Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19 Stolpehøj 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19 Stolpehøj 61"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19 Stolpehøj 61 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet Protokol Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Konstituering Afdelingernes budgetter Almen styringsdialog og Dialogforum i Kommune Strategi for anvendelse af s dispositionsfond Forslag til forbedring af adgangsforholdene til 1. salen i Stolpehøj nr Købmanden Lukket punkt Vuggestuebygningen og fremtiden /21

2 11. Forhandling med Kommune om opsigelse af lejemålet Vangede Nord i Helhedsplan Fleksibel udlejning Kældre og garager Valg til BL s 9. kreds Opsigelse af KAB som administrationsselskab Ny kontrakt til udlejning af festlokalet, de økonomiske rammer og betingelser for udlejningen Seminar for afdelingsbestyrelsen, repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen Returnering af ipads Afskaffelse af diæter ved BL-kurser KAB-koncept for velkomstmateriale Sager til drøftelse Naboskabsundersøgelsens resultat til debat og eventuelt konklusion Sager til orientering Fjernvarme status Individuelle moderniseringer af haver Individuelle moderniseringer køkkener og badeværelser status Tilbud om konfliktmægling Orientering om lancering af Psykiatrilinjen Orientering om Udbetaling Danmark Forslag til mødedatoer Eventuelt Bilag 4: Afdelingernes budgetter pr Bilag 6: Strategi for anvendelse af s dispositionsfond forslag v/ole Lund Petersen... 5 Bilag 7: Brev om trappeliften... 6 Bilag 7.1: Platinum brochure... 6 Bilag 7.2: Tilbud fra Trappeliften... 6 Bilag 8: Ansøgning om tilskud til renovering af købmandsbutikken... 6 Bilag 13: Udkast til aftale om fleksibel udlejning Bilag 17: Forslag til lejekontrakt og reglement v/ole Lund Petersen Bilag 21: Velkomstbrev Bilag 21.1: Opslag Ny beboer i opgangen Bilag 22: Analysenotat Mosegårdsparken Bilag 22.1: Naboskabsundersøgelsen for Mosegårdsparken Hovedrapport /21

3 Selskabet 1. Protokol Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 11. juni 2014 er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Der er ikke fremkommet sådanne. Referatet fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse og vil herefter blive underskrevet af formanden og indsat i protokollen. - at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 3. Konstituering Formanden for, Ole Nyholm, trak sig mandag den 22. september 2014 fra organisationsbestyrelsen. Ole Nyholm var udpeget af repræsentantskabet som medlem med særlig boligsocial indsigt i henhold s vedtægter 10 stk. 1. Næstformanden har siden da fungeret som konstitueret formand for boligorganisationen. Der blev ikke på det ordinære repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014 udpeget en suppleant med særlig boligsocial indsigt. Der blevderfor i henhold til vedtægternes 10 stk. 5 indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 15. oktober På mødet blev John Olsen udpeget som nyt medlem af organisationsbestyrelses med særlig boligsocial indsigt. 3/21

4 Organisationsbestyrelsen forventes således at være fuldtallig på nærværende møde og skal konstituere sig med den nye sammensætning. - at organisationsbestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand. 4. Afdelingernes budgetter I henhold til vedtægtsbestemmelsen fremsendte administrationen i maj 2014 udkast til driftsbudgetter pr. 1. oktober 2014 for selskabets afdelinger i drift til forelæggelse og godkendelse i afdelingsbestyrelsen og på ordinært afdelingsmøde (budgetmøde). Som tidligere er driftsbudgetterne, bilag 4, opstillet således, at en sammenligning med tallene i det seneste godkendte budget - og senest forudgående regnskabsperiode - er mulig. Specifikationerne til budgetterne fremgår af regnskabsafdelingens noter til budgetterne. Budgetterne udviser følgende: Mosegårdsparken Driftsbudgettet mrk. B5-1 for tiden til balancerer med kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 1,04 % af den nuværende leje. Vangede Vuggestue Driftsbudgettet mrk. B1-1 for tiden til balancerer med kr. Bilag 4: Afdelingernes budgetter pr at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter. 5. Almen styringsdialog og Dialogforum i Kommune Kommune forventes at indkalde til styringsdialogmøde i den nærmeste fremtid. Administrationen udarbejder dokumentationspakke til mødet. 4/21

5 På styringsdialogmødet i 2013 deltog formanden for boligselskabet, forretningsføreren og driftschefen. På mødet blev følgende punkter drøftet: Moderniserings- og renoveringsplan Anvisning og lejlighedssammenlægninger Den boligsociale indsats Fleksible udlejningsregler Gennemgang af styringsrapporten Gennemgang af revisionsprotokollat/årsregnskab 2011/ at organisationsbestyrelsen bemyndiger den relevante personkreds til at fortsætte styringsdialogen med Kommune samt drøfter input til dagsorden. 6. Strategi for anvendelse af s dispositionsfond Ole Lund Petersen har, i forbindelse med at der på dagsordenen er en ansøgning om tilskud til istandsættelse af købmandsbutikken, ønsket, at organisationsbestyrelsen behandler en strategi for anvendelse af dispositionsfondsmidler. Ole Lund Petersen har indsendt oplæg til strategi vedlagt som bilag 6. Bilag 6: Strategi for anvendelse af s dispositionsfond forslag v/ole Lund Petersen - at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til Ole Lund Petersens oplæg til strategi for anvendelse af s dispositionsfond. 7. Forslag til forbedring af adgangsforholdene til 1. salen i Stolpehøj nr. 61 Hanne M. Olsen har indsendt forslag om at etablere trappelift til gangbesværede samt rampe og trykknap/døråbner til indgangsdørpartiet svarende til fællesvaskeriet. Hanne M. Olsen har modtaget et prisoverslag på ca kr. + moms. 5/21

6 Bilag 7: Brev om trappeliften Bilag 7.1: Platinum brochure Bilag 7.2: Tilbud fra Trappeliften - at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til Hanne M. Olsens forslag om at forbedre adgangsforholdene til 1. salen i Stolpehøj nr Købmanden Ole Lund Petersen har på vegne af Mosegårdsparkens afdelingsbestyrelse indsendt ansøgning til organisationsbestyrelsen om at støtte, at der foretages en renovering af købmandsbutikken for at forbedre muligheden for udlejning. Afdelingsbestyrelsens ansøgning er vedlagt som bilag 8. I ansøgningen nævnes midler fra henlæggelserne. Det er pr. mail afklaret, at afdelingsbestyrelsen ønsker at ansøge organisationsbestyrelsen om tilskud til istandsættelsen, eventuelt fra dispositionsfonden. Det kan oplyses, at købmandsbutikken nu annonceres både på virksomhedsportalen og på erhvervslokaler.dk med billeder. Der har været et antal henvendelser fra interesserede, der bl.a. ville anvende butikken til fysioterapi, massage, kjolebutik, kontorlokale, net-butik, men ingen har valgt at sige ja tak endnu. Flere har spurgt ind til, om selskabet sætter lokalerne i stand inden udlejning. KAB s erhvervsafdeling vurderer, at istandsættelsen er et væsentligt kriterium for de potentielle lejere. Bilag 8: Ansøgning om tilskud til renovering af købmandsbutikken - at organisationsbestyrelsen tager stilling til ansøgningen om at støtte istandsættelsen af købmandsbutikken for at forbedre mulighederne for udlejning. 6/21

7 9. Lukket punkt 10. Vuggestuebygningen og fremtiden Ole Lund Petersen har bedt om at få drøftet mulighederne for vuggestuebygningens fremtid. Ole Lund Petersen spørger, om bygningen eventuelt kan benyttes til boliger i forbindelse med helhedsplanen eller sælges. Det kan oplyses, at erhvervslejekontrakter er meget svære at opsige, med mindre de er indgået for en bestemt periode. Det gælder også lejekontrakten med Kommune om Vangede Vuggestue. Erhvervslejemål kan kun i helt særlige tilfælde opsiges, og der vil som oftest være tale om, at udlejer skal betale en betydelig erstatning til den opsagte lejer jf. erhvervslejeloven. Som udgangspunkt vil det derfor være vanskeligt at bruge bygningen til andre formål, med mindre Kommune selv ønsker at opsige lejemålet. En ombygning af bygningen til boliger vil kræve en længere godkendelsesprocedure. Blandt andet skal Kommune godkende herunder betale grundkapital til de nye boliger. Bygningen kan med lejekontrakt sælges, hvis der kan findes interesserede købere. Dette kræver også kommunal godkendelse. - at organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, om mulighederne for at opsige lejemålet skal drøftes med Kommune - at organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, om den ønsker en granskning af de juridiske og økonomiske forhold vedrørende eventuelt salg eller ombygning, og i givet fald bevilger midler til den juridiske og økonomiske granskning. 11. Forhandling med Kommune om opsigelse af lejemålet Vangede Nord i 2015 Ole Lund Petersen har bedt om, at organisationsbestyrelsen drøfter en opsigelse af lejemålet Vangede Nord i /21

8 Det kan oplyses, at lejekontrakten med Kommune om Vangede Nord også er indgået i henhold til erhvervslejeloven, og derfor er meget svær at opsige fra s side. Samarbejdet med Kommune om det boligsociale arbejde kan naturligvis forhandles med kommunen. I den forbindelse kan det være en mulighed at tage en afslutning af arbejdet i området op med kommunen. Det kan oplyses, at ejendomskontoret melder om et godt samarbejde mellem ejendomskontoret og boligsocial medarbejder Sofie Christensen. Ejendomskontoret bruger Sofie Christensen i flere henseender bl.a. ved konflikter og i situationer, hvor medarbejderne fra ejendomskontoret ikke kan tale en beboer til rette. Ejendomskontoret retter henvendelse til Sofie Christensen gennemsnitligt et par gange om måneden. Det sker også, at det er Sofie Christensen, der retter henvendelse til ejendomskontoret. Hvis lejemålet ønskes opsagt, skal den fremtidige brug af lejemålet besluttes. Et eventuelt huslejetab skal være indregnet i afdelingen Mosegårdsparkens budget. - at organisationsbestyrelsen drøfter, om der skal indledes forhandlinger med Kommune om en opsigelse af lejemålet Vangede Nord i Helhedsplan Den 26. juni 2014 blev der holdt afdelingsmøde om helhedsplanen. Mødet forløb fint. Der var fint fremmøde og bredt set positiv stemning over for projektet. Afstemningen viste et stort flertal for at arbejde videre med projektet, så følgegruppen har fin opbakning. På mødet blev processen for udarbejdelse af en helhedsplan fremlagt, og det blev understreget, at der ikke er nogen helhedsplan, hvis beboerne ikke godkender planen. Beboerne inddrages i processen gennem temamøder, og planen vedtages på afdelingsmøder. Det var planen at gennemføre temamøder i efteråret 2014, men denne plan er nu ændret. På følgegruppemødet den 21. august 2014, blev det besluttet at afvente første udmelding fra Landsbyggefonden (LBF) før der holdes temamøder. Rådgiverne anbefaler at indlede dialogen med LBF, for at processen kan komme videre, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er overblik over, hvad LBF vil gå ind i, og derfor er det lidt at famle i blinde. 8/21

9 Rådgiverne har talt med LBF, og de mente blandt andet, at hvis man involverer beboerne på det nuværende stadie, så skal det ske i meget overordnede linjer, da der er risiko for, at beboerne arbejder med emner, som LBF ikke finder aktuelle og derfor ikke kan give støtte til, og som i øvrigt først måske bliver til noget om 1½ år. Og det kræver meget tålmodighed. En anden strategi er at starte dialogen og så derefter, når rammerne er på plads at starte beboerinvolvering, tema-møder osv., hvor rammerne så fyldes ud efter beboernes ønsker. Når LBF har modtaget det første materiale, vil de efterfølgende komme på besigtigelse og give den første tilbagemelding og her også eventuelt stille krav til planen. Der er p.t. en ventetid på omkring 1 år på en besigtigelse. Med baggrund i ovenstående blev det besluttet at fremsende første udgave af en helhedsplan til LBF, at udskyde temamøder til der har været dialog med LBF og at udsende information til alle beboere om beslutningen. Den første ansøgning sendes til LBF i oktober måned, og samtidig orienteres Kommune. Ole Nyholm, som har valgt at udtræde af bestyrelsen, var udpeget som medlem af følgegruppen for organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen kan udpege nyt medlem til følgegruppen. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og eventuelt udpeger nyt medlem til følgegruppen. 13. Fleksibel udlejning Organisationsbestyrelsen behandlede senest emnet på mødet den 11. juni 2014, hvor det blev givet en kort status på forhandlingerne med Kommune. Ved mail af 20. august 2014 har Kommune meddelt, at Kommunalbestyrelsens Økonomiudvalg på møde den 18. august 2014 har godkendt, at der bliver indgået en aftale mellem Kommune og om fleksibel udlejning. På den baggrund er der udarbejdet et udkast dateret den 29. september 2014 til en aftale om fleksibel udlejning med ikrafttræden den 1. januar 2015 vedlagt som bilag 13. Udkastet til af- 9/21

10 tale er i overensstemmelse med beslutningsgrundlaget fra mødet i organisationsbestyrelsen den 24. oktober Aftalen er 4-årig og løber til den 31. december Kommune er vendt tilbage med foreløbige ønsker til præciseringer. Udover almindelige sproglige præciseringer ønsker kommunen følgende præciseret: Under grøn anvisning og ressourcestærke beboere ønskes en præcisering af, hvad der menes med arbejde henholdsvis fast tilknytning til arbejdsmarkedet f.eks. et minimum på ugentlig arbejdstid. Under Unge i kommunen ønskes præciseret, at den unge skal være under 30 år. Under skilsmisseramte i kommunen ønskes præciseret, at det handler om skilsmisse, separation eller brudt samliv, som er afsluttet indenfor det seneste år, og at parret har boet sammen minimum et år forud for samlivets ophør. Under tilknytning til området ønskes en præcisering af, hvad der menes med på anden måde tilknytning til kommunen. Vedlagt kopi af udkastet til aftale, med Kommunes foreløbige ændringsforslag, bilag 13. Når aftalen er underskrevet, skal de boligsøgende, der er skrevet op på den almindelige venteliste til en bolig i informeres om, at der er indført fleksibel udlejning. Bilag 13: Udkast til aftale om fleksibel udlejning - at organisationsbestyrelsen drøfter Kommunes ændringsforslag samt bemyndiger formandskabet og administrationen til i fællesskab at færdigforhandle og indgå en aftale med Kommune om fleksibel udlejning. 14. Kældre og garager På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skal laves en gennemgang af regler og procedurer for udlejning af garager/bi-lejemål i Mosegårdsparken. Der kan gennemføres en garagerevision. Den sidste blev foretaget i Garagerevisionen går ud på, at udlejningen anmoder de enkelte garagelejere om at forevise registreringsattesten på deres køretøj, så det kan sikres, at garagerne bliver brugt til det, de er beregnet til, og ikke bliver brugt som et eventuelt ekstra pulterrum e.l. 10/21

11 Der har desuden været tale om en eventuel lejeregulering af garagerne. Såfremt dette er et ønske, skal forslaget om lejeændringen godkendes på et afdelingsmøde, inden en ændring af den månedlige leje kan iværksættes. Hvis lejeændringen vedtages, skal samtlige lejemål opsiges, og der skal udfærdiges nye lejekontrakter. Depositum for de gamle lejemål skal udbetales, og nyt depositum skal indbetales. Hvis der ønskes en lejeregulering, vil det være hensigtsmæssigt at koordinere de to ting, så beboerne i forbindelse med indgåelse af ny lejekontrakt også bliver bedt om at fremvise registreringsattest, så de ikke oplever at blive forstyrret to gange indenfor et kort tidsrum. Leje for garager i andre sammenlignelige afdelinger ligger på kr. pr. måned med mest vægt på kr. pr. måned. For kælderlejemål gælder tilsvarende regler. Hvis det ønskes at ændre den månedlige leje, skal lejeændringen besluttes på et afdelingsmøde. Herefter skal der foretages en registrering af samtlige kælderlejemål. Dvs. at der skal skaffes adgang til samtlige kælderlejemål. Her kan ejendomskontoret konstatere areal, el m.m. Til info ligger lejen for kælderlejemål i lignende bebyggelser i området af kr. pr. måned. Såfremt der vedtages ændringer af lejen, og opsigelse/genudlejning iværksættes, vil afdelingen efterfølgende blive opkrævet for ydelserne jævnfør KAB s prisblad. - at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal foretages garagerevision, samt om der skal arbejdes videre med en lejeregulering af henholdsvis garager og kælderrum. 15. Valg til BL s 9. kreds For den kommende 2-årsperiode skal vælges 2 kredsdelegerede til BL s 9. kreds. Ved den ekstraordinære kongres den 27. marts 2004 blev kongressen nedlagt, og et repræsentantskab er nu den højeste myndighed i BL med en valgperiode på 2 år. bliver tildelt i alt 2 kredsdelegerede i henhold til gældende vedtægter. Der skal tillige vælges suppleanter. 11/21

12 I sidste periode var Svend Borggreen valgt som kredsdelegeret. Ligeledes var Christine Langer valgt som kredsdelegeret men fratrådte den 13. marts 2014, hvorefter Niels Udby, som var valgt som kredssuppleant, indtrådte på hendes plads. - at organisationsbestyrelsen vælger 2 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds samt 2 suppleanter. 16. Opsigelse af KAB som administrationsselskab Ole Lund Petersen har bedt om, at organisationsbestyrelsen drøfter en opsigelse af KAB som administrationsselskab. Kompetencen til at forhandle og beslutte aftaler om valg af administrationsselskab blev på repræsentantskabsmødet den 15. oktober 2014 trukket tilbage til repræsentantskabet. Det blev samtidig besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge muligheder. Arbejdsgruppen skal bestå af 6 medlemmer i alt, heraf 3 udpeget af repræsentantskabet og 3 udpeget af organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet udpegede 3 medlemmer og opfordrede organisationsbestyrelsen til at udpege 3 medlemmer samt udpege en tovholder. - at organisationsbestyrelsen udpeger 3 medlemmer, heraf 1 som tovholder, til arbejdsgruppen om fremtidigt valg af administrationsselskab. - at organisationsbestyrelsen bevilger midler til rådgivning til arbejdsgruppen. 17. Ny kontrakt til udlejning af festlokalet, de økonomiske rammer og betingelser for udlejningen Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 11. juni 2014 pjece og rammer for udlejningen af festlokalet, med forbehold for afdelingsmødets senere godkendelse. På ekstraordinært afdelingsmøde den 26. juni 2014 fremkom forskellige ønsker til ændring af det foreliggende forslag, og forslaget blev trukket og besluttet fremsat på et senere møde. 12/21

13 Ole Lund Petersen har udarbejdet nyt forslag til lejekontrakt på baggrund af debatten på afdelingsmødet. Bilag 17: Forslag til lejekontrakt og reglement v/ole Lund Petersen - at organisationsbestyrelsen drøfter og eventuelt godkender Ole Lund Petersens forslag til lejekontrakt og reglement med forbehold for afdelingsmødets senere godkendelse. 18. Seminar for afdelingsbestyrelsen, repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen havde planlagt et seminar den 20. og 21. september Seminaret blev aflyst af den daværende formand på opfordring af Ole Lund Petersen med den begrundelse, at planlægningen havde været for mangelfuld. Repræsentantskabet opfordrede på mødet den 15. oktober 2014 organisationsbestyrelsen til at planlægge og afholde et seminar i stedet for det aflyste. - at organisationsbestyrelsen følger repræsentantskabets opfordring til at afholde et seminar. - at organisationsbestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for seminaret. 19. Returnering af ipads Repræsentantskabet besluttede på det ordinære møde den 13. marts 2014, at der ikke længere skal være ipads til rådighed for organisationsbestyrelsesmedlemmerne, men i stedet itudstyr i afdelingsbestyrelseslokalet til brug for organisations- og afdelingsbestyrelse. KAB tilbyder at købe de udleverede ipads tilbage for købsprisen, hvis de er uskadte og kun marginalt brugte. KAB kan i øvrigt levere følgende, hvis organisationsbestyrelsen ønsker it-udstyr til lokalet: PC-pakke til beboervalgte Stationær eller bærpar pc inkl. ledninger m.v. 13/21

14 Bordprinter Firewall og antivirus Support fra KAB s Hotline indenfor Hotlines normale åbningstid Pakken koster kr. inkl. moms pr. år (2014-priser) brugerpakke KAB-mail, som kan tilgås via webmail pakken koster 750 kr. pr. stk. pr. år (2014-priser) Brugerpakke til beboervalgte Mulighed for at anvende Word, Excel og PowerPoint på KAB s arbejdsportal. Support fra KAB s Hotline indenfor Hotlines normale åbningstid. Brugerpakken koster kr. inklusive moms pr. år pr. stk. (2014-priser). Pakken kan købes uden at købe PC-pakke. - at organisationsbestyrelsen beslutter, om det ønskes, at KAB tilbagekøber ipads fra organisationsbestyrelsen - at organisationsbestyrelsen beslutter, hvorvidt det ønskes at tilkøbe Pc-pakke og/eller brugerpakker til bestyrelseslokalet. 20. Afskaffelse af diæter ved BL-kurser I dag er det praksis, at beboervalgte ved deltagelse i BL-kurser får udbetalt en dagsdiæt på 116 kr. Sidste år deltog 119 beboervalgte fra 17 boligorganisationer i 201 BL-kursusdage og fik dermed udbetalt diæter. Der er to forhold, der begrunder indstillingen om afskaffelse af diæter ved BL-kurser. 1. Diæter er ikke skattepligtige, men de skal indberettes til SKAT. Hvis man derfor er på kontanthjælp, vil diæten blive modregnet. Det betyder, at nogle deltagere er bedre stillet end andre. 2. Der er uforholdsmæssig meget administration forbundet med udbetalingen, så det langt overstiger det beløb, den enkelte får udbetalt. Organisationsbestyrelsen for SAB har på deres møde den 22. april 2014 besluttet helt at afskaffe diæter i forbindelse med kurser. 14/21

15 Afskaffelsen af diæter vil ikke påvirke muligheden for at få transportgodtgørelse, der videreføres efter de gældende regler. - at organisationsbestyrelsen beslutter, at diæter til BL-kurser afskaffes. 21. KAB-koncept for velkomstmateriale Boligorganisationerne har igennem noget tid efterspurgt et øget fokus på den lokale service, som har afgørende betydning for beboernes trivsel og tilfredshed i hverdagen. Beboerne har sideløbende efterlyst bedre information ved indflytning. På baggrund af denne efterspørgsel tilbyder KAB nu at igangsætte en proces, der kan danne ramme for en lokal dialog om og prioritering af den lokale service. Herunder at byde nye beboere velkommen til afdelingen gennem mere målrettet og professionel information. I servicerammen indgår KAB s nye velkomstkoncept. Til denne del af servicerammen er der under KAB s projekt En hånd til alle udviklet en ny metode og en række redskaber til brug for ejendomskontorernes modtagelse af nye beboere. Den nye velkomst er udviklet på baggrund af erfaringerne fra En hånd til alle, ideer fra de fire Beboerrepræsentantskaber, en arbejdsgruppe med en driftsleder og en driftschef samt en testrunde i 6 afdelinger. Det nye velkomstkoncept fra ejendomskontorerne består af følgende 2 elementer: 1. Driftslederen (eller anden medarbejder) ringer den kommende beboer op og aftaler tidspunkt for nøgleudlevering, samt informerer om lejlighedens stand særligt hvis der er B-ordning. I dag henvender den kommende beboer sig selv til ejendomskontoret. 2. På indflytningsdagen udleverer driftslederen: a) Et velkomstbrev, bilag 21, med praktiske og lokale oplysninger herunder info om fejl og mangelliste, info om A- eller B-ordning, vaskeri, tv, internet, beboerlokale og affald. Afsender er boligorganisationen, men brevet udfyldes og udleveres af driftslederen eller anden medarbejder, der står for indflytningen. b) Opslag, bilag 21.1, der kan udfyldes af nye beboere og omdeles via ejendomskontoret i opgangen. Opslaget fortæller f.eks., at Peter og Ditte flytter ind med 2 børn i 1. tv. den 1. juni. c) En magnet, der f.eks. kan sættes på køleskabet med ejendomskontorets oplysninger. Afdelingen betaler selv for disse magneter til nye beboere. 15/21

16 d) Et visitkort med navn på den medarbejder, der flyttede beboeren ind og et telefon nummer, der er aktivt i hele arbejdstiden i 14 dage, hvis der skulle opstå problemer. Afdelingen betaler selv for visitkort og eventuelle omkostninger for telefonnummer. Bilag 21: Velkomstbrev Bilag 21.1: Opslag Ny beboer i opgangen - at organisationsbestyrelsen beslutter, at det nye velkomstmateriale indgår i boligorganisationens obligatoriske servicemål i servicerammen. Sager til drøftelse 22. Naboskabsundersøgelsens resultat til debat og eventuelt konklusion Naboskabsundersøgelsen blev bestilt af organisationsbestyrelsen og gennemført primo 2014 som opfølgning på en undersøgelse gennemført i Analysenotatet, som er udarbejdet af KAB på baggrund af den automatisk genererede rapport, konkluderer blandt andet: Svarprocenten er desværre kun ca. halvt så høj som i ,5 % af beboerne har svaret i 2014 mod 40 % i Når kun ca. hver femte har besvaret, kan der ikke generaliseres ud fra resultaterne. Risikoen for tilfældige udsving er relativt stor. Rapporten kan dog pege på nogle tendenser. Besvarelsen i 2014 ligger tæt på besvarelsen i Der ser således ikke ud til at være sket større forandringer i beboernes opfattelse af området og naboskabet i perioden. Mosegårdsparkens undersøgelse ligger omkring gennemsnittet for alle undersøgelser lavet indenfor det seneste år, når det gælder beboernes oplevelse af naboskabet, kontakter udenfor området, den oplevede tryghed, ressourcer i boligområdet og accepten af forskellighed i området. Langt de fleste beboere er glade for at bo i området. Beboernes tilfredshed med det fysiske miljø ser dog ud til at ligge under gennemsnittet. Bilag 22: Analysenotat Mosegårdsparken Bilag 22.1: Naboskabsundersøgelsen for Mosegårdsparken Hovedrapport 16/21

17 - at organisationsbestyrelsen drøfter naboskabsundersøgelsens resultater. Sager til orientering 23. Fjernvarme status Alle arbejder er afsluttet, og anlæggene er driftsklare/igangsat. Der er foretaget fejl- og mangelgennemgang. Ejendomskontoret har ikke derefter hørt om fejl eller mangler, som ikke er udbedret. Styrings- og projektmæssigt har der været meget plads til forbedringer. Fjernvarme er dog nu ved at etablere stopventiler i Stolpegårdsvej i stedet for inde i nr. 1, og det sidste skulle dermed være på plads. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Individuelle moderniseringer af haver Det sidste tilbud på etablering af haver er indhentet, men leverandørerne har ikke meldt tilbage trods flere rykkere. Der har ikke været henvendelser fra beboere på det oprindelige tilbud. Det ser således ud til, at det kan blive svært at få tilbud hjem til en pris, beboerne vil betale. Afdelingsbestyrelsen har tilkendegivet, at de ønsker, at det undersøges, om haverne kan inddrages i helhedsplanen. Beslutningen skal op på et afdelingsmøde. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17/21

18 25. Individuelle moderniseringer køkkener og badeværelser status Siden organisationsbestyrelsesmødet i marts 2014 er der skrevet accept på 3 køkkener. Derudover er der en beboer, der har ønsket, at der indhentes tilbud på modernisering af badeværelse. I alt er 39 køkkensager afsluttet, og 3 er i gang. Der er d.d. ikke iværksat modernisering af nogen badeværelser. Samlet er der skrevet tilbudsbreve for kr. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Tilbud om konfliktmægling KAB har pr. 1. marts 2014, som en del af projektet En hånd til alle, ansat en konfliktmægler til at løse konflikter mellem beboere. Der er i første omgang tale om et forsøgsprojekt i et år. Hvis det bliver en succes, vil KAB arbejde for at gøre ordningen til et permanent tilbud til boligorganisationerne. I forsøgsperioden, der løber fra den 1. marts 2014 til den 1. marts 2015, finansieres forsøget gennem projektet En hånd til alle. I forsøgsperioden er målgruppen for indsatsen afgrænset til beboere og håndtering af nabokonflikter. Konfliktmægling er et tilbud til beboere i konflikt. Det er således frivilligt, om man vil deltage. Konfliktmægleren ringer derfor typisk til parterne i konflikten og spørger, om de vil deltage i et konfliktmæglingsmøde. På mødet får hver part mulighed for at fortælle deres version af sagen, og parterne indgår om muligt en aftale om, hvordan de vil håndtere konflikten. Det er parterne selv der bestemmer, hvordan konflikten skal løses, og hvad en eventuel aftale skal indeholde. Konfliktmægleren er placeret i KAB s juraområde, så man sikrer sammenhæng til den øvrige behandling af beboerklager. Hvis beboere vil høre mere om tilbuddet, kan de enten kontakte deres lokale ejendomskontor eller afdelingens driftschef/ejendomsleder. Ønsker beboeren at gøre brug af en konfliktmægler, vil enten personalet på ejendomskontoret eller ejendomslederen/driftchefen kontakte KAB s juraområde, der herefter varetager den videre visitering til konfliktmægleren. Beboere kan ikke selv rette direkte henvendelse til konfliktmægleren. 18/21

19 Generelt kan det nævnes, at der er rigtig gode erfaringer med brug af en konfliktmægler til håndtering af konflikter. Der er en informationspjece om tilbuddet på vej, som vil blive omdelt til de lokale ejendomskontorer. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Orientering om lancering af Psykiatrilinjen Den 15. august lancerede KAB et nyt tiltag, som er blevet efterspurgt blandt beboere og ejendomsfunktionærer. Det er en telefonisk rådgivningslinje, som ejendomsfunktionærer og beboere kan ringe til for at få sparring og rådgivning i forbindelse med beboere med psykisk sygdom. Telefonen besvares af fagpersonale fra Psykiatrifonden, og der er åbent på hverdage mellem kl I tidsrummet kl dog kun for akutte henvendelser. Det er gratis for ansatte og beboere i KAB administrerede selskaber at benytte linjen. Psykiatrilinjen er et forsøg under KAB`s projekt En hånd til alle, og kører indtil videre fra den 15. august 2014 til den 15. august I uge 33 blev der sendt information om linjen ud til samtlige ejendomskontorer, organistionsbestyrelsesformænd og afdelingsformænd. KAB indsamler løbende statistik på brugen af linjen, og til foråret 2015 vil vi evaluere linjen og undersøge om det er en ydelse, der skal implementeres efter projektets udløb. - organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 28. Orientering om Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark blev etableret i 2010 og drives af ATP i Hillerød. Ideen er at samle offentlige udbetalinger ét sted for at opnå effektiv og ensartet behandling af borgerne. I marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte (boligsikring og boligydelse). 19/21

20 Udbetaling Danmark trækker data om den enkelte almene bolig fra et centralt huslejeregister, kaldet Boligportalen. Den er oprettet i Landbyggefondens regi som en udbygning til det eksisterende register over alle almene boliger - Alle boligorganisationer skal indberette til Boligportalen. KAB leverer data til det nye register og kvalitetstjekker data. Det er vigtigt, da Udbetaling Danmark baserer udbetalingen af boligstøtte på disse data. Da der er tale om tilpasning til ny lovgivning og myndighedskrav, er KAB s udgifter hertil inkluderet i den normale boligadministration. De enkelte boligorganisationer har derfor ikke haft direkte omkostninger i denne forbindelse. For den enkelte beboer betyder det, at henvendelser omkring boligstøtten ikke længere kan rettes til kommunen, men skal rettes til Udbetaling Danmark. Det gælder både ved ny ansøgning om boligstøtte og de løbende udbetalinger. Etableringen af Udbetaling Danmark har gjort det lettere at udbetale boligstøtte direkte til boligorganisationen mod en tilsvarende nedsættelse af lejen for den pågældende lejer. Indbetaling af boligstøtten foregår dermed automatisk, og afdelingerne er altid sikret den del af huslejen, som boligstøtten udgør, også hvis huslejen ikke betales. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29. Forslag til mødedatoer 2015 Organisationsbestyrelsesmøder: Organisationsbestyrelsesmøde den 19. februar 2015, kl Organisationsbestyrelsesmøde den 24. september 2015, kl Repræsentantskabsmøde: Repræsentantskabsmøde den 19. februar 2015, kl Afdelingsmøde: Afdelingsmøde den 26. maj 2015, kl Vi har lagt organisationsbestyrelsesmødet den 19. februar 2015 lidt tidligere af hensyn til, at det efterfølgende repræsentantskabsmøde ikke skal komme til at ligge for sent. 20/21

21 - at organisationsbestyrelsen godkender eller ændrer de foreslåede mødedatoer og tidspunkter. 30. Eventuelt 21/21

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl Stolpehøj 61, 1. sal. Jens Elmelund, Finn Larsen og Marianne Vittrup

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl Stolpehøj 61, 1. sal. Jens Elmelund, Finn Larsen og Marianne Vittrup Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19.00 Stolpehøj 61, 1. sal Til stede Svend Borggreen, Jesper Dalhoff, Martin Thejll Hansen, Hanne Merete Olsen, Ole Lund Petersen og John Olsen Afbud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Eigil

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. oktober 2014, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. oktober 2014, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135 Organisationsbestyrelsesmøde den 8. oktober 2014, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Protokol... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Styringsdialogmøde med Gentofte Ejendomsselskab den 16. december 2014 kl Udvalgsværelse E

Styringsdialogmøde med Gentofte Ejendomsselskab den 16. december 2014 kl Udvalgsværelse E 1 Referat Styringsdialogmøde med Gentofte Ejendomsselskab den 16. december 2014 kl. 13.00 Udvalgsværelse E Dagsorden 1. Velkomst og præsentation 2. Bæredygtighedstiltag, herunder LAR 3. Emner efter ønske

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Lyngby

Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Lyngby Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl. 19.00 i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Finn Christensen, Jane Østergaard,

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede Nina Messerschmidt, Christine Langer, Svend Borgreen, Ole Nyholm, Bente Sørensen, Hanne M.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 16.00 Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Bestyrelsen Formand Berit Breiner, næstformand Jan Carstensen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat. Gentofte Ejendomsselskab 3401-7/0050 Mosegårdsparken helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 14

Referat. Gentofte Ejendomsselskab 3401-7/0050 Mosegårdsparken helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 14 Referat Dato: 21. august 2014 kl. 9.30 Sted: bestyrelseslokalet, Stolpehøj 61 (over vuggestuen - ned ad gangen på 1. sal) 2. september 2014 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014, kl. 14,30 Stolpehøj 61, 1. sal, afdelingsbestyrelsens lokale

Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014, kl. 14,30 Stolpehøj 61, 1. sal, afdelingsbestyrelsens lokale Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014, kl. 14,30 Stolpehøj 61, 1. sal, afdelingsbestyrelsens lokale Til stede Christine Langer, Svend Borggreen, Hanne M. Olsen, Karina Hostrup Michelsen, Martin Thejll

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere