Tilsendt fabrikinspektøren den: retur den: Tilsendt sundhedskommissionen den: retur den: Forelagt bygningsrådet: den: retur den: Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsendt fabrikinspektøren den: retur den: Tilsendt sundhedskommissionen den: retur den: Forelagt bygningsrådet: den: retur den: Bemærkninger:"

Transkript

1

2 Byggesagen teknsk behandet af den Bemærknnger Foreagt koakafdengen den Foreagt kommunengenøren den Behandet bygnngskommssonen den Behandet kommunabestyresen den Tsendt potmesteren/brandnspektøren den retur den Tsendt fabrknspektøren den retur den Tsendt sundhedskommssonen den retur den Tsendt amtsvejnspektoratet den retur den Tsendt amtsrådet den retur den Tsendt frednngspanudvaget den retur den Tsendt den retur den Foreagt bygnngsrådet den retur den Bemærknnger Rettede tegnnger modtaget den Bemærknnger Foreagt bygnngsrådet den Bemærknnger Rettede tegnnger modtaget Tsendt amtsbygnngsrådet for dspensaton den den retur den Bemærknnger Eventuee øvrge bemærknnger Byggetadese udstedt Byggetadese udeveret Bygnngsgebyr betat den

3

4 MØLDRUP KOMMUNE Teknsk forvatnng 9632 Mødrup Tf. (06) Gro Ibrugtagnngstadese Hr. Børge Pedersen Tngvej 23 Ubjerg 8832 Skas Anføres ved henvendese Byggesagsnummer Byggetadesens dato o2.o.79. Det meddees, at byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnese) Tngvej Ubjerg Husnummer 23 Ejerav/sogn/kvarter Ubjerg by og sogn Matrkenummer 11 ba omfattende Byggearbejdets art og omfang tbygnng t beboesen -f tbygnng t garage ~ 2 stk. carporte kan tages brug. Dato Underskrft 15.o.79. borgmester / kommunengen^r c Nr. 235 A/S DAFOLO-FREDERIKSHAVN Udarbejdet af Kommunernes Landsforenng KLJ (1/77)

5 ' MØLDRUP KOMMUNE Mødrup Teefon (06) Gro Anmedese om syn af aføb Ejers/Ansøgers navn og adresse B r * f * f & N*d Anføres ved henvendeser Byggesagsnummer anednng af ansøgnng af om tadese t udførese af byggearbejder på ejendommen v tr!fsy ese) -TfaS'tr*! Husnummer J 3 ^ftfftrf Ify <*? U«ffe Matrkenumjef f^"t%' meddees herved, at der ønskes foretaget syn af aføbssystemet forbndese med byggearbejdet vedrørende Byggearbejdets art og omfang t -t - Har der været foretaget ændrnger af det oprndege godkendte projekt, ska revderet tegnng fornden fremsendes. Undertegnede autorserede mester erkærer herved at have udført nstaatoner ovennævnte ejendom henhod t gædende bestemmeser. Jeg erkærer samtdg at være autorseret Mødrup kommune. Sted Dato Underskrft og stempe Koakarbejder Thorkd/^!9j5^^^ Purcrmes er,wbf f Skas.m. Oe*697t69 A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN

6 MØLDRUP KOMMUNE 9632 Mødrup Teefon (06) Gro Anmedese om syn af VVS Ejers/ Ansøgers navn og adresse *** ftøtf* *»*WWN* *t*fv*j 1* e*}*** &*** Anføres ved henvendeser ** * *$» f? Byggesagsnummer ^ **.-«**. Byggetadesens dato -. -*.-. «*of.7f anednng af ansøgnng af et,*4.yf om tadese t udførese af byggearbejder på ejendommen V 'SF)SyÉWÉÉW e ' se ' m.fe't^jf'w Husnummer^J V tf «f ' Matrkenum f te meddees herved, at der ønskes foretaget syn af santære nstaatoner forbndese med byggearbejdet vedrørende Byggearbejdets art og omfang %åpffåsf %H MNM14HM * \s,41%ffmå»t Hå, ffhpft* * a.**&* «**j)ø*t*«i Har der været foretaget ændrnger af det oprndege godkendte projekt, ska revderet tegnng fornden fremsendes. Undertegnede autorserede mester erkærer herved at have udført nstaatoner ovennævnte ejendom henhod t gædende bestemmeser. Jeg erkærer samtdg at være autorseret Mødrup kommune. Santære nstaatoner Vandnstaatoner Sted Dato Afsynng foretaget A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN

7 MØLDRUP KOMMUNE "963? Mødrup Teefon (06) Gro Byggetadese Kop t teknsk forvatnng Ejers/Ansøgers navn og adresse Er. Børge Pedersen.rngvej 23 Ubjerg 8832 Skas Anføres ved henvendeser BY " esa9 ~4~8ooo Byggetadesens dato o2.o5.79 anednng af Deres ansøgnng af fe om tadese t udførese af byggearbejder på ejendommen Venavn ( st ejj beteg n e 1 se ) Ubjerg HusnummerO ^ Eerav/sogn/kvarter, u&jerg by og sogn meddees tadese efter byggeoven t at påbegynde Byggearbejdets art og omfang MatrkenumtréT Vjo tbygnng t beboesen + tbygnng t garage - 2 stk. carporte, på betngese af, at arbejdet udføres overensstemmese med gædende ove og bestemmeser, samt de opysnnger der er afgvet ansøgnngen. Tadesen gves endvdere på betngese af TSærge betngeser (se endvdere bags den) Gebyrberegnng jfr. bygnngsregementet kap Antam 2 53 f 9 åkr. 2, kr. Anta m 3 3o7, 2 (orhvorv) åkr. / kr. 151,95 377,65 Ændrng... kr. Mndstegebyr... kr. Koaktsutnng... kr^ at... kr. 529,'.'-o Dato Borgmesterens underskrft Kommunengenørens underskrft A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN

8 Uddrag af bygnngsregementets kapte Byggetadese. Stk. 2, En byggetadese bortfader, hvs arbejdet kke er påbegyndt nden et år fra tadesens dato. Må det antages at et projekt, der omfatter fere bygnnger, kke kan færdggøres nden to år efter dets påbegyndese, kan tadesen begrænses t en de af projektet 1.5. Anmedese af byggearbejder Stk. 1. Fornden et byggearbejde, hvort der er meddet bygge tadese, påbegyndes, ska meddeese herom gves t kommunabestyresen. Meddeesen ska ndehode opysnng om, hvem der forestår arbejdets udførese. Stk. 2. Er et arbejde kke påbegyndt nden en måned efter det anmedte tdspunkt for dets påbegyndese, eer har arbejdet været standset ængere end en måned, ska ny påbegyndese anmedes t kommunabestyresen. Varer standsnngen nere end et år, ska ny byggetadese ndhentes. Stk 3. byggetadesen kan optages bestemmese om, at der ska foretages anmedese t kommunabestyresen på forske ge stader af byggerets udførese Stk 4. Når et byggearbejde er afsuttet, ska det færdgmedes t! kommunabestyresen Samtdg hermed ndsendes en attest fra skorstensfejeren om, at ntet er t hnder for rensnng af skorstene, dsteder og aftræksrør. 16. Tadese t brugtagnng. Stk 1 Et af byggeovens 2 omfattet byggearbejde må kke tages brug uden kommunabestyresens tadese. Stk 2 Kommunabestyresen kan gve tadese t, at bebyggesen kan tages brug, het eer devs, uanset at byggearbejdet endnu kke het er afsuttet. Kommunabestyresen kan forange, at bygherren des skrftgt ndestar for, at byggearbejdet færdggøres nden for en angven frst, og erkærer sg ndforstået med, at kommunabestyresen eers ader de mangende arbejder udføre for hans regnng, des ster sådan skkerhed, at byggearbejdet gvet fad kan færdggøres ved kommunabestyresens foranstatnng for den stede skkerhed. Uddrag af byggeoven. 23. Kommunabestyresens afgøreser, jfr. dog 12, stk. 7, kan påkages t amtsrådet, Københavns og Frederksbergs kommuner t bogmnsteren, hvs afgøresen omfatter spørgsmå om forståese af oven eer af en medfør af denne fastsat bestemmese. Påkage kan endvdere tades, hvs afgøresen efter kagemyndghedens vurderng har amndeg nteresse eer vderegående betydege føger for kageren. Stk. 2. Amtsrådets afgøreser kan påkages t! bogmnsteren, hvs afgøresen omfatter spørgsmå om forståese af oven eer af en medfør af denne fastsat bestemmese. Amtsrådets afgørese af, om de stk. 1, sdste pkt., rtævnte kagebetngeser er opfydt, kan kke ndbrnges for anden admnstratv myndghed. Stk. 3. Kommunabestyresens og amtsrådets afgøreser kan øvrgt kke påkages t anden admnstratv myndghed. 24. Når kke andet er bestemt, er kagefrsten 4 uger fra den dag, afgøresen er meddet den pågædende. Stk. 2 Afgøreser, som kan påkages, ska ndehode opysnng om t hvken myndghed kage kan ske, og om frsten for ndgvese af kage. Stk. 3. Kage over et af kommunabestyresen gvet påæg frtager kke for at efterkomme dette. Dog kan kagemyndgheden bestemme, at en kage ska have en opsættende vrknng. 03^ Funderngen udføres overensstemmese med B.R. kap stk,!. t>c Koak- og WS-arbejde ska udføres af en Mødrup kommune aut. mester, Ingen ednng må tdækkes før afsynng har fundet sted. Aføbssystem ska uduftes over tag. OR Køkken, bad og toetrum ska have frskufttførse og rumaftræk overensstemmese med bygnngsregementet kap. 11,2.2. [D Der ska t! fyrrum, ydervæggen, ndsættes en frskuftvent, såedes at dsteder får tstrækkeg uft t forbrændngen, jfr. B.R. kap, 10.2,1. stk, 3. S Tagkonstrukton ska venteres overensstemmese med bygnngsregementet kap stk. 4. G Der ska fremsendes statske beregnnger over bærende konstruktoner herunder vnduesoverggere med større spændvdde end 150 cm, De på tegnngen med rødt vste ændrnger ska foretages herunder også aføb. Den på ejendommen tngyste partee bypanvedtægt, okapan (dekaraton) ska nøje overhodes. D Garagen må kke udføres med en større ængde end 8,00., ved pacerng nærmere ske end 2,50 m. jvf. bygnngsregementet kap, stk, 4 a, U Garagen må kke udføres med en større højde end 2,40 m. over terræn, ndenfor en afstand af 2,50 m. fra ske, jvf, B.R. kap , stk, 4 b, D Ved tkørse af materaer, som sker over kantsten, ska denne skres mod beskadgese. Såfremt der sker skade på kantsten, og vejbeægnng, v der kke bve udstedt brugtagnngstadese før bygherren for egen regnng har udbedret skaderne på tfredsstende måde. [J Brevkasse opsættes s henhod t B.R, kap, 12,8. S-' Prvate servtutter på grunden ska overhodes. s C2,f Tagvand ska edes t ekssterende koaksystem, B. R. = Bygnngsregement 1977.

9 Ejendomsopysnnger ^ 4. Ingen nedgravet oetank Oversgt over bygnnger Forbehodt kommunen Nr. 224 A/S DAFOLO-FREDERIKSHAVN Udarbejdet af Kommunernes Landsforenng KLJ (6/77)

10 Genere vejednng De opysnnger, som De påfører skemaerne ska anvendes forbndese med Deres ansøgnng om byggetadese. Opysnngerne ska tge anvendes t brug for bygnngs- og bogregstret, hvor regstreres opysnnger om andets faste ejendomme, bygnnger, ejgheder og okaer. Generet om skemaudfydesen og ndsendesen. Skema B1 og B2 vedrører opysnnger om de påtænkte byggearbejder som hehed. Skema B3 vedrører opysnnger om de enkete bygnnger, der er omfattet af Deres ansøgnng om byggetadese. Der udfydes et skema (B3) for hver bygnng. Opysnnger om påtænkte byggearbejder vedrørende amndege garager, carporte, udhuse o.. anføres på skema C. Ovennævnte skemaer ndsendes samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese. På skema B4 anføres opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder bygnngen(erne). Der udfydes et skema for hver opgang (husnr.). Dsse skemaer ndsendes så vdt mugt samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese, men ska ndsendes senest samtdg med deres ansøgnng om brugtagnngstadese (evt. devs brugtagnngstadese). Der henvses øvrgt t vejednngen vedrørende de enkete skemaer. På skemaerne B1 og B3 fndes en rubrk t angvese af, hvorvdt der er tae om en nybygnng eer t-/ombygnng. bemærknngsrubrkken t skema B3 anføres, hvke enheder der er berørt af en eventue ombygnng. Søges der om byggetadese t en nybygnng på en ejendom, hvor der forvejen kke er en bygnng, udfydes samtge rubrkker. Drejer det sg om en t-/ombygnng, eer er der forvejen en bygnng på grunden, anføres kun de opysnnger, der vedrører t-/ombygnngen eer nybygnngen. Ved t-/ombygnnger gves såedes kun opysnnger om de ændrnger, der ønskes foretaget. Der opyses f.eks. om t- eer ombygnngens byggemateraer og opvarmnngsforhod, samt om hvor meget bygnngens areaer, anta ejgheder (herunder ejghedernes ndretnng) o.gn. er ændret (d.v.s. forøget eer formndsket) efter det foretagne byggearbejde. Bemærknnger t de enkete rubrkker på skema B1. ad rubrk 1. rubrkken ejerforhod anføres et af nedenstående kodenumre 10 Prvatpersoner eer nteressentskab. 20 Amennyttge bogseskaber. 30 Akteseskaber, anpartsseskaber eer andet seskab (undtagen nteressentskab). Herunder medtages ae seskaber, som kke beskattes efter personbeskatnngsregerne. 40 Forenng, egat eer sevejende nsttuton. Herunder 41 Prvat andesbogforenng. 50 Den kommune, hvor ejendommen gger. 60 Anden prmærkommune. 70 Amtskommune. 80 Staten. 90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggeser eer bygnnger, der er opdet ejerejgheder samt ejendomme, der ejes af fere kategorer af ejere. ad rubrk 3. denne rubrk anføres dentfkatonsopysnnger for bygnnger, der ønskes omfattet af Deres ansøgnng om byggetadese. Ved en bygnng forstås en sammenhængende bebyggese, som er opført på en sevstændg ejendom, og som det væsentgste er opført af ensartede materaer og med omtrent samme anta etager. Endvdere ska bebyggesen have ensartede adgangsforhod (f.eks. drekte adgang t vej eer ndrekte adgang gennem port eer gnende). Bygnngsnummer på ejendommen er et fortøbende nummer, som tdees hver sevstændg bygnng. Når en ubebygget ejendom bebygges, nummereres bygnngerne forfra (1, 2, 3 o.s.v.). Er der dermod aerede et anta bygnnger på ejendommen, er hver af dsse bygnnger tdet et bygnngsnummer, og nye bygnnger gves et nummer forængese heraf. De største bygnnger og bygnnger af forhodsvs stor værd tdees de aveste numre, mndre betydende bygnnger tdees højere numre. Mndre bygnnger af rnge værd som skure, drvhuse, egehuse m.v. medtages kke bygnngsnummererngen. For en hjørneejendom eer en gnende bygnng, der har opgang fra fere veje, udfydes en ne for hver vej, men bygnngen tdees kun ét bygnngsnummer. ad rubrk 4. Bebyggesesprocenten angver etageareaets procentvse ande af grundstykkets area, jfr. bygnngsregementets kapte Bebyggesens etagearea beregnes ved sammenægnng af bruttoetageareaerne af samtge etager, herunder kædre og udnyttege tagetager. Det v sge, at rubrkkerne 12C, 13A < og 14A på skema B3 ska sammenægges. Også eventuet garage- og carportarea ska et vst omfang ndgå ved beregnngen af bebyggesesprocenten. Omfatter j den byggetadese, De søger, derfor også tadese t opførese af en garage og/eer carport, og har De samtdg udfydt opysnngsbad C, ska beregnngen af bebyggesesprocenten for hee bebyggesen - herunder også garage og carporte - foretages under rubrk 4 på skema B1. Eventuee ekssterende bebyggeser på ejendommen ska geedes medtages ved beregnngen af bebyggesesprocenten. medfør af bygnngsregementet ska vsse tfæde fornden bebyggesesprocenten beregnes ske forskege korrektoner af dsse etageareaer, jfr. bygnngsregementets kapte , stk Opmærksomheden henedes på de særge reger, som gæder for korrektoner af garageareaer, herunder carportareaer bygnngsregementets kapte , stk. 5. Grundstykkets area beregnes ud fra skemaets rubrk 1»grundarea føge matrkekort«med de eventuee korrektoner, som føger af bygnngsregementets kapte Bebyggesesprocenten beregnes herefter såedes,_, x etagearea at (evt. korr.). Bebyggesespct. K = ^- 7 7 ^ pct. grundarea at (evt. korr.)

11 j Byggesagsnummer ' Kommunenummer pendomsnummér -101 Hvs bygnngen kke har sevstændg adresse, vejnavn og husnummer, anføres ejendommens beggenhed denne rubrk 272 j Ytjés der offentg stpe J a Se vejednngen Nej Anta egentge beboesesejgheder Bebygget -area -,,, Anta enketværeser t beboese +1-1?., ^^(8v Anta etager (tne. stueetage og^. G. tfret^aré^^af d^^ Samet areaaf tagetage^ erhverv).aregff^^^^^ ^^^ff m* / 205 m2 ^ " " Ip A. Samet area, der påregnes anvendt t beboese X ved d«t mest anvendte materae ( -/'.'/., -. - ", " ' ' - < 1. ^ 'Støn (Wjg^ 2. etbeton (Lette -^fétcétéf,. gø)ét6r)''' 3. Pader af asbestcement (Eternt eer gn.) 4. ^n^^abff c-(mad'--udvø(dg syngt træværk) 5. tf æ bekæd nng 6. et^néémenter (tagehøje betoneementer) 7. Andet materae [Har bygnngen jernbetonskeet Har byg n n g en e e vator Ja Ja ' (J m2 ' O m2 -p," ^# r Sæt X ved det mest anvendte materae - r. '. 2t9 m2 /- Q m2 6/ ^^C.Kaederaréav der må anvendes t teetoese 206 O... Samet area afkabdét ", ' ' med of t m ndre end 1,25 m over terræn Sæt Anta r $ ^ ' 273 m2., -.. ',., 'x -. ^ ^ 1. u!t-up (Fadt tag) 2. -^^.^^^d^^øa^cr^) 3. Skfer, asbestcement (Bøge- eer skfereternt) 4. Cementsten 6. Metaf ader (Bøgebk, ammn um og gn,) 7. Stråtag 8. Andet 228 Kde Anta personer Anta rum m N 212 2/Gentravarne I j 3. Ovne (Kakkeovn, kamn, eovne, épaneér, gasradatorer og gn.) 4, Wg ^ 13. Industranæg 4. Varmuftovn 2. Højtryksdampan a 1. Oprettese (2. Tføjese/ændrng 3. Setnng 4. Fejrettese Ibrugtagnngstadese udstedt dato (283) Nr. 263 A/S DAFOLO-FREDERIKSHAVN 2. Gasværksgas 3. Oe 4. Fast brændse 5. Andet Kde 210 Anden art Største ndfyrede effekt Byggetadese udstedt dato - (281) Påbegyndt dato - (282) Devs brugtagnngstadese udstedt dato-(284) HenJasggesesdato.- (285) Udarbejdet af Kommunernes Landsforenng KLJ (6/77)

12 Genere vejednng De opysnnger, som De påfører skemaerne éka anvendes forbndese med Deres ansøgnng om byggetadese. Opysnngerne ska tge anvendes t brug for bygnngs- og bogregstret, hvor regstreres opysnnger om andets faste ejendomme, bygnnger, ejgheder og okaer. Generet om skemaudfydesen og ndsendesen. Skema B1 og B2 vedrører opysnnger om de påtænkte byggearbejder som hehed. Skema B3 vedrører opysnnger om de enkete bygnnger, der er omfattet af Deres ansøgnng om byggetadese. Der udfydes et skema (B3) for hver bygnng. Opysnnger om påtænkte byggearbejder vedrørende amndege garager, carporte, udhuse o.. anføres på skema C. Ovennævnte skemaer ndsendes samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese. På skema B4 anføres opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder bygnngen(erne). Der udfydes et skema for hver opgang (husnr.). Dsse skemaer ndsendes så vdt mugt samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese, men ska ndsendes senest samtdg med deres ansøgnng om brugtagnngstadese (evt. devs brugtagnngstadese). Der henvses øvrgt t vejednngen vedrørende de enkete skemaer. På skemaerne B1 og B3 fndes en rubrk t angvese af, hvorvdt der er tae om en nybygnng eer t-/ombygnng. bemærknngsrubrkken t skema B3 anføres, hvke enheder der er berørt af en eventue ombygnng. Søges der om byggetadese t en nybygnng på en ejendom, hvor der forvejen kke er en bygnng, udfydes samtge rubrkker. Drejer det sg om en t-/ombygnng, eer er der forvejen en bygnng på grunden, anføres kun de opysnnger, der vedrører t-/ombygnngen eer nybygnngen. Ved t-/ombygnnger gves såedes kun opysnnger om de ændrnger, der ønskes foretaget. Der opyses f.eks. om t- eer ombygnngens byggemateraer og opvarmnngsforhod, samt om hvor meget bygnngens areaer, anta ejgheder (herunder ejghedernes ndretnng) o.gn. er ændret (d.v.s. forøget eer formndsket) efter det foretagne byggearbejde. Bemærknnger t de enkete rubrkker på skema B3. Det bemærkes, at der udfydes et skema pr. bygnng. ad rubrk 11. Ved offentg støtte t byggeret forstås at byggeret opføres med statsån, stats- eer kommunegarant og/eer renteskrng, statstskud eer gnende. Rubrkken»Anvendese«udfydes med et af nedenstående kodenumre t angvese af bygnngens forventede hovedsagege anvendese. Bygnnger t heårsbeboese. 110 Stuehus t andbrugsejendom. 120 Parcehus (frtggende). 130 Række-, kæde- eer dobbethus. 140 Etagebogbebyggese (ferfamehus, herunder tofamehus). 150 Koegum. 160 Døgnnsttuton (pejehjem,aderdomshjem,børne-eer ungdomshjem). Produktons- og agerbygnnger forbndese med andbrug, ndustr, håndværk, offentge værker o.gn. 210 Bygnng t erhvervsmæssg produkton vedrørende andbrug, skovbrug, gartner, råstofudvkng o.gn. 220 Bygnng t erhvervsmæssg produkton vedrørende ndustr, håndværk m.v. (fabrk, værksted o.gn.). 230 E-, gas-, vand- eer varmeværk, forbrændngsanstat m.v. Bygnnger t hande, transport, kontor, berae erhverv, servcevrksomhed o.gn. 310 Transport- og garageanæg (fragtmandsha, ufthavnsbygnng, banegårdsbygnng). 320 Bygnng t kontor, hande, ager, herunder offentg admnstraton. 330 Bygnng t hote, restaurant, vasker, frsør og anden servcevrksomhed. Bygnnger t kuturee formå samt nsttutoner. 410 Bygnng t bograf, teater, erhvervsmæssg udstng, bbotek, museum, krke o.gn. 420 Bygnng t undervsnng og forsknng (skoe, gymnasum, forsknngsaboratorum o.gn.). 430 Bygnng t hospta, sygehjem, fødeknk o.gn. 440 Bygnng t dagnsttuton. 490 Bygnng t anden nsttuton, herunder kaserne, fængse o.gn. Bygnnger t frtdsformå. 510 Sommerhus. 520 Bygnng t fereformå m.v., bortset fra sommerhus (ferekoon, vandrehjem o.gn.). Ved egentg beboesesejghed forstås en ejghed med eget køkken eer fast kogenstaaton, der påregnes anvendt t beboese. Ved enketværese t beboese forstås en enhed uden køkken eer fast kogenstaaton, der påregnes anvendt t beboese - f.eks. enketværese, kubværese, koegeværese o.gn. ad rubrk 12. Bebygget area (stueetagens area) måes t ydersden af ydervægge. For bygnnger, hvor etagerne areamæssgt afvger fra hnanden, angves areaet af den største etage. ad rubrk 13. Samet area af tagetage (der kan udnyttes t beboese eer erhverv) beregnes som det udnyttege area, der vandret pan 1,5 meter over færdgt guv gger nden for panets skærng med tagbekædnngens udvendge sde Ofr. øvrgt bygnngsregementets kapte , stk. 5). Som area af tagetage, som påregnes udnyttet, angves det area, der umddebart efter byggerets afsutnng er ndrettet t beboese eer erhverv. Areaet beregnes efter de ovenfor nævnte retnngsnjer. ad rubrk 14. Samet area af kæder måes t ydersden af ydervægge. Som kæderarea medregnes areaer ften eer de etager, der gger under stueetagen. Såfremt area kæderen ndrettes med henbk på anvendese t garage, anføres dette bemærknngsrubrkken. ad rubrk 15. Samet area, der påregnes anvendt t beboese, beregnes som summen af bogarea bog- og erhvervsenhederne. Samet area, der påregnes anvendt t erhverv, beregnes som summen af erhvervsarea bog- og erhvervsenhederne.

13 2. Tføjese/ændrng Opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder adgang t Evt. bemærknnger kan vedægges Nr. 280 A/S DAFOLO-FREDERIKSHAVN aton værese >K! ' " ' " ' '" ' ' ' ' ' Udarbejdet af Kommunernes Landsforenng KLJ (6/77)

14 Genere vejednng De opysnnger, som De påfører skemaerne ska anvendes forbndese med Deres ansøgnng om byggetadese. Opysnngerne ska tge anvendes t brug for bygnngs- og bogregstret, hvor regstreres opysnnger om andets faste ejendomme, bygnnger, ejgheder og okaer. Generet om skemaudfydesen og ndsendesen. Skema B1 og B2 vedrører opysnnger om de påtænkte byggearbejder som hehed. Skema B3 vedrører opysnnger om de enkete bygnnger, der er omfattet af Deres ansøgnng om byggetadese. Der udfydes et skema (B3) for hver bygnng. Opysnnger om påtænkte byggearbejder vedrørende amndege garager, carporte, udhuse o.. anføres på skema C. Ovennævnte skemaer ndsendes samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese. På skema B4 anføres opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder bygnngen(erne). Der udfydes et skema for hver opgang (husnr.). Dsse skemaer ndsendes så vdt mugt samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese, men ska ndsendes senest samtdg med deres ansøgnng om brugtagnngstadese (evt. devs brugtagnngstadese). Der henvses,øvrgt t vejednngen vedrørende de enkete skemaer. På skemaerne B1 og B3 fndes en rubrk t angvese af, hvorvdt der er tae om en nybygnng eer t-/ombygnng. bemærknngsrubrkken t skema B3 anføres, hvke enheder der er berørt af en eventue ombygnng. Søges der om byggetadese t en nybygnng på en ejendom, hvor der forvejen kke er en bygnng, udfydes samtge rubrkker. Drejer det sg om en t-/ombygnng, eer er der forvejen en bygnng på grunden, anføres kun de opysnnger, der vedrører t-/ombygnngen eer nybygnngen. Ved t-/ombygnnger gves såedes kun opysnnger om de ændrnger, der ønskes foretaget. Der opyses f.eks. om t- eer ombygnngens byggemateraer og opvarmnngsforhod, samt om hvor meget bygnngens areaer, anta ejgheder (herunder ejghedernes ndretnng) o.gn. er ændret (d.v.s. forøget eer formndsket) efter det foretagne byggearbejde. Generet om udfydesen af skema B4.! Der udfydes et skema pr. opgang. Opysnnger om hver bo- Hg- eer erhvervsenhed anføres på én ne. Ved en bog- eer erhvervsenhed forstås et sammenhængende bygnngsarea, hvort der er sevstændg adgang med tknyttet adresse. En bogenhed v herefter amndeghed være det samme sbm en beboesesejghed. Én erhvervsenhed v amndeghed være et erhvervseje må, der omfatter et afgrænset og sammenhængende area en bygnng. En tsvarende opdeng foretages geedes, hvs ejeren sev j påregner at benytte sammenhængende areaer med t- knyttet adresse. det føgende anføres eksemper på hyppgt forekommende bog- eer erhvervsenheder Beboesesejghed! Koegeværese eer koegeejghed Beskyttede boger, koektvejgheder o.. [Pejehjem Kubejghed (enkete kubværeser, der har sevstændg ådresse, regstreres dog som særskte enheder). Enketværese med sevstændg adresse, der påtænkes udejet drekte af ejer eer admnstrator. Portnerbog Butk, forretnng Læge- eer tandægeknk Advokatkontor Pengensttut Restaurant Bograf Børnehave. Ae bygnnger, bortset fra bygnnger, der udeukkende påtænkes anvendt t erhverv, samt bygnnger, hvor bogareaet udgør mndre end 5 pct. af det samede bygnngsarea, opdees fudt ud bog- og erhvervsenheder. bygnnger, hvor bogareaet udgør mndre end 5 pct. af det samede bygnngsarea, foretages der en opdeng bogenheder, d.v.s. enheder, der udeukkende påregnes anvendt t beboese eer påregnes anvendt t bandet beboese og erhverv. Dermod foretages der kke en opdeng af de areaer, der udeukkende påregnes anvendt t erhverv. Dog bemærkes føgende Hvs én eer fere opgange en bygnng overvejende påregnes anvendt t beboese, foretages der en fudstændg opdeng bog- og erhvervsenheder dsse opgange. Bemærknnger t de enkete rubrkker på skema B4. Som etagebetegnese anføres... K2, KL, ST, 1,2,3 o.s.v. (betegneser som mezzann, parterre, kvst m.v. må kke benyttes). )Som sdeangvese anføres TV (t venstre), MF (mdtfor), TH (t højre) evt dørnummer. Angv hermed ndgangsdørens beggenhed set fra trappens øverste trn før afsats. Er der kun én dør på etagen, er det kke nødvendgt at udfyde denne rubrk. Ved fre eer fere ndgangsdøre på etagen skrves dørnummer 1 for den dør, som gger ængst t venstre, 2 for den dør, som gger t højre herfor, 3 for den føgende o.s.v. For at bndgå adresserngsprobemer m<v. dsse reatvt kompcerede opgange trådes en sktnng af de tdete sdebetegneser ved ndgangsdørene t de enkete bog- eer erhvervsenheder. Rubrkken anvendese udfydes med et af de nedenstående kodenumre t angvese af enhedens forventede hovedsagege anvendese (kun udspecfceret for bogenheder) Enheder der anvendes t heårsbeboese 110 Stuehus t andbrugsejendom. 120 Parcehus (frtggende). 130 Række-, kæde- eer dobbethus. 140 Etagebogbebyggese (ferfamehus, herunder tofamehus). 150 Koegum. 160 Døgnnsttuton (pejehjem, aderdomshjem, børne- eer ungdomshjem). \ 610 Erhvervsenhed nybygger Som area angver De bog- eer erhvervsenhedens bruttoetagearea, d.v.s. enhedens samede area. Areaet af den enkete bog- eer erhvervsenhed måes t ydersden af ydervæggene og t mdten af de øvrge vægge, der begrænser de enkete enheder. Adgangsareaer (trapper, atangange, eevatorer m.m.) fordees med ge store andee på de enkete enheder. Kæderrum, der er beggende nden for enheden og må anvendes t beboese (d.v.s. opfyder byggeovgvnngens krav t beboesesrum), medregnes. Dermod ska De kke medregne kæderarea, der er beggende adskt fra enheden. Anta væreser t bog eer erhverv. Kamre regnes som hee væreser, a. Enheder der udeukkende benyttes t beboese Væreser omfatter ae rum, der er af en såden beskaffenhed med hensyn t størrese, soerng, vnduer, guve og vægge, at de kan anvendes t beboese (d.v.s. opfyder byggeovgvnngens krav t beboesesrum), sev om de rent faktsk har anden anvendese som f.eks. hobbyrum. Rum som konstruktonsmæssgt er ttænkt en spece anvendese (køkken, badeværese, entré, gang, bryggers, vktuaerum, opbevarngsrum oft og kæder o.s.v.) medregnes kke. b. Enheder der het eer devs benyttes t erhverv Ae rum, der anvendes t erhverv, medregnes. Anta væreser påregnet anvendt t erhverv omfatter ae væreser, der udeukkende påtænkes anvendt t erhverv. Som energforsynng anføres opysnng om enhedens energforsynng bortset fra energ t rumopvarmnng. Ved nybygger, der påtænkes opdet ejerejgheder på projektstadet eer under opføresen, anføres opysnnger om varmenstaaton for de enkete bog- eer erhvervsenheder. Denne opysnng anføres endvdere ved ombygnngsarbejder på bygnnger, der er opdet ejerejgheder.

15 f Forbehodt kommunen Byggesagsnummer Kommunenummer Ejendomsnummer J_ 271 Hvs bygnngen kke har sevstændg adresjfe, vejnavn og husnummer, anføres ejendommens beggenhed denne rubrk t Se vejednngen Ja C290) J/ Nej (291 Har bygnngen drekte adgang t gade eer vej Anta egentge beboesesejgheder Anta enketværeser t beboese 203 Ja r ' ' """" ' ' <""" ' ' CZI D ZU4 ^ M A. Bebygget area " " B. Anta etager (Ind. stueetage og evt. mansardetage - men exc. tagetage og kæder) Anta Samet- area af tagetag e (^ B Stf....',..... y tagetg e,so nft /påregn r. " '.. ' '"' - A. Samet area( af kadr Kædérarea med oft mndre end 1,25 m over terræn Kæderarea, der må anvendes t beboese m O., \V/. ". 'S ^ - o 219 r ' 220 m2 O - O A. Samet area, der påregnes anvendt t beboese U r p p 1 f''.. \ B. Sarret ar, jer p^ Sæt X ved det mest anvendte materae ^ ^ ' / ^,>,. '. 1. Ivur^ph (IJeg^ cjémenfsten) 2. Letbeton '(Cétte-^éten».^sbetøn)"'' 3. Pader af asbestcement (Etefnt eer gn.) 4. Bndngsvaerk (Med udvendg syngt træværk) 5. TBbék a^dnng 6. étoneémenter (tagehøje betoneementer) 7. Andet materae Sæt X ved det mest anvendte materae ] 2. Tag pap (y ed taghætønng) 3. Sker, asbestcement (Bøge- eer skfereternt) 4. Cementsten 5. Teg. ^''^^'^...'...'.''''',. 6. Metapader (Bøgebk, aumnum og gn.) 7. Stråtag 224 I I I I I I 218 I I I I 217 a Andet I 228 Kde j Har bygnngen jernbetonskeet j War bygnngen eevator Ja Ja Anta personer Anta rum 211 D Nej 212 t Fjernvarme 2. CentfÉvarme fra eget anaeg j 3. Ovne (Kakkeovn, kamn, eovne, epaneer, gasradatorer og gn.) 14. Irren varmenstahatpn 1. Eektrctet Gasværksgas Oe Fast brændse Andet Kde Lavtryksdampanæg 3. Industranæg 2. H^tryksdampana 4. Varmyftoyn Største ndfyrede effekt Anden art 229 D 230 D 1. Oprettese 3. Setnng Byggetadese udstedt dato - (281) Påbegyndt dato - (282) " 4. fejrettese Ibrugtagnngstadese udstedt dato - (283) Nr. 263 A/S DAFOLO- FREDERIKSHAVN Devs brugtagnngstadese udstedt dato-(284) Henæggesesdato - (285) Udarbejdet af Kommunernes Landsforenng KLJ (6/77)

16 Genere vejednng De opysnnger, som De påfører skemaerne ska anvendes j forbndese med Deres ansøgnng om byggetadese. Opysnngerne ska tge anvendes t brug for bygnngs- og bogregstret, hvor regstreres opysnnger om andets faste ejendomme, bygnnger, ejgheder og okaer. Generet om skemaudfydesen og ndsendesen. Skema B1 og B2 vedrører opysnnger om de påtænkte byggearbejder som hehed. Skema B3 vedrører opysnnger om de enkete bygnnger, der er omfattet af Deres ansøgnng om byggetadese. Der udfydes et skema (B3) for hver bygnng. Opysnnger om påtænkte byggearbejder vedrørende amndege garager, carporte, udhuse o.. anføres på skema C. Ovennævnte skemaer ndsendes samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese. På skema B4 anføres opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder bygnngen(erne). Der udfydes et skema for hver opgang (husnr.). Dsse skemaer ndsendes så vdt mugt samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese, men ska ndsendes senest samtdg med deres ansøgnng om brugtagnngstadese (evt. devs brugtagnngstadese). Der henvses øvrgt t vejednngen vedrørende de enkete skemaer. På skemaerne B1 og B3 fndes en rubrk t angvese af, hvorvdt der er tae om en nybygnng eer t-/ombygnng. bemærknngsrubrkken t skema B3 anføres, hvke enheder der er berørt af en eventue ombygnng. Søges der orn byggetadese t en nybygnng på en ejendom, hvor der forvejen kke er en bygnng, udfydes samtge rubrkker. Drejer det sg om en t-/ombygnng, eer er der forvejen en bygnng på grunden, anføres kun de opysnnger, der vedrører t-/ombygnngen eer nybygnngen. Ved t-/ombygnnger gves såedes kun opysnnger om de ændrnger, der ønskes foretaget. Der opyses f.eks. om t- eer ombygnngens byggemateraer og opvarmnngsforhod, samt om hvor meget bygnngens areaer, anta ejgheder (herunder ejghedernes ndretnng) o.gn. er ændret (d.v.s. forøget eer formndsket) efter det foretagne byggearbejde. Bemærknnger t de enkete rubrkker på skema B3. Det bemærkes, at der udfydes et skema pr. bygnng. ad rubrk 11. Ved offentg støtte t byggeret forstås at byggeret opføres med statsån, stats- eer kommunegarant og/eer renteskrng, statstskud eer gnende. Rubrkken»Anvendese«udfydes med et af nedenstående kodenumre t angvese af bygnngens forventede hovedsagege anvendese. Bygnnger t heårsbeboese. 110 Stuehus t andbrugsejendom. 120 Parcehus (frtggende). 130 Række-, kæde- eer dobbethus. 140 Etagebogbebyggese (ferfamehus, herunder tofamehus). 150 Koegum. 160 Døgnnsttuton (pejehjem,aderdomshjem, børne-eer ungdomshjem). Produktons- og agerbygnnger forbndese med andbrug, ndustr, håndværk, offentge værker o.gn. 210 Bygnng t erhvervsmæssg produkton vedrørende andbrug, skovbrug, gartner, råstofudvkng o.gn. 220 Bygnng t erhvervsmæssg produkto^ vedrørende ndustr, håndværk m.v. (fabrk, værksted o.gn.). 230 E-, gas-, vand- eer varmeværk, forbrændngsanstat Bygnnger t hande, transport, kontor, berae erhverv, servcevrksomhed o.gn. 310 Transport- og garageanæg (fragtmandsha, ufthavnsbygnng, banegårdsbygnng). 320 Bygnng t kontor, hande, ager, herunder offentg admnstraton. 330 Bygnng t hote, restaurant, vasker, frsør og anden servcevrksomhed. Bygnnger t kuturee formå samt nsttutoner. 410 Bygnng t bograf, teater, erhvervsmæssg udstng, bbotek, museum, krke o.gn. 420 Bygnng t undervsnng og forsknng (skoe, gymnasum, forsknngsaboratorum o.gn.). 430 Bygnng t hospta, sygehjem, fødeknk o.gn. 440 Bygnng t dagnsttuton. 490 Bygnng t anden nsttuton, herunder kaserne, fængse o.gn. Bygnnger t frtdsformå. 510 Sommerhus. 520 Bygnng t fereformå m.v., bortset fra sommerhus (ferekoon, vandrehjem o.gn.). Ved egentg beboesesejghed forstås en ejghed med eget køkken eer fast kogenstaaton, der påregnes anvendt t beboese. Ved enketværese t beboese forstås en enhed uden køkken eer fast kogenstaaton, der påregnes anvendt t beboese - f.eks. enketværese, kubværese, koegeværese o.gn. ad rubrk 12. Bebygget area (stueetagens area) måes t ydersden af ydervægge. For bygnnger, hvor etagerne areamæssgt afvger fra hnanden, angves areaet af den største etage. ad rubrk 13. Samet area af tagetage (der kan udnyttes t beboese eer erhverv) beregnes som det udnyttege area, der vandret pan 1,5 meter over færdgt guv gger nden for panets skærng med tagbekædnngens udvendge sde (jfr. øvrgt bygnngsregementets kapte , stk. 5). Som area af tagetage, som påregnes udnyttet, angves det area, der umddebart efter byggerets afsutnng er ndrettet t beboese eer erhverv. Areaet beregnes efter de ovenfor nævnte retnngsnjer. ad rubrk 14. Samet area af kæder måes t ydersden af ydervægge. Som kæderarea medregnes areaer den eer de etager, der gger under stueetagen. Såfremt area kæderen ndrettes med henbk på anvendese t garage, anføres dette bemærknngsrubrkken. ad rubrk 15. Samet area, der påregnes anvendt t beboese, beregnes som summen af bogarea bog- og erhvervsenhederne. Samet area, der påregnes anvendt t erhverv, beregnes som summen af erhvervsarea bog- og erhvervsenhederne.

17 11 " \JT JT. -'t,''jv'vr -yr-, 2. Tføjese/ændrng j/ Opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder SPSff 4HH^^.._.._.... Kamre regnes som Ht ÉHMHMIÉ ^m^mbm^mymm 'wåt^wsståf^s-s, ^f *-J*0 f IÉ! værese IIM^Ss?"?!*^* regsternummer»«< Ingen fast Hf-SSPOHy 2. 'sb?s'.vj *v. 'SSpv*«S?.?^«S HpPf I!! "9é Evt. bemærknnger kan vedægges Nr. 280 O Udarbejdet af Kommunernes Landsforenng KLJ (6/77) A/S DAFOLO-FREDERIKSHAVN ^^

18 Genere vejednng De opysnnger, som De påfører skemaerne ska anvendes forbndese med Deres ansøgnng om byggetadese. Qpys- I nngerne skå tge anvendes t brug for bygnngs- og bog- regstret, hvor regstreres opysnnger om andets faste ejenj domme, bygnnger, ejgheder og okaer. Generet om skemaudfydesen og ndsendesen. Skema B1 og B2 vedrører opysnnger om de påtænkte byggej arbejder som hehed. Skema B3 vedrører opysnnger om de enkete bygnnger, der er omfattet af Deres ansøgnng om byggetadese. Der udfydes et skema (B3) for hver bygnng. Opysnnger om påtænkte byggearbejder vedrørende amn- I dege garager, carporte, udhuse o.. anføres på skema C. j Ovennævnte skemaer ndsendes samtdg med Deres ansøgjj nng om byggetadese. På skema B4 anføres opysnnger om de enkete bog- og erhvervsenheder bygnngen(erne). Der udfydes et skema J for hver opgang (husnr.). Dsse skemaer ndsendes så vdt j! mugt samtdg med Deres ansøgnng om byggetadese, men ska ndsendes senest samtdg med deres ansøgnng om brugtagnngstadese (evt. devs brugtagnngstadese). Der henvses øvrgt t vejednngen vedrørende de enkete skemaer. På skemaerne B1 og B3 fndes en rubrk t angvese af, hvorvdt der er tae om en nybygnng eer t-/ombygnng. bemærknngsrubrkken t skema B3 anføres, hvke enheder der er berørt af en eventue ombygnng. Søges der om byggetadese t en nybygnng på en ejendom, hvor der forvejen kke er en bygnng, udfydes samtge rubrkker. Drejer det sg om en t-/ombygnng, eer er der forvejen en bygnng på grunden, anføres kun de opysnnger, der vedrører t-/ombygnngen eer nybygnngen. Ved t-/ombygnnger gves såedes kun opysnnger om de ændrnger, der ønskes foretaget. Der opyses f.eks. om t- eer ombygnngens byggemateraer og opvarmnngsforhod, samt om hvor meget bygnngens areaer, anta ejgheder (herunder ejghedernes ndretnng) o.gn. er ændret (d.v.s. forøget eer formndsket) efter det foretagne byggearbejde. Generet om udfydesen af skema B4. Der udfydes et skema pr. opgang. Opysnnger om hver bojø- eer erhvervsenhed anføres på én ne. Ved en bog- eer erhvervsenhed forstås et sammenhængende bygnngsarea, hvort der er sevstændg adgang med tknyttet adresse. \ En bogenhed v herefter amndeghed være det samme [som en beboesesejghed. En erhvervsenhed v amndeghed være et erhvervseje- må, dér omfatter et afgrænset og sammenhængende area jan bygnng.! Eo tsvarende opdeng foretages geedes, hvs ejeren sev [påregner at benytte sammenhængende areaer med t- knyttet adresse. jj det føgende anføres eksemper på hyppgt forekommende ^bog- eer erhvervsenheder Beboesesejghed Koegeværese eer koegeejghed Beskyttede boger, koektvejgheder o.. Pejehjem Kubejghed (enkete kubværeser, der har sevstændg [ajresse, regstreres dog som særskte enheder). (Enketværese med sevstændg adresse, der påtænkes udejet drekte af ejer eer admnstrator. Portnerbog Butk, forretnng Læge- eer tandægeknk Advokatkontor Pengensttut Restaurant Bograf Børnehave. Ae bygnnger, bortset fra bygnnger, der udeukkende påtænkes anvendt t erhverv, samt bygnnger, hvor bogareaet udgør mndre end 5 pct. af det samede bygnngsarea, opdees fudt ud bog- og erhvervsenheder. bygnnger, hvor bogareaet udgør mndre end 5 pct. af det samede bygnngsarea, foretages der en opdeng bogenheder, d.v.s. enheder, der udeukkende påregnes anvendt t beboese eer påregnes anvendt t bandet beboese og erhverv. Dermod foretages der kke en opdeng af de areaer, der udeukkende påregnes anvendt t erhverv. Dog bemærkes føgende Hvs én eer fere opgange en bygnng overvejende påregnes anvendt t beboese, foretages der en fudstændg opdeng bog- og erhvervsenheder dsse opgange. Bemærknnger t de enkete rubrkker på skema B4. Som etagebetegnese anføres... K2, KL, ST, 1, 2, 3 o.s.v. (betegneser som mezzann, parterre, kvst m>v. må kke benytpom sdeangvese anføres TV (t venstre), MF (mdtfor), TH t højre) evt. dørnummer. Angv hermed ndgangsdørens beggenhed set fra trappens øverste trn før afsats. Er dør kun 'n -dør 'på' etagen, er det kke nødvendgt at udfyde denne Krbrk. fre eer fere ndgangsdøre på etagen skrves dørnummer 1 for den dør, som gger ængst t venstre, 2 for den dør, Isom gger t højre herfor, 3 for den føgende o.s.v. For at bndgå adresserngsprobemer m.v. dsse reatvt kompce- ^ede opgange trådes en sktnng af de tdete sdebetegjeser ved ndgangsdørene t de enkete bog- eer erhvervsenheder. Rubrkken anvendese udfydes med et af de nedenstående kodenumre t angvese af enhedens forventede hovedsagege anvendese (kun udspecfceret for bogenheder) Enheder der anvendes t heårsbeboese Stuehus t andbrugsejendom. 120 Parcehus (frtggende). 130 Række-, kæde- eer dobbethus. 140 Etagebogbebyggese (ferfamehus, herunder tofamehus). 150 Koegum. 160 Døgnnsttuton (pejehjem, aderdomshjem, børne- eer ungdomshjem). B10 Erhvervsenhed nybygger Som area angver De bog- eer erhvervsenhedens bruttoetagearea, d.v.s. enhedens samede area. Areaet af den enkete bog- eer erhvervsenhed måes t ydersden af ydervæggene og t mdten af de øvrge vægge, der begrænser de enkete enheder. Adgangsareaer (trapper, atangange, eevatorer m.m.) fordees med ge store andee på de enkete enheder. Kæderrum, der er beggende nden for enheden og må anvendes t beboese (d.v.s. opfyder byggeovgvnngens krav t beboesesrum), medregnes. Dermod ska De kke medregne kæderarea, der er beggende adskt fra enheden. Anta væreser t bog eer erhverv. Kamre regnes som hee væreser, a. Enheder der udeukkende benyttes t beboese Væreser omfatter ae rum, der er af en såden beskaffenhed med hensyn t størrese, soerng, vnduer, guve og vægge, at de kan anvendes t beboese (d.v.s. opfyder byggeovgvnngens krav t beboesesrum), sev om de rent faktsk har anden anvendese som f.eks. hobbyrum. Rum som konstruktonsmæssgt er ttænkt en spece anvendese (køkken, badeværese, entré, gang, bryggers, vktuaerum, opbevarngsrum oft og kæder o.s.v.) medregnes kke. b. Enheder der het eer devs benyttes t erhverv Ae rum, der anvendes t erhverv, medregnes. Anta væreser påregnet anvendt t erhverv omfatter ae væreser, der udeukkende påtænkes anvendt t erhverv. Som energforsynng anføres opysnng om enhedens energforsynng bortset fra energ t rumopvarmnng. Ved nybygger, der påtænkes opdet ejerejgheder på projektstadet eer under opføresen, anføres opysnnger om varmenstaaton for de enkete bog- eer erhvervsenheder. Denne opysnng anføres endvdere ved ombygnngsarbejder på bygnnger, der er opdet ejerejgheder.

19

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f

f 'M 9 '^ ' &' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f o X LU Q ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE :. ', j : ' : 1 1 \ 1 1!.-.. ' ' '!! ' : J j! SAG: udestue BILAG 1. ',, ; ' '! l ( j ' :! : ' ' ' ' ' ' > ' f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& *f /fs #/'{& *? f!! l/ J L '! l

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

INDKVARTERING. Der indkvarteres på Bording Skole Solsortevej 10 7441 Bording og på Invita Fabrikken Fabriksvej 7441 Bording.

INDKVARTERING. Der indkvarteres på Bording Skole Solsortevej 10 7441 Bording og på Invita Fabrikken Fabriksvej 7441 Bording. VELKOMMEN TI LPÅRUPKRO CUP2013 Vharher medf nøj e senendnuengangatbydesp er e, eder eogf æ dr ehj er t e g ve komment det34.pår upkr ocup. Derert me dt128ho dt det t eår spår upkr ocup. Vf vent er,som

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr.

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr. BYGGESAG Byggesag nr.: 2 3> H ndg.den: l ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ L _ p af: 3 3. fctkwl>3 xj OC^ s o g r Bel" ende: Ejendomsnr'.: Tlhorende: ^. \]... O ^>cu". 'O f OUur

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT,

O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT, A R fc A J ^ 2 ^ ^ j EJOS. NR. a ZC> 7-8 ' MATR.! NR. < ; L m a %r e : b æ k VEJ 06 HUS NR. & L - L A M D E V E 3 7 0 7 3^ M*- a c g / g - o. - O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT, - A T V A N O F R A T A 6

Læs mere

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45 FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer:.r^ouJL-Æboms-en? f Mål rhns^t", Stubberup, Belggende: Faurebyvej Fakse Ladeplads Fakse Matr. nr. 6-eh Vedrørende: 1 e enfamlehus Anmeldt d. 21/ 12 19 72 Bebygget

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET journal nr. BJERGSTED KOMMUNE BYGGESAG EJENDOMSUDVALGET Matr. nr. O O v Bel B/gnngens art Ansøger \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L X \\Q L Å ^ V v \C > 'jv v v \j W o V V g Q E j'g l- M ^ r ^ H H Q O

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

VEJLEDNING VIN D BELA ST N IN G ER

VEJLEDNING VIN D BELA ST N IN G ER VEJLEDNNG FOR FASTSÆTTELSE AF VN D BELA ST N N G ER BLAG T DANSK NGENØRFORENNGS NORMER FOR BYGNNGSKONSTRUKTONER 1ft BELASTNNGSFORSKRFTER BLAGSBLAD TL DS 410 1. UDGAVE OKT. 1966 VEJLEDNNG FOR FASTSÆTTELSE

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Odby Kirke. Domme. Taksati o ns komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Odby Kirke. Domme. Taksati o ns komm iss ion en. Naturklagenævnet ---------- 01524.05 Afgøreser - Reg. nr.: 01524.05 Fredningen vedrører: Odby Kirke Domme Taksati o ns komm iss ion en Naturkagenævnet Overfred nings næv net Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Siddinge Kanal. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Siddinge Kanal. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 04338.01 Afgøreser - Reg. nr.: 04338.01 Fredningen vedrører: Siddinge Kana Domme Taksatio nskom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1977, 03-08-1987 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Formanden har ordet... Geså har gen år hen over sommeren bevst st værd som havørredå. Se ndberetnngerne på www.rbeaastsyemet.dk og bederne på www.gesaa.dk Et par enkete aks er det også bevet t, og der

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Wsv/nyWvTT ou<i\q&å\

Wsv/nyWvTT ou<i\q&å\ ^mm unectab STAMREGISTER AJOURFØRING KOMMUNENR. INDBERETNINGSBILAG TIL BYGNINGS- OG BOLIGREGISTER J L BBR EJD.-BYGN.-ENHED ID^.^TIFIKATION IDENTIFIKATION CR Ejendom Byoning Opgang Bollg-Zerhvervsenhed

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skibet Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skibet Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01889.02 Afgøreser - Reg. nr.: 01889.02 Fredningen vedrører: Skibet Kirke e Domme a ksations komm iss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-12-1952, 11-02-1956 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen 1989

T Skov- og Naturstyrelsen 1989 J. medarb. CLH 13 \VIA Mjømnsteret T Skov- og Naturstyresen 1989 Sagsnr. SN 925/253-0001 BYAngsa rb. /brandskr kommune Sagstekst: Istandsattese af "Revsmoseg4rd" Mosede Bygade 51, Greve Kommune Opret.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Speciale i social-klini sk psykologi Kmbenhavns Universitet Amager Kalle Bi rck-madsen, juni 1986. Vej1 eder : Ivy Schou sboe

Speciale i social-klini sk psykologi Kmbenhavns Universitet Amager Kalle Bi rck-madsen, juni 1986. Vej1 eder : Ivy Schou sboe TERAPI KALLE BIRCK-MADSEN KUA 1986 "Der mnskes en bestemmese af terap som form for soca prakss, samt en anayse af, hvorvdt et subj ektperspektv ader sg sætte gennem denne prakssform". Specae soca-kn sk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elsø Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elsø Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01876.06 Afgøreser - Reg. nr.: 01876.06 Fredningen vedrører: Esø Kirke Domme Taksatio ns komm iss ione n Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-10-1953 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Gnidningsfri strømning (ikke-viskøs strømning) Viskositet (resumé) Biofysik forelæsning 7 Kapitel 7 (6) + SP kap. 2

Gnidningsfri strømning (ikke-viskøs strømning) Viskositet (resumé) Biofysik forelæsning 7 Kapitel 7 (6) + SP kap. 2 Bofysk foreæsnng 7 Kapte 7 (6) + SP kap.. marts 006 Vskostet (resumé) Gndnngsfr strømnng (kke-vskøs strømnng) Vskostet: Væskens sejhed Væskens tyktfydenhed Angver den ndre gndnng Måeenhed: Pa s Eks: Vand

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Fritidsklubben Lundely N.W.Gadesvej 22

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Fritidsklubben Lundely N.W.Gadesvej 22 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygnnger. Tlstandsrapport for Frtdsklubben Lundely Teknsk Forvaltnng december 2001 Tlstandsrapport 2001 : Frtdsklubben Lundelv 3480 Fredensborg Indlednng Teknsk forvaltnng

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _

/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _ Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese udand /98 1 Navn c/o navn Udfydes af SUstyresen Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Studerende Kenneth F. Christensen Vigerslev Alle 76, 2 tv. 2500 Valby

Studerende Kenneth F. Christensen Vigerslev Alle 76, 2 tv. 2500 Valby Vre-og Aktvtetsstedet SAMSON ntatvgruppen Gaderummet Tf 3537.4735 Narrebrogade 56b, 4.sa 2200 Kobenhavn N. Studerende Kenneth F. Chrstensen Vgersev Ae 76, 2 tv. 2500 Vaby h- V takker for dt engagement

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Ejendoms-, bygnings- og boligoplysninger

Ejendoms-, bygnings- og boligoplysninger Ejendoms-, bygnings- og boligoplysninger til brug ved 16. alm. vurdering pr. 1. april 1977 og til oprettelse af bygnings- og boligregistret. Vejkode Ejendommens beliggenhed 2942 HAMS KIRKS VEJ 5 Kommune

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

93 j. Ovennarvnte. Bjergby 783o tinderap. Forelagt! bygningsridet. Sundhedskommissionen Arbejdstilsynet - Fabriksinspektøren Clvilforsvarsstyrelsen

93 j. Ovennarvnte. Bjergby 783o tinderap. Forelagt! bygningsridet. Sundhedskommissionen Arbejdstilsynet - Fabriksinspektøren Clvilforsvarsstyrelsen 93 j Parce nr. EJerav Beiggende Sdr. Hede BU m., Seve sogn BjergbyVa rt 3 Ejer Amager Andre byggefags nr. x Er. Ove Jensen Yinirtrup Bjergby 783o tinderap Ovennarvnte. Grundarea Udnyttesesgrad Ansøgning

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

38 RÆKKE USE på AMAGER

38 RÆKKE USE på AMAGER KAY W LH ELMSEN A/S opfører 38 RÆKKE USE på AMAGER!,.. ------=./ '--;',.".:.:",. / ~.--:'. ' , ) ~ Kørevejledning BESKRVELSE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoomoomoommmmmoooomoorooooomoooommmoooommmoooomoooooooo

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere