Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter 1. Resumé Tildelingen af koncessioner om offentlige bygge- og anlægsarbejder er i dag genstand for et begrænset antal bestemmelser i udbudsdirektivet, mens koncessioner om offentlige tjenesteydelser kun er omfattet af de generelle principper i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Dette begrænser adgangen for europæiske virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, til de økonomiske muligheder der opstår i forbindelse med tildelingen af koncessioner og er årsagen til ineffektivitet pga. mangel på retssikkerhed. Det er derfor grundtanken med forslaget, at skabe en passende retlig ramme for tildeling af koncessioner om både bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser med henblik på at sikre en effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EUøkonomiske operatører og retssikkerhed i forbindelse med kontrakttildelingen. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2011) 897 endelig af 20. december 2011 offentliggjort et forslag til direktiv om tildeling af koncessionskontrakter. Forslaget er oversendt til Rådet den 10. januar 2012 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 53(1), 62 og 114 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Den 12. maj 2010 igangsatte Kommissionen en offentlig online-høring vedrørende koncessioner, der var rettet mod den brede offentlighed. Den 5. august 2010 igangsatte Kommissionen endnu en høring vedrørende koncessioner, der var rettet mod erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og ordregivere. Disse høringer bekræftede eksistensen af juridisk usikkerhed og demonstrerede, at virksomheder oplever hindringer i adgangen til markedet for koncessionskontrakter. Herudover pegede høringerne på det ønskelige i et passende EUindgreb.

2 2/9 Kommissionen fastslår, at den nuværende situation indebærer, at de økonomiske aktører går glip af forretningsmuligheder, hvilket er til skade for virksomheder, ordregivere og forbrugere. Ligeledes er den nuværende definition af koncessioner, samt det præcise indhold af traktatens forpligtelser om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling uklar, hvilket leder til juridisk usikkerhed. Kommissionen bemærker, at disse problemer ikke kan løses ved, at medlemsstaterne selv tager lovgivningsmæssige initiativer. Den optimale løsning i henhold til Kommissionen er derfor lovgivning baseret på en justering og supplering af de gældende bestemmelser for koncessioner om offentlige byggeog anlægsarbejder. 3. Formål og indhold Tildelingen af koncessioner om offentlige bygge- og anlægsarbejder er i dag genstand for et begrænset antal bestemmelser i udbudsdirektivet, mens koncessioner om offentlige tjenesteydelser kun er omfattet af de generelle principper i TEUF. Det er grundtanken med forslaget om direktiv om tildelingen af koncessionskontrakter, at skabe en passende retlig ramme for tildeling af koncessioner om både bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Dette skal sikre en effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU-økonomiske operatører og retssikkerhed i forbindelse med kontrakttildelingen. Forslaget indebærer, at størstedelen af de forpligtelser, der i dag gælder for koncessioner om bygge- og anlægsarbejder, også kommer til at gælde for koncessioner om tjenesteydelser. Desuden udvides anvendelsesområdet til koncessionskontrakter i forsyningssektoren. Indholdet af forslaget er opdelt i følgende emner, der uddybes nedenfor: 1. Definitioner, generelle principper og anvendelsesområde 2. Undtagelser 3. Generelle bestemmelser 4. Specifikke situationer 5. Principper 6. Offentliggørelse og gennemsigtighed 7. Gennemførelsen af proceduren 8. Valg af deltagere og tildeling af koncessioner 9. Regler om udførelsen af koncessionen 10. Ændring af kontroldirektiverne 11. Afsluttende bestemmelser Definitioner, generelle principper og anvendelsesområde Direktivforslagets regler skal anvendes af ordregivende myndigheder. Herudover skal direktivforslagets regler anvendes af ordregivere, såfremt bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelsen er beregnet til udøvelsen af en af de forsyningsaktiviteter, der er nævnt i direktivets bilag III såsom gas, varme, elektricitet, vand mv.

3 3/9 Forslaget indeholder en definition af koncessionsbegrebet, hvor der henvises til et krav om en betydelig operationel risiko. Direktivets tærskelværdi er 5 mio. euro. En koncessionskontrakt omfattes således kun af direktivets regler, såfremt værdien af kontrakten er 5 mio. euro eller derover. Herudover følger det dog af direktivforslaget, at ordregiverne i forbindelse med indgåelsen af visse tjenesteydelseskoncessioner, der har en værdi på mellem 2.5 og 5 mio. euro, er forpligtet til at offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse. I direktivforslaget angives metoder for beregning af værdien af den anslåede værdi af en koncession. Af direktivforslaget følger også, at del-kontrakter, der har en værdi under 1 mio. og ikke overstiger 20 % af den samlede kontraktværdi kan tildeles uden at følge forslagets bestemmelser om tildeling. Undtagelser Direktivforslaget indeholder specifikke undtagelsesbestemmelser. Direktivet finder eksempelvis ikke anvendelse på koncessioner tildelt på basis af en eksklusiv rettighed, koncessioner på forsvars- og sikkerhedsområdet, når væsentlige sikkerhedsinteresser ikke kan tilgodeses af bestemmelserne i direktivforslaget og med forbehold for Traktatens artikel 346, eller når ordregivere tildeler en koncessionskontrakt til en selvstændig juridisk enhed, hvor in-house kriterierne er opfyldt. Generelle bestemmelser Varigheden af en koncession er ikke eksplicit begrænset. Det er dog angivet, at varigheden skal være begrænset til den tid, der vurderes at være nødvendig for, at koncessionshaveren kan genvinde investeringer og afholdte omkostninger samt få et rimeligt afkast af den investerede kapital. Det følger af forslaget, at indgåelsen af koncessionskontrakter, der angår sociale tjenester og andre specifikke tjenester angivet i bilag X, er omfattet af direktivets forpligtelse til offentliggørelse af en vejledende forhåndsmeddelelse samt forpligtelsen til at offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse senest 48 dage efter tildelingen af kontrakt. Direktivforslaget indeholder bestemmelser om, hvilke regler der finder anvendelse, såfremt der er tale om indgåelsen af en blandet kontrakt. En sådan kontrakt kan vedrøre både ordregivende myndigheders og ordregiveres eget eller fælles køb af en blanding af varekøb, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, eller angå det sociale område eller forsvars- og sikkerhedsområdet. Direktivet angiver bl.a., at der skal ses på værdien af kontraktens bestanddele og på kontraktens hovedformål. Specifikke situationer Det følger af direktivforslaget, at medlemsstaterne under visse betingelser kan lade kontrakter være forbeholdt beskyttede værksteder.

4 4/9 Herudover følger det af forslaget, at direktivet finder anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner vedrørende forskning og udvikling, når udbyttet udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed, og hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af ordregiveren. Principper Direktivforslaget indeholder en bestemmelse om økonomiske aktører, fortrolighed og kommunikation. Direktivforslaget angiver yderligere, at medlemsstaterne som udgangspunkt skal sikre, at det senest 5 år efter implementeringen af direktivet er muligt at gennemføre alle procedurer via elektronisk kommunikation. Offentliggørelse og gennemsigtighed Det følger af direktivforslaget, at ordregivende myndigheder eller ordregivere, der ønsker at tildele en koncessionskontrakt, skal offentliggøre en bekendtgørelse. Denne forpligtelse er dog ikke gældende i følgende kort skitserede tilfælde: Når der i forbindelse med en procedure for indgåelsen af en koncessionskontrakt ikke afgives tilbud, ikke afgives egnede tilbud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, og forudsat at de oprindelige koncessionsvilkår ikke ændres væsentligt. Når bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelsen kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør som følge af mangel på konkurrence af tekniske årsager, beskyttelsen af patenter, varemærker eller anden intellektuel ejendomsret eller beskyttelsen af andre eksklusive rettigheder. Ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige koncession af de samme ordregivende myndigheder, forudsat at disse byggeog anlægsarbejder eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med det basisprojekt, som den oprindelige koncession var tildelt for. Basisprojektet skal angive omfanget af mulige supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og de betingelser, hvorunder de vil blive tildelt. Det følger af direktivforslaget, at ordregivende myndigheder eller ordregivere, som har tildelt en koncession inden 48 dage efter tildelingen, skal fremsende en tildelingsbekendtgørelse. Denne forpligtelse gælder også for de tjenesteydelseskoncessioner, der har en estimeret kontraktværdi på 2.5 mio. euro eller derover dog undtagen specifikke sociale tjenester og andre tjenester. Gennemførelsen af proceduren Det følger af direktivforslaget, at ordregivende myndigheder eller ordregivere fra forskellige medlemsstater kan tildele koncessioner i fællesskab. I så fald skal de deltagende ordregivende myndigheder og ordregivere indgå en aftale, der bestemmer:

5 5/9 Hvilke nationale bestemmelser der finder anvendelse på udbudsproceduren. De kan til det formål vælge de nationale bestemmelser i en medlemsstat, hvor mindst én af de deltagende myndigheder eller ordregivere er placeret. Den interne organisering af udbudsproceduren, herunder styring af proceduren, ansvarsfordeling, distribution af bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne, der skal indkøbes og afslutningen af koncessionen. Direktivforslaget indeholder også regler om, hvilken national lovgivning der gælder ved tildelingen af koncessionen, såfremt ingen aftale er indgået, samt regler for udarbejdelsen af de tekniske specifikationer. Valg af deltagere og tildeling af koncessioner Direktivforslaget angiver, at koncessioner skal tildeles på basis af de kriterier, der er fastsat af den ordregivende myndighed eller ordregiveren, og på betingelse af at tilbuddet opfylder krav, betingelser og kriterier fastsat i udbudsmaterialet og at tilbudsgiveren ikke er udelukket fra at deltage i konkurrencen og opfylder udvælgelseskriterierne. Af direktivforslaget følger, hvilke proceduremæssige garantier der gælder i løbet af udbudsprocessen. Det angives bl.a., at ordregivende myndigheder og ordregivere skal beskrive indholdet af koncessionen, tildelingskriterier og minimumsbetingelser, og at dette ikke må ændres i forbindelse med forhandlinger. Herudover er det angivet, at ligebehandling af alle bydende skal sikres, og der angives krav, som ordregivende myndigheder skal overholde, når proceduren indebærer forhandling. Endvidere stilles krav til tidsfrister og egnethedsundersøgelse af leverandørerne. I henhold til direktivforslaget skal koncessioner tildeles på baggrund af objektive kriterier, der sikrer overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ikke-diskrimination og ligebehandling. Det angives bl.a., at kriterierne skal være knyttet til kontraktens genstand. Tildelingskriterier og vægtning af disse skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsdokumenterne. Det er også angivet, at medlemsstater kan give mulighed for at anvende tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Endelig indeholder direktivforslaget en specifik bestemmelse om anvendelsen af livscyklus-omkostninger. Regler om udførelsen af koncessionen Det følger af direktivforslaget, at den ordregivende myndighed eller ordregiveren kan bede eller af medlemsstaten være forpligtet til at bede tilbudsgivere om at specificere i deres tilbud, hvilken del af kontrakten de påtænker at få udført af tredjemand og underleverandører.

6 6/9 Herudover angiver direktivforslaget rammerne for en ændring af en indgået koncessionskontrakt. Eksempelvis er der som udgangspunkt tale om en ny kontrakt og dermed pligt til genudbud, såfremt der foretages væsentlige ændringer i en indgået koncessionskontrakt. Ændring af kontroldirektiverne Direktivforslaget indebærer, at anvendelsesområdet for kontroldirektiverne (direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, som ændret ved direktiv 2007/66/EF) udvides til at gælde alle koncessionskontrakter, der overstiger direktivforslagets tærskelværdi. Dette indebærer, at der sikres en mulighed for at anfægte beslutningen om tildelingen af en koncessionskontrakt, og at visse retslige standarder skal overholdes af ordregiverne. Afsluttende bestemmelser I direktivforslagets afsluttende bestemmelser fremgår bl.a. bestemmelser om kommissionens kompetencer, implementeringsfrist og overgangsbestemmelser i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig om forslaget. Forslaget vil blive behandlet i Europa-Parlamentets udvalg for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). Det vides endnu ikke, hvornår det forventes sat på udvalgets dagsorden. IMCO har udarbejdet en betænkning, hvori Parlamentet giver udtryk for dets holdning til Kommissionens modernisering af udbudsreglerne. Parlamentet udtaler fsva. koncessioner, at eventuelle forslag til en retsakt, som vedrører koncessioner på tjenesteydelser, kun er berettiget, hvis formålet er at afhjælpe forvridninger i det indre markeds funktion. Det påpeges, at der hidtil ikke er konstateret sådanne forvridninger, og at en retsakt om koncessioner på tjenesteydelser derfor er unødvendig, hvis målet ikke er en påviselig forbedring af det indre markeds funktion. Herudover udtales det bl.a., at hvis Kommissionen fremlægger separate bestemmelser om koncessioner på tjenesteydelser, bør disse ifølge EU-Domstolens seneste domme være begrænset til det mest nødvendige. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at nærhedsprincippet finder anvendelse, idet forslaget til direktiv ikke falder under EU s eksklusive kompetence. Herudover tilkendegiver Kommissionen, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet af følgende grunde: Samordningen af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb over visse tærskelværdier er et vigtigt redskab til at opnå et indre marked ved at sikre en

7 7/9 effektiv og lige adgang til koncessioner for erhvervslivet. Europæiske udbudbudsprocedurer indebærer gennemsigtighed og objektivitet i forbindelse med indkøbet, hvilket resulterer i betydelige besparelser og bedre indkøb, der kommer medlemsstaternes myndigheder og i sidste ende de europæiske skatteydere til gode. Kommissionen angiver, at disse mål ikke i nødvendigt omfang kan opnås gennem medlemsstaternes egen indsats, der uundgåeligt fører til forskellige krav og eventuelt modstridende procedurer, hvilket indebærer øget kompleksitet og forårsager uberettigede hindringer for grænseoverskridende aktiviteter. Kommissionen tilføjer, at mange medlemsstater ikke har en ensartet fortolkning af Traktatens principper om gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling i forbindelse med indgåelsen af koncessionskontrakter. Medlemslandende har ligeledes ikke i tilstrækkeligt omfang klargjort eller implementeret traktatprincipperne. Det er ikke sandsynligt, at den deraf følgende mangel på retssikkerhed og begrænsning af adgang til markederne kan elimineres uden intervention på et passende niveau. Kommissionen tilkendegiver således, at et EU-indgreb er nødvendigt for i sidste ende at sikre fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser i EU s 27 medlemsstater. Forslaget er derfor i henhold til Kommissionen i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringen er enig i Kommissionens vurdering. 6. Gældende dansk ret Direktiv 2004/18/EF, som implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af den 15. juni 2011 med senere ændring ved bekendtgørelse nr. 985 af den 17. august 2011, indeholder nogle enkle særregler for koncessionsaftaler om bygge- og anlægsarbejder, der finder anvendelse når direktivets tærskelværdi er overskredet. Bekendtgørelserne har hjemmel i Lovbekendtgørelse nr. 600 af den 30. juni Herudover er tildelingen af koncessionskontrakter ikke reguleret i dansk ret. 7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser En vedtagelse af forslaget vil få lovgivningsmæssige konsekvenser, idet et direktiv om koncessioner vil skulle implementeres i dansk ret. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget skønnes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Det skyldes, at effektive regler om indgåelsen af koncessionskontrakter sikrer en effektiv allokering af ressourcer og bidrager til at styrke virksomhe-

8 8/9 dernes internationale konkurrenceevne. Herudover vil forslagets krav til gennemsigtighed og objektivitet i forbindelse med indgåelsen af koncessionskontrakter, resultere i besparelser og bedre kontrakter, der kommer medlemsstaternes myndigheder og i sidste ende de europæiske skatteydere til gode. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke si sig selv at få administrative konsekvenser for erhvervslivet. Dog vil forslaget forventeligt medføre administrative lettelser for virksomheder, der indgår koncessionsaftaler, herunder færre transaktionsomkostninger forbundet med udarbejdelsen af tilbud på koncessionskontrakter. 10. Høring Forslaget har været sendt i høring i Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål med frist den 11. januar Følgende organisationer har afgivet specifikke bemærkninger til koncessionsdirektivet: Danmarks Rederiforening, Danske Havne (DH), DI, KL, Mærsk og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Nedenfor gennemgås de dele af høringssvarene, som indeholder væsentlige bemærkninger til forslagets indhold: Danmarks Rederiforening, DH, DI og KL bemærker, at kontrakter om udleje af havnearealer bør undtages fra direktivets anvendelsesområde. DH angiver herunder, at der er fri og lige adgang til arealleje i de danske havne, og der er ganske enkelt ikke tale om koncessionsmonopoler i dansk regi. Direktivet vil medføre, at al udlejning af havnearealer skal opfattes som en koncession og derfor i udbud. Forslaget vil være en stor administrativ byrde for de danske havne. Mærsk bemærker, at det er deres forståelse, at koncessionsdirektivet ikke finder anvendelse, hvor en privat virksomhed har fået tildelt en særlig eller eksklusiv rettighed i henhold til procedurerne i direktiv 94/22/EF, om betingelserne for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinte. Det bør præciseres i direktivet, at dette også gælder, når en særlig eller eksklusiv rettighed med hjemmel i artikel 13 i direktiv 94/22/EF er tildelt uden iagttagelse af artikel 3 og 5 i direktivet. Mærsk bemærker endvidere, at forholdet mellem koncessionsdirektivet og direktiv 94/22/EF bør præciseres. OAO bemærker, at der også som i udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektivet bør være krav om national evaluering og overvågning.

9 9/9 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger De øvrige medlemslandes holdninger til forslaget kendes endnu ikke. 12. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan generelt støtte en samordning af medlemsstaternes regler for indgåelsen af koncessionskontrakter, der er afpasset de særlige forhold, der gør sig gældende på dette område. Dette indebærer bl.a., at regeringens foreløbige generelle holdning er, at behovet for tilstrækkelig proceduremæssig fleksibilitet i forbindelse med tildelingen af en koncessionskontrakt skal undersøges nærmere. Herunder er det regeringens foreløbige generelle holdning, at der bør foretages en nærmere undersøgelse af rækkevidden af de i direktivet angivne undtagelser. Regeringens foreløbige generelle holdning er at støtte, at direktivforslaget indebærer en tydeliggørelse af definitionen af koncessioner. Herudover er regeringens foreløbige generelle holdning at støtte bestemmelserne om gennemsigtighed i forbindelse med indgåelsen af koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Udbudsprocedurerne indebærer gennemsigtighed og objektivitet i forbindelse med indkøbet, hvilket resulterer i betydelige besparelser og bedre indkøb, der kommer medlemsstaternes myndigheder og i sidste ende de europæiske skatteydere til gode. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Direktiv om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Direktiv om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 150 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Direktiv om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning,

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. January 17 Xx/xxxx-x Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 25.9.2012 2011/0437(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 56-144 Udkast til udtalelse Werner Langen (PE492.572v02-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om tildeling af koncessionskontrakter. (EØS relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om tildeling af koncessionskontrakter. (EØS relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 KOM(2011) 897 endelig 2011/0437 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om tildeling af koncessionskontrakter (EØS relevant tekst) {SEK(2011)

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere