ENDELIGT SKØDE. den mig tilhørende landbrugsejendom, Bregningevej Svebølle, matrikuleret under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SKØDE. den mig tilhørende landbrugsejendom, Bregningevej Svebølle, matrikuleret under"

Transkript

1 Stempel kr ,00 Retsafg. kr , ,00 Ejerlav. : Bjergsted by, Bjergsted Bregninge by, Bregninge Davrup Hgd, Bregninge Davrup Hgd. Bjergsted Snuderup by, Bjergsted Matr. nr. : 7b, 16c, 16f 32q, 12c 2i lo lt Gade og husnr. Bregningevej 31, 4460 Svebølle Akt: Skab nr. Anmelder: adv. Jes Løkkegaard Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse J. nr GENPART 1'Tr `) isl p00 K Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE Underskrevne Mia Anne Marie Sørensen, Knoldvej 6, Faurbo, 4460 Bregninge, sælger, skøder og endeligt overdrager til Stig Lundgaard, Alleshavevej 64, 4593 Eskebjerg den mig tilhørende landbrugsejendom, Bregningevej Svebølle, matrikuleret under Matr. nr. Matr. nr. Matr. nr. Matr. nr. Matr. nr. matr. nr. 7b, 16c, 16f Bjergsted by, Bjergsted 32q, 12c Bregninge by, Bregninge 2i Davrup Hgd, Bregninge lo Davrup Hgd. Bjergsted lt, del nr. 2,3,4 af lf Snuderup by, Bjergsted I alt areal heraf vej 37 ha 2612 m m2 1 ha 1897 m m2 1 ha 0446 m2 7 ha 1846 m2 25 ha 9379 m2 72 ha 6180 m m2 Ejendommen er beliggende i Bjergsted Kommune. Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr ,00. Overdragelsen sker på følgende vilkår : - side 1 - ( _E_78 A A

2 1 DET OVERDRAGNE Ejendommen er pålagt landbrugspligt og beliggende._ i landzone. Ejendommen overdrages således som den er og forefindes og af køberne bekendt med påstående bygninger herunder, med disses sædvanlige grund-, mur og nagelfaste tilbehør, herunder alt støbegods, opvarmningsfaciliteter, alle slags ledninger og installationer, siloer, med undtagelse af 2 metalsiloer (som er stående tættes på træsiloerne), transportanlæg, blæsere, og lignende, hegn, træer og plantninger samt alt andet ejendommenes øvrige rette tilliggende og tilhørende, herunder roekontrakt. Der medfølger intet driftsmateriel og driftstilbehør. Det præciseres således, at det eneste der overdrages er bygninger og jord og nagelfast tilbehør. Ejendommene r forsikret på fuld- og nyværdiforsikringsvilkår i forsikringsselskabet CODAN under police nr og køber har modtaget kopi af forsikringsvilkårene. Ejendommen overdrages fri for lejemål og forpagtningskontrakter og at jagt- og fiskeret ikke er udlejet. Køber foranlediger el, gas og vand aflæst og meddelt til berigtigende advokat pr. 5/ SÆLGERS ERKLÆRING At der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav eller påbud fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen eller ejendommens drift. At der på ejendommen ikke findes skov At sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering At der sælger bekendt ikke har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe eller insektangreb At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser At al på overtagelsesdagen forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el gas, vand kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt senest i forbindelse med handelens berigtigelse. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder eller afsagt kendelser for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen At de på ejendommen værende bygninger med installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet og, at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler At der forefindes flyvehavre, som skal fjernes af køber At der sælger bekendt ikke er konstateret forurening på vidensniveau 1 eller 2j fr. lov om forurenet jord samt, at ejendommen ikke er at finde på Vestsjællands Amts hj emmeside under forurenede ejendomme. At Køber direkte fra sælger vil få afleveret de for ejendommen relevante oplysninger, herunder gødskningsplan, ha-støtteansøgning, dræningsplan eller andet materiale vedr. ejendommens drift. - side 2 -

3 3 SERVITUTTER mm. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere. Køber har modtaget kopi af tingbogen dateret 28/ og erklærer at ville respektere de på ejendommen da hvilende servitutter. Køber har modtaget kommunalt oplysningsskema af 6/ ANSVARSFRASKRIVELSE Køber er bekendt med, at sælger er under betalingsstandsning, hvorfor ejendommen sælges i den stand, hvori den er og forefindes og således som den er beset af køber, uden ansvar for sælger og det beskikkede tilsyn for eventuelle fejl og mangler af hvad art nævnes kan, dog bortset fra vanhj emmel. Eventuelle punkterede termoruder overtages af køberne uden ansvar for sælger af nogen art. Eventuelle offentlige krav, herunder miljøkrav, som er stillet eller vil blive stillet til ejendommen er sælger uvedkommende. Køber erklærer sig således indforstået med ikke at kunne gøre nogen misligholdsesbeføjelser gældende, herunder heller ikke retten til forholdsmæssigt afslag eller forholdsmæssig nedsættelse af købesummen. Ejendommens pris er fastsat herefter. Køber er opfordret til nøje at gennemgå ejendommen med bygningssagkyndig inden handelens indgåelse samt til at antage egen rådgivere i forbindelse med overdragelsen. 5 OVERTAGELSESDAG Ejendommen overtages af køberen den 1/2-2005, fra hvilken dato ejendommen henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende Køber foranlediger selv ejendommen forsikret. På overtagelsesdagen skal ejendommen afleveres ren- og ryddeliggjort. Herom er aftalt at køber på sælgers regning forestår oprydning. Det solgte henligger fra overtagelsesdagen for køberens regning og risiko i enhver henseende. Risikoen for ildsvåde er overgået til køber pr. d. 8/9-2004, således at køber i skadestilfælde er berettiget til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse og mod berigtigelse af nærværende skøde. - side 3 -

4 4 6 REFUSION Alle af ejendommene gående indtægter og udgifter for tiden-indtil overtagelsesdagen, henholdsvis tilfalder og udredes af sælgeren, medens alle af ejendommene gående indtægter og udgifter efter overtagelsesdagen henholdsvis tilfalder og udredes af køberen. Med overtagelsesdag som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres over den kontante udbetaling. Sælger forpligtiger sig til uden vederlag i muligt omfang at overdrage evt. støtterettigheder, baseret på korndyrkning, som sælger får tildelt i relation til EU's støtteordninger, herunder afkoblet ha-støtte. Da en del af ejendommens arealer ikke er særskilt ansat til ejendomsværdi vil grundskatter for disse arealer ( del nr.) blive opkrævet hos oprindelig ejer ( Johannes-Nebel) indtil omvurdering er sket. Køber betaler sælger en forholdsmæssig andel af jordskatterne indtil omvurdering har fundet sted. Sælger forpligter sig til ikke at aflyse lån i ejendommen, men at overdrage køber pantebreve i kvitterede, men ikke aflyst tilstand, således at køber kan genanvende stempel i videst muligt omfang. Køber overtager udenfor købesummen de i ejendommen værende ejerpantebreve mod selv at afholde omkostningerne dertil. Sælger er forpligtet til at indfri den for ejerpantebrevene eventuelle underliggende gæld. 7 KØBESUMMEN Købesummen er aftalt til kr ,- skriver, kroner ni millioner og nul øre. som berigtiges således : 1) kontant er deponeret hos adv Steen Rasmussen, Holbæk 2) Køber overtager følgende af de i ejendommen indestående lån til det beløb sælger kan indfri lånene med pr. 1/2-05 : DLR opr. hovedstol kr ,- anslået restgæld på overtagelsesdagen DLR opr. hovedstol kr ,- anslået restgæld på overtagelsesdagen Sælger rekvirerer indfrielsestilbud. Eventuelle differencer reguleres over refusionsopgørelsen. kr ,00 kr ,08 kr ,81 3) ved underskrift af nærværende skøde er deponeret hos adv. Steen Rasmussen, Holbæk kr ,11 Købesum i alt kr ,00 - side 4 -

5 Berigtigende advokat er af det deponerede beløb berettiget til at indfri gæld, der ikke overtages, herunder pantsikret gæld samt betaling i henhold til refusionsopgørelse. Der overtages ikke gæld udenfor købesummen. Dog overtager køber eventuel momsreguleringsforpligtelse. De deponerede beløb frigives, når endeligt anmærkningsfrit skøde foreligger. I det omfang de hektarstøtteberettigede areal (til korn) er mindre end 70 ha nedsættes købesummen med kr ,- pr. ha. Kattrup den KØBESUMMENS FORDELING Købesummen er fordelt således : Bolig kr ,- Driftsbygninger kr ,- Inventar kr ,- Landbrugsareal kr ,- 9 DIVERSE Som sælger: Som køber: Ialt kr ,- Alle de med denne overdragelses ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder for udfærdigelse af skøde og tinglysningsafgift betales af køber. Sælger betaler omkostninger til egne rådgivere, herunder adv. Steen Rasmussen. (Mia Anne Marie Sørensen) Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, e a ngens rigtighed og underskrivernes myndighed, f.s.v. angår sælger: Navn: Stilling: Gade/nr.: Post./by: RensRåd Sten P2srnussen Kkn 3<at (L) Kze,vw.vej 19 a 43W Navn: Stilling: Gade/nr.: Post./nr: - side 5 -

6 \ --L,_,,,-u,_..(c_i-().() u j, c.-)i-il_.:s..),,,n22 \ c..,+ 3,2._ r3 ''T-:' "-``- 2". Oevive ;...?,,2,,L:,"..( v FT-...- '93G-rue q,dd - ô),,2,4-0 -k- <2...a.-- v k J/ Forannasvnte eiendd Matt nr ie^.c..., ç74itt-: (.,7 Ø, (X.:, -rer under 4dtkftffd94,r+ ` --tir. II (020 V.444t,f44#14~ærcil 4a...,CCO kr. hitttif-~v~, :::- - 1 Met t,-1cin kr.,. Stuehstavterdl.,.,,,..?,:...,...:...."'....".,--..,1::t.. kr. Efentternman -Udgør Sit lar,iibrogsajart*m IViailii I (X32-Q-;frld.Q er i matriklen noteret sen', landorug. " '' j:.ieriteb kål11,}1\t,.i.itjviki:lt,ici sfdelji liq.?..5'.-i. il j-,5 I fig. # eaatilesietyreleisns-z~kse-af 1/5-2e.:14")", er matr, nr. 1 C/Q.,Q W å" 2-3 ansat til areal n,' heraf vej 10 rn-1 Arelaet, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom elles.ilegaia-del-at4i4.44dan_og er I i matriklen noteret som en del af en samlet fest ejendom. BJERQSTED KOMMUNE, UOVIKLINGSAFCIELINGEN / -\ PIA DYNGE; Assistent

7 t E Side: 7 * * *** * * * Retten i Kalundborg Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen E 78 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen m.fl. Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr. Bjergsted Skødet er endeligt Anm : Pantebrev Johannes Nebel, Dkk Lyst med frist til for arealoverførsel Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Tilladelse fra Jordbrugskommissionen forevist Retten i Kalundborg den Lene Petersen

8 *** * *** * * * * * * * * * * * Retten i Kalundborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: C 403 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 F m.fl., Snuderup By, Ejendomsejer: Johannes Nebel Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr. Bjergsted Skødet er endeligt Anm.: Hæftelser, hvorom henvises til tingbogen. Lyst med frist til for arealoverførsel Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Kalundborg den Lene Petersen

9 Retten i Kalundborg 26. april 2005 Notat om tinglysning af skøde anmeldt den 11. april 2005 vedrørende ejendommen beliggende Bregningevej 31, 4460 Eskebjerg omfattende bl.a. del 2, 3, 4 af 1 f Snuderup By, Bjergsted I anledning af rettens tinglysning af ovennævnte skøde har undertegnede d.d. telefonisk gjort advokat Jes Løkkegaard opmærksom på, at skøde lyst den 26. juni 2003 vedrørende overdragelse af del 2, 3, 4 af 1 f Snuderup By, Bjergsted, er lyst med frist den 1. oktober 2005, og at det nu anmeldte skøde derfor vil blive tinglyst med tilsvarende frist. Advokat Jes Løkkegaard oplyste, at han var bekendt med ovenstående, og at han ikke havde bemærkninger til den tinglysningsmæssige behandling af skødet. Søren Stig Andrsen dommerfuldmægtig

10 a a E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Stig Lundgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endeligt indført Foranstående retsanmærkning annulleres. Matrikelkort forevist Retten i Kalundborg den Side: 12 Akt.nr.: E 78 Birthe Rasmussen

11 i Ejerlav: Matr. nr.: Dette pantebrev kan Ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for Individuel retsforfølgning Afgift: DKK Bjergsted By, Bjergsted 1C/, J!;(7t2 7 B Bjergsted By, Bjergsted m.fl. ) rs Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Gade og husnr: Bregningevej 31 Kreditor hæfter for disse oplysninger Pålydende nyt lån DKK - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån DKK - Indfrielsessum, indfriede lån DKK - Omkostninger, indfriede lån 1.500DKK - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 6.591DKK Afgiftspligtigt beløb DKK Sagsnummer: (03) Side 1 af 10 Anmelder Navn: Anmelder Realkredit Danmark Adr.: RD Service Grønnegade 8, 7100 Vips CV11-er , København Tlf.nr. : Ved beregningen er anvendt kursværdi PANTEBREV Kontantlån med rentetilpasning og vilkår om afdragsfrihed. Debitors Stig Lundgaard navn og bopæl: Alleshavevej Eskebjerg GENPART TA p 00 K erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr København Lånets størrelse: Rente- og betalingsvilkår: Se iøvrigt særlige be- 30-årigt inkonvertibelt kontantlån Serie 10D Realkredit Danmark A/S Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser" DKK 2,87% årlig rente, der er foreløbig ansat. Herudover betales bidrag 0,7300% p.a. beregnet af restgælden dog minimum DKK p.a. pr. lån. Indtil den består ydelsen kun af renter og bidrag. Herefter afvikles lånet fuldt ud som annuitetslån, hvor ydelsen består af renter, bidrag og afdrag. Når lånet afvikles som annuitetslån, udgør den kvartårlige ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, 1,6336% af hovedstolen. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen Indfriet se side 9, punkt 9 a.

12 -) Sagsnummer: (03) Side 2 af 10 stemmelser Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., punkt juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli sep., 11. dec. for perioden 1. okt dec. Der henvises løvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser". Opsigelse: Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Den pantsat- Matr.nr. te ejendom: 7 B Bjergsted By, Bjergsted Bjergsted By, Bjergsted 16 F Bjergsted By, Bjergsted 12 C Bregninge By, Bregninge 32 Q Bregninge By, Bregninge 1 0 Daverup Hgd., Bjergsted 2 I Daverup Hgd., Bregninge 1 AH Snuderup By, Bjergsted 1 AI Snuderup By, Bjergsted 1 T Snuderup By, Bjergsted Oprykkende Ingen panteret efter: Respekterede De før den lyste. servitutter m.v. (Henvisning til tingbogen til strækkelig) Særlige bestemmelser: 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Lånets afvikling. Indtil den afvikles lånet som et stående lån. Herefter afvikles lånet som annuitetslån. Ved udbetaling efter den afvikles lånet dog som et stående lån indtil den Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og øvrige betalinger, kan alene erlægges i lånets valuta.

13 Sagsnummer: (03) Side 3 af 10 Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Lånet udløber den i det år, der ligger 29 år efter lånets udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden til , udløber lånet dog først den i det år, der ligger 30 år efter lånets udbetaling. Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af en blanding af obligationer, hvoraf de længstløbende har en løbetid på højst 11 år. Lånet rentetilpasses med virkning fra den hvert år. Rentetilpasning sker i henhold til kreditors til enhver tid gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen. Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor stående inkonverterbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i en obligationsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og ydelse i hver rentetilpasningsperiode er fastsat på baggrund af renten på obligationer i lånets valuta. Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig. Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ovenfor. Ved lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger fastsættes den endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påtegning tinglyse. Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid indføre kurtage og kursskæring ved rentetilpasning. Debitor underrettes skriftligt herom med mindst 3 måneders varsel til en førstkommende rentetilpasning. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere bestemmelse. I henhold til udlånsregulativet kan Realkredit Danmark til enhver tid i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget for såvel grupper af lån som for individuelle lån. Såfremt ændringen er til fordel for låntager, kan ændringen gennemføres uden varsel. Såfremt ændringen ikke er til fordel for låntager, skal ændringer for grupper af lån være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-C anførte forhold, og individuelle ændringer skal være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-E anførte forhold: A At Realkredit Danmark ændrer sin generelle prisstruktur af forretningsmæssige herunder indtjeningsmæssige grunde, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Realkredit Danmarks ressourcer eller kapacitet. B At ændring i skatter og afgifter har betydning for Realkredit Danmark. C At markedsmæssige forhold begrunder ændringen. At betalingsforpligtelsen har været misligholdt. At der er sket ændringer i et eller flere af følgende forhold: - låntagers økonomiske bonitet, - pantets værdifasthed, omsættelighed og behæftelse, - engagementets størrelse, rentabilitet og beskaffenhed i øvrigt. Ændringer af bidraget træder i kraft med mindst 3 måneders D E

14 Sagsnummer: (03) Side 4 af 10 varsel fra afgivelse af ændringsmeddelelsen. Låntager får meddelelse om ændringer for grupper af lån ved annoncering i dagspressen eller ved brev. Låntager får meddelelse om individuelle ændringer ved brev. Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse. 3. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den i det år, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den hidtidige anvendelse. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering

15 Sagsnummer: (03) Side 5 af 10 overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger mv., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for kreditors lånetilbud. 4. Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. 5. Indfrielse. Indfrielse af lån kan alene foretages ved aflevering til kreditor af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. Dette gælder dog ikke i perioden til i det år, der ligger umiddelbart før en rentetilpasning. I denne periode kan den del af lånet, der ikke skal rentetilpasses, kun indfries med obligationer, hvis det beløb, der skal rentetilpasses, samtidig indfries kontant. Beløb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant til pari. Dette forudsætter dog, at debitor, inden den i året før rentetilpasningen sker, skriftligt opsiger denne del af lånet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rentetilpasningsbeløbet ikke kan indfries kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordinære renteforhold. Delvis indfrielse kan kun ske forholdsmæssigt med lige store procentdele i de enkelte obligationsårgange. Ved delvis indfrielse af lån sker der forholdsmæssig nedsættelse af ydelsen. Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige beta-

16 Sagsnummer: (03) Side 6 af 10 lingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ. 7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar. Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. - Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark. - Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kontrol. Realkredit Danmarks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: - Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. - Lovgivningen under alle omstængigheder gør Realkredit Danmark ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kreditor til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), så længe kreditor har pant i ejendommen. 9. Underskriftsvilkår. Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtagetkreditoplysninge i henhold til Kreditaftalelovens pgf. 8. Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u- anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke

17 Sagsnummer: (03) Side 7 af 10 overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter. løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09 og side 10). den W(/ 200 Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvir inger 18. Som øvrige debitorer: Underskrift Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner samtykke i pantsætningen jfr. lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Underskrift Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed: Underskrift Underskrift (Navn, stilling og bopæl skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stilling Bopæl Jens Dissing Odgaard Landbrugskundechef Høfdevcd Vin= (Navn, stilling og bopæl skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Lene Thøg eisen Kunderådgiver Stilling Bopæl 2630 Taastrup

18 Sagsnummer: (03) Side 8 af 10 Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed: Underskrift Underskrift (Navn, stilling og bopæl (Navn, stilling og bopæl skal udfyldes med blokbogstaver) skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl

19 *** * *** * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 11 Akt.nr.: E 78 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Stig Lundgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev med rentetilpasning DLR Kredit, Dkk Pantebrev med rentetilpasning DLR Kredit, Dkk Ejerpantebrev med medd Skp.Sjælland-Holbæk, Dkk Ejerpantebrev med medd Skp.Sjælland-Holbæk, Dkk Retten i Kalundborg den Lene Petersen

20 Matr. nr. (E.g9PRileffid.,tsafgift: Stempelafgift kr. 0,00 kr kr. 700,00 s Unibank Akt: Skabe nr. (Udfyldes af dommerkontoret) Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) er Sælgerpantebrev L-1 ja 1--J nej Stempelfri, idet 5 stk. ejerpantebreve på h.h.v.kr ,00, ,00,kr ,00, ,00og kr ,00 aflyses samtidig hermed. Ejerlav: Matr.nr.: 7 b m.fl. Bjergsted by, Bjergsted (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Bregningevej Svebølle Anmelder Unibank A/S Erhvervsafdelingen Vænget Kalundborg Tlf.nr.: Ref.: Kjeld Christensen Ejerpantebrev (Fast ejendom) Debitors Arne Rønnow navn og bopæl: Bregningevej Svebølle giver herved mig selv eller den, som pantebrevet bliver overdraget til som eje eller pant, panteret uden personligt gældsansvar for Lånets størrelse: Renteog betalingsvilkår:. Kr Pantebrevet forrentes med en årlig rente på 10% p.a. over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Renten forfalder til betaling hver 11. december. Bliver pantebrevet pantsat til sikkerhed for debitors gæld, omfatter pantesikkerheden også renter i henhold til pantebrevets pålydende rente. Renteberegningen starter på det tidspunkt, hvor pantebrevet er blevet pantsat til fordringshaveren. Bliver pantebrevet pantsat til sikkerhed for andre end debitors gæld, omfatter pantesikkerheden også renter i henhold til pantebrevets pålydende rente. Rentebere gningen starter på det tidspunkt, hvor fordringshaveren retter krav mod pantsætter på grundlag af debitors misligholdelse eller misligholdelse af pantsæmingsforholdet. Det medfører, at panteretten ved pantsætning af pantebrevet kan udvides ud over pantebrevets hovedstol ved opsamling af indtil 5 års forfaldne og uforfaldne renter i henhold til pantebrevets pålydende rente. Opsigelse: Pantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 7b, 7d, 15k, 16c Bjergsted by, Bjergsted. 12c, 32q Bregninge by, Bregninge. 2i Daverup Hgd. Bregninge. Oprykkende panteret efter: Kreditor Nykredit,indekslån ni/ref. Realkredit Danmark, indekslån m/ref. Nykredit, indekslån, tq/ref.,. DLR, DLR, grønt obl. DLR Oprindelig kr. til % p.a ,00 kont ,00 kont ,00 kont ,00 kont ,00 6,5% ,00 kont. Uaflyst pr. Nedbragt til kr. nedlyst til kr ,67 NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, punkt 9 a. Form. 167 G

21 Respekterede servitutter m.v.: Særlige bestemmelser: Unibank Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekredit bedes sendt til Unibank A/S Erhvervsafdelingen Vænget Kalundborg der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herun kvitterings-. transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. I henhold til rente og betalingsvilkår (jf. ovenfor) kan panteretten ifølge pantebrevet i visse tilfælde gøres gæ ende med mere end ejerpantebrevets hovedstol. Den oprykkende panteret omfatter også indtægter, erstatnings- og forsikringssummer knyttet til de pantsatte genstande. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3). ---Underskrevne ægtefælle/registreret partner erklære hermed samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte underskrives som debitor. Ejerpantebrevet består af 3 beskrevne sider Dato: 99. Urrderskrift: Arne Rønnow Som ægtefælle/registreret partner Elise Rønnow Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn. Stilling Line-Ø'et 1,9 4q4/5.0 Bopæl.,./ Fløjmark øjrnar /;-.",rn Unibank A/S Vænget Kalundborg Matr: 7 B. m.fl Bjergsted By. Bjergsted Retten i : Kalundborg Indført den : Lyst under nr.: Retsanmærkning R L( SAO tit) Fk P

22 ADVOKATFIRMAEWT skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) DE LA COUR OPSTRUP SKOVGAARD iv Stempel kr Gebyr kr side 4 Allonge til ejerpantebrev kr ,00 udstedt af Arne Rønnow med pant i matr.nr. 7 B m.fl. Bjergsted By, Bjergsted, tinglyst første gang den Anmelder: Advokatfirmaet de la Cour Opstrup Skovgaard Lille Torv 6, 8000 Århus C Tlf J.nr Nærværende ejerpantebrev transporteres herved til Mia Anne-Marie Sørensen, der har erhvervet den pantsatte ejendom, og som ved hendes underskrift på nærværende påtegning overtager ejerpantebrevet som debitor og kreditor. Herefter forhøjes nærværende ejerpantebrev med kr ,00 til kr ,00, skriver en million trehundrede og femti tusinde 00/100. Ejerpantebrevet skal alene fremtidig have oprykkende prioritets panteret i matr.nr. 7 B Bjergsted By, Bjergsted næst: 1. opr. kr ,00 til Dansk Landbrugs Realkreditfond, 7%'s obligationslån. Den pantsatte ejendom vedrører matr.nr.: 7 B, 16 C og 15 K Bjergsted By, Bjergsted 12 C og 32 Q Bregninge By, Bregninge 2 I Daverup Hgd., Bregninge Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter, idet dog bemærkes at der for såvidt angår forhøjelsesbeløbet meddeles afkald på renteopskrivningsbestemmelsen. Med hensyn til de på ejendommen nu hvilende servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Meddelelser i henhold til Retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der i henhold til loven skal tilgå pantekreditor, bedes sendt til Sydbank A/S Vestergade Varde der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Ejerpantebrevets bestemmelser i øvrigt i alle ord og punkter ratihaberes :-.'

23 ADVOKATFIRMAET DE LA COUR OPSTRUP SKOVGAARD Som udtrædende debitor og kreditor: Den (3. Or3 side 5 Arne Rønnow Som indtrædende debitor og kreditor: Den,),.,(0.C)c) Mia Anne-Marie Sørensen Til vitterlighed om underslcriftens ægthed, dateringens rigtighed samt 14erslcriverens mynd"ghed: såvidt i]smde debitor/kreditor. Navn: Navn: /t,i,k1cctt Stilling: Stilling: arianne Ho Advokatsekre Bopæl: Bopæl: Birkhelen Hinnerup for

24 5 0 E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Side: 6 Akt.nr.: E 78 Birthe Rasmussen

25 k E *** * *** * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Side: 7 Akt.nr.: E 78 Birthe Rasmussen

26 .Afgift: kr , 0 0 ti Ejerlav: Bjergsted by, Bjergsted Matr.nr.: 7 bmf 1 Gade og husnr.: Bregningevej 31 Akt.: skab b nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sparekasser vestsiæl land Produkuonsafeelingen Ahlgade Holbæk Tlf Telefax Dato: Påtegning på ejerpantebrev kr ,00 med pant i matr.nr. 7 bmfl Bjergsted by, Bjergsted beliggende Bregningevej 31, 4470 Svebølle, tinglyst første gang den udstedt af Gårdejer, Fr. Mia Anne- Marie Sørensen. Meddelelser iflg. retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til panthaver, bedes sent til: Sparekassen Vestsjælland Jyderup Centret 4450 Jyderup der bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, ryknings- og relaksationspåtegninger. Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter. Nærværende ejerpantebrev består herefter af ialt 8 sider. For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at ejendommene ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger pgf. 18. Underskrift/er: GENPART TA 1.400,00 K Mia Anne-Marie Sørensen Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udsteder(e)s myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Tyge Kisum Filialchef Sparekassen Vestsjælland 4454 Jyderup Navn: Stilling: Michael Hort Jensen Kunderådgiver Bopæl: Sparekassen Vestsjælland 4450 Jyderup (*) Side 8 Form:267G Otto B. Wroblewski. Nutorv København K

27 5 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: E 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Birthe Rasmussen

28 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: E 78 Påtegning på Forhøjelse af ejerpbr. med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Birthe Rasmussen

29 Afgift: kr , 0 0 a c 0) (1) de Ejerlav: Bjergsted by, Bjergsted Matr.nr.: 7 bmf I Gade og husnr.: Bregningevej 31 Akt.: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Sparekassen Sjælland Jyderup Centret 4450 Jyderup Tlf Påtegning på ejerpantebrev kr ,00 med pant i matr.nr. 7 bmfl Bjergsted by, Bjergsted beliggende Bregningevej 31, 4470 Svebølle, tinglyst første gang den udstedt af Gårdejer, Fr. Mia Anne- Marie Sørensen. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremover alene med oprykkende panteret: Opr. kr ,00 DLR kredit ktl. med rentetilpasning samt de hidtil respekterede servitutter og andre byrder med eller uden pant. Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter. Nærværende ejerpantebrev består herefter af ialt 11 sider. Dato: Iflg. fuldmagt: Sparekassen Sjælland GÅ -(2f), GENPART TA 1.400,00 I& Underskrift: O CO Side 11 "2. n FORMULA TRYXAC 11

30 0 c E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Side: 12 Akt.nr.: E 78 Birthe Rasmussen

31 Afgift: kr , 0 0 Ejerlav: Bjergsted by, Bregninge Matr.nr.: 7 b, m.fl. Gade og husnr.: Bregningevej 31 skab Enr.7g (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Sparekassen Sjælland Jyderup Centret 4450 Jyderup Tlf Påtegning på ejerpantebrev kr ,00 med pant i matr.nr. 7 b, m.fl., Bjergsted by, Bregninge beliggende Bregningevej 31, tinglyst første gang den udstedt af Gårdejer, Fr. Mia Anne-Marie Sørensen. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremover alene med Oprykkende panteret: Opr. kr ,00 DLRkredit ktl. med rentetilpasning Opr. kr ,00 DLRkredit ktl. med rentetilpasning samt de hidtil respekterede servitutter og andre byrder med eller uden pant. Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter. Nærværende ejerpantebrev består herefter af ialt 13 sider. Iflg. fuldmagt: Sparekassen Sjælland cob Sit Underskrift. Dato: ette B1,4% i-itliehtgaard GENPART TA 1.400,00 K Side 1 rn,b, W, Form. 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K

32 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 14 Akt.nr.: E 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Birthe Rasmussen

33 Påtegning på ejerpantebrev kr ,00 med pant i matr. nr. 7 b m.fl. Bjergsted by, Bjergsted m.fl., beliggende Bregningevej 31, 4460 Svebølle tinglyst første gang den , udsted Mia Anne-Marie Sørensen til samme. Tinglysningsafgift kr ,00 Anmelder: Sparekassen Sjælland Erhvervsafdelingen Isefjords Alle Holbæk Tlf.nr Undertegnede Mia Anne-Marie Sørensen udtræder herved som debitor i henhold til nærværende ejerpantebrev og ejerpantebrevet transporteres hermed til Stig Lundgaard, der ved sin underskrift på nærværende påtegning overtager ejerpantebrevet som debitor. Holbæk, den 10. juni tdb&, den-6 /ID 2005 Ifølge ful Sparekasse g H teen E. etui Spar. assen Sjælland Erhvervsafdelingen e ridsen Isefjords Alle Holbæk y ejer) Stig Lun gaard Allehavevej Eskebjerg Til vitterli y ejers ægte underskift, dateringens d og udstederens myndighed: Navn Kare Stilling Adresse e Fyldig Hovinand Rådgiver Kjærsager Hvalsø Navn Stilling Adresse Steen Elmer Christensen Erhvervsrådgiver Møllervænget Vippe II - Rådgiver en Blommehaven 'Vipperød GENPART TA K FORMULA TRYXAGER

34 Påtegning på ejerpantebrev kr ,00 med pant i matr. nr. 7 b m.fl. Bjergsted by, Bjergsted m.fl., beliggende Bregningevej 31, 4460 Svebølle tinglyst første gang den , udsted Mia Anne-Marie Sørensen til samme. Meddelelser iflg. retsplejelovens kap. 51 samt øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes fremtidig sendt til: Sparekassen Sjælland Erhvervsafdelingen Isefjords Alle Holbæk der bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, ryknings- og relaksationspåtegninger. Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser er fortsat gældende. Nærværende ejerpantebrevet består af 16 sider. Holbæk, den Til vitterlighe om æ:. e underskrift(er), dateringens rigtighed o Navn: Øa \OPe Hyldig Hovmand Navn: Rådgiver Stilling: Kjærsager 28 Stilling: 4330 Hvalsø Bopæl: Bopæl: s myndighed: Steen Etaner Christensen Erhvervsrådgivert- Møllerveenget Vippe

35 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 17 Akt.nr.: E 78 a Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Stig Lundgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Merete Nielsen

36 Påtegning på ejerpantebrev kr ,00 med pant i matr. nr. 7 b m.fl. Bjergsted by, Bjergsted m.fl., beliggende Bregningevej 31, 4460 Svebølle tinglyst første gang den , udstedt af Stig Lundgaard til samme. Tinglysningsafgift kr ,00 ro a a Anmelder: Sparekassen Sjælland Erhvervsafdelingen Isefjords Alle Holbæk Tlf.nr Nærværende ejerpantebrev respekterer alene fremover Kr ,00 Realkredit Danmark, kontantlån med rentetilpasning og med vilkår om afdragsfrihed Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser er fortsat gældende. Nærværende ejerpantebrev består herefter af i alt 18 sider. Holbæk, den 9. februar 2006 Ifølge fuldmagt: Sparekassen Sjælland g Hovmand Sp: ekassen Sjælland Er hvervsafdelingen Ise jords Alle Holbæk Tine R.Øe Stidsen GENPART TA p 00 K FORMULA TRYXAGER

37 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 19 Akt.nr.: E 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Stig Lundgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Lene Petersen

38 Afgift: kr ,00 co Ejerlav: Bj ergsted by, Bj ergsted m. f 1. vlatr.nr.: 7 b m. f 1. lade og husnr.: Bregningevej 31 m. f 1. Akt.: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Sydbank Ves tergade Varde Telefon EJERPANTEBREV Debitor: Undertegnede Navn: Mia Anne -Marie Sørensen Adr.: Knoldvej 6, Favrbo 4460 Snertinge giver mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret i nedennævnte ejendomme uden personlig hæftelse. 3ellab kr.: ,00 skriver.. eenmi 1 lion 00/100 Rente- og Ej erpantebrevet forrentes fra overdragelsesdagen med en år - 3etalingsvilkår lig rente på 10% over Nationalbankens til enhver tid gæl - dende diskonto. Renten forfalder bagud hver 11. juni og 11. december termin. Opsigelse: Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden. De pantsatte?jendomme: 1. Gade og husnr.: Bregningevej 31 Matr.nr.: 7 b Bjergsted by, Bjergsted Matr.nr.: 32 q Bregninge by, Bregninge Matr.nr.: 2 Daverup Hgd, Bregninge M,?, 1r= 16 c Bjergsted b y, Bjergs Matr.nr.: 12 c Bregninge by, Bregninge 2. Gade og husnr.: Knoldvej 6 Matr.nr.: 19 a Favrbo by, Særslev 3. Gade og husnr.: Cementvej en 11, Tornved Matr.nr.: 5 c Tornved by, Jyderup Matr.nr.: 5 n Tornved by, Jyderup NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9a. Side 1 nl Form. 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K

39 Oprykkende panteret efter: i. DKK DKK 2. DKK DKK DKK DKK 3. DKK DKK ,00 DLR ,00 ifølge ejerpantebrev - hovedstolen tilskrives rente ,00 DLR ,00 DLR ,00 DLR - obligationslån med særlige ren tevilkår ,00 ifølge ejerpantebrev - hovedstolen tilskrives rente ,00 DLR ,00 ifølge ejerpantebrev - hovedstolen tilskrives rente Respekterede servitutter m.v.: 1. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 3. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Særlige bestemmelser: Meddelelser iflg. retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til panthaver, bedes sendt til: Sydbank Vestergade Varde der bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, rykningsog relaksationspåtegninger. I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele deraf skifter ejer, kan kreditor uanset (-Tenstående opsigelsesbestemmelser forlange in2friet straks. Den i pantebrevets sædvanemæssige tekst - Justitsministeriets pantebrevsformular A punkt 10 - indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev. løvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side) Side 2

40 Dato: -5-(2 ) E For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at ejen- Å dommene ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger pgf. 18. Underskrift/er: Mia Anne-Marie Sørensen il vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udsteder(e)s myndighed: Navn: Navn: Stilling: Bopæl: Lis Rasmussen Bankfuldmægtig SYDBANK Glostrup afdeling Hovedvejen Glostrup Stilling: Bopæl: Lilian Marcussen Kunderådgiver SYDEANK Hovedvejen Glostrup Form. 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K

41 o. k rn *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 7 B m.fl., Bjergsted By, Bjergsted Ejendomsejer: Mia Anne-Marie Sørensen Lyst første gang den: 10, under nr Senest ændret den : under nr Side: 5 Akt.nr.: E 78 Retten i Kalundborg den Birthe Rasmussen

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke Matr. nr. 11-af Slangerup by, Slangerup Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Beliggende: Kingovej 1 355o Slangerup Anmelder: Advokaterne H.J. Bach - J.Christensen Bakkevej 1, 3650 Ølstykke 3o76-o6

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Undertegnede. SVEND AAGE CLAUSEN, Moselgade 32, 4. tv., 23oo København S sælger og endeligt overdrager herved til

ENDELIGT SKØDE. Undertegnede. SVEND AAGE CLAUSEN, Moselgade 32, 4. tv., 23oo København S sælger og endeligt overdrager herved til 600 4322 br/jbl ADVOKAT POVL KROGER. LANDSRETSSAGFØRER MØDERET FOR HØJESTERET ADVOKAT OLE BUSCK-RASMUSSEN MØDERET FOR HØJESTERET ADVOKAT NIELS KROGER MØDERET FOR LANDSRET ALLEHELGENSGADE 19. 4000 ROSKILDE.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Tinglysningsafgift kr ,00. Endeligt skøde. Charlotte Romme og Jens Molby Romme Emilsvej Glostrup

Tinglysningsafgift kr ,00. Endeligt skøde. Charlotte Romme og Jens Molby Romme Emilsvej Glostrup Tinglysningsafgift kr. 14.000,00. jerlav: Glostrup By, Glostrup atr.nr.: 7 FT eliggende: milsvej 23 600 Glostrup Anmelder: Advokat Jytte Holm-Larsen Kongevejen 54 2840 Holte Tlf. 45 46 93 00 Endeligt skøde

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

(r9. -zs0. Anmelder: 4040 Jyllinge Inge Kirketerp Højgårdstoften Taastrup K, 2i217 ENDELIGT SKØDE

(r9. -zs0. Anmelder: 4040 Jyllinge Inge Kirketerp Højgårdstoften Taastrup K, 2i217 ENDELIGT SKØDE k Mæglerne (r9 -zs0 Ejendommen: Matt. nr. 8 cp Jyllinge by, Jyllinge Beliggende: Ahornvej 15 Anmelder: 4040 Jyllinge Inge Kirketerp Højgårdstoften 238 2630 Taastrup 43522193 K, 2i217 ENDELIGT SKØDE /24)

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Stempel kr ,00 Tinglysning kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Stempel kr ,00 Tinglysning kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE ADVOKATAKTIESELSKABET RABENHORST & THORLACIUS Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) RET&RA D Stempel kr. 5.700,00 Tinglysning kr. 1.400,00 I alt kr. 7.100,00 J.nr.: 125-0024 JA/JPG Matr.nr.:

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde Osborne Clarke 0. 0 EO I Registreringsafgift kr. 42.700,00 Ejerlav: Sankt Annæ Øster Kvarter, København Matr.nr.: 111 Ejerlejl. nr.: 3 Beliggende: Sankt Annæ Plads 9, 2. sal 1250 København K Anmelder:

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for et bygningsløst landbrugsareal på ca. 2686 m² beliggende v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 534.474,5 Y: 6.158.157,6 Dette dokument skal

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

J. O /S O i Z Anmelder: væver frede Jensen ISølleåveJ 17».Hørslev '70 o Fredericia. Herslev by oi sosa

J. O /S O i Z Anmelder: væver frede Jensen ISølleåveJ 17».Hørslev '70 o Fredericia. Herslev by oi sosa Matr ferværemdé ejeipante'brev vil være at stemple med kr. ^oo,- idet kr. 15o.ooo,- og kr. 22..000,- ejerpantebreve aflyses samtidig hermed,.. nr.: 9 EL Herslev by øg sogn Bh r, 46$ j - Akt.: Skab ^ nr.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. Cecilie Qvistgaard Kærskiftevej Valby

Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. Cecilie Qvistgaard Kærskiftevej Valby Registreringsafgift kr. 21.400,00 Matr.nr.: 9 io Glostrup By, Glostrup Beliggende: Solvej 2 2600 Glostrup CVR-nr. 10 11 59 22 Anmelder: VTT,S0E Boligadvokater Kgs. Nytorv 15, 1. sal 1050 København K Tlf.

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere