Enhedslistens sociale genopretningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens sociale genopretningsplan"

Transkript

1 Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning. Ti år med borgerlig socialpolitik har sat sine spor. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti efterlader et forandret Danmark. År for år er levegrundlaget blevet mindre for førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Syge danskere oplever at skulle slås for deres ydelser. På sagsbehandlernes borde vokser papirbunkerne. De mest sårbare bliver presset hårdest. Men det er ikke for sent. Danmark kan igen få en anstændig og omsorgsfuld socialpolitik. Hvor der er tid og råd til at give alle mulighed for et ordentligt liv. Hvor syge og udsatte bliver hjulpet i stedet for mistænkeliggjort, og hvor forebyggelse kommer før straf. Et Danmark, hvor vi passer godt på de af os, der er allermest sårbare. Dette er Enhedslistens sociale genopretningsplan.

2 1. Socialpolitikken tilbage Under de borgerlige regeringer har beskæftigelsespolitik erstattet socialpolitik. I perioder under Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har der oven i købet slet ikke været noget socialministerium. Og stadig i dag er store dele af socialområdet placeret under beskæftigelsesministeriet. Fokus har været på at piske folk i arbejde, uanset hvor store sociale problemer de har. Enhedslisten vil sikre, at der igen føres socialpolitik. Vi vil sætte fokus på at hjælpe folk med at løse deres sociale problemer, fx misbrug, hjemløshed, prostitution og fattigdom. Når man er godt i gang med at løse de sociale problemer, så kan man begynde at se på muligheder for at komme i gang med uddannelse, revalidering eller andet, som kan føre til et arbejde. Mennesker før økonomi Vi vil ændre hele økonomistyringen af området. Fokus skal være dét, der er bedst for det enkelte menneske - ikke hvad der er billigst for kommunekassen på kort sigt. Den markedsstyring, Lars Løkke Rasmussen indførte med kommunalreformen skal ændres, så størstedelen af udgiften betales i fællesskab og ikke af den enkelte kommune. Ligesom de mange institutioner for udsatte børn, mennesker med handicap, misbrugsbehandling osv. skal have faste budgetter i stedet for at skulle sælge hver enkelt plads billigst muligt på Tilbudsportalen, som om det var charterrejser på tilbud. En stor del af det specialiserede socialområde skal flyttes tilbage til regionerne, og der skal igen opbygges specialviden for hvert enkelt område side 2 af 8

3 2. Ydelser, man kan leve af Alle mennesker har ret til en indkomst, de kan leve af - uanset hvor unge de er, hvor de kommer fra og hvem de er gift med. Sådan er det ikke nu. I dag rammes en række grupper af særlige lave ydelser, når de er syge, nedslidte eller arbejdsløse. Det gælder unge, det gælder flygtninge og indvandrere og det gælder par på overførselsindkomster. Enhedslisten vil gøre op med de lave fattigdomsydelser. Væk med starthjælp, kontanthjælpsloft og 450 timers regel Enhedslisten har været konsekvent modstander af de såkaldte fattigdomsydelser fra den dag, de blev vedtaget. I dag står hele oppositionen samlet om at afskaffe de lave ydelser. Enhedslisten vil kræve, at fattigdomsydelserne fjernes, umiddelbart efter en ny regering træder til. Unge skal ikke diskrimineres De lave fattigdomsydelser rammer også unge. Arbejdsløse unge under 25 år får lavere ydelser end alle andre, når de er på dagpenge eller kontanthjælp. De lave ydelser kan have alvorlige sociale konsekvenser for de unge. Der er ingen rimelig grund til, at unge arbejdsløse skal stilles ringere økonomisk end andre aldersgrupper. Husleje og dagligvarer er jo ikke billigere, fordi man er under 25 år. De øvrige partier i oppositionen har glemt denne fattigdomsydelse, men Enhedslisten vil arbejde for, at en ny regering afskaffer disse diskriminerende ydelser. Væk med ægtefælleafhængigheden Reglerne for ægtefælleafhængighed betyder, at gifte og samlevende kontanthjælpsmodtagere, pensionister og førtidspensionister får reguleret deres ydelse efter deres partners indkomst. Ingen kunne drømme om at gøre løn eller dagpenge afhængig af, hvad ens ægtefælle tjener. Mænd og kvinder har ret til økonomisk selvstændighed, uanset om de er gift eller ej også hvis de er så uheldige at blive syge eller arbejdsløse. Enhedslisten vil fjerne alle regler for ægtefælleafhængighed, så en borgers civile status og samleverens indkomst ikke har nogen indflydelse på en borgers kontanthjælp, førtidspension og pension. Enhedslisten betragter ydelserne som personlig indkomst, der erstatter lønindkomst helt uafhængigt af borgerens civile status. Overførselsindkomster skal følge med lønudviklingen Overførselsindkomsterne stiger hvert år mindre end de almindelige lønninger, fordi en lille del af stigningen bliver lagt i den såkaldte satspulje. De økonomisk dårligst stillede danskere kontanthjælpsmodtagere, pensionister og ledige finansierer på den måde sociale indsatser, som alle i fællesskab burde betale over skatten. I alt betyder satspuljetyveriet, at danskere på overførselsindkomster årligt snydes for cirka 11 milliarder kr. Enhedslisten vil have, at overførselsindkomsterne fuldt ud følger den almindelige lønudvikling, og at satspuljeudhulingen afvikles. Det sociale arbejde, der i dag finansieres med satspuljen, skal fremover på finansloven. Sygedagpenge så længe det er nødvendigt Der er i dag tidsbegrænsning på sygedagpenge, så de bortfalder efter et år. Det efterlader syge mennesker uden indtægt. Det siger sig selv, at man ikke bliver rask af at få fjernet sit levegrundlag. Enhedslisten har sammen med S, SF og R fremsat et beslutningsforslag om at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Sygemeldte skal være sikret deres sygedagpenge, indtil de enten er raske eller er hjulpet videre til en anden indkomst. side 3 af 8

4 3. Respekt i stedet for dyneløfteri Gensidig tillid er noget af det, der holder sammen på vores velfærdssamfund. Desværre har kommunernes pressede økonomi de sidste 10 år drevet jagten på de få, der snyder med offentlig hjælp helt ud af proportioner. Det betyder, at kommunerne spilder urimeligt mange ressourcer på kontrol og dyneløfteri, og at borgerne mistænkeliggøres. Et anonymt tip kan medføre, at en borger får frataget sin kontanthjælp. Alt for mange oplever at være retsløse i et system, der er bygget på mistillid og kontrol. Et system, hvor man ofte skal være urimeligt ressourcestærk for at få den hjælp, man har krav på. Og det er man sjældent, netop når man har brug for hjælp. Derfor vil Enhedslisten kræve, at disse mennesker får ordentlig retssikkerhed og anstændig behandling. Enhedslisten vil arbejde for, at det sociale system ændres med en række tiltag. Der er behov for enkle, let forståelige og retfærdige love og regler og for sagsbehandlere med god uddannelse, der har tid til at tage sig af borgerne. Det kræver, at sagsbehandlerne ikke tvinges til at bruge arbejdstiden på unødvendig dokumentation og kontrol. Omvendt bevisbyrde i sociale sager Det er en væsentlig del af vores retssamfund, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Hvis man bliver beskyldt for at have stjålet en pakke rugbrød til 20 kr., så kommer sagen for retten. Her har man ret til en forsvarsadvokat, og det er myndighederne, der skal bevise, at man har gjort noget galt. Den retssikkerhed findes ikke, hvis man beskyldes for at have begået socialt bedrageri for kr., fordi ens eksmand har hjulpet med at passe børnene og indimellem været til middag. Så er det en kommunal afgørelse, om man tæller som enlig eller skal have frataget sit indtægtsgrundlag. Der er ingen advokathjælp til at klage over afgørelsen. Og går man til domstolene, så skal man selv bevise, at man er uskyldig. I nogle tilfælde ved fx at bevise, at man ikke har været i seng med en eks-mand eller modtaget penge fra ham. Det er uværdigt og uretfærdigt. Derfor foreslår Enhedslisten, at bevisbyrden ændres i sociale sager, så myndighederne skal bevise, at de har ret, frem for at borgeren skal bevise, at myndighederne har begået en fejl. Retshjælp til udsatte borgere Hvis skattevæsenet kræver, at man betaler kr. i restskat, så har man ret til at få betalt advokat og revisor til sin klagesag, blot man får delvist medhold i sagen. Hvis man har en social sag, er det derimod yderst vanskeligt at få retshjælp til at hjælpe med at forstå brevene fra kommunen. Selvom borgerne med skattesager ofte er ressourcestærke, mens borgere med sociale sager ofte er udsatte og i krise. Da Folketinget for over 30 år siden indførte moms på advokatsalærer, lovede man, at indtægten skulle gå til retshjælp. Det løfte er aldrig blevet indfriet. I dag kommer der over en mia. kr. ind i moms på advokatsalærer om året, men der bruges færre penge på retshjælp i dag end for 30 år siden. Enhedslisten foreslår, at muligheden for retshjælp i sociale sager skal udvides betragteligt og gøres langt mere ubureaukratisk end i dag. Myndigheder skal betale bod for fejltagelser Såfremt en borger begår en fejl, fx glemmer et møde, kan han eller hun blive ramt af voldsomme sanktioner. Borgeren kan miste hele sin indkomst. Men når myndighederne begår fejl, udløser det hverken sanktion eller kompensation. Heller ikke selv om der er tale om lovbrud, som i alvorlig grad forringer borgerens livskvalitet. Enhedslisten foreslår, at når myndighederne overtræder lovgivningen, så skal der betales en godtgørelse til borgeren. Ligesom det fx sker i dag, hvis en borger ikke har fået et ansættelsesbevis af sin arbejdsgiver. side 4 af 8

5 4. Lige muligheder - uanset handicap Alle mennesker har ret til at leve et selvstændigt og værdigt liv - også mennesker med handicap. Desværre har handicapområdet de sidste 10 år været udsat for nedskæringer, kontrol og mistænkeliggørelse. Her og nu oplever danskere med handicap eller kroniske sygdomme inde på livet, at det bliver sværere at få bevilget den nødvendige hjælp. Det er hverken selvstændigt eller værdigt. Enhedslisten vil give mennesker med handicap bedre mulighed for at deltage aktivt i samfundet på lige fod med mennesker uden handicap. Flere fleksjob Fleksjob er en fremragende mulighed der er bare for få af dem. Allerede nu venter på ét, og mange strander på ledighedsydelse i årevis. Derfor er det afgørende for de tusinder af mennesker, der gerne vil arbejde, men ikke er i stand til at bestride et fuldtidsjob, at vi får oprettet flere fleksjob. Enhedslisten mener først og fremmest, at den offentlige sektor skal tage ansvar for at oprette langt flere fleksjob i egne rækker. Desuden kunne man se på muligheden for, at det offentlige i sine kontrakter med diverse firmaer indfører sociale klausuler om, at de skal have ansatte med handicap. Bedre støtte til familierne I 2010 fik VK-regeringen vedtaget regler om et loft på kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med handicap hjemme. Disse regler vil Enhedslisten ændre. Familier, der pludselig får et barn med et handicap, er i forvejen i en meget svær situation. Derfor er det helt urimeligt, hvis de samtidig rammes så hårdt på pengepungen, at de oven i alle de andre nye udfordringer risikerer at måtte gå fra hus og hjem. Børn med handicap kan ofte ikke sendes i almindelig børnehave eller SFO, mens forældrene går på arbejde. Selvfølgelig skal vi arbejde på, at daginstitutioner bliver mere inkluderende, så de bliver en reel mulighed for familier til børn med handicap. Men det løser ikke problemerne for de børn, der bliver alvorligt syge eller trætte af at være sammen med mange børn længe ad gangen. De børn har brug for at kunne blive passet i hjemmet, og vi skal sikre deres forældre mulighed for at gøre det, uden at familiens økonomi brister. Samtidig er løsningen med tabt arbejdsfortjeneste langt billigere for samfundet, end hvis familien må give op, og barnet bliver nødt til at bo på en institution. Budgetterne skal følge med I de seneste år er antallet af mennesker med handicap steget. Det skyldes blandt andet, at behandlingsmetoderne er blevet bedre, hvilket forlænger levetiden for store gruppe af mennesker med handicap. Vi står fast på, at Serviceloven skal overholdes. Det er borgerens behov, ikke lokale økonomiske hensyn, der skal være afgørende, når der bevilges hjælp. Ellers risikerer man en situation, hvor borgere med handicap får helt forskellig behandling afhængigt af, hvor de tilfældigvis er bosat. Det har intet med retssikkerhed at gøre og harmonerer ikke med et selvstændigt og værdigt liv. Merudgifter i den tredje alder Mange får handicap med alderen, men selve alderen bør ikke udgøre et handicap. Det gør den i dag for de borgere, der som følge af et handicap har særlige udgifter. Disse handicapbetingede merudgifter dækkes af det offentlige efter 100, så det er muligt at leve et almindeligt liv lige indtil de når folkepensionsalderen. Så hører merudgiftsdækningen og invaliditetstillægget pludselig op. Det mener Enhedslisten er ren aldersdiskrimination - for selvfølgelig bliver man ikke magisk kureret for sit handicap, bare fordi man går på pensionderfor vil vi arbejde for at få reglerne ændret, så man også i alderdommen bliver kompenseret for de ekstraudgifter, som skyldes et handicap erhvervet tidligere i livet. side 5 af 8

6 5. Forebyggelse betaler sig Når unge bliver kriminelle, er det et resultat af mange faktorer. Derfor skal indsatsen også spille på flere strenge. Vi mener ikke, at regeringens strategi om at putte børn i fængsel løser problemet - tværtimod. Forebyggelse er vigtigt, men hvis forebyggelsen slår fejl, er det lige så vigtigt at kunne vise den unge en vej ud af kriminalitet. Det vil vi løse med en stærk kombination af krav og omsorg. Enhedslisten vil udbrede Københavns gode erfaringer med at håndtere kriminelle unge til resten af landet. Det gælder fx disse 3 projekter, der alle har vist gode resultater: Exitprogrammer Unge mennesker, der havner i bandekriminalitet, skal have mulighed for en vej ud. Københavns Kommunes exitprogram er en håndholdt og optimeret indgang til normalsystemets tilbud. Her sikrer exitvejledere fra Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at unge med tilknytning til bandemiljøer får hurtig og effektiv respons på deres henvendelse og ønske om at exite. De unge hjælpes ud af det kriminelle miljø med fx jobtilbud og uddannelse. Dette kan udvides til også at indebære tilbud om at flytte landsdel, hvis den unge ønsker det. Foreløbige evalueringer viser, at over halvdelen af de unge, der er indskrevet i programmet, klarer sig godt i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse og holder sig væk fra kriminalitet. Den Korte snor Københavns Kommune kører projektet Den Korte Snor, som viser stærke positive resultater. Det er en målrettet indsats til udsatte unge med særlig risiko for at begå kriminalitet. I projektet bliver unge del af et intensivt kontaktpersonsforløb, hvor en fast person holder tæt kontakt med den unge og stiller krav for at mobilisere den unges egne ressourcer - helt ned til fx at ringe og få den unge op og i skole. Den tætte kontakt og hurtige, målrettede indsats har betydet, at kriminaliteten - indberetninger og sigtelser - blandt deltagerne faldt med 2/3 i forløbets tid. Og mens en førmåling viste, at 63,8% af de unge var i større eller høj risiko for at begå kriminalitet inden forløbet, faldt dette til blot 27,6% efter forløbet. Indsatser som denne, hvor kontaktpersoner hjælper udsatte unge til at mobilisere deres egne ressourcer, vil vi overføre til resten af landet. Ny start Et tredje projekt, Københavns Kommune har haft gode erfaringer med, er projekt Ny Start i boligområdet Tingbjerg. Det indebærer, at de 25 mest socialt belastede familier i bydelen tilbydes en ny start. Kommunen giver hele familien tilbud om en samlet indsats, der bl.a. indebærer en anden bolig, beskæftigelsestilbud, skolegang for børnene og en fokuseret social indsats for på den måde at bryde den negative spiral, familierne er kommet ind i. side 6 af 8

7 6. Hjælp til udsatte børn - i tide Brønderslevsagen står som et grelt eksempel på en uacceptabel og mangelfuld indsats i forhold til udsatte børn og familier. Enhedslisten vil skabe rammerne for, at langt flere sager om fx omsorgssvigt gribes i opløbet. Flere socialarbejdere - tæt på Tæt kontakt er essentiel, hvis sager om omsorgssvigt skal gribes i opløbet. Derfor ønsker vi fx at tilknytte socialrådgivere til skoler, børneinstitutioner m.v. Når socialrådgiverne arbejder tæt sammen med de mennesker, der omgås børnene til dagligt, som lærere og pædagoger, har disse mulighed for hurtigt at tage kontakt til socialrådgiveren, hvis der er mistanke om svigt. På denne måde kan sociale sager opdages langt tidligere - måske endda inden, de udvikler sig til en egentlig social sag. Mere familierådgivning Familien er central, når børn har problemer. Derfor ønsker vi mere åben familierådgivning og intensiv familiebehandling. Ved at tilbyde familierådgivning fokuseres på hele familien og ikke kun det enkelte barn. Dermed kan eventuelle søskende også få tidlig hjælp, og hele familien kan sættes i gang med en positiv udvikling. Maksimum for sagstal hos socialrådgiverne Når socialrådgivere er ved at drukne i sager, forringes mulighederne for at give den rette hjælp i dette tid. Socialrådgiverforeningen har længe gjort opmærksom på, at det er nødvendigt med et maksimumtal for, hvor mange sager, den enkelte socialrådgiver kan sidde med ad gangen. De anbefaler bl.a., at en socialrådgiver har højst børnesager. Dette krav bakker Enhedslisten op om - vi mener, det er nødvendigt at lytte til fagpersonerne. side 7 af 8

8 ...og her er pengene Ligesom alle andre forslag Enhedslisten stiller, er vores sociale genopretningsplan naturligvis finansieret. Pengene til vores 6 sociale tiltag er en del af de 10 mia., vi har sat af i vores samlede finansieringsforslag til forbedringer for arbejdsløse og børnefamilier, samt de 15 mia., vi vil bruge på bedre velfærd i kommunerne. Enhedslistens samlede finansieringsforslag kan ses i vores valgudspil på enhedslisten.dk side 8 af 8

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Fodbold - vejen til et bedre liv

Fodbold - vejen til et bedre liv h u sfo r bi nr. 9 september 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Fodbold - vejen til et bedre liv Kim Milton om springet fra topdommer til hjemløsedommer

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere