VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation for brugerejede danske fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg og bredbåndsanlæg samt grundejerforeninger, der driver antenneanlæg. Stk. 2. FDA varetager samme interesser som nævnt i stk. 1 for brugergrupper i anlæg, der ikke ejes af brugerne selv, samt for beboerforeninger og boligselskaber. Stk. 3. FDAs formål er at tale sine medlemmers sag over for myndigheder, rettighedshavere og leverandører samt bistå medlemmerne med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes drift og udbygning, herunder juridisk og teknisk rådgivning. Stk. 4. FDA kan indgå generelle aftaler med rettighedshavere og leverandører om leveringsbetingelser og vilkår. Stk. 5. FDA kan indgå andre aftaler, som medlemmerne efterfølgende kan benytte eller tilslutte sig. Stk. 6. FDAs medlemmer kan give FDA fuldmagt til i konkrete sager at forhandle, indgå aftaler eller føre retssager på det eller de pågældende medlemmers vegne. Stk. 7. FDA skal behandle henvendelser fra antenneforeninger fortroligt i forhold til myndigheder, leverandører og andre eksterne aktører. Stk. 8. FDA kan tilbyde sine medlemmer andre serviceydelser, der finansieres ved brugerbetaling. Stk. 9. FDA er partipolitisk neutral. 3. Medlemmer Som medlemmer kan optages brugerejede fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg, bredbåndsanlæg og grundejerforeninger. Stk. 2. Som medlemmer kan endvidere optages sammenslutninger af forbrugere i net, der ikke ejes af brugerne selv samt beboerforeninger, boligselskaber, internetsammenslutninger, brugergrupper og andre sammenslutninger, der driver tilsvarende eller lignende virksomhed. Stk. 3. Som medlemmer kan optages juridiske enheder indenfor det Danske Rigsfællesskab. Stk. 3. Et medlem af FDA benævnes et antenneanlæg. Stk. 4. Et antenneanlæg skal respektere beslutninger, der træffes af FDAs landsmøde eller hovedbestyrelse. Stk. 5. Et antenneanlæg skal give FDA oplysning om antal tilsluttede husstande i antenneanlæggets område, mulige tilslutninger udover dette, hvilke tekniske faciliteter og teknikker, man bruger, hvem der vedligeholder og signalforsyner anlægget, navn og kontaktdata for bestyrelsesmedlemmer og evt. kontor. Stk. 6. Antenneanlæg, der ikke er medlem af FDA, kan opnå medlemskab på prøve i indtil 4 måneder på vilkår, der fastsættes af hovedbestyrelsen. Prøvemedlemmer har ikke stemmeret, men taleret. Stk. 7. Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Ved udmeldelse forfalder skyldige poster til umiddelbar betaling. Udmeldelse berettiger ikke til udbetaling af nogen an- Side 1 af 9 sider

2 del af FDAs formue. Efter udmeldelse fortaber anlægget enhver ret til at bruge materialer m.v., som anlægget har fået som en del af medlemskabet, det gælder eksempelvis men ikke begrænset til trykfilm, apps, brochurer mv. 4. Landsmøde FDAs højeste myndighed er landsmødet. Stk. 2. Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Den geografiske placering af landsmødet fastsættes af hovedbestyrelsen. Landsmødet indkaldes ved skriftligt varsel til hvert antenneanlæg senest 8 uger før. Stk. 3. Forslag, som et antenneanlæg ønsker behandlet på landsmødet, skal være FDAs sekretariat i hænde senest 6 uger før. Stk. 4. Dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab, budget samt eventuelle forslag udsendes til antenneanlæggene og anmeldte delegerede senest 4 uger før landsmødets afholdelse. Stk. 5. Hvert antenneanlæg kan deltage i landsmødet med et antal stemmeberettigede delegerede således: Indtil 500 tilslutninger: 1 delegeret. Mellem 501 og tilslutninger: Mellem og tilslutninger: Mellem og tilslutninger: Mellem og tilslutninger: Yderligere 1 delegeret, 2 i alt. Yderligere 1 delegeret, 3 i alt. Yderligere 1 delegeret, 4 i alt. Yderligere 1 delegeret, 5 i alt. Mellem og tilslutninger: Yderligere 1 delegeret, 6 i alt. Over tilslutninger: Yderligere 1 delegeret, 7 i alt. Intet antenneanlæg kan have flere end 7 delegerede eller stemmer. Hver delegeret har 1 stemme. Hver delegeret kan medbringe 2 skriftlige fuldmagter fra det anlæg den delegerede er medlem af. Antallet af delegerede opgøres på baggrund af kontingentbetalingen til FDA i det pågældende år. Anmeldelse af delegerede skal ske skriftligt til FDAs sekretariat senest 5 uger før landsmødet. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer i antenneanlæggene, der ikke er tilmeldt som delegeret, kan tilmeldes som observatør uden stemmeret, men med taleret. Stk. 7. Dagsorden til ordinært landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent(er), sekretær(er) samt stemmeudvalg. 2. Beretning fra hovedbestyrelsen om tiden siden seneste landsmøde. 3. Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår. 4. Behandling af forslag. 5. Kontingent for det kommende år. a. Orientering om hovedbestyrelsens budget for det kommende år samt status vedr. indeværende års budget. b. Beslutning om kontingent, takster, bidrag til juridisk fond og gebyrer. 6. Valg. Side 2 af 9 sider

3 a) Landsformand for 2 år i ulige år. b) Næstformand for 2 år i lige år. c) 1 hovedbestyrelsesmedlem for 2 år i ulige år. d) 1 suppleant til hovedbestyrelsen for 1 år. e) 1 revisor for 2 år. f) 1 revisorsuppleant for 1 år. g) 1 registreret eller statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne for 1 år. 7. Eventuelt. Stk. 8. Hovedbestyrelsen sikrer behørig kontrol med anmeldelse af delegerede og orienterer inden landsmødets begyndelse dirigenten herom. Stk. 9. En kandidat kan vælges, såfremt denne er indstillet af et antenneanlæg, en regionsbestyrelse eller af hovedbestyrelsen senest 6 uger forud for landsmødet. Hovedbestyrelsen er pligtig til at opstille kandidater til alle ledige pladser og kan ved forfald opstille kandidater på selve landsmødet. Stk. 10. Ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 2 valgkredse kræver det. Ekstraordinært landsmøde skal varsles senest 4 uger efter at kravet er fremsat. Landsmødet skal herefter afvikles inden 8 uger og dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne 1, 2, 4 og 7 fra dagsordenen for ordinært landsmøde. Stk. 11. Alle afgørelser på landsmødet sker ved almindelig stemmeflertal, jf. dog 19 og 21. Stk. 12. Alle udsendelser og meddelelser i 4 kan ske med almindelige post eller . Et medlem kan forlange at få indkaldelse og andre meddelelser tilsendt med almindelig post ved at meddele dette til sekretariatet. 5. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen, kaldet HB, består af syv hovedbestyrelsesmedlemmer, og er FDAs højeste myndighed mellem landsmøderne. Stk. 2. Fire hovedbestyrelsesmedlemmer vælges fra regionerne, jf. 12, stk. 1, efter følgende fordelingsnøgle: Region I Valgkreds A et HB-medlem Region II Valgkreds B et HB-medlem Region III Valgkreds C et HB-medlem Region IV Valgkreds D et HB-medlem Stk. 3. Alle der ønsker at opstille til hovedbestyrelsen, jf. stk. 2, meddeler sekretariatet deres kandidatur med tilhørende præsentation senest 6 uger før landsmødet. Valghandlingen afsluttes 2 uger før landsmødet. Stk. 4. Kandidater, der opstiller eller opstilles til Hovedbestyrelsen, skal på valgtidspunktet være aktive som bestyrelsesmedlem eller ansat hos et FDA medlem, der fortsat er medlem af FDA pr det følgende år. Kandidater ved regionsvalg, jf. stk. 2, kan kun opstille i den valgkreds som antenneanlægget er tilknyttet på valgtidspunktet. Side 3 af 9 sider

4 Stk. 5. Hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 2, vælges for 2-årige perioder. I valgkreds A+C afholdes valg i lige år og i valgkreds B+D afholdes valg i ulige år. Stk. 6. Alle antenneanlæg kan afgive stemme i samtlige 4 valgkredse. Antenneanlæggets stemme indgår med en vægt svarende til det antal delegerede, antenneanlægget ville være berettiget til på det førstkommende landsmøde, jf. 4, stk. 5. Stk. 7. Såfremt en valgkreds har mere end 1 kandidat, bliver den med næst flest stemmer suppleant for valgkredsens hovedbestyrelsesmedlem. Suppleanten tiltræder kun ved varigt forfald. Hvis der ikke er valgt en suppleant indsupplerer Hovedbestyrelsen frem til førstkommende landsmøde en suppleant efter indstilling fra anlæggene i den pågældende valgkreds. Stk. 8. Tre hovedbestyrelsesmedlemmer, herunder landsformand og næstformand vælges for 2-årige perioder af landsmødet, jf. 4, stk. 7, nr. 6, litra a) til c). Landsmødet vælger tillige én suppleant for de landsmødevalgte for en 1 årig periode, jf. 4, stk. 7, nr. 6, litra d). Suppleanten tiltræder kun ved varigt forfald. Stk. 9. Nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer tiltræder ved afslutningen af det første landsmøde efter valget. Stk. 10. Hovedstyrelsen holder konstituerende møde umiddelbart efter landsmødet. På det konstituerende møde vælger hovedbestyrelsen fra sin midte det tredje medlem til forretningsudvalget, jf. 6, stk. 1. Den valgte bliver automatisk 2. næstformand. Stk. 11. Hovedbestyrelsen påser, at landsmødets beslutninger gennemføres og kan i øvrigt træffe de beslutninger, den finder nødvendige og hensigtsmæssige for at fremme FDAs formål. Stk. 12. Hovedbestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om sin funktion. Stk. 13. Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til gennemførelse af konkrete sager og i øvrigt til sager, der skønnes af principiel interesse for FDAs medlemmer. Stk. 14. Hvor intet andet følger, træffer hovedbestyrelsen afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Stk. 15. Hovedbestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være ansat som daglig leder af Sekretariatet. 6. Forretningsudvalget Forretningsudvalget, kaldet FU, består af landsformanden, der er formand for forretningsudvalget, næstformanden samt 2. næstformand, jf. 5, stk. 10. Stk. 2. Forretningsudvalget varetager mellem HBs møder den overordnede styring af FDAs økonomi og forbereder hovedbestyrelsens møder og øvrige aktiviteter. Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvaret for FDAs løn- og personaleforhold, idet dog alle vederlag til medlemmer af HB og af FU og til sekretariatschefen skal godkendes af HB. 7. Landsformanden og næstformændene Landsformanden har den umiddelbare daglige ledelse af FDA, repræsenterer FDA og udtaler sig på FDAs vegne. Side 4 af 9 sider

5 Stk. 2. Ved landsformandens varige forfald indtræder næstformanden i dennes funktion indtil førstkommende landsmøde, hvor ny landsformand vælges for den resterende valgperiode med mindre perioden udløber ved dette landsmøde. 2. næstformand bliver herefter næstformand. Hovedbestyrelsen konstituerer i denne situation i sin midte en ny 2. næstformand, der fungerer så længe næstformanden fungerer som landsformand. Tilsvarende gælder ved næstformandens og 2. næstformands varige forfald. 8. FDA forum For at sikre en bred geografisk og faglig repræsentation i ledelsen af FDA mellem landsmøderne kan hovedbestyrelsen indkalde til møder i FDA forum. Stk. 2. FDA forum sammensættes efter følgende retningslinjer: a. Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter. b. Indtil 5 deltagere udpeget af hver regionsbestyrelse. c. Indtil 3 deltagere udpeget af hver ERFA-gruppe. d. Medlemmer af FDAs udvalg. e. Andre deltagere, herunder personer med særlige faglige kompetencer og/eller repræsenterer særlige grupper af FDAs medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen. Stk. 3. FDA forum er rådgivende for hovedbestyrelsen. Stk. 4. FDA forums møder tilrettelægges af hovedbestyrelsen. 9. Juridisk fond FDAs juridiske fond kan understøtte antenneanlæggene ved rets- og myndighedssager og andre tvister. Støtte gives fortrinsvis til sager af principiel karakter. Stk. 2. FDAs juridiske fond ledes af hovedbestyrelsen og mellem dennes møder af forretningsudvalget. Stk. 3. FDAs juridiske fond tilføres midler fra et særligt kontingent, fra FDAs drift og fra evt. donationer. Fondens midler skal holdes adskilt fra FDAs øvrige midler. 10. Udvalg Landsmødet og hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg. Samtidig med nedsættelsen fastsættes udvalgenes kommissorium og sammensætning. Stk. 2. Det organ, der har nedsat et udvalg, kan også opløse det. 11. Sekretariat Sekretariatet varetager den daglige drift af FDAs aktiviteter, den direkte rådgivning af FDAs medlemmer og stiller andre serviceydelser til rådighed for medlemmerne. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ansætte en daglig leder af Sekretariatet. I denne funktion kan ikke ansættes personer, der samtidig er medlem af Hovedbestyrelsen, jf. 5, stk. 15. Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for sekretariatets virksomhed. 12. Regioner Antenneanlæg i FDA indgår i geografiske regioner således at: Side 5 af 9 sider

6 1. Region I udgøres af kommunerne; Brønderslev, Favrskov, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Odder, Randers, Rebild, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerlands, Viborg, Aalborg & Aarhus. 2. Region II udgøres af kommunerne; Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle & Aabenraa. 3. Region III udgøres af kommunerne; Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg & Ærø. 4. Region IV udgøres af kommunerne øst for Storebælt, Bornholms Regionskommune & anlæg fra Færøerne og Grønland. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan regulere og fastsætte den præcise afgrænsning af en regions område, der normalt baseres på en kommune. Hovedbestyrelsen kan foretage ændringer i regionernes inddeling efter høring af de berørte antenneanlæg og regionsbestyrelser. Stk. 3. Alle antenneanlæg i en regions geografiske område indgår i regionen. Stk. 4. Regionens opgaver er inden for regionen eller sammen med andre regioner at gennemføre lokale aktiviteter for regionens antenneanlæg. Stk. 5. Regionens bestyrelse rådgiver og vejleder regionens antenneanlæg, der kan henvende sig til regionens formand herom. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter til antenneanlæg i området og arbejde for at organisere disse i FDA. Stk. 6. Hvert år afholder regionen generalforsamling, hvor alle antenneanlæg, der er medlem af FDA og er henført til regionen, kan deltage med alle deres bestyrelsesmedlemmer. Hvert antenneanlæg har stemmeret på generalforsamlingen med samme antal stemmer og efter samme regler, som gælder for landsmødet. Stk. 7. Regionsgeneralforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel til afholdelse hvert år inden 20. september. Forslag, der ønskes behandlet på en regionsgeneralforsamling, skal være FDAs sekretariat eller regionsformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag udsendes senest 1 uge før regionsgeneralforsamlingen. Stk. 8. Dagsorden for den årlige regionsgeneralforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra regionsbestyrelsen. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af regionsbestyrelse og suppleant(er). 5. Regionens evt. indstilling af kandidat(er), til FDAs HB (jævnfør 4 stk. 7 ad) 6a, 6b, 6c, 6d). 6. Eventuelt. Stk. 9. Regionsbestyrelsen består af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer, der udarbejder et forslag til en aktivitetsplan med tilhørende budget, der godkendes af HB. Regionsbestyrelsesmedlemmer vælges for 2- årige perioder med 2 til 4 i lige år og 1 til 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter en regionsgeneralforsamling med formand, næstformand og sekretær. Suppleant(er) vælges for 1-årige perioder. Hvor en regionsbestyrelse måtte bestå af et lige antal medlemmer, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Stk. 10. Regioner bakkes op og støttes økonomisk af FDA efter HBs nærmere godkendelse. Stk. 11. Regionernes bestyrelser modtager sekretariatsbistand fra FDA til udsendelse af informationer, indkaldelser og andre meddelelser fra regionens bestyrelse til medlemsanlæg og deres bestyrelsesmedlemmer i regionens område. Side 6 af 9 sider

7 Stk. 12. Medlemmer af regionsbestyrelsen og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktivt bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer. Stk. 13. En regionsbestyrelse tilknyttes et hovedbestyrelsesmedlem, der fungerer som kontakt- og bindeled mellem hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsen for at koordinere og støtte op om aktiviteterne i regionen. 13. ERFA-grupper Der kan oprettes landsdækkende ERFA-grupper til varetagelse af særlige interesser på tværs af regionerne. Hovedbestyrelsen skal godkende oprettelse af en ERFA-gruppe, der kan være for en bestemt distributør, leverandør eller et fagligt område. Godkendelse sker normalt efter indstilling fra interesserede anlæg. Stk. 2. Antenneanlæggene tilknyttes automatisk elektronisk orientering fra alle ERFA-grupper. Er der ERFA-grupper man ikke ønsker information fra, skal disse aktivt fravælges. Stk. 3. ERFA-gruppernes opgaver er at informere, holde kontakt og drøfte emner af fælles interesse for tilsluttede antenneanlæg. Stk. 4. ERFA-gruppens bestyrelse rådgiver og vejleder gruppens antenneanlæg inden for gruppens emneområde, og kan endvidere henvende sig til hovedbestyrelsen med forslag. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter til antenneanlæg på området og arbejde for at organisere disse i FDA. Stk. 5. Hvert år afholdes årsmøde i ERFA-gruppen i forbindelse med landsmødet, hvor alle antenneanlæg, der er medlem af FDA kan deltage. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt til hvert antenneanlæg med mindst 4 ugers varsel. Stk. 7. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra ERFA-gruppens bestyrelse. 3. Bestyrelsens oplæg, samt dialog omkring det kommende års fokus og indsatsområder. 4. Valg af bestyrelse for ERFA-gruppen og suppleant(er). 5. Eventuelt. Stk. 8. ERFA-gruppens bestyrelse består af 3 5 medlemmer efter årsmødets bestemmelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder med 2 i lige år og 1 til 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter en ERFA-gruppes årsmøde med formand, næstformand og sekretær. Der kan vælges 1 eller 2 suppleant(er) for 1-årige perioder. Bestemmelserne i 12. Stk. 12 gælder tilsvarende. Stk. 9. ERFA-gruppens aktivitet finansieres af FDA med beløb godkendt af hovedbestyrelsen efter indstilling (forventet aktivitetsplan med tilhørende budget) fra ERFA-gruppens bestyrelse. Stk. 10. ERFA-gruppens bestyrelse modtager bistand fra FDAs sekretariat til udsendelse af informationer, indkaldelser og andre meddelelser fra ERFA-gruppens bestyrelse. Side 7 af 9 sider

8 Stk. 11. Medlemmer af ERFA-gruppers bestyrelser og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktive som bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer. Stk. 12. Hovedbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en ERFA-gruppe. Stk. 13. En ERFA-gruppe tilknyttes et hovedbestyrelsesmedlem, der fungerer som kontakt- og bindeled mellem hovedbestyrelsen og ERFA-gruppen for at koordinere og støtte op om aktiviteterne i ERFAgruppen. 14. Økonomi Det økonomiske grundlag for FDAs drift tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af et indmeldelsesgebyr og et årligt kontingent, der fastsættes af landsmødet. Stk. 2. Det på landsmødet fastsatte kontingent forfalder til betaling den 1. februar i det regnskabsår, det vedrører. Forfaldne kontingenter, der ikke betales rettidigt pålægges et gebyr, der fastsættes af landsmødet. Stk. 3. Foreningens økonomiske grundlag kan styrkes gennem drift af forlagsvirksomhed, regnskabsservice og anden virksomhed, der har relation til drift af antenneanlæg. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af nye medlemmer fastsætte særlige vilkår, herunder vedrørende kontingent. Sådanne vilkår skal dog godkendes af førstkommende landsmøde. 15. Hæftelse FDA hæfter kun for sine forpligtelser med den FDA til enhver tid tilhørende formue. Stk. 2. Der påhviler ikke FDAs hovedbestyrelse, direktion eller medlemmer nogen personlig eller kollektiv hæftelse. 16. Tegning FDA tegnes af landsformanden og et andet hovedbestyrelsesmedlem i forening eller af tre hovedbestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 17. Honorarer Der kan tillægges hovedbestyrelsens medlemmer honorar, idet dog alle sådanne honorarer skal godkendes af hovedbestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i landsmødets godkendelse af dette. Stk. 2. Andre valgte personer kan hovedbestyrelsen tillægge honorar. Det samlede beløb skal fremgå af årsregnskabet. Stk. 3. Alle valgte eller af Hovedbestyrelsen udpegede har krav på dækning af deres direkte omkostninger ved udførelse af deres hverv for FDA. 18. Regler for tillidsfolk Tillidsfolk, som er valgt efter bestemmelser i disse vedtægter fortaber deres mandat i det tilfælde at det antenneanlæg, de er tilknyttet, forlader FDA. Mandatet bortfalder med virkning fra medlemskabets ophør og uanset grunden til ophøret. Hovedbestyrelsen kan meddele dispensation fra denne regel. Side 8 af 9 sider

9 Stk. 2. Tillidsfolk i FDA kan varetage tillidsposter inden for samme branche, såfremt hovedbestyrelsen ikke har indvendinger herimod. 19. Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet forelægges landsmødet til endelig godkendelse. Stk. 3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 4. Revisor jf. stk. 3 skal foretage uanmeldt kasseeftersyn 1 til 2 gange årligt. I forlængelse heraf skal revisor tilstile en erklæring herom til Hovedbestyrelse og de kritiske revisorer jf. Stk. 5. Stk. 5. Regnskabet gennemgås af to landsmødevalgte revisorer. 20. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages på landsmødet såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 21. Eksklusion Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af et landsmøde, kan af hovedbestyrelsen indstilles til eksklusion. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende landsmøde. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, dog foretage eksklusion med omgående virkning, idet det førstkommende landsmøde skal godkende eksklusionen. Det ekskluderede medlem har taleret på dette møde. Stk. 3. Ved eksklusion forfalder alle eventuelle skyldige poster til FDA til umiddelbar betaling. Stk. 4. Eksklusion fra FDA berettiger ikke til tilbagebetaling af nogen del af FDAs formue. 22. Ophævelse FDAs virksomhed ophører, når ophævelse vedtages med 2/3 stemmeflertal på 2 på hinanden følgende landsmøder med højst 10 ugers mellemrum, hvoraf det sidste landsmøde først kan indkaldes, når det første har været afholdt. Stk. 2. På landsmødet, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til at forestå afviklingen. Eventuelt overskud efter at foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem medlemmerne på ophævelsestidspunktet i forhold til seneste kontingentindbetalinger. Således vedtaget på FDAs ordinære landsmøde den 6. november 2016 i Kolding. De oprindelige vedtægter er vedtaget på landsmødet den 25. oktober I vedtægterne er der vedtaget ændringer på landsmødet i Nyborg den 28. april 1990, på landsmødet i Kalundborg den 23. april 1994, på landsmødet i Ålborg den 23. april 1995, på landsmødet i Brædstrup den 28. april 1996, på landsmødet i Ringsted den 26. april 1998, på landsmødet i Brædstrup den 25. april 1999, på landsmødet i Brædstrup den 19. november 2000, på landsmødet i Brædstrup den 18. november 2001, på landsmødet i Brædstrup den 17. november 2002, på landsmødet i Brædstrup den 23. november 2003, på landsmøde i Brædstrup den 20. november 2005, på landsmødet i Billund den 8. november 2009, på landsmødet i Billund den 7. november 2010, på landsmødet den 6. november 2011 i Billund, på landsmødet den 4. november 2012 i Billund, på landsmødet den 3. november 2013 i Billund, på landsmødet den 2. november 2014 i Aarhus og på landsmødet den 6. november 2016 i Kolding. Side 9 af 9 sider

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 7.11.2010 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 2. DFU s organer 3. Delegeretmøde 4. Bestyrelsen 5. Udvalg 6. Forholdet til andre organisationer 7. Hædersbeviser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Købstædernes Forsikring, Gensidig

Købstædernes Forsikring, Gensidig VEDTÆGTER FOR Købstædernes Forsikring, Gensidig CVR nr. 51 14 88 19 1 INDHOLD 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål... 3 3. Medlemmer hæftelse... 3 4. Rettigheder og forpligtelser i forsikringsforhold...

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er XXXX Kommune 2 Stifter Region Midtjylland 3 Formål Fondens formål er aktivt

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har til formål at fremme, udvikle og styrke scenekunsten i Danmark.

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har til formål at fremme, udvikle og styrke scenekunsten i Danmark. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro. 02: FORMÅL DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere