Uddannelse i noetisk livsfilosofi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i noetisk livsfilosofi"

Transkript

1 Uddannelse i noetisk livsfilosofi - Uddannelses- og læringsplan Uddannelsestitel Vejleder i noetisk livsfilosofi. Diplomuddannelse Emneområde Noetisk livsfilosofi er en bred tværfaglig uddannelse, som omfatter naturvidenskaberne, livsvidenskaberne og åndsvidenskaberne. Her fokuseres der på undersøgelser, som indikerer, at mennesket er forbundet med naturen og verden, samt hvordan denne noetiske viden kan anvendes. Begrebet noetisk (nous) stammer fra antikkens græske filosofier, som var de første i Vesten, der undersøgte dette emneområde med videnskabelige metoder i bred forstand. Noetisk livsfilosofi består således af en teoretisk side og en praktisk side. Den praktiske side fokuserer på, hvilke konsekvenser noetiske verdensbilleder og livssyn har for individ og samfund. Etik og kommunikation spiller en væsentlig rolle i anvendelsen af et noetisk livssyn. Undervisning Uddannelsen består af 3. moduler á 5 undervisningsdage over 1½ år. Undervisningsdatoer: Modul 1. efterår 2015: 12/9, 26/9, 10/10, 17/10, 28/11. Modul 2.: undervisning i perioden marts til maj 2016 på lørdage. Modul 3.: undervisning i perioden september-november 2016 på lørdage. Tidspunkt: Underviser: Alex Riel. Sted: Sankt Peders Stræde 27B 3. sal, 1453 København K. 10 min. fra Nørreport St., 15 min. fra Københavns Hovedbanegård. Pris: 2600,- kr. pr. modul. Betaling kun for et modul af gangen. Man er tilmeldt, når indbetalingen er modtaget. Åbningstilbud: 1. modul 2200,- kr. ved tilmelding senest 1 april. 1

2 Tilmelding Tilmelding: send en til Center for noetisk livsfilosofi på eller ring på Efter din tilmelding er modtaget, bedes du indbetale kursusgebyr. Gebyret returneres ved afbud senest 14 dage før uddannelsesstart. Kontakt Alex Riel (uddannelsesansvarlig) på eller for yderligere spørgsmål. Indbetaling til konto i Danske bank: Husk navn på indbetalingen. Optagelseskrav Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, men tid til at læse pensum, som forberedelse til hver undervisningsgang Pensum Pensumlitteratur. Alex Riel: Praktisk livsfilosofi (2009). Alex Riel: Mystik & videnskab (2009). Alex Riel: Bevidsthedens evolution (2014). Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Supplerende litteratur der anbefales, men som ikke er obligatorisk: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). Deltagerne får desuden alle slides fra undervisning som pdf. fil efter hver undervisningsdag. Eksamen Der er ingen eksamen, men man består ved at deltage i 4 ud af 5 undervisningsdage på hvert modul. Har man større fravær, kan man tilkøbe en personlig vejledningstime før eller efter undervisningen eller som Skypemøde til pris 300,-kr. Man kan højst have 2 tilkøb af disse møder på hvert modul. 2

3 Læringsmål og kompetencer Uddannelsen til vejleder i noetisk livsfilosofi har til formål, at deltageren formår at anvende de fem bevidsthedselementer, der under overskriften: Bevidst evolution er følgende: Livsfilosofier, bevidsthedsegenskaber, de fire livsrum, de fire meningsstande, samt psykoseksuelle poler/arketyper. Anvendelsesområderne er til dels kursistens eget liv og omverden. Kompetencen beror på metoder til at implementere nye noetiske perspektiver i hht. personlig udvikling, organisationsudvikling og samfundsudvikling. Individ og samfundsudvikling ses som uadskillelige. Med det noetiske menes der menneskets bevidsthedsforbindelse til kosmos. Et centralt læringsmål er, at kursisten får indblik i hvilke videnskabelige resultater, der ligger til grund for menneskets noetiske element, samt hvorledes noetiske metoder kan anvendes på individplan og på samfundsplan. Overordnet er læringsmålet, at kursisten kan forbedre evnen til at skabe mening på individ-og samfundsplan, samt på en nutidig og nuanceret måde anvende noetisk viden og metoder i forhold til de komplekse udfordringer, som nutidens mennesker og samfund står over for. Kernekompetencen er at anvende metoderne til at integrere synsvinkler og metoder på indvidplan og på samfundsplan. Med integral menes der evnen til at inkludere ud fra et evolutionært og holistisk udviklingsperspektiv. Det medfører evnen til at se sammenhænge, der hvor mange ser modsætninger. Arbejdsområder for vejledere i noetisk livsfilosofi Uddannelsen henvender sig generelt til alle, der arbejder med mennesker eller er interesseret i personlig udvikling. Det specielle ved denne uddannelse beror på det livsfilosofiske perspektiv, som er tværfagligt med udgangspunkt i integrale, filosofiske metoder. Man kan vælge at anvende uddannelsen som selvstændigt fag i form af filosofisk vejleder eller anvende den som et supplement til egen uddannelse. Det kan fx være som coach, terapeut, skolelærer, HR-afdeling, sygeplejerske, læge etc. Fællesnævneren er, at man formår at arbejde ud fra et større udviklingsperspektiv, som vi her kalder for bevidst evolution. Evnerne til at arbejde holistisk og tværfagligt styrkes, hvilket også styrker deltagerens egen faglighed. Ønsker man at arbejde specifikt, som filosofisk vejleder, med noetisk livsfilosofi som speciale, kan vi tilbyde rådgivning til yderligere træning, hvilket afhænger af den enkeltes kvalifikationer. 3

4 Oversigt over uddannelsens emner 1. modul: gennemgang af analyseredskaberne i noetisk livsfilosofi 1. Livsfilosofiernes evolution. Præsentation af livsfilosofiens struktur og udvikling gennem kulturhistorien med fokus på nutidens udvikling mod nye noetiske livsfilosofier. 2. Bevidsthedsegenskabernes evolution. Præsentation af bevidsthedsegenskaberne og deres kombinationer af typologier, samt deres relation til livsfilosofien. 3. De 4 livsrum. Præsentation af de 4 livsrum og deres betydning i relation til livsfilosofien og bevidsthedsegenskaberne. Anvendelse af livsrum som analyseredskab på individ- og samfundsplan. 4. De 4 meningstilstande. Præsentation af de fire meningstilstande. Deres betydning for overgange mellem livsfilosofierne. Anvendelse af meningstilstande som analyseredskab for forandring af mennesker og kulturer. 5. Den psykoseksuelle evolution. De seksuelle poler/arketyper og deres betydning for udviklingen af bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. En samlet oversigt over sammenhængen mellem de fem grundelementer bag noetisk livsfilosofi: seksuelle poler, livsfilosofierne, bevidsthedsegenskaberne, de 4 livsrum, og de 4 meningstilstande. 2. modul: Noetisk livsfilosofi og nye forskningsresultater 1. Virkelighedsopfattelser. Virkelighedsopfattelsernes betydning for menneskers liv. Nyere forskning fra naturvidenskaberne som indikerer behovet for nye noetiske virkelighedsopfattelser. Kvantefysikkens verdensbilleder, astronomi i hht. intelligent design-debatten. Evolutionsbiologiens betydning for vores virkelighedsopfattelser. 2. Eksistentiel identitet. Præsentation af eksistentielle temaer som præger menneskers liv. Bevidsthedsforskning. Hjerneforskning. Parapsykologisk forskning. Forskning i muligt liv efter døden. Reinkarnationsforskning. 3. Psykologisk identitet. Forskning i psykologiske identitetsopfattelser og betydningen af identitetsdannelsen, samt konsekvenser hvis denne svækkes. Forskning i udviklingen af identitetsdannelser hos voksne. 4. Kerneværdier. Forskning i kerneværdier og udvikling. Beskrivelse af noetiske kerneværdier. Anvendelse af kerneværdier i hht. personlig udvikling og i vejlederfunktioner. 4

5 5. Individuelle livsfilosofier og metaparadigmer. Åbne, lukkede, irrationelle, overrationelle livsfilosofier. Forsvarsmekanismer og livsfilosofier. 3. modul: Noetisk naturforståelse og livsvejledning 1. Noetisk naturfilosofi -1. Præsentation af forskellige hovedretninger inden for noetisk naturfilosofi med fokus på forholdet mellem menneske og verden. De noetiske naturfilosofiers udvikling i et historisk perspektiv fra antikken til nutiden. 2. Noetisk naturfilosofi -2. Præsentation af forskellige nutidige hovedretninger inden for noetisk naturfilosofi med fokus på deres syn på forholdet mellem menneske og verden. 3. Noetisk etik og kommunikation. Etiske retninger baseret på menneskets forbundethed med naturen. Kommunikationsmetoder der sætter fokus på menneskers forbundne identitet med naturen. Kommunikationsmidlernes forandring fra ydre apparater til indre bevidsthedsantenner. Anvendelse af etiske teorier via noetiske kommunikationsmetoder. 4. Noetisk organisation og samfundsudvikling. Noetiske samfundsbeskrivelser af den indre globalisering som grundlag for den ydre. Organisationers betydning for individets bevidsthedsudvikling og resultater med noetiske organisationsmetoder. 5. Den noetiske vejleders redskabskasse. En oversigt over de noetiske metoder. Den noetiske vejleders arbejdsområder med fokus på, hvordan den noetiske vejleder kan virke og bidrage til udvikling både på individplan og på samfundsplan. 5

6 Indholdsbeskrivelse 1. modul Gennemgang af analyseredskaberne i noetisk livsfilosofi 1. dag. Livsfilosofiernes evolution Her gives der en indføring i, hvad en livsfilosofi er, hvorfor vi har dem, og hvordan de anvendes. Livsfilosofiens struktur kortlægges med henblik på at vise, hvorledes mennesker skaber mening. Herefter gives der en oversigt over livsfilosofiernes udvikling historisk med fokus på overgangen til nye integrale livsfilosofier med noetisk indhold, samt hvilke forskellige veje evolutionen kan tænkes at tage fremover. Der argumenteres for, at kommende transpersonlige livsfilosofier synes at blive en evolutionær konsekvens af udviklingen. Via cases gives der praktiske eksempler på, hvordan mennesker anvender livsfilosofier i hverdagen, samt hvordan de nye noetiske og integrale livsfilosofier begynder at opstå i hht. de globale udfordringer, menneskeheden står over for. Kilder fra pensum: Praktisk livsfilosofi, s , Mystik & videnskab, s Bevidsthedens evolution, s , , dag. Bevidsthedsegenskabernes evolution Her præsenteres menneskers evner og deres udvikling i form af instinkter, følelser, intelligens og intuition. Bevidsthedsegenskaber ligger til grund for det, vi kalder for psyken. De udvikles evolutionært, og vi ser på hvad der udvikler dem, og hvorledes forskellige kombinationer af bevidsthedsegenskaber medfører forskellige menneskelige typologier. Vi ser på, hvorledes de skaber forskellige livsfilosofier. Bevidsthedsegenskaberne er vores evner, mens livsfilosofierne er vores fortolkninger. Samspillet mellem dem giver et dybere indblik i, hvordan menneskers evolutionære udviklingsprocesser forløber, samt de problematikker der kan opstå. Vi relaterer også denne udvikling til evolutionen af hjernen, og forsøger at give et præcist indblik i bevidsthedsegenskaberne bag det nye noetiske og integrale bevidsthedsniveau, som lige nu begynder at opstå flere steder på kloden. Via en række cases gives der eksempler på, hvorledes bevidsthedsegenskaberne manifesterer sig i hverdagen, i individ og samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s ,

7 3. dag. De fire livsrum De fire livsrum viser, hvor vi anvender vores bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. De fire livsrum viser, hvordan bevidsthed og legeme er forbundet, og hvordan individ og samfund er forbundet på hvert niveau i udviklingen. De er oprindeligt udviklet af den amerikanske filosof Ken Wilber og viser, hvorledes en sund udvikling beror på integration, dvs. inklusion af individ og samfund. En ubalanceret udvikling via disse livsrum forklarer, hvorfor individ og samfund ofte står over for udfordringer, der er svære at håndtere. De fire livsrum giver os et indblik i, hvordan et integralt individ og samfund kan fungere. De fire livsrum er netop det redskab, som viser, hvor man kan gøre hvad for at forandre sit eget liv eller samfundets processer og strukturer. Det vil blive belyst gennem cases. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s , 91, 107, 118, 131, 156, 182, 231, dag. De fire meningstilstande Meningstilstandene beskriver, hvordan livsfilosofier opleves. De fire meningstilstande viser ligeledes, hvordan overgangene mellem livsfilosofierne opleves af individet og i samfundet. De fire meningstilstande beskriver forandringsprocessernes struktur, og hvordan forandring opleves i deres forskellige faser. De beskriver også faserne bag læringsprocesser. Evnen til at forstå dem medfører, at man bedre kan forandre sig og lære af livets udfordringer. Når man ikke forstår livets meningstilstande, risikerer man at hænge fast i forvirringsfaser, barrierefaser eller at euforifasen løber af med os. De fire meningstilstande kan direkte ses hos andre, og mærkes følelsesmæssigt af individet, der oplever dem. På samfundsplan står de for processerne bag kulturelle forandringer og fremkomsten af nye verdensbilleder. Vi fokuserer på de fire meningstilstande i henhold til fremkomsten af nye noetiske livsfilosofier, og får dermed forståelse for hvordan nye verdensbilleder opleves. Meningstilstandene vil blive belyst via cases. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 91-92, , , , , , dag. Den psykoseksuelle evolution Maskuline og feminine sider findes i både mænd og kvinder. De anskues her som mentale poler, der er identitetsskabende. De forandrer sig også evolutionært og skaber formentlig de dybeste motiver bag individets adfærd. Erkendelsen af, hvordan det maskuline og det feminine forandrer sig i individet og påvirker samfundet, bliver således afgørende for at forstå sig selv og andre mennesker. Det er ofte det mest ubevidste i vores selv. De seksuelle poler dirigerer vores behov, som manifesterer sig via bevidsthedsegenskaberne og livsfilosofierne. Forståelsen for den psykoseksuelle evolution bliver derfor afgørende for forståelsen af menneskelig udvikling. Det nye noetiske menneskesyn synes også at medføre en ny integrerende seksualitet, hvilket der her vil blive sat fokus på. Dette illustreres via en række cases. 7

8 Kilder fra pensum: Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s modul Noetisk livsfilosofi og nye forskningsresultater 1. dag. Virkelighedsopfattelser Virkelighedsopfattelser sætter rammerne for menneskers formål med livet, ligegyldigt hvad man tror om verden. Derfor spiller de en central betydning for mennesker og samfund. Vi ser på, hvordan virkelighedsopfattelser forandrer sig i mennesker og i samfund. Der fokuseres på overgangen til de nye noetiske virkelighedsopfattelser, og hvorledes der findes empiri, som støtter dette skift. Emnerne er: den nye kvantefysiks betydning for nye verdensbilleder, astronomiens opdagelser af det evolutionære univers, intelligent design-debatten, den nye holistiske biologi. Der gives en oversigt over, hvordan man med forskellige noetiske verdensbilleder, kan fortolke videnskabernes resultater på nye meningsfulde måder. Vi afslutter med at se, hvorledes disse erfaringer kan medvirke til at forandre menneskers liv og påvirke samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Mystik & videnskab, s , Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 92-96, , , , , , dag. Eksistentiel identitet Den eksistentielle identitet omfatter, hvad vores eksistens egentlig er. Fx ånd eller energi eller lignende. Den eksistentielle identitet repræsenterer vores inderste selvforståelse, og de noetiske filosoffer har til alle tider fastholdt, at menneskets eksistens er mentalt forbundet med verden. Ny forskning i menneskets bevidsthed indikerer, at det meget vel kan passe. Vi gennemgår bevidsthedsforskningen via følgende emner: parapsykologi, forskning i liv efter døden og reinkarnationsforskning. Hjerneforskning og bevidsthedsfilosofi præsenteres. Forskellige noetiske bevidsthedssyn præsenteres. Der gives eksempler på, hvorledes skift i menneskers overbevisninger omkring deres eksistentielle identitet medfører væsentlige livsændringer. Der fokuseres på nutidens skift til en ny noetisk eksistentiel identitet. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Mystik & videnskab, s Bevidsthedens evolution, s , 92-95, , , , , , dag. Psykologisk identitet Den psykologiske identitet omfatter, hvordan vi er. Fx indadvendt/udadvendt, har lavt eller højt selvværd etc. Psykologer beskriver ofte mennesket via henvisning til en kerneidentitet. Vi ser på den psykologiske identitets evolutionære udvikling med særlig fokus på det nye integrale menneske, og de metoder man anvender her. Forskellige terapiformer vil blive gennemgået og 8

9 sammenlignet med, hvordan integrale psykoterapeuter arbejder. En række cases anvendes til at belyse, hvordan det noetiske aspekt forholder sig til den psykologiske identitet, samt hvordan den psykologiske identitet kan forandres via personlig udvikling. Metoden livsfilosofisk spejling præsenteres. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s. 52, , , , , , , Supplerende litteratur: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). 4. dag. Kerneværdier Kerneværdier repræsenterer menneskets forestillinger om, hvad et godt liv er. Kerneværdier omsætter livsfilosofien til konkrete målsætninger. Kerneværdier giver retning i livet. Vi ser på kerneværdiernes udvikling evolutionært, og på hvilke nye noetiske kerneværdier der er ved at opstå. Der gives et indblik i, hvordan man kan vejlede med indsigt i kerneværdier. Kursisterne præsenteres for test til at opdage deres egne kerneværdier og metoder til at afkode andre menneskers kerneværdier, samt hvordan de viser sig i samfundet. Der sættes fokus på integrale kerneværdier, og hvordan de kan anvendes i det nuværende samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Bevidsthedens evolution, s. 52, , , , , , , Supplerende litteratur: Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). 5. dag. Individuelle livsfilosofier og metaparadigmer På denne dag arbejder vi med de individuelle fortolkninger, som menneskers livsfilosofier består af. Vi ser på, hvilke risici der er for, at uhensigtsmæssige livsfilosofier hindrer udvikling. Der sættes fokus på, hvordan man kan vejlede i hht. irrationelle, overrationelle, lukkede eller ubevidste livsfilosofier. Det andet hovedtema er metaparadigmer, som viser, hvorledes flere forskellige livsfilosofier i individet og i samfundet skaber konfrontationer. Vi ser på, hvordan den noetiske vejleder arbejder med metaparadigmer via cases, samt via henvisning til aktuelle begivenheder i verden. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s ,

10 3. modul Noetisk naturforståelse og livsvejledning 1. dag. Noetisk naturfilosofi -1 Dette emne omfatter filosoffer, der opfatter naturen (læs: verden) og mennesket som værende forbundet via bevidstheden. Hele den vestlige filosofi beror på sådanne noetiske filosoffers arbejde, og det moderne samfund er i høj grad et produkt af den tænkning, som blev udviklet her. Der gives en idehistorisk oversigt over de noetiske filosofiers historiske udvikling fra antikken og frem til det 20. århundrede. Hermed gives der indblik i forskellige noetiske naturfilosofier, som eksempler på måder at integrere natur og kultur på. Kilder fra pensum: Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Sidetal følger. 2. dag. Noetisk naturfilosofi -2 Vi beskæftiger os her med nutidens noetiske naturfilosofier fra det 20. århundrede frem til i dag. Emnerne vil bl.a. være Alfred N. Whiteheads procesfilosofi, Pierre Teilhard de Chardins omegapunkt, Martinus kosmologi og Ken Wilbers integrale kosmologi. Der gives metoder til at overskue og kvalitetsvurdere naturfilosofier. Formålet med gennemgangen af noetiske naturfilosofier er at give vejlederen indblik i, hvordan natur og menneske kan være forbundet, samt hvilke implikationer det har for nutidens mennesker og samfund. Netop fordi alle menneskers livsfilosofier og alle samfund beror på virkelighedsopfattelser, er det vigtig for vejlederen at kunne tolke og afkode disse hos individer og samfund. Alle mennesker har således et forhold til naturen, som påvirker deres liv. Forholdet mellem virkelighedsopfattelser, menneskesyn og værdier vil være i centrum. Vejlederen får hermed indsigt i livsfilosofiske måder at anskue mennesker og samfund på, der ligger dybere end psykologisk selvindsigt. Kilder fra pensum: Alex Riel: Noetisk naturfilosofi (2015). Sidetal følger. 3. dag. Noetisk etik og kommunikation Videnskabernes indikationer om, hvorledes mennesket er forbundet med naturen, medfører et nyt etisk forhold mellem mennesker og klodens liv. Det evolutionære perspektiv giver etikken en plads i naturen og mennesket en formålsrettethed. Vi ser nærmere på, hvilke etiske målsætninger det medfører, og hvordan noetiske etiske principper kan anvendes i hverdagen. Praktisering af etik sker gennem kommunikation, hvor det nye forhold mellem mennesker og natur åbner op for andre måder at kommunikere på, som er i overensstemmelse med det evolutionære udviklingsperspektiv. Kommunikationen er her rettet mod menneskers livsfilosofier, med henblik på at optimere evnen til at begå sig i miljøer, hvor mennesker med forskellige livsfilosofier mødes. Det synes at være en global udfordring, at finde en etik og kommunikationsform, som omfatter alle mennesker på kloden. Vi lever i en global verden, hvor kommunikation på tværs af kulturer er 10

11 en del af hverdagen. Vi undersøger også nye kommunikationsformer direkte med naturen fx. via hjertets elektromagnetiske felt, biofotoner m.m, hvilket kan give en større naturoplevelse. Kilder fra pensum: Alex Riel: Mystik & videnskab, s Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s dag. Noetisk organisation og samfundsudvikling Værdier i organisationer og samfund spiller en væsentlig rolle i henhold til implementeringen af nye noetiske livsanskuelser. Vi ser på konceptet: bevidst evolution fra et organisations- og samfundsperspektiv, hvor hensigten er at vise, hvorledes dette også giver en dybere forståelse af kollektive fællesskaber. Viden om noetisk livsfilosofi kan derfor også anvendes organisatorisk. Det belyses, hvordan organisationer påvirker mennesker, og hvordan integrale organisationer kan gøre en afgørende forskel i nutidens samfund. Fokus er hermed på hvordan noetiske principper, værdier og metoder, kan implementeres i nutidens organisationer. Vi ser på organisationer, som allerede arbejder med noetiske principper og værdier, hvilket de har succes med, ikke blot på den økonomiske bundlinje, men særligt i henhold til medarbejdernes trivsel. Det skyldes deres inkluderende perspektiver. Vi arbejder med at konkretisere, hvordan et integralt og noetisk samfund fungerer, og hvordan man nu kan begynde at arbejde hen imod dette. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilsofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , Supplerende litteratur: Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). 5. dag. Den noetiske vejleders redskabskasse Her opsamler vi på både teorier og metoder med henblik på at vise, at overskueligheden er styrken ved denne noetiske tilgang. Metoderne beror på at skabe sammenhænge og inkludere, hvilket giver overskuelighed i komplekse situationer. Vi arbejder med cases, hvor hele den sammenhængende metode anvendes. Vi ser på, hvor og hvordan filosofiske vejledere med noetiske metoder kan arbejde i nutidens samfund. Kilder fra pensum: Alex Riel: Praktisk livsfilosofi, s Alex Riel: Bevidsthedens evolution, s , 344, 387. Kontakt venligst Alex Riel (underviser og uddannelsesansvarlig) for yderligere spørgsmål. Alex Riel Cand. mag. filosofi, psykologi Tlf

2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner

2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner 2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner + lorem ipsum dolor sit amet Dit sind Din bevidsthed Din eksistens + Studieleder, Carsten Laursen Velkommen til den dobbelte

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Procesledelse. Relationer og Ressourcer For ledere, konsulenter, coaches, terapeuter og undervisere. Proceshåndtering er en central funktion bl.a.

Procesledelse. Relationer og Ressourcer For ledere, konsulenter, coaches, terapeuter og undervisere. Proceshåndtering er en central funktion bl.a. Proceshåndtering er en central funktion bl.a. for Introduktionsaften 18. august: se side 2 - konsulenter, der arbejder med større eller mindre personalegrupper. Også her vil målet være i fokus, mens håndtering

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Den rådgivende sælger i den finansielle sektor

Den rådgivende sælger i den finansielle sektor S E B I N N O VAT I O N E N D E L A F S E B G R U P P E N A / S Den rådgivende sælger i den finansielle sektor et seminar der klæder dig på til fremtidens krav Seminaret afholdes på SAS Radisson Scandinavia,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere