Plan- og Udviklingsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Udviklingsudvalget"

Transkript

1 Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 7. marts 2012 kl i Sct. Michael, Slangerup Mødet slut kl MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jesper Henriksen (A) Kirsten Weiland (A) Lis Olsen (V) Poul Henrik Hedeboe (F) 1 / 28

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 21 Kollektiv trafik - politisk høring af Movias forslag til Pendlernet Sag nr. 22 Kollektiv trafik - godkendelse af høringsoplæg vedr. trafikbestilling 2013 Sag nr. 23 Sag nr. 24 Sag nr. 25 Sag nr. 26 Sag nr. 27 Sag nr. 28 Græse Strandvej 6 C, Dispensation til ændring fra dobbelthuse til rækkehuse Stationsvej 13, Etablering af kræmmermarked i erhvervsbygning - 116A Slangerup By, Slangerup - A4 Forslag til kommuneplantillæg Kulhusgården Forslag til lokalplan 048 for 10 ferielejligheder på Kulhusgården Forløbet af foroffentlighed for lokalcenter ved Holmensvej og forslag til kommuneplantillæg 014. Forslag til lokalplan 052. Lokalcenter ved Holmensvej Sag nr. 29 Udsigtsservitut - Kignæsbakken 15 Sag nr. 30 Sag nr. 31 Sag nr. 32 Åbning for permakultur ved Svanholm i Fingerplanlægningen Midler til projektudvikling af Vinge Meddelelser LUKKET MØDE Sag nr. 33 Sag nr. 34 Godkendelse af rådgivervalg til udvikling af Vinge Forslag til Lokalplan forberedelse 2 / 28

3 Journal nr.: Sag nr. 21 Kollektiv trafik - politisk høring af Movias forslag til Pendlernet Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Jf. Lov om trafikselskaber skal Movia hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Som første skridt på vej mod at fastlægge mål for Trafikplan 2013 har Movia udarbejdet forslag til Pendlernet. Movias bestyrelse besluttede på sit møde den at sende forslag til Pendlernet i Politisk høring med høringsfrist d Høringsforslaget Pendlernet gengivet i korte træk Movia ønsker i fællesskab med kommuner og regioner at få fastlagt grundstammen i den kollektive trafikbetjening med lokalbaner og bus. Pendlernettet repræsenterer det sammenhængende net, der som navnet siger, især skal appellere til pendlerne. Her skal der være hyppig og direkte betjening, og en stabilitet som gør, at kunderne tør stole på, at tilbuddet er til stede over en længere årrække. Pendlernettet sætter dermed fokus på de største passagerstrømme og princippet om mest til flest. Erfaringer både i Movia, andre steder i landet og i udlandet viser, at man ved sådan en satsning får: Størst effekt af hver investeret krone i mere kørsel, moderne busser, bekvemmelige ventefaciliteter, gode adgangsforhold og bedre fremkommelighed for busserne på vejene. Flest nye passagerer, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i regeringens grønne transportpolitik, hvor målet er, at den kollektive transport skal tage sig af hovedparten af trafikvæksten i de kommende år. Via en række workshops har kommunerne i fællesskab udvalgt de buslinjer, som indgår i nettet. Det er buslinjer hvor der allerede er, eller hvor der forventes at være en stor efterspørgsel fremover. Pendlernettet er vist på s.9 i høringsforslaget. For Frederikssund kommunes vedkommende drejer det sig om følgende linjer: 3 / 28

4 Linje Passagerer 1000 per år Køreplanstimer 1000 per år 230R R (Regionens) S (Regionens) Passagerer/ køreplanstime Mellembyslinjer som har en standard under R bus-niveauet, f.eks. linje 320, er optaget i Pendlernettet, fordi de forbinder større byer, hvor der ikke er banebetjening og derfor har en vigtig sammenbindende funktion i nettet. By interne linjer, som f.eks. linje 311, er optaget i Pendlernettet, fordi de udgør en væsentlig del af den lokale betjening bl.a. som tilbringer transport til tog og højklassede busser. Disse linjer kører typisk hver halve time i myldretiden og hver time i øvrigt. Som næste led i processen ønsker Movia at lave en frivillig aftale med kommuner og regioner om at vi gensidigt forpligter os til at værne om og udvikle det fælles Pendlernet. Der vil forsat være behov for justeringer og omprioriteringer. Men egentlig større revisioner, hvor hele linjer tages ind eller ud, og hvor der grundlæggende ses på nettet, skal helst ikke ske for ofte. Det bør ifølge Movia ske i samme kadence som andet planarbejde, nemlig hvert fjerde år. Fordelene ved at lade dele af busnettet være mere fredet end andet, er ifølge Movia følgende: Borgere og virksomheder kan indrette sig efter, at de har den samme betjening næste år. Ved at give et signal om at der er tale om noget stabilt, så tør man i højere grad at disponere mht. bosætning og lokalisering. Man ikke alt for ofte skal gennem justeringer og ændringer, som kræver en væsentlig planlægningsindsats og som er særligt omstændeligt når flere kommuner er involveret i samme buslinje. Man kan indrette stoppesteder og anden infrastruktur i tillid til, at de højklassede linjer ligger fast, og investeringer derfor ikke er spildte. Prioriteringer af bussens fremkommelighed på strækninger og i kryds sker der, hvor flest får gavn af det også fremover. Administrationens vurdering af høringsforslaget Det er administrationens vurdering, at intentionerne bag Pendlernettet stemmer overens med kommunens egne målsætninger for busdriften om at satse de sparsomme ressourcer der, hvor de giver den største effekt pr. investerede krone. 4 / 28

5 Linjerne 311, 230R og 310R som Frederikssund Kommune har helt eller delvist ejerskab, tegner sig for ca. 30% af kommunens samlet budget til busdriften, dækker 87 % af det totale antal køreplanstimer i kommunen og betjener 73% af det totale antal påstigere pr. år. I forhold til linjeføringerne for linjerne 311 og 310R bør der være opmærksomhed på, at der i Frederikssund Kommune i løbet af de kommende år, sker omlokalisering af større virksomheder/arbejdspladser, samt at udvikling af byen Vinge påbegynder. Der kan derfor blive behov for at ændre på linjeføringerne og foretage justeringer midt i planperioden Administrationen hæfter sig desuden ved at, man ved at forpligte sig til at frede dele af nettet kan risikere, at de øvrige linjer i kommunens busnet komme til at stå for skud, hvis der skal realiseres yderligere besparelser i busdriften. Sluttelig bør der være opmærksomhed på, at der med øget prioritering af Pendlernettet, er kunder, især ældre, unge og dem der bor i landområderne, der efterlades med et ringere transporttilbud. Derfor bør Movia og kommunerne i fællesskab arbejde videre med at udvikle og udbrede et alternativt tilbud om kollektiv trafik til denne gruppe. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Plan- og Miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Movia tilskrives med et høringssvar, der indeholder de punkter som nævnt ovenfor i sagsfremstillingen, og 2. Movia i høringssvaret opfordres til at i samarbejde med kommunerne at få udarbejdet en strategi for, hvordan man kan udvikle et alternativt tilbud til de borgere, der med pendlernettet efterlades med et dårligere eller intet tilbud om kollektiv trafik Tidligere beslutninger: 5 / 28

6 Beslutninger: Indstilling 1 og 2 tiltrådt med følgende bemærkning: At den lokale linje 311 ikke bør inddrages i pendlernettet. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Høringsbrev om Pendlernet 6. februar 2012 Pendlernet HØRINGSFORSLAG 3.februar 2012til kommuner og regioner Bilagsrapport HILLERØD 17 januar 2012 Trafikplan 2013, synopsis1 februar / 28

7 Journal nr.: Sag nr. 22 Kollektiv trafik - godkendelse af høringsoplæg vedr. trafikbestilling 2013 Lovgrundlag: Lov om trafikselskaber Sagsfremstilling: Som vedtaget på foregående møde i Plan- og Udviklingsudvalget den 8.februar 2012, har administrationen vurderet de aktuelle køreplaner i forhold til borgernes input til buspostkassen og fra workshoppen den 21.februar På den baggrund er der udarbejdet et høringsoplæg til trafikbestilling 2013, hvor der linje for linje fremlægges forslag til de justeringer, der bør medtages i trafikbestillingen. Forslagene tager udgangspunkt i borgernes tilbagemeldinger omkring de eksisterende køreplaner. Karakteren af forslagene er justeringer i afgangstider, fordeling af afgange, overgangstider, korrespondancer, samt placering af stoppesteder og stoppestedsforhold. Forslag der omhandler større ændringer i busnettet er nævnt, men indgår ikke i oplægget til trafikbestillingen. Disse forslag vil blive analyseret og vurderet nærmere i forbindelse med næste års trafikbestilling. Processen herfor, startes op med en workshop til efteråret. Administrationen anbefaler, at høringsoplægget sendes i offentlig høring i perioden d. 8. marts til og med 25. marts. Endvidere anbefales det, at indkomne høringssvar indarbejdes i det endelige udkast til trafikbestilling 2013 i det omfang det er muligt. Endeligt udkast til trafikbestilling fremlægges på mødet d.18. april Vedlagt som bilag er: Høringsoplægget "Trafikbestilling 2013", Notat om workshoppen d. 21.februar 2012, notatet "Buspostkassen", samt notatet "Busnettet". Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger. 7 / 28

8 Indstilling: Plan- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at: 1. Høringsoplægget sendes i høring i perioden 8.marts til og med 25. marts. 2. Høringssvar indarbejdes i det endelige oplæg til Trafikbestilling 2013 i det omfang det er muligt. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling 1 og 2 tiltrådt med følgende bemærkninger: At indledningen i højere grad skal beskrive rammerne for Trafikbestilling 2013 At det skal fremgå, at linjeføringen for 310R overvejes At forvaltningen anmodes om at komme med et oplæg om mulige driftsændringer Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Notat/Busnettet PDF Opsamling på henvendelser til Buspostkassen Workshop 21.februar 2012 Høringsoplæg til Trafikbestilling / 28

9 Journal nr.: Sag nr. 23 Græse Strandvej 6 C, Dispensation til ændring fra dobbelthuse til rækkehuse Lovgrundlag: Planloven Sagsfremstilling: Byggeri og Natur har den 20 oktober 2011 modtaget en ansøgning fra BP Development v/ole Søegaard om dispensation fra lokalplan 011 til opførelse af 9 udlejningsboliger, opført som 3 blokke med 3 rækkehuse på Græse Strandvej 6 C, hvor lokalplan 011 er gældende. Lokalplan 011 og byggemulighederne Lokalplan 011 blev vedtaget d. 27. november 2007 med det formål at give mulighed for at omdanne arealet fra erhvervs- til boligområde og i delområde 2 at kunne opføre tæt-lav bebyggelse i form af 3 dobbelthuse med i alt 6 boligenheder på op til 1½ plan ( 7.5). Delområde 1 må kun anvendes til parcelhusbebyggelse, og er ikke bebygget endnu. Det fremgår af 4.3 vedrørende områdets anvendelse, at Delområde 2 må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse. Der må indenfor området opføres op til 3 dobbelthuse med i alt 6 boligenheder, og 5 stiller krav om et tilsvarende udstykningsprincip. Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af et specifikt projekt, udarbejdet af den samme bygherre, som den aktuelle, og der blev i 2008 meddelt byggetilladelse til en bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen. Denne byggetilladelse blev imidlertid ikke udnyttet, og den blev forældet efter 1 år. Begrundelsen for dispensationsansøgningen Ansøgeren angiver, at begrundelsen for at projektet ønskes ændret er, at der ikke er et marked for det oprindelige projekt med 6 boliger, men at der i Frederikssund i øjeblikket er et stort marked for udlejningsboliger, og han ønsker derfor at opføre 9 stk. rækkehuse i stedet for med henblik på udlejning. Projektets etageareal i forhold til lokalplanens bestemmelser Der må ifølge lokalplan 011, 7.5 maksimalt opføres 810 etagekvadratmeter, som skal fordeles ligeligt på de enkelte ejendomme. 9 / 28

10 Projektet indeholder 9 boliger af 89,6 m 2, d.v.s. i alt 806,4 m 2 (hvis bebyggelsen deles i 6 stk. halve dobbelthuse, vil hver bolig have et areal på 135 m 2 ). Lokalplanens øvrige bestemmelser, herunder om byggeriets størrelse og kravet til antal p-pladser, er ligeledes overholdt i projektet. Byggeri og Naturs vurdering Byggeri og Naturs opfattelse er, at lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et specifikt projekt, med det formål at give mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde til hhv. parcelhuse (delområde 1) og tæt-lavt byggeri (delområde 2), og at det derfor ikke vil være i modstrid med formålet med lokalplanen at ændre bebyggelsen i delområde 2 fra 6 stk. halve dobbelthuse til 9 stk. rækkehuse, men at det kræver en dispensation fra lokalplanens 4 vedrørende områdets anvendelse. Det vurderes desuden at ændringen fra seks større boliger til ni mindre boliger ikke vil medføre en sådan forøgelse af person- og trafikbelastningen, at det vil udgøre en forskel, som vil gøre det rimeligt at afvise projektændringen. Team Plan er enig i, at ændringen ikke strider mod lokalplanens principper, og at ændringen derfor holder sig indenfor dispensationsmuligheden. Nabohøring Projektet har i perioden 25. januar til 10. februar 2012 været udsendt i høring hos de nærmeste naboer, og der er indkommet to positive tilkendegivelser og en indsigelse, som omhandler følgende: 1. Bebyggelsen vil skæmme udsigten 2. Lokalplanen er i forvejen vidtgående og skal sikre en vis ensartethed 3. Eksisterende parcelhusejere skal tilgodeses, og ikke kun kommercielle interesser 4. Der bør laves ny miljøvurdering, når antallet af boliger forøges med 50 %, og det tidligere argument for ikke at lave miljøvurdering (at den nye bebyggelse i omfang svarer omtrent til den bebyggelse, der rives ned) kan ikke længere bruges 5. Der bør ikke bygges mere end 25 % ligesom for det omliggende område Byggeri og Naturs bemærkninger: Ad 1, 2, 3 og 4: Den ansøgte ændring medfører ikke et ændret omfang hverken af bygningernes udvendige geometri eller boligarealet. Den ønskede bebyggelse vil derfor ikke ændre udsigtsmulighederne for de bagved liggende huse. Ændringen vurderes ikke at være væsentligt mere miljøbelastende, og en ny miljøscreening er først relevant hvis lokalplanen ændres. 10 / 28

11 Ad 5: Ifølge lokalplan 011, 7.6 må delområde 2 højst bebygges med 810 m 2, hvilket svarer til 25 % af matrikelarealet for delområdet (delområde 1 må ifølge 7.1 højst bebygges med 400 m 2 svarende til 18 %), og der dispenseres ikke for dette. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Fagchefen for Natur og Byggeri indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at: 1. Der på adressen Græse Strandvej 6 C meddeles dispensation fra lokalplan 011, 4 og 5 til opførelse af 9 stk. rækkehuse i stedet for 6 stk. halve dobbelthuse under forudsætning af, at lokalplanens øvrige bestemmelser overholdes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 Illustrationsplan fra lokalplan 011 Bilag 2 Facadeopstalter Bilag 3 Ny situationsplan Bilag 4 Indsigelser 11 / 28

12 Journal nr.: Sag nr. 24 Stationsvej 13, Etablering af kræmmermarked i erhvervsbygning - 116A Slangerup By, Slangerup - A4 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Planloven Byggeri og Natur har den 27. februar 2012 fra Slangerup Kræmmerforening, ved Svend Hedemand og Rune Andersson, modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde kræmmermarked i en eksisterende erhvervshal på ejendommen Stationsvej 13, 3550 Slangerup. Ejendommen er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 5, gl. Slangerup, som i 2, Områdets anvendelse skriver. at der kun må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri og større værkstedsvirksomheder, entreprenørog oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der er tilknyttet til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsen skøn naturligt finder plads i området. Den Partielle byplanvedtægt nr. 5 giver mulighed for Kommunalbestyrelsen/Byrådet kan give tilladelse til, at drive forretningsvirksomhed som det skønnes naturligt finder plads i området. Byggeri og Natur vurderer at det vil være inden for byplanvedtægtens rammer at skønne, at ovennævnte kræmmermarked naturligt finder plads i området og, at give den søgte tilladelse med henvisning til nedenstående. Erhvervsejendommen har gode store parkeringsarealer og er beliggende forholdsvis tæt på Slangerup bymidte ved Busstationen og SuperBrugsen. Et kræmmermarked kræver gode parkeringsforhold til de mange besøgende og vil også have fordel af en centralbeliggenhed med gode offentlige trafikforhold, så administrationen finder at placeringen må betragtes som nærmest ideel til formålet. Sagen har endnu ikke været sendt i naboorientering/partshøring men denne høring vil blive gennemført fra begyndelsen af uge 9. Før byggesagen kan behandles i henhold til bygningsreglementets bestemmelser, skal der også fremsendes et detailprojekt med redegørelse med de bygningsmæssige og brandmæssige forhold, herunder flugtveje og redningsåbninger, vi skal også have detaljeret redegørelse for adgangsforhold og oplysning om antal og placering af parkeringspladser. 12 / 28

13 Det skal bemærke, at der har givet samme ansøger afslag på en tilsvarende ansøgning i et andet erhvervsområde, hvor bestemmelserne i lokalplanen ikke gav mulighed for en tilladelse. Beslutning kan først træffes efter endt naboorientering / partshøring. Derfor indstilles det, at udvalget bemyndiger formanden for Plan- og Udviklingsudvalget, til at træffe afgørelsen. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger. Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at : 1. Formanden for udvalget bemyndiges til at afgøre sagen når naboorientering/partshøring er afsluttet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling tiltrådt. Hanne Kyvsgaard (C) indtog særstandpunkt, idet hun ikke ønskede at give bemyndigelse, men ønskede sagen forelagt udvalget, når naboorientering/partshøring er afsluttet. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning med bilag Plantegning 13 / 28

14 Journal nr.: Sag nr. 25 Forslag til kommuneplantillæg Kulhusgården Lovgrundlag: Planloven Sagsfremstilling: Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på sit møde den 2. november på baggrund af en ansøgning fra Arkitekt Bent Rohde for af ejeren af Kulhusgården om udarbejdelse af lokalplan for ombygning af ejendommen til 10 ferielejligheder i henhold til sommerhusloven - at forvaltningen skulle igangsætte en udarbejdelse af spildevandsplantillæg for området. Udvalget besluttede desuden, at når der forelå et spildevandsprojekt fra ansøger, så skulle der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for ændring af rammebestemmelserne for rammeområde LL 6.4. og udarbejdelse af lokalplanforslag for Kulhusgården som åbner mulighed for gennemførelse af det ansøgte. Der er udarbejdet og godkendt et spildevandsprojekt for ejendommen med eget minirenseanlæg og der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg nr. 10, der åbner mulighed for indretning af 10 ferielejligheder på Kulhusgården. Forslag til kommuneplantillæg 10 er vedlagt som bilag. Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag. På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at forslaget til kommuneplantillæg ikke vil medføre væsentligt indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af tillægget. Dette skyldes, at tillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens 3, stk. 1, nr.3. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. 14 / 28

15 Indstilling: Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. Forslag til kommuneplantillæg 10 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov. 2. Der ikke udføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling 1 og 2 tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Kommuneplantillæg 010 for Kulhusgården Miljøscreening (SMV). LP / 28

16 Journal nr.: Sag nr. 26 Forslag til lokalplan 048 for 10 ferielejligheder på Kulhusgården Lovgrundlag: Planloven og lov om sommerhuse og campering Sagsfremstilling: Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på sit møde den 2. november på baggrund af en ansøgning fra Arkitekt Bent Rohde for af ejeren af Kulhusgården om udarbejdelse af lokalplan for ombygning af ejendommen til 10 ferielejligheder i henhold til sommerhusloven - at forvaltningen skulle igangsætte en udarbejdelse af spildevandsplantillæg for området. Udvalget besluttede desuden, at når der forelå et spildevandsprojekt fra ansøger, så skulle der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for ændring af rammebestemmelserne for rammeområde LL 6.4. og udarbejdelse af lokalplanforslag for Kulhusgården som åbner mulighed for gennemførelse af det ansøgte. Der er udarbejdet og godkendt et spildevandsprojekt for ejendommen med eget minirenseanlæg og der foreligger nu et forslag til lokalplan. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag. Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag. På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentligt indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens 3, stk. 1, nr.3. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger. 16 / 28

17 Indstilling: Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. Forslag til lokalplan 048 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov. 2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling 1 og 2 tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Lokalplanforslag 048 Miljøscreening (SMV). LP / 28

18 Journal nr.: Sag nr. 27 Forløbet af foroffentlighed for lokalcenter ved Holmensvej og forslag til kommuneplantillæg 014. Lovgrundlag: Planloven Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2011 at der skulle igangsættes en forudgående offentlighedsfase gennem indkaldelse af idéer og forslag til det forestående planlægningsarbejde for et lokalcenter ved Holmensvej i Frederikssund. Beslutningen blev taget på baggrund af, at Natur- og miljøklagenævnet ved afgørelse af den 18. november 2011 ophævede det tidligere vedtagne kommuneplantillæg 001 for lokalcenteret og dermed også lokalplan 004, der dannede grundlaget for den konkrete udformning af lokalcenteret. Begrundelsen for nævnets afgørelse var, at der ikke var gennemført en forudgående offentlighedsfase efter planlovens 23c. Der har nu været gennemført en forudgående offentlighedsfase, hvor byrådet gennem annoncering har redegjort for hovedformålet og hovedspørgsmålene i den ønskede ændring af områdets planlægning og samtidigt indkaldt idéer og forslag til områdets planlægning. Den forudgående offentlighedsfase blev gennemført i perioden fra den 20. december 2011 til den 21. februar Der indkom i den forudgående offentlighedsfase ingen idéer eller forslag til områdets planlægning fra offentligheden. På denne baggrund anbefales forslag til kommuneplantillæg 014 til kommuneplan til offentlig fremlæggelse. Kommuneplantillægget skal danne det planmæssige grundlag for en ny lokalplan nr. 52 for et Lokalcenter ved Holmensvej, således at de eksisterende forhold retligt lovliggøres efter Naturog miljøklagenævnets afgørelse. Forslaget til kommuneplantillæg 014 vedlægges dagsordenen. Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag. 18 / 28

19 På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentligt indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens 3, stk. 1, nr.3. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. Kommuneplantillæg nr. 014 fremlægges i offentlig høring efter planlovens bestemmelser. 2. Der ikke udføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling 1 og 2 tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Forslag til Kommuneplantillæg 014 for Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund. Miljøscreening Kpt 014 og LP / 28

20 Journal nr.: Sag nr. 28 Forslag til lokalplan 052. Lokalcenter ved Holmensvej Lovgrundlag: Planloven. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2011 at der skulle igangsættes en forudgående offentlighedsfase gennem indkaldelse af idéer og forslag til det forestående planlægningsarbejde for et lokalcenter ved Holmensvej i Frederikssund. Beslutningen blev taget på baggrund af, at Natur- og miljøklagenævnet ved afgørelse af den 18. november 2011 ophævede det tidligere vedtagne kommuneplantillæg 001 for lokalcenteret og dermed også lokalplan 004, der dannede grundlaget for den konkrete udformning af lokalcenteret. Begrundelsen for nævnets afgørelse var, at der ikke var gennemført en forudgående offentlighedsfase efter planlovens 23c. Der har nu været gennemført en forudgående offentlighedsfase, hvor byrådet gennem annoncering har redegjort for hovedformålet og hovedspørgsmålene i den ønskede ændring af områdets planlægning og samtidigt indkaldt idéer og forslag til områdets planlægning. Den forudgående offentlighedsfase blev gennemført i perioden fra den 20. december 2011 til den 21. februar Der indkom i den forudgående offentlighedsfase ingen idéer eller forslag til områdets planlægning fra offentligheden. På denne baggrund er der fremlagt et forslag til kommuneplantillæg 014 til kommuneplan til byrådets godkendelse og til efterfølgende offentlig fremlæggelse. Kommenplantillægget skal danne det planmæssige grundlag for en ny lokalplan nr. 52 for et Lokalcenter ved Holmensvej, således at de eksisterende forhold retligt lovliggøres efter Natur- og miljøklagenævnets afgørelse. I forlængelse af kommuneplantillæg 014 og under forudsætning af, at byrådet vedtager kommuneplantillægget til offentlig fremlæggelse fremlægges et forslag til lokalplan 052 for lokalcenter ved Holmensvej til offentliggørelse samtidigt med kommuneplantillægget. 20 / 28

21 Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag. På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentligt indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens 3, stk. 1, nr.3. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. Forslag til lokalplan 052 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov. 2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling 1 og 2 tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Forslag til lokalplan 052 for lokalcenter ved Holmensvej. Miljøscreening Kpt 014 og LP / 28

22 Journal nr.: Sag nr. 29 Udsigtsservitut - Kignæsbakken 15 Lovgrundlag: Planloven Sagsfremstilling: I forbindelse med en orientering fra administrationen om servitutter har Planog Udviklingsudvalget ønsket at drøfte på hvilke betingelser et ønske om samtykke til en servitut, hvor Kignæsbakken 40 sikres udsigt over Kignæsbakken 15 evt. kunne imødekommes. I lokalplaner antages der ikke at være hjemmel til at sætte krav om vedligeholdelse (klipning og beskæring) af beplantning. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, da planlovens håndhævelsesmuligheder er uegnede til formålet. Håndhævelse tager meget lang tid og er derfor kun egnet til at regulere varige forhold på en grund. I lokalplaner kan imidlertid foreskrives bestemte plantearter. Servitutter har planlægningsmæssig karakter og kommuner kan håndhæve dem efter planlovens bestemmelser ligesom lokalplaner. Administrationen anbefaler, at der ikke gives samtykke til servitutter, der sætter krav om vedligeholdelse af beplantning, idet sådanne servitutter ikke har rimelige muligheder for at kunne håndhæves. Kignæsbakken 40 ligger omkring kote 37. Højeste punkt på Kignæsbakken 15 ligger i kote 35 og grunden skråner kraftigt, således at det meste af grunden ligger betydeligt lavere. Se kort i bilag. Det vurderes på baggrund af de meget markante terrænforskelle mellem Kignæsbakken 40 og Kignæsbakken 15, at en bestemmelse om, at præcist definerede arealer på Kignæsbakken 15 alene må tilplantes med græs, idet Kignæsbakken 15 dog må have et hegn (herunder et levende hegn) til afgrænsning af grunden, vil være egnet til håndhævelse. Hegnet vil være reguleret af hegnsloven, som fastsætter en max. højde på 1,80 m. Hegnsloven indeholder særlige håndhævelsesbestemmelser. Det anbefales, at kun kommunen indsættes som påtaleberettiget. Dermed vil kommunen ved evt. senere lokalplanlægning i området kunne ophæve servitutten erstatningsfrit, såfremt den ikke vurderes hensigtsmæssig i en samlet planlægning. 22 / 28

23 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Plan- og Miljøchefen anbefaler til Plan- og Udviklingsudvalget, at: 1. Administrationen meddeler ejeren af Kignæsbakken 40, at administrationen efter en konkret vurdering evt. kan meddele samtykke til en servitut med bestemmelser som angivet ovenfor. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Koter Kignæsbakken 40 og / 28

24 Journal nr.: Sag nr. 30 Åbning for permakultur ved Svanholm i Fingerplanlægningen Lovgrundlag: Planloven, Landsplandirektivet Fingerplan 2007 Sagsfremstilling: Administrationen har modtaget en ansøgning om etablering af en permakulturbebyggelse bestående af 6-8 minilandbrug placeret i landzonen på Svanholm Gods' jorde. Bebyggelsens ambition er at blive det mest gennemført bæredygtige projekt hidtil i Danmark. Ansøgningen er vedlagt men anbefaling fra Svanholm. Umiddelbart kan kommunen ikke imødekomme ansøgningen, idet Fingerplan 2007 i 19, stk. 1, nr. 4 fastsætter at der ikke udlægges storparceller i det øvrige hovedstadsområde. Projektet sigter mod at udvikle helt nye bæredygtige løsninger og på den baggrund er det ikke overraskende, at det ikke passer ind i den gældende lovgivning. Projektets mål er imidlertid så vigtigt og i så god overensstemmelse med Miljøministeriets egne mål, at det er oplagt at overveje, hvordan der kan skabes de nødvendige rammer til dets realisering. Administrationen vil anbefale, at Frederikssund Kommune henvender sig til Miljøministeren med henblik på, at der det kommende landsplandirektiv Fingerplan 2012 åbnes mulighed for etablering af en permakulturbebyggelse bestående af 6-8 minilandbrug placeret på Svanholm. Konkretisering af projektets fysiske afgrænsning og de krav der skal stilles til permakulturbebyggelsen foreslås afklaret i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Frederikssund Kommune og ansøger/svanholm. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger. 24 / 28

25 Indstilling: Plan- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at: 1. Frederikssund Kommune anmoder Miljøministeren om at åbne mulighed for etablering af en permakulturbebyggelse på Svanholm. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling tiltrådt. Poul Henrik Hedeboe (F) og Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. Bilag: Permakultur bebyggelse v. Svanholm Positiv tilkendegivelse fra Svanholm 25 / 28

26 Journal nr.: Sag nr. 31 Midler til projektudvikling af Vinge Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling på kr. til det forberedende arbejde for programskrivning og helhedsplanlægning mv. finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Vinge - Planlægning og projektering. Den bevilgede Byrådet kr. til helhedsplanlægningen af Vinge. Dette beløb er afsat til dækning af omkostninger til rådgivningen og forventes fortsat at kunne dække denne post. Derudover ønskes der en bevilling på kr. til supplerende undersøgelser, analyser og forberedende tiltag, således at disse kan håndteres i det omfang de opstår. For eksempel foreligger der en konkret opgave på undersøgelser af jorbundsforholdene, nedsivning, grundvandsmagasiner m.m., som blandt andet skal give den nødvendige viden om, hvorvidt erhvervsområdet kan udvides nord for Strandvangen og om de lavereliggende dele af Vinge kan bebygges. Samtidigt ønsker administrationen at gennemføre en studietur med deltagelse af Plan- og Udviklingsudvalget, samt Økonomiudvalget, for at søge inspiration til hvordan Vinge kan udvikles. Hidtil har der været afsat kr. til rådgivning i rådighedsbeløbet for Heraf er kr. bevilliget til helhedsplanlægningen. Derved er der kr. tilbage som er afsat til rådgivning og forberedende undersøgelser. Derudover er der ca kr. i ikke forbrugte midler fra 2011, som var afsat til rådgivning og forberedende undersøgelser. Samlet set er der derfor kr. tilbage i rådighedsbeløbet til rådgivning og forundersøgelser i Bevilling: Der søges meddelt anlægsbevilling på kr. til afholdelse af omkostninger ved rådgivning og forberedende undersøgelser, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Vinge - Planlægning og projektering. 26 / 28

27 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Plan- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. Der meddeles anlægsbevilling på kr. til afholdelse af omkostninger ved rådgivning og forberedende undersøgelser, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Vinge - Planlægning og projektering. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstilling tiltrådt. Jesper Henriksen (A) var ikke til stede. 27 / 28

28 Journal nr.: Sag nr. 32 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: 28 / 28

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. juni 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 2. november 2011 kl. 16.00 i Sct. Michael, Slangerup Mødet slut kl. 18.20 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde KOMMUNEPLAN 2004-2016 Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2004-2016, gl. Varde Kommune Baggrunden for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 12.00 i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 15.00 MØDEDELTAGERE

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 12.00 i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 15.00 MØDEDELTAGERE Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 12.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 15.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Vojensvej TILLÆG NR. 02 Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Hædersdalvej vej is rpr ve Klø HVIDOVRE KOMMUNE Målforhold 1:2000 TILLÆGGETS

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere