Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer"

Transkript

1 STOF nr. 20, 2012 Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer - Den gældende politik på misbrugsområdet forandrer sig over tid. Hvad og hvem har indflydelse på disse forandringer? Tre forskere fra CRF har analyseret, hvordan en række interessenter forstår de forandringer, der siden 2000 har fundet sted inden for substitutionsbehandlingen. AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK, BAGGA BJERGE & ESBEN HOUBORG Center for Rusmiddelforskning deltager i det EU-støttede forskningsprogram, Alice Rap. Ét at projekterne er interessent-analyser af stof- og alkoholpolitik med udgangspunkt i konkrete initiativer på området. I denne artikel fokuserer vi på substitutionsbehandling i Danmark og analyserer, hvordan forskellige interessenter på området forklarer og forstår de forandringer og udfordringer, der har været i de sidste 10 år. 17 interessenter er blevet interviewet, og disse repræsenterer hhv. Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, behandlingsorganisationer, faglige organisationer, forskere og ngo er på feltet. Vores data peger på tre forskellige skift: øget medikalisering øget fokus på sundhed fokus på aktivering af brugerne I det følgende vil vi diskutere interessenternes forståelse af disse skift i relation til litteratur på feltet samt den lovgivningsmæssige kontekst, som substitutionsbehandling er placeret i. BOKS: ALICE RAP Alice Rap (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Projects) er et fælles europæisk forskningsprojekt bestående af 7 delprojekter, der på hver sin måde undersøger, analyserer og gør status over den samfundsmæssige placering, som afhængighed og heraf medfølgende livsstile har i dagens Europa. Formålet er at styrke den videnskabelige evidens i forhold til afhængighed. Forskningsprojektet omfatter afhængighed af både alkohol, illegale rusmidler, tobak og gambling. Hensigten er at kunne informere den offentlige og politiske dialog og stimulere en bred og konstruktiv debat om alternative tilgange til afhængighed. Desuden undersøges de udfordringer, som arbejdet med afhængighed udgør på nationalt såvel som internationalt niveau. I forskningsprogrammet deltager 25 lande og 29 forskellige faggrene fra antropologi over demografi, genetik, epidemiologi til neurobiologi. Projektet løber over fem år og er finansieret under EU s 7. rammeprogram. Man kan se mere om Alice Rap og de forskellige forskningsprojekter på 1

2 Øget medikalisering Et væsentligt skift, som flere interessenter fremhæver, er en forandring fra, at substitutionsbehandling primært har været præget af socialfaglig tænkning og tilgange, til at en mere medicinsk tænkning og lægefaglig tilgang er kommet i fokus. Fire forhold anses for væsentlige for dette skift. For det første fremhæves kravet om evidensbaseret behandling og kvalitetssikring. Dette blev igangsat med inspiration fra Holland, England og USA, som altid har været mere medicinsk orienteret i forhold til substitutionsbehandling end Danmark. Dokumentation og monitoreringssystemer er brugbare i forhold til evaluering, klientprofilering, effektmåling osv. af nye metoder. Før årtusindeskiftet var disse værktøjer ikke en etableret del af behandlingspraksis. Et eksempel på implementeringen af sådanne metoder og værktøjer er EuropASI-skemaer, som nu benyttes i alle behandlingssystemer og har været med til at fremskrive afhængighed i en sygdomsorienteret optik frem for at blive opfattet som et socialt problem eller fænomen. Denne udvikling understreges med indførelsen af det nye metadoncirkulære i For det andet er der sket en væsentlig professionalisering af den medicinske del af substitutionsbehandlingen. Det øgede fokus på de medicinske aspekter af substitutionsbehandling skete også med oprettelsen af Selskab for Addiktiv Medicin i Herigennem fik læger inden for feltet et officielt talerør. Selskabet har blandet sig meget i debatten og argumenteret for en professionalisering af substitutionsbehandlingsområdet. For det tredje er der kommet et øget fokus på dobbeltdiagnoser. Dette øgede fokus relaterer sig ifølge interviewpersonerne også til inspiration fra udlandet (Norden, USA, England), hvor relationen mellem afhængighed og psykisk sygdom længe har været på i fokus. Herhjemme blev emnet for første gang sat på dagsordenen i 1999 via en rapport fra Narkotikarådet, og opmærksomheden på fænomenet har udviklet sig i en sådan grad, at både brugere og behandlingspersonale benytter og efterspørger psykiatrisk ekspertise i det daglige arbejde for at udvikle behandlingen. Det fjerde og sidste forhold, der kendetegner den øgede medikalisering, er implementering af forskellige typer substitutionsmedicin ud over metadon. Dette inkluderer brugen af forskellige buprenorfin-typer og oprettelsen af heroinbehandling for særligt marginaliserede brugere. Tankegangen er, at forskellige typer substitutionsmedicin bedre kan målrettes de enkelte brugere og dermed reducere brug af illegale stoffer. Den megen debat omkring disse stoffer har ifølge informanterne også været med til sætte afhængighed som medicinsk problemstilling meget højt på den politiske dagsorden. Samlet set er der altså et sammenfald af forskellige faktorer: internationale udviklinger, implementering af nye kvalitets-, standardiserings- og monitoreringssystemer, øget professionalisering, fokus på psykiske lidelser samt diskussionen af forskellige typer af medicin. Dette sammenfald har alt i alt ført til øget medikalisering af området. Øget fokus på sundhed Brugernes sundhed er ifølge interessenterne blevet et vigtigt element i behandlingsarbejdet, hvilket bekræftes af, at der er sket en ganske markant forøgelse af antallet af sundhedsfaglige medarbejdere i behandlingssystemet. Dette skal igen ses i sammenhæng med, at der siden år 2000 er blevet allokeret flere ressourcer til dette område fra regering og folketing. Eksempelvis blev der i 2004 og 2

3 2006 afsat satspuljemidler til henholdsvis at reducere spredningen af hepatitis og til at etablere målrettede sundhedstilbud til de mest marginaliserede stofmisbrugere. Denne udvikling skal bl.a. forstås på baggrund af de forandringer i det danske behandlingssystem, som begyndte i 1980 erne. På det tidspunkt havde kritikken af, at behandlingssystemets måde at fungere på ikke længere svarede overens med mange af brugernes ønsker og behov, nået et omfang, som ledte til en gradvis gentænkning af grundlaget for misbrugsbehandlingen. Man bevægede sig fra en orientering mod stoffrihed og hen imod at ville forbedre stofmisbrugernes levevilkår og livskvalitet, uanset om de blev stoffri eller ej. Der var i starten især tale om en orientering mod at yde social omsorg. Introduktionen af metadonbehandling fra midten af 1980 erne - og specielt efter, at HIV/AIDS-problemet blev aktuelt efter medførte som tidligere nævnt, at medicinsk ekspertise begyndte at blive en del af misbrugsbehandlingen. Men det var især udviklingen op igennem 1990 erne, som dannede baggrund for det forøgede fokus på brugerne sundhed. Fra 1990 til 1996 steg antallet af narkotikarelaterede dødsfald markant fra omkring 115 i 1990 omkring 275 i Desuden var 9% af alle nye HIV-tilfælde og 90% af alle nye hepatitis-tilfælde i 1990 relaterede til intravenøs stofbrug, og 80% af alle stofbrugere var hepatitis-c positive. Dette ledte til et forøget fokus på stofmisbrugeres levevilkår og sundhedstilstand bl.a. via en meget kritisk rapport fra lægeforeningen i Denne udvikling var sammenfaldende med 1990 ernes sociale puljeprogrammer, som rettede fokus mod marginaliserede borgeres adgang til velfærds- og sundhedsydelser og behovet for lavtærskeltilbud. Et forsøg med gadesygepleje i København i 1998 afdækkede, at der var et stort udækket behov for sygepleje blandt de stofmisbrugere, der færdedes i stofmiljøet på Vesterbro, til trods for, at mange af dem var indskrevet i behandling. Dette og en erkendelse af, at behandlingssystemets målgruppe blev stadig ældre med deraf følgende helbredsproblemer, ledte til, at Københavns Kommune besluttede, at behandlingssystemet også skulle tilbyde sundhedspleje, som ellers normalt ville være de praktiserende lægers ansvar. Blandt de vigtigste faktorer bag det aktuelle fokus på sundhed i behandlingssystemet er således en gradvis introduktion af omsorgstænkning i behandlingssystemet siden 1980 erne, ønsket om at hindre spredning af HIV/AIDS, ønsket om at gøre noget ved hepatitis-c problemet og erkendelse af, at med en stadig ældre målgruppe var der et større behov for sundhedsydelser, som ikke i tilstrækkelig grad blev dækket af det etablerede sundhedssystem. Fokus på aktivering af brugerne Nogle af interessenterne gav udtryk for, at en af de vigtigste forandringer i behandlingen af stofmisbrugere de sidste 10 år har været, at behandlingen er blevet mere human. Med det menes især, at en stor del af den kontrol og de sanktioner, som tidligere var en integreret del af metadonbehandlingen (urinprøver, stikmærkekontrol, administrative nedtrapninger) er forsvundet eller minimeret. Igen er der både tale om generelle samfundstendenser og forhold, der er specifikke for narkotikapolitikken. I Danmark og andre europæiske lande har et centralt tema i socialpolitikken været at modvirke klientgørelse og i stedet gøre brugerne af de offentlige systemer til aktive og selvansvarlige deltagere i løsningen af deres egne problemer. Dette var således et vigtigt element i Lov om social service og Lov om aktiv socialpolitik i 1990 erne. I forhold til den enkelte bruger udmøntede det sig bl.a. i en pligt til at udarbejde handleplaner med udgangspunkt i brugernes egne ønsker og behov. På misbrugsbehandlingsområdet medvirkede ud- 3

4 viklingen i retning af større fokus på klienternes levevilkår og livskvalitet, som specielt tog fart i løbet af 1990 erne, til at sænke tærsklerne til behandlingssystemet. Det vil sige en minimering af de krav, der blev stillet til klienterne som betingelse for at være i behandling, eksempelvis fravær af brug af illegale stoffer. Samtidig fremhæver nogle af interessenterne, at der skete en øget erkendelse af, at urinkontrol var dyrt og uden større behandlingsmæssig værdi. Medvirkende til at sætte fokus på klientrettigheder, kontrol og sanktioner var den organisering af stofbrugere, der begyndte i 1990 erne. Det bevirkede, at stofbrugere nu fik deres egen selvstændige stemme i den narkotikapolitiske debat og i forhold behandlingssystemet, bl.a. gennem Brugerforeningens medlemskab af Narkotikarådet. Nedlæggelsen af Narkotikarådet i 2002 fjernede et vigtigt forum, hvor brugere kunne lade deres stemmer høre. Nogle aktører nævner også de relationer og alliancer, der blev etableret mellem organiserede brugerinteresser og andre aktører på feltet, ikke mindst Gadejuristen, som vigtige for den øgede brugerorientering. Dette har været vigtigt med hensyn til at sætte fokus på brugerrettigheder generelt og mere specielt på en række konkrete forhold i forbindelse med metadonbehandlingen, som bliver oplevet som problematiske af brugerne. I 2006 udsendte Sundhedsstyrelsen nogle nye retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende stoffer i forbindelse med misbrugsbehandling. Disse retningslinjer afspejler, hvordan fokus bevæger sig væk fra kontrol og sanktioner og i retning af patientrettigheder i metadonbehandlingen. Konklusion Ved at gennemføre interessent-analysen er det muligt at vise kompleksiteten inden for misbrugsområdet. Analysen giver en detaljeret og dybdegående beskrivelse af, hvordan forskellige interessenter anskuer vigtige forandringer inden for området. Interessenter indtager altid specifikke roller, befinder sig i en specifik kontekst og er influeret af netop den specifikke kulturelle og historiske tradition, som de er en del af. Derfor kan undersøgelsen ikke ses som en komplet analyse af alle forandringer på området, men må ses som et forsøg på afdække de mest centrale skift på tværs af informanternes erfaringer og fortolkninger. Når det er sagt, kan en undersøgelse af en række forskellige interessenter med forskellige roller og perspektiver medvirke til at sætte fokus på nogle udviklingstræk, som derefter kan undersøges nærmere ved at inddrage andre kilder. Interessent-analysen skal derfor ses som ét element i en større udforskning af det narkotikapolitiske felt. I denne artikel har vi på den måde søgt at gøre rede for, hvad der fremtræder som vigtige skift i relation til metadonbehandling og kort skitseret årsager til disse skift. FORFATTERE VIBEKE ASMUSSEN FRANK ANTROPOLOG, LEKTOR, PH.D. CENTERLEDER BAGGA BJERGE ANTROPOLOG, PH.D., ADJUNKT ESBEN HOUBORG CAND.SCIENT.ADM., PH.D., LEKTOR ALLE CRF 4

5 BOKS: INTERESSENT-ANALYSE Et af underprojekterne i Alice Rap fokuserer på interessent-analyse, dvs. forskellige interessenters indflydelse på politik og det praktiske arbejde med afhængighed både på nationalt og overnationalt niveau. I denne del deltager forskere fra hhv. Danmark, England, Finland, Italien, Polen og Østrig. Interessenter kan være politikere, behandlere, læger, socialrådgivere, stof- eller alkoholbrugere og foreninger eller organisationer, som repræsenterer disse som fx Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere, Selskab for Addiktiv Medicin, Sundhedsstyrelsen eller Socialstyrelsen. Interessentanalyser er altid retrospektive og bygger oftest på kvalitative data som fx interviews, politiske dokumenter eller hjemmesider og andet materiale fra interessenter/organisationer. I denne type forskning analyseres, hvordan interessenter får konkret indflydelse på, hvordan samfundet håndterer og organiserer politiske beslutninger, i dette tilfælde samfundets håndtering af afhængighed. Interessent-analyser ser også på, hvordan forskellige politikker forandrer sig over tid, og hvordan interessenter har haft indflydelse på disse forandringer. Interessenter kan have eller vinde mere eller mindre legitimitet i de politiske processer, dvs. have en mere eller mindre vigtig stemme i forhold til hvilke argumenter, beslutninger træffes ud fra. 5

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Rådet for Socialt Udsatte

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis

Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis university of copenhagen Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis Johansen, Katrine Schepelern; Ludvigsen, Kathrine Louise Bro Published

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

Brugernes syn på integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom

Brugernes syn på integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom behandling Dobbeltdiagnoser Brugernes syn på integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom Hvis det er svært at få mennesker med en dobbeltdiagnose i behandling og at fastholde dem dér er det vigtigt,

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Torsten Kolind, Helle Vibeke Dahl, Louise Nielsen og Vibeke Frank Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere