Uddannelse i noetisk livsfilosofi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i noetisk livsfilosofi"

Transkript

1 Uddannelse i noetisk livsfilosofi - Uddannelses- og læringsplan Uddannelsestitel Vejleder i noetisk livsfilosofi. Diplomuddannelse Emneområde Noetisk livsfilosofi er en bred tværfaglig uddannelse, som omfatter naturvidenskaberne, livsvidenskaberne og åndsvidenskaberne. Her fokuseres der på undersøgelser, som indikerer, at mennesket er forbundet med naturen og verden, samt hvordan denne noetiske viden kan anvendes. Begrebet noetisk (nous) stammer fra antikkens græske filosofier, som var de første i Vesten, der undersøgte dette emneområde med videnskabelige metoder i bred forstand. Noetisk livsfilosofi består således af en teoretisk side og en praktisk side. Den praktiske side fokuserer på, hvilke konsekvenser noetiske verdensbilleder og livssyn har for individ og samfund. Etik og kommunikation spiller en væsentlig rolle i anvendelsen af et noetisk livssyn. Undervisning Uddannelsen består af 3. moduler á 5 undervisningsdage over 1½ år. Undervisningsdatoer: Modul 1. efterår 2015: 12/9, 26/9, 10/10, 17/10, 28/11. Modul 2.: undervisning i perioden marts til maj 2016 på lørdage. Modul 3.: undervisning i perioden september-november 2016 på lørdage. Tidspunkt: Underviser: Alex Riel. Sted: Sankt Peders Stræde 27B 3. sal, 1453 København K. 10 min. fra Nørreport St., 15 min. fra Københavns Hovedbanegård. Pris: 2600,- kr. pr. modul. Betaling kun for et modul af gangen. Man er tilmeldt, når indbetalingen er modtaget. Åbningstilbud: 1. modul 2200,- kr. ved tilmelding senest 1 april. 1

2 Tilmelding Tilmelding: send en til Center for noetisk livsfilosofi på eller ring på Efter din tilmelding er modtaget, bedes du indbetale kursusgebyr. Gebyret returneres ved afbud senest 14 dage før uddannelsesstart. Kontakt Alex Riel (uddannelsesansvarlig) på eller for yderligere spørgsmål. Indbetaling til konto i Danske bank: Husk navn på indbetalingen. Optagelseskrav Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, men tid til at læse pensum, som forberedelse til hver undervisningsgang Pensum Pensumlitteratur. Alex Riel: Praktisk livsfilosofi (2009). Alex Riel: Mystik & videnskab (2009). Alex Riel: Bevidsthedens evolution (2014). Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Supplerende litteratur der anbefales, men som ikke er obligatorisk: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). Deltagerne får desuden alle slides fra undervisning som pdf. fil efter hver undervisningsdag. Eksamen Der er ingen eksamen, men man består ved at deltage i 4 ud af 5 undervisningsdage på hvert modul. Har man større fravær, kan man tilkøbe en personlig vejledningstime før eller efter undervisningen eller som Skypemøde til pris 300,-kr. Man kan højst have 2 tilkøb af disse møder på hvert modul. 2

3 Læringsmål og kompetencer Uddannelsen til vejleder i noetisk livsfilosofi har til formål, at deltageren formår at anvende de fem bevidsthedselementer, der under overskriften: Bevidst evolution er følgende: Livsfilosofier, bevidsthedsegenskaber, de fire livsrum, de fire meningsstande, samt psykoseksuelle poler/arketyper. Anvendelsesområderne er til dels kursistens eget liv og omverden. Kompetencen beror på metoder til at implementere nye noetiske perspektiver i hht. personlig udvikling, organisationsudvikling og samfundsudvikling. Individ og samfundsudvikling ses som uadskillelige. Med det noetiske menes der menneskets bevidsthedsforbindelse til kosmos. Et centralt læringsmål er, at kursisten får indblik i hvilke videnskabelige resultater, der ligger til grund for menneskets noetiske element, samt hvorledes noetiske metoder kan anvendes på individplan og på samfundsplan. Overordnet er læringsmålet, at kursisten kan forbedre evnen til at skabe mening på individ-og samfundsplan, samt på en nutidig og nuanceret måde anvende noetisk viden og metoder i forhold til de komplekse udfordringer, som nutidens mennesker og samfund står over for. Kernekompetencen er at anvende metoderne til at integrere synsvinkler og metoder på indvidplan og på samfundsplan. Med integral menes der evnen til at inkludere ud fra et evolutionært og holistisk udviklingsperspektiv. Det medfører evnen til at se sammenhænge, der hvor mange ser modsætninger. Arbejdsområder for vejledere i noetisk livsfilosofi Uddannelsen henvender sig generelt til alle, der arbejder med mennesker eller er interesseret i personlig udvikling. Det specielle ved denne uddannelse beror på det livsfilosofiske perspektiv, som er tværfagligt med udgangspunkt i integrale, filosofiske metoder. Man kan vælge at anvende uddannelsen som selvstændigt fag i form af filosofisk vejleder eller anvende den som et supplement til egen uddannelse. Det kan fx være som coach, terapeut, skolelærer, HR-afdeling, sygeplejerske, læge etc. Fællesnævneren er, at man formår at arbejde ud fra et større udviklingsperspektiv, som vi her kalder for bevidst evolution. Evnerne til at arbejde holistisk og tværfagligt styrkes, hvilket også styrker deltagerens egen faglighed. Ønsker man at arbejde specifikt, som filosofisk vejleder, med noetisk livsfilosofi som speciale, kan vi tilbyde rådgivning til yderligere træning, hvilket afhænger af den enkeltes kvalifikationer. 3

4 Oversigt over uddannelsens emner 1. modul: gennemgang af analyseredskaberne i noetisk livsfilosofi 1. Livsfilosofiernes evolution. Præsentation af livsfilosofiens struktur og udvikling gennem kulturhistorien med fokus på nutidens udvikling mod nye noetiske livsfilosofier. 2. Bevidsthedsegenskabernes evolution. Præsentation af bevidsthedsegenskaberne og deres kombinationer af typologier, samt deres relation til livsfilosofien. 3. De 4 livsrum. Præsentation af de 4 livsrum og deres betydning i relation til livsfilosofien og bevidsthedsegenskaberne. Anvendelse af livsrum som analyseredskab på individ- og samfundsplan. 4. De 4 meningstilstande. Præsentation af de fire meningstilstande. Deres betydning for overgange mellem livsfilosofierne. Anvendelse af meningstilstande som analyseredskab for forandring af mennesker og kulturer. 5. Den psykoseksuelle evolution. De seksuelle poler/arketyper og deres betydning for udviklingen af bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. En samlet oversigt over sammenhængen mellem de fem grundelementer bag noetisk livsfilosofi: seksuelle poler, livsfilosofierne, bevidsthedsegenskaberne, de 4 livsrum, og de 4 meningstilstande. 2. modul: Noetisk livsfilosofi og nye forskningsresultater 1. Virkelighedsopfattelser. Virkelighedsopfattelsernes betydning for menneskers liv. Nyere forskning fra naturvidenskaberne som indikerer behovet for nye noetiske virkelighedsopfattelser. Kvantefysikkens verdensbilleder, astronomi i hht. intelligent design-debatten. Evolutionsbiologiens betydning for vores virkelighedsopfattelser. 2. Eksistentiel identitet. Præsentation af eksistentielle temaer som præger menneskers liv. Bevidsthedsforskning. Hjerneforskning. Parapsykologisk forskning. Forskning i muligt liv efter døden. Reinkarnationsforskning. 3. Psykologisk identitet. Forskning i psykologiske identitetsopfattelser og betydningen af identitetsdannelsen, samt konsekvenser hvis denne svækkes. Forskning i udviklingen af identitetsdannelser hos voksne. 4. Kerneværdier. Forskning i kerneværdier og udvikling. Beskrivelse af noetiske kerneværdier. Anvendelse af kerneværdier i hht. personlig udvikling og i vejlederfunktioner. 4

5 5. Individuelle livsfilosofier og metaparadigmer. Åbne, lukkede, irrationelle, overrationelle livsfilosofier. Forsvarsmekanismer og livsfilosofier. 3. modul: Noetisk naturforståelse og livsvejledning 1. Noetisk naturfilosofi -1. Præsentation af forskellige hovedretninger inden for noetisk naturfilosofi med fokus på forholdet mellem menneske og verden. De noetiske naturfilosofiers udvikling i et historisk perspektiv fra antikken til nutiden. 2. Noetisk naturfilosofi -2. Præsentation af forskellige nutidige hovedretninger inden for noetisk naturfilosofi med fokus på deres syn på forholdet mellem menneske og verden. 3. Noetisk etik og kommunikation. Etiske retninger baseret på menneskets forbundethed med naturen. Kommunikationsmetoder der sætter fokus på menneskers forbundne identitet med naturen. Kommunikationsmidlernes forandring fra ydre apparater til indre bevidsthedsantenner. Anvendelse af etiske teorier via noetiske kommunikationsmetoder. 4. Noetisk organisation og samfundsudvikling. Noetiske samfundsbeskrivelser af den indre globalisering som grundlag for den ydre. Organisationers betydning for individets bevidsthedsudvikling og resultater med noetiske organisationsmetoder. 5. Den noetiske vejleders redskabskasse. En oversigt over de noetiske metoder. Den noetiske vejleders arbejdsområder med fokus på, hvordan den noetiske vejleder kan virke og bidrage til udvikling både på individplan og på samfundsplan. 5

6 Indholdsbeskrivelse 1. modul Gennemgang af analyseredskaberne i noetisk livsfilosofi 1. dag. Livsfilosofiernes evolution Her gives der en indføring i, hvad en livsfilosofi er, hvorfor vi har dem, og hvordan de anvendes. Livsfilosofiens struktur kortlægges med henblik på at vise, hvorledes mennesker skaber mening. Herefter gives der en oversigt over livsfilosofiernes udvikling historisk med fokus på overgangen til nye integrale livsfilosofier med noetisk indhold, samt hvilke forskellige veje evolutionen kan tænkes at tage fremover. Der argumenteres for, at kommende transpersonlige livsfilosofier synes at blive en evolutionær konsekvens af udviklingen. Via cases gives der praktiske eksempler på, hvordan mennesker anvender livsfilosofier i hverdagen, samt hvordan de nye noetiske og integrale livsfilosofier begynder at opstå i hht. de globale udfordringer, menneskeheden står over for. Kilder fra pensum: Praktisk livsfilosofi, s , Mystik & videnskab, s Bevidsthedens evolution, s , , dag. Bevidsthedsegenskabernes evolution Her præsenteres menneskers evner og deres udvikling i form af instinkter, følelser, intelligens og intuition. Bevidsthedsegenskaber ligger til grund for det, vi kalder for psyken. De udvikles evolutionært, og vi ser på hvad der udvikler dem, og hvorledes forskellige kombinationer af bevidsthedsegenskaber medfører forskellige menneskelige typologier. Vi ser på, hvorledes de skaber forskellige livsfilosofier. Bevidsthedsegenskaberne er vores evner, mens livsfilosofierne er vores fortolkninger. Samspillet mellem dem giver et dybere indblik i, hvordan menneskers evolutionære udviklingsprocesser forløber, samt de problematikker der kan opstå. Vi relaterer også denne udvikling til evolutionen af hjernen, og forsøger at give et præcist indblik i bevidsthedsegenskaberne bag det nye noetiske og integrale bevidsthedsniveau, som lige nu begynder at opstå flere steder på kloden. Via en række cases gives der eksempler på, hvorledes bevidsthedsegenskaberne manifesterer sig i hverdagen, i individ og samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s ,

7 3. dag. De fire livsrum De fire livsrum viser, hvor vi anvender vores bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. De fire livsrum viser, hvordan bevidsthed og legeme er forbundet, og hvordan individ og samfund er forbundet på hvert niveau i udviklingen. De er oprindeligt udviklet af den amerikanske filosof Ken Wilber og viser, hvorledes en sund udvikling beror på integration, dvs. inklusion af individ og samfund. En ubalanceret udvikling via disse livsrum forklarer, hvorfor individ og samfund ofte står over for udfordringer, der er svære at håndtere. De fire livsrum giver os et indblik i, hvordan et integralt individ og samfund kan fungere. De fire livsrum er netop det redskab, som viser, hvor man kan gøre hvad for at forandre sit eget liv eller samfundets processer og strukturer. Det vil blive belyst gennem cases. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s , 91, 107, 118, 131, 156, 182, 231, dag. De fire meningstilstande Meningstilstandene beskriver, hvordan livsfilosofier opleves. De fire meningstilstande viser ligeledes, hvordan overgangene mellem livsfilosofierne opleves af individet og i samfundet. De fire meningstilstande beskriver forandringsprocessernes struktur, og hvordan forandring opleves i deres forskellige faser. De beskriver også faserne bag læringsprocesser. Evnen til at forstå dem medfører, at man bedre kan forandre sig og lære af livets udfordringer. Når man ikke forstår livets meningstilstande, risikerer man at hænge fast i forvirringsfaser, barrierefaser eller at euforifasen løber af med os. De fire meningstilstande kan direkte ses hos andre, og mærkes følelsesmæssigt af individet, der oplever dem. På samfundsplan står de for processerne bag kulturelle forandringer og fremkomsten af nye verdensbilleder. Vi fokuserer på de fire meningstilstande i henhold til fremkomsten af nye noetiske livsfilosofier, og får dermed forståelse for hvordan nye verdensbilleder opleves. Meningstilstandene vil blive belyst via cases. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 91-92, , , , , , dag. Den psykoseksuelle evolution Maskuline og feminine sider findes i både mænd og kvinder. De anskues her som mentale poler, der er identitetsskabende. De forandrer sig også evolutionært og skaber formentlig de dybeste motiver bag individets adfærd. Erkendelsen af, hvordan det maskuline og det feminine forandrer sig i individet og påvirker samfundet, bliver således afgørende for at forstå sig selv og andre mennesker. Det er ofte det mest ubevidste i vores selv. De seksuelle poler dirigerer vores behov, som manifesterer sig via bevidsthedsegenskaberne og livsfilosofierne. Forståelsen for den psykoseksuelle evolution bliver derfor afgørende for forståelsen af menneskelig udvikling. Det nye noetiske menneskesyn synes også at medføre en ny integrerende seksualitet, hvilket der her vil blive sat fokus på. Dette illustreres via en række cases. 7

8 Kilder fra pensum: Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s modul Noetisk livsfilosofi og nye forskningsresultater 1. dag. Virkelighedsopfattelser Virkelighedsopfattelser sætter rammerne for menneskers formål med livet, ligegyldigt hvad man tror om verden. Derfor spiller de en central betydning for mennesker og samfund. Vi ser på, hvordan virkelighedsopfattelser forandrer sig i mennesker og i samfund. Der fokuseres på overgangen til de nye noetiske virkelighedsopfattelser, og hvorledes der findes empiri, som støtter dette skift. Emnerne er: den nye kvantefysiks betydning for nye verdensbilleder, astronomiens opdagelser af det evolutionære univers, intelligent design-debatten, den nye holistiske biologi. Der gives en oversigt over, hvordan man med forskellige noetiske verdensbilleder, kan fortolke videnskabernes resultater på nye meningsfulde måder. Vi afslutter med at se, hvorledes disse erfaringer kan medvirke til at forandre menneskers liv og påvirke samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Mystik & videnskab, s , Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 92-96, , , , , , dag. Eksistentiel identitet Den eksistentielle identitet omfatter, hvad vores eksistens egentlig er. Fx ånd eller energi eller lignende. Den eksistentielle identitet repræsenterer vores inderste selvforståelse, og de noetiske filosoffer har til alle tider fastholdt, at menneskets eksistens er mentalt forbundet med verden. Ny forskning i menneskets bevidsthed indikerer, at det meget vel kan passe. Vi gennemgår bevidsthedsforskningen via følgende emner: parapsykologi, forskning i liv efter døden og reinkarnationsforskning. Hjerneforskning og bevidsthedsfilosofi præsenteres. Forskellige noetiske bevidsthedssyn præsenteres. Der gives eksempler på, hvorledes skift i menneskers overbevisninger omkring deres eksistentielle identitet medfører væsentlige livsændringer. Der fokuseres på nutidens skift til en ny noetisk eksistentiel identitet. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Mystik & videnskab, s Bevidsthedens evolution, s , 92-95, , , , , , dag. Psykologisk identitet Den psykologiske identitet omfatter, hvordan vi er. Fx indadvendt/udadvendt, har lavt eller højt selvværd etc. Psykologer beskriver ofte mennesket via henvisning til en kerneidentitet. Vi ser på den psykologiske identitets evolutionære udvikling med særlig fokus på det nye integrale menneske, og de metoder man anvender her. Forskellige terapiformer vil blive gennemgået og 8

9 sammenlignet med, hvordan integrale psykoterapeuter arbejder. En række cases anvendes til at belyse, hvordan det noetiske aspekt forholder sig til den psykologiske identitet, samt hvordan den psykologiske identitet kan forandres via personlig udvikling. Metoden livsfilosofisk spejling præsenteres. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s. 52, , , , , , , Supplerende litteratur: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). 4. dag. Kerneværdier Kerneværdier repræsenterer menneskets forestillinger om, hvad et godt liv er. Kerneværdier omsætter livsfilosofien til konkrete målsætninger. Kerneværdier giver retning i livet. Vi ser på kerneværdiernes udvikling evolutionært, og på hvilke nye noetiske kerneværdier der er ved at opstå. Der gives et indblik i, hvordan man kan vejlede med indsigt i kerneværdier. Kursisterne præsenteres for test til at opdage deres egne kerneværdier og metoder til at afkode andre menneskers kerneværdier, samt hvordan de viser sig i samfundet. Der sættes fokus på integrale kerneværdier, og hvordan de kan anvendes i det nuværende samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s. 52, , , , , , , Supplerende litteratur: Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). 5. dag. Individuelle livsfilosofier og metaparadigmer På denne dag arbejder vi med de individuelle fortolkninger, som menneskers livsfilosofier består af. Vi ser på, hvilke risici der er for, at uhensigtsmæssige livsfilosofier hindrer udvikling. Der sættes fokus på, hvordan man kan vejlede i hht. irrationelle, overrationelle, lukkede eller ubevidste livsfilosofier. Det andet hovedtema er metaparadigmer, som viser, hvorledes flere forskellige livsfilosofier i individet og i samfundet skaber konfrontationer. Vi ser på, hvordan den noetiske vejleder arbejder med metaparadigmer via cases, samt via henvisning til aktuelle begivenheder i verden. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s ,

10 3. modul Noetisk naturforståelse og livsvejledning 1. dag. Noetisk naturfilosofi -1 Dette emne omfatter filosoffer, der opfatter naturen (læs: verden) og mennesket som værende forbundet via bevidstheden. Hele den vestlige filosofi beror på sådanne noetiske filosoffers arbejde, og det moderne samfund er i høj grad et produkt af den tænkning, som blev udviklet her. Der gives en idehistorisk oversigt over de noetiske filosofiers historiske udvikling fra antikken og frem til det 20. århundrede. Hermed gives der indblik i forskellige noetiske naturfilosofier, som eksempler på måder at integrere natur og kultur på. Kilder fra pensum: Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Sidetal følger. 2. dag. Noetisk naturfilosofi -2 Vi beskæftiger os her med nutidens noetiske naturfilosofier fra det 20. århundrede frem til i dag. Emnerne vil bl.a. være Alfred N. Whiteheads procesfilosofi, Pierre Teilhard de Chardins omegapunkt, Martinus kosmologi og Ken Wilbers integrale kosmologi. Der gives metoder til at overskue og kvalitetsvurdere naturfilosofier. Formålet med gennemgangen af noetiske naturfilosofier er at give vejlederen indblik i, hvordan natur og menneske kan være forbundet, samt hvilke implikationer det har for nutidens mennesker og samfund. Netop fordi alle menneskers livsfilosofier og alle samfund beror på virkelighedsopfattelser, er det vigtig for vejlederen at kunne tolke og afkode disse hos individer og samfund. Alle mennesker har således et forhold til naturen, som påvirker deres liv. Forholdet mellem virkelighedsopfattelser, menneskesyn og værdier vil være i centrum. Vejlederen får hermed indsigt i livsfilosofiske måder at anskue mennesker og samfund på, der ligger dybere end psykologisk selvindsigt. Kilder fra pensum: Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Sidetal følger. 3. dag. Noetisk etik og kommunikation Videnskabernes indikationer om, hvorledes mennesket er forbundet med naturen, medfører et nyt etisk forhold mellem mennesker og klodens liv. Det evolutionære perspektiv giver etikken en plads i naturen og mennesket en formålsrettethed. Vi ser nærmere på, hvilke etiske målsætninger det medfører, og hvordan noetiske etiske principper kan anvendes i hverdagen. Praktisering af etik sker gennem kommunikation, hvor det nye forhold mellem mennesker og natur åbner op for andre måder at kommunikere på, som er i overensstemmelse med det evolutionære udviklingsperspektiv. Kommunikationen er her rettet mod menneskers livsfilosofier, med henblik på at optimere evnen til at begå sig i miljøer, hvor mennesker med forskellige livsfilosofier mødes. Det synes at være en global udfordring, at finde en etik og kommunikationsform, som omfatter alle mennesker på kloden. Vi lever i en global verden, hvor kommunikation på tværs af kulturer er 10

11 en del af hverdagen. Vi undersøger også nye kommunikationsformer direkte med naturen fx. via hjertets elektromagnetiske felt, biofotoner m.m, hvilket kan give en større naturoplevelse. Kilder fra pensum: Alex Riel: Mystik & videnskab, s Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s dag. Noetisk organisation og samfundsudvikling Værdier i organisationer og samfund spiller en væsentlig rolle i henhold til implementeringen af nye noetiske livsanskuelser. Vi ser på konceptet: bevidst evolution fra et organisations- og samfundsperspektiv, hvor hensigten er at vise, hvorledes dette også giver en dybere forståelse af kollektive fællesskaber. Viden om noetisk livsfilosofi kan derfor også anvendes organisatorisk. Det belyses, hvordan organisationer påvirker mennesker, og hvordan integrale organisationer kan gøre en afgørende forskel i nutidens samfund. Fokus er hermed på hvordan noetiske principper, værdier og metoder, kan implementeres i nutidens organisationer. Vi ser på organisationer, som allerede arbejder med noetiske principper og værdier, hvilket de har succes med, ikke blot på den økonomiske bundlinje, men særligt i henhold til medarbejdernes trivsel. Det skyldes deres inkluderende perspektiver. Vi arbejder med at konkretisere, hvordan et integralt og noetisk samfund fungerer, og hvordan man nu kan begynde at arbejde hen imod dette. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilsofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , Supplerende litteratur: Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). 5. dag. Den noetiske vejleders redskabskasse Her opsamler vi på både teorier og metoder med henblik på at vise, at overskueligheden er styrken ved denne noetiske tilgang. Metoderne beror på at skabe sammenhænge og inkludere, hvilket giver overskuelighed i komplekse situationer. Vi arbejder med cases, hvor hele den sammenhængende metode anvendes. Vi ser på, hvor og hvordan filosofiske vejledere med noetiske metoder kan arbejde i nutidens samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 344, 387. Kontakt venligst Alex Riel (underviser og uddannelsesansvarlig) for yderligere spørgsmål. Alex Riel Cand. mag. filosofi, psykologi Tlf

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN KIRSTINE BRANDT PEDERSEN STUDIENUMMER: 21309065 FAG: DANSK VEJLEDERE: ANNA-MARIE HANSEN OG KIRSTEN POULSGAARD ANSLAG: 82,589 PROFESSIONSBACHELOR 2013 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere