holstebro Friskole Dansk Friskoleforening og de øvrige skoleforeninger har fremlagt forslag til, hvordan en friskole kan dokumentere undervisningsaktivitet på klassetrin (fra 1. august klasse). Vi vil ikke røre ved det kendte elevtalskrav fra klasse på 32 elever for at oppebære tilskud. Der er et politisk krav om at kunne sikre, at der reelt er tale om undervisning på klassetrinnene fra børnehaveklassen til 7. klasse. Vores bud på dette er en opdeling i tre afsnit; klasse, klasse og klasse. Vi foreslår, at kravet skal være, at skolen har elever i disse tre afsnit. Vi vil lægge op til en smidig optælling af elever i de enkelte afsnit, så der arbejdes med gennemsnit på eksempelvis tre år. Når vi ønsker treårige gennemsnit, er det med fokus på, at der kan være lokale udsving i børnetallet, og sådanne udsving skal kunne rummes i en ny fleksibel tolkning. Desuden er det samlede elevtal på de 32 også muligt at opnå ved et treårsgennemsnit. Det er vigtigt for os, at der i drøftelserne med ministeriet og politikerne indgår overvejelser om de»ikke tilskudsberettigede friskoler«, så det fortsat vil være muligt at have en friskole, som ikke opfylder kravet om 32 elever fra klasse. Ligeledes skal det overvejes, hvordan kostskolerne skal opfylde bestemmelserne, og hvordan man kan beskrive en speciel ordning for nystartede friskoler samt skoler med ret til dispensation fra elevtalskravet. Der skal findes en fleksibel og holdbar løsning, som ikke efterlader en række friskoler i en usikkerhed, hvor de ikke ved, om de opfylder lovens krav og med fare for, at statskassen smækkes i. Finansloven for 2009 En meget væsentlig del af friskolernes økonomi tilføres via statstilskuddet, som fastlægges i den årlige Finanslov. Vi afventer hvert år Finanslovsforlaget fremsættelse med spænding. Indeholder det eventuelle besparelser? hvordan er taksterne? dukker der nye politiske tiltag op? mv. I Finansloven for 2008 var der indbygget en obligatorisk opsparing. Og der indgår nu en tilbagebetaling af denne i finanslovsforslaget for Der er ligeledes tale om takstændringer, hvor den samlede pulje til undervisnings- og fællestaxametre er øget som følge af ændring af sygedagpengeloven. Samtidig modregnes der et beløb for de frie skolers indtræden i en permanent ordning omkring Barselsfonden for alle medarbejdere. Der er ikke ubehagelige overraskelser i Finansloven! Vores takster er reguleret med pris- og lønudviklingen, og den såkaldte koblingsprocent til folkeskolens udgift pr. elev er fastholdt på 75 procent. Statstilskuddet er inde i en stabil periode, hvor der ikke er større stigninger i vente. Det betyder en fortsat stram økonomi for en lang række friskoler. Man skal fortsat være kreativ på den gode måde for at finde alternative indtægtskilder og fortsat kunne tilbyde en inspirerende og kvalitetsbevidst undervisning uden at sende hele regningen videre til forældrene. Service overfor vores medlemsskoler For Dansk Friskoleforening er det en grundlæggende værdi, at vi kan tilbyde vores medlemsskoler et højt serviceniveau. Vi har et meget velfungerende kontor i Fåborg med en fin sammensat medarbejdergruppe, der meget kompetent kan rådgive og hjælpe skolerne i alle spørgsmål omkring driften af friskolerne. Men opgaverne ser også ud til at vokse. Der kommer nye medlemsskoler til, og der er en række nye initiativer med behov for rådgivning om oprettelse af en friskole, der kommer nye regler og love i en lind strøm osv. Vores medarbejdere står hver dag overfor mangeartede udfordringer. For yderligere at styrke foreningens service overfor medlemsskolerne og for at geare os til det generationsskifte, vi står overfor indenfor de næste 3 til 7 år, har vi besluttet at ansætte en konsulent mere fra den 1. august Med nyansættelsen ønsker vi, at der så vidt muligt er konsulentbistand at hente hver dag på kontoret. Det kan vi ikke opfylde lige nu, for udover den telefoniske hjælp hører også konsulenternes hjælp ude på skolerne, hvor man i direkte dialog kan få drøftet udfordringerne og finde løsningerne. Det indebærer stor rejseaktivitet for vores konsulenter, og det vurderer vi, der fortsat vil være behov for i skolernes Dansk Friskoleforening Årsberetning

18 "En friskole hviler på en bredere forståelse af, hvad skole er, end den opfattelse, som vil kvalitetsdefinere skolen i målbare termer. Uffe Kirk, skoleleder Gudenådalens Friskole arbejde med at tackle lokale, lovmæssige, personalemæssige udfordringer m.v. Foreningens synlighed i medierne I det daglige arbejde har vi i Dansk Friskoleforening fortsat fokus på at blande os i den offentlige debat på relevante områder for friskolebevægelsen. En væsentlig del af den viden, som danner grundlag for politiske beslutninger på friskoleområdet, dannes bandt andet i medierne. Vi anser det som en væsentlig opgave at være med til at sprede viden om vores skoleområde og ikke mindst til at nuancere debatten. Det er vigtigt for mediearbejdet, at vi er i god samklang med baglandet, hvor vi til stadighed har brug for, at den enkelte friskole arbejder med på den fælles sag i de lokale medier, og hvor I ude fra friskolerne giver input til foreningens centrale mediearbejdere gennem mails og via bloggen på foreningens hjemmeside. For at kvalificere oplysnings- og mediearbejdet har foreningen udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi. Det overordnede formål for kommunikationen kan på baggrund af formålsparagraffen formuleres sådan: Dansk Friskoleforenings kommunikation skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for friskoler i Danmark. Den overordnede målsætning kan konkretiseres i følgende delmål. Dansk Friskoleforenings kommunikation skal: Skabe forståelse for friskolebevægelsen og friskoletanken blandt beslutningstagere. Støtte forældres mulighed for at etablere friskoler i Danmark. Styrke friskolernes muligheder for at være et pædagogisk alternativ. Medvirke til, at befolkningen har et opdateret og positivt syn på friskoletanken. Styrke medlemmernes kendskab til foreningen og kontakten mellem hovedstyrelse og medlemsskoler. Styrke kontakten og fællesskabet mellem friskolerne. Opleves som åben, troværdig og seriøs. Eksterne samarbejdspartnere Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Den frie Lærerskole i Ollerup. Ikke mindst på efter- og videreuddannelsesområdet. Her noterer vi med stor glæde, at den pædagogiske diplomuddannelse har opnået akkrediteringen af Undervisningsministeriet. Det er en meget vigtig videreuddannelsesmulighed for lærere ved friskolerne til at kunne fordybe sig i de frie skolers tradition og pædagogik. En mulighed, vi har bakket op om i hele forløbet. Vi mødes et par gange om året med repræsentanter fra Den frie Lærerskole, Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er et netværk, som har stor betydning for arbejdet med vores fælles kerneområder som frie og alternative uddannelsessteder. Det fælles fokus på kurser målrettet alle frie skoleformers medarbejdere skal nu efter»fælleskususudvalget«og»kursussekretariatets«nedlæggelse stå sin prøve. Der arbejdes på individuelle modeller for kurserne, og vores opfattelse er, at der er et ønske om en fælles strategi omkring de enkelte kurser, men at den samlede kursuspakke havde overlevet sig selv. Fordelingssekretariatet, som på vegne af både staten og de frie grundskolers foreninger varetager fordelingen af tilskud til vikar, befordring, friplads samt kursus- og kompetencefondsmidler til efteruddannelse, er en væsentlig samarbejdspartner for såvel den enkelte friskole som Dansk Friskoleforening. Fra 1. januar 2009 indførte Fordelingssekretariatet en ny vikartilskudsmodel. Det blev fulgt op af en række orienteringsmøder rundt om i landet. På disse møder kom der en del reaktioner på den nye tilskudsmodel. Flere skoler frygter, at de fremover vil modtage ingen eller meget små tilskud til afhjælp af vikararbejdet i forbindelse med sygdom. Hvis sygdomsbilledet de sidste par år har været præget af, at man på skolen kun har haft meget korte fravær på en eller to dage, kan frygten være berettiget. Rammes de samme skoler af blot et langt fravær, og nu ikke længere alene blandt lærerne, men alle ansatte, ser regnestykket helt anderledes ud. Udgangspunktet for omlægningen af vikarrefusionen til et vikartilskud er sket med fokus på det for- 16 Dansk Friskoleforening Årsberetning 2008

19 sikringsmæssige, hvor man forsikrer sig mod de større skader, mens man selv klarer afbødningen af mindre afbræk i undervisningen ved kortvarige sygeforløb. Økonomien til tilskuddene hentes fra en afsnøring af midler fra det samlede statstilskud. Denne afsnøring er mindsket samtidig med, at»kontingentet«fra den enkelte frie grundskole for at være en del af ordningen i Fordelingssekretariatet er nedsat væsentligt over de sidste år. Det betyder, at der er kanaliseret flere midler direkte ud til den enkelte skole. Disse midler kan man vælge at se som bidrag til afhjælp af det korte fravær. Den hidtidige ordning var blevet administrativt tung og var langt hen ad vejen blevet en omvej for statstilskudskronerne, efterhånden som hovedparten af skolerne forholdsvis trak de samme tilskud til kort fravær fra Fordelingssekretariatet, mens et mindre antal skoler har trukket et uforklarligt stort tilskud. Omlægningen har således også en flig af minimering af bureaukratiet på friskoleområdet. I vores løbende drøftelser med Frie Skolers Lærerforening (FSL) er det også på tale at afprøve alternative arbejdstidsaftaler. Et mindre antal frie grundskoler vil i samarbejde med FSL afprøve en anden måde at skrue lærernes arbejdstid sammen på. Vi er meget optaget af, at der kan tænkes nyt og ikke mindst med fokus på lettelser i administrationen af ordningen ude på skolen. Det kan forhåbentlig blive et nyttigt udviklingsarbejde at blive klogere af inden næste overenskomstforhandlinger. Hovedstyrelsen stiller skarpt.. Hvilke værdier bygger vi på? Hvad er det vi vil med vores friskole, og hvordan skal det afspejle sig i det daglige arbejde i klasseværelserne? Spørgsmål, det er nyttigt at tage en debat om på friskolerne. Vi hører jævnligt, at en del friskoler føler behov for at sætte fokus på værdidebatten internt på skolen. Det er vigtigt, at den enkelte skole får klarlagt de generelle holdninger og ideer med undervisningstilbuddet, så de kan formidles til nye forældre og til omverdenen generelt. Til inspiration for dén samtale er der indenfor det sidste år kommet især to publikationer, der kan være gode afsæt til dette arbejde. En phd-afhandling fra Århus Universitet af Ulrik Overgaard sætter fokus på den grundtvig-koldske grundskolepædagogik. Afhandlingen behandler diskussionen både teoretisk og empirisk (se side 25). De mange interviews og spørgeskemaer er særligt interessante. En anden igangsætter for debatten er tidligere friskoleleder Tom Kirk s bog»som jeg husker«. Den beskriver det livgivende græsrodsarbejde omkring de frie skoler. Hvad er integration i Dansk Friskoleforening? Hovedstyrelsen har taget hul på en overordnet debat om integration. Overskrifterne i det arbejde er: foreningen skal bygge videre på den danske skoletradition, skolefrihed og demokrati foreningen skal arbejde for, at der er respekt overfor diversiteten i grundskolen foreningen skal medvirke til at skabe løsninger, hvor der opstår praktiske problemer i mødet mellem forskellige kulturer Arbejdet i foreningen er forankret i Pædagogisk udvalg, Kommunikationsudvalget og Internationalt udvalg. Ideen er, at der kan nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, gerne suppleret med personer fra skoler med mange tosprogede elever. Arbejdsgruppen skal koordinere foreningens samlede indsats på området. Når vi græsrødderne? De interne organisationsforhold i Dansk Friskoleforening efter strukturomlægningen for et år siden er løbende genstand for drøftelser i hovedstyrelsen. Har vi fundet den rigtige facon at løse foreningens samlede udfordringer? Har vi sammenhæng hele vejen gennem organisationen fra den enkelte forældre over friskolen til foreningens forskellige udvalg og arbejdsgrupper? Dansk Friskoleforening Årsberetning

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition

Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Udgivet af Dansk Friskoleforening Dansk Friskoleforenings formål

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere