som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt"

Transkript

1 Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke hu set Inn lan det HF Desorganiseret til knyt ning i et psy ko bio lo gisk per spek tiv En til knyt nings for styr rel se som føl ge af tid li ge omsorgssvigt kan på vir ke det lil le barns hjerneudvikling, noget som på sigt kan føre til om fat ten de udviklingsmæssige og psy kis ke pro ble mer. Kan en model baseret på fle re psy ko lo gis ke discipliner og bio lo gi ske per spek ti ver bane vej for en mere helhedsorienteret for stå el se af tilknytningsforstyrrede børn? I børne- og ung doms psy kia tri en møder vi en række børn, hvis symptombillede er mangefacetteret og kom plekst. Vi ser væsentlig svækkelse af funktion på af fek ti ve, kog ni ti ve, adfærdsmæssige og so ciale områ der. Vi kan be skri ve dele af de res fun gering med dia gno ser, men mang ler gode begreber for helheden i de res til stand. Dis se børn udfordrer vore værktøjer til dia gnos tise ring, vore ram mer for for stå el se og vore me to der for be hand ling (Cook, Blaustein, Spinazzola,& Van der Kolk, 2003). Der er ofte fo kus på en ten bio lo gi ske eller miljømæssige årsager til psy ko pa to lo gi. Den ne ar tik kel har til hensigt at vise, hvordan bio lo gi/hjerneudvikling og mil jø er i sampsil, og jeg vil ar gu men te re for nødvendigheden af en integreret, psy ko bio lo gisk for stå el se af de forskellige per spek ti ver, Artiklen er udarbejdet fra for fat te rens hovedopgave/speciale ved Aar hus Uni ver si tet Dan mark Arbejdet med artiklen er støt tet øko no misk af R-BUP, Hel se re gi on Sør og Øst. Tak til PhD Hen rik Daae Zach ris son og anony me fag fel ler for værdifulde indspil og kom men ta rer i arbejdet med artiklen. som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning kan udgøre en væsentlig sårbarhed over for udvikling af psy kis ke pro ble mer, er i fo kus. Sær lig vægt lægges på de psy ko bio lo gi ske me ka nis mer, som la der til at me die re relationen mel lem omsorgssvigt og psy kis ke proble mer. Her un der fremhæves be tyd nin gen af orbitofrontal cor tex mod ning og dens regu le ren de funktion i for hold til det lim bis ke sys tem og det au to no me nerve sys tem. Omsorgssvigt og til knyt ning Omsorgssvigt i om sorgs gi ver-barn relationen de fi ne res bredt som miljømæssige fakto rer be stå en de af ved va ren de og/el ler sam ek si ste ren de for mer for misbrug (fysisk/psy kisk) og neg lekt (DeBellis, 2001). Over ord net re fe re res til situationen, hvor en fa mi li es ri si ko fak to rer vejer tungere end de be skyt ten de fak to rer, og det te med fø rer, at bar net udsættes for fler tal li ge trau ma tiske hændelser i det nære om sorgs mil jø. Det te for mo des at have om fat ten de kon sekven ser for bar nets udvikling som helhed (Cook et al., 2003). Iføl ge Bowl by er tilknytningssystemet en evolutionært udviklet, bio lo gisk drift mod nærhed; et motivationelt adfærdssystem, som ak ti ve res, når in di vi det oplever utryghed, og som mo ti ve rer til at søge beskyt tel se hos en om sorgs per son (Bowl by, 1988). Menneskebørn fø des fle re år, før de res egen fysik gør dem i stand til at tage vare på sig selv. De er afhængige af til ste de væ rel sen af re spon si ve om sorgs per so ner, som kan yde trøst og be skyt tel se. Om sorgs per so nen udgør «en sik ker base», hvor fra bar net kan udforske sin om ver den og udvikle sine færdigheder. Udover til knyt nin gens overlevelsesmæssige funktion påpeger Si eg el (1999) til knyt nin gens vigtighed i for hold til modnin gen af bar nets hjer ne. Iføl ge Ainsworth, Blehar, Wa ters og Wall (1978) klassificeres normalvariationerne af bar nets orga ni se ring af tilknytningsadfærd; stra te gi er som an ven des for at søge tryghed hos om sorgs per so nen, som hen holds vis «sik ker til knyt ning (B)», «utryg/undgående tidsskrift for norsk psykologforening

2 G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv Vitenskap og psykologi Et barns ce re bra le cor tex forbrug af glu ko se er dob belt så stort som forbruget i et vok sent men nes kes hjer ne. Det te vidner om en mas siv udvikling og vækst i bar ne åre ne (A)» og «utryg/modstræbende/am bi va lent (C). Den «desorganiserede til knyt ning (D)», som er fo kus i den ne artikel, ad skil ler sig fra normalvariationen ved at være en decideret til knyt nings for styr rel se; et fra vær af en organiseret stra te gi for til knyt ning. Den ko des der for altid sam men med bedstpas sen de A-, B- el ler C-klassifikation (Main, 2000). I eks peri men telle stu dier (Strange Situ ation) vi ser børn, som klassificeres som desorganiserede i de res til knytning, modsætningsfyldt adfærd præget af uorganiserede, afbrudte se kven ser. Bar net kan «fry se fast» i sine bevægelser og stir re tomt ud i luf ten Den desorganiserede tilknytningsadfærd for bin des ofte med forældre, som vi ser en mangelfuld evne til at indgå i velafstemt, af fek tiv kommunikation med de res børn, og som sjældnere føl ger op på bar nets ini tia ti ver til kon takt og sam vær (Lyon-Ruth & Jacobvitz, 1999). Det understreges, at bar nets stræben efter at or gani se re sin tilknytningsadfærd altid er en forsøgt adaption til det mil jø bar net by des. Når bar net ikke er i stand til at udvikle en sammenhængende stra te gi, kan det te hand le om, at den nød ven di ge om sorg ikke er tilgængelig i mil jø et. For hol det mel lem omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning Forsk ning vi ser en nær sammenhæng mel lem omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning (Fonagy, 1999; Gla ser, 2000; Lyon-Ruth & Jacobvitz 1990; So lo mon & Geor ge, 1999). I en population af børn opvokset i mishand len de mil jø er klassificeres ca. 80% af børnene som hav en de en desorganiseret til knyt ning. Fore koms ten af desorganiseret til knyt ning er ligeledes højere i fa mi li ære kon teks ter præget af alkoholmisbrug, psykisk sygdom hos omsorgspersonerne og ægteskabelig kon flikt (So lo mon & Geor ge, 1999). En del børn, som vok ser op un der omsorgssvigtende for hold, vil bære præg af det te på grundlæggende niveauer af de res udvikling. De føl gen de afsnit be hand ler spørgsmålet om, hvor dan dis se kår udgør en væsentlig ri si ko for bar net. Bar nets udvikling af ev nen til af fek tiv selv re gu le ring Relationen mel lem spædbarnet og dets om sorgs per so ner udgør et vigtigt grundlag for bar nets udvikling. Den ne relation er i almindelighed præget af forældrenes nuancerede sen si ti vi tet over for de res barn samt bar nets bio lo gisk indlejrede rettethed mod men nes ke lig kon takt (Ni chols, Gergely & Fonagy, 2001). Den ne gensidige inter esse er udgangspunkt for en række essentielle, kom mu ni ka ti ve hand lin ger, som dan ner grobund for bar nets evne til emotionel regu le ring, social forbundethed m.m. Stern be skri ver kommunikationen «af fek tiv afstemning» som indeholder en re so nans i det af fek ti ve og kropslige sam spil mel lem to men nes ker. Om sorgs gi ve ren ko or di nerer, syn kro ni se rer og afstemmer sin adfærd i for hold til sit barns udtryk (Stern, 2003). Det te hjælper bar net til at oprette/genfinde en til stand af ligevægt og vel be hag. Barnets evne til at identificere og re gu le re egne for nem mel ser og emotioner er alt så afhængig af, at omsorgspersonerne har hjul pet bar net til re gu le ring ved at sva re adækvat på bar nets kommunikation (Fonagy, 2003). Den ne af fek ti ve selv re gu le ring er, som al an den følelsesmæssig ak ti vi tet, i bund og grund en fy sio lo gisk re gu le ring af krop pens homeostase; balancen mel lem ek si ta to riske og in hi be ren de funktioner. Kva li te ten af forældrenes kom mu ni ka ti ve hand lin ger er der for afgørende for spædbarnets fy sio logis ke balance (Ni chols et al., 2001). Mis hand ling, usensitiv over- el ler under sti mu le ring af bar net og utryg ge interaktioner med de pri mæ re om sorgs per so ner kan føre til dan nel sen af en desorganiseret til knyt ning. En forælder som både er kil de til fare og håb for trøst og be skyt tel se, udgør et uløseligt pa ra doks for bar net. Når bar net ikke kan tilbydes forudsigelig, sen sitiv om sorg i relationen til sine om sorgs perso ner, kan hel ler ikke ev nen til af fek tiv selv re gu le ring udvikle sig op ti malt (Fonagy, 1999). I en interpersonel kon tekst kan til knytnin gen og ev nen til af fek tiv selv re gu le ring si ges at være en vigtig forudsætning for det som kal des mentalisering. Mentalisering er kapaciteten til at for stå og for tol ke mennes ke lig adfærd udfra de men ta le tilstande, der lig ger til grund. En theory of mind om man vil. For at kun ne genkende men ta le tilstande hos and re, må man kun ne genkende men ta le tilstande hos sig selv. Barnets mentaliseringsevne vok ser ud af oplevelsen af at bli ve kommunikeret med som en men tal agent; et væsen med fø lel ser og intentioner (Fonagy, 1999). Det er alt så for di vore forældre be hand ler os som tænkende/fø len de væsener, at vi udvikler evnen til at for nem me egne og and res tilstande og tan ker. Et barn som ikke har mulighed for at udvikle en stra te gi for til knyt ning, lærer sig ikke at genkende og re gu le re egen af fekt og vil have mangelfuld evne til mentalisering (Fonagy, 2003). Et psy ko bio lo gisk per spek tiv på den desorganiserede til knyt ning For at for stå, hvor dan en desorganiseret tilknyt ning kan kom pro mit te re et barns udvikling er det nyttigt at se på, hvil ke ska der, der kan opstå i bar nets centralnervesystem. Konsekvenserne er om fat ten de og strækker sig langt ind i fy sisk, kog ni tiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling. Indenfor rammerne af den ne ar tik kel har jeg valgt at foku se re på en kelte me ka nis mer indenfor det psy ko bio lo gi ske per spek tiv. Principper for tid lig hjerneudvikling i sam spil med om sorgs mil jø et Et barns ce re bra le cor tex forbrug af glu kose er dob belt så stort som forbruget i et vok sent men nes kes hjer ne (Gla ser, 2000). Det te vidner om en mas siv udvikling og vækst i bar ne åre ne. Den ne udvikling kan be skri ves udfra principperne «experienceexpectant» og «experience-de pend ent». Det te er udviklinsprincipper, som vi har til fælles med and re pat te dyr. Experience-expectant udvikling sker på bag rund af en for ven tet er fa ring. Den ne proces er udviklet til at an ven de den miljømæssige in for ma tion, som er tilstede i kraft af ar tens evolutionære udvikling. Et ny født 404 tidsskrift for norsk psykologforening

3 Vitenskap og psykologi G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv men nes ke barn har en evolutionært baseret for vent ning om at møde et omsorgsfuldt og forudsigeligt mil jø, som til by der bar net en af fek tiv afstemning og en sik ker base. Møder or ga nis men ikke de for ven te de er fa ringer, vil de assosierede netværk og hjer neom rå der ikke udvikles op ti malt (Gla ser, 2000; Greenough, Black & Wal la ce, 1987). Experience-de pend ent udvikling sker på baggrund af er fa ring, som er unik for det en kelte in di vid (Gla ser, 2000). Beg ge for mer for udvikling er i høj grad afhængige af udefrakommende in for mation. Et spædbarns ge ner re gu le rer en overproduktion af sy nap ser i de tid li ge udviklingsfaser. Neuroner vil re spon de re på eks terne sig na ler og foretage mo le ky læ re for and rin ger i hen hold til dis se. Netværk som ak ti ve res hyppigt, vil styr kes, og netværk som ikke ak ti ve res, vil svækkes/ forsvinde (Per ry, Pol lard, Blakley & Vigilante, 1995). Der med guider bar nets er farin ger udvælgelses- og udviklingsprocessen af hjer nens strukur (Greenough et al., 1987; Si eg el, 1999, 2003). Blandt andet mellemmenneskelig kommunikation er en vigtig «næ ring» for hjernens udvikling. Schore (1996 iføl ge Gla ser, 2000) be skri ver hvor dan spædbarnets hjerne re age rer på sin om sorgs gi vers ansigt med fri gi vel se af en dor fi ner. Det te er stof fer, som er for bun det med men nes kets oplevelse af vel be hag og glæde i for bin del se med social interaktion, af fekt og til knyt ning. Menneskebørn og vis se and re pat te dyr er udviklingsmæssigt «ufærdige» ved fødslen. Det te er for bun det med en lang række skrøbeligheder og nødvendigheden af velfunge ren de om sorgs per so ner. Men den ne erfaringsafhængige udvikling og mod ning af hjer nen er også for bun det med centrale for dele. Når udvikling fore går i et kontinuerligt sam spil mel lem ge ner/bio lo gi og det ak tuelle mil jø, kan men nes ket udvikle adap ti ve ev ner til netop sit ha bi tat og kontekst (Greenough et al., 1987). Psy ko bio lo gi ske me ka nis mer som me die rer relationen mel lem desorganiseret til knyt ning og psy kisk sårbarhed Vi nævnte oven for, at den desorganiserede til knyt ning er assosieret med en mangelfuld evne til af fek tiv selv re gu le ring. På et psy ko bio lo gisk niveau er det te for bun det med en uop ti mal mod ning af et præfron- Sensitivering Ved desorganiseret til knyt ning kan der fore gå en sensitivering af ovennævnte forbin del ser på et neu ro lo gisk niveau. Når en or ga nis me udsættes for kraf ti ge, ube ha ge lige sti mu li, som optræder på ukontrollabel og uforudsigelig manér og for bin des med en høj arousal i or ga nis men, øges ri si koen for, at en sensitivering finder sted (Overmei er, 2002). Sensitivering er en in ten si vering af en re spons, alt så en forøget ef fek ti vitet i sy nap sen som føl ge af uregelmæssig el ler eks trem stimu la tion. Hyppigt be nytte de netværk i hjer nen vil være hurtigt aktiverbare (Brosschot, 2002). Jeg nævnte tid li ge re, at bar nets hjer ne udvikler sig i hen hold til hvil ke netværk som an ven des. Man kan alt så fore stil le sig, at mil jø ets ka rak te ris ti ka, via sensitiverintalt om rå de i hjer nen, som kal des orbitofrontal cor tex. Orbitofrontal cor tex er involveret i processering af de sig na ler, som for bin des med inter per so nelle sam spil (her un der tilknytningsadfærd) (Creeden, 2004). Kva li te ten af sam spil let i det nære om sorgs mil jø indvirker på udviklingen af det te om rå de (Si eg el, 1999). Orbitofrontal cor tex spil ler en vigtig rol le for af fekt re gule rin gen i kraft af sine gensidige, re gu le rende for bin del ser til det sub kor ti ka le lim biske sys tem (Si eg el, 1999) og det au to no me nerve sys tem; hen holds vis sym pa tis ke (eksisatoriske) og pa ra sym pa tis ke (in hi be rende) for bin del ser. Det er orbitofrontal cortex opgave at mo ni to re re kropslige tilstande; identificere kropslige for nemmel ser og oversætte dis se til genkendelige emotioner (Creeden, 2004). Crit ten den (1997 iføl ge Creeden, 2004) for mu le rer det som, at en sik ker til knytning afspejles af ev nen til ef fek tivt at in tegre re sub kor ti ka le (lim bis ke), emotionelle reaktioner med udefrakommende sti mu li og med en præcis/for nuf tig kog ni tiv vur dering af emotionernes me ning. Men ved en desorganiseret til knyt ning, vil orbito-frontal cor tex evne til at in te gre re sub kor ti ka le re spon ser med miljømæssige sti mu li med den ret te kog ni ti ve eva lue ring være reduceret. Den desorganiserede til knyt ning er defineret ved, at der netop ikke findes nogen stra te gi for at tak le det aktiverede tilknytningssystem; søge trøst og opnå homeostase. Det te indebærer en for styr rel se af ev nen til at re gu le re egne fø lel ser (Creeden, 2004) og kan me get vel være en nøglefaktor i for bin del se med skrøbelighed overfor psy kis ke pro ble mer (Si eg el, 2003). Omsorgssvigtende opvækstbetingelser er en væsentlig stress fak tor for bar net og udgør en trus sel mod bar nets/or ga nis mens homeostase. Når or ga nis men san ser en fare, ak ti ve res amygdala (del af det lim bis ke system), som processerer frygtrelaterede stimu li. Der igangsættes en kamp/flugt-reaktion; en kraf tig ak ti ve ring af det sym pa tis ke nerve sys tem. Hjer te fre kvens, blodtryk og respiration forøges, og musklerne spændes. Ligeledes bli ver opmærksomheden fokuseret på den mu li ge trus sel, og al an den infor ma tion sor te res fra. Per so nen i en så dan til stand vil være overmåde overvågende (Schore, 2003). Ligeledes igangsættes en hormonel proces i HPA-ak sen (hypothalamic-pituitary- ABSTRACT Disorganized attachment from a psychobiological perspective In child /adolescent psy chi atric facilities, health care prac ti tion ers encounter chil dren who have been ex posed to dif fer ent forms of child abuse and who therefore frequently show disorganized pat terns of attachment. Their assessment, diagnostic routines and methods of treat ment are challenged by the complexity of these chil dren s symp toms. This art icle introduces a psychobiological perspective to the treat ment of these conditions that could be seen as dif fer ent to traditional approaches. Re search investigating how abuse affects brain de vel op ment and consequently psychological de vel op ment is presented. The art icle focuses on the abil ity to regulate affect and the balance of the autonomous nervous sys tem, which depends on the maturation of the orbitofrontal cor tex. The author postulates that the child s adaptation to his/her en vi ron ment can be likened to evo lu tion ary theory. Keywords: child abuse; disorganized attachment; psychobiological de vel op ment; orbitofrontal cor tex. adrenocortical-axis) som via en række processer le der til udskillelse af hor mo net kor ti sol (Cicchetti & Wal ker, 2001). Kor tisol bi dra ger til en ef fek tiv mo bi li se ring af or ga nis men, som er adap tiv i kri tis ke, livstru en de situationer. Men over tid kan høje niveauer af kor ti sol være ska de li ge for orga nis men og føre til nedsat funktion af immun sys te met (Cicchetti & Wal ker, 2001) samt føre til cel le død i hjer nens hip po campus (Creeden, 2004; DeBellis, 2001). tidsskrift for norsk psykologforening

4 G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv Vitenskap og psykologi gen, sætter sine spor på sel ve or ga ni se ringen af bar nets hjer ne. Når bar nets tilknytningssystem ak ti veres, vil det te som udgangspunkt være forbun det med igangsættelse af det sym pa tiske nerve sys tem samt limbisk ak ti ve ring. Oplever man gentagne gan ge at dis se reaktioner ak ti ve res, vil de frygtrelaterede netværk med ti den kun ne bli ve sensitiverede (over føl som me), hvil ket igen med fører at mind re og mind re sti mu li kan udløse reaktionen. Or ga nis men vil i så tilfælde befinde sig i et kontinuerligt alarmberedskab og en stres set, over sen si tiv, kamp klar tilstand kan bli ve et varigt træk hos det enkelte in di vid (Per ry et al., 1995). Evolutionsteoretiske tan ker Hvor det er hensigtsmæssigt for et vok sent men nes ke at re age re med kamp el ler flugt i mødet med en trus sel, er det mind re nyttigt for et lil le barn at an ven de den ne stra te gi. Det er foreslået, at børn som er udsat for omsorgssvigt og som har en desorganiseret til knyt ning, kan udvikle stra te gi er, som kan lig ne dissociativ symp to ma to lo gi, når de gentagne gan ge stil les over for trus ler, som de ikke finder no gen be skyt tel se mod (Liotti, 1999; Per ry et al., 1995; Schore, 2003). Når tilknytningsadfærd (gråd) gang på gang har vist sig forgæves og bar net har erfaret, at den bio lo gi ske kil de til tryghed er den fak tisk kil de til fare, foretager bar nets or ga nis me et hastigt skift; udslukker den sym pa tis ke reaktion til for del for den modsatte, au to no me reaktion; den restituerende, ubevægelige til stand, der er for bun det med forøget vagal to nus (pa ra sym pa tisk ak ti vi tet) (Schore, 2003). Det te er for di orga nis men vil søge mod homeostase. Når den ne vek sel virk ning af au to no me reaktioner: do mi nant sym pa tisk reaktion som afløses af en homeostasesøgende do mi nant pa ra sym pa tisk reaktion, på går kon ti nuerligt, men i et uforudsigeligt møns ter, kan den pa ra sym pa tis ke reaktion sen si ti ve res og bli ve den do mi nan te reaktion i mødet med tru en de sti mu li (iføl ge Op po nent Process Theory ved Over mei er, 2002). Ved den pa ra sym pa tis ke reaktion bli ver pul sen lang som me re, blod tryk ket fal der, og blod årer i hjer te og musk ler trækker sig sam men. Den kraf ti ge pa ra sym pa tis ke akti vi tet kan dæmpe smerteperception ved at ak ti ve re opio ide smertehæmmende sys temer i krop pen (Brosschot, 2002). Bar nets reaktion ved konfrontation med en trus sel, kan si de stil les med dy re nes «tonic immobility» en form for «gå-død-reaktion» el ler «freezing», hvor dy ret stiv ner, for hol der sig mo to risk ubevægelig, hæmmer vo kal adfærd og forbliver uresponsivt over for selv stærke smer te sti mu li. Den ne type af over le vel ses stra te gi an ven des af dyr, når kamp el ler flugt er udelukket el ler uhensigtsmæssigt (Heidt, Marx, & Forsyth, 2005). To nic immobility er, som den desorganiserede til knyt ning, præget af au to nom usta bi li tet (Mos ko witz, 2004). For stå el sen af børn udsat for omsorgssvigt må byg ge på sam le de bi drag fra fle re af fag fel tets discipliner: udviklingspsykologi, neu ro psy ko lo gi og psy kia tri Det sy nes evolutionært hensigtsmæssigt at udvikle/bruge en «gå-død-reaktion», når man som et lil le barn er prisgivet et mil jø, som er skræmmende og ikke yder den fornød ne trøst og be skyt tel se. Men når en tidlig desorganiseret til knyt ning, som føl ge af omsorgssvigt, fø rer til en sensitivering af frygtrelaterede netværk, er der en en ri si ko for, at den for styr re de re gu le ring af hjer ne og krop udgør en væsentlig sårbarhed overfor udvikling af psy kisk li del se. Konklusion Den ne artikel har forsøgt at skitsere hvordan omsorgssvigt kan føre til en desorganiseret til knyt ning og hvor dan det te kan forstyr re bar nets tid li ge hjerneudvikling. Der er lagt sær lig vægt på mod nin gen af orbitofrontal cor tex (som er afhængig af sen si tive, inter per so nelle interaktioner) og den nes re gu le ren de funktion i for hold til det lim biske sys tem og det au to no me nerve sys tem. Jeg har foreslået senstiveringsmekanismen som procesmodel for etab le ring/forstærkning af den ubalancerede re gu le ring. At denne frem stil ling er dras tisk for enk let, er næppe nødvendigt at påpege. Et men nes kes udvikling og konstitution er uhy re komplekst og hele ti den un der indflydelse af multiple fak to rer. Det er der med næppe muligt at for mu le re en udtømmende lis te med de mu li ge udfald, som ovennævnte opvækstbetingelser kan føre med sig. Når hjer nens orga ni se ring for styr res på et tidligt tids punkt, er konsekvenserne om fat ten de. Det antages at dis se børn vil være mere sårba re for emotionelle og adfærdsmæssige pro ble mer af både ek ster na li se ren de og inter na li se ren de art (DeBellis, 2001). Nuværende forsk ning præsenterer en række af te ma er, som mu lig vis kan sættes i relation til tid li ge omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning. De mu li ge udviklingsveje til de dissociative li del ser har fået en del opmærksomhed (Liotti, 1999). Ligeledes fors kes der på ri si koen for at udvikle PTSD-sym pto mer ved eks po ne ring for trau ma tis ke hændelser (Mac do nald et al., 2008). De Sanctis et al. (2008) påpeger at omsorgssvigt udgør en væsentlig ri si ko faktor for se ne re rusproblematik. Der fors kes på mu li ge kog ni ti ve kon se kven ser af tid li ge omsorgssvigt (DeBellis, 2001; Gla ser, 2000). Ligeledes er førnævnte sub kor ti ka le stressreaktioner og de res ef fekt på hjer nens udvikling et rele vant tema (Creeden, 2004; We ni ger, Lan ge, Sachsse & Irle, 2008). De mu li ge skade virk nin ger på im mun sys temet i kraft af en re ak tiv HPA-akse og sto re mængder kor ti sol le der til hy po te ser om helbredsmæssige pro ble mer som føl ge af gentagne, trau ma tis ke oplevelser (Cicchetti & Wal ker, 2001). Forsk nin gens indikationer på de om fatten de udviklingsmæssige kon se kven ser af omsorgssvigt gør det nødvendigt også at se be hand ling/fore byg gel se i et udviklingsperspektiv. Skal kon se kven ser af omsorgssvigt afhjælpes, er det vigtigt, at de udsatte børn gi ves muligheder for sta bile og tryg ge opvækstbetingelser samt gode er fa rin ger over tid. Bar net udvikler sig bio lo gisk og psy ko lo gisk i til knyt ning til men nes ke ne det har om kring sig, og be hø ver tryg ge tilknytningsrelationer for at kun ne etab le re (evt. for bed re) af fek ti ve, kog ni ti ve, adfærdsmæssige og so ciale funktioner. De kom men de års forsk ning vil sandsynligvis bidrage med stør re klarhed indenfor dis se em ner. Det som er tydeligt pr. i dag er, i hvor om fat ten de grad de tid li ge om sorgs be tin gel ser, sætter rammerne for et in di vids udvikling. Og hvor kom plek se og sam men sat te udfaldene kan bli ve, når børn vok ser op uden det nød ven di ge grundlag, hvor på vi de re udvikling hvi ler. Det er ligeledes tydeligt at for stå el sen af 406 tidsskrift for norsk psykologforening

5 Vitenskap og psykologi G. K. W. Skogli: Tilknytning i psykobiologisk perspektiv Den desorganiserede til knyt ning er assosieret med en mangelfuld evne til af fek tiv selv re gu le ring. På et psy ko bio lo gisk niveau er det te for bun det med en uop ti mal mod ning af et præfrontalt om rå de i hjer nen, som kal des orbitofrontal cor tex børn udsat for omsorgssvigt må byg ge på sam le de bi drag fra fle re af fag fel tets discipliner: udviklingspsykologi, neu ro psy kolo gi og psy kia tri. Uden et integreret, teo retisk fun da ment forbliver vor for stå el se mangelfuld og interventioner der for halvhjer te de. Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer Sy ke hu set Inn lan det HF An ders Sandvigsgate Lil le ham mer Tlf E-post Referencer Ainsworth, M., Blehar, M. C., Wa ters, E., & Wall, S. (1978). Pat terns of attachment: A psychological study of the strange situ ation. Hills da le, NJ: Law ren ce Erl baum. Bowl by, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy de vel op ment. New York: Ba sic Books. Brosschot, J. F. (2002). Cognitive-emotional sensitization and som atic health complaints. Scandi navian Jour nal of Psych ology, 43, Cicchetti, D., & Wal ker, E. (2001). Edi tor ial: Stress and de vel op ment: Biological and psychological consequences. De vel op ment and Psycho path ology, 13, Cook, A., Blaustein, M., Spinazzola, J., & Van der Kolk, B. (2003). Com plex trau ma in chil dren and adolescents. Na tio nal Child Trau matic Stress Net work. Retrieved july 6, 2009 from edu_materials/complextrauma_all.pdf Creeden, K. (2004). The neurodevelopmental impact of early trau ma and insecure attachment: Re-thinking our un der stan ding and treat ment of sexual be hav iour prob lems. Sexual Ad diction & Compulsivity, 11, DeBellis, M. D. (2001). Developmental traumatology: The psychobiological de vel op ment of maltreated chil dren and its im pli ca tions for re search, treat ment, and po li cy. De vel op ment and Psycho path ology, 13, De Sanctis, V. A., Trampush, J. W., Harty, S. C., Marks, D. J., Newcorn, J. H., Mil ler, C. J. et al. (2008). Child hood maltreatment and conduct disorder: In de pen dent predictors of adolescent substance use disorder in youth with attention de fi cit/hyperactivity disorder. Journal of Clin ical Child & Adolescent Psych ology, 37(4), Fonagy, P. (1999). Male perpetrators of vio lence against women: An attachment theory perspective. Jour nal of Applied Psychoanalytic Stu dies, 1, Fonagy, P. (2003). The de vel op ment of psychopath ology from infancy to adulthood: The mysterious unfolding of disturbance in time. Infant Men tal Health Jour nal, 24(3), Gla ser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain a re view. Jour nal of Child Psychology and Psych iatry, 41(1), Greenough, W. T., Black, J. E., & Wal la ce, C. S. (1987). Experience and brain de vel op ment. Child De vel op ment, 58, Heidt, J. M., Marx, B. P., & Forsyth, J. P. (2005). To nic immobility and childhood sexual abuse: A pre lim in ary re port evaluating the sequela of rape-in duced paralysis. Be hav iour Re search and Ther apy, 43, Liotti, G. (1999). Disorganization of attachment as a model for un der stan ding dissociative psycho path ology. I: J. So lo mon, & C. Geor ge (red.), Attachment Disorganization. (ss ). New York: Guil ford Press. Ly ons-ruth, K., & Jacobvitz, D. (1999). Attachment disorganization. Unresolved loss, relational vio lence, and lapses in behavioral and attentional strat egies. I: J. Cas si dy & P. R. Shaver (red.), Hand book of Attachment. Theory, Re search and Clin ical Ap pli ca tions. (ss ). New York: Guil ford Press. Mac do nald, H. Z., Beeghly, M., Grant-Knight, W., Augustyns, M., Woods, R. W, Cabral, H. et al. (2008). Longitudinal asso ci ation be tween infant disorganized attachment and childhood post trau matic stress symp toms. Developmental Psycho path ology, 20(2), Main, M. (2000). Recent stu dies in attachment; Overview, with se lec ted im pli ca tions for clinical work. I: S. Gold berg, R. Muir, & J. Kerr (red.), Attachment Theory. Social, Developmental, and Clin ical Perspectives. (ss ). Hills da le, NJ: The Analytic Press. Mos ko witz, A. K. (2004). «Scared stiff»: Catatonia as an evo lu tion ary-based fear response. Psychological Re view, 111(4), Ni chols, K., Gergely, G., & Fonagy, P. (2001). Experimental protocols for investigating relationships among mother-infant in ter ac tion, affect regulation, physiological mar kers of stress responsiveness, and attachment. Bul le tin of the Menninger Cli nic, 65(3), Overmier, B. J. (2002). Sensitization, conditioning, and learn ing: Can they help us un derstand somatization and disability? Scan dinavian Jour nal of Psych ology, 43, Per ry, B. D., Pol lard, R. A., Blakley, T. L., & Vigilante, D. (1995). Child hood trau ma, the neurobiology of adaptation, and «use-de pend ent» de vel opment of the brain: How «sta tes» become «traits». Infant Men tal Health Jour nal, 16(4), Schore, A. N. (2003). Early relational trau ma, disorganized attachment, and the de vel opment of a predisposition to vio lence. I: M. F. So lo mon, & D. J. Si eg el (red.), Heal ing Trauma; attachment, mind, body, and the brain. (ss ). New York: Nor ton. Si eg el, D. J. (1999). The de velop ing mind. Toward a neurobiology of inter per sonal experience. New York: Guil ford Press. Si eg el, D. J. (2003). An inter per sonal neurobiology of psychotherapy: The de velop ing mind and the resolution of trau ma. I: M. F. So lo mon, & D. J. Si eg el (red.), Heal ing Trau ma. Attachment, mind, body, and the brain. (ss. 1 54). New York: Nor ton. So lo mon, J. & Geor ge, C. (1999). The place of disorganization in attachment theory linking classic observations with con tem por ary findings. I: J. So lo mon, & C. Geor ge (red.), Attachment Disorganization (ss. 3 32). New York: Guil ford Press. Stern, D. N. (2003). Sped bar nets inter per so nlige ver den. Oslo: Gyl den dal Aka de misk. We ni ger, G., Lan ge, C., Sachsse, U., & Irle, E. (2008). Amyg da la and hippocampal volumes and cognition in adult sur vivors of childhood abuse with dissociative disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 118, tidsskrift for norsk psykologforening

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Maria Metzger. Tamme pape gøj er. Atelier

Maria Metzger. Tamme pape gøj er. Atelier Maria Metzger Tamme pape gøj er Atelier Tekst Maria Metzger 2001, 2008 Forlaget Atelier 2001, 2008 ISBN 978-87-7857-779-5 2.udgave 2008 Udsendt som ebog 2013 En stor tak til føl gen de foto gra fer (nævnt

Læs mere

Ida P. Rolf Metode STANLEY ROSENBERG INSTITUT

Ida P. Rolf Metode STANLEY ROSENBERG INSTITUT Ida P. Rolf Metode En gennemgribende restaurering af kroppens struktur. Den giver kroppen mulighed for at starte på en frisk - i en ny og bedre udgave! 1 STANLEY ROSENBERG INSTITUT Hvad er Strukturel Integration?

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

»Når to bli ver til én«

»Når to bli ver til én« Artikkel Chris ti ne E. Swa ne og Jorit Tellervo»Når to bli ver til én«om sorg for ældre efterladte ældre, ægtefælle, efterladte, sorg, kul tur elderly, spouse, bereavement, loneliness, cul ture I de nor

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.14 OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE MELLEM SMEDELUNDSGADE OG BLEG DAM MEN UdviklingsEnheden December 2001 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere