Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret."

Transkript

1 Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat. Det er et stort og berigende natur- og kulturområde fyldt med oplevelser. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet sprudler af liv i luften, på vadens overflade og ikke mindst i bunden. Intet andet sted i Danmark møder man så mange fugle i for- og efterårets træktid, - i alt mellem 10 og 12 millioner! De bruger vadehavets bund - vaderne - som spisekammer under deres lange rejse. På hver eneste kvadratmeter vade lever op til rejer, orme, snegle og muslinger. Vadehavet er samtidig et opvækstområde for mange fiskearter, og om sommeren kan man møde stimer af sæsongæster som hornfisk og multe. Den spættede sæl trives også i Vadehavet - alene i den danske del er der omkring 2000 stk. Vadehavet ved lavvande. Vaderne gennemskæres af vandfyldte render kaldet priler og dyb. Foto: Palle Uhd Jepsen. I læ af klitterne, på østsiden af øerne, var vandet mere roligt, og der blev aflejret slik (se billedtekst). Når der er aflejret så meget slik at niveauet når over højvandets, bliver det til marsk. Vestsiden af øerne består altså af klitter og østsiden af marsk. Det lavvandede område mellem øerne og fastlandet er det vi kalder Vadehavet. Sådan blev det til Efter sidste istid, for ca år siden, var det område vi i dag kender som Vadehavet en flad smeltevandsslette, der skrånede svagt mod vest - ud mod det der i dag er Nordsøen. Efterhånden som isen smeltede, steg havspejlet og der blev aflejret sandrevler. Med tiden blev revlerne så høje at de nåede over det daglige højvande. Planterne kom til, og i læ af deres stængler og rødder blev der aflejret mere sand. Det var starten på dannelsen af klitterne, og på øerne Fanø, Mandø og Rømø. Blødt! Nogle steder består vaderne af slik. Slik er en fælles betegnelse for silt, ler og vandholdigt mudder med et højt indhold af organisk materiale (rester af planter og dyr). Foto: Vadehavscentret.

2 Ikke bare dansk Vadehavet ligger i Danmark, Tyskland og Holland og dækker et areal på km 2. Den danske del udgør ca km 2, hvoraf de 900 km 2 er vadehav. Resten er inddigede marskområder, højsander, vandfyldte render (loer, prieler og dyb) samt søterritoriet ud til 3 sømil fra kysten. Vadehavets landskab Vadehavsområdet kan deles op i tre dele. Den del som ligger over dagligt højvandsniveau, nemlig marsken, højsandene og klitterne, den del som tørlægges ved lavvande kaldet vaderne, og den del som er vanddækket ved det almindelige lavvandsniveau, nemlig de vandfyldte render. forvandles til vade ved lavvande for atter at blive til hav ved højvande. Ved lavvande gennemskæres vaderne af vandfyldte render - priler eller, hvis de er store, dyb. Foto: Vadehavscentret. Tidevand Omtrent to gange dagligt flyttes m 3 vand frem og tilbage gennem de 4 dyb der forbinder Vadehavet med Nordsøen: Grådyb, Knudedyb, Juvredyb og Listerdyb. Det er tidevandet. Store dele af marsken bag de beskyttende diger bruges til landbrug. Noget dyrkes, og noget bruges til græsning for kvæg og får. Foto: Vadehavscentret. Hvordan de tidevandsdannende kræfter fungerer kan være ret kompliceret at forstå, men lad os gøre et forsøg. Overalt i verdenshavene stiger og falder vandstanden. Det skyldes den massetiltrækning, som månen og solen udøver på jorden. Ud over massetiltrækningen fra månen og solen er der overalt på jorden også en centrifugalkraft, der skyldes, at systemet jord-måne roterer om deres fælles tyngdepunkt. Disse kræfter udgør tilsammen de tidevandsdannende kræfter. De næsten endeløse højsander ligger over dagligt højvandsniveau, og bliver altså ikke oversvømmet dagligt. Foto: Vadehavscentret. Af selve det danske vadehavs 900 km 2 forbliver ca. 1/3 vanddækket ved lavvande, medens de resterende 2/3 tørlægges. Det betyder altså, at omkring 600 km 2 havbund De tidevandsdannende kræfter er størst på den del af jorden som er tættest på månen og på den del af jorden, som er længst væk fra månen. Derfor bliver det højvande både på den side af jorden som vender mod månen, og på den modsatte side. Springflod og nipflod Solen påvirker jordens vandmasser på samme måde som månen, men i forhold til jord-måne systemet står den stille. Det vil sige, at to gange om måneden (ved fuldmåne og nymåne) ligger jorden, månen og

3 Springflod (nymåne) Højvande Lavvande Lavvande Højvande Nipflod (halvmåne) Solen Springflod (fuldmåne) De tidevandsdannende kræfter skaber et højvande på hver side af jorden. Ved fuldmåne og nymåne, når sol, jord og måne står på lige linie er kræfterne størst, og det største højvande og det laveste lavvande skabes på jorden. Det kaldes også springflod. Når sol, jord og måne danner en vinkel modvirker de tidevandsdannende kræfter hinanden. Det sker ved halvmåne og kaldes nipflod. Ved nipflod er højvandet ikke så stort, og lavvandet ikke så lavt. Grafik: Vadehavscentret. solen på linje. Så er de tidevandsdannende kræfter størst. Det kaldes springflod. Når solen og månens kræfter virker vinkelret på hinanden (halvmåne), er de tidevandsdannende kræfter mindst. Dette kaldes nipflod. Skifter fra dag til dag Hvis månen stod stille ville der gå 24 timer før et punkt på jorden igen er placeret nærmest månen. Men månen roterer rundt om jorden, og den vil have flyttet sig et lille stykke i den tid, som det tager jorden at rotere en gang om sin egen akse. Der går derfor 24 timer og 50 minutter før et punkt igen er placeret tættest på månen. Da der både er højvande i de områder som er tættest og fjernest månen, vil der derfor gå 12 timer og 25 minutter mellem to på hinanden følgende højvander. Tidevandet følger altså ikke vores døgns 24 timer, og derfor er det ikke højvande og lavvande på samme klokkeslet hver dag. Højvandskalenderen angiver tidspunktet for højvandet. Læg mærke til at tidspunktet flytter sig fra dag til dag. Bemærk også at det er fuldmåne den 2. maj. Det er altså springflod i dagene omkring 2-4. maj Høj- og lavvande Forskellen mellem højvande og lavvande kaldes tidevandsstørrelsen. I åbent hav med store vanddybder er tidevandsstørrelsen kun ca. 30 cm. Når tidevandsbølgen bevæger sig ind i områder med lavere vanddybder, klemmes den sammen og bliver højere.

4 Det svarer lidt til en dønning, eller en tsunami, som man dårligt kan se ude på det åbne hav på dybt vand, men som bliver til en stor brydende bølge, når den når ind til kysten. Den største tidevandsstørrelse i Danmark fi ndes i vadehavet. Ved Esbjerg er den ca. 1,4 m og ved Havneby ca. 1,8 m. Ved Bay of Fundy på Canadas Atlanterhavskyst, opstår der noget som kaldes resonans mellem udgående og indgående tidevandsbølger. Her bliver tidevandsstørrelsen op til 16 m! Tankevækkende... Månen fl ytter sig hele tiden væk fra jorden, på grund af tidevandsbølgens gnidningsmodstand mod jordoverfl aden. Afstanden øges med ca. 3,8 cm hvert år. For 4 milliarder år siden, da de ældste bjergarter på jorden var under dannelse, var månen altså væsentlig tættere på jorden end nu. Samtidig roterede den hurtigere omkring jorden end i dag. Dengang var tidevandsbølgen i oceanerne ca. 400 m. høj, og der var kortere tid mellem spring- og nipfl od! Stormfloder Man taler om stormfl od i Vadehavet når vandstanden når op på 2,28-3 meter over normalt. En alvorlig stormfl od opstår typisk når én eller fl ere af følgende faktorer er sammenfaldende med det daglige tidevand: Springfl od (som er beskrevet tidligere), fjernbølger og vindstuvning. Fjernbølger kan opstå i forbindelse med et kraftigt lavtryk der letter luftens tryk på havets overfl ade som derfor hæver sig en smule. I havet hæver overfl aden sig ca. 1 cm. for hver mbar (millibar) eller hpa (hektopascal) luftrykket falder. Det skaber en meget bred bølge der følger lavtrykkets bane. Når denne bølge rammer kysten, presses den sammen og bliver smallere, men også højere. Tidevandet ved Vester Vedsted nær Ribe. Når det er Flod stiger vandet og når det er Ebbe falder vandet. Hver periode er lidt over 6 timer. Dykkeren står midt mellem fastlandet og Mandø - men kun ved højvande er der vand nok at svømme i. Grafi k: Vadehavscentret. Vindstuvning opstår når kraftige vinde vest for Danmark presser vand ind i Nordsøen, og derefter vadehavet. Vinden kan holde vandet op mod kysten. På jorden er der en tidevandscyklus med en periode på 18,6 år. Det betyder faktisk at en år gammel tidevandskalender kan bruges i dag! Her er f. eks høj- og lavvandstidspunkterne for Esbjerg den december i henholdsvis 1981 og år 2000!

5 Stormfloden den 3. december 1999 Stormfloder opstår imidlertid ikke altid samtidig med det daglige højvande. Det er stormfloden den 3. december 1999 et godt eksempel på. Fredag den 3. dec kl havde vi højvande ved V. Vedsted syd for Ribe. Herefter skulle vandstanden i teorien jo begynde at falde. Men det gjorde den ikke! I stedet steg den kraftigt frem til tidspunktet for lavvande, samtidig med at en orkan bevægede sig ind over Vadehavskysten. Ved lavvandstidspunktet mellem kl og kulminerede orkanen. Forinden var der blevet målt en vandstand på 5,12 m. ved Ribe Kammersluse, hvorefter måleudstyret brød sammen. Hvor høj vandstanden præcist var, ved derfor ingen. Det man ved er, at var orkanen kulmineret omkring tidevandets maksimum, ville vandstanden have været ca. 1,37 m højere her ved V. Vedsted. Medregner man et bølgeslag på 1-2 m. ville det have betydet at vandet var nået op over det 7 m. høje dige! Stormflodssøjlen ved Vester Vedsted. Digekronen er toppen af diget. Ringene viser hvor højt vandet har stået - uden bølger! Her er det H.K.H. Prinsesse Benedikte der får fortalt om stormfloder af Naturvejleder Klaus Melbye. Foto: Vadehavscentret Ekstreme højvander Esbjerg Havn (pr. årti) Årti T.o.m Stormfloder forekommer tilsyneladende hyppigere end før. Esbjerg Havn har gennemsnitligt registreret 2,2 Ekstreme højvander om året de sidste 50 år, hvilket er dobbelt så mange som de seneste 125 år. Samtidig er havspejlet steget. Vandstanden er i dag 12 cm højere end for 100 årstiden, og man regner med, at den vil stige mindst en halv meter mere de næste 100 år. Det er en meget alvorlig situation for kystbefolkningen overalt i verden. Kilde: Esbjerg Havn.

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet

- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet - ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet LINJE- TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden? ØKOSYSTEMET Fra den

Læs mere

Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans

Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans Frygtindgydende hvirvler i atmosfæren - orkaner, stærke storme og tornadoer - er heldigvis forholdsvis sjældne. Det skal blæse op mod 120 kilometer i timen, før man

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tre cykler, sommer og en istid

Tre cykler, sommer og en istid 6 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 3 2 0 0 7 K L I M A T E M A Tre cykler, sommer og en istid Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

1. Hvad er forskellen på oceanbunds plader og kontinent plader? 4. Hvor i verden kan man opleve sidelæns bevægelses zoner?

1. Hvad er forskellen på oceanbunds plader og kontinent plader? 4. Hvor i verden kan man opleve sidelæns bevægelses zoner? Opgave 1a.01 Geologiske kredsløb Spørgsmålene her kan besvares ved at læse teksterne omkring Vulkaner & jordskælv fra Geologisk Museum 1. Hvad er forskellen på oceanbunds plader og kontinent plader? Oceanbundspladerne

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Da Jorden var en kæmpesnebold

Da Jorden var en kæmpesnebold Da Jorden var en kæmpesnebold Klima og geologi Det er vanskeligt at forestille sig Jorden som en kæmpemæssig snebold - fuldstændig dækket af is. Men der er meget, der tyder på, at det faktisk har været

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Den dynamiske jord. Sumatrajordskælvet flyttede videnskaben

Den dynamiske jord. Sumatrajordskælvet flyttede videnskaben Den dynamiske jord Sumatrajordskælvet flyttede videnskaben G E U S Den levende jord Jorden er spil-levende! Langt nede under vores fødder arbejder stærke naturkræfter, som bl.a. sørger for at forme jordens

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet 1 Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? af Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet Det var en såkaldt Amasseuddøen@. Omkring 70 %

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere