antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg"

Transkript

1 Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium Anxiolytika Hypnotika og sedativa Dette temanummer omhandler kun. Antipsykotika Antipsykotika er den del af psykofarmaka, der bruges mod psykoser. Antipsykotika bruges især til behandling af skizofreni, men også til mani og delir. Lægemidlerne virker dæmpende på psykosesymptomer: angst, vrangforestillinger, hallucinationer, psykotisk opstemthed og konfusion. Ved skizofreni reduceres de såkaldte positive symptomer, mens negative symptomer og kognitive forstyrrelser i nogle tilfælde forbedres. Positive symptomer Vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, hallucinationer Negative symptomer Manglende lystfornemmelse og manglende evne til at føle glæde, nedsat energi, social isolering Kognitive forstyrrelser Nedsat opmærksomhed, hukommelse, evne til at planlægge mm. Virkning Antipsykotika har effekt på hele følelseslivet. Almindelige følelser, spontan aktivitet og initiativ bliver derfor også påvirket. Antipsykotika kan ikke helbrede psykisk sygdom, men fjerner eller dæmper symptomerne. Under behandlingen forbedres muligheden for at behandle den grundlæggende sygdom, f.eks. med psykoterapi. Receptorpåvirkning Både virkninger og bivirkninger af opnås ved blokering af forskellige receptorer. Når en receptor blokeres, reduceres effekten af det stof, der normalt aktiverer receptoren. Den antipsykotiske virkning skyldes primært blokering af dopamin, der er et signalstof i hjernen. Alle blokerer dopaminreceptorer. Nogen af lægemidlerne påvirker også andre receptorer. Når effekten af dopamin bliver mindre får patienten færre indtryk, og tankerne bliver mindre kaotiske. Man kan sige, at tankerne/impulserne ledes gennem et filter. På den måde bliver det lettere for patienten at sortere og forholde sig til påvirkninger fra omgivelserne. Behandlingen kan dermed reducere de positive symptomer og eventuelt få dem til at forsvinde helt. Ønskede virkninger Antipsykotisk effekt Psykomotorisk hæmning dvs. ingen eller langsom reaktion på stresspåvirkning og indre ubehagelige impulser Sedation

2 Lægemidler Antipsykotika er opdelt i 1. og 2. generations-, også kaldet typiske og atypiske. De to grupper adskiller sig ved graden af bivirkninger. 1. generation blev udviklet i 50 erne. Lægemidlerne har primært virkning på de positive symptomer, og har mange bivirkninger. I 1990 erne blev næste generation introduceret. Disse lægemidler har en bedre bivirkningsprofil, og kan virke på positive og negative symptomer, samt forbedre kognitive funktioner. Den antipsykotiske effekt opnås med en relativt svag blokering af dopamin-d 2 -receptorerne sammenlignet med 1. generationspræparaterne. 1. generations 1. generations blokerer mindst 70% af dopamin-d 2 -receptorerne i hjernen. Lægemidlerne inddeles i lav-, middel- og højdosis. Lavdosis-lægemidler Stofferne binder sig godt til dopaminreceptorerne, og kan derfor give effekt ved lav dosis. Den stærke binding til dopaminreceptorerne medfører mange ekstra pyramidale symptomer (EPS). Lav-dosis stofferne giver mindre sedation end præparater, der gives i højere doser. Fluanxol (flupentixol) Orap (pimozid) Serenase (haloperidol) Højdosis-lægemidler Stofferne binder sig ikke så godt til receptorerne, og skal derfor gives i højere dosis, før der kommer effekt. Den svagere binding til dopaminreceptorerne medfører færre EPS, men højdosis stofferne binder sig til flere andre receptorer (noradrenalin, acetylkolin-, histamin- og serotoninreceptorer) og giver derfor flere andre bivirkninger, herunder autonome bivirkninger og sedation. Mellemdosis-lægemidler For mellemdosis præparaterne ligger virknings- og bivirkningsprofilen imellem lav- og højdosispræparaterne. Trilafon (perphenazin) Cisordinol (zuclopenthixol) Stemetil (prochlorperazin) 1. generations Sedering 2. generations 2. generationslægemidlerne har en relativt svag blokering af dopamin-d 2 -receptorerne og fremkalder generelt færre EPS en 1. generations lægemidlerne. Lægemidlerne påvirker ofte også serotonin- og noradrenalin-receptorer. Bindingen til forskellige receptorer er afgørende for, hvilke bivirkninger de forskellige præparater har. 2. generations kan ikke inddeles efter størrelsen af dosis. Effekten af præparaterne er nogenlunde ens mens bivirkningerne er forskellige. Præparaterne adskilles derfor af deres bivirkningsprofiler. Abilify (aripiprazol) Risperdal (risperidon) Seroquel (quetiapin) Zeldox (ziprasidon) Zyprexa (olanzapin) Leponex (clozapin) Bivirkninger Autonome EPS Lavdosis Middeldosis Højdosis Clozapin er det mest effektive atypiske, og er stort set fri for EPS. Clozapin bruges dog kun sjældent, da det har andre alvorlige bivirkninger f.eks. agranulocytose (mangel på hvide blodlegemer) og hjertepåvirkning. Truxal (chlorprothixen) Nozinan (levomepromazin) Buronil (melperon) Side 2

3 Bivirkninger Det er påvirkningen af forskellige receptorer, der medfører bivirkninger. Lægemidlerne påvirker forskellige receptorer og påvirkningen kan være mere eller mindre kraftig. Derfor er bivirkningsprofilerne for forskellige. Ekstrapyrimidale symptomer (EPS) Dystoni Længerevarende ufrivillige muskelsammentrækninger. F.eks. hoveddrejning eller mundåbning. Ses ofte ved behandlingens start eller ved dosisøgning. Parkinsonisme Stivhed, langsomme bevægelser og rysten. Opstår typisk inden for de første 14 dages behandling. Dyskinesier Ufrivillige abnorme bevægelser, f.eks. tungeog kæbebevægelser. Opstår oftest sent i behandlingen, og kan være irreversible. Psykiske bivirkninger Akatisi Rastløshed, uro i ekstremiteterne og trang til bevægelse. Er ofte forbundet med nedtrykthed og angst. Hvis behandlingen giver uacceptable bivirkninger, kan man forsøge, at skifte behandling til et præparat med en anden receptorpåvirkning, og derved en anden bivirkningsprofil. Her ses hvilke bivirkninger, der kan forekomme ved blokering af: Dopamin-receptorer EPS (jo kraftigere blokering, jo flere EPS) Psykiske bivirkninger Prolaktinstigning Acetylcholin-receptorer Antikolinerge bivirkninger (autonome biv.) Konfusion og delir hos ældre. Noradrenalin-receptorer Hypotension og andre kardielle bivirkninger (autonome biv.) Antikolinerge bivirkninger Mundtørhed Dilaterede pupiller (øget lysfølsomhed) Akkommodationsvanskeligheder (uklart syn) Øget hjerteaktion Nedsat mavesyresekretion Obstipation Urinretention Histamin-receptorer Sedering og vægtøgning Serotonin-receptorer (5HT-receptorer) Vægtøgning. Prolaktinstigning Brystspænding Mælkeproduktion Nedsat menstruationshyppighed og -varighed. Vægtøgning 2. generationslægemidlerne clozapin, olanzapin og risperidon giver vægtøgning. Behandling af EPS EPS behandles med dosisreduktion eller skift fra 1. til 2. generations lægemiddel. EPS kan også behandles med antikolinerge lægemidler: Lysantin (orphenadrin) Kemadrin (procyclidin) Akineton (biperiden) Lægemidlerne giver antikolinerge bivirkninger, da de blokerer acetylcholin-receptorerne. Side 3

4 Antikolinergika er effektive over for akutte EPS (dystoni). Effekten er mindre over for parkinsonisme og dyskinesi, men bivirkningerne mildnes. Antikolinergika bør kun anvendes til ældre, hvis der er opstået svære og akutte bivirkninger ved behandlingen. Ældre er mere følsomme for bivirkninger og kan opleve kognitive bivirkninger og udvikling af forvirringstilstand ved antikolinerg behandling. Dosering Antipsykotika doseres individuelt fra patient til patient. Dosisstørrelsen afgøres ud fra effekt og bivirkninger. Behandlingen startes normalt med en lav dosis, som langsomt optrappes. Derved er risikoen for bivirkninger mindre, og man kan finde den mindste effektive dosis. Den beroligende og angstdæmpende virkning kommer i løbet af få timer. Den antipsykotiske effekt kommer efter ugers behandling, og kan fortsætte i uger eller måneder efter seponering. tager samme dosis af et antipsykotikum. Det kan bl.a. skyldes forskellig enzymaktivitet i leveren. Ved at måle plasmakoncentrationen kan det afgøres, om den er inden for det optimale koncentrationsinterval. Det er ofte relevant at foretage målinger: hos ældre patienter hos gravide hos patienter med somatisk sygdom ved manglende effekt ved bivirkninger ved mulige interaktioner ved mistanke om non-compliance Målinger foretages typisk en og tre uger efter behandlingsstart eller dosisændring. Herefter hver 3. til 6. måned. Behandling af ældre Ældre behandles hyppigere end yngre med. Depotbehandling Både 1. og 2. generations lægemidler findes som depotformuleringer. Depotpræparaterne gives som intramuskulær injektion. Da effekten er langvarig, er det kun nødvendigt at give en injektion med 1-4 ugers mellemrum. Depotbehandling er aktuel ved hyppige tilbagefald og genindlæggelser. Det er også en fordel at give depot-injektioner i stedet for tabletter, hvis patienten ofte glemmer at tage sin medicin. Plasmakoncentrationsmålinger Virkninger og bivirkninger afhænger af lægemiddelstoffernes koncentration i blodet (plasma). For psykofarmaka er der definerede plasmakoncentrationsintervaller. Inden for disse intervaller opnår de fleste patienter effekt, uden at opleve alvorlige bivirkninger. Det er ofte uhensigtsmæssigt at bruge psykofarmaka til ældre, da de er meget følsomme over for behandlingen og ofte får bivirkninger. EPS forekommer hyppigt, og der kan komme faldtendens, hypotension, sedering, pseudodemens og delir. Højdosis 1. generations antipsykotiske lægemidler skal undgås på grund af risiko for sedation, ortostatisme og antikolinerge bivirkninger. Lav- og mellemdosis præparater kan anvendes, men bør ikke bruges i længere tid pga. risiko for EPS. Bivirkningsmedicin (antikolinergika) bruges normalt ikke til ældre og demente, da det ofte giver hukommelsestab eller delir. Det er forskelligt hvilken stofkoncentration, der opnås i blodet hos forskellige mennesker, når de Side 4

5 Delir Ofte er delir indikationen for at bruge. Delir er hjernens reaktion på overbelastning af kroppen. Delir kan udløses af sygdom, medicinbivirkninger, abstinenser, mm. Høj alder og demens gør hjernen mere følsom for påvirkninger, og svage ældre kan derfor oftere udvikle delir, f.eks. ved urinvejsinfektion eller brug af smertestillende medicin. Symptomerne på delir er forvirring, uro, svækket bevidsthed, angst, hallucinationer, mm. Antipsykotika kan virke dæmpende på aggressiv adfærd og psykotiske symptomer, og er derfor relevant til behandling af delir. Det er dog vigtigt også at behandle den udløsende årsag (f.eks. smerte, dehydrering el. infektion). Delir er altid en forbigående lidelse. Delir kan behandles med: Risperdal (risperidon) 0,75-1,75 mg pr. døgn Serenase (haloperidol) 1-3 mg pr. døgn Kortvarig behandling med kan let ende i langvarig behandling, hvis der ikke på forhånd er lagt en plan for opfølgning og seponering. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når startes under en indlæggelse. Adfærdsproblemer Demente patienter kan have adfærdsproblemer i form af rastløshed, flugttendens, natteuro, råben mm. Da der ingen evidens er for effekten, bør ikke anvendes til adfærdsproblemer, Interaktioner De fleste omdannes via leverens cytokrom P450-system. Mange andre lægemidler omdannes også her, og samtidig brug giver derfor interaktioner. Hvis der gives flere samtidigt, er der øget risiko for bivirkninger og interaktioner. Antipsykotika forstærker virkningen af: Sovemedicin Opioider Antihistaminer Angstdæmpende medicin Alkohol Antipsykotika hæmmer virkningen af: Levodopa Dopamin Adrenalin Noradrenalin Effekten af kan øges af: Tricykliske antidepressiva Fluoxetin og paroxetin (SSRI-præparater) Effekten af reduceres af: Carbamazepin Tobaksrygning Metabolisk syndrom Det metabloliske syndrom er defineret ved: øget taljeomfang kvinder > 80 cm, mænd > 94 cm og mindst 2 af følgende: plasma triglycerider 1,7 mmol/l high density lipoprotein < 1 mmol/l hos mænd < 1,3 mmol/l hos kvinder blodtryk 130/85 mmhg fasteblodsukker 5,6 mmol/l. De enkelte kriterier øger hver for sig risikoen for kardiovaskulær sygdom og død. Behandling med giver øget risiko for vægtøgning og type 2 diabetes. Desuden kan det påvirke lipidstofskiftet, så triglycerid og LDL øges, mens HDL sænkes. Behandlingen giver derfor øget risiko for metabolisk syndrom. Det er vigt at forebygge og behandle metabolisk syndrom. Kostvejledning og motion har stor betydning. Præparat skift kan også være nødvendigt. Clozapin og olanzapin er nogle af de stoffer, der ofte leder til metabolisk syndrom. Side 5

6 Malignt neuroleptika syndrom Malignt neuroleptika syndrom er en alvorlig tilstand, der kan opstå under behandling med. Patienten kan have følgende symptomer: parkinsonisme forhøjet temperatur forhøjet puls labilt blodtryk svedtendens forhøjede leukocytter omærksomhedsforstyrrelser/bevidsthedsændring Ved mistanke om neuroleptika syndrom seponeres omgående, og patienten overflyttes til intensivt afsnittet, hvor symptomerne behandles. Antipsykotika og graviditet Der findes ikke ret mange data, der kan fortælle, hvordan påvirker det ufødte barn. Det er derfor ikke muligt, at afgøre om er skadeligt for fostret (teratogent). Andre indikationer Antipsykotika kan bruges til behandling af kvalme, opkast og hikke. Det er bl.a. blokeringen af dopamin-, acetylcholinog histaminreceptorer, der er med til at give den ønskede effekt. Ved behandling af kvalme og hikke gives psykofarmaka i reduceret dosis. Risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger er derfor væsentligt mindre end ved almindelig behandling med. Serenase (haloperidol) Trilafon (perphenazin) Plegicil (acepromazin) Stemetil (prochlorperazin) Vogalene (metopimazin) Bortset fra transportsyge har præparaterne effekt på de fleste former for kvalme. Generelle anbefalinger 2. generations lægemidler er første valg frem for 1. generation pga. den noget bedre effekt, færre bivirkninger og deraf bedre compliance. Alle passerer moderkagen. Der er derfor risiko for en skadelig effekt. Man bør undgå at bruge i 1. trimester, hvor fostret er mest følsomt. Hvis der er behov for behandling, skal der bruges så lav dosis som muligt og i så kort tid som muligt. Behandlingen bør pauseres 5-10 dage før fødslen. Der er flest data for brugen af 1. generations lægemidler. Det anbefales derfor, at der skiftes til Trilafon (perphenazin) under graviditeten, hvis patientens sygdomstilstand tillader det. Nye kliniske forsøg har vist øget tilbøjelighed til apoplexi og forhøjet dødelighed ved behandling med olanzapin og risperidon hos ældre demente over 65 år. Længerevarende behandling bør derfor undgås. Olanzapin bør undgås til overvægtige patienter, pga. risiko for vægtøgning og metabolisk syndrom. Clozapin anvendes kun når anden behandling ikke er effektiv. Anvendelsen begrænses pga. risiko for bivirkninger. Antikolinerge lægemidler bør undgås til ældre Ældre skal generelt have mindre doser end yngre. Ofte mindre end halv dosis Amning frarådes under behandling med de fleste, da der er risiko for påvirkning af barnet. Side 6

7 Rekommanderede præparater 2. generations Aripiprazol Olanzapin Abilify Inj.væske 7,5 mg/ml tabletter 10 mg tabletter 15 mg Zyprexa tabletter 5 mg tabletter 10 mg tabletter 15 mg pulv. til inj. 10 mg Eneste indikation er skizofreni. Få bivirkninger Gives til natten. Obs. Vægtøgning Gives ved akut uro på psykotisk basis. Inj.pulver opløses i 2 ml sterilt vand (5 mg/ml). 10 mg gives i.m. ved behov. Maks 20 mg i døgnet. Obs. kardielle lidelser, specielt ældre. Sedation mere udtalt end ved inj. Zeldox. Smeltetabletterne er betydelig dyrere end tabletter. Smeltetabletterne lægges på tungen eller opslæmmes i lidt væske. Sødet med aspartam og mannitol. Quetiapin Risperidon Seroquel tabletter 25 mg Risperidon tabletter 0,5 mg tabletter 1 mg tabletter 2 mg Risperdal oral opl. 1 mg/ml Tabletter á 1 og 2 mg kan deles. Pulver til susp. opslæmmes i medfølgende solvens. Side 7

8 1. generations Højdosispræparater: Der er ingen præparater rekommanderet i denne gruppe på grund af bivirkninger. Middeldosispræparater: Der er ingen præparater rekommanderet i denne gruppe på grund af bivirkninger. Lavdosispræparater: Haloperidol Serenase tabletter 2 mg tabletter 5 mg dråber 2 mg/ml inj.væske 5 mg/ml Rekommanderes med forbehold. Yderligere information om psykofarmaka Gå ind på Vælg Terapiområder Vælg Terapeutiske grupper Vælg N Centralnervesystemet Vælg Psykofarmaka og Antipsykotika Side 8

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Tourettes syndrom En vejledning for forældre

Tourettes syndrom En vejledning for forældre Tourettes syndrom En vejledning for forældre af overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Dette hæfte tilegnes Tourettebørnene og deres forældre 2 Finn Ursin Knudsen, overlæge dr. med. Tourette Klinikken ved

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI Udarbejdet af: SIG EMESIS 2013 Forord Denne information er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker,

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 50+ og homøopati Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder,

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere