Grønlands. Forbrugerråds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands. Forbrugerråds"

Transkript

1 Grønlands Forbrugerråds Beretning for 2002

2 Forord 2002 var blandt andet som følge af etableringen af Fællesekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd et vigtigt år for Forbrugerrådet. Tilførsel af flere ressourcer, herunder en længe ønsket personaleforøgelse, har betydet, at Forbrugerrådets sekretariat er blevet oprustet med både juridisk og økonomisk uddannet personale, hvilket naturligvis også vil gavne bestræbelserne på at gøre Forbrugerrådet mere synligt. Det er Forbrugerrådets vurdering, at sammenlægning af Forbrugerrådets og Konkurrencenævnets sekretariat i fremtiden også vil give et tættere samspil mellem forbruger- og konkurrencepolitikken, hvilket på sigt - alt andet lige - også vil komme de grønlandske forbrugere til gode blev også året, hvor der for medlemmer af de lokale forbrugerudvalg blev afholdt seminar i Nuuk, for herved at styrke de lokale medlemmer af forbrugerudvalgenes kompetencer på forbrugerområdet. Seminaret blev tilrettelagt og afviklet således, at deltagerne, når de vendte tilbage fra seminaret havde erhvervet sig praktisk anvendelige værktøjer til deres fremtidige forbrugerarbejde. Endelig er det også glædeligt, at Grønlands deltagelse i vestnordisk forbrugersamarbejde i 2002 er blevet styrket, idet samarbejde og faglig sparring på tværs af landegrænser, kan være med til at løfte det udførte forbrugerarbejde. Uthilie Heilmann Formand for Grønlands Forbrugerråd - 2 -

3 1. Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse Indledning Aktiviteter i Nordisk samarbejde Forbrugerrådet i offentligheden Forbrugerrådets sekretariat

4 2. Indledning Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om, forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg og har til opgave at: - modvirke urimelige priser og forretningsvilkår, - arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling, - fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting, - rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet, - føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (markedsføring, mærkning og emballering), - foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder. Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg 3 stk. 3 for en periode på 4 år. Forbrugerrådets sammensætning blev på grund af Landstingsvalget i december 2002 ændret, idet Landstinget i december udpegede Pele Jensen, Olga Poulsen samt Godmand Rasmussen. Således er Johan Knudsen og Uthilie Heilmann ikke længere udpeget af Landstinget

5 Denne ændring betyder, at Forbrugerrådets sammensætning pr. 31. december 2002 var som følger: Pele Jensen, udpeget af Landstinget Olga Poulsen, udpeget af Landstinget Godmand Rasmussen, udpeget af Landstinget Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA, Otto Storch, udpeget af KNAPK Cecilie Sebulonsen, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT Paulus Broberg, udpeget af SIK ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT udpegede i januar 2003 Uthilie Heilmann i stedet for Cecilie Sebulonsen. KNAPK udpegede i januar 2003 Ole Jørgen Davidsen i stedet for Otto Storch

6 3. Aktiviteter i 2002 Grønlands Forbrugerråd har i 2002 haft mange og forskelligartede opgaver, fx besvarelse af forbrugerhenvendelser, servicering af kommunale forbrugerudvalg og bygdebestyrelser, tilsyn med markedsføringsbestemmelserne, priser, datomærkning mv. Sager og henvendelser Sekretariatets juridiske vejledning i forbindelse med telefoniske henvendelser har hovedsagelig drejet sig om problemer med bytteret/returret samt problemer i forbindelse med at få foretaget reparationer på sælgers regning, dvs. udnyttelse af reklamationsret og garanti. Det er Sekretariatets praksis i forbindelse med telefoniske henvendelser at give en forståelig og generel vejledning i forbrugernes rettigheder og pligter på det forbrugerretlige område henvendelsen angår. Det er sekretariatets opfattelse, at forbrugerne finder sekretariatets vejleding både letforståelig og praktisk anvendelig. I forlængelse af den generelle vejledning om de relevante retsregler opfordres forbrugeren til - såfremt forbrugeren fortsat mener at kunne gøre et krav gældende mod den erhvervsdrivende - at rette fornyet (gerne skriftlig) henvendelse til den erhvervsdrivende. Denne praksis har i både grønlandsk og nordisk sammenhæng vist sig konstruktiv for løsning af tvister mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende. Samtidig oplyses forbrugerne om, at såfremt problemet alligevel ikke finder en løsning mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende, kan der herefter klages til Forbrugerklageudvalget med henblik på her at afgøre forbrugerklagen. Vareforsyningen i bygderne I juli måned modtog sekretariatet en henvendelse fra bygdebestyrelsen i Kapisiilit angående vareforsyningens utilstrækkelige hyppighed. Sekretariatet tog herefter initiativ til en landsdækkende undersøgelse af vareforsyningen i bygder. Undersøgelsen tog form af et spørgeskema om vareforsyningen, som blev udsendt til bygdebestyrelserne via de kommunale forbrugerudvalg. Sekretariatet bearbejdede besvarelserne og i forlængelse heraf foretog journalist Jesper Bo Johansen en yderligere undersøgelse. Det foregik dels ved et besøg i Kapisiilit hos - 6 -

7 handelsforvalteren og bygdebestyrelsesformanden samt via et telefoninterview med handelsforvalteren i Equlagaarsuit. På basis af sekretariatets resultater og de efterfølgende yderligere undersøgelser, herunder interviews, udarbejdede Jesper Bo Johansen 2 artikler, som blev bragt i Atuisoq nr. 2. På baggrund af artiklen i Atuisoq blev forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg interviewet til Qanorooq i november måned. Derudover deltog Forbrugerrådets formand Uthilie Heilmann i KNRs månedlige forbrugerprogram, Atuisoq, hvor dette emne også blev diskuteret. Sekretariatet tog i efteråret kontakt til Pilersuisoqs ledelse og foreslog en dialog om vareforsyningsproblematikken. Pilersuisoq ledelse tog positivt imod forslaget og ved udgangen af året var der aftalt informationsmøde med Pilersuisoqs salgschef, Frederik Olsen. Formålet er 1) at blive informeret om Pilersuisoqs tiltag og planer for at forbedre vareforsyningen. 2) En drøftelse af de konkrete muligheder for fremtidigt samarbejde mellem Forbrugerrådet og Pilersuisoq via en gensidig dialog om at forbedre vareforsyningen. Det skal desuden tilføjes, at bygdernes vareforsyning var et af emnerne ved efterårets forbrugerseminar i Nuuk. Her holdt distriktschef Lars Cortzen fra Pilersuisoq et længere indlæg om vareforsyningen, hvorefter der var lejlighed til at stille spørgsmål. Spørgelysten var i den forbindelse stor. Prisundersøgelse Forbrugerrådets årlige, landsdækkende prisundersøgelse af dagligvarer blev gennemført i efteråret. Indsamling af data foregik ved, at sekretariatet til de kommunale forbrugerudvalg fremsendte et skema, for de varer der skulle indhentes priser på. De kommunale forbrugerudvalg og bygdebestyrelserne forestod herefter indsamling af data i de lokale butikker. Resultaterne blev fremsendt til sekretariatet som behandler data og i forlængelse heraf udarbejdede en artikel, der blev offentliggjort i Atuisoq. Dette års prisundersøgelse blev offentliggjort i Atuisoq nr. 2, der udkom i november. Den til undersøgelsen knyttede artikel fokuserede på, at prisniveauet i by og bygd stort set er ens. Prisundersøgelsens konklusioner blev ved to lejligheder bragt i KNR-radioavisen, herunder KNRs hjemmeside: første gang som referat af undersøgelsens resultater/artiklen i Atuisoq og anden gang med en vinkel, der fokuserede på ens pris trods fri konkurrence

8 Arrangementer Seminar for de kommunale forbrugerudvalg I forbindelse med rådsmødet i september 2001, blev det besluttet, at der skulle afholdes et seminar for Forbrugerudvalgene. Det blev gennemført i september Der var i alt 14 deltagere fra 10 forskellige kommuner og 1 bygd. Derudover deltog 6 rådsmedlemmer. Tidligere forbrugerkonsulent Steen Lynge forestod seminaret, og han gennemgik Håndbog i Kommunalt for- brugerarbejde samt forbrugerlove. Han lavede cases til seminardeltagerne og bagefter var der diskussion om emnerne. Desuden holdt distriktschef Lars Cortzen fra Pilersuisoqs et længere indlæg om Pilersuisoq og vareforsyningen, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål. Der var livligt debat bagefter. Deltagerne udtrykte tilfredshed med seminaret, men ønskede at de skulle have strakt sig over flere dage. Forbrugerrettigheder Som et led i at fremme forbrugernes bevidsthed om deres rettigheder inviterede Grønlands Forbrugerråd i slutningen af november måned 2002 Universitetslektor i forbrugerret, Sonny Kristoffersen til Nuuk. Foredraget foregik som et offentligt foredrag på Ilisimatusarfik, der også i økonomisk henseende - var medarrangør. Udgangspunktet for Sonny Kristoffersens foredrag var spørgsmålet om, hvorvidt gældende forbrugerlovgivning giver forbrugeren tilstrækkelig beskyttelse, fx ved hårfarvningsskader, salmonellaforgiftning, ødelagte motorer og garantiproblemer m.m. I forbindelse med arrangementet var der foretaget 2 annonceringer i Nuuk Ugeavis samt rettet skriftlig og telefonisk kontakt til pressen. Sonny Kristoffersen og forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg blev interviewet til et længere specialindslag i radioen samt i Qanorooq. Derudover blev der bragt en artikel i Sermitsiaq. Forbrugerbladet Atuisoq Forbrugerrådets eget blad, Atuisoq, udkom i 2002 i henholdsvis juni og november. I bestræbelserne på at gøre bladet mere indbydende for aktuelle samt potentielle læsere udgives bladet til forskel fra tidligere nu i 4 farver

9 For at give bladet et mere professionelt udseende, er det valgt til udarbejdelse af layout m.v. at knytte et reklamebureau, idet det således er håbet, at et også i udseendemæssigt henseende mere interessant blad vil medføre, at relevante og hensigtsmæssige oplysninger om blandt andet forbrugerrettigheder, når ud til endnu flere læsere end det har været tilfældet tidligere. Samtidig med valget af et reklamebureau til udarbejdelse af layoutet, er der i forbindelse med valget af artikler lagt meget vægt på deres relevans i relation til de grønlandske forhold. Med etableringen af Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerrråd, se endvidere afsnit 6 Forbrugerrådets sekretariat, er det hensigten, at Sekretariatet i 2003, på baggrund af forbrugernes henvendelser hertil, vil tage de mest forespurgte problemer og emner op i Atuisoq. Det er herved håbet, at forbrugerne på sigt kan gøres selvhjulpne, idet artiklerne via generel vejledning om forbrugernes retsstilling samt oplysning om relevante forholdsregler forbrugerne selv kan tage, kan være med til, at lignende forbrugerretlige problemer m.v. - til gavn for alle - i videst muligt omfang undgås. Arctic Umiaq Line A/S Rådets medlemmer opfordrede Sekretariatet til at undersøge passagerernes muligheder for at kunne lytte til KNR-radio ombord samt mulighederne for at kunne købe grønlandsk producerede fødevarer på kystskibene. Sekretariatet tog kontakt til rederiet, men i første omgang lykkedes det ikke gennem brevveksling at tilvejebringe en brugbar dialog. Sidst på året aftalte Fællessekretariatet og Arctic Umiaq A/S, at man skulle mødes den 13. januar 2003 for at drøfte de kritikpunkter, der var kommet fra Forbrugerrådet, og som måtte antages at deles af andre forbrugere

10 4. Nordisk samarbejde Grønlands Forbrugerråd er medlem af Nordisk Konsumentudvalg (NKU). NKU består af de nordiske forbrugerorganisationer, og organisationen har til formål at fremme forbrugerens interesser m.v. i fællesnordisk perspektiv. Der afholdes årligt 2 møder: Forårsmødet: I forbindelse med et ophold i København, forud for formanden, Uthilie Heilmann, og sekretariatschef Niels Peter Gundelachs deltagelse i Nordisk Konsumentudvalgsmøde i april 2002, aflagde Niels Peter Gundelach besøg hos Fællessekretariatets samarbejdspartnere i Danmark. Udover KonkurrenceStyrelsen, som Konkurrencenævnet har en egentlig samarbejdsaftale med om fælles sagsbehandling, aflagdes besøg hos Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen og i Forbrugerklagenævnet. I Forbrugerrådet redegjorde tidligere direktør Benedikte Federspiel for det nordiske og et omfattende internationalt samarbejde, som det danske forbrugerråd er involveret i. Jurist Christian Egeskov forklarede om Forbrugerrådets deltagelse i de mange godkendte branchenævn, som man har i Danmark, og hvor Forbrugerrådet er repræsenteret i dem alle. En række vedtægter for branchenævnenes virke udleveredes. Endelig redegjorde advokatfuldmægtig Sonny Kristoffersen for den særlige retshjælpsordning, som Erhvervsministeriet har finansieret i Danmark til at få gennemført principielle forbrugersager ved de danske domstole. I forbindelse med en reception i Forbrugerrådet blev der lejlighed til at hilse på såvel den afgåede formand, Kirsten Nielsen, som den nye, Kirsten Jensen, og den forholdsvis nytiltrådte direktør Rasmus Kjeldahl. I Forbrugerstyrelsen fik Niels Peter Gundelach af jurist Ester Lind blandt andet gennemgået sagsforberedelsen, som styrelsen fortog som sekretariatet for Forbrugeklagenævnet, som årligt modtager små forbrugerklagesager. Niels Peter Gundelach overværede et møde i Forbrugerklagenævnet, som havde en række færdigforberedte klagesager til afgørelse. Mødet lededes af en af nævnets næstformænd, landsdommer Sanne Kolmos, som efter mødets slutning redegjorde nærmere for nævnets arbejdsform og visse af de trufne afgørelser. Forbrugerstyrelsen afleverede også forskelligt materiale, som kan være Fællessekretariatet til hjælp i dets daglige arbejde

11 Efterårsmødet: I september deltog formanden, Uthilie Heilmann, Niels Peter Gundelach og den da relativt nyansatte økonom, fuldmægtig Bo Vestergaard i NKU-mødet i Tórshavn. Mødet var placeret på Færøerne, som et led i NKUs støtte til en gruppe frivillige, forbrugerinteresserede færingers bestræbelser på genoprettelsen af en forbrugerorganisation dér. NKU så gerne, at der på Færøerne etableres egentlig forbrugerlovgivning, idet Færøerne er det eneste nordiske land, der ikke har en sådan lovgivning. Under mødet redegjorde Niels Peter Gundelach for den grønlandske forbrugerlovgivning som et eksempel på en relativ enkel forbrugerlovgivning i et mindre samfund. Mødet fik betydelig presseomtalte og nød også politisk bevågenhed. Efterårsmødet skulle i 2002 være afholdt i Island, men hensigten med at flytte det til Færøerne lykkedes, idet der nogle måneder senere dannedes en færøsk forbrugerorganisation. Grønlands særlige interesse i oprettelsen af en færøsk forbrugerorganisation skyldtes blandt andet Nordisk Ministerråds tilkendegivne ønske om opprioritering af vestnordisk samarbejde på forbrugerområdet. Til samarbejdet på forbrugerområdet i Vestnorden er der knyttet betydelige projektmidler, når et forbrugersamarbejde i en vis organiseret form, såsom i de vestnordiske forbrugerorganisationer, foregår mellem minimum tre lande. Grønlands ansøgningsinitiativ om projektmidler: Sekretariatet havde forud for NKU-mødet i september udarbejdet et i forhold til tidligere revideret projektoplæg vedrørende importpriserne i Vestnorden. Med det sigte, at projektet mere detaljeret skulle præsenteres for de nordiske landes forbrugerorganisationer, bevilgede Nordisk Ministerråd i august midler til en yderligere ekstraordinær deltager til NKU-mødet i Tórshavn. I forlængelse af NKU-mødet blev der på Færøerne afholdt et stiftende møde i den vestnordiske gruppe, bestående af Islands, Færøernes og Grønlands repræsentanter for forbrugerorganisationerne og med deltagelse af styregruppesekretæren for NKUs embedsmandskomité for forbrugerspørgsmål. Embedsmandskomiteen er den bevilligende myndighed for forbrugeraktiviteterne, finansieret af Nordisk Ministerråd. På mødet blev der formuleret en række forslag til samarbejdsprojekter, herunder Grønlands oplæg om importpriser samt et islandsk forslag vedrørende forbrugerorganisation og lovgivning i Norden

12 I efteråret indsendte henholdsvis Grønland og Island de to ovenstående projektforslag til Nordisk Ministerråd. De ansøgte bevillinger blev i vid udstrækning imødekommet, idet der for 2003s vedkommende blev bevilget kr I den forbindelse er fuldmægtig Bo Vestergaard projektansvarlig for det vestnordiske importprisprojekt, mens fuldmægtig Morten Weigand deltager i projektgruppen for forbrugerorganisering og lovgivning i Norden

13 5. Forbrugerrådet i offentligheden For i endnu højere grad at synliggøre nogle af de forskellige forbrugerretlige initiativer m.v. Forbrugerrådet har arbejdet med i løbet af året, har Rådet og dets sekretariat ved flere lejligheder udsendt pressemeddelelser. Pressemeddelelserne er blevet godt modtaget hos de medier de er fremsendt til, hvilket bl.a. kan ses af den efterfølgende omtale pressemeddelelserne har fået, hvilket samtidigt må tages som udtryk for at forbrugerorienterede emner i høj grad har mediernes interesse. Af emner og pressemeddelelser der bl.a. gav anledning til omtale i medierne kan nævnes: Forbrugerbevidsthed Atuagagdliutit (AG) bragte i starten af juli 2002 en artikel om det pr. 1. januar nyetablerede Fællessekretariat, ligesom artiklen fokuserede på de områder af forbrugerklager Sekretariatet modtager. Desuden fokuseredes på, at kun meget få forbrugere egentlig vælger at klage, hvilket muligvis skyldes, at menig mand er for beskeden til at slå i bordet og kræve sin ret. Det oplystes endvidere, at det ikke koster noget at få en sag behandlet i Forbrugerklageudvalget, men at forbrugeren inden henvendelse til Forbrugerklageudvalget, først skal have klaget til den erhvervsdrivende. Vareforsyningsproblemer i bygderne Forbrugerrådets sekretariat bragte i Atuisoq nr. 2, som tidligere nævnt, en artikel om, at der i visse bygder var problemer med vareforsyningen. I forlængelse af artiklen i Atuisoq blev forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg fra Fællessekretariatet i november interviewet til Qanorooq. Dette emne blev også diskuteret da Forbrugerrådets formand senere i november deltog i KNR s radioforbrugerprogram, Atuisoq

14 Forbrugerpriser i by og bygd Føromtalte prisundersøgelse og det i denne forbindelse fremkomne resultat, som ligeledes blev bragt i Atuisoq nr. 2, blev ved 2 lejligheder omtalt i KNR s radioavis og blev desuden valgt som en af de nyheder, der tillige blev omtalt på KNR s hjemmeside. Første gang de i Radioavisen henviste til artiklen, fokuseredes på artiklens konklusion om, at prisniveauet i by og bygd er næsten ens, herunder at en indkøbskurv med 30 varer kun var 9,10 kr. dyrere det dyreste sted sammenlignet med det billigste. Anden gang artiklen blev citeret, var tilgangsvinklen, at på trods af, at flere byer er konkurrenceudsatte er priserne på dagligvare kun i meget beskedent omfang forskellige. Der blev således fokuseret på, at uanset om der er tale om konkurrenceudsat by eller en bygd, der alene serviceres af Pilersuisoq, har dette ikke den store betydning for den pris forbrugeren betaler for de mest nødvendige dagligvarer. Forbrugerrettigheder Som et led i at fremme forbrugernes bevidsthed om deres rettigheder inviterede Forbrugerrådet i føromtalte fællesinitiativ med Illisimatusarfik, Grønlands Universitet, i slutningen af november universitetslektor og jurist i Forbrugerrådet i Danmark, Sonny Kristoffersen, til Nuuk for her at holde foredrag om forbrugernes rettigheder og retssager om samme. For at øge interessen omkring arrangementet kontaktede Sekretariatet både KNR s radio- og tvafdeling. Dette medførte et længere specialindslag i Qanorooq, hvor Sonny Kristoffersen og Fællessekretariatets forbrugerkonsulent informerede om forbrugerrettigheder. KNR radio valgte også at interviewe Sonny Kristoffersen og Fællessekretariatets forbrugerkonsulent om arrangementet i Nuuk og de emner her der ville blive behandlet, hvilket resulterede i et 45 min. langt program

15 Forbrugerinformation i forbindelse med forbrugernes julehandel I starten af december udsendte sekretariatet informationsbrevet Forbrugerinformation i den travle juletid til de erhvervsdrivende i Nuuk samt til de 4 landsdækkende medier KNR Radio- og TV, AG og Sermitsiaq. Informationsbrevet blev både hos de erhvervsdrivende, som hos medierne særdeles godt modtaget, hvilket resulterede i artikler i både AG og Sermitsiaq, indslag i KNR Radioavisen samt et længere indslag i Qanorooq, hvor der på let forståelig og derved anvendelig vis blev informeret om forbrugernes rettigheder samt hvilke forholdsregler, der kan være hensigtsmæssige for forbrugerne at tage i forbindelse med køb af julegaver. Nordisk samarbejde møde i Thorshavn Umiddelbart efter mødet i Thorshavn udsendtes en pressemeddelelse om det vestnordiske forbrugersamarbejde. AG bragte efterfølgende en artikel om det vestnordisk samarbejde mellem disses forbrugerorganisationer. Det vestnordiske projekt om undersøgelse af importpriser på udvalgte produkter, som Grønland er projektstyrende for, nævntes også i artiklen

16 6. Forbrugerrådets sekretariat Primo 2002 etableredes Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. Initiativet til Fællessekretariatet var taget af Direktoratet for Erhverv i begyndelsen af 2001 og havde baggrund i et ønske om styrke sekretariaternes uafhængighed af Landsstyret samt via et administrativt samarbejde at opnå en bedre ressourceudnyttelse. Med etableringen fulgte, som tidligere nævnt, også en personaleforøgelse således, at Fællessekretariatet pr. 31. december 2002 bestod af 5 ansatte: - Niels Peter Gundelach, Sekretariatschef - Morten Weigand, Fuldmægtig - Bo Vestergaard, Fuldmægtig - Anne Sofie Hardenberg, Konsulent - Kristine Lyberth, Kontorfuldmægtig Indflytningsreception Etableringen af Fællessekretariatet betød også, at der skulle findes egnede lokaler, idet Forbrugerrådets kontorlokaler ikke var store nok til at huse det samlede Fællessekretariat. Valget af lokaler faldt på Kujallerpaat 1A, 3900 Nuuk, hvor Fællessekretariatet flyttede ind pr. 15. februar Fredag den 14. juni 2002 afholdt Fællessekretariatet i fællesskab med Ligestillingsrådets sekretariat - som Fællessekretariatet har kontorfællesskab med - indflytningsreception for forretningsforbindelser, pressen samt venner af huset m.v. Sekretariat for Forbrugerklageudvalget Fællessekretariatet blev i praksis allerede fra marts 2002 og senere ved Landstingslov nr. 4 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg med virkning fra 1. juni 2002 også sekretariat for Forbrugerklageudvalget. Forbrugerklageudvalget der har til opgave at behandle klage fra forbrugerne over varer samt arbejds- og tjenesteydelser består af 9 medlemmer. Af disse udpeges 4 af Forbrugerrådet og 4 af erhvervslivets organisationer. Landsstyret udpeger formanden, der skal være jurist

17 Placeringen af Forbrugerklageudvalgets sekretariat i Fællessekretariatet har også til formål at opnå en bedre ressourceudnyttelse, samt i fremtiden at opnå en større synlighed af Forbrugerklageudvalgets aktiviteter

Grønlands Forbrugerråd

Grønlands Forbrugerråd Grønlands Forbrugerråd Beretning for 2003 Forord Forord. Efter sammenlægningen af Grønlands Forbrugerråd og Konkurrencenævnet har vore medarbejdere fået flere opgaver, og en af følgerne har været, at forbrugerkonsulentens

Læs mere

Grønlands Forbrugerråd. Beretningen for 2010

Grønlands Forbrugerråd. Beretningen for 2010 Grønlands Forbrugerråd Beretningen for 2010 Forord Med udgangen af 2010 ophørte det tidligere forbrugerråds funktionsperiode, og den 11. marts 2011 blev det nuværende råd nedsat. Nikolaj Ludvigsen, Ellen

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk

Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk Kapitel 1. Lovens område 1. Denne lov gælder i privat erhvervsvirksomhed og

Læs mere

Grønlands Forbrugerråd

Grønlands Forbrugerråd Grønlands Forbrugerråd Beretning 2006 Forord Grønlands Forbrugerråds arbejde i 2006 har været meget tilfredsstillende, blandt andet fordi det i marts måned lykkedes at afholde et vellykket forbrugerseminar

Læs mere

Grønlands Forbrugerråd. Beretningen for 2009

Grønlands Forbrugerråd. Beretningen for 2009 Grønlands Forbrugerråd Beretningen for 2009 Forord Forbrugerrådet skal hermed benytte lejligheden med, at takke for det forgangne år 2009, og hilse velkommen i det nye år 2010. Forbrugerrådsmedlemmet Knud

Læs mere

Grønlands Forbrugerråd. Beretning 2008

Grønlands Forbrugerråd. Beretning 2008 Grønlands Forbrugerråd Beretning 2008 Forord Forbrugerrådet og dets medlemmer benytter hermed lejligheden til at takke for det forgangne år 2008 og hilse velkommen i det nye 2009. Forbrugerrådsmedlemmet

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Forbrugerorganisering i Vestnorden

Forbrugerorganisering i Vestnorden Forbrugerorganisering i Vestnorden Projekt fra Vestnordengruppen i NKU ANP 2004:766 Forbrugerorganisering i Vestnorden ANP 2004:766 Nordisk Ministerråd, København 2004 ISBN 92-893-1060-X Tryk: Ekspressen

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2013 29x. How âââbcm. H âââdmw. _ Bmmçmmâ" :mac. _ Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

28. januar 2015 FM2015/91. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

28. januar 2015 FM2015/91. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 28. januar 2015 FM2015/91 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af, at der siden vedtagelsen af den gældende landstingslov

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Grønlands Konkurrencenævn. Beretning 2003

Grønlands Konkurrencenævn. Beretning 2003 Grønlands Konkurrencenævn Beretning 2003 FORORD Konkurrenceforhold og konkurrencepolitik er kommet mere i fokus i Grønland. Det sker i en periode, hvor privatisering af samfundsejede virksomheder er i

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Styregruppemøde mandag den 3. december 2012

Styregruppemøde mandag den 3. december 2012 Styregruppemøde mandag den 3. december 2012 Mødet blev gennemført med deltagelse af Jørgen Dirksen Lars Simper Chr. Krause Steen Østergaard Laurits Tørnæs Mikkel Dahlqvist og Carl Erik Dalbøge - Der var

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

22. december 2014 FM2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

22. december 2014 FM2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 22. december 2014 FM2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af, at der siden vedtagelse af den gældende landstingslov

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2015 kl. 19.30 Sandlodsvej 54, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2015 kl. 19.30 Sandlodsvej 54, 4400 Kalundborg. Referat af tirsdag den 22. september 2015 kl. 19.30 Sandlodsvej 54, 4400 Kalundborg. Til stede: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen, Inge Johansen, Kirsten

Læs mere

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar I medfør af lov nr. 439 af 31. maj 2000 for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet fastsættes: Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 08. juni 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Bjørn Bjerking,

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 2. april 2002 FM 2002/24 Almindelige bemærkninger Dette forslag til landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed indeholder en revision af bestemmelserne i den hidtil gældende landstingsforordning

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere