Abonnementsvilkår - for private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår - for private"

Transkript

1 Abonnementsvilkår - for private

2 Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres via et Fibernetselskabs Fibernet. Gældende pr. 1. februar 2009 og indtil nye udsendes. 1. DEFINITIONER Ved Abonnementsvilkår forstås vilkår mellem den enkelte Abonnent og Tjenesteudbyder. Ved Abonnementsaftalen forstås denne aftale med eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. Ved Abonnenten forstås den person, som har indgået nærværende aftale med Tjenesteudbyderen om bestilling af Tjenester. Ved Tjenester forstås alle de ydelser, produkter, tjenester og services som Tjenesteudbyderen leverer til Abonnenten via Fibernetselskabets Fibernet i henhold til denne Abonnementsaftale. Tjenester omfatter bl.a. telefoni, internetadgang, tv-programmer og forskellige interaktive produkter. Ved Tjenesteudbyder forstås selskabet Smile Content A/S Cvr-nr True Møllevej 9, True 8381 Tilst Telefonnummer, kundecenter: , kundecenter: Hjemmeside: som har indgået aftale med Fibernetselskabet om ret til levering af Tjenester til Abonnenten via Fibernettet. Ved Fibernet forstås Fibernetselskabets til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til Området. Ved Fibernetselskab forstås det selskab, som Abonnenten har indgået aftale om levering af Fiberforbindelse. Ved Området forstås det geografiske område, som Fibernetselskabet dækker. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Fibernetselskabet, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende Fibernetselskabet, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem Fibernetselskabet og det af Abonnenten ejede Eget Udstyr. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Fibernetselskabet eller Tjenesteudbyderen, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne. Ved Tjenesteudbyderens Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Tjenesteudbyderen og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til denne Abonnementsaftale. Udstyret omfatter typisk TV-boks samt telefoni-boks. Ved Fibernetselskabets Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Fibernetselskabet og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til Tilslutningsaftalen. Udstyret omfatter typisk Fiberrør, Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. Ved Ordrebekræftelse forstås Tjenesteudbyderens skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling af Tjenester via Fibernetselskabets Fibernet. Ved Tilslutningsaftalen forstås den aftale som regulerer forholdet mellem Abonnenten og Fibernetselskabet om levering af Fiberforbindelse med eventuelle tilhørende bilag, tillæg. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernet via Fiberforbindelsen etableret. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende Fibernetselskabet, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af forbindelse til Fiberforbindelsen. Ved Gebyrer forstås betaling for forskellige ekstra services, oprettelse og ændringer i Abonnementet, eksempelvis ændring af internet hastighed, kryptering, forsendelse, oprettelse, ændring i tv-pakker, genåbning, nummerportering, hemmeligholdelse af telefonnummer og telefondata og rykker ved manglende betaling. Ved Abonnementsbetaling forstås den månedlige betaling, som Abonnenten skal betale for de erhvervede Tjenester i henhold til nærværende Abonnementsaftale samt Ordrebekræftelse. Ved Forbrugsbetaling forstås en betaling, hvis størrelse afhænger af Abonnentens forbrug, eksempelvis leje af videofilm (VOD) og forbrugsafregnet telefoni (VOIP). Ved Tillægsydelser forstås en tjeneste, som kan erhverves i tilknytning til en ydelse. 2. AFTALENS OMFANG Hvilke Tjenester, Abonnenten har tegnet abonnement på, fremgår af Ordrebekræftelsen. Når Abonnenten har bestilt den eller de ønskede Tjenester og har modtaget Ordrebekræftelsen, foreligger der en bindende aftale mellem Abonnenten og Tjenesteudbyderen. Det er en forudsætning for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten har indgået en Tilslutningsaftale om adgang til Fibernetselskabets Fibernet. Det er ligeledes en betingelse for indgåelsen af denne Abonnementsaftale, at Abonnenten er myndig og habil. I modsat fald skal aftalen med Tjenesteudbyderen underskrives af en forælder/ værge. 3. ABONNENTENS OPLYSNINGSPLIGT Abonnenten skal i forbindelse med bestilling oplyse Tjenesteudbyderen om navn, adresse, postnummer, by, stednavn, telefonnummer, adresse og andre for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som Tjenesteudbyderen måtte anmode om, herunder eventuel Installationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser om eventuelle ændringer til denne Aftale og Tjenester skal sendes til. Disse oplysninger ligger herefter til grund for Abonnementsaftalen. Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal Abonnenten straks give meddelelse til Tjenesteudbyderen om disse ændringer. Abonnenten giver ved indgåelsen af denne Abonnementsaftale samtykke til, at Tjenesteudbyderen, om nødvendigt, kan indhente kreditoplysninger om Abonnenten til brug for en kreditvurdering. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn at nægte at indgå aftale med Abonnenten om levering af Tjenester. 4. FORTRYDELSESRET Abonnenten kan skriftligt fortryde indgåelsen af denne Abonnementsaftalen i indtil 14 dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. Hvis Abonnenten ved indgåelsen af Abonnementsaftalen har accepteret, at Tjenesteudbyderen påbegynder levering af de

3 bestilte Tjenester inden fortrydelsesrettens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede ved den første levering af en eller flere af de bestilte Tjenester. Ønsker Abonnenten at fortryde sin bestilling, skal skriftlig meddelelse herom fremsendes til Tjenesteudbyderen. Sammen med den skriftlige meddelelse om fortrydelsen, skal fremsendes Tjenesteudbyderens Udstyr, eksempelvis TV- og telefoniboks samt andet udstyr som Abonnenten har modtaget fra Tjenesteudbyderen. Abonnenten afholder alle omkostninger forbundet hermed. Såfremt Abonnenten undlader at returnere Tjenesteudbyderens Udstyr, fremsender Tjenesteudbyderen et separat erstatningskrav. 5. LEVERING Efter Abonnentens bestilling af de valgte Tjenester meddeler Tjenesteudbyderen så vidt muligt i Ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår Abonnenten kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte Tjenester. Da Abonnentens adgang til de bestilte Tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i Ordrebekræftelsen eller senere meddelte. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Tjenesteudbyderen i den anledning. Vilkår for selve Abonnentens Fiberforbindelse som leveres af Fibernetselskabet følger af Tilslutningsaftalen. 6. FEJLRETNING Tjenesteudbyderen er forpligtet til, som del af denne Abonnementsaftale, at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de af Tjenesteudbyderens leverede Tjenester. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Tjenesteudbyderen. Såfremt det efter Tjenesteudbyderens afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Tjenesteudbyderens forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, kan Tjenesteudbyderen kræve betaling for det forgæves udførte arbejde hos Abonnenten. 7. BEHANDLING AF ADGANGSKODE, SIKKERHEDSKODER M.V. Abonnenten vil få udleveret forskellige adgangskoder. Sådanne adgangskoder med flere er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer selv ansvaret for eventuel misbrug af adgangskode. Abonnenten kan rekvirere ny adgangskode ved henvendelse til Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen kan opkræve at gebyr herfor. 8. UDSTYR Kabling og andre installationer internt i Abonnentens ejendom er Abonnentens eget ansvar og risiko og Tjenesteudbyderen uvedkommende. Abonnenten skal sikre, at udstyr, som Abonnenten tilslutter Fibernettet, opfylder gældende regler herom. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes Fibernettet, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes Fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af Tjenester og/eller Fibernettet, er Abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Tjenesteudbyderen at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger. Undlader Abonnenten at efterkomme eventuelle påkrav fra Tjenesteudbyderen, er Tjenesteudbyderen berettiget til at lukke for den eller de Tjenester, som påvirkes af forstyrrelsen. Genåbning er forbundet med et Gebyr. 9. PRISER Prisen omfatter en løbende Abonnementsbetaling, forskellige Gebyrer samt eventuel Forbrugsbetaling. Priser og Gebyr størrelse på tidspunktet for Abonnementsaftalens indgåelse fremgår af Ordrebekræftelsen. Den løbende Abonnementsbetaling og eventuelle Forbrugsbetaling og Gebyrer for de bestilte Tjenester følger Tjenesteudbyderens til enhver tid gældende prisliste. Denne findes på Tjenesteudbyderens hjemmeside. Derudover kan Tjenesteudbyderen opkræve specifik betaling og Gebyrer for Tillægsydelser, engangsydelser og lignende, som bestilles i henhold til særskilt aftale. Såfremt kampagnetilbud benyttes af Abonnenten til indgåelse af denne Abonnementsaftale, vil betingelserne på kampagnetilbuddet have forrang i forhold til denne Abonnementsaftale. Kampagnetilbud kan aldrig benyttes af en Abonnent, hvis denne har været kunde hos Tjenesteudbyderen indenfor de seneste 12 måneder, med mindre det specifikt fremgår af Kampagnetilbuddet. Abonnenten kan ikke opgradere sin almindelige TV-boks til en HD-boks med harddisk. Såfremt Abonnenten ønsker en HD-boks med harddisk skal Abonnenten indgå særskilt aftale herom. Priser, betingelser og Gebyrer fremgår af Tjenesteudbyderens hjemmeside, herunder Gebyr for kryptering. Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusiv moms. 10. BETALING Betalingsvilkår fremgår af Ordrebekræftelsen, gældende prisliste samt disse Abonnementsbetingelser. Abonnementsbetalingen faktureres kvartalsvis forud, startende fra den dag, hvor Tjenesteudbyderen påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste. Ved køb af pakker indeholdende TV, Internet og Telefoni faktureres den pågældende Tjeneste med de beløb, der fremgår af prislisten for de enkelte produkter. SmileBoks abonnementet faktureres ikke.

4 Forbrugsbetaling faktureres normalt kvartalsvis bagud, startende fra den dag, hvor Tjenesteudbyderen påbegynder leveringen af den pågældende Tjeneste. Medmindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen eller fremsendte faktura, er betalingsfristen 14 dage. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at opkræve et Gebyr ved betaling med girokort. Ved forsinket betaling er Tjenesteudbyderen berettiget til morarenter efter rentelovens regler. Tjenesteudbyderen er desuden berettiget til at opkræve et Gebyr. 11. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE Såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne Abonnementsaftale, er Tjenesteudbyderen berettiget til at afbryde Abonnementet uden forudgående varsel. Dette fritager ikke Abonnenten for betaling til Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen underretter efterfølgende Abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af Abonnementet berettiger ikke Abonnenten til erstatning fra Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen er desuden berettiget til at opkræve et Gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte Tjenester. Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning, såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til Fibernettet i medfør af Tilslutningsaftalens bestemmelser. Såfremt Fibernetselskabet helt eller delvist afbryder Abonnentens adgang til Fibernettet fritager det ikke Abonnenten for betaling til Tjenesteudbyderen. Væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte: Væsentlig misligholdelse af denne Abonnementsaftale samt Tilslutningsaftalen Manglende eller væsentlig forsinket betaling Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn, adresse, ved oprettelse samt ved flytning Overdragelse af Abonnementet til tredjemand uden Tjenesteudbyderens samtykke, jævnfør punkt 13 i denne Abonnementsaftale Netværksdeling med andre husstande uden Tjenesteudbyderens eller Fibernetselskabets udtrykkelige samtykke Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør punkt 19 i denne Abonnementsaftale vedrørende Internet, Telefoni og offentlig IP-adresse og TV Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser Abonnenten tilslutter udstyr til Fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af Fibernettet Tilslutningen til Fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Tjenesteudbyderen til kommerciel virksomhed eller formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Abonnentens husstand Abonnenten medvirker til spredning af virus eller post, som er uønsket for modtageren, eksempelvis spam, kædebreve eller lignende Abonnenten groft og gentagne gange overtræder den til enhver tid gældende net etikette, som er de uskrevne regler for god skik på Internettet Hvis Tjenesteudbyderen afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer Abonnenten undlader efter krav fra Tjenesteudbyderen herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket, virker forstyrrende på Tjenester og eller Fibernettet Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headendinformation. Abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på Tjenesteudbyderens eller Fibernetselskabets tilslutningsudstyr. 12. TJENESTEUDBYDERENS MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR Hvis Tjenesteudbyderen undlader at foretage fejlretning jævnfør punkt 6 i denne Abonnementsaftale. Hvis de aftalte leveringstider ikke overholdes af Tjenesteudbyder som følge af Tjenesteudbyderens forhold, eller hvis der opstår fejl i Tjenesterne, der medfører afbrydelse af Abonnentens forbindelse, foretager Tjenesteudbyderen efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsbetalingen for den pågældende periode. Abonnenten er dog først berettiget til et forholdsmæssigt afslag, hvis forbindelsen har været afbrudt i samlet mere end 2 døgn inden for den pågældende periode. Beløbet fratrækkes ved den førstkommende opkrævning af Abonnementsbetalingen. Tjenesteudbyderen er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Tjenesteudbyderen eller nogen, som Tjenesteudbyderen har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af Fibernetselskabet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske,vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data og/eller systemer Tjenesteudbyderen er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering af Tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Tjenesteudbyderens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på Fibernettet, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt Tjenesteudbyderens egne medarbejdere, fejl i Abonnentens udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på Abonnentens forhold, fejl i andre netværk, systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Tjenesteudbyderens leverandører

5 13. FLYTNING Abonnementsaftalen er knyttet til levering på den eller de Installationsadresse der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele Tjenesteudbyderen, når man påtænker at fraflytte en Installationsadresse. Hvis Abonnentens nye Installationsadresse er tilsluttet Fibernettet eller umiddelbart kan tilsluttes, og det er teknisk muligt at levere samtlige Tjenester på den nye Installationsadresse, skal Abonnementsaftalen ændres, således at Tjenesteudbyderen leverer Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse. Hvis Abonnentens nye Installationsadresse ikke er tilsluttet Fibernettet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, eller hvis Tjenester ikke kan leveres til Abonnentens nye Installationsadresse, skal Abonnenten opsige Abonnementsaftalen, således at Tjenesteudbyderens levering af Tjenester til den fraflyttede Tilslutningsadresse ophører på fraflytningsdagen. Fraflytter Abonnenten inden udløbet af en eventuel uopsigelighedsperiode, kan denne Abonnementsaftalen dog tidligst opsiges til ophør ved uopsigelighedsperiodens udløb. Tjenesteudbyderen er forpligtet til indenfor 15 arbejdsdage, på Abonnentens anmodning, at oplyse om, hvorvidt Tjenesteudbyderen kan levere Tjenester til Abonnentens nye Installationsadresse, eller hvorvidt Abonnenten skal opsige denne Abonnementsaftale. Ønsker Abonnenten at indgå Abonnementsaftale om levering af Tjenesteudbyderens Tjenester på en anden Tilslutningsadresse end anført i Ordrebekræftelsen, skal ny specifik Abonnementsaftale herom indgås. Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til en ny Installationsadresse, vil Tjenesteudbyderen opkræve et Gebyr herfor. Abonnenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale til en tredjemand, med mindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Tjenesteudbyderen på forhånd skriftligt har samtykket til overdragelsen. Tjenesteudbyderen kan forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Denne Abonnementsaftale kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af denne Abonnementsaftale, jævnfør punkt 14 i denne Abonnementsaftale. Den nye Abonnement, den gamle Abonnement, og Tjenesteudbyderen aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelse først gennemføres efter, at den nye Abonnement har modtaget en Ordrebekræftelse. På overdragelsestidspunktet opgøres Tjenesteudbyderens mellemværende med den hidtidige Abonnement. Den fremtidige Abonnement hæfter i henhold til denne Abonnementsaftale for alle forpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor ved den nye Abonnent. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent samt kræve, at den nye Abonnent stiller sikkerhed i form af bankgaranti for sine fremtidige forpligtelser over for Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen kan til enhver tid, og uden forudgående varsel, overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale til tredjemand. 14. OPSIGELSE Abonnementsaftalen er for Abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra Abonnementsaftalens indgåelse. Såfremt Abonnementet er tegnet i forbindelse med et kampagnetilbud, hvor uopsigelighedsperioden er længere end 6 måneder, har kampagnetilbuddets uopsigelighedsperiode forrang. Abonnenten kan til enhver tid efter uopsigelighedsperioden, med en måneds varsel til den første i en måned skriftligt opsige hele denne Abonnementsaftale. Dette er dog undtaget abonnement på Canal+, der er uopsigelig de første 12 måneder. Abonnenten er berettiget til alene at skriftligt opsige Abonnementsaftalen for så vidt angår telefoni, tv eller andre tillægsydelser med en måneds varsel til den første i måneden. Dette er dog undtaget abonnement på Canal+, der er uopsigelig de første 12 måneder samt eventuelt kampagnetilbud fra Tjenesteudbyderen med en tilhørende uopsigelighedsperiode. Tjenesteudbyderen kan skriftligt opsige hele Abonnementsaftalen med en måneds varsel til den første i en måned. Tjenesteudbyderen kan skriftligt opsige Abonnementsaftalen helt eller delvist med et varsel på 1 måned, såfremt Tjenesteudbyderen ophører med at udbyde en eller flere Tjenester, som Abonnenten modtager. Såfremt Abonnenten opsiger sit Abonnement skal Abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr som Tjenesteudbyderen stiller til rådighed for Abonnenten, blandt andet TV-boksen. Returneringen skal ske til Tjenesteudbyderens adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter Abonnementets ophør. Tjenesteudbyderen er berettiget til at opkræve erstatning samt et Gebyr af Abonnenten såfremt udstyret, blandt andet TV-boksen, ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. 15. ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR OG PRISER Tjenesteudbyderen er berettiget til med en måneds varsel til den første i en måned at ændre vilkår, herunder priser og Gebyrer i denne Abonnementsaftale. Ved større ændringer i Abonnementsaftalen vil Abonnenten blive underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. Mindre ændringer i Abonnementsaftalen kan meddeles ved annoncering i landsdækkende dagblade og/eller elektroniske medier som Tjenesteudbyderens hjemmeside. Tjenesteudbyderen er berettiget til at ændre i udbuddet af TVkanaler og film til udlejning (VOD) uden varsel.

6 16. BEHANDLING AF PERSONDATA Tjenesteudbyderen behandler personoplysninger om Abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Tjenesteudbyderen behandler oplysninger om Abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål. Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, jævnfør punkt 20 i denne Abonnementsaftale eller såfremt Abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. Abonnenten giver hermed sit samtykke til, at Tjenesteudbyderen må anvende de af Abonnenten oplyste adresser, herunder sadresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Tjenesteudbyderens og Tjenesteudbyderens underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Tjenesteudbyderens markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre overfor Abonnenten kræver Abonnentens udtrykkelige samtykke. 17. TVISTER OG KLAGER Enhver tvist mellem Abonnenten og Tjenesteudbyderen, der udspringer af denne Abonnementsaftale, skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og Tjenesteudbyderen kan Abonnenten klage skriftligt til Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. Afgørelsen kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet Nørre Voldgade København K. 18. IKRAFTTRÆDELSE Nærværende Abonnementsvilkår træder i kraft den 1. februar 2009 og erstatter tidligere Abonnementsvilkår. SÆRLIGE VILKÅR 19. SÆRLIGE VILKÅR FOR INTERNET TJENESTERNE Hvilke internettjenester Abonnenten har ret til at betjene sig af, fremgår af Ordrebekræftelsen. Internettjenester er endvidere beskrevet på Tjenesteudbyderens hjemmeside. Det er målsætningen, at Abonnenten til enhver tid tilbydes den i Tjenesteudbyderens ordrebekræftelse angivne hastighed mellem Abonnentens egen PC og internettet. Med internettjenesten følger én dynamisk IP-adresse, der tildeles af Tjenesteudbyderen. Abonnenten kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. Abonnenten kan særskilt oprette en fast IP-adresse mod et Gebyr. Eventuelle omkostninger forbundet med ændring og/eller tilpasning af Abonnentens tilsluttede udstyr er Tjenesteudbyderen uvedkommende. Eventuelle adresser og tilknyttede IP-adresser tilhører Tjenesteudbyderen og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil Abonnementsaftalen udløber. Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere hastigheden på internettjenesten. Nærmere oplysninger herom kan fås på Tjenesteudbyderens hjemmeside. En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en anden, billigere Tjeneste og behæftes med et Gebyr. Materiale til og fra Abonnentens konto er personligt og fortroligt. Tjenesteudbyderen er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand i relation til Abonnentens Abonnementsaftale. Tjenesteudbyderen videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f. eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Abonnentens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for, om Abonnenten opnår den ønskede forbindelse til Internettet som følge af installations- eller opsætningsvejledning fra Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installationseller opsætningsvejledning. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig, såfremt Abonnentens besøg på en given hjemmeside måtte bevirke, at der med eller uden Abonnentens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre. Tjenesteudbyderen er heller ikke ansvarlig, hvis Abonnenten ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware og lignende. Ved forbindelse til tredjemand, for eksempel i forbindelse med handel på internettet, har Tjenesteudbyderen intet ansvar for Abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Abonnentens data i form af adresser og s med videre slettes i Tjenesteudbyderens systemer 30 dage efter Abonnementsaftalens ophør. Hvis Tjenesteudbyderen i oplysningsmateriale og lignende har anført en maksimal lagerkapacitet eller grænser for overført trafikmængde med videre via s og andre ekstra tilkøbte produkter, må Abonnenten ikke overskride disse grænser. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at foretage tests på Abonnentens udstyr af relevante grænseflader til Tjenesteudbyderens internetserver, herunder teste for åbne porte og servere. Tjenesteudbyderen forbeholder sig endvidere ret til at blokere for Abonnentens eventuelle afsendelse af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam og andet uanmodet kommerciel kommunikation,

7 herunder aktivere spamfiltre og lignende. Tjenesteudbyderen er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af internettjenesten for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Hvis ændringerne skønnes at have væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenesten, tilstræber Tjenesteudbyderen at informere Abonnenten om ændringerne. Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Abonnentens side i forbindelse med internettjenesten: Ulovlig kommunikation via , chat- og sociale tjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, terroristvirksomhed, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper med videre, krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring og spam i strid med markedsføringslovens 6a. Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet Spredning af virus Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal Abonnenten straks underrette Tjenesteudbyderen. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste. 20. SÆRLIGE VILKÅR FOR TELEFONI TJENESTERNE Fibernetselskabet og Tjenesteudbyderen leverer nødvendigt udstyr til etablering af telefoni hos Abonnenten. Dette i form af Fiberboks og eventuelt telefoniboks, dog ikke selve telefonapparatet, som Abonnenten selv skal anskaffe. Abonnenten må ikke foretage indgreb i Fibernetselskabets eller Tjenesteudbyderens Udstyr. Ved ophør af Abonnementsaftalen vedrørende telefoni er Abonnenten forpligtet til at returnere telefoniboksen til Tjenesteudbyderen for egen regning, såfremt Abonnenten har modtaget en telefoniboks ved etablering af telefoni. Abonnenten kan ved en selvstændig samtykkeerklæring give samtykke til, at Tjenesteudbyderen kan overføre Abonnentens eksisterende telefonnummer til Tjenesteudbyderen, også kaldet for nummerportering. Telefonitjenesten understøtter såvel taletelefoni som telefax. Det er dog ikke muligt at benytte præfikstelefoni sammen med Tjenesteudbyderens telefonitjeneste. Telefonitjenesten er en privattjeneste og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, herunder til callcenter eller lignende. Overtrædelse heraf anses for væsentlig misligholdelse. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at afbryde et telefonopkald, såfremt varigheden af dette overstiger 120 minutter. Abonnenten hæfter for ethvert telefoniforbrug foretaget af tredjemand på Installationsadressen. Abonnenten er ifølge lovgivningen berettiget til, i forbindelse med et abonnement på telefoni, at vælge en række funktioner og faciliteter, herunder nummerhenvisning og viderestilling, saldooplysning og saldokontrol, spærring med videre. Abonnenten har ret til at få oplysning om navn, adresse og telefonnummer optaget i Tjenesteudbyderens offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase - eller en for Tjenesteudbyderen af tredjemand varetaget nummeroplysningsdatabase. Abonnenten bærer selv ansvaret for, at optagelsen af de nævnte data i nummeroplysningsdatabasen ikke krænker tredjemands rettigheder. Abonnenten kan vælge at lade sit telefonnummer være hemmeligt eller vælge, at ingen af Abonnentens nummeroplysningsdata indgår i nummeroplysningsdatabasen. Tjenesteudbyderen er berettiget til at opkræve et Gebyr for hemmeligholdelse/udeladelse af data. Tjenesteudbyderen er forpligtet til at videregive de registrerede nummeroplysningsdata til alle, der fremsætter ønske herom. Dette gælder dog ikke registrerede data, som af Abonnenten er krævet hemmeligholdt, medmindre der er tale om videregivelse til alarmtjenesten 112, politiet eller andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i signaleringsøjemed. 21 SÆRLIGE VILKÅR FOR TV TJENESTERNE Den fysiske tilslutning af Abonnentens Eget Udstyr til TV via Fibernetselskabets Fibernet sker på de vilkår, der er fastlagt i Tilslutningsaftalen. Et Abonnement på TV giver ret til at modtage et nærmere bestemt antal tv-programmer afhængig af Abonnentens valg af programpakke. Der kan løbende ske ændringer i programsammensætningen. Ændringer fremgår af Tjenesteudbyderens hjemmeside og/eller meddeles Abonnenten via brev eller . Den aktuelle pakkesammensætning kan ses på Tjenesteudbyderens hjemmeside. Antallet af programmer afhænger af den valgte programpakke, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten har mulighed for at op- eller nedgradere TV-pakken. Nærmere oplysninger herom kan ses på Tjenesteudbyderens hjemmeside eller ved henvendelse til Tjenesteudbyderen. En anmodning om opgradering vil blive effektueret hurtigst muligt. En anmodning om nedgradering vil blive effektueret ved udløb af den sidst fremsendte regningsperiode. En nedgradering opfattes som skift til en mindre TV-pakke og behæftes med et Gebyr. Oplysning om de til enhver tid gældende priser på de forskellige programpakker samt ændringsgebyrets størrelse kan fås ved henvendelse til Tjenesteudbyderen eller ses på Tjenesteudbyderens hjemmeside. Tv-tjenesten må ikke anvendes til offentlig visning, videredistribution til tredjemand eller erhvervsmæssig udnyttelse. Med aftale om leverancer af TV modtager Abonnenten én TV-boks, hvis

8 tilslutning er en forudsætning for at kunne modtage Tjenesteudbyderens TV-signaler. Til en TV-boks kan tilsluttes ét TV. Abonnenten må alene tilslutte den af Tjenesteudbyderen udleverede TV-boks til den af Fiberselskabets opsatte fordelerboks. Ved leje af ekstra TV-bokse skal Abonnenten betale et månedligt abonnements tillæg, såfremt Abonnenten har tegnet abonnement på Canal+. Hvis Abonnenten ønsker det, kan de ekstra TV-bokse købes frem for lejes. Se mere om vilkår og betingelser på Tjenesteudbyderens hjemmeside. Tjenesteudbyderen rådgiver og vejleder alene om tilslutning af TV-boksen og er således ikke ansvarlig for kunderådgivning omkring tilslutning og opsætning af Abonnentens TV, video-/dvd-afspiller og/eller andet teknisk udstyr brugt i forbindelse med TV-tjenesten, ligesom Tjenesteudbyderen ikke yder kunderådgivning til tjenester, som Abonnenten ikke køber gennem Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen kan vælge at give en ekstern samarbejdspartner adgang til at sælge sine produkter gennem Fibernettet. Vælger Abonnenten at købe sådanne produkter, kan Abonnenten blive forpligtet til at skulle acceptere samarbejdspartnerens egne betingelser herfor. Tjenesteudbyderen er forpligtet til at sikre, at et TV-signal er blokeret som følge af, at TV-programleverandøren ikke har de fornødne IPrettigheder. Måtte Tjenesteudbyderen være nødsaget til at gennemføre sådan blokering af udsendelse af et program på Fibernettet på grund af TV-programleverandørens manglende IP-rettigheder, vil dette fremgå af Tjenesteudbyderens hjemmeside. Tjenesteudbyderens blokering af TV-signaler som følge af TV-programleverandørers krav herom giver ikke Abonnenten ret til kompensation eller erstatning af nogen art. Tjenesteudbyderen kan ikke drages til ansvar for indholdet af de udbudte TV-programmer samt film til leje (VOD), ligesom Tjenesteudbyderen ikke ifalder ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i TV-tjenesten, hvis Tjenesteudbyderens samarbejdspartnere, herunder TV-programleverandører ikke opfylder sine forpligtelser over for Tjenesteudbyderen og/eller Abonnenten. Tilst, 19. december 2008 Smile Content A/S True Møllevej Tilst Smile Content A/S Kundecenter Tlf

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder

Abonnementsvilkår for privatkunder Waoo! 2016 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Waoo! 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016

ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016 ABONNEMENTSVILKÅR WAOO 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/10-2016 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Waoo! Gældende for aftaler indgået før 1/ Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Waoo! Gældende for aftaler indgået før 1/ Waoo leveres af dit lokale energiselskab Waoo! 2016 Gældende for aftaler indgået før 1/10-2016 Waoo leveres af dit lokale energiselskab Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv S i d e 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S ( Verdo ), CVR nr. 25559517, Agerskellet 7, 8920 Randers NV. Nærværende betingelser er gældende for de tjenester, som erhvervskunden ( Kunden

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER EWII BREDBÅND A/S

ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER EWII BREDBÅND A/S ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER EWII BREDBÅND A/S ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og EWII Bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/

ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/ ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/10-2016 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere