som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt"

Transkript

1 Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke hu set Inn lan det HF Desorganiseret til knyt ning i et psy ko bio lo gisk per spek tiv En til knyt nings for styr rel se som føl ge af tid li ge omsorgssvigt kan på vir ke det lil le barns hjerneudvikling, noget som på sigt kan føre til om fat ten de udviklingsmæssige og psy kis ke pro ble mer. Kan en model baseret på fle re psy ko lo gis ke discipliner og bio lo gi ske per spek ti ver bane vej for en mere helhedsorienteret for stå el se af tilknytningsforstyrrede børn? I børne- og ung doms psy kia tri en møder vi en række børn, hvis symptombillede er mangefacetteret og kom plekst. Vi ser væsentlig svækkelse af funktion på af fek ti ve, kog ni ti ve, adfærdsmæssige og so ciale områ der. Vi kan be skri ve dele af de res fun gering med dia gno ser, men mang ler gode begreber for helheden i de res til stand. Dis se børn udfordrer vore værktøjer til dia gnos tise ring, vore ram mer for for stå el se og vore me to der for be hand ling (Cook, Blaustein, Spinazzola,& Van der Kolk, 2003). Der er ofte fo kus på en ten bio lo gi ske eller miljømæssige årsager til psy ko pa to lo gi. Den ne ar tik kel har til hensigt at vise, hvordan bio lo gi/hjerneudvikling og mil jø er i sampsil, og jeg vil ar gu men te re for nødvendigheden af en integreret, psy ko bio lo gisk for stå el se af de forskellige per spek ti ver, Artiklen er udarbejdet fra for fat te rens hovedopgave/speciale ved Aar hus Uni ver si tet Dan mark Arbejdet med artiklen er støt tet øko no misk af R-BUP, Hel se re gi on Sør og Øst. Tak til PhD Hen rik Daae Zach ris son og anony me fag fel ler for værdifulde indspil og kom men ta rer i arbejdet med artiklen. som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning kan udgøre en væsentlig sårbarhed over for udvikling af psy kis ke pro ble mer, er i fo kus. Sær lig vægt lægges på de psy ko bio lo gi ske me ka nis mer, som la der til at me die re relationen mel lem omsorgssvigt og psy kis ke proble mer. Her un der fremhæves be tyd nin gen af orbitofrontal cor tex mod ning og dens regu le ren de funktion i for hold til det lim bis ke sys tem og det au to no me nerve sys tem. Omsorgssvigt og til knyt ning Omsorgssvigt i om sorgs gi ver-barn relationen de fi ne res bredt som miljømæssige fakto rer be stå en de af ved va ren de og/el ler sam ek si ste ren de for mer for misbrug (fysisk/psy kisk) og neg lekt (DeBellis, 2001). Over ord net re fe re res til situationen, hvor en fa mi li es ri si ko fak to rer vejer tungere end de be skyt ten de fak to rer, og det te med fø rer, at bar net udsættes for fler tal li ge trau ma tiske hændelser i det nære om sorgs mil jø. Det te for mo des at have om fat ten de kon sekven ser for bar nets udvikling som helhed (Cook et al., 2003). Iføl ge Bowl by er tilknytningssystemet en evolutionært udviklet, bio lo gisk drift mod nærhed; et motivationelt adfærdssystem, som ak ti ve res, når in di vi det oplever utryghed, og som mo ti ve rer til at søge beskyt tel se hos en om sorgs per son (Bowl by, 1988). Menneskebørn fø des fle re år, før de res egen fysik gør dem i stand til at tage vare på sig selv. De er afhængige af til ste de væ rel sen af re spon si ve om sorgs per so ner, som kan yde trøst og be skyt tel se. Om sorgs per so nen udgør «en sik ker base», hvor fra bar net kan udforske sin om ver den og udvikle sine færdigheder. Udover til knyt nin gens overlevelsesmæssige funktion påpeger Si eg el (1999) til knyt nin gens vigtighed i for hold til modnin gen af bar nets hjer ne. Iføl ge Ainsworth, Blehar, Wa ters og Wall (1978) klassificeres normalvariationerne af bar nets orga ni se ring af tilknytningsadfærd; stra te gi er som an ven des for at søge tryghed hos om sorgs per so nen, som hen holds vis «sik ker til knyt ning (B)», «utryg/undgående tidsskrift for norsk psykologforening

2 G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv Vitenskap og psykologi Et barns ce re bra le cor tex forbrug af glu ko se er dob belt så stort som forbruget i et vok sent men nes kes hjer ne. Det te vidner om en mas siv udvikling og vækst i bar ne åre ne (A)» og «utryg/modstræbende/am bi va lent (C). Den «desorganiserede til knyt ning (D)», som er fo kus i den ne artikel, ad skil ler sig fra normalvariationen ved at være en decideret til knyt nings for styr rel se; et fra vær af en organiseret stra te gi for til knyt ning. Den ko des der for altid sam men med bedstpas sen de A-, B- el ler C-klassifikation (Main, 2000). I eks peri men telle stu dier (Strange Situ ation) vi ser børn, som klassificeres som desorganiserede i de res til knytning, modsætningsfyldt adfærd præget af uorganiserede, afbrudte se kven ser. Bar net kan «fry se fast» i sine bevægelser og stir re tomt ud i luf ten Den desorganiserede tilknytningsadfærd for bin des ofte med forældre, som vi ser en mangelfuld evne til at indgå i velafstemt, af fek tiv kommunikation med de res børn, og som sjældnere føl ger op på bar nets ini tia ti ver til kon takt og sam vær (Lyon-Ruth & Jacobvitz, 1999). Det understreges, at bar nets stræben efter at or gani se re sin tilknytningsadfærd altid er en forsøgt adaption til det mil jø bar net by des. Når bar net ikke er i stand til at udvikle en sammenhængende stra te gi, kan det te hand le om, at den nød ven di ge om sorg ikke er tilgængelig i mil jø et. For hol det mel lem omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning Forsk ning vi ser en nær sammenhæng mel lem omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning (Fonagy, 1999; Gla ser, 2000; Lyon-Ruth & Jacobvitz 1990; So lo mon & Geor ge, 1999). I en population af børn opvokset i mishand len de mil jø er klassificeres ca. 80% af børnene som hav en de en desorganiseret til knyt ning. Fore koms ten af desorganiseret til knyt ning er ligeledes højere i fa mi li ære kon teks ter præget af alkoholmisbrug, psykisk sygdom hos omsorgspersonerne og ægteskabelig kon flikt (So lo mon & Geor ge, 1999). En del børn, som vok ser op un der omsorgssvigtende for hold, vil bære præg af det te på grundlæggende niveauer af de res udvikling. De føl gen de afsnit be hand ler spørgsmålet om, hvor dan dis se kår udgør en væsentlig ri si ko for bar net. Bar nets udvikling af ev nen til af fek tiv selv re gu le ring Relationen mel lem spædbarnet og dets om sorgs per so ner udgør et vigtigt grundlag for bar nets udvikling. Den ne relation er i almindelighed præget af forældrenes nuancerede sen si ti vi tet over for de res barn samt bar nets bio lo gisk indlejrede rettethed mod men nes ke lig kon takt (Ni chols, Gergely & Fonagy, 2001). Den ne gensidige inter esse er udgangspunkt for en række essentielle, kom mu ni ka ti ve hand lin ger, som dan ner grobund for bar nets evne til emotionel regu le ring, social forbundethed m.m. Stern be skri ver kommunikationen «af fek tiv afstemning» som indeholder en re so nans i det af fek ti ve og kropslige sam spil mel lem to men nes ker. Om sorgs gi ve ren ko or di nerer, syn kro ni se rer og afstemmer sin adfærd i for hold til sit barns udtryk (Stern, 2003). Det te hjælper bar net til at oprette/genfinde en til stand af ligevægt og vel be hag. Barnets evne til at identificere og re gu le re egne for nem mel ser og emotioner er alt så afhængig af, at omsorgspersonerne har hjul pet bar net til re gu le ring ved at sva re adækvat på bar nets kommunikation (Fonagy, 2003). Den ne af fek ti ve selv re gu le ring er, som al an den følelsesmæssig ak ti vi tet, i bund og grund en fy sio lo gisk re gu le ring af krop pens homeostase; balancen mel lem ek si ta to riske og in hi be ren de funktioner. Kva li te ten af forældrenes kom mu ni ka ti ve hand lin ger er der for afgørende for spædbarnets fy sio logis ke balance (Ni chols et al., 2001). Mis hand ling, usensitiv over- el ler under sti mu le ring af bar net og utryg ge interaktioner med de pri mæ re om sorgs per so ner kan føre til dan nel sen af en desorganiseret til knyt ning. En forælder som både er kil de til fare og håb for trøst og be skyt tel se, udgør et uløseligt pa ra doks for bar net. Når bar net ikke kan tilbydes forudsigelig, sen sitiv om sorg i relationen til sine om sorgs perso ner, kan hel ler ikke ev nen til af fek tiv selv re gu le ring udvikle sig op ti malt (Fonagy, 1999). I en interpersonel kon tekst kan til knytnin gen og ev nen til af fek tiv selv re gu le ring si ges at være en vigtig forudsætning for det som kal des mentalisering. Mentalisering er kapaciteten til at for stå og for tol ke mennes ke lig adfærd udfra de men ta le tilstande, der lig ger til grund. En theory of mind om man vil. For at kun ne genkende men ta le tilstande hos and re, må man kun ne genkende men ta le tilstande hos sig selv. Barnets mentaliseringsevne vok ser ud af oplevelsen af at bli ve kommunikeret med som en men tal agent; et væsen med fø lel ser og intentioner (Fonagy, 1999). Det er alt så for di vore forældre be hand ler os som tænkende/fø len de væsener, at vi udvikler evnen til at for nem me egne og and res tilstande og tan ker. Et barn som ikke har mulighed for at udvikle en stra te gi for til knyt ning, lærer sig ikke at genkende og re gu le re egen af fekt og vil have mangelfuld evne til mentalisering (Fonagy, 2003). Et psy ko bio lo gisk per spek tiv på den desorganiserede til knyt ning For at for stå, hvor dan en desorganiseret tilknyt ning kan kom pro mit te re et barns udvikling er det nyttigt at se på, hvil ke ska der, der kan opstå i bar nets centralnervesystem. Konsekvenserne er om fat ten de og strækker sig langt ind i fy sisk, kog ni tiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling. Indenfor rammerne af den ne ar tik kel har jeg valgt at foku se re på en kelte me ka nis mer indenfor det psy ko bio lo gi ske per spek tiv. Principper for tid lig hjerneudvikling i sam spil med om sorgs mil jø et Et barns ce re bra le cor tex forbrug af glu kose er dob belt så stort som forbruget i et vok sent men nes kes hjer ne (Gla ser, 2000). Det te vidner om en mas siv udvikling og vækst i bar ne åre ne. Den ne udvikling kan be skri ves udfra principperne «experienceexpectant» og «experience-de pend ent». Det te er udviklinsprincipper, som vi har til fælles med and re pat te dyr. Experience-expectant udvikling sker på bag rund af en for ven tet er fa ring. Den ne proces er udviklet til at an ven de den miljømæssige in for ma tion, som er tilstede i kraft af ar tens evolutionære udvikling. Et ny født 404 tidsskrift for norsk psykologforening

3 Vitenskap og psykologi G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv men nes ke barn har en evolutionært baseret for vent ning om at møde et omsorgsfuldt og forudsigeligt mil jø, som til by der bar net en af fek tiv afstemning og en sik ker base. Møder or ga nis men ikke de for ven te de er fa ringer, vil de assosierede netværk og hjer neom rå der ikke udvikles op ti malt (Gla ser, 2000; Greenough, Black & Wal la ce, 1987). Experience-de pend ent udvikling sker på baggrund af er fa ring, som er unik for det en kelte in di vid (Gla ser, 2000). Beg ge for mer for udvikling er i høj grad afhængige af udefrakommende in for mation. Et spædbarns ge ner re gu le rer en overproduktion af sy nap ser i de tid li ge udviklingsfaser. Neuroner vil re spon de re på eks terne sig na ler og foretage mo le ky læ re for and rin ger i hen hold til dis se. Netværk som ak ti ve res hyppigt, vil styr kes, og netværk som ikke ak ti ve res, vil svækkes/ forsvinde (Per ry, Pol lard, Blakley & Vigilante, 1995). Der med guider bar nets er farin ger udvælgelses- og udviklingsprocessen af hjer nens strukur (Greenough et al., 1987; Si eg el, 1999, 2003). Blandt andet mellemmenneskelig kommunikation er en vigtig «næ ring» for hjernens udvikling. Schore (1996 iføl ge Gla ser, 2000) be skri ver hvor dan spædbarnets hjerne re age rer på sin om sorgs gi vers ansigt med fri gi vel se af en dor fi ner. Det te er stof fer, som er for bun det med men nes kets oplevelse af vel be hag og glæde i for bin del se med social interaktion, af fekt og til knyt ning. Menneskebørn og vis se and re pat te dyr er udviklingsmæssigt «ufærdige» ved fødslen. Det te er for bun det med en lang række skrøbeligheder og nødvendigheden af velfunge ren de om sorgs per so ner. Men den ne erfaringsafhængige udvikling og mod ning af hjer nen er også for bun det med centrale for dele. Når udvikling fore går i et kontinuerligt sam spil mel lem ge ner/bio lo gi og det ak tuelle mil jø, kan men nes ket udvikle adap ti ve ev ner til netop sit ha bi tat og kontekst (Greenough et al., 1987). Psy ko bio lo gi ske me ka nis mer som me die rer relationen mel lem desorganiseret til knyt ning og psy kisk sårbarhed Vi nævnte oven for, at den desorganiserede til knyt ning er assosieret med en mangelfuld evne til af fek tiv selv re gu le ring. På et psy ko bio lo gisk niveau er det te for bun det med en uop ti mal mod ning af et præfron- Sensitivering Ved desorganiseret til knyt ning kan der fore gå en sensitivering af ovennævnte forbin del ser på et neu ro lo gisk niveau. Når en or ga nis me udsættes for kraf ti ge, ube ha ge lige sti mu li, som optræder på ukontrollabel og uforudsigelig manér og for bin des med en høj arousal i or ga nis men, øges ri si koen for, at en sensitivering finder sted (Overmei er, 2002). Sensitivering er en in ten si vering af en re spons, alt så en forøget ef fek ti vitet i sy nap sen som føl ge af uregelmæssig el ler eks trem stimu la tion. Hyppigt be nytte de netværk i hjer nen vil være hurtigt aktiverbare (Brosschot, 2002). Jeg nævnte tid li ge re, at bar nets hjer ne udvikler sig i hen hold til hvil ke netværk som an ven des. Man kan alt så fore stil le sig, at mil jø ets ka rak te ris ti ka, via sensitiverintalt om rå de i hjer nen, som kal des orbitofrontal cor tex. Orbitofrontal cor tex er involveret i processering af de sig na ler, som for bin des med inter per so nelle sam spil (her un der tilknytningsadfærd) (Creeden, 2004). Kva li te ten af sam spil let i det nære om sorgs mil jø indvirker på udviklingen af det te om rå de (Si eg el, 1999). Orbitofrontal cor tex spil ler en vigtig rol le for af fekt re gule rin gen i kraft af sine gensidige, re gu le rende for bin del ser til det sub kor ti ka le lim biske sys tem (Si eg el, 1999) og det au to no me nerve sys tem; hen holds vis sym pa tis ke (eksisatoriske) og pa ra sym pa tis ke (in hi be rende) for bin del ser. Det er orbitofrontal cortex opgave at mo ni to re re kropslige tilstande; identificere kropslige for nemmel ser og oversætte dis se til genkendelige emotioner (Creeden, 2004). Crit ten den (1997 iføl ge Creeden, 2004) for mu le rer det som, at en sik ker til knytning afspejles af ev nen til ef fek tivt at in tegre re sub kor ti ka le (lim bis ke), emotionelle reaktioner med udefrakommende sti mu li og med en præcis/for nuf tig kog ni tiv vur dering af emotionernes me ning. Men ved en desorganiseret til knyt ning, vil orbito-frontal cor tex evne til at in te gre re sub kor ti ka le re spon ser med miljømæssige sti mu li med den ret te kog ni ti ve eva lue ring være reduceret. Den desorganiserede til knyt ning er defineret ved, at der netop ikke findes nogen stra te gi for at tak le det aktiverede tilknytningssystem; søge trøst og opnå homeostase. Det te indebærer en for styr rel se af ev nen til at re gu le re egne fø lel ser (Creeden, 2004) og kan me get vel være en nøglefaktor i for bin del se med skrøbelighed overfor psy kis ke pro ble mer (Si eg el, 2003). Omsorgssvigtende opvækstbetingelser er en væsentlig stress fak tor for bar net og udgør en trus sel mod bar nets/or ga nis mens homeostase. Når or ga nis men san ser en fare, ak ti ve res amygdala (del af det lim bis ke system), som processerer frygtrelaterede stimu li. Der igangsættes en kamp/flugt-reaktion; en kraf tig ak ti ve ring af det sym pa tis ke nerve sys tem. Hjer te fre kvens, blodtryk og respiration forøges, og musklerne spændes. Ligeledes bli ver opmærksomheden fokuseret på den mu li ge trus sel, og al an den infor ma tion sor te res fra. Per so nen i en så dan til stand vil være overmåde overvågende (Schore, 2003). Ligeledes igangsættes en hormonel proces i HPA-ak sen (hypothalamic-pituitary- ABSTRACT Disorganized attachment from a psychobiological perspective In child /adolescent psy chi atric facilities, health care prac ti tion ers encounter chil dren who have been ex posed to dif fer ent forms of child abuse and who therefore frequently show disorganized pat terns of attachment. Their assessment, diagnostic routines and methods of treat ment are challenged by the complexity of these chil dren s symp toms. This art icle introduces a psychobiological perspective to the treat ment of these conditions that could be seen as dif fer ent to traditional approaches. Re search investigating how abuse affects brain de vel op ment and consequently psychological de vel op ment is presented. The art icle focuses on the abil ity to regulate affect and the balance of the autonomous nervous sys tem, which depends on the maturation of the orbitofrontal cor tex. The author postulates that the child s adaptation to his/her en vi ron ment can be likened to evo lu tion ary theory. Keywords: child abuse; disorganized attachment; psychobiological de vel op ment; orbitofrontal cor tex. adrenocortical-axis) som via en række processer le der til udskillelse af hor mo net kor ti sol (Cicchetti & Wal ker, 2001). Kor tisol bi dra ger til en ef fek tiv mo bi li se ring af or ga nis men, som er adap tiv i kri tis ke, livstru en de situationer. Men over tid kan høje niveauer af kor ti sol være ska de li ge for orga nis men og føre til nedsat funktion af immun sys te met (Cicchetti & Wal ker, 2001) samt føre til cel le død i hjer nens hip po campus (Creeden, 2004; DeBellis, 2001). tidsskrift for norsk psykologforening

4 G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv Vitenskap og psykologi gen, sætter sine spor på sel ve or ga ni se ringen af bar nets hjer ne. Når bar nets tilknytningssystem ak ti veres, vil det te som udgangspunkt være forbun det med igangsættelse af det sym pa tiske nerve sys tem samt limbisk ak ti ve ring. Oplever man gentagne gan ge at dis se reaktioner ak ti ve res, vil de frygtrelaterede netværk med ti den kun ne bli ve sensitiverede (over føl som me), hvil ket igen med fører at mind re og mind re sti mu li kan udløse reaktionen. Or ga nis men vil i så tilfælde befinde sig i et kontinuerligt alarmberedskab og en stres set, over sen si tiv, kamp klar tilstand kan bli ve et varigt træk hos det enkelte in di vid (Per ry et al., 1995). Evolutionsteoretiske tan ker Hvor det er hensigtsmæssigt for et vok sent men nes ke at re age re med kamp el ler flugt i mødet med en trus sel, er det mind re nyttigt for et lil le barn at an ven de den ne stra te gi. Det er foreslået, at børn som er udsat for omsorgssvigt og som har en desorganiseret til knyt ning, kan udvikle stra te gi er, som kan lig ne dissociativ symp to ma to lo gi, når de gentagne gan ge stil les over for trus ler, som de ikke finder no gen be skyt tel se mod (Liotti, 1999; Per ry et al., 1995; Schore, 2003). Når tilknytningsadfærd (gråd) gang på gang har vist sig forgæves og bar net har erfaret, at den bio lo gi ske kil de til tryghed er den fak tisk kil de til fare, foretager bar nets or ga nis me et hastigt skift; udslukker den sym pa tis ke reaktion til for del for den modsatte, au to no me reaktion; den restituerende, ubevægelige til stand, der er for bun det med forøget vagal to nus (pa ra sym pa tisk ak ti vi tet) (Schore, 2003). Det te er for di orga nis men vil søge mod homeostase. Når den ne vek sel virk ning af au to no me reaktioner: do mi nant sym pa tisk reaktion som afløses af en homeostasesøgende do mi nant pa ra sym pa tisk reaktion, på går kon ti nuerligt, men i et uforudsigeligt møns ter, kan den pa ra sym pa tis ke reaktion sen si ti ve res og bli ve den do mi nan te reaktion i mødet med tru en de sti mu li (iføl ge Op po nent Process Theory ved Over mei er, 2002). Ved den pa ra sym pa tis ke reaktion bli ver pul sen lang som me re, blod tryk ket fal der, og blod årer i hjer te og musk ler trækker sig sam men. Den kraf ti ge pa ra sym pa tis ke akti vi tet kan dæmpe smerteperception ved at ak ti ve re opio ide smertehæmmende sys temer i krop pen (Brosschot, 2002). Bar nets reaktion ved konfrontation med en trus sel, kan si de stil les med dy re nes «tonic immobility» en form for «gå-død-reaktion» el ler «freezing», hvor dy ret stiv ner, for hol der sig mo to risk ubevægelig, hæmmer vo kal adfærd og forbliver uresponsivt over for selv stærke smer te sti mu li. Den ne type af over le vel ses stra te gi an ven des af dyr, når kamp el ler flugt er udelukket el ler uhensigtsmæssigt (Heidt, Marx, & Forsyth, 2005). To nic immobility er, som den desorganiserede til knyt ning, præget af au to nom usta bi li tet (Mos ko witz, 2004). For stå el sen af børn udsat for omsorgssvigt må byg ge på sam le de bi drag fra fle re af fag fel tets discipliner: udviklingspsykologi, neu ro psy ko lo gi og psy kia tri Det sy nes evolutionært hensigtsmæssigt at udvikle/bruge en «gå-død-reaktion», når man som et lil le barn er prisgivet et mil jø, som er skræmmende og ikke yder den fornød ne trøst og be skyt tel se. Men når en tidlig desorganiseret til knyt ning, som føl ge af omsorgssvigt, fø rer til en sensitivering af frygtrelaterede netværk, er der en en ri si ko for, at den for styr re de re gu le ring af hjer ne og krop udgør en væsentlig sårbarhed overfor udvikling af psy kisk li del se. Konklusion Den ne artikel har forsøgt at skitsere hvordan omsorgssvigt kan føre til en desorganiseret til knyt ning og hvor dan det te kan forstyr re bar nets tid li ge hjerneudvikling. Der er lagt sær lig vægt på mod nin gen af orbitofrontal cor tex (som er afhængig af sen si tive, inter per so nelle interaktioner) og den nes re gu le ren de funktion i for hold til det lim biske sys tem og det au to no me nerve sys tem. Jeg har foreslået senstiveringsmekanismen som procesmodel for etab le ring/forstærkning af den ubalancerede re gu le ring. At denne frem stil ling er dras tisk for enk let, er næppe nødvendigt at påpege. Et men nes kes udvikling og konstitution er uhy re komplekst og hele ti den un der indflydelse af multiple fak to rer. Det er der med næppe muligt at for mu le re en udtømmende lis te med de mu li ge udfald, som ovennævnte opvækstbetingelser kan føre med sig. Når hjer nens orga ni se ring for styr res på et tidligt tids punkt, er konsekvenserne om fat ten de. Det antages at dis se børn vil være mere sårba re for emotionelle og adfærdsmæssige pro ble mer af både ek ster na li se ren de og inter na li se ren de art (DeBellis, 2001). Nuværende forsk ning præsenterer en række af te ma er, som mu lig vis kan sættes i relation til tid li ge omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning. De mu li ge udviklingsveje til de dissociative li del ser har fået en del opmærksomhed (Liotti, 1999). Ligeledes fors kes der på ri si koen for at udvikle PTSD-sym pto mer ved eks po ne ring for trau ma tis ke hændelser (Mac do nald et al., 2008). De Sanctis et al. (2008) påpeger at omsorgssvigt udgør en væsentlig ri si ko faktor for se ne re rusproblematik. Der fors kes på mu li ge kog ni ti ve kon se kven ser af tid li ge omsorgssvigt (DeBellis, 2001; Gla ser, 2000). Ligeledes er førnævnte sub kor ti ka le stressreaktioner og de res ef fekt på hjer nens udvikling et rele vant tema (Creeden, 2004; We ni ger, Lan ge, Sachsse & Irle, 2008). De mu li ge skade virk nin ger på im mun sys temet i kraft af en re ak tiv HPA-akse og sto re mængder kor ti sol le der til hy po te ser om helbredsmæssige pro ble mer som føl ge af gentagne, trau ma tis ke oplevelser (Cicchetti & Wal ker, 2001). Forsk nin gens indikationer på de om fatten de udviklingsmæssige kon se kven ser af omsorgssvigt gør det nødvendigt også at se be hand ling/fore byg gel se i et udviklingsperspektiv. Skal kon se kven ser af omsorgssvigt afhjælpes, er det vigtigt, at de udsatte børn gi ves muligheder for sta bile og tryg ge opvækstbetingelser samt gode er fa rin ger over tid. Bar net udvikler sig bio lo gisk og psy ko lo gisk i til knyt ning til men nes ke ne det har om kring sig, og be hø ver tryg ge tilknytningsrelationer for at kun ne etab le re (evt. for bed re) af fek ti ve, kog ni ti ve, adfærdsmæssige og so ciale funktioner. De kom men de års forsk ning vil sandsynligvis bidrage med stør re klarhed indenfor dis se em ner. Det som er tydeligt pr. i dag er, i hvor om fat ten de grad de tid li ge om sorgs be tin gel ser, sætter rammerne for et in di vids udvikling. Og hvor kom plek se og sam men sat te udfaldene kan bli ve, når børn vok ser op uden det nød ven di ge grundlag, hvor på vi de re udvikling hvi ler. Det er ligeledes tydeligt at for stå el sen af 406 tidsskrift for norsk psykologforening

5 Vitenskap og psykologi G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv Den desorganiserede til knyt ning er assosieret med en mangelfuld evne til af fek tiv selv re gu le ring. På et psy ko bio lo gisk niveau er det te for bun det med en uop ti mal mod ning af et præfrontalt om rå de i hjer nen, som kal des orbitofrontal cor tex børn udsat for omsorgssvigt må byg ge på sam le de bi drag fra fle re af fag fel tets discipliner: udviklingspsykologi, neu ro psy kolo gi og psy kia tri. Uden et integreret, teo retisk fun da ment forbliver vor for stå el se mangelfuld og interventioner der for halvhjer te de. Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer Sy ke hu set Inn lan det HF An ders Sandvigsgate Lil le ham mer Tlf E-post Referencer Ainsworth, M., Blehar, M. C., Wa ters, E., & Wall, S. (1978). Pat terns of attachment: A psychological study of the strange situ ation. Hills da le, NJ: Law ren ce Erl baum. Bowl by, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy de vel op ment. New York: Ba sic Books. Brosschot, J. F. (2002). Cognitive-emotional sensitization and som atic health complaints. Scandi navian Jour nal of Psych ology, 43, Cicchetti, D., & Wal ker, E. (2001). Edi tor ial: Stress and de vel op ment: Biological and psychological consequences. De vel op ment and Psycho path ology, 13, Cook, A., Blaustein, M., Spinazzola, J., & Van der Kolk, B. (2003). Com plex trau ma in chil dren and adolescents. Na tio nal Child Trau matic Stress Net work. Retrieved july 6, 2009 from edu_materials/complextrauma_all.pdf Creeden, K. (2004). The neurodevelopmental impact of early trau ma and insecure attachment: Re-thinking our un der stan ding and treat ment of sexual be hav iour prob lems. Sexual Ad diction & Compulsivity, 11, DeBellis, M. D. (2001). Developmental traumatology: The psychobiological de vel op ment of maltreated chil dren and its im pli ca tions for re search, treat ment, and po li cy. De vel op ment and Psycho path ology, 13, De Sanctis, V. A., Trampush, J. W., Harty, S. C., Marks, D. J., Newcorn, J. H., Mil ler, C. J. et al. (2008). Child hood maltreatment and conduct disorder: In de pen dent predictors of adolescent substance use disorder in youth with attention de fi cit/hyperactivity disorder. Journal of Clin ical Child & Adolescent Psych ology, 37(4), Fonagy, P. (1999). Male perpetrators of vio lence against women: An attachment theory perspective. Jour nal of Applied Psychoanalytic Stu dies, 1, Fonagy, P. (2003). The de vel op ment of psychopath ology from infancy to adulthood: The mysterious unfolding of disturbance in time. Infant Men tal Health Jour nal, 24(3), Gla ser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain a re view. Jour nal of Child Psychology and Psych iatry, 41(1), Greenough, W. T., Black, J. E., & Wal la ce, C. S. (1987). Experience and brain de vel op ment. Child De vel op ment, 58, Heidt, J. M., Marx, B. P., & Forsyth, J. P. (2005). To nic immobility and childhood sexual abuse: A pre lim in ary re port evaluating the sequela of rape-in duced paralysis. Be hav iour Re search and Ther apy, 43, Liotti, G. (1999). Disorganization of attachment as a model for un der stan ding dissociative psycho path ology. I: J. So lo mon, & C. Geor ge (red.), Attachment Disorganization. (ss ). New York: Guil ford Press. Ly ons-ruth, K., & Jacobvitz, D. (1999). Attachment disorganization. Unresolved loss, relational vio lence, and lapses in behavioral and attentional strat egies. I: J. Cas si dy & P. R. Shaver (red.), Hand book of Attachment. Theory, Re search and Clin ical Ap pli ca tions. (ss ). New York: Guil ford Press. Mac do nald, H. Z., Beeghly, M., Grant-Knight, W., Augustyns, M., Woods, R. W, Cabral, H. et al. (2008). Longitudinal asso ci ation be tween infant disorganized attachment and childhood post trau matic stress symp toms. Developmental Psycho path ology, 20(2), Main, M. (2000). Recent stu dies in attachment; Overview, with se lec ted im pli ca tions for clinical work. I: S. Gold berg, R. Muir, & J. Kerr (red.), Attachment Theory. Social, Developmental, and Clin ical Perspectives. (ss ). Hills da le, NJ: The Analytic Press. Mos ko witz, A. K. (2004). «Scared stiff»: Catatonia as an evo lu tion ary-based fear response. Psychological Re view, 111(4), Ni chols, K., Gergely, G., & Fonagy, P. (2001). Experimental protocols for investigating relationships among mother-infant in ter ac tion, affect regulation, physiological mar kers of stress responsiveness, and attachment. Bul le tin of the Menninger Cli nic, 65(3), Overmier, B. J. (2002). Sensitization, conditioning, and learn ing: Can they help us un derstand somatization and disability? Scan dinavian Jour nal of Psych ology, 43, Per ry, B. D., Pol lard, R. A., Blakley, T. L., & Vigilante, D. (1995). Child hood trau ma, the neurobiology of adaptation, and «use-de pend ent» de vel opment of the brain: How «sta tes» become «traits». Infant Men tal Health Jour nal, 16(4), Schore, A. N. (2003). Early relational trau ma, disorganized attachment, and the de vel opment of a predisposition to vio lence. I: M. F. So lo mon, & D. J. Si eg el (red.), Heal ing Trauma; attachment, mind, body, and the brain. (ss ). New York: Nor ton. Si eg el, D. J. (1999). The de velop ing mind. Toward a neurobiology of inter per sonal experience. New York: Guil ford Press. Si eg el, D. J. (2003). An inter per sonal neurobiology of psychotherapy: The de velop ing mind and the resolution of trau ma. I: M. F. So lo mon, & D. J. Si eg el (red.), Heal ing Trau ma. Attachment, mind, body, and the brain. (ss. 1 54). New York: Nor ton. So lo mon, J. & Geor ge, C. (1999). The place of disorganization in attachment theory linking classic observations with con tem por ary findings. I: J. So lo mon, & C. Geor ge (red.), Attachment Disorganization (ss. 3 32). New York: Guil ford Press. Stern, D. N. (2003). Sped bar nets inter per so nlige ver den. Oslo: Gyl den dal Aka de misk. We ni ger, G., Lan ge, C., Sachsse, U., & Irle, E. (2008). Amyg da la and hippocampal volumes and cognition in adult sur vivors of childhood abuse with dissociative disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 118, tidsskrift for norsk psykologforening

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Betydningen af en basal god tilknytningsrelation imellem plejebørn og plejeforældre for plejebørns psykiske og følelsesmæssige udvikling

Betydningen af en basal god tilknytningsrelation imellem plejebørn og plejeforældre for plejebørns psykiske og følelsesmæssige udvikling Betydningen af en basal god tilknytningsrelation imellem plejebørn og plejeforældre for plejebørns psykiske og følelsesmæssige udvikling Af Anne Blom Corlin, klinisk psykolog Indledning Der forventes af

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Pædagogisk Metode- beskrivelse

Pædagogisk Metode- beskrivelse Pædagogisk Metode- beskrivelse Side 1 af 9 Indledning Faglig tilgang Pædagogiske metoder - KRAP o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt - Neuropædagogik o Beskrivelse o Valg o Implementering

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret.

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand er kun indikativ og vil blive korrigeret CEWTfRHOusE(æPERS (I P ricewa te rli li u secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Straiidvejen 44 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K Retten i Roskilde 11 AUB. 2014 Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39204505 Dato: 8. august 2014 Cvr. nr. 11570119 retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk han

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1

Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1 Resiliens hos børn et udbredt fænomen? Og Hvorfor både social arv og mønsterbrydere er vildledende og potentielt stigmatiserende betegnelser? Lektor v. Ålborg Universitet, Morten Ejrnæs. 1. Tilgange til

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

PLEJEFAMILIER ANBRINGELSER I. Når vi. Forskning på området ANBRAGT AF ANNE BLOM CORLIN

PLEJEFAMILIER ANBRINGELSER I. Når vi. Forskning på området ANBRAGT AF ANNE BLOM CORLIN ANBRAGT AF ANNE BLOM CORLIN ANBRINGELSER I PLEJEFAMILIER Når et barn anbringes i en plejefamilie, sker det for at sikre en positiv udvikling for plejebarnet. Det danske anbringelsessystem bør dog skabe

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

29 nye sange med tekster, noder og akkorder

29 nye sange med tekster, noder og akkorder LE med YS RU 29 nye sange med tekster, noder og akkorder RUMLERIM; LE med YS RU 29 nye sange med tekster, noder og akkorder. Nodebog. ISBN 978-87-906416-2-7 Tekst musik: nders Bøgelund, Jan Irhø og Thorstein

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere