Key note lecture Tom van Gool. (TvG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Key note lecture Tom van Gool. (TvG)"

Transkript

1 1 Referat af Parasitologisk workshop, afholdt på Rigshospitalet 5. november 2012 Deltagerne startede med at præsentere sig selv. Key note lecture Tom van Gool. (TvG) TvG startede med en introduktion til parasitologiens historie i Holland, hvor parasitologien havde en stor bevågenhed under kolonitiden, og hvor, mange af de store parasitologer var ansat af Tobaksfirmaer. Efter dekoloniseringen blev parasitologien et mindre område i Holland, men fik sin opblomstring under AIDS epidemien, og igen med den store rejse og indvandreraktivitet, der er i landet. Aktuelt er TvGs afdeling en stor afdeling med 150 ansatte, 5 sektioner. Parasitologien alene har 11 ansatte, 2,5 bioanalytikere ansat i forskning, 5,5 bioanalytikere i rutinefunktioner, 2 akademikere, 1 MD og 1 phd. Afdelingen modtager mange prøver. De ser i gennemsnit 2 tilfælde/ugen med cutan leishmaniasis. De ser mange tilfælde med Isospora og Cyclospora Generel indledning om hvilke teknikker benyttes bedst i moderne parasitologi: Mikroskopi, dyrkning, antigen tests, serologi og molekylær diagnostik. Hver metode har sine fordele afhængig af hvilke parasitter, prøvemateriale og sygdomme der er tale om. Der findes meget få kommercielle serologi tests. På TvGs laboratorium har de udviklet deres egen ELISA til påvisning af schistosomaantistoffer og benytter desuden en fransk IHAT? Malariadiagnostik Ved malariadiagnostik er mikroskopi stadig den bedste metode, suppleret af nyere typer diagnostiske tests. Mikroskopi kan give et hurtigt svar indenfor en time. I vagten i benytter de typisk en kombination af en hurtigtest og udstrygningspræparat. Sidstnævnte er let at lære og specifik, i modsætning til dråbepræparat, der er sværere at mikroskopere for den uøvede. Den klasssike farvemetode er Giemsa, hvor præparatet farves minutter med en 4% og 8% koncentration. Der findes flere hurtige farvemetoder: Fields stain, der farver dråbepræparat på 2 minutter og Diff Quick Stain, der egentlig er en farvemetode fra hæmatologien, der kan farve udstrygningspræparater på 1 minut og efterfølgende tørres med hårtørrer. QBC er en meget følsom hurtigmetode, der er brugbar, hvis man har mange malariaprøver. Metoden benytter antikoaguleret blod opsamlet i kapillærrør, som efterfølgende centrifugeres. Røret indeholder acridinorange, som farver kerneholdige celler, dvs. leukocytter og røde blodlegemer

2 2 inficeret med malariaparasitter. Efter centrifugering kan man se en lysende orange buffycoat og små prikker i den røde del af røret, hvis der er malariaparasitter. Følsomheden er 1 parasit/ul. Testen kan udføres på 5 minutter og er 100 % specifik.. Dog ingen speciesidentifikation. Han omtalte herefter studie af sensitivitet af malaria mikroskopi kombineret med de forskellige metoder. Hvis 100 felter i tykdråbe præp sv 0,3 ul blod ses på 3 minutter og gold standard sættes til 800 felter sv. 2,4 ul blod set på 24 minutter fås som illustreret nedenfor Tykdråbe præp: Ved 200 felter farvet med Fields findes 98% pos. 100 felter farvet med Giemsa findes 98% 200 felter farvet med Giemsa fandt 100 % Udstrygning 5 min 94% QBC 100 %. Udstrygning finder typisk 150 parsitter/ul Ag tests: to bånd 1 specifikt falcifarum bånd: HRP2 og et allround malaria bånd med acceptabel følsomhed for P. vivax? LDH ICT (AG) Overordnet 91% P.falcifarum 99% P. vivax 75% Der findes mange forskellige AG-tests på markedet Overordnet set er man hos TvG nået frem til at malariamikroskopi i vagten bedst udføres med en kombination af Binax (Ag-test) og 5 minutters gennemsyn af tyndt udstrygningspræp, hvilket giver en sensitivitet på 99%, der skal sammenlignes med en sensitivitet på 91 % for Ag-test alene. PCR har kun begrænset rolle ved malaria diagnostik, primært ved dobbeltinfektion, ved lave parsitæmigrader, og hvor der skal skelnes mellem P. malariae og P knowlesi. TvG stilllede spørgsmål om, den herskende opfattelse at P. knowlesi, har en vis mortalitet overhovedet er korrekt, idet de artikler, der omtaler mortaliteten referer til hinanden, og når man går tilbage til den oprindelige artikel, har forfatterne ikke tilstrækkelig god separation mellem P. falcifarum og P. knowlesii infektioner. Al malariadiagnostik udført i vagten anbefales re-testet dagen efter, af en erfaren mikroskopør.

3 3 Fæcesparasitter Skal vi fortsat mikroskopere, eller er PCR den nye diagnostik for fæecesparasitter? PCR er en god analyse til at diagnosticere protozoer, men er ikke god til ormeæg, pga problemet med at oprense DNA og de mange forskellige orm, der findes. Det er ikke cost effektivt og man får ingen øget sensitivitet ved at lave PCR for orme. TvG argumenterede herefter for at der fortsat er behov for rutine diagnostik af helminther. Helminthinfestationer er stadig meget hyppigt forekommende udenfor de vestlige lande. I Holland rejser ca. 3 millioner mennesker udenfor Europa hvert år, og det kan ofte være svært at få en ordentlig rejseanamnese. Ridley koncentration er fortsat en god diagnostisk metode til protozoer og orm, men ikke lige sensitiv for alle. For Strongyloides, Schistosoma mansoni, S. haematobium og Fasciola hepatica er serologi mest sensitivt. De finder ca 1-2 pt/md, der er positiv for Strongyloides. TgV s lab sender et sæt på 3 rør (TFT) beregnet til fæcesprøver ud til pt. To rør er tilsat fixativ til Ridley koncentration (SAF) og et rør uden tilsætning. Der laves mikroskopi på alle 3 rør. Røret uden tilsætning bruges tillige til PCR. De laver en multiplex PCR, der detekterer Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidier og Dientamoeba fragilis, men har også undersøgt for Blastocystis hominis med PCR Efter at 3-rør metoden blev indført øgedes sensitiviteten for Giardia/E. histolytica med 30% B. hominis med 98% (25 5 af alle pt. er positive) D. fragilis med 100 % (10% af alle pt.) DNA for protozoer kan være positiv op til 3 uger efter endt behandling, og kan ikke bruges som behandlingskontrol. Ag-tests for protozoer er generelt gode, men er de fleste steder erstattet af PCR. Man kunne evt. forestille sig en basal screening for faecesparasitter på det lille lab, ved hjælp af multiplex PCR for Giardia, E. histolytica, Cryptosporidium og D. fragilis, og en udvidet diagnostik på de større lab, med mikroskopi og PCR. En meget væsentlig ting, er at gøre klinikerne opmærksomme på, hvilke parasitter, der er undersøgt for, og at der kan være behov for yderligere diagnostik. Hos TgV laves rutinemæssigt : TFT (triple faeces diagnostik med rør tilsat SAF, ridley conc og PCR rutine for Giardia.

4 4 PÅ laboratoriet har man sammenlignet PCR og mikroskopi. (TFT) Parasit TFT PCR E. histolytica = = E. dispar = = D. fragilis =? = (90%) Giardia Cryptosporidiumr = = Blastocystis sp. =? = Cyclospora?? Isospora?? Cyclospora blev ikke kun fundet hos immunkompromitterede pt. De pt. der var mikroskopi negative for Giardia, men PCR positive, var ofte behandlet inden fæcesprøven blev taget eller udskilte kun få cyster, og PCR havde typisk en høj CT værdi på Til slut understregede TvG vigtigheden af at følge et kvalitetssikringsprogram, hvor han klart anbefalede UK Neqas. Rune Stensvold Kom ind på de forskellige aspekter af parasitologien, som alle har betydning, såsom, morfologi, transmission, udskillelse, patogenese, public health aspekter, epidemiologi og behandling. Den gamle state of the art er mikroskopi også på fikserede præparater og dyrkning Han diskuterede hvilke krav man må stille til en moderne parasitologisk diagnostik og til indsamling af prøvemateriale. I Danmark har vi ingen opgørelse over forekomst af parasitter, bortset fra malaria, hvorimod man i Sverige reporterer forekomst af 6 forskellige parasitter. I Sverige har man set udbrud af ccryptosporida, cyclospora og Microsporida. RS præsenterede en vision for human parasitologi i DK med standardiserede diagnostiske test og algoritmer for prøvebehandling, med nationalt samarbejde og overvågning og med øgning af parasitologisk forskning og udvikling. Han præsenterede en liste over hvilke PCR på faecesparasitdiagnostik der udbydes på SSI: Cryptosporidier, Giardia, Entamoeba sp, D. fraglis, Trichuris, Ascaris, Strongyloides, Taenia sp., microsporidier, cryptosporidier, Isospora belli, cyclospora. PCR er primært rettet mod 18s delen af det parasitære ribosom (kun protozoer?) RS præsenterede en sammenhæng mellem PCR og mikroskopi og dyrkning fundet på SSI blandt 889 prøver

5 5 PCR mik dyrkning Giardia 24 9 Cryptosporidium (ct>30) 16 0 Entamoeba hist. 4 1 Entamoeba dispar 2 1 Dientamoeba fragilis 167 NA Blastocystis hominis 19 64?? other 28 Dette udløste en diskussion omkring sensitivitet af mikroskopi. Der var kun 1 sample/pt. Samtidig er det vigtigt at kende parasitæmigraden og evt forudgående behandling før man med sikkerhed kan bruge tallene til en sammenligning af de to metoder. For fremtidige opgørelser af lignende slags ville en estimering af antal parasitter pr ul/faeces eller lign være nyttig. Og CT værdier giver en langt bedre mål for følsomheden af PCR. Kliniske oplysninger om pt. med hensyn til eksposition/ vedvarende diarré, ville også give en bedre mulighed for at vurdere brugbarheden af de forskellige metoder. Dette udløste en diskussion omkring indikationer og praevalenser. Blandt rejse ass, prøver fandtes helminther blandt 0,2%, svarende til 60 patienter, og Giardia hos 4 %. Fordelen ved PCR iflg RS: Bedre sensitivitet. Mindre hands on time. Direkte differentiering af E. histolytica og E. dispar. PCR finder ikke de apatogene parasitter, (betyder det noget?) Så udfordringer ved PCR er primært prøvemateriale, oprensning af DNA, beslutning om primerprober. Herefter almindelig diskussion om der er stemning for at nedsætte en landsdækkende arbejdsgruppe indenfor parasitologi, og hvad dens opgaver primært skal være. Forslag var etablering eller diskussion af algoritmer til brug ved parasitologisk diagnostik, og om hvilke indikatorer skal udløse hvad. (Visse steder i landet (Hillerød-Herlev) er man allerede i gang med at udvikle en total faeces algoritme). Desuden at etablere et overvågningssystem, samt samarbejde omkring forskningsprojekter og parasitologiske områder relevante for danske forhold. RS omtalte, at SSI gerne ville indgå i et samarbejde og bl.a. støtte opsætningen af rutinemetoder på de lokale KMAer, men at dette omvendt krævede, at SSI fik en eller anden form for håndgribelig opbakning og en klart defineret rolle. Maria Vang Johansen One Health MV fortalte om one health approach indenfor tropical neglected diseases og emerging zoonotic diseases, hvor den samme mikroorganismer forårsager sygdom både blandt dyr og mennesker og ofte store produktionstab i landbruget. WHO har iværksat one health projektet, der bygger på samarbejde mellem veterinærer og læger.

6 6 Der er 5 hovedinterventionsområder 1. Forebyggende kemoterapi 2. Intensiveret case management 3. Vektorkontrol 4. Vand, hygiejne og sanitet 5. Veterinær public health Mange steder er indsatsen forfejlet. Som eksempel brugte MV forekomst af Clonorchis sinensis, der er stigende generelt på grund af øget sushi spisning. Der findes måske 40 forskellige lever- og tarmikter og mennesket kan inficeres eller være bærere af flere af dem, men det er kun leverikter der giver symptomer. De to typer kan ikke adskilles ved mikroskopi, hvilke har ført til at man i Nordvietnam i 2009 har konstateret en forekomst ved mikroskopi af C. sinensis på 26 %. 2 år før fandt man med en bedre diagnostik kun 0.9% i samme område, så de 26 % omfatter formentlig mange andre species, men undersøgelsen har alligevel ført til at befolkningen i store områder i Nordvietnam er blevet behandlet med praziquanel. Et udtryk for, at man handler og spilder midler før man har forstået sygdommen til bunds. MV brugte cysticercosis som et eksempel på et stigende problem i Afrika, hvor man grundet befolkningstilvæksten der er 8 doblet siden 1950 mange steder har erstattet kvæghold med svinehold, Sygdommen er ukendt af befolkningen, på trods af kalkulationer, der siger at 56 millioner er døde alene ud fra symptomerne. Hertil kommer følgesygdomme, som ulykker, epilepsi, hovedpine og misdiagnoser. Prevalensen er ukendt, og cystiscercosis er ikke erkendt som human sygdom, men 30 % af epilepsitilfælkde i Afrika er muligvis forårsaget af cystiscercose. Sygdommen er ikke anmeldelsespligtigt. Der er dårlige diagnostiske muligheder i de afrikanske lande, hvor sygdommen er hyppig. De diagnostiske muligheder er til svinebrug: ELISA, copro-pcr og copro-elisa. Til humant brug: billeddiagnostik, AB-ELISA og Ag-ELISA. I Afrika bliver mange mennesker exponeret for praziquantel og imidazole, på grund af store behandlingskampagner for andre sygdomme. Dosis her er som regel ikke høj nok, til totalt at behandle cystiscercosis, og ofte er det et stort problem, da asymptomatiske patienter med cysticercosis ofte får symptomer ofte i form af epilepsi efter behandling- De største problemer i Afrika, der skal løses for at holde sygdommen under kontrol er: 1. M+angel på viden 2. Fødevaresikkerhed 3. Fødevaresikkerhed og kødkontrol har svære vilkår i Afrika, hvor kødet ofte sælges på åbne landsbymarkeder ved kødtræet eller lign. 4. Handels og butikssystemer er dårlige, ofte ikke eksisterende, hvilket vanskeliggør kontrol.

7 7 Sidste eksempel: Echinococcus multilocularis i Danmark, endnu et eksempel på manglende viden. Der er ingen systematisk indsamlet viden om E. multilocularis i Danmark. I 1994 fandtes antistoffer mod E. multilocularis hos 10 % (af danske ræve) og 3-4 /400 ræve fundet på Sjælland. Senere studie (hvornår? Og hvor?) fandt ingen tegn på E. multilocularis i 450 ræve. Derefter ingen studier indtil E. multilocularis findes hos 2 katte i Den er aldrig fundet hos hunde. I 2011 undersøgte man 300 ræve og 80 mårhunde og fandt E. multilocularis hos 1 ræv. Der er nu fundet tilfælde i Sverige, hvorefter man har startet en intensiv overvågning. Endnu ingen tiltag til systematisk overvågning I Danmark på trods af at fundet hos katte er højst bekymrende, idet dette markant øger risikoen for spredning, da katte samt deres afføring findes overalt. Som konklusion på præsentationen virker det rationelt at sikre et samarbejde mellem human og veterinær parasitologi i Danmark, måske med inspiration at hente Danmap samarbejdet på det bakteriologiske område. Eskild Petersen talte om behovet for fælles forskning indenfor parasitologien i Danmark. Først præsenterede han 4 cases med patienter med vanskeligt behandlelige tilfælde af Giardiasis. Han beskrev behandlingssvigt med metronidazol, albendazol, nitazoxanide, men med endeligt behandlingsrespon på tinidazol. Der kom forskellige forslag til forskningsprojekter: 1. Undersøgelser af antal udbrud af Giardia i børnehaver 2. Genotypning af cutan leischmaniasis 3. Børneorm resistens 4. Toxoplasmose, genotypning via sera, sammenholdt med alvorligheden af klinisk sygdom. Interessant, da folk i Vestafrika har langt hyppigere toxoplasmose øjensygdom end hvad tilfældet er herhjemme. SSI har sendt nogle genotyper til Frankrig, hvor nogle blev fundet til at være atypiske.. Herefter var der en lang diskussion om sensitivitet af fæecesdiagnostik, samt den klinisk betydning af low count forekomst. TgV argumenterede for, at det er vigtigt at rapportere cut off level ved PCR evt. med en semikvantitativ bemærkning, mens andre mente at det var tvivlsomt, om dette var brugbart for klinikerne, specielt da der ofte er tale om intermitterende udskillelse. Til slut en diskussion om den bedste metode til at finde Blastocystis, hvor TgV henviste til flere publikationer der omtaler gode resultater med Ridley koncentrationsmetoden. Jørgen Kurtzhals holdt derefter et indlæg om hæmoparasitter. Til rutinediagnostik er det tit et problem at tykdråbe præp og at udstrygning ikke har en tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har ikke på nuværende tidspunkt en god metode til kvantificering af

8 8 inficerede erythrocytter. Tælling af parasitæmi følger en Poisson fordeling og kan svinge med 1,5 % parasitæmigrad ved tælling af 400 erythrocytter, selv hvis det er den samme person der tæller. Nøjagtigheden bliver ikke væsentligt forbedret selv om tæller 2000 erythrocytter. Dette giver aktuelt et problem, da WHO har ændret sine anbefalinger, således at det nu anbefales at give IVbehandling allerede ved en parasitæmigrad > 2 %. Flowcytometri og kvantitaiv ELISA af HRP2 fra P. falciparum er langt bedre til at give et kvantitativt mål, men er ikke en del af almindelig rutinediagnostik.. Ag analyse er ikke kvantitativ, specielt ikke HRP2 båndet. Iflg. TgV vil det generelle bånd (aldolase eller LDH båndet dog altid være positivt ved >1% parasitæmigrad for P.falciparum, og tykkelsen af båndet giver umiddelbart et bedre kvantitativt udtryk. Ag-test udføres mest pålideligt i lab, da forsøg på de kliniske afdelinger gav alt for mange tests uden kontrolbånd. JK sammenlignede herefter de forskellige metoder til malaria-diagnostik: Blandingsinfektioner med flere malariaparasitter risikere at blive overset, hvis man kører multiplex-pcr. Nogle Ag-tests kan være positive helt op til 4 uger efter vellykket behandling og kan således ikke benyttes til kontrol af behandlingsrespons. Det samme gælder PCR: Anbefalinger vedr. rutine diagnostik af malaria Klinisk afdeling: Tykdråbepræp og udstrygningpræp udført på den kliniske afdeling samt 3 ml EDTA blod til Ag test. Der skal tages 2 gange stryg, hvis patient fortsat har feber 3 gange. Iflg TgV er en gang nok hvis pt. har været syg 3 dage. Antikoaguleret blod er uegnet til tykdråbepræparater og udstryg. Der er ingen væsentlig forskel på, om der bruges venøst blod eller kapillærblod til udstryg. Det mikrobiologiske laboratorium: Antigentest og mikroskopi af udstrygningspræparat udføres i vagten. Næste dag udføres mikroskopi af dråbe og udstryg af en erfaren person. Der laves PCR på EDTA blod, hvis prøven er mikroskopi positiv. Hvis der skal skelnes mellem P. malariae og P. knowlesii laves individuel PCR og ikke multiplex. Diagnostik af leishmanias Der findes flere gode kommercielle metoder til påvisning af antistoffer mod Leishmania: (DiaMed_IT dipstick ab to RK 39) Mikroskopi Dyrkning PCR og sekventering 69% sens 84% sens 98% sens Henrik Vedel Nielsen HVN startede med et forslag til hvordan forholdet mellem de forskellige metoder til parasitologisk diagnostik vil ændre sig i fremtiden, hvor mængden af serologiske us vil være uændret, men en del Ag-test, mikroskopi og dyrkninger (??)vil være helt eller delvist overtaget af PCR, især vil mængden af dyrkninger nedsættes drastisk.

9 9 Derefter fremlagde han en oversigt over den serologi der udføres på SSI, og vanskeligheder ved tolkning af svarene. Der ses ofte krydsreaktion mellem forskellige helmiths. Det er uklart hvad en lav titer betyder. For mange af de serologiske analyser er sensitiviteten ikke tilstrækkeligt undersøgt. Han beskrev at man i Holland har fundet krydsreaktion mellem Filaria og Strongyloides. En del af de serologiske undersøgelser sendes ud af landet, typisk til Hamburg eller London, og man har derfor ikke altid baggrundsviden om opsætningen og validering af disse analyser. Det blev diskuteret hvor hurtigt, man har brug for et serologisk svar. (Uden konklusion) Specielt gjorde HVN grundigt rede for toxoplasmosediagnostikken. På SSI laver man IgG og IgM, ISAGA-IgM samt aviditetstest. Dyetesten er nedlagt, men hvis IgG titeteren er høj laver man i stedet udtitrering af serum, med henblik på et mere nøjagtigt titersvar. Desuden laves PCR på amnionvæske, spinalvæske og biopsier, dyrkning for toxoplasmose er nedlagt. Slutevaluering Man endte med en diskussion af hvorvidt det vil være en god idé at nedsætte en dansk parasitologisk gruppe, der skulle bestå af klinisk mikrobiologer, infektionsmedicinere, parasitologer og evt. andre interesserede. Som Arbejdsopgaver for en sådan gruppe blev foreslået: Oprettelse af et indrapporteringssystem af parasitinfektioner i Danmark, evt. med individuelle anmeldelser fra de enkelte laboratorier til SSI en gang årligt. Mulighed for udtræk fra MIBA. Udarbejdelse af et antal koder, der vil være evt. udtræk i MIBA lettere. Retningslinjer for parasitologisk diagnostik Hvordan skal vi håndtere diagnose af Malaria? Rune Stensvold foreslog, at SSI kunne være overordnet reference, der forsynede de øvrige laboratorier med probe- primer sæt og PCR programmer, samt overvågede forekomst af mutationer af betydning for analysen, samt fremkomst af nye parasitter eller varianter af de allerede kendte. Der var generel stemning for at nedsætte sådan er gruppe, og som medlemmer blev foreslået en fra hver afdeling. Lene Nielsen Overlæge, KMA Herlev

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Revideret 30-12-2008 Manualen er under udvikling MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. Indholdsfortegnelsen herunder

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Rekvireri ngs-nr. Fordeling af analyser Artikelnr. (fakturering) Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Speciale BIOKEMI Biokemi R419 63 SSA (Ro)/SSB (La) antistoffer (IgG) Gentofte Hospital,

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

PACT. PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning. Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys.

PACT. PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning. Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys. PACT PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys. PACT Neglesvamp Terapi Behandlingsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Beskrivelse af specialespecifikke kurser

Beskrivelse af specialespecifikke kurser Beskrivelse af specialespecifikke kurser 2.2.3: Specialespecifikke kurser De specialespecifikke kurser afholdes som en del af hoveduddannelsen. Kurserne sigter mod, at den uddannelsessøgende skal opnå

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16.

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. Lungebarn workshop Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. august 2014 PROGRAM FOR WORKSHOP Danmarks Lungeforening hvem, hvad og hvorhen?

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015 Indholdsfortegnelse: Om myggen...- 1 - Ondartet versus godartet malaria...- 1-...- 1- Strategien.... - 2 - Forebyggelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi Titel Definition a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode b. Forekomst c. Ætiologi d. Patogenese Diagnose a. Symptomer b. Kliniske fund c. Parakliniske fund d. Differential diagnoser Prognostiske faktorer Behandling

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

SARS. Lærte vi lektien?

SARS. Lærte vi lektien? SARS Lærte vi lektien? FREMTIDEN Er ikke hvad den har været! Hvordan får vi styr på dette her? Re emerging New infection Morens, et al. Nature 2004;430:242 9 Fugle influenza i Afrika: en ond drøm Nigeria

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Årsberetning 2012 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND

Årsberetning 2012 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND Årsberetning 2012 Forside: Podningslaboratorium Bagside: Trappe fra afdelingens stueetage. Glaskunst af kunstner Branka Lugonja, st. galla. Tanken bag glaskunst: Samarbejde, bidrag til fælles mål, supplerer

Læs mere

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not To Cloud or Not To Cloud or not Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing Bjørn Borre, Chefkonsulent IT-Branchen, bjb@itb.dk Mobil 27522524 1 Om IT-Branchen Om Bjørn Borre 300 it-virksomheder.

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Inge Panum 28-2-2012 1 Sygehistorie (1) 9.7.2008: 15 årig dreng m. IDDM indlægges med kløende udslet på forfladen af brystet samt i ansigt af el dagen før

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Forfattergruppen er nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektions medicin og Dansk Neurologisk Selskab

Forfattergruppen er nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektions medicin og Dansk Neurologisk Selskab Lyme Borreliose Klinik, diagnostik og behandling Forfattere Ram B. Dessau, Jette M. Bangsborg, Tove Ejlertsen, Klaus Hansen, Anne-Mette Lebech, Christian Østergaard Forfattergruppen er nedsat af Dansk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014

Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014 Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014 Min tilværelse som klinisk mikrobiolog har været mange facetteret lige siden jeg i 1971 tog lægeeksamen og den amerikanske multiple choice examen blot

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus 1. Indledning Introduktionsuddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres under en 12 måneders ansættelse

Læs mere