1. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokol samt forelæggelse af udkast til forvaltningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokol samt forelæggelse af udkast til forvaltningsrapport"

Transkript

1 1920 Hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2015 kl hos Lejerbo Til stede var bestyrelsesmedlemmer Kenneth Høfler, Gunnar Sørensen, Jan Hyttel, Erik Gemmer, Bjarne S. Hansen, Aksel Borresen, Erik Fallesen, Helle Worm, Bent Jacobsen, Børge Olsen, Hanne Køhlert og Bent Nielsen. Fra administrationen deltog administrerende direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, kommunikationschef Tine Staun Petersen samt direktionssekretær Tina Brorly, som optog referat af mødet. Under dagsordenens punkt 1 deltog Jesper Jørn Pedersen og Ole Hedemann fra Ernst & Young revisionsfirma. Der var afbud fra Lars Bak, Anny Borch Jensen og Anne Sakariassen. Landsformanden bød velkommen til regnskabsmødet. Han beklagede at det oprindelige møde den 8. april måtte udsættes til i dag. Han bød særligt velkommen til Jesper Jørn Pedersen og Ole Hedemann fra EY, som deltager under første punkt på dagsordenen. Dagsorden: 1. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokol samt forelæggelse af udkast til forvaltningsrapport 2. Godkendelse af referat af møde 19. marts 3. Meddelelser fra landsformanden/formandsskabet 4. Meddelelser fra administrationen 5. Rapportering fra 2015 udvalget 6. Ledelsesrapportering 7. Landsrepræsentantskabsmøde gennemgang af hovedpunkter fra udvalgene a) Demokratiudvalget v/gunnar Sørensen b) IT udvalget v/bent Jacobsen c) Kursus udvalget v/bjarne S. Hansen d) Elevudvalget v/børge Olsen 8. Beboerdemokraters adgang til enkelte bilag 9. Redaktion af nyhedsbrevet Beboerdemokraten 10. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokol samt forelæggelse af udkast til forvaltningsrapport Landsformanden nævnte, at der er udsendt et digert materiale med regnskab, revisionsprotokol samt udkast til forvaltningsrapport. Forvaltningsrapporten skal først behandles indholdsmæssigt på maj mødet. Han hæftede sig ved, at årets resultat er lidt mindre dramatisk end prognoserne forudsagde ved halvåret. Det skyldes bl.a. er man er kommet bedre i mål med indtægterne fra byggeri, end man frygtede. Han hæftede sig også ved, at revisionen vil forsyne regnskabet med en påtegning uden forbehold, med mindre der dukker noget op på mødet. Han gav ordet til Henrik Ricken.

2 1921 Henrik Ricken beklagede, at det havde været nødvendigt at udsætte bestyrelsesmødet. Han orienterede om, at regnskabet er kommet ud med et underskud på 3,4 mio. kr., og dermed mere positivt end ved halvårsregnskabet. Afvigelserne er de samme, som vi kendte ved halvårsregnskabet - lønomkostninger og indtægter fra byggesagshonorar. I forhold til lønomkostninger har bestyrelsen taget hånd om det i forhold til de øvelser, der er foretaget i forhold til 2015 budgettet. Ved halvårsregnskabet blev der prognosticeret mindreindtægter vedr. byggesagshonorar, men et intensiveret arbejde med projektafvikling gjorde, at de budgetterede indtægter blev opnået for Bestyrelsen beslutning om anvendelse af arbejdskapitalen til SAMBO investeringen, har ligeledes haft indvirkning på årets resultat. Der er fortsat strukturelle udfordringer med løn- og personaleomkostninger. Det arbejder 2015 udvalget med og indgår også i ledelsesrapporteringen. Jesper Jørn Pedersen nævnte i forhold til revisionsprotokollatet, at det er en protokol med blank revisionspåtegning. Det er bemærket, at underskuddet er mindre end forudsat ved halvårsregnskabet, men også at egenkapitalen er i nedadgående tendens. Han kommenterede i forhold til enkelte punkter: Punkt 3.1. SAMBO: Det er drøftet med direktionen, om der på nuværende tidspunkt er forhold, der indikere behov for at nedskrive de aktiverede udviklingsomkostninger. Det er direktionens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er realiseret besparelser i Lejerbo i størrelsesordenen 23 årsværk som følge af implementeringen af SAMBO, og direktionen vurderer også, at SAMBO giver mulighed for yderligere effektiviseringer på en række områder. Ligeledes forventes en række besparelser og fordele, der over tid vil komme afdelingerne til gode. Revisionen er enig i, at intet for nuværende indikere et nedskrivningsbehov. Endvidere ligger implementeringen inden for så kort tid, at det vil være ret usædvanligt at nedskrive på aktivet nu. Punkt 3.2. Almen Indkøb: En ny sideaktivitet. I regnskabet er aktiveret udviklingsomkostninger på 6,3 t.kr., som afskrives over 4 år i henhold til bekendtgørelsen. Punkt 3.3. Fællesforvaltning: Som rapporteret på mødet den 19. marts har der i året ikke været indberetninger, hvilket administrationsorganisationen løbende har været i kontakt med Landsbyggefonden om. Der er pr. 31. december 2014 udarbejdet opgørelse og indberetning af fællesforvaltning til Landsbyggefonden. Punkt 3.4. Brand på Gl. Køge Landevej: Der er kommenteret på branden omkring de økonomiske konsekvenser og der har været drøftelser med direktionen om forsikringsdækning. Produktionstab i de dage, hvor medarbejderne har været hjemme eller ikke havde fuld adgang til IT, er ikke forsikringsdækket. Ole Hedemann nævnte om IT beredskab, at han gennem årene havde oparbejdet stor erfaring med det og set store fejl og mangler i årenes løb hos mange. I Lejerbo havde han set en velorganiseret IT organisation, der på trods af at man har skullet håndtere mange tusinde lejemål, kom igennem det på en ret imponerende måde. Det kan man være tilfredse med. Punkt 3.5. Udlejningsvanskeligheder i medlemsorganisationer: Forholdene er omtalt i forvaltningsrapporten. Det er positivt at se, at tallet er reduceret med 47% i forhold til 2013 og dermed er på det lavest niveau i de seneste 5 år. Det anbefales, i lighed med tidligere år, at bestyrelsen og direktionen fortsat tager stilling til, hvorledes Lejerbo skal forholde sig til risikoen for, at afdelinger bliver nødlidende samt om økonomisk hjælp skal ydes. Det er konstateret, at der i regnskabsåret ikke er anvendt af de 10 mio. kr. af arbejdskapitalen til nødlidende afdelinger. Punkt 3.6. Forvaltningsrevision: Bliver behandlet af bestyrelsen på maj mødet. Revisionen har konkluderet, at Lejerbo har de systemer, der skal til og at der er tiltag i forhold til Almen Indkøb og SAMBO med en effektiv administration. Punkt 4. Ikke korrigerede forhold: Revision har intet at bemærk.

3 1922 Punkt 5.1. Risiko for besvigelser: På bestyrelsesmødet den 19. marts blev revisionen og administrationen gjort bekendt med en sag i Lejerbo Høje Taastrup og efterfølgende er revisionen blevet bekendt med en sag i Lejerbo Frederiksberg. Der er udarbejdet ny side til protokollen, som blev læst op og udsendes i kopi til bestyrelsen. Med underskrift af revisionsprotokollen i dag bekræfter bestyrelsen, at de ikke har kendskab til andre sager. Ulrik Steen Jensen orienterede om sagen på Frederiksberg og oplyste, at der også undersøges i forhold til de sikkerhedsregler, vi har i administrationen. Den pågældende er suspenderet mens sagen undersøges af politiet. Det følges tæt, om problemet også har været i andre organisationer. Jesper Jørn Pedersen forsatte sin kommentering af punkter i revisionsprotokollen: Punkt 5.3. Revision af enkeltposter i regnskabet: Punkt har revisionen udvalgt regnskabsposter, som de har fundet relevant for bestyrelsen. Han kommenterede specielt på følgende: Personaleudgifter er steget med 6,4% primært på grund af nyoprettede stillinger og vikarer. Den gennemsnitlige personaleudgift pr. medarbejder incl. vikarer er faldet med 4,5%. Byggesagshonorar udgør i 2014 af de samlede indtægter 13,5% mod 9,3% i Punkt Balanceposter: Revisionen har påset, at afskrivningerne er foretaget i overensstemmelse med Lejerbos beskrivelse under anvendt regnskabspraksis, og det er ligeledes påset, at aktivering af afskrivninger af andre anlægsaktiver er foretaget i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Øvrige anlægsaktiver lån til organisationer og afdelinger er det konstateret, at der i 2014 er begyndt at blive afdraget på lån hos afdelingerne. Driftstabslånene er i henhold til Lejerbos regnskabspraksis nedskrevet til kurs 50, da lånene er rente og afdragsfrie indtil afdelingerne økonomi muliggør en afvikling. Mellemregninger med medlemsorganisationer og afdelinger er stikprøvevis kontrolleret at det stemmer til modpartsregistreringer pr. 31. december I tilgodehavender hos medlemsorganisationer/afdelinger i drift indgår tilgodehavender hos Lejerbo, Køge Bugt med 13,381 t.kr. Tilgodehavendet skyldes til dels overskridelse af rammebeløbet ved nybyggeri, som ikke kan finansieres via byggeregnskabet. Såfremt Lejerbo medvirker til hel eller delvis finansiering af overskridelsen, på vilkår der er rente og afdragsfrie indtil videre, vil det medføre en nedskrivning til kurs 50 af tilgodehavendet, når det bevilges. Det er vigtigt, at bestyrelsen og direktionen har det for øje, med mindre regnskabspraksis ændres. Værdipapirbeholdning og obligationsbeholdningen er afstemt. Den opnåede gennemsnitlige forrentning udgør 2,1%. Afdelingers og organisationers indestående forrentes med samme procent. Arbejdskapitalen udgør pr. 31. december mio. kr., hvoraf 126mio.kr. er bunden del. Jesper Jørn Pedersen omtalte kort punkt 6, 7 og 8 i revisionsprotokollen, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Henrik Ricken kommenterede i forhold til Almen Indkøb, at det er en ny sideaktivitet, som har aflagt regnskab for første gang. Udgifter til Almen Indkøb skal gerne dækkes af den kommende tids omsætning. Det er glædeligt at se, at der begynder at komme en del flow i brugen af Almen Indkøb, både omkring fraflytninger og håndværkere, men også at der snart kommer en lukrativ aftale omkring hårde hvidevarer. Omkring bunden og fri likviditet og udviklingen i arbejdskapitalen og fællesforvaltning, er sagen med Køge Bugt også nævnt under ledelsesrapportering. De frie likvider er opgjort ved fællesforvaltningen pr. 31. december 2014 til 47 mio.kr., hvoraf vi skal indestå for 38 mio.kr., og som revi-

4 1923 sionen oplyser, udgør Køge Bugt alene 13 mio. kr. Der vil i den kommende tid blive sat fokus på, hvordan vi opbygger likviditet og om administrationsorganisationen skal påtage sig risici i sager. Det bliver et tema i den kommende tid. Han nævnte sluttelig, at reduktion af arbejdskapitalen var forventet som følge af, at det var en del af planen om at anvende arbejdskapitalen til finansiering af SAMBO. Der var enkelte spørgsmål til revisionsprotokollatet og til regnskabet. Palle Adamsen nævnte, at Ole Hedemann sidste år var på talerstolen på landsrepræsentantskabsmødet omkring verificering af SAMBO. Han ville høre bestyrelsens vurdering af, om Ole Hedemann skal have en slags beredskab i år i forhold til branden. Bestyrelsen fandt, at det var en god ide. Landsformanden konkluderede herefter, at regnskab og revisionsprotokollat blev godkendt. Materialet blev underskrevet af bestyrelsen, revision og direktion. Han takkede revisionen for et godt samarbejde i årets løb. Jesper Jørn Pedersen og Ole Hedemann forlod herefter mødet. Ad 2. Godkendelse af referat af møde 19. marts Landsformanden meddelte, at der har været en enkelt rettelse vedrørende, at Bent Jacobsen ikke var nævnt som medlem af udvalget, der arbejdede med hovedbestyrelsens virksomhedsplan. Dette er tilføjet referatet inden det blev sendt ud i landet. Referatet blev herefter godkendt. Ad 3. Meddelelser fra landsformanden/formandsskabet Landsformanden orienterede om, at han havde deltaget i følgende møder og arrangementer: Den 20. og 21. marts afholdte Region Nord deres årlige Rebild konference. Formanden fortalte om terror, branden i hovedsædet, ny lovgivning og visioner. Der var som sædvanlig et godt fremmøde, men efter år trænger konferencen nok til en gennemgang og fornyelse. Den 25. marts var der møde i 2015 udvalget. Man fik aftalt rapporteringen af de resultater, der kommer, når man begynder at anvende tal i den skematik, man har aftalt. Den 8. april var der møde i BL s 4 kreds repræsentantskab i Frederikshavn. Den 13. april deltog han i møde om fremtidens samarbejde i Aalborg øst. Den 14. april var der repræsentantskabsmøde i Lejerbo Aalborg, hvor man vedtog en sammenlægning af boligorganisationerne i Aalborg og Jammerbugt. Den 15. april var organisationerne i 4. kreds indkaldt til møde om service og udlejning. Den 16. april deltog han i møde i København først i rejsegilde hos Aksel Borresen i Brøndby Boligselskab, hvor man bygger 22 ældreboliger af typen Energi 0 boliger. Dernæst var han til møde hos Lejerbo for at lave beretning til landsrepræsentantskabsmødet i maj. Dagen blev sluttet af med møde hos vore kapitalforvaltere i SEB.

5 1924 Landsformanden meddelte sluttelig, at han kunne bekræfte den oplysning Gunnar Sørensen kom med til hans reception i Aalborg, nemlig at han har valgt at stoppe i rollen som landsformand ved udløbet af sin nuværende periode. Det vil sige, at der til maj 2016 skal vælges ny landsformand. Han ville også dele den oplysning med landsrepræsentantskabet til mødet i maj måned. Han fandt derfor, at bestyrelsen på maj mødet skal tage en drøftelse af, hvordan man skal tænke generationsskiftet, som jo både handler om landsrepræsentantskabets ledelse og bestyrelsens ledelse. Han skitserede tre veje, han kunne se, man kunne gå. Han opfordring lige nu var, at bestyrelsen tager en snak om det på mødet i maj. Ligeledes vil han opfordrer landsrepræsentantskabet til at kigge på mulige kandidater til hovedbestyrelsen, så vi altid har emner til at træde ind i bestyrelsen. Gunnar Sørensen orienteret om, at han havde deltaget i møder i 2015 udvalget, til møde i Brøndby samt til møde i Frederiksberg kommune om rammeaftale. Forinden var der formøde i BL, hvor det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Henvendt til Jan Hyttel, som sidder i repræsentantskabet og bestyrelsen i 1. kreds, bad han om at få fremført, at han gerne ville deltage i arbejdsgruppen. Han havde ligeledes deltaget i rejsegilde hos Aksel Borresen. Jan Hyttel ville tage Gunnars anmodning med til bestyrelsesmøde, der holdes den 23. april. Ad 4. Meddelelser fra administrationen Palle Adamsen orienterede om, at opgradering af SAP er afsluttet. Det handler om alt software på alle de moduler, der er indkøbt i forbindelse med SAP og som løbende bliver udviklet i Tyskland. Det har krævet en målrettet organisering og involvering fra brugerne. Der er foretaget test og verificering af disse ting, inden det blev sluppet løs. Opgraderingen blev forsinket på grund af branden, men den 12. april blev der trykket på go. Hele forløbet med opgraderingen har givet indikation på, at organisationen er blevet dygtigere til at få testet og verificeret, at det virker. Ros til IT afdelingen og alle, der har håndteret opgaven. Henrik Ricken supplerede, at der har været et enkelt problem i forhold til budgetkontroller, som ikke er blevet opdateret i ca. 2 uger. Dette bliver lige nu undersøgt nærmere. Palle Adamsen henviste til det notat, der er udsendt fra Mette Møllerhøj om en sag, der verserer ved Ligebehandlingsnævnet vedrørende spørgsmålet, om Lejerbo har gjort sig skyldig i forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Sagen startede i efteråret 2013, hvor Institut for Menneskerettigheder klagede over Lejerbos sagsbehandling i en sag vedr. husordensovertrædelser. Efter Institut for Menneskerettigheders opfattelse har man som udlejer ansvar for at sikre, at lejerne har et chikanefrit lejemål, herunder at gribe ind over for chikane fra andre lejere og sikre, at klager er uden enhver form for diskrimination. Man mener, at ansvaret rækker videre end den sædvanlige sagsbehandling, som vi foretager i husordensovertrædelsessager, f.eks. ved at mægle mellem de stridende parter. Hvis ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse i overensstemmelse hermed, vil dette have vidtrækkende konsekvenser for vores sagsbehandling, idet der vil være mange situationer, hvor vi i givet

6 1925 fald skal yde en mere offensiv indsats i retning af beskyttelse af de beboere, som der klages over fra de andre beboerres side. Lejerbo vil endvidere kunne blive i dømt en bod for overtrædelse af lov om etnisk ligebehandling. Ligebehandlingsnævnets sagsbehandlingstid indebærer, at afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet formentlig først foreligger om ca. 9 måneder. Der blev udtryk dyb underen over, at Ligebehandlingsnævnet behandler sådanne sager, det burde klares ude i afdelingen eller i Beboerklagenævnet. Der var stor ros til Mette Møllerhøj for det flotte svar til nævnet. Palle Adansen orienterede om møde hos Carsten Hansen, ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, hvor ministeren har indkaldt direktører fra en række boligselskaber til møde om radikalisering i afdelingsbestyrelserne. Samlet fra direktørkredsen var meldingen, at man ikke oplever problemer med radikalisering, men at det håndteres af beboerdemokratiet. Ministeren har sendt brev ud til kommunerne og tilbyder en task force, der kan rykke ud, hvis der kommer akut opståede problemer i en afdeling. Jan Hyttel gav udtryk for, at det var en helt forkert kreds at indbyde til et sådant møde. Han fandt, at det er på kant med grundloven, at ministeren vil begynde at lovgive sig ud af problemerne. Forholdet blev drøftet. Gunnar Sørensen oplyste, at Altinget har bedt ham komme med indlæg den 28. april om utryghed i boligområder, hvor vinklen ikke vil være i forhold til det kriminelle, men om de mange steder vi har boligsociale medarbejder og det arbejde de gør, og også om utryghed omkring de psykiske syge. Bjarne S. Hansen oplyste, at Bestyrelsesakademi har udvidet gruppen med AAB og Civica. P.t. har 30 været igennem uddannelsen. Der er enighed om, at der holdes pause i 2015 og lægges op til, at der i år bliver lavet et arrangement på højt niveau for bestyrelsesmedlemmer. Derefter vurderes, om der skal køres en ny omgang i Ad 5. Rapportering fra 2015 udvalget Landsformanden meddelte, at der er udsendt en lille kort opsamling fra sidste møde i 2015 udvalget, hvor konsulenterne fra EY præsenterede deres model for at afdække ressourceanvendelsen rundt i hele organisationen. Den model og fremgangsmåde blev bakket op i udvalget og det arbejde er nu i fuld gang og løber frem til juni, hvor 2015 udvalget får forelagt resultaterne. Til efteråret skal der så arbejdes med ydelsesbeskrivelsen. Der bruges kr til EY til afdækning af ressourcer til ydelser. Landsformanden konkluderede, at orienteringen blev taget til efterretning. Ad 6. Ledelsesrapportering Landsformanden henledte opmærksomheden på den netop omdelte rapportering marts Han gav ordet til Henrik Ricken.

7 1926 Henrik Ricken meddelte indledningsvis, at praksis fremover bliver, at rapportering udsendes til bestyrelsen forud for mødet. Han ville derfor gerne bruge lidt ekstra tid på at gennemgå materialet, både formen og indholdet og i hvilken retning tallene peger. Der er udsendt rapportering til formandsskabet, hvor der er tilkendegivet, at vi er på sporet. Den løbende rapportering til hovedbestyrelsen er bygget op med to hovedpunkter administrationen og koncernen. I forhold til administrationens omkostninger er fokusområderne lønomkostninger, vikarforbrug, IT omkostninger, indtægter fra tillægsydelser og indtægter fra nybyggeri og renoveringer. I forhold til koncernen er fokusområderne ledige boliger, akkumulerede underskud, risikostyring i byggerier, kapitalforvaltning afkast, It status samt kapitalforvaltning/negativ mellemregninger. Henrik Ricken gennemgik nærmere de enkelte fokusområder, som bestyrelen kommenterede på og kom med supplerende input til. Landsformanden konkluderede, at der fortsat arbejdes videre med udvikling af den løbende rapportting og at Henrik Ricken indarbejder de input, der kom fra bestyrelsen. Henrik Ricken henviste herefter til den omdelte opgørelse pr. 31/ om fællesforvaltning, som er indberettet til Landsbyggefonden. Opgørelsen viser en overskydende likviditet, men viser samtidig, at der ikke skal være mange sager som Køge Bugt sagen. Det er vigtigt, når vi taler solidaritet, at der er grænser for, hvad vi kan indestå for. Det bør være et fokusområde, vi skal forholde os til både i 2015 udvalget og i bestyrelsen. Den omdelte kvartalsrapportering 1. kvartal 2015 fra SEB. Signalerne er, at de positionerer sig i forhold til svagt stigende renter og derfor ikke tager så stor risiko på sig. Ad 7. Landsrepræsentantskabsmøde gennemgang af hovedpunkter fra udvalgene Landsformanden meddelte, at der ikke er sendt materiale ud, materialet er os selv. Vi skal prøve om vi kan få gjort de hovedbudskaber klare, der skal viderebringes til landsrepræsentantskabet. Det er tanken, at der skal tre gode budskaber fra hvert udvalg. Han foreslog, at formændene fra hvert udvalg prøver at sætte ord på det eller de budskaber, som er de vigtige, og så er det aftalt med Tine Staun Petersen, at hun er ekstra opmærksom og holder os fast på, om vores budskaber er klare nok. a. Demokratiudvalget v/gunnar Sørensen b. IT udvalget v/bent Jacobsen c. Kursusudvalget v/bjarne S. Hansen d. Elevudvalget v/børge Olsen Der blev aftalt 3 hovedbudskaber fra hvert udvalg.

8 1927 Tine Staun Petersen udarbejder forslag til slides til hver udvalgsformand, der viser hvert hovedbudskab. Disse sendes ud til de pågældende til gennemsyn. Der afsættes 3-5 minutter til hver på mødet. Det blev aftalt, at beretningen først stilles til debat, når alle har aflagt deres beretning, herunder også Palle Adamsen og Ulrik Steen Jensen. Ad 8. Beboerdemokraters adgang til enkelte bilag Landsformanden oplyste, at punktet er sat på dagsordenen, fordi IT udvalget har haft en mere principiel diskussion om bestyrelsernes adgang til bilag. Det handler dermed også om SAP og budgetkontrol, som jo kan være et varmt emne på et landsrepræsentantskabsmøde. Han bad Bent Jacobsen sætte lidt mere lys på diskussionen. Bent Jacobsen nævnte indledningsvis, at der kun er ganske få, der har opponeret på, at man i SAMBO ikke kan gå ind som beboerdemokrat og se bilag. Han orienterede om, at emnet har været behandlet på 4 møder i IT udvalget. Der er lavet en Cost Benefit analyse af brug af drill down funktionaliteter, som blev omdelt til bestyrelsen. Den viser, at der er meget høje omkostninger forbundet med, at så få beboerdemokrater skal kunne gå ind og se bilag. De omkostninger vil enten skulle betales af de organisationer, som bruger funktionaliteten eller fordels til alle boligorganisationer. Hans opfordring var, at det ikke er det, der skal bruges penge på. Såfremt beboerdemokraterne har brug for at kende bilag, må de henvende sig til administrationen eller til varmemesteren. Han ville orientere om emnet under sin beretning om IT udvalget på landsrepræsentantskabsmødet. Jan Hyttel henviste til et udmærket juridisk notat Mette Møllerhøj har lavet, med en række juridiske betænkeligheder til at kunne se bilag ude i afdelingerne. Bjarne S. Hansen nævnte, at hele problematikken er, at det er ret så vanskeligt at se bilag. Han havde forstået, at varmemestrene fremover skal kunne se bilag, og såfremt det bliver sådan, var han tilfreds. Henrik Ricken bekræftede, at der skal sættes ind for at understøtte, at der kommer et bedre værktøj til budgetkontrol til både ejendomsfunktionærer og kontorerne. Ad 9. Redaktion af nyhedsbrevet Beboerdemokraten Tine Staun Petersen orienterede om noterede emner fra mødet i dag og noterede øvrige emner. Næste nummer udkommer efter landsrepræsentantskabsmødet. Ad 10. Eventuelt Bent Jacobsen orienterede, at han som beboerdemokrat flere gange har oplevet at få hærværk på sin bil. Sagerne er meldt til politiet, idet de betragtes som målrettet personligt mod ham. Han opfattede, at vi som bestyrelsesmedlemmer ikke er dækket ind forsikringsmæssigt her. Bjarne S. Hansen nævnte, at han havde oplevet det samme.

9 1928 Gunnar Sørensen oplyste, at de har haft samme problemstilling på Frederiksberg, hvor forsikringsforholdet blev undersøgt, og det forholder sig sådan, at det har skattemæssige problemer, hvis Lejerbo går ind i det. Der ligger et notat herom i Forvaltning Storkøbenhavn. Erik Fallesen orienterede om møde hos VAB, hvor man bl.a. havde en drøftelse omkring flygtninge og hvad man gør. På mødet blev man enige om, at det må være kommunerne, der sørger for, at der er en mentor, der hjælper, når flygtningen sættes ind i en bolig. Det er ikke den enkelte afdelings opgave. Det er kommunen, der er blevet pålagt at genhuse. Landsformanden takkede herefter for et godt møde. Mødet hævet.

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT 2001 Deltagere: Til stede var bestyrelsesmedlemmer Kenneth Høfler, Lars Bak, Gunnar Sørensen, Erik Gemmer, Jan Hyttel, Poul Erik Traulsen, Erik Fallesen, Helle Worm, Bjarne S. Hansen, Finn Holten, Bent

Læs mere

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT 1966 Deltagere: Til stede var bestyrelsesmedlemmer Kenneth Høfler, Lars Bak, Gunnar Sørensen, Jan Hyttel, Erik Gemmer, Aksel Borresen, Erik Fallesen, Helle Worm, Bjarne S. Hansen, Finn Holten, Bent Jacobsen,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT 1973 Deltagere: Til stede var bestyrelsesmedlemmer Kenneth Høfler, Lars Bak, Gunnar Sørensen, Jan Hyttel, Erik Gemmer, Aksel Borresen, Erik Fallesen, Helle Worm, Bjarne S. Hansen, Finn Holten, Bent Jacobsen,

Læs mere

Landsformanden bød velkommen til mødet og takkede for opmærksomheden og deltagelsen ved hans 70 års fødselsdag.

Landsformanden bød velkommen til mødet og takkede for opmærksomheden og deltagelsen ved hans 70 års fødselsdag. 1911 Hovedbestyrelsesmøde den 19. marts 2015 kl. 10.15 hos Lejerbo Til stede var bestyrelsesmedlemmer Kenneth Høfler, Lars Bak, Gunnar Sørensen, Jan Hyttel, Erik Gemmer, Bjarne S. Hansen, Aksel Borresen,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2015 Året i tal Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT 2080 Deltagere: Til stede var bestyrelsesmedlemmer Bent Jacobsen, Gunnar Sørensen, Anne Sakariassen, Erik Gemmer, Jan Hyttel, Poul Erik Traulsen, Erik Fallesen, Helle Worm, Bjarne S. Hansen, Finn Holten,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 6. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl. 17.00 i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne: Johnny

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT 2032 Deltagere: Til stede var bestyrelsesmedlemmer Bent Jacobsen, Lars Bak, Gunnar Sørensen, Erik Gemmer, Jan Hyttel, Poul Erik Traulsen, Erik Fallesen, Helle Worm, Bjarne S. Hansen, Finn Holten, Børge

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-04-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 side nr. 194 Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Vicky E. Jensen Steffen

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Landsformanden bød velkommen til mødet og ønskede alle godt nytår med ønske og håb om et rigtig godt samarbejde her i 2015.

Landsformanden bød velkommen til mødet og ønskede alle godt nytår med ønske og håb om et rigtig godt samarbejde her i 2015. 1902 Hovedbestyrelsesmøde den 28. januar 2015 kl. 10.15 hos Lejerbo Til stede var bestyrelsesmedlemmer Kenneth Høfler, Lars Bak, Gunnar Sørensen, Jan Hyttel, Erik Gemmer, Bjarne S. Hansen, Aksel Borresen,

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune Rebild kommune Fællessekretariatet Hobrovej 88 9530 Støvring WDGÅET 1 4 Ml 2013.Rebild Kommune Lejerbo, Skørping - opfølgning på økonomisk situation og handleplan Vedlagt er brev af 25. marts, hvor Lejerbo

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 26. januar 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT

HOVEDBESTYRELSEN REFERAT 2071 Deltagere: Til stede var bestyrelsesmedlemmer Bent Jacobsen, Gunnar Sørensen, Anne Sakariassen, Erik Gemmer, Jan Hyttel, Poul Erik Traulsen, Erik Fallesen, Bjarne S. Hansen, Finn Holten, Inge Køster,

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede:

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede: Referat Mødedato: 22. juni 2011 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle S. Madsen Käthe Pedersen Michael Bendixen Ole Sales,

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. Side 101/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. august 2010 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet 31. august 2010 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 13/09/10 Referat af bestyrelsesmødet 31. august 2010 kl. 19.30 Til stede: Ejvind, Jacob, John, Karen, Anders, Kenneth (som afløser for Preben) og Jan samt 5 gæster.

Læs mere