Ph.d.-projekt: Deltagelse og forandring i hybride praksisser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d.-projekt: Deltagelse og forandring i hybride praksisser"

Transkript

1 Korallen i RUC s segl Ph.d.-projekt: Deltagelse og forandring i hybride praksisser Sine Kirkegaard Nielsen Ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

2 Introduktion Baggrund og kontekst Problemstilling Hybriditet og co-production Deltagelse og positionering Casestudie Empiri og analytiske betragtninger

3 Præsentation Ramme: Socialstyrelsen, NVC og RUC Formål: At undersøge deltagelse og forandring blandt professionelle, frivillige og unge i hybride praksisser Motivation: En interesse i at undersøge indsatser, der fokuserer på praksisser rundt om den unge frem for et individorienteret fokus

4 Baggrund og kontekst Styringsrationaler i velfærdsstaten (Hartley, 2005): Traditionel offentlig administration New Public Management Network Governance Forandring i den traditionelle opdeling mellem markedet, staten og den tredje sektor Velfærdsstaten er gået fra mere stabile samarbejdsstrukturer til en hybrid organisering med mange beslutningstagere, skiftende grænsedannelser og sammenblandede styringslogikker Partnerskaber, co-production, samskabelse, social innovation, entreprenørskab

5 I Danmark var holdingen til tredje sektor organisationer i starten af 1980 erne præget af en vis skepsis, hvilket for alvor ændrede sig i midten af 1980 erne og op gennem 1990 erne (Henriksen, 1996) I 2001 oprettes charter for samspil mellem det offentlige og den tredje sektor: Danmark er opbygget gennem en lang tradition for et levende civilsamfund med borgere, der tager medansvar, foreningsdannelse og frivillige organisationer, der blomstrer for sig selv såvel som i samspil med det offentlige. Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati (Charter for samspil, 2014). Ved finanslovsaftalen for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder og nedsætter Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder (socialvirksomhed.dk) Den tredje sektor opfattes i dag som et strategisk domæne for udvikling og levering af sociale ydelser samtidig med, at man ønsker at fastholde deres uafhængighed (La Cour, 2012)

6 Network Governance kan være med til at reducere demokratisk underskud gennem borgerinddragelse og co-production (Pestoff, 2014) Hybride organiseringer skaber social innovation og fleksible indsatser for udsatte grupper (Brandsen, 2005) I det plurale velfærdssamfund er relationen mellem borger og stat kendetegnet ved: ansvarliggørelse og selvdisciplinering (Foucault, 1991) Inddragelse af det civile samfund og lokale fællesskaber er governmentale teknikker, der anvendes strategisk af den offentlige sundhedsfremme (Evers, 2010; Villadsen, 2010) De hybride organisationsformer forhindrer en social kritik i det civile samfund, da de disciplinære institutioners logikker overskrider de tidligere grænser og gennemtrænger hele det sociale rum (Hardt & Negri, 2001)

7 Problemstilling En kvalitativ undersøgelse af deltagelse og forandring blandt professionelle, frivillige og unge i hybride praksisser: Hvordan er og konstrueres praksisideologierne i de hybride praksisser? diskurser, narrativer, meningsdannelser og selvfølgeligheder Hvilke positioner og forandringer konstrueres og muliggøres i de hybride praksisser? Hvordan forstår og former aktørerne sig selv i denne praksis?

8 Etnografisk feltstudie i 3 cases Deltagende observation Interviews med professionelle Interviews med unge Interviews med unge frivillige

9 Hybride praksisser Forskellige forståelser og definitioner af hybriditet Hybrid er en krydsning eller blanding fx ift. race, kultur eller organisationer Hybriditet er en permanent tilstand i velfærdssamfundet og gør op med den klassiske sektoropdeling (Brandsen, Donk & Putters, 2005) Det hybride i velfærdssamfundet betyder en ændring i deltagelse: Aktørerne skal deltage på nye måder i nye fællesskaber på tværs af praksisser Pestoff peger på, at co-production kan øge graden af hybriditet (Pestoff, 2014)

10 Co-production Offentlige medarbejdere udvikler og producerer velfærd sammen med fremfor for borgerne (Agger & Tortzen, 2015) Forståelsen af co-production er også præget af forskellige normative positioner fx effektivisering vs. demokrati Co-production på forskellige niveauer (Pestoff et al., 2010): Co-governance: Borgerne/civilsamfundet deltager i policyformulering, planlægning og prioritering af offentlig service Co-management: Civilsamfundet producerer offentlige ydelser i samarbejde med kommunen Co-production: Den enkelte borger er medskaber af sin egen offentlige service

11 Teoretisk inspiration Konstruktivistisk tilgang: Betydning er relationelt og kontekstafhængigt og antages at blive konstrueret gennem konkret social interaktion Bevæger blikket væk fra individuelle fænomener for at se på interaktions- og kontrolprocesserne, der skaber bestemte subjekter Narrativer og positionering: Subjektivitet og identitet er noget, der konstant skabes og forhandles gennem vores positioneringer i de samtaler, vi deltager i (Davies & Harré) Gennem sproget/narrativer stilles bestemte subjektspositioner til rådighed Praksisteori: When we learn a practice, we learn to be bodies in a certain way (Reckwitz 2002:251)

12 Caseudvælgelse Inklusionskriterier: Målgruppe: Unge (16-30 år) med psykiske vanskeligheder Hybrid praksis hvor der er samarbejde/partnerskab mellem aktører fra minimum to sektorer/parter fx offentlig og frivillig Individuel og kollektiv co-production (i den daglige praksis) med fokus på at skabe deltagelse og inklusion i (lokal)samfund

13 Indsatser og initiativer på området Indsatser/initiativer med et (radikalt) lokalsamfundsperspektiv Kollektiv og individuel co-production mellem det offentlige, frivillige foreninger og lokalsamfund Eksempler: Boligsociale område Mentorordninger Kontaktpersonsordninger (Peer-støtte) Samtalegrupper Selvhjælpsgrupper Bostøtte Botilbud Dagtilbud Rådgivning Væresteder Socialøkonomiske virksomheder Netværkscafeer Klubber Idrætsforeninger Frivillige foreninger

14 Dansk case 1: Oplevelseshus Deltagende observation Interviewes Socialpsykiatrien Svensk case 3: Interviews Dansk case 2: Aktivitetshus Deltagende observation Interviewes Frivillig idrætsforening

15 Case 1: Oplevelseshus Hybrid praksis: Socialøkonomisk virksomhed: Folkekøkken, jobtræning, madklub, kreative værksteder, ansatte, frivillige, medlemmer og lokalsamfund Partnerskab med socialpsykiatrien: Hjemmevejledere og ungevejledere i oplevelseshuset, kollektiv og individuel coproduction på flere niveauer inddragelse af frivillige og lokalsamfund Ca. 8 professionelle fra socialpsykiatrien, 4 frivillige og 40 unge

16 Case 2: Aktivitetshus Hybrid praksis: Aktivitets- og samværstilbud under socialpsykiatrien og frivillig idrætsforening for borgere med psykiske vanskeligheder Kursusforløb, madklub, studiestøtte, frivilligkorps, fysisk træning/ungdomsdivision, idrætsforening Individuel og kollektiv co-production frivillige tidligere brugere og frivillig forening Ca. 4 professionelle i ungdomsdelen, 4 frivillige og 20 unge

17 Case 1: Oplevelseshuset Diskurs og narrativer: Frihed, åbenhed, mangfoldighed, fællesskab/kollektivisme, forandring, aktiv deltagelse, selvstændighed, tryghed, normalitet: Det der sker her, det er jo, at alle er velkomne, og de unge vi snakker om her, de har lyst til at være som alle andre unge, og det er det, som vi tilbyder dem, men vi tilbyder dem også, at de kan være sammen med en helt masse andre, så vi laver en anden slags virkelighed. En lille ny virkelighed, hvor man kan blive plantet om i (Leder i oplevelseshuset)

18 Case 1: Oplevelseshuset Da vi startede, da var det noget med, at vi vejledere fulgtes herned med dem, hvor nu er vi noget der til, jamen at vi mødes i oplevelseshuset, og vi kan komme før og vi kan komme efter, og vi er endda der, hvor nu kommer de selv (Vejleder i socialpsykiatrien) Før jeg flyttede til byen, der havde jeg været indlagt i 6 måneder. Jeg ringede til oplevelseshuset, hvor de sagde: Jamen du kan bare komme forbi!, så kom jeg så og så, hvor et fantastisk sted det var. Siden har jeg været her, og jeg er blevet meget aktiv. Jeg er blevet en af de mere aktive personer, så det er simpelthen et sted, der har sørget for, at jeg er blevet ude af psykiatrien (Ung bruger af oplevelseshuset)

19 Case 1: Professionelles positionering og forandring Dorte, vejleder i socialpsykiatrien: Jeg synes ikke, at du skal sætte et brev op, for det er slet ikke sådan vi arbejder. Her behøver folk ikke vide, hvem vi er, men man kan henvende sig til hinanden, hvis folk gerne vil vide det. Der er jo også mange, som jeg ikke ved, hvem er, og som ikke ved, hvem jeg er. Vi har tit talt om det, for jeg siger jo heller ikke til alle, at jeg er Dorte fra socialpsykiatrien. Vores leder synes, at vi skal kalde os under cover-agenter. Det er det, der er så fint, for her er jeg ikke vejleder, men bare Dorte.

20 Case 1: Professionelles positionering og forandring Dorte, vejleder i socialpsykiatrien: Hun (en ung) ville bare ikke med, der var ikke noget at gøre, og den anden pige hun var syg, så det var så reelt nok, at hun ikke ville med. Altså, det er jo også reelt nok med hende den anden. Jeg fortæller hende så, at I næste uge, der kommer ungeguiden, og så klapper fælden, for hun vil sige, at hun skal med ud. Hun begynder så at græde, så jeg må lige trøste hende. Jeg har bare lyst til at løfte hende op og tage hende med herned, så hun kan se, hvor dejligt og ufarligt det er.

21 Case 1: Professionelles positionering og forandring Kristoffer, vejleder i socialpsykiatrien: Det der er med Jesper er, at han har det svært med de sociale koder. Han har svært ved at aflæse sociale situationer og han kan være grænseoverskridende. Jeg er med, for at der ikke opstår konflikter, men jeg holder mig med vilje i baggrunden, men jeg har øjne på ham hele tiden, for vi er ved at lave en udredning, eller ikke en udredning, men i handleplanen skal vi finde ud af eller vurdere, hvad han kan. Jeg holder øje med ham, så han ikke kommer i konflikt, for han kan være meget grænseoverskridende og han har ingen stopklods, så I skal endelig komme til mig, hvis der er tidspunkter, hvor han går over jeres grænse. Han er ikke voldelig eller noget, men grænseoverskridende

22 Case 1: Frivilliges positionering og forandring Johannes, frivillig i oplevelseshuset: Hun kan jo ikke bare tale med mig, altså jeg vil gerne tale med hende, men hun bliver jo nød til også at tale med nogen på sin egen alder. Hun skal jo også se andre end sin kæreste og jeg, for man lærer jo ikke at blive social ved at tale med to mennesker. Jeg har læst det, som hun har skrevet. Jeg ville ikke sige til hende, at hun staver dårligt, for nu handler det jo først og fremmest om at få noget selvtillid ind i hende. Nu skal vi have hende løftet lidt. Jeg tror ikke hun er ordblind, men fx skriver hun asparges i stedet for asperger.

23 Case 1: De unges positionering og forandring Josefine, ung bruger af oplevelseshuset: En af de unge som hedder Josefine genfortæller en telefonsamtale, som hun lige har haft med sin veninde, der overvejer at komme i madklubben den pågældende aften. Josefine siger: Min veninde spørger mig så, om det her kun er et sted for gak gak mennesker. Jeg siger så, at det er det slet ikke, for her kommer jo helt almindelige mennesker, så du kan bare komme. De andre unge ved bordet giver hende ret og nikker.

24 Case 1: De unges positionering og forandring Nikoline, Mads og Pernille, unge brugere af oplevelseshuset: Nikoline siger: Jeg har så meget kvalme i øjeblikket og jeg spiser ikke noget. Jeg har ikke spist i et døgn (Nikoline). Mads siger: Nikoline, så del noget af det med mig. Jeg vil gerne tage noget af det på mine skuldre, for det hjælper altså at dele det med andre. Vi får det bedre, når vi løfter sammen (de andre nikker og giver Jacob ret) (Jacob). Pernille siger: Ja, vi har det jo alle sammen skidt nogen gange, men vi har det ikke så svært lige nu, så vi kan jo godt hjælpe dig (Pernille).

25 Case 1: De unges positionering og forandring Mads sætter sig over til Nikoline. De taler om, at Nikoline skal blive bedre til at tale om sine problemer. Nikoline siger: Jeg har det så dårligt lige nu. Jeg overvejer seriøst, at jeg ikke vil være her mere. Bare skride fra det hele. Mads siger: Det gør du bare ikke, Nikoline!. Nu griner de lidt af det, men bliver hurtigt alvorlige igen. Nikoline uddyber og siger, at hun altid har tænkt, at det var det mest egoistiske valg man kunne træffe. Mads prøver at muntre hende op og foreslår forskellige aktiviteter, som de kunne lave sammen. Han fortæller, at han har overskud lige nu, så han kan godt hjælpe hende.

26 Videre analyser Diskurser og narrativer hvad fortælles og hvordan konstrueres fortællingerne? Følge og få en dybere forståelse af deltagelsen, positioneringen og forandringen i de hybride praksisser fx de professionelles og unges multiple/hybride identiteter Hvilke subjektspositioner er mulige legitime og ikke legitime? Hvordan konstrueres og skabes forandring? hvordan forstår aktørerne selv denne forandring? Modsætninger og dilemmaer i praksis: Hvem har adgang, og hvem har ikke adgang til fællesskaber? hvad har man adgang til? Balance mellem autonomi og styring

27 Formidling Rapport til NVC Hæfte og formidling til Socialstyrelsen Ca. 4 videnskabelige artikler: 1. Learning to navigate as a hybrid professionel: How professionals make sense of their identity 2. Stories of change among vulnerable youth in hybrid practices: positioning and participation 3. Storytelling in hybrid practices 4. Data collection/ethnographic fieldwork in hybrid practices

28

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Forsknings review om samskabelse. Annika Agger, Lektor, RUC

Forsknings review om samskabelse. Annika Agger, Lektor, RUC Forsknings review om samskabelse Annika Agger, Lektor, RUC Anne Tortzen, Leder af Center for Borgerdialog og PhD stud., RUC Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapitel 1 Introduktion hvorfor er

Læs mere

Sammen Skaber vi noget bedre

Sammen Skaber vi noget bedre 12 /// samskabelse / danske kommuner / no.5 / 2015 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? Vi har talt med Anne Tortzen,

Læs mere

Side 1 af 13. Egedal Kommune

Side 1 af 13. Egedal Kommune Fokusgruppeinterview om Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Torsdag den 11. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Emner udvalgt ud fra Sundhedsstafet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere