Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper."

Transkript

1 Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 2. Udgave juni 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 06. marts Info nr. 04 Opsigelse turlister og nyt hæfte vdr. arbejdstidsregler og fortolkninger. 07. maj Info nr. 05 Godkendte turlister. 27. maj Info nr. 06 Kvalifikationsløn. DJ hovedbestyrelsen. Der blev afholdt hovedbestyrelsesmøde den 18. April. Mødet bar præg af den dårlige stemning imellem DJ og DSB. Under mødets indledning var der en meget lang drøftelse af hvordan det var mest hensigtsmæssigt at håndtere denne situation. Især lokomotiv personalets aftale om ændring af Ua indtjening gav problemer, idet den var kædet sammen med den nye overenskomst, som ikke var blevet igangsat til tiden, pga. konflikten med lærerne. Forbundet opfatter sammen med de øvrige fagforbund i DSB, situationen som meget vanskelig, idet DSB gør alt for at ødelægge det traditionsrige samarbejde, som historisk set er skabt trygge og rolige forhold på arbejdspladsen. Dette samarbejde ønsker man at styrke, for på denne måde at stå stærkere sammen i kampen mod de urimelige vilkår som personalet tilbydes i øjeblikket. Et forslag fra Sektion S-tog om at bevare deres områdegrupper når de bliver tilbageført til DSB, blev også drøftet på mødet. Flere fra grupper som ikke havde direkte konsekvenser af dette, blandede sig i debatten og bakkede op om dette ønske. Desværre ser det ud til at magtkampen fra før kongressen stadig pågår. Hos vores kolleger fra LPO, var der dog også et ønske om at imødegå ønsket, idet der er tale om en meget stor gruppe af lkf som har andre opgaver end dem vi kender i DSB. I TPO er vi af den opfattelse at det vil være bedst for alle at vi integrerer S-togs revisorerne i TPO, som en selvstændig lokalgruppe. Her vil vi selvfølgelig i væsentlig grad benytte den ekspertise som forefindes i et konstruktivt samarbejde hvis det bliver sådan. Vi mener faktisk at vi står stærkere hvis vi er sammen. Det blev besluttet at DJ s lovudvalg skulle se på dette ønske i forhold til DJ s love. HSU. På det ordinære HSU møde den 5. april orienterede DSB om, at man ville fjerne en række personalegoder. Det drejede sig om kiropraktor/massage ordninger, socialrådgivere og lægekonsulenten. Indskrænkninger i fribefordring for pensionister samt indføre et totalt rygeforbud i DSB. Det gav anledning til nogle voldsomme meningsudvekslinger i HSU, og efterfølgende udsendte DJ et nyhedsbrev, hvor DSB blev anklaget for manglende vilje til samarbejde. Emnerne blev drøftet igen på et ekstraordinært HSU møde. Socialrådgivere og lægekonsulenten forsvinder og opgaverne bliver fremover varetaget af Falck Healthcare. En lille gruppe skal afdække området omkring kiropraktor og massageordninger, og komme med en indstilling til beslutning på HSU mødet i september. Indskrænkninger i fribefordring bliver en forhandling mellem organisationerne. Der indføres totalt rygeforbud på DSB s områder samt på perroner den 1. juli 2014, hvilket blev taget til efterretning af organisationerne. Der afholdes ordinært HSU møde den 23. maj.

2 OSU. Der afholdes ordinært OSU møde den 30. maj. Der gives en mundtlig orientering fra mødet. EAMSU. Der blev blandt andet drøftet følgende på mødet den 18. marts: - Det undersøges om udkald i Flensburg kan ske på Tysk. - Det indstilles til Kommerciel at papirbilletter fjernes på landsplan., - Nye tjenesteure er ibrugtaget uden at være behandlet i arbejdsmiljøorganisationen, og urene er ikke synkrone. Der er lagt en instruktionsfilm på abc. - AC ønskede at MUSV afventede at stillingsbeskrivelserne blev færdiggjort, til hvilket ledelsen svarede at dette ikke er muligt. - Tidsplan for MUSV for det kørende personale ser fornuftig ud og referencegruppen indkaldes - Indstilling om ny rygepolitik på Kh blev godkendt. Dette kan vi så konstatere er blevet ændret igen. Følgende medarbejderspørgsmål blev ligeledes drøftet: - Ledelsens opbakning til medarbejderne ifm. TV2-sagen. Der blev udvekslet synspunkter omkring medieomtalen. Vores opfattelse af, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad havde bakket op om medarbejderne ifm. lønnen men derimod det modsatte, kunne man ikke genkende hos ledelsen - Ledelsens beslutning om tjenestefordelingens ændrede procedure ifm sygemelding (2 dage som udgangspunkt). Proceduren er indført dels for at de sygemeldte kommer hurtigere tilbage i egne ture i deres hold og også et værktøj til at reducere antallet af sygedage. Ledelsen var af den opfattelse, at dette var blevet drøftet på et strategiudvalgsmøde og fandt det besynderligt, at det også skulle drøftes i SU regi. - Stigende vold mod personalet. Vi ønskede at drøfte, hvad vi opfatter som et stigende problem omkring vold mod personalet. Ledelsen medgav, at der har været en stigning i antal tilfælde; men ikke i antal af sygedage. Tidligere ledelsesmæssige tiltag genbesøges som led i MTAPV handlingsplanen. Vi reflekterede over, hvorvidt der er sammenhæng mellem stigningen i voldsepisoder og personalets opfattelse af manglende ledelsesmæssig opbakning i forbindelse med presseomtalen. Næste ordinære møde afholdes den 10. juni. Strategiudvalget. Møde afholdt 19. April. På mødet blev der orienteret om følgende: Den 29. april tages der beslutning om at starte nyt udbud af nye salgsvogne. 70 plus option til et antal yderligere. Det forventes at forberedelserne til igangsætning af enmandsbetjening på de nye strækninger forløber planmæssigt, og at man bliver klar til tiden. Anette ønsker at der nedsættes en arbejdsgruppe, der ser på togpersonaleledernes fremtidige arbejdsopgaver, men dialog på nogle møder er tilstrækkeligt. Der bliver nu igangsat et udbud på at servicere automater i tog. Det vil ikke medvirke til at få Togservicekonceptet til at løbe rundt, og er efter vores opfattelse i strid med aftalen i IFO 13. Der bliver ikke afholdt nogen kvalifikationslønssamtaler, før der er lavet en aftale med DJ om Vi meddelte, vi betragtede det som aftalebrud. På næste møde kommer DSB med fakta fra de afholdte temadage.

3 Planlægningsudvalget. Udvalget har haft fokus på turlisterne til K13.2. Det var bla. Her, at diverse dele af besparelsesaftalerne skulle indarbejdes. Dette betød bla. store udfordringer i forhold til at få skabt kørsel til Aalborg og Esbjerg. Flere tiltag blev drøftet, og det blev ret hurtigt besluttet, at det ville være hensigtsmæssigt at vende en stor del af børneguide kørslen, idet dette samtidigt ville betyde besparelser på personalebehovet for København. Dette har været tiltrængt igennem et stykke tid, idet der har været for meget kørsel i forhold til personalet. At der så samtidigt i denne periode er et stort sporarbejde på Vestfyen, som betyder at landet mere eller mindre deles i to, har heller ikke gjort tingene lettere. Også et sporarbejde på Nordvestbanen sker i denne periode. Men på trods af alle disse forhold, så lykkedes det dog at få nogle acceptable turlister, som kunne godkendes på turlistemødet i Fredericia. Allerede nu er vi i gang med den næste turliste, som skal træde i kraft den 18. august. Her bliver der for første gang tale om en ny turliste med de nye aftaler i en normal køreplan. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan dette ender. Fremadrettet har vi nogle problemstillinger, som vi skal tage stilling til. Disse bliver bla. drøftet på det ordinære bestyrelsesmøde i TPO. Når der bliver truffet beslutninger, der vedrører togpersonalets forhold, vil vi sørge for information til alle. Uddannelsesudvalg. Møde afholdes den 27. maj og information fra dette møde gives på områdegruppebestyrelsesmødet, og indskrives i denne info inden udsendelse til medlemmerne. Teknologiudvalg. Møde afholdes den 29. Maj. Information gives på bestyrelsesmødet, og indskrives i faglig information inden udsendelse til medlemmerne. Fællemøde mellem LAMSU er i Nord. Der blev drøftet fraværstal i nord. Vi spurgte indtil om tallene er valide, hvilket men ikke kunne afvise. Vi afventer derfor ny udregningsmetode. Ar udtrykte utilfredshed med, at procedure fra ledelsessiden for indberetning og flytning af ferie ikke bliver overholdt, hvilket blev taget til efterretning af ledelsen. Ligeledes ønskede vi mere information i forhold til IFO13, for at minimere rygtedannelser mellem medarbejderne. Det er svært at imødegå, da vi jo kun kan informere om fakta, men alle var enige om, at det er en voldsom belastning for arbejdsmiljøet.. Det er et fælles projekt at mane rygter i jorden. Aalborg følte sig provokeret over resurserne der bliver brugt i forhold til bemandingen i fodboldtogene, kontra almindelige tog der ofte kører underbemandede. Der blev udtrykt ønske om mulighed for synkronisering af rejsekort i opholdslokalet i Aalborg. Der blev ligeledes udtrykt ønske om mulighed for at kunne få batterier til gamle ure, da kvaliteten på de nye ure er meget svingende. Dette blev påført aktivitetslisten.

4 Lokalgrupperne spurgte, om der er de medarbejdere i nord, der skal være i forhold til normativet. Ledelsen kendte ikke umiddelbart de eksakte tal. Indlæg fra det fælles møde mellem Lamsuer i syd ønskes, mundtligt på mødet Ligeledes bedes givet indlæg fra det møde som afholdes i øst den 30. APV på materiel. AMIO udarbejder et bilag til næste EAMSU møde, som indeholder de tidligere APV er på vores materiel. Da der er blevet lavet ret store ændringer i vores tidligere APV system på materiel, fra ledelsens side, og de ikke mener, at det skal eksistere mere, ser vi os nødsaget til at lave et bilag, over de resterende arbejdsmiljøproblemer på vores materiel. Problemerne forsvinder jo ikke, fordi man ændrer navn og arbejdsgangen. Vores mening med at gøre det på denne måde, er at tvinge ledelsen til at forholde sig til de arbejdsmiljøproblemer på vores materiel, som ikke er med på vores prioritets liste til 3.2 gruppen. Spørgeguide vold og trusler. Spørgeguiden til vold og trusler er nu endelig opdateret til en version 3 så nu håber vi at den vil blive brugt af vores personaleledere, i det omfang som den er tiltænkt. Det har de sidste 2 år ikke fungeret optimal. I 2012 modtog arbejdsmiljøkoordinatoren 29 skemaer, hvor mange af dem var meget mangelfuldt udfyldt. Der var 105 arbejdsskades anmeldelser på vold og trusler, så der mangler en del spørgeskemaer fra 29 og op til de 105 anmeldelser. Sektionen. Det planlagte møde i sektionen i april måned blev desværre aflyst pga. mange afbud. Næste møde afholdes den 17. Juni, hvor vi bla. skal drøfte den nuværende situation i DSB. Ligeledes vil vi tage en snak om ønsker og krav til den fremtidige struktur af kolleganetværk i DSB. Uniform. DSB besluttede i 2012 at ændre den visuelle identitet, herunder farve på logo m.m. og på den måde tydeligt vise omverdenen, at vi er på vej til et nyt DSB. Man mener at det er vigtigt at rydde op i det spraglede udtryk og skabe en ensartet visuel identitet i forhold til vore kunder. Derfor ændres nu kontrastfarve på slips, tørklæder og polo-shirts til rød. Udskiftning fra nuværende slips og tørklæder til nye slips og tørklæder sker for alle uniformsbærende medarbejdere i DSB d Alle vil modtage 2 stk. slips eller tørklæde i deres dueslag, til ibrugtagning den Hvis nogen ønsker at bruge slips i stedet for tørklæde, skal henvendelse ske til den daglige leder. Fra den 17. juni 2013 er de tidligere varianter af slips og tørklæder ikke mere en del af uniformen, og de må derfor ikke anvendes sammen med uniformen. Dette er blevet besluttet egenhændigt af DSB, og styregruppen for uniformer er kun blevet inddraget på den måde at man er blevet informeret om beslutningerne. Ligeledes har man heller ikke haft indflydelse på design og ændringer i dette. DSB kommer med forslag til en anden organisering af udvalgsarbejdet omkring uniform og arbejdstøj. Der er også en opdatering af uniformen på vej. Der bliver taget udgangspunkt i den eksisterende uniform, og så vil man indføre de gode ting fra vinderprojektet ny uniform, som blev stoppet for et år siden.

5 Referat fra mødet den 3. maj er udsendt. Nordisk møde togpersonale. Der er den 16. maj afholdt møde mellem de nordiske lande. På mødet drøftedes bla. konsekvenserne af den 4. jernbanepakke, som er vedtaget af EU. Der er store konsekvenser for togpersonalet i denne vedtagelse, og vi anser det absolut ikke for nemmere i fremtiden at nå til enighed om den længe ønskede certificering af alt europæisk samarbejde. De enkelte repræsentanter for landene gav på mødet også en kort status over, hvad det er for opgaver og problemstillinger, som man arbejder med i dagligdagen. Og det må nok siges, at det er vidt forskellige forhold, som vi arbejder under. I Norge har man lige afsluttet en midtvejsforhandling om løn, og her har man aftalt en forhøjelse af lønnen på lige godt 3%. Ikke lige den slags tal vi ser i Danmark, og det skal her siges, at man i Norge i forvejen er bedre lønnet end i DK. Bemanding i Norge er lovbestemt, og der er sikret en minimumsbemanding. Godt nok køres der med afdelinger i visse regionaltog, hvori der ikke er personale, men det betyder kun at passagererne ikke kan forvente billetkontrol, men der er dog stadig personale i toget, som kan løse problemer, der opstår undervejs. I Sverige er det dog næsten værre end hos os. Her er det efterhånden blevet sådan, at en stor del af personalet hos bla. SJ, ikke længere er fastansat, men blot ansættes som vikarer for en periode, når der er behov for det. De skal, for at kunne komme i betragtning til disse job, selv sørge for uddannelse, og der er ingen aflønning i uddannelsesperioden. Ved så ikke lige om det er fornuftigt, at uddannelsen så er væsentligt kortere end vores? Det tager tid at skabe kvalitet. Også hos bla. den store svenske bilproducent Volvo benyttes denne metode, og det er derfor gratis for arbejdsgiverne at slippe af med personalet, når der feks. er nedgang i produktionen i en periode. Tankevækkende og yderst problematisk, at man accepterer sådanne slavetilstande i et naboland. Fra Danmark orienterede vi om vores problemer med besparelser og DSB s manglende respekt for værdien af deres personale. Service Der er nu ved at blive trykt en ny serviceguide, hvor konceptet med stationær salgsvogn er med. Opbygningen af guiden er også ændret denne gang. I stedet for at give alle opgaverne et prioriteret nummer, er de nu opdelt i 3 grupper. Den skulle gerne omdeles ca. 14 dage før det træder i kraft. Der er også aftalt en implementeringsplan for den. Der er nu sat et nyt udbud på nye salgsvogne i gang. Det drejer sig om 70 med option på et antal yderligere. Det er den samme kravsspecifikation der bruges igen. Ifølge planen bliver de implementeret i oktober-november i år. Personalesituationen. I TPO er vi stadig af den opfattelse at der pt. ikke er personale nok til at alle turene kan dækkes. Vi arbejder intens med at få dokumenteret dette. Bla. har vi for nyligt deltaget i et møde med Bente Ellegaard, hvor hun redegjorde for metoden til at beregne reserveprocent. På mødet fik vi vished for at flere af de forhold som vi mener bør indgå i denne, ikke gør dette. Bla. synes vi at det er et kæmpe problem at der i dagligdagen deles så mange tjenester pga. flere forhold, hvilket gør at der ikke som beregnes skal bruges 1 person til at dække en tur, men i stedet 2. Det kan ofte være meget nødvendigt at dele en tur. Feks. hvis det drejer som en oprindelig tur fra fa, hvor man ikke har personale nok til at køre den, og den derfor må køres af personale fra Ar. Dette personale kan jo pga. transporttid frem og tilbage til fa, ikke køre hele turen, hvorfor den må deles. Dette sker efter vores opfattelse rigtigt meget, og da det ikke er med i beregningerne, så er vores opfattelse at det er en af grundene til at det går galt. I planlægningsudvalget planlægger vi snarest igen at lave en samlet opgørelse over bemandingen i IC og lyntogene på alle strækninger på en bestemt dato.

6 Dette for at vi kan følge udviklingen, og se om der igen er grundlag for at rejse en sag mod DSB om manglende overholdelse af aftalen om bemanding. Det er vi nok ret sikre på at der er, jf. de indmeldinger som vi får i dagligdagen. Sager vdr. overtrædelser af bemandingsaftale og arbejdstidsregler, overgivet til DJ. I TPO har vi ad flere omgange rykket DJ for status på sagen, men herfra har svaret lydt, at man afventede reaktion fra DSB. Den er så nu kommet, i form af at man mener at sådanne sager først skal drøftes lokalt, hvilket vi jo jf. Tidligere beslutninger ikke længere har ønsket. Efter samtale med Anette Haugaard, har vi nu besluttet at vi selvfølgelig vil forsøge denne mulighed, men at vi kræver at dem der deltager i lokalforhandling med os også har beslutningskompetence. Dette er vi dog ikke sikre på er tilfældet, men vi vil ikke anklages for ikke at deltage, hvorfor vi har indvilget i at mødet afholdes. Vores tro på aftaler om kompensationer er dog meget små, og det er også yders problematisk at vi indgår aftaler om evt. kompensationer, hvilket måske vil få DSB til at mene at man bare kan overtræde de indgåede aftaler, og derefter betale kompensation. Den situation ønsker vi ikke at stå i. Der er afholdt en lokalforhandling i DJ den 22. maj. Mundtlig orientering gives på mødet. Tjenestefordelingen og de selvstyrende grupper. Efter flere drøftelser er det nu lykkedes at få lavet en aftale som indtil videre bevarer de selvstyrende grupper. Det er blevet aftalt med Erik Christensen og Christian at der skal indkaldes til et fælles info møde for alle tjenestefordelere i disse grupper, men dette er desværre stadig ikke sket på trods af flere rykkere. Det er lidt underligt at det er OBS der ønsker ændringerne, men ikke har mere travlt med at få gennemført disse og ikke mindst informeret om dem. Effektiviseringer 2013 og 14. Her indskrives status efter drøftelse på bestyrelsesmøde fra beretningen. MUSV. Vi har været indkaldt til et enkelt orienterende møde om det. Mus med Vurdering er besluttet af den nye ledelse, og den ligger fast. Vi får kun mulighed for at drøfte nogle af parametrene. Alle ledere skal igennem i år, og først i 2014 bliver det kørende personale indkaldt. Niels H Nielsen, John Kildsgaard og Susanne B Jensen er indmeldt til arbejdet, og det første møde afholdes den 1. juli. Temadage Der er godt gang i temadagene, og tilbagemeldingerne og evalueringerne på disse dage er langt overvejende positive. Der bliver dog ikke indkaldt til disse henover sommeren pga. personalesituationen, så dem der mangler må væbne sig med tålmodighed til efteråret. 3.2F gruppen. Gruppen har efter længere tids dvale igen været samlet, og det er nu efter lang tids kamp lykkedes at få Michael Madsen vores arbejdsmiljøkoordinator med i gruppen. Michael Madsen og Niels H kunne desværre ikke deltage i det sidste møde. Det er aftalt vi skal have opdateret vores sager sammen med Claus Møller Frederiksen.

7 Lokalt nyt. APV midler. APV midlerne til de enkelte depoter, er nu blevet fordelt og der er i alt blevet, bevilliget midler for ca. 310`000 kr. Der vil lokalt blive informeret om hvilke forbedringer der vil ske, for disse midler. Arbejdsmiljøgrupperne. En af arbejdsopgaverne i de lokale arbejdsmiljøgrupper er, at de skal at lave en arbejdsmiljøvurdering af de godkendte ture. Dette er pt. tiden for k13.2 til at dette skal gøres. Der opfordres til at der via disse lokale arbejdsmiljøgrupper, sættes fokus på dette arbejde. Aarhus Bestyrelsen har afholdt møde med holdrepræsentanterne d. 2. maj for at lægge sidste hånd på udkastene til K13-2. Der blev arbejdet konstruktivt med udkastene og turlisterne blev godkendt til turlisteforhandlingerne d. 6. maj. Der er allerede nu booket nyt møde med holdrepræsentanterne omkring K13-3. Ture med stikprøvevis billetkontrol er blevet placeret i et hold. Det har været vigtigt for bestyrelsen at give de tidligere sidebanetogførere mulighed for at bibeholde lidt at det arbejde, som de tidligere beskæftigede sig med. Der er dog enighed om, at stikprøvevis billetkontrol på enmandsbetjente strækninger kan udføres af alle og alle vil derfor, selvom de kører i reserven eller har en reservetjeneste, kunne opleve, at de får en tur med stikprøvevis billetkontrol. Servicecenter Nord er jo formelt nedlagt pr. 31. marts Dog udføres der stadig tømmeture mv. indtil 29. juni. Det har været en kaotisk overgang, da man fra virksomhedens side slet ikke har været klar til at sidebanerne blev nedlagt derfor er mange problemer blevet løst efterfølgende, da de er blevet opdaget og ikke på forkant. Bestyrelsen besluttede at det psykiske arbejdsmiljø skulle være det gennemgående tema på dette års seminar, som afholdes i dagene juni. Vi har i Århus et meget stort ønske om elektroniske frihedsansøgninger og afvigelsesrapporter. Dels er vi frustrerede over, at DSB-post både mht. Afvigelsesrapporter og frihedsansøgninger - er lang tid undervejs og at det er en meget usikker postform og dels er kompensationsrapporterne uoverskuelige og fejlbehæftede. Aalborg Siden sidst har vi i AB afholdt et fælles medlemsmøde for tgf/lkf sammen med forbundsledelsen. Her deltog ca. 70 medlemmer. Fra forbundet deltog formand, næstformand, faglige sekretærer, samt forbundets jurist. Henrik fortalte en del om baggrunden for effektiviseringsaftalen, samt lidt om fremtiden. Siden sidst har vi også haft holdvalg i AB, Med indførelse af enmandsbetjening var der ikke basis for at fortsætte med morgen- og aftenholdene, og dels har vil jo også nu fået tilført halvdelen af børneguide kørslen fra Kbh. Holdvalget endte med at vi fik et 24-mands TGF hold, et 24-mands RES hold med indlagt BGU kørsel, samt et 12-mands RES-hold uden BGU. I BGU-holdet var der 18 der havde søgt, så her er der stadig 6 ledige pladser.

8 Alt i alt fik 54 ud af 56 m/k deres 1. ønske opfyldt med hensyn til holdindplacering, så det er ganske tilfredsstillende. Slutteligt vil vi fra AB gerne sige planlægningsudvalget tak for hjælp og velvilje med hensyn til flytning af BGU-kørslen til AB. Kalundborg. Lørdag den 18. maj blev vi i Kalundborg igen "spærret inde" i det nordvestlige hjørne af Sjælland på grund af 2.-års udgaven af den store sporspærring i forbindelse med etablering af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Sporspærringen varer i år fjorten dage længere end sidste år: Den slutter og har dermed en varighed på 3½ måneder. Startdatoen var samtidig pinse lørdag, så der var ekstra mange rejsende - mange af dem var totalt uforberedte på skift tog/bus/tog. I den sammenhæng var det godt at høre, at der var info-guider på den nye midlertidige station Roskilde Vest (Rov), men dermed var det også dobbelt beskæmmende, at der ikke var nogen på Holbæk Station, hvor elevatorerne på begge perroner var ude af drift... Det har længe været kendt, at der skulle være sporspærring igen i år med ændret køreplan til følge. Ikke desto mindre har vi først en ny turliste gældende fra som alle andre. Dermed skal der korrigeres for den ændrede kørsel i forhold til nugældende turliste i 1½ måned. Det medfører i nogle tilfælde nogle umådeligt ineffektive tjenester og kræver tilsyneladende en høj grad af kreativitet hos tjenestefordelerne. I august/september '12 fik vi fra vores tpl er Mike Enevoldsen - besked på, at vi i besparelsesøjemed skulle have lokale-faciliteter sammen med lokomotivførerne, og at "det kun kunne gå for langsomt". Ideen blev taget til efterretning, og et flytteudvalg blev nedsat. Der er blevet holdt forberedende besigtigelsesmøder, og der er enighed om, hvordan lokalerne og faciliteterne skal fordeles, og det er så der vi står. Nu er det økonomi, det drejer sig om: Der skal laves og godkendes et budget for projektet, der skal indhentes tilbud fra håndværkere osv., så vi aner ikke, hvor langt ude i fremtiden den reelle flytning ligger. Esbjerg. Vi føler ikke at der bliver lyttet til os på gulvet i DSB i øjeblikket. Toppen af DSB føles længere væk end nogensinde før. Alle bliver ramt af besparelserne og i Esbjerg er vi ramt af både enmandsbetjeningen og besparelserne i 800/900 tog. Der er en stor utryghed om fremtiden i DSB og det gavner absolut ikke arbejdsglæden i øjeblikket. Vi er med på at der skal prioriteres 100 tog og lyntog før 800 og 900 tog, men det kan da ikke være rimeligt at de tager både tgf3 og tryghed, for at alle sæt i 100 og lyn kan betjenes med en tgf2 i hvert sæt. På uniforms siden har vi allerede henvendelser fra kolleger der kun har poloer med grønne kanter og ikke flere point før til næste år. Vi har så også lige fået en ny tpl'er til afløsning for de 3 vi havde. Han skal så til at lære os og vores særheder at kende! Nogen forklaring på hvorfor vi skulle skifte tpl har vi ikke kunnet få.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 2. Udgave juni 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 3. Udgave september 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 4. maj 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Afbud: Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 Udarbejdet [28/09 2016] Opdateret [1/11 2016] Forebyggelse af stress MÅL: At hjælpe medarbejdere og ledere til at

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Beretning for LKI - Gruppen for 2012.

Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Når man skal skrive en beretning så skal man prøve at forklare hvad der er sket i det år der gået. Så det vil jeg prøve her, selvom det måske ikke er så interessant,

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-06-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere Servicestandard for højttalerudkald i tog for lokomotivførere Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Indledning Igen et ganske turbulent år i områdegruppen, et par faglige sager, og lidt forhandling af diverse aftaler mm. Ligeledes en trist afsked med 10 kollegaer,

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere